Officieele Reisgids Nederlandsche Spoorwegen (WINTERDIEKtST). Tramboekje voor Nederland, Firma F. J. VAN DE SANDE. F A T H M A, EEN KORTE WAAN, BUCK PETERS D I T T E, Woensdag 3 Nov. Aanvang S uur. Als hoofdnummer: Buitengewoon spannend drama in 7 Acten uit het land van de Eeuwige Sneeuw. da Roos van het Oosten, in het Westen, ean Menschenlaven, Firma P. J. VAN DE SANDE, DER Prijs O.S5, franco per post 0.30, na ontvangrst bedrag. F*rijs IS cent, franco per post SO cent, na ontvaugst beclragf. Faar de roman THE WHITE DESERT. Als bijzonderheid vermelden wij van deze film, welke eerst kort geleden vervaardigd is, dat zij geheel is opgenomen in een woesiijn in Colorado onder de moeilijkst denkbare omstandigheden en vaak in een koude, ver beneden het vriespunt. Op sterk spiekende wijze wordt weergegeven de strld van de mannen der weten- schap tegen de onweerstaanbare krachten der natuur, en welk een buitengtwoon weer- standsve mogen men in de sneeuwbergen van Noord-Colorado moetbezitten cm,ondanks de ongekend geweldige sneeuwstortingen, het werk der beschaving te voleindigen. PR] J ZEN DER PLAXTSEN: Logs 30 cent; Parket 60 cent; Eerste Rang 45 cent; Tweede Rang 30 cent; Derde rang 15 cent, koimemd geval speciaail 'iemand imoeit worden aamgawieaen alls gemachtiigide of dait zulks ook kan voor alio voorkiamenide gevalien. Wij mee- nem, dat dit laatste geen bezwaar kan op- 1everon. Waar die gemeente-secretaris door zijne werkzaamihieden op de hoogte d!ier zaken is, kwam het on® bet meest gewenscht voor, be- dodldan ambtanaar als laisthabber voor de ge- meer.ite aan te wij z en. In verband met bovenstaande stellen wij dan ook uwan raad voor het navolgende besluit te nemen de gameenteraad van Tar Neuzen; gezien het arrest van den Hoogen Raad der Neidteriiainidien dato 22 Januari 1926, waarbij v end beslist, datde uitvoerinig van burger- rechtedijikie handelingen niet wordt beheerscht cicor da airtikiels 70 en 179a der gemeentewet; overwagende dat alzoo iemand moet worden aamgewezen, die voor em ©aniens de gemeente optreedt; gehioord een voorstel van burgemeester en wethouders, besluit Dan hear Berna»dimus Ida Zonmevijlle, secre- taris der giemaenite, wonende aldaar, te mach- tigen om voor hiam uit te voeren, alle raads- besludtem, betreffende burgerrechtelijfce han- daMimgen, mitsdien de daaruiit voortvloeiensde contracten te sluitten, de noodige aikten te doen opmiaken en te onderteekemen en ter voorge- schirevene zake al dat vender en meander te doen, wat blijken mocht noodig, 'nuttig of wen- sohelijk te zijn. Melt algemeane stemmen wordt aldus be- sloten. 13. Trekken afdeelingen. De VOORZITTER noodigt de leden uit, tot het trelkken der afdeelingen voor het onder- zoak der 'gameanitebegrooting, dienist 1927. TVo lTif nl n.r» rln nmnnm /Ia.4- m i4-.o en Van Driel; tot de tweede afdeeling de heeren D. Scheele, Freriks, Hamelinlk, Van Dijke en Van Riet. De VOORZITTER schcirst de openibare ver- gadering, die overgaat in een zitting met ge- s:Loten deuren. Na het wader openbaar woridien der vengade- ring geischiedt 14. Omvraag. a. De beer VAN RIET vraagt den voerzit- ter of deze de aamdaoht der commissie voor wericverruiminig zou willen wijzen op de wen- sobelijikhaid, dat hier een laadplaats kan wor den verikregan voor stroo, dat tijdeJijk moet warden opgesiagen. Sinds den brand in het stroo aan den Schuttershiofweg kan de betrok- kan expadiiteiuir daarvoor hier geem ternein meer krijgiein, terwijl, inidien de gelegemheid er was, het vcivber nog grooter zou kunnen zijn. Het is jammer voor de werklieden die met het ver- sj.ouwen en laden en lessen van dat stroo 'hun brood kunnen verddenen, dat dit op deze wijze hier niiet kan vervoerd worden. Inidien de com- "fissile er iin mocht isiLagen een plaats te krij- gein, was dat een voordeel voor omze werk lieden. De VOORZITTER zal het verzoelk bij de cammiiissae oveibrengen. b. De heer HAMELINK meent, dat het niet op den weg dier commissie ligt, daarvoor te zergein, maar zal daar niet over gaan boomen. Hij wil er echter op wijzen, dat bij d'e inning wan schoolgeld dit jaar wel wat hardihandiig is opgetredien. De aanslagbdljetten werden 16 September uitgereikt en den 20sten daar aan- vol gemde zeker, de gemeente had volgens de letter toen al reoht op een verschenen termij.n werden reeds aanmaruingen uitgereikt, ter wijl. er op 16 October al een dwangbevel kwam. Er was dlus nog maar juist een maand verloo- pen tusischen de uiitreikdnig der biljetten en het toch, dat, indien de uitreiking der biljetten zoo is vertraagd, men niet terstond zoo driirgend moet optreden. Men moet toch bedenken, dat die vervolging voor de betrakkemen ook onkos- ten meebrengem. En nu was er in de laatste tiiid'en wel wat werk geweest, doch in de voor- afgaande maanden was de werkloosiheid groot, e,n ihebben de menischen indend-aad niet kunnen overleggen, om terstond1 na de ontvainigst van het biljeft schoolgeld te kumnan betalen. Hij wijist tegemover deze handieling op het innen der rijksbielastingen, hetigeen veel coulan- ter geschied. Daarvoor wordt in de courant nog eenis gewaarscbiuwd, wanneer er termijnen vervallem Nu komt er nog bij, dat aan batrok- kenen gezegd was, dat niet aamistomds zoo scherp zou worden opgetreden, maar zij ontvin- gen toch een dwangbevel. Dan zou spreker ook de imrichtimg van het biljet anders wensehen. Hij meent, dat er toch op vermeld staat waar en wanneer bezwarem tegen de heffing kunnen worden ingediend, en ook in plaats of neivens de klasse het zuiver inkomem waarop de aanslag is gebaseerd. Niet ieder weet het bedmaig der klassen, terwijl het toch noodzakelijk is, dat de menischen worden ingelidht omtrent tijdstip en plaats waar ze moeten zijn om bezwaren in te dienen of ont- heffing te vragen. Ten Slotte zotu hij burgemeester en wethou- dens ook in overweging willen igeven niet zoo handlhandl'g op te treden. De heer VAN CADSAND heeft ongeiveer de- zieflfde grief als de heer Hamelimk op zijn agenda staan, dodh heeft zioh dteswoge ver- voegd bij den gemeenteontva,ngrr en hcim ge- vraagd of diat in de toekomst inlet andiers kom geregeld worden. De heer Tholens heeft hem gieizrigd-, dat een en ander niet aan hem lag, dlat hij het kohier zoo laat heeft ontvanigen. Het -Is in.iderdaad juist, dat de men&chen pas Ji tr J- e j t p jj. aiLi'i.'.j-i. Ook stand er vreeiger op de biljetten wanneer de ontv anger te Sluiskil zittimg hield, ntaar dat sitaat er ook niet meer op, zoodat de menschen zegigen niet te weten wanneer zij kunnen gaan betalen. De ontvanger heeft toegezegd daar- over met den secretaris te zullen spreken. Sprekeir heeft hem toen gevraagd aan het zit- tingslokaal aan het raam een hraefje op te hangen, waar uit de menischen kunnen ziem, wanneer hij zitting houidt. De heer Tholens heeft toegezagid dit te zuillen o\Teiweigen. Hij zeide diem dag juist zitting te moeten houden. Gaarne z,ou spreker die zitdagen ook weer op bet bilj.eifc vermeld zien. De VOORZITTER deelt mede, dat het kohier in de eerste helft der maand Augustus aan den ontvanger is gazonden. Dat kan niet vroeger worden vastgesteld, omdiat de gagewens daar voor moeten worden ontvanigen van den ont vanger 'dter rijiksbelastinigem. Nadlat die ont- vangen waren is het kohier ter secretarie zoo vlug mogelijk bewerkt en dloor burgemeester em wetthouderis vastgesteld. Dit was in begin Augustus en daarna is het aan den ontvanger gezondem. Dan moesten de biljetten nog wor den geschreven, dodh spreker weet niet, wat de oorzaak is dat het zoolamg geduurd heeft eer de biljetten zijn uitgereikt, want dit had z.i. indeirdaad vlugger kunnen gebeuren. Dat doet echter niets af aan ihet feit, dat de ouiders van leerlingen toch weten, dat zij een aanislag- hiljet waigems schoolgeld te wachten hehben en dat zij er dus bijvoorbaat op kunnen rekenen te gaan betalen als ze dit ontvamgen. De heer VAN CADSANDJa, maar daar weten we alles van', hoe dat gaat. De VOORZITTER deelt veirder mede, dat aam detn gemeenteotntvangiesr gezegd is, te zor- gen, diat zoo vlug mogelijk een deiel van het scihoolgeld binnenkwam, en zoo nooditg tot ver- vol'giinjg overgaan. Dit moet als men wil, dat i mi Aa/smvAwn ftkl- dan veeial heersohe-nde werklooisheid, terwijl het dan hovend'ien nog mceilijher wordt, als al ios zoo vlug aohtereen komt. Door den heer Hameiink is de meening uit- gssproken, dat er wat handihaindig te werk ge- gaan is, dloch sprieker meent, dat daarover niet kan gekliaagd worden. De mededieelaing van, den hieer Van Cadsand njoeifc spreker verwonderen, aamgezien de men schen in Sluiskil toch wel weten, wanneer de ontvanger zitting houdt en dat ze alsdan schoolgeld kuiimen betalen. Het is gewenscht, dat d'e aan de gemeente verschufldiigdle geldem zoo vlug mogelijk in de gemeemtekas terecht komen. Wat de inhoud van het biljet betreft, spre ker twijfelt er met aan of de secretaris zal met de gemaakte opmerkingen rekening houden;; aarni 'die bezwaren kan worden tegemoet ge- komen. De hieer HAMELINK merkt op, dat hij nog gewezen heeft op de publicatde voor de be- talingen der rijksbelasting in de plaatselijke pers. Voorts wijist hij er meg op, dat door de wijze van admini'stratie die oudars diutobel gedlupeeaYi kunnen wioren. Hem sp,rak een vader die' een kind had op de kopsehool em een op de lagere school en daarvoor twee bnljetten kreeg. Nu kreeg hij ook voor iedleren aanslag ean aan- maning, fcosten 2 maial 25 cent, en later twee dwangbevel en, kostende 2 maal 40 cent, samen dius 1,30 ankosten, hetgeen de zaak voor dien man veel bezwarender maakte. Spreker wil toegeven, dat van geamieentewege de bib'^hten niet vroeger kunnen wordlen uitgereikt, maar laat men dan de menischen oolk wat meer tiju laten. De m'enschen weten ook niet altijd, dat die term ijinen vervallen zijm. Er was diien man nog wel gezegd, dat niiet terstond zou worden opgetredien d,odh het kostte hem nu toch f 1,30.. Tt Tn AD V TT'11 ID D O TrommAn rfn stand ers van het openbaar amdlerwijis ook scho- len wersschen, waarln de kindiereai worden voor- bereid voor het bezoeken van de openibare school. En zij kunnien ooik weten, dat het niet mogelijk is een inricliting voor voorbereidend omiderwijs te onderhioudem, zomider dat de ge meente daarin financieel bijspiringt. De hear COLSENBehalve voor de Katho- lieken! De heer GEELHOEDT wijist er voortis op, diat de Iheeren toch in bun ziel overtuigt moeten zijn, dat, als de raad, geen subsidlie geeft, het mionnikkenwerk is, aan de stichting er van te begiininen. Hij dioet daarom een beroep op bunne medeiweiikimig, ©r op wijzendie, dat hij en zijne medeistamders oolk niet geaarzeld hebben hulp te verleenen aan de christelijfee bewaarschool, toan die in moeilijkheden kwam. .De heer D. SCHEELE meent, dat dit een kwastie iis, die geheel kalm kan beispiroken wor- den, en dat er hier wel zaken aan de onde ge- weeist zijn, die de hartstochten meer in beroe- ring konden brengen. De heeren moeten uit zijn woorden niet de gevolgtrekking maken, dat hij in het algemeen is tegen isubsidie voor ean openbare froibelschool, maar hij vraagt, hoe ze er toe komen om daarvoor een bedrag van f 1000 te vragen, en dan heeft hij er op willen wijzen, wat van de inwiilMgiing van dit verzoek de gevolgen kunnen zijn. Als deze aamvragers recht hebben op gemeentasfceun en dat wil hij niet weersp'reken dan zal daarvan het ge- volg worden, dat het niet bij 1000 blijft, doch dlat dit wel vier, vijf of zeis duizend gulden wiordt en diat komt voor omze gemeente te hioog. De chrisitelijfce bewaarschool heeft zichzelf 35 jaar kunnen bedmipein ein zou dit waa,rschijn- lijk nog ku'nnien, indien de oorlog- er met tus- scihen was gefcomen, die alles diuunder heeft gemaakt en waardoor ook een geheel andere verhouding in de tractementen is gekomen. En toen dit weer opslaam moest, is aan den raad een subsidie van f 1000 gevraagd oim die te ver- beteren. En aamgezien de wet de gemeente niet dwingt tot het geven von voorbereidend oniderricht, zou hij willen aanraden het wat zachtjes aan te doen en wildle hij aan die an- dersdenikende menischen daarom vragen van hun voomemen voor het oogenlblik af te zien en hun verzoek in te trekken. Als men zijn belastinigbriefje thuiis krijgt zien de menischen van links evenmdn als die van rechts 'graag eene stijiging daarvan. De heer GOLSEN wijsit e,r op, dat, als men aan de christelijke en neutrale bewaarschool ieder 1000 subsidie gaat geven, de R. K. toch ook zal komen vragen. De heer HAMELINK: Maar die bedruipt ziclh! De heer COLSEN wijst voorts op Sluiskil, daar is een R. K. bewaarschoolen ook daar zal men al spoadlig een neutral© vra.gen. Hij berefcent, dat er dan een 3-500 siubsidie zou noodig warden. Hij kondigt aan, tegen dit voorstel te zullen stemmen, miaair hij zal bij_ de begrootimg een voorstel doen, am een subsidie te geven aan die berwaarsdholen herekend per kind, dat die school bezoekt, dat acht hij de meest logiscihe subsiiddeeriinig. Blijkenis door hem ter secireitarie ingesteld oniderzoek zij.n er oA*er de laatste 4 jaren 750 iknmidereiri getooren. Indien hij nu aanneemt, dat er daarvan 50 zijn overladen en 200 vertrokken, blijven er in de eerstvolgenid jaren 500 over die in aanmorkimg komen voor het bezoeken der bewaarschool. Dat wil hij als basis nemen om een zeker bedrag per kind uit te keeren. Als een 'bewaarschool b.v. maar eenis 20 kinderen kraeig, kan men daaraan toch met eivenveel ge ven als een met 150 leerlingen. Hij noemt b.v. een bedrag van f 5 per kind. Hij wil dus ook de neutral© frobelschool een kanis geven. Na- tuurlijk kuinnen er dan ook van andere ridhtin- gen vooiistellen in dien geest komen. Over het bedrag valt te praten. Hij zou daarom burge meester en wethouders willen uitnoodigen thans het voorstel terug te nemen en de zaak af te hamdeJen bij de begrootimg. De beer VAN DRIEL wil ook nog een ander geluid dloen hooren, n.L, dat er ook nog men schen zijn, die, am gezondheidsiredenen, be zwaar hdbben hun kinderen maar ©en zij het ook wClfce bewaarschool te zemcten, omdat zij van meeniing zijin, dat dit niet altijd gumstig op de geaotmdiheid der kinderen werkt. Ook uit die oorzaak kan een school weinig leerlingen tellen en als er dam gesubsidieerdl worden naar gelang van het aantal leerlingen, dlan ikan het oorzaak worden van het ontvam gen eener geringe subsidie, als gevolg- waar- van dan de rdkening niet meer kan kloppen. Als de raad niet besluit in beginisel den ge- vraagdien steiun te verleenen, valt het plan toch al als een baksteem. Dan zou er uit kunnen voortvloeien dat besloten moest worden het ook aan anderen niet te geven. De heer GOLSEN geeft te kenmen eerst nog wel earns eiem en ander te zullen onderzoeken eer hij een defmitief voorsitel doet. De heer D. SCHEELE wijst er op, dat, inidien het systeem van den heer Colsen werd inge- voerd, dat blijkbaar door den heer Van Aken gesteumd wordt, men dan weer dat ongelukkige eamcurrenitiesysteem zou krijgen, om maar leer lingen naar id© scholen te loikken. Hij meent, dat men een anderen weg in moet. Hij herinmert evenwel nog geen anrtwoord te hebben omtvungem op zijn vraag, dat burge- meesteir en wethouders eens moeten aanrtoomen, diat die school in het algemeen belang i;s. Dan zal hij zich nog eens kunnen beraden, of hij er zijn stem aan geven kan, als het voorstel in een anderen vorm wordt ingekleed. De heer VAN AKEN meent uit de bespre- king te moeten afleiden, dat die heeren Colsen en D. Schieiele zijn denkbeeld stunen. De VOORZITTER wil gaarne de gestelde vraag beantwoorden. Hij zou er zioh gemak- kalijfc kunnen afmiaken idoor er op te wijzen, dat burgemeester en wethouders geen andere voor- sitallen moigen doen; dan die welke in het alge meen belang zijn, maar hij wil zich op een hoo- ger standpoint .stellen, en dan betooigt hij, dat men zich in het jaar 1926 niet meer kan stellem tegen ihet voorbereidend ondlerwijis, hetgeen de bewaarschool of frobelschool eiganlijk is. De tijdien zijin moeilijk, anders had de gemeemte zich hieraan niet meer kunnen onttrekken, doch nu zich eetni organisatie opwerpt, die haar oor- spronig vindt in verschillend© kringen uit de voorstianders van de openibare school, is er alle aamlaidliimg daaraan steiun te verleenen, 'en is het als een algemeen belang te besohouwen, dlat zij diien last van de sohooders der gemeen te nemen. Het voorbered-demd oniderwijis is een belang- rijke factor. Van verschillende richtimgen wordt daarin hier reeds voorziem, doch nog niet voor die der voorstamders van de openbare school. Men heeft ook nog richtmgen, zooals we van den heer Van Driel hoorden, die hun kinderen naar geem enfcale school struren en dan heeft men ook nog de riohting Montefiore, diie de kinderen zich laat op voeden naar hun vrijen wil. Nu hebben we hier reeds een imrichiting met een belangrijken staat van d'ienst. Deze heeft, cm hare exploitatie te kumnen dekken, den steun der gemeente ingeroepen en de raad is dlaarop ingagaan. Moet deze thans, nu er een niieuwe aanvraag komt, zich terugtrekken om den gameenteraad in de gelegemheid te stellen net standpoint in te nemen, dlat zij >aan geen emkelie suibisidlie geeft? Burgemeester en wet houders hebben gameend, diat zij zich op dat standipunt niiet mqgan stellen en hebben zich daarna afgevraagd, wat hun advies zou zijn. In de eerste plaats hebben zij zioh afge vraagd wiaar komen we tereoht? Wat zijn de gevolgen? Zeker, burgemeester en wethoudlers voorzien, diat ook R. K. zullen komen, daarvoor wonein we te kort hij elkander, maar look zelfs bij dat voomitzicht zijn zij van meening, dat de gemeemteraad zich van deze zaak niiet kan teruigitrekken. Dan hebben we overwogen het deihkbeeld van den heer Vain Aken, die wil nagaan ihoever we kunnen gaan en dan een verdeeling van dlat bedrag wensoht, in verband mat het aantial kinderen, dlat iediere school tetL't. Dan roept men echter een ongewensdhten concurrentiestrijidl in het 1 erven. Aan hat ganaiaentebestuur wordt door adras- santen gevraagd, of men hen een kanis zal ge ven tot het istichten eener neutral© frobel- sohool. Nu hebben burgemeester en wetihiou- diers gezqgd: wij willen hen die kans geven, we helbhen gemaend' dit te gemafckelijker te iminnen doen, daar de bezwaren bij een ge- meentelijke inrichting veel erger zouden wor den, an we behiandelen de zaak ook op voet van gelijiMheid. Eir is nu opgemerkt, dat door deze niieuwe inrichting de ibestaande zoowiel als de nieuwe in moeilijkheden zouden komen. Hij gelooft, dlat idle raad zidh diaarover thans niet warm be- hoeft te maken. Indien van daze plaats wiordit vasigelagd, dat f 1000 de subsidie is waarop in maximum gerekend kan worden, dan weten ze wiaarmede zal kunnen worden volistaan en is er geen vrees, dat dit tot zes a zeven duizend gulden zou stijgen. De heer 'Colsen brengt met zijn aangefcon- diigd voo-rStel wel eemige verwariiing, hij begint te deelien, doch heeft nog nieits op tafel. Men kan het thians eens zijn over een maxi mum, en zeggen: dat kuinnen we daarvoor be- steden. Spreker heeft diit den heer Van Aken ook gezqgd, pas dan, als de sdholen een be- staansmogelijkheid hebben, kan er sprake zijn van een toeslag in verband met het aantal leer lingen. Burgemeester en wethouders willen thans ieder de kans geven om hetgeen uit hetgeen uit eigen initiatief is ontstaan te ont- plooien, oolk het voorbereidend ondlerwijis voor de openbare school. Het spreekt van zelf, dat in verband met het verloop id'ezer bespireHrimgen spreker niet zal ingaan op het gesprokene door den heer Ha meiink en oak met op de woorden van den heer Geelhoedt, die zicih daarbij voor een groot dieel aansloot. Ook na de laatste woorden van den heer D. Scheele heeft spreker verwachting, dat toch ook deze zijin stem wel aan het voorstel zal wiillen geven. Hij heeft de vrees geuit, dat velen van de christelijke bewaarschool zullen afgaan, maar ispreker wil er ook op wijzen, diat er thans toch nog velen zijn, dlie than® van een bewaarschool geen gebruik maken en dit dan wel zullen. doen, daar het bezoeken der bestaan- de strijd met hun gervoelen. Spreker zegt: geeft ieder burger van Ter Neuizen zijn eigen kans en beveelt het voorstel van burgemeester en wethouders aan in aller waiandeering. De heer D. SCHEELE zegt er zijn stem nog niet aan te kunnen geven. De heeren kunnen eclhter voortgaan met hun werk en moeten vertrouwen hebben in bet gemeentebestuur, diat dit istraks, indien blijkt dat bun werk levemavatbaar is, den steun niet zal onthouden, en dan zal men komen te staan voor de vraag r oe groot de bijdrage zal kunnen zijn, aaneezien hat bij ham toch de vraag is of deze mieiuwe inrichting, die toch niet zooals de oude 6 leer- krachten zal noodig hebben, ook terstond de voile 1000 moet krijgen. Men kan nu echter aan sprekars uitinig wel hooren, dat, al stamt hij tegen het aanhiangige voorstel, hij aan voor- stellen tot suhsidieering zijn stem niet zal ont houden. De heer COLSEN verklaart niet tegen sub sidie te zijn, maar wel tegen het voorstel om f 1000 te geven; hij zal bij de begrootimg ook niet iStemimen voor 1000 voor de christelijke bewaarschool. De heer HAMELINK wijst er op, dat, indien men zoo'n zaak opzet, men versahillemdie ver- pliohtimgen op zich moet nemen en dat kan de commissie toch niet dloen, inidien zij geen zefcer- heid bezdt omtrent den steun die zij van de ge meente noodiiig heeft. Als de raad dus tlhans geen besluit neernt, om de gevraagde subsdidie bij de tot istamdlkaming der inrichting te geven, kan zij niiet voortgaan. Men moet ook niet uit 't oog verliezem, dat deze commissie veel rnoai- lijker zit, dlan indertijd die voor de christelijke bewaarschool, dlaar het gebouw veel duurdar zal komen en de te sticbten frobelschool toch oolk moet voldaam aan de ©iischen die daarvan in dozen tijd worden gesteld. Als men thans voiistaat met te zeggen ik ben in principe voor de zaak, maar houdt de hand op den zak, dan edhiet de commissie er niets mee op, zij moet weten waar zij op kan rekenen, anders komt zij niet iin de gelegenlheid d'e levemsvatbaaiiheid van de school aan te toonen. De heer D. SCHEELE is het met d'e woor den' van den heer Hameiink niet eens; de commissie kan tlhans uit de besprekingen wel afleiden, dat er hier een meerdeilheid is, die subsidie wamsCht te igeven. Men zal dan istraks een voorstel ter tafel krijgen omtrent het be drag, of dit b.v. 800 of 600 zal moeten zijn, in verband met dan omvang der inrichting. De heer HAMELINK wijst er op, dat dit niet vol'doende zou zijn; de begrootimg is opge- bouwd op een subsidae van f 1000 em dan lis er nog een takort, hetgeen de commissie evenwel meente te kunmem dekken uit vrijwililige bij- dragan. Als er mindler sulhsidde wordt gegeven zal het missohien niet mogelyk zijn tot de stichtang te komen, aangazien er nu reeds van piairticuliere zijde beliangrijke offers moeten gelbraoht worden. Die moeten echter nog ver- 'hioogen, anders kunnen ze toch niet doorgaan. De VOORZITTER betoogt ook, dat men zich op het standipunt moet stellen, dat f 1000 een minimumsubsidde is en de grondgedadhte, dat dieze zaak dan op voet van gelijkheid bdhan- deflid wordt, dat we in deze gemeente ook de kans geven aan een openbare bewaarschool om zich te orttwikkelen. Hij doet daarvoor een be roep op het rechtvaardiigheidsgevoel, ook van den heer D. Scheele en hoopt, dat hij ook thans reeds zij.n stem zal willen geven aan het biaginseLbasluit. De (heer VAN AKEN maakt bezwaar om thans reeds een subsidie van 1000 toe te zeg gen, voor een zaak waarvan nog zoo weinig bekend is. Man heeft er nog nieits van als de begrootimg, die hij niet serieus kan noemen, inidiien hij verschillende postern nader baziet. De heer HAMELINK wijist er op, dat het risiico diaarvoor bij de commissie berust. De VOORZITTER meent, dat men thans niet te veel moet vragen, dat deugt mi'et. Hij meent, dat radalijker wijze een bedrag van 1000 kan worden toegestaian. Hij zou het betreuren als de raad het voorstel verwierp en de commissie niiet een kans zou geven. De beer COLSEN kan er zijin 'Stem niet aan geven; de bestaande bewaarschool heeft 150 leariingen, maar van de op te riohten school weet men dat niet; er wordt gerekend op 80. Dan acht hij het miet evemrediig daarvoor ook f 1000 te geven. De heer D, SCHEELE stemt er mede in, dat men het dan met minder leerkrachten kan doen en diat dit toch voor de inrichting een verschil maakt. De heer HAMELINK wijist hiertegeiniover op de gunsitiger omstandighedan. voor de be- stiaande school, ten opziehte van dte kosten van het gebouw. Alle voor den oorlog gCbouwde inriohtingen hebben in dat opzicht voor bij de nog op te riichten scholen, die nu veeil boogere istichtinigskosten krijgen. Het voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 5 stemmen. Voor istemmian de heeren Geelhoedt, R. Scheele, Verlind'e, Freriks, Hameiink, Van Driel en D. Scheele; tegen stemmen de heeren Van Cadsand, Colsen, Van Dijke, Van Riet en Van Aken. 10. Belegging van gelden in rentegevende stukken. Burgemeester en wethouders, gelet op de na- volgende raadsbesluiten tot verkoop van ge- meentegrond, t.w.: raadsbesluit van 22 April 1926, goedgekeurd door gedaputeerclle staten van Zeeland 30 April 1926, no. 39, aan J. A. de Lege voor een bedrag van 1400; raadsbesluit van 20 Med 1926, goedgekeurd door gedepiuteerde staten van Zeeland 28 Mei 1926, no. 36, aan R. Visser voor een bedrag van f 1840; raadsbesluit van 21 Juli 1926, goedgekeurd door gsdleputeerdie stalten van Zeeland 6 Aug. 1926, no. 9, aan H. H. A. Bauwens ten bedlrage van 1840; raadsbesluit van 21 Juli 1926, goedgekeurd door gediapiuteerde staten van Zeeland 6 Aug. 1926, no. 9, aan Ir. G. de Regt ten bedrage van 1048; raadsbesluit van 31 Augustus 1926, goedge keurd door gedieputeerde staten van Zealand 10 September 1926, no. 40, aan F. Variinde voor een bedrag van 920 raadsbesluit van heden, aan A. van Doese- laar tan bedrage van f 1580; raadsbesluit van heden aan L. de Brtuijne voor een bedrag van f 7368; alzoo in totaal voor een bedrag vain 15996; overwegende, dat het totaal dozer ontvang- sten, ten badinage van 15996 in. aanmerkdmg komt voor belegging in rentegevende .stukken; .gelet op art'. 194c der Gemeentewet; istellen voor te besluiten: voor een bedrag van 15996 aan te koopen rentegevende stukken; voorkomenide op de lijst badoeld im art. 20 van het Kondnklijk bedhiit van 18 Juli 1912, Stbl. No. 264, tot uitvoering van emkele artikels der Arnnenwet, gelijk dit basluiiit laiaitstelijk is gewijsigd bij KoninMijk besluit van 7 Februari 1923, Stbl. no. 35, en welke stukken bij die Nederlandsche Bank be- leenibaar zijin. Met afligemeene istemmen wordt aldus be sloten. (Zie vender het Eerste Bind). ■nrrniik ji.vi w I kHV, door CLARENCE MILFORT geb. f 3,SO. door HERBERT D. ROSS geb. f 2,40. door HEDWIOH COURTHSrMAHLER geb. I 2,25, Ingen. f 150. door CLARENCE MILFORT geb. 2,SO. Roman in 2 deelen in Wn band, door MARTIN ANDERSEN NEXO geb. 3 90. Boekhandel Ter Neuzen bevattende de Autobusdiensten, de dienstnge ing der Z V. T. Mij en Prov. Stoombootdienst op de Wester-Schelde, enz enz. De Witte Woestijn Plaatsbesprekirig vain 6—"7 uur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 6