ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. ssTpouu„d Woensdag 3 November 1928. 86e Jaargang. a'bonnementsprijs Verkoop Boomen. Ter N e ozensche Courant 17 OLMENBOOMEN, 6Vfe Maandag 1 Noy. 1926. Wo. 1985. yL'W-Hl-KlXXE] BXjA.JP sse*. sssss® jfirrtgr^Tl ri" V' 3&jfcu£y&~- o H.n um- hnitpn Ter Neuzen fr per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post J'6,60 per jaa DI. Blad verschiint l^der.n »rlW»-""1- Bu-ge ueesttr «f We'h, oden van TER NEUZEN, zullen op MAANDAG 22 NOVEMBER 192 6, des namiddags 3 uur, ten Gem- entehuize bij inschrijving tracht.n te veikoopen slaande op de Scheidekade, omtrek der boomen 1 tot 2,70 M. (ge- i 11 1 an \i verzwegen, waardoor hem te eel wachtgi-ld is uitbetaald. Hij zal nu niet adeen het hem te veel uitbetaalde mo,ten terug stor- ten, maar bov. udien is zijn wachtgeld, op giond van de bejtaande voorschriften, over den geheelen verderen duur k men te ver- vall n. Het Uepartement meei t dat het een goede waaischuwing aan wachtgelders is hunne inkoms en naar waarheid op te geven. UNIF1CEERINQ DEEt RIJNSCHEEP V AART. vertrouwd gieweest. Gcvraagd wexrf of de Minlister kan mededeelen, welke regelingen nu in over- leg met Belgiie getroften zijn ten opzichte van den loodsdienst op de Sohelde. Kan er met een regaling gietroffen worden, waarbij voor de haven van Antwerpen aan de Nederlandlsche loodsen dezelfde reohten warden toegekend als aan de Bel- giisdhe Door andere laden werd ge- vraagd, waaraan het is toe te schrijven, dlat de opbrenigist van de loodsgelden voor I Antwerpen in 1925 zoo verminderd is. I r,o^,ran,nA werd of de Minister reeds minder risico meebrengen in Januari, na de Senaatsverki ezingen, de kwestie van de ratif'iicatie der overeenkomst met Ame- rika ter hand te nemen. De gem een teraadsve r kie zing e n in En- geland en Wales hebben, volgens de voorloopige uitkomsten, veel winst aan de arbaiderspartij verscihaft, welke betaald wordt nit ver'liezen van conservatieven en liiberalen. In algemeene beteekenis zijn natuurlijk zulke verkiezingen niiet te ver- gelijken met parlememtaire verkiezingen. Plaatselijike kwesties spelen er een groote epidemie toe aan de bezuinigings-campag- ne, die door vele instellingen toegepast wordt om zich van minder gewenschte elementen te ontdoen, waardoor deze tot armoede en wanlhoop vervallen. DE NATIONALE RATTEN-WEEK. De jaarlijksdhe veldtocht, bekend onder den naam van Nationale Ratten-week, is Maandag in Engeland begonnen. In alle steden en dorpen, op boerderijien, in fa- brieken en huiizen waren maatregelen ge- noiman om het offensiief tegen de rat te be- ginnen, T 1 1- tJ f/i,1 m,o vronfr\rvn/l VAN GEM EEN TERA AD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 21 October 1926, des namiddags 2 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, Burge- meester. Tegenwoordig de leden: D. van Aken, D. Scsheele, P. van Cads and, L. J. Geelhoedt, R. Scheele, C. A. Verlinrie, F. L. Freriks, H. J. Golsen, N. A. Hamelink, L. J. van Driel, B. N. van Dijke en J. van Riet. .aiwezj.g ae iieer j. j. de Jager. (2. Vervolg.) 9. Beginsel-besluit tot het verleenen eener bijdrage voor een openbare Frobelschool. Een adres van belt Bestuur van de Vereeni- giing Openbare Frbbelisobodl" te Ter Neuzen, veitegieaivvoaidigd dioor de heeiren F. van den Bnoeoke en a. C. die Pauw, nespectievelijk voorzitter en secretaris, dat daarin te kentnen geeft: jdlat vooristaniders vain -opeorbaar onderwijs toiler ter stad'e reedls .sedert iange tijd Ibelblben uiltgezien niaar een wet regelenjde het voor- bereidiemd onderwijs; _diat edhtar naar bun meening in afzienbairen 'tjjd gean wetteiijike regeiing is te verwaohitan; dat bet een en ander beeft geiieid1 tot die op- rdchiting viatn genioemdie Vereenliging; dat bet aantal leden tlbans negentig be- draagt, waarondier vele ouiders, die voor bun kinriietren voorbereklesnid onderwijs verlamgen, dat, waft de leerstof betreft, aamsiuit aan het openlbaar iager onderwijs; dat de Vereeniging met over de geldlen be- schiikt moodig voor de explodtatie van een open- bare viooribenekiendie .schooleen z.g. Frobel school; dat de planmen tot opirichting geen verdere voortgang kunnen hebben, als niet eerst vast staat, dat de gemieenteraad1 met een subsddie tegemoet komft; redenen waarom het bestuur de eer 'heeft, omider rnadere verwijzing naar bijgaanide memo- rie wan toelidhting-, voor het jaar 1927 een sub- sidie aan te vragem van duizend gulden. MEMORIE VAN TOELICHTING. Reedis eeniige jaren voelen de voorstanders van openlbaar onderwijs in doze gemeente be- hoefte aan een Frbbelscbool voor de kindieren, dlie lafter de openbare schoften zulien bezoeken. Nu is een vereepiging opgericht met aan- vankelijik 90 leden, die zal tracbten de exploi- tatie van zoo'n imichting te bewerkstelligen. Om dit te kunnen doem wendit zij zich tot Uwe raad om steun, daar zij meent, dat die te stichten inffiidhting in een dringemde beboefte van een groot aanftal ingezetenen zal voorzien. Immers, zoowel de voorstanders van bijzonder Katholiek- als die van bij.zondier Protestantsch onderwij.s hebben beide een school, waar voor- bereidemd onctorwij,s wordt gegeven in hun luohting. Die voorstanders van openbaar onderwijs belbben dike tot ihedien niet en voelen dit alls een groot germs. Vamdaar, dat men wil tracihten oieriin te voorziesn. Door voarstanidiers bi-ervan is een bediuidend bedrag toegezegd voor de oprichting en ook een jaarlijksahe eantributie. De vereeniging meent echter de school niet te kunnen exploiteeren zander jaa.rlijkscbe bijdrage uit de gemeente- kas. Zij biedit u hderbij een begrooting aan van inkamstem en uitgaven, waiarop haar verzoek steunt. Begrooting voor de Frobelschool te Ter Neuzen, waar van de vereeniging is ppgarioht op 16 September 1926 en waarvan het bestuur besftaat uit de dames: Mevr. Massink, mej. Nol- tinig en die heeren J. H. Kroon, A. C. de Pauw en F. van den Broeke. INKOMSTEN: Cantribuftie Schooligelden Sutosildde (gemeetnfte) Totaal UITGAVEN: Salaris onderwijzeres Salariis ihelpsfter Verwarming Sohoon'houden RentezegeLs Leermidldlelen Huur 300 600 1000 1900 f 1200 200 50 100 50 50 400 Totaal 2050 De vereeniging- heeft gegronde hoop, dat het haar ndet moedlijk zal vailen het tekort van deae begrooting door wrijiwillige bijdragan aangezuiverid1 te krijgen. Burgameeister en wethoud'ers stellen den raad voor, het navolgende beslluit te nemen: De geimeenteraad van Ter Neuzen, gezien hat adres van het bestuur van de ver eeniging „Openlbare Frobelschool" te Ter Neu zen, did1. 2o September 1926, houdende verzoek am een isubsidde uit de gemeentekas van f 1000 per jaar, voor die opridhting van eene opienbare Frdbelsdhiool overwegendle dat dergelijke inrichting in het afligemeen helang rnoet worden geacht; gChoord een voorstel van burgemeester en wetihoudlers, b e slu it Aan het bestuur van de vereeniging „Open- bare Frobelschool" allhier, in beginsel eene bij drage te verleenen van duizend gulden 1000) per jaar, in die explioitatiekosten der op te rich- ten openbare Frobelschool, zulks met ingang van den dag, waarop deze school zal worden geopemd. De heer VAN CADSAND zal er ni'et veel van zeggen, daar zal bij de begrooting ge- noeg geilegienheid voor zijn, maar hij wil wel te kenmien geven, dat hiervoor op zijn stem niet gerekend kan worden. De heer D. SCHEELE wijst er op, dat wel wordt voorgesteld „in beginsel" tot heft ver leenen dier bijdrage te besluiten, maar als dat wordt aangenomen en dte inrichting komt tot stand, dan its de raad ook verplic'ht dat geld te geveni. Spireker zo.u edhter gaarne eenis van burge meester en wethouders vernemetn, waarop hun ne meening sfteunt, dat die openbare frobel- sohool alMer in het algemeen belang moet wiorden geacht. De christelijke bewaarsdhool beistaat 40 jaar en deze wordt naar sprekers bavindinig door d,e geheele bevolking een goed hart toeigadnagen. Nu komt er een verzoek om slbeun voor oprichting eener neutrale hew.aar- achool en nu kan sprekar niet zeggen tegen elke sulbsidlie daarvoor te zullen stemmen, maiar hiet gevolg van die oprichting zal dan tocih zijn, dat we vermoedelijk krijgen twee noodlijd'enidle bewaarscholen, dat men dan niet meer zal kunnen volsltaan met aan ieder f 1000 sulhsidie te geven, dock dat het dan wel f 4000 zal worden. In, die 40 jaren heeft men over de dhjrisitelijke bewaarschool gieem klachten ge- hoord en hij kan met aanmemen, daft de be boefte aan een neutrale bewaarschool er nu werkelijk zoo diap inzit, dat men werkelijk be- zwaar heeft, dat die jonge kinderen daar wor den opgevoed in den chrisfeelijkein geest. Het is nu edhter een gewaonte van den tijd ge- worclen. De heeren van ,de openbare school hebben altijd gazagdl, toen er hier sprake was van het opiridhten eener Hervormde school, tegen de voorstamidlers daarvan, dat ze daaraan nu pas bahoefte gevoelden en voor ginigen ijveran, toen het hun zelf geen geld meer behoefde te kasten, dloch dit kon gaan ten koste der be- lastingfbetalers, maar nu is heft toch met hen ook zoo. Ze hebben vroeger ook nooit behoefte gevoeld aan een openbare bewaarschool, maar nu de christelijke bewaarschool, door de oor- logstoestaniden in moeilijkheden gebracht, bij die gameenrtie om subsddie heeft moeten aan- klioppen, en mien nu naar dat voorbeeld meent ook redht op suibsidie te hehbesn, wil men ook wel zoo'n sdhooltje oprichten. Als het er echter strakjas toe komt, dkar- voor subsidSe te verleenen, zal de raad zich ech ter wel moeten vergawissen, of daarvoor even- goed f 1000 imoet worden toegesftaan als voor de christelijke bewaarschool. Men weet hier- van nog niefts. Het gaat todh niet op, dat voor een school imet 80 kinderen evenveel subs'die zou worden varleend dan- voor een met 160. Toen de subsidie werd gevraagd iis er bij de toekenninig uitdlrukkelijk als voorwaarde ge- steld, dat dlie d'iemen moest tot verbetering van het tractement van het personeel, en de chris telijke b 2w,aa,rschool heeft 6 leerkraehten, ter- wijl de openbare frobelschool er vermoedsilijk islechts 2 zal hebben, en de onkosten alzoo veel geringer zijn. Hij zou daarom gaarne zien, dat de haerein hun verzoek terugtrokken, aange- ziem de gemeemfte financieel niet toeredfcend is, al die uitgaven te diragen. De heer AAKEN acht zich, als minder- horjd in het college van burgemeester en wet houders geraepem uiiteen te zetten, waarom hij niet kan meegaan met het voorstel van bur gemeester en wethoudleris. In de eairate plaats is in de raaaste toekomst niet te voorzien, hoe het zal loopen met dte gemeentefinancien en als men f 1000 moet gaan aulbsidieeren aan iedere bewaarsdhool. Hij acht dat niet in het alge meen belang en zou daarom gaamie zien, daft die raad het verzoek aan burgeimeester en wet- houdlans terugzondt, met de uiftnoodiiging ec,n nieuw voorstel in te zeniden tot suhsidieering, gebaseerd op het aantal kinderen, dat van de stehool gebruik maakt. Aan daft aantal kinde ren dat een school bezoekt, zal dan ook blijken, of zij_ al of niet levensrviatbaairheid bezdt. Hij zou liever zien, dat eerst over hot geven van suibsidie werd IbeslMsft, alis men wist hoeveel leerlimgen er gaan. Men zou ook een som als ■waste bijdrage kunnen geven en daar dan boven nog een toeslag in verband' met het aan tal leerlingen. Hij is er niet voor te vimden f 1000 toe te staan. De heer VAN RIET verklaart, dat het heim vreemd aandoet, dat dit voorstel aan dte orde komt. Alle andiere verzoekesn die subsidies be- treffem, woixlen verwezen naar die behamdeLmg der begrooting, doch dit verzoek woirdit aan- stondls in behandelirag genomenL De commissie acht de apriChltinig een dringeindte behoefte, spreker kan dit niet inziem. De dhristelijfce be waarsdhool bestaat 40 jaar -en hieeft 35 jaar zich zelf kunmen bedlruipen uit eigen modldeltem,. Daft die behoefte aan dte school niet zoo groot .is iais adiressanten wel wdllen bewe'rem meent .spreker te moeten aflediden uit de omstandig- hedid, dat er vroeger nooit van gerept is, zelfs niet toen de christelijke bewaarschool door oimstandigheden een half jaar heeft sftil ge- l^gen. Iindlien het nu zoo drangend moodig is, had het dit amderhalf jaar geleden toch ook wel al heft geval moeten zijn. Met die bewe- ring gaat spreker dlus niet akkcord. Een andere vraag zou moeten zijn, of de leersitof dan niet voldoendte is, dat het wemsdhe- lijk wordt een neutrale frobelschool te stidh- ten. Maar, vraagt hij, is dan heft gehalte dier leerstof imeems zoo gezakt? Is er misschien ook zoo'n bezwaar tegen, d'at die kleine kin deren iets van de gramdsliagem der christelijke leer wordt 'bijgebracht? Spreker acht de mo- tieven der voorstanders zoo laag bij den grond mogelijk. Biijkems het adres hebben die voorstanders reads laimg uiftgekeken naar een regeerings- verklaring, zij geven daarin dus te kennen, dat zij kondien wachten, hetgeetn ook weer een be- wijs is, dat de behoefte ndet zoo Herat. De chrisiteiijfce bewaarschool is eerst na een be- heer van 35 jaar bij de gemeente am subsidie komen aahkloppen. Spreker zou wenschem, dat deze conamiiseie ook eerst eeins blijk gaf van ihertigaen zij zelf kan, in plaalts vain de koisten terstond op die gemeente te willen, werpen, In dian spreker aan den dag van vandaiag naast dat verzoek zijn beliastinghdljet neerlegt, als lnisnsclh dlie hard moet werfcen vooir zijn bofte.r- hamrnen, en de voorgtaniders van die neulbrale bewaansdhiool krijgen toch ook niet graag een boog aanisliagbiljeft, dian kan hij niet meegaan met heft voorstel om daarvoor 1000 te geven. Hij wenscht eerist eens af te zien hoe het daar- made gaat en dan kam er lafter altijd nog aan- leiding genc«eig zijn om s/ubsiidie te verleenen. De heer HAMELINK wienschft een amider ge- luid te doen hooren. Tot nu toe waren het tegenstanideiris van. een neutrale frobelschool en het is wel opmerkelijk, dat die tegemstandeirs j nu juist komen uit heft kaimp van hen, die, j wanmeier het kind de lagere school zal moeten bezoeken, het noodlzakelijk achiten die in ver- schilleinide categorien te splitsen. Verder wijst spreker er op, dat nog niet i,s aangetoond, daft, irudien. er een neutrale ibeiwaairscihoiol was, nog nog niet meeir kiindteren dan thams het geval is, daarvan gebruik zoud'en maken. Behalve de groep imienschen die hun kinderen. speciaal daar teir school willen zendien, of zij die er geen bezwaar inizien dat te d'oen, leeft er ook nog een andiere groep, die daartegem wel be zwaar hiabiben. Spreker wil hier niet zeggen of dsi tereclht of ten onrechte zoo is, doch conista- teert alleen het feit. Het is wel opmerkelijk dat thans uit die kringen istemimen kjMnkan over het reusachtig bedrag, dat hieirvoor uit de gemeentekas zal noadiig zijn, terwij.l ze daarover nirmmer heb ben gediachit, toen. het ging over de splitsing bij heft lager ondierwijs', hetgeen onnoemelijk meer kost. Spreker weeit ni©t, of het nu'pas sinds 5 jaar is, dat de dhiristelijike bewiaarschool .subsidie ge- niet, hij meende, dat het al langer was, d'och diat doet er niet toe. Hij wul er alleen op wij- zen, dia.t die school het zonder concurrentie, dus cnder die meest gumstige omsftandigheden. niet zonder subsidie blij.kft te kunnen stellen. Dan gaait heft ook than® ndet aan van amdieren die thianis nog moeten baginnen onder veel omgun- stiger omsftandigheden voor wiat heft gebomw aaragaat te easchen, dat .die voor zichzelf zor- gen en hen subsidie te ontzeggen. Indden de heer D. Scheele als voorstander van bijzonder onderwijis vrijheid voor de school propageert, moet hij die aan een ander niet ontzeggen. Ook aan den heer Van Aken zegt hij, dat zij die jaren lang hebben gevochiten vcor de vrije .school en voor de gelijkstelling than® ten. slotte, niu ihet frobelionderwijs be treft, geen andere houding mogen gaan aan- neimen, al betreft dat ndet een school naar hun hart. De heer D. Scheele betaogt, dat de chris telijke school, biijkems't gebruik, dat er voor de kLndeiran van gemaakt wordt, goed geziien is. Heeft dieze zich echter wel eens afgevraagd om welke rediem. Hij zou dan toch in verscih.il- lenide gevaHen situiten op de onftdekking, dat de richfting van de school bij de ouders de keuze niet kan hebben bepaald, .maar dat men er ge bruik van maakt omdat men niet anders kan, dat men dat moodgedromgen doet. De heer D. Scheele en zijn medestanders heb ben gesftredien voor het .goed recht van elk bur ger, am zijn kinderen naar de school te kunnen zendien ddie zij wemschen, maar dan mag hij zich ten opzichte van het frbbelondierwijis ndet op een andler, op een foutief sftandpunt plaatsen, dan moet hij consequent zijn. Omitirenft het aanital kinderen is nog geen taepaaidle zekerheid te geven, men weet nog niet waar de school zal komen te staan, en daarvan kan ook veel voor het gebruik afhan- gan, maar alvorens tot ide stichtimg daarvan te kuinnen oveirgaan, dienen de oprichters toch eenige zekerheid te hebben omftrent de subsidie dlie zij kuimnem verwachten. Indden deze zaak was verwiazein naar de begrooting, dan was daarmede nicng niet het beginsel vastgelegd. Na deze besprekingen kan de cammiissie omtrenit hare verwiachtingen een kijk krijgen, hare plannen ui'twerken, er behoeft misschien niet een bepaald basluit genomen te worden, doch bij die begrooting kan dan definitief worden besliisit. Spreker meent, dat het in het algemeen be long is, ook van de voorstanders der christe lijke school, imditen fth-ams het voorstel van bur gemeester em, wethouders wordt aangenomen. Zij mogem toch niet verwachten, dat, indien zij gebruik gingen makem van hum meerderheid, om een verzoek om subsidie voor een neutrale bewaarschool af te stemmen, de voorstanders dier school zich bij die aanstaande begrooting geroepen zouden gevoelen om hun stem te ge ven tot steun van de christelijke bewaarschool Dan zou imein in omgekeerde richtdng precias hetzelfdte krijgen. En dan moeten de heeren ook wel bedenken, dlat deze raad niet blijfit, dat we ook weer wel een raad kumimen krygen, met 'n, andere meerder heid, doch dat het spreker dan zou apijten in dien die van zijn meerderheid1 in anderen zin gebruik zou gaan maken, hoewel de meerd'er- hedd van thans dan daartoe toch aanleidimig zou hebben gegeven. Het is ook geen argument am nu te gaan zeggen, dat deze school eerst maar eens moet toonen wat zij kam, op edgen wiefcen, waar de christelijke bewaarschool, die cle oudste brieven heeft, die werkt zander concurrentie, zich niet alleen staamde lean houden. Dien eisCh gaat niet op. De heer GEELHOEDT wil na de uitvoerige udteenzetting van dem heeir Hamelink hierover niet veel meer zeggen, doch wil er dte heeren voorstanders van de christelijke school op wij- zem, dat, wat zij voor hunne kinderen wen- sdhien, menschen van een andere riehting ook voor de hunne kunnen willem. De heeren D. Scheele en Van Aken moeten ndet vergeten, dat die christelijke bewaarschool de kinderen op- lei,d1 voor de christelijke, voor hunne lagere seholen, en d'an moeten zij rich oo'k kunnen imdenkem, daft daaruit voortvloeit, dat de voor- 49) (Vervolg.) ..Stargand Jij denkt dais ,Ja. Die roode lama, broeder, was wel degelijik een spion, waarschijnlijk om onze route na de obo op den Lidangweg te rapporteeren," ,,Maar dat eerste schotdat was voorons dat kwam van de bergen, daar wiierp Sherrington daartegen in. ,,En dat andere signaal, die drie schoten, kwam van achter ons, van een punt, er- gems tusschen hier en de obo. We zitten dus tusschen twee vuren, broleider." ,,Maar die daar voor ons uit ,,Er is nog een tweede weg, dwars door het dal onbegaanbaar voor yaks, maar voor een man, als't een ervaren bergbeklimmer is, wel te gebruiiken. Bij de obo komt hij weer op dit pad uit. Hij is veel gevaaxlijJker, maar ook veel korter. Sherrington gaf niet dadelijk antwoord. Geen oogienbliik kwam er twijfel aan de juisliheid van Nima's beweringen in hem op diaarvoor kende hij Ndma en diens vaardigheid in het maken van logische ge- volgtrekkingen te goed. Maar hij stond te bedenken hoe er gehamdleld mioest wor den. Bij 'het orn.aniseeren van een expe dite naar de Dzechu-rivier was er niet op een ontaarden in een jacht dwars door bergen leeren; die wet van het scherpste oog en de meest vaste hand. 't Is heel eenvoudiig." ,,En vannaeht? ,,Vannach't zullen we om beurten de wacht houden; dat wil zeggen, gij en ik, broeder. De yak-drijver ligt te slapen als een blo'k en de arakdrinker is niet te ver- trouwenNiet, dat we vannaeht iets te vreezien hebben. De mannen van de drie schoten zijn te ver weg en die daar boven op den berg zou zijn nek breken als hij naar beneden proibeerde te komen. We zullen hier nog wachten en als er mete ge- beurt met ons beurt-om-beurt de wacht houden beginnen". Zwijgend bleven ae bij elkaar staan. Er verliep een minuut of tien lange mi- nuten, mimuten, waaraan geen einde scheen te komen zonder dat er iehs ge- beurde. Ze hoorden niiets dan het zwakke, eentonige gemurmd van het riviertje in het dal, een geluid, dat de stilte nog in- tenser maalkte. Ten leste werd1 Nima on- geduldag; met een gebrom, dat zijn onte- vredenheid moest ulitdrukken, keerde hij zich tot Sherrington. ,,Den tijd, dien we hiler verknoeien met wachten, kunnen we beter gebruiken, broeder. Ga mee". Hij liep naar het kanipvuur terug, rakelde den smeulenden yak-meSi met zijn voet wat op en ging roidie iNima zion in zijm ucivcn u Jiiiggen, Crayidon had al dien tijd de rol van zwijgenden toehoorder vervuld. Toen Nima ging lagged, keerde hij zich tot Sherrington en vroeg op een snauw-toon.: ,,Mo.et iik m.ee blijven waken?" „Niet noodig", gaf Sherrington heel rusfiig ten antwoord, terwijl hij zich c :n- draaide en achter het vuur heen en weer gang loopen, Na die weigering schoot er voor Cray don niet anders op over dan Nima's voorbeeld te volgen. j Die vi.er uren van Sherrington's wacht verliepen zonder dat er iets gebeurde. Bdhalve zoo nu en dan door het huiilen van walven, heel in de verte, werid de doodsclhe stilte door niets verstoord. En toen -hij, na die vier uur Nima wakker sc'hudde en in de warme, bonften deken kroop, was Ihij zoo moe, dat hij onmiddel- lijk in slaap viel. Heel rustiig, zondei te droomen, sliep hij door, tot hij tegen den oc'htend, door een vrij hardhandiig sdhudden aan zijn eenen schouider gewekt werd. Hij richtte zich op en keek rond. Op zijn .hurken voor ihet nu helder-lbrianidend vuur zag hij Nima's kneoht bezig met het maken van het af- schuwelijk brouw.sel, dat de Thibetanen thee noemen. De yaks stondlen al met hun lasten aan weerszijden van de pakzadels Op een afstand van een meter of vijf zat Craydon met een kleinie rotsfolok als steun, landerig voor zidh uit te kijken. Janet stond midden op de brug en bekeek, met iets angsftigs in, haar houding, het diepe dal met zijn snelstroomend riviertje. Van •haar slanike "figuur'tje ging zijn blik naar de bergen aan den overkant, zooals ge- woonlijik eien complex van kale ro'tsen en hoog.e ibesneeuwde toppen met een sil- houet-lijn als een reusaehtige zaa~ met onge1"' fcandien, tot hij, boven een gril- lig gevormd rotsblok uit, de gebeds-vlaq- getjes een rij zwarte vogels tegen de blauw-grijze lucht - zag wapperen. Daar- langs liep hun pad. Wat zou de dag bren- gen, welke onidervindingen zouden ze op - doen, daar, op dien eenzamen weg tus schen de bergen? TWAALFDE HOOFDSTUK. In den storm. Ondanks al hun voorgevoelens, verliep de dag geheel anders dan ze gedacht had- den. Wel werd het een dag vol emo- ties, maar wat Sherrington verwacht had, gebeurde niiet. Van het oogenlblik van hun ventirek af, namens ze de grootste omzich- tilgheid in acht op hun qui vive voor een mogelijken overval en steeds op zoek naar aanwijzingen betreffende de man- hoogvla'kte, een reusachtig sneeuwveld, met in het miidden een groot meer, dat het einde van het gebied van ihooge bergen met grillig gevormde rotsachtige hellingen markeerde. Want onmiddellijk aan den anderen kan.t van het meer was het een geheel andere wereld als pyramiden gevormde rotscomplexen, waar tusschen- door ze het gezicht hadden op een reus- achtigen berg van eigenaardiigen vorm zoo uit de verte leek het een koepel van sneeuw, dte in de middagzon fed lag te glinsteren. In de sthaduw van een rotsigen berg- ui'tiooper gaf Niima bevel halt te houden; toen de dieren stoWden, begaf hij zich me' 3Per ring ton naar een iets hooger gelegen punt, om van daar uit het terrein te ver- kennen. Nauwelijiks stonden ze daar, of Nima wees naar een aantal dlonkere stip- pen, die zicih over het sneeuwveld in de riehting van het meer voortbewoqen. Wilde yaks", zei hij ter verklaring. Na die opmerking zette ihij nog een poos lang het inspecteeren van de hoogvlakte voort, maar blijklbaar zag hij niets ver- dadhts, want daarna keerde hij zich naar Sherrington en wees hem op iets heel in de verte. ,,En daar loopt onze weg". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 5