BUITENLAND. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Zenuwachtig, Overspannen en Siapeloos Mijnhardt's ZenuwtabEetien zullen (Jw zenuwen kalmeeren ensterken en uw slapeloosheid verdrijven. Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Door deze bespreiking zijn de omder- handelingen belamgrijik gevorderd, en daax het is gebleken, dat Dr. Baels zich ont- vanlkelijk toanide voor de van Nederland sche zijde voorgestelde regeling, mag ver- waclht wondein, dat in dil naaste toekomst de vee-dnvoer in Belgiie op meer doeltref- fende wijze zal kunnen plaats hebben. DE KOLEN VOOKZI EN ING VAN 0N8 LAND DOOR UE LIMBURGSCHE MliNEN. Op de vragei van 't Eerste Kamerlid W baut befreife ide de steeuk tl-nvoorziening en voorzening van buisbrand van o s land, h^eft de Minister van Waterstaat o m. het volgende geantwoard. Dat voor een aintal ind istrieele bsdrij- ven in Nederland d steenkolenvo irziening voor de eers'volgendmaa den met de waaroorgea biedt voor een ougesroorde bedrgfs oering, is djn Minister niet beke d en is hem uit ing ovonnen mlichtingen ook niet bekeni geworien Dat de Limburgiche steenk flenmijnen, met name cok de S aa smij len, een deel harer produc ie over de e 'rstvolgende maan- den verkocht h>bben voor uitvoer naar h-t buiten'aid, is g en nieuws. Immers zoo- wel van de proluctie der Staatsmijnen als van die d-r part eul ere mijnun wordt steeds een aanmerkelijk deel naar het buitenland verkocht. In verband met de sterk gestegen pro- dnciie der Limburgsche mijnen en de scherpi concurr ntie van buitea'andsche kolen op de N iderlandsche markt, is zoow-1 voor wat de p'odactie der Staatsmijnen als die der parciculiere mijnen be reft, voor eea grootere hoe'eelheid dan in vooraf- gaandi jaren afg iz-t in het b'uiteniand moeten w uvien gezocht. Deze afzet bestaat in h sofdzaak uit soorten, (Tie groote ndeels ook vroeger naar het buitenland gingen Binnenlanische afaemers intusscjien, die zich intijds door opdrachten aan de Lim bnrgsehe mijnen gedekt hebben, word-m, naar dm Minister is medeged m!d, zooa's steeds geregeld bediend. De Limmrgsche mijnen zij 1 alleszins in staat o n voor leve ring van 1 Januari 1927 af aan Neder landsche bedrijven, die voor het aansta nde jaar zich de levering van k den wenschen te verzekeren, aanbiedingen te doen. Als er bedrijven zijn. voor wiedesteen- kolenvoorziening voor de eerstvolgende maanden niet de waarborgen biedt voor een ongestoor le beclrijfsv lering, ligt dit niet aan de verkoopspolitiek der Limburgsche mgnen, doch aan de inkoopspolitiek der betrokken bedrg v,en. De Limburgsche mgnen hebben aan in- dustrieele beffrgven in Nederland gedurende 'tloopende jaar belangrijk groove e hoeveel- heden gwleverd dan in voorafgaande ja^en. Zij hebben geen enkele aanvraag afgewezen van bed ijven in Nederland, die zich voor hun behoeft aan steenkoLn in 1926 tijdig hebben w lien dekken. Van verkoop van een a'.normaal percentage v or uitvoer is dus geen sprake. MaatregHen voor een vo'doende steen- kolenvnorziening gedurende de eerstvol gende maanden behoevea in ver'oand met het boven medeged elde naar de meening van den Minister niet te w>r len getroffen. Voor de betrokken bedrij'en zijn blijkens verkregen inlicht'ngen geen moeilgkheden te verwach'en. mits zij niet, zooa's veelal geschiedt, een afwacbtende bouding aan- nem"ii, doch tijdig in hun behoefte aan steenkolen voorzien. Voor een u'tvoerverb id van steenkolen bestaat naar Mmisters meening geen enkele reden. Ten opzichte van de voorziening van huisbmnd kan de Minister opmerken, dat de productie aan hu sbrandkolen van de Limburgsche mijnen voor het ove groote deel in Nederland blijft De produ -tie van eierbriketten zal afbangen van den aanvoer van het daarvoor noodige pek in vo'd ende hoeveelheid Daartegenover staat, dat de voor den a s. winter beschikbare hoeveel heid antbraciet groobr zal zijn dan in voorafgaande jaren. Voor h* t treffen van maatregelen van R-geeringswege bestaat ook voor deze kolensoorten geen enkele reden. '.."."2 DE NIEUWE KATHOLIEKE PARTIJ. Op de algemeene vergadering van de afd. Utredht van de Nieuwe Katholieke Partij is besloten deze afdeeling op te hef- fen, terwij'l het bestuur oipdiraciht werd ge- geven in overweging te nemen of het mo- gelijk zou zijm binnen de grenzen der sta- tuiten van de R. K. Kiesvereenigding te zij- ner tijd een sbudiecluib op te ricbten. Daai de afdeeling Utrecht de eenige afdeeling van de Nieuwe Katholieke Pantij is, is hiermede deze partij fedite'lijk opgegeven. DE BELGISCHE STABILISATIE- LEENING. Gemeld wordt, dat de Nederlandscihe trance van de Bedgische Stabilisatielee- ning Vrijidag vele malen is overteekend. BIJSLAG OP TURF. De Minister van Binnenlandscihe Zaken en Land'bouw heeft een brief tot de ver- venersbonden in Drente giericht, waaraan het valgenlde is ontleend: ,,De bijslag op de fabrieksturf wordt miaair voor eenmaal gegeven. omdat de be- doeling is geweest de overp'roidiuctiie weg te krijgen -en dit resultaat, naar verwacht mag warden, zal worden bereikt, Het gums'tige resultaat, verkircgen door de opruiimiing na de overproductie, zal geheel worden te niet geaiaan, limdien de verveners nu weer te veel gaan graven. Daarom wiordt bekend glemaalkt, dat niet weer een ibijslaigrejgeilinig zia.l woirden getroffen. Deze bekendmaking geschiedt reeds thans, opdat bij de a.s. veenverkoo- pingen de koopers niet meer befcalen, dan de natuurlijke ontwikkeiing van de prijzen zal toelaten. Ik doe hierhij een beroep op aide ver veners in Drenthe om in het belamg van het geheele bedirijf eirtoe mede te werken, dat in 1927 niet te veel fabrieksturf wordt g eg raven". DE TOESTAN Op het donkere aspect, dat het conflict bij de Engelsche steenkoolnijve heid bleef v rto.nen, is schiijft d -N R. Crt eindeiijk weer een lichsstiaal gevallen. Het b^gin dat gemiakt *as om twee partij n van de drie voor bet totsia vtkomen van eenover- eer.komst, de reg ering en de leiders der mijnwerkers, nader tot elciar te breugen heeft zich m den 1 op van dm dag van Zaterd.g verd r ontwikkdd en a door heeft de raad van het Vakcereenigingscongres d ar ijj a!s kcitaly-ia'or dieost gedaan, om meer levea in de o derhandeli gen te bren- gen. Zoo is dan voor bet eerst weer sedett eenigen tjjd een a-inwijzing te bespeuren dat de mij ,werkers hun door bet laatste mijnwerkerscongres opnieuw gedictee de halstarrige en onvervulbare eischen zullen loslaten. De laatste maal dat zulk een wankelen bij de l-iders te bespeuren viel, was toen Cook zijn brief aan de regeering schreef, dat hij bereid was mee te werken tot ei-n verlaging van de productie kosten". De ondervindiug van de laatste maanden heeft de openbare meening opgevoed tot voorzichtige twijfe'moedigheid, wanneer er van nieuwe onderhandelingen sprake is. Maar de dwangmiddelen waarmee het mijnwerkerfcnngres de staking dacht te kunnen voortzetten, hebben g-Taald. Noch van een embargo op luitenlandsche kilen noch vai een vreesaanjagenden verdrinking van de mijnen noch van een aderlating van de ovei^ge vakvereenigingen ten bate van de mij iwerkers is iets geko- men Met den zich aaokondigenden wmter wordt het georek ooder de mijnwerkers gezinnen voelbaarder. Een laatste nood- kreet van Cook he f weer e n mi'iioen roebe's uit de schatkist der Sowjet Russische vakvereenigirgen gemobilis erd, welke tel- kens weer op even wonderdadige wijze volloopt, als de o'iekruik, maar dit geld kan sleeh's tgdelgk eeaige verlichting brengen. De duidelgke wenk van Churchill, die als kanselier der Schatkist het meest vertrouwd is met het welvaartverwoestende karakter van dpn langgerekten strgd, schgnt nu toch door de stakingsleiders verstaan te zgn en uit den boezem van de vakbeweging komt de sterke drang, om eindelijk redelgk te worden in een wereld van we kelgkhmd. De oplossing schijnt gezocht te worden in een hervatt'ng van het werk on ler bediog dat de thans gesloten districtsr-gelingen hoe dan ook daarna onder een nationale super-rege'ing vereenigd zullen worden. De medewerking van de eigenaars als derde in h*t v edesverbond zon dan pas la er aan de orde komen. TEGEN DEN KOLEN UITVOER UIT BELG1E. In ver'oand met 't steenkooltekort, waar- onder de Belgische bevolking te lijden heeft en den grooten uitvoer naar het buitenland heeft de Belgische transpo tarbeidersbond in weerwil hiervan aan den minister van Nijverheid en Arbeid een telegram ge- zonden, waar n gezegd wordt, dat een spon- taan uit'oreken van een b weging tot het weigeren om kolen te laden in de Ant- werpsche haven wordt gevreesd en dat onmiddellijk ingrijpen der regeering nood- zakelijk is. TEGEN DE KOLENSPECULATIE. Zaterdag is naar de correspondent der N. R Crt. te Brussel meldt, in het departe ment van Spoorwegen een bespreking ge- houden onder leiding van Minister Anseele om maatrege'en te beramen teg>m zekere kolenspectilan'en, die het wat al te bont big ken te maken. Versch-idene hooge ambtenaren van het departeme t van Spoor wegen en de hav-mautoriteiten van Ant werpen, Gent en Oo3tende namen aan deze bijeenkomst deel. U t rapporten, waarvan de Minister aan de vergadering mededeeling deed, blijkt, dat rersclieide^e speculanten de aan hun adres te Antwmpen aangekomen wagons kolen, weken lang in het rangeerstation hebben laten staan en inmiddels de prijzen opdreven. Wat zij, als vergoedDg aan de cpoorweg administratie hadden te betalen was slechts een klein percentage van de aldus verwezen- lijkte winst Uit een door de alministratie ingesteld onderzoek b'eek dat te Antwerpen alleec 2000 met steenkolen geladen spoor- wagens, aldus ong-'lost, in de groote goederenstations van deze stad stonden. Besl ten is nu de vergoeding wegens niet lossen binnen het reglementaire tijds- bestek zoodanig te verhoogen dat aan deze misbruiken vanzelf een einde moet komen. TEGEN DE DUURTE IN FRANKRIJK Een Parijsche correspondent schrijft. Rweds eerder hebben we op het gevaar gew^zen, dat Frankrijk langzaam maar zeker een van de duurste landen wordt. Toen het pond ster'ing ineens 250 francs noteerde sloegen alle winkeliers naiuurlijk hun prijz'-n i" verhouding op. Maar sinds dien is de franc aanmerkelijk in waarde gisteg n en Uiusdagm ddsgs krreg men voor be'zelfde pond nog,, maar" 156 frames. De nering toenben echt r he ben hun prgzen gehandhaaf en nog wat verhoogdenn emand kan hun zulks blijkbair 1 eletten. Wanneer men hen op baischen toon onderviaagt geven ze ten antwoord, dat de pr ducten naar het buitenland gaan en d„t daarom de prijzen hier hoog zjjn. Demi iste raad heeft /ich thans, eindelijk en te langen leste met deze affsire beziggehoude., en een uit voer ve- bodgema kt voor aardappe'en, slacht- Tee, boter, melk, room, e.eren, kaas en koren. Zal 't het gewenschte resultaat hebben? „Eerst zien" kliukt het rceptisch. Maar kaD m°n het den menschen kwa'ijk nemen, dat ze sceptisch worden Want om nu ook maar dadelijk het duiveltje-in het doosje weg te drukken, ^dat dit a'les het gevo'g is van de ontwaarling van den fra-c" de volgende cijfers. Het nat onale geld is ontwaard tot op een zevende (of iets meer). Eea kilo suiker, dat in 1913 vijf-en-dertig cent mes kostte, moest tu dus boogstens 2 francs 45 kosten. Maar men fcetaalt bij deD kruidenier 5 francs 95. En zoo is 't met alle andere levensmiddele ;de kosten van een epidemie. De g meenteraad van Hannover besloot tot het aangaan van een leening van 7 millioen mark, waarvan tw e mUlioen is bes'emd ter dekking vaD de uit dejoDgste typhus-ep.demie voortvloeiei.de onkosten. DE AMUNDSEN-EXPEDITIE. Uit Osilo wordt gemeld, dat de Amund- sen-expeditie onlanigs in Amerika op zeld- zaam brutale wijze werd ibestolen. Het geheele wetenschappelijke materiaal en balrij'ke kostbare instrumemten zijn ver- dwenen. Het staat vast, dat de diefstal in Ameriika is gepkegd. Een nader bericiht in een Amerikaan- sche bilad verduildelijikit het bericht. Wat gestolen is, blijkt de wetenschappelijke buit, en ook ihet bont te zijn van de ex- peditie met het poolschip Moud. Men weet, dat Amundsen - die trouwens niet zelf aan boo rid was g-ebleven met dit scbip de drift van de Fram had willen herhalen, maar dan met .een wat noorde- lijker koers. Het plan gelukte niet, maar het schip moest na een paar jaar in het ijs te hebben gezeten weer door de Bering- straat terug komen. De zeer rijke colle'c- tie pelsen, alsmede de wetenschappelijke instrumenten en alle dagiboeken, aanteeke- ningen en curioso, onderweg vervaardigd en verzameid werd over Seattle naar Vancouver gestuiurd en vandaar doorge- zoniden naar Oslo. De kisten, meer dan 200 in getal, zijn in Oslo ooik aangiekomen, maarleeg. Men vermoedft, dat de diefstal heeft plaats gevonden tussclhen Seattle en Van couver. TER NEUZEN, 1 November 1926. EEN AFSCHEID. Zaterdag namidcjag 4 uur nairn de heer C. Klaassen, officieel afscheid uiit zijn dlieixst als inispecteur van politic alhier, na bijna 40 jaar dm die functie werlczaam te zijm geweest. Hij werd indertijd als zoodanig aangestekl naast den gemeente- veldwachter en toen deze laatste, wegens benoemiimg elders, alhier ontslag kreeg, werd die functie niet meer vervuld doch werd overgegaan tot het aanstellen van agentem, werkzaam onder den inspecteur. De dienst onderging sinds gediurig reorga- nisatie en werd van lieverlede uiitgebrei- der, waammede gepaard giing een udtbrei- dlimig van het 'korps agenten. Het politde- wiezen, zooalis dat thans alhier bestaat, is dus door den heer Klaassen gevormd. De heer Klaassen ibleek te bescbikiken over bijzondere gavem, die hem in re- cherchediienist goed te pas kwamen, een uitgeibreide kenniis van personen met een verbazingwekikenid h erinnerdngsvermog en. Diiikwijls kidde dat tot het opsporen van de daders van hier voorkomende misdrij- ven, en het zal ook wel aan het hier be- staamd politiewezem te danken zijn, dat de boosdoeners hier over het algemeen ver vanidaan blijvem. Een en ander werd door den buirge- meeSter, 'den heer Huizinga, Za t erdag- niami'ddag gememoreerd, toen de scheiden- de inspecteur met zijn familie, het agen- tenikorps en eenige irijiksipolitiemannen in de raadzaal weriden ontvangen, bij welke gelegemlheid hij namens den gemeenteraad aan den heer Klaassen als blijk van waar- deering voor de der gemeante bewezen langdurigen dienst een wamdalstak met in- scriptie aanbood. Vervolgiens werd de heer Klaassen nog toegespiroken door; den wacbtmees'ter der mairecihaussee, den heer Cambder, en door den dJirecteur der Zeeuwscih-Vlaamsche Traimwegmaatscha^^ij, den heer Wind van Merlkiesteyn, welke toespraken door den heer Klaassen in het kort werden be- antwoord. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE WATERLEIDING. In d!e Zaterdag alhier gehouiden eerste vergadering van de N.-V. Zeeuwsch- Vlaamsdhe waterlleidingmaatschaij war den tot oommdssaris gekozen de heeren: A. Adrriaianisens te Hontenisise, J. W. Vie- nings 'te Glinge, L. W. G. Hoefnagels te Sas van Gent; F. Elok te Axel, P. A. van Gamipen te Graauw, A. AL. Flendlrikse te IJzendij'ke; P. Erasmus te Oostburg, D. H. van Zuijen te Breskens; B. Tnuffino te Hulst, A. Dlerick te Koewacht, A. Ros- seel te Ossendsse, P. Vael te St. Jansteen, A, F. J. Aermaudts te Sluds en J. Huizinga t.e Ter Neuzen, benevens de hear Mr. P. Dieleman als vertegenwoordiger der pro- vine ie Zeeland. Vervolgens werd gekozen tot piresident- commissariis de heer Mr. P. Dielema.n en tot dliens plaatsvervanger de heer B. Truf- fi,no te Hulst. Tot lid van den raad van bestuur v/er- deij benoemd de heeren B. Tnuffino A, A. Hendrikse, F. Bloik en L. W. G. Hoef nagels. D1RECTE BELAST1NGEN. Bg beschikking ian den Minister van Fit ancien is verp aatst de ontvanger L. M. Maree van het kantoor d-.r d recte belas- t D^en,invo rrechtenenaccijiuen te Valkens- tvaard naar het kaVtoor dier middelen te TerNeuzen. DE PEZEM. In de Vrijdag te Midielnurg gehouden vergadering van aandeelhouders d r N.V. //Pezem'' zijn beno;md tut ieden van d n R»ad van A dries als bed eld in art. 9 der herciene staruten, d« heeren; Ir. A. U, L. de Bel te S :s va i Gent. A. H. F. Francken te St. Jansteen, M. W. Kuster te Axel, J. Truijman te Boschkapelle, V. Verschaff I te Sas van Gent, B L. Zonnevijlle t« Ter Neuzen, M. A. B1 ker te Sch ondijke, A. A Hendrikse te IJzendgke, A. I. Leen- houts te Retranchement, 1. van Mel e te Bresk; n°, J. J. de Jager te Nieuwdorp, W. Kakebe ke te Goes. lr. J. van Poelgeest te Goes. Jan Vug-laar te Krabbendijke, Jac Welleman te Krabbendijke, S. j'. de R gt te W ssekerke, I. P. van der Weele te Colijnsplaat, W. Dronkers te Poortvliet, Mr. A. van der Hoeveo te Tho'en, W. M. Ktoet te St. Maartensdjjk, W. L. Klompe te Tholen, A. Wisse te Anna Jacobapolder, W. van Oeveren te Nieu^erkerk, Mr. A. J. F. Fokker te Zierikzee, S. Hage te Brainisse, J. C. van Laugeraad te Dreischor, A. C. de Oude te Zierikzee, C. Boudewijnsi te Middelburg, L. S monse Lz. te Biggekerke H. C. Wess ling te Vlissingen. VECHTPARTfJ OP DE HARWICHBOOT. Vrijdagnacht werd van de Harwichboot ,An'werp" draad'oos naar Vlisflngen ge- seind om een dokter en politie. Later bleek dat zich aan boord een drama heeft atgespeeld. Aan -boord maakten de reis meie 3 Noormannen en twee Du tscheis, zeelsedtn die te Cardiff naren afgemonsterd en nu n iar Antwerpen op weg waren op zoek naar een and r schip. To n zij Don derdag aan boord kwamen waren zjj alien ondir den invloed van sterken drank. Na- dat de Duitsche-s rjeds te bed waien, kregen de N »ren ruzie en twee hunner moet'*n to m op hun kameraad bebb n ge- schoten, waarbij hij ernstig gvwond werd. De verwonde is te Vlissingen van boord gehaald en naar het ziekenhuis ver-oerd, alwaar hij des namiddags overleed. De twee andere Noren zijn te Antwerpen aan de politie overg-deverd. DE VERHOOG1NG DER POSTTARIE VEN IN BELGIE. In aansluiting met een ree's vroeger verschenen bericht, meldt de correspondent der N R. Crt. te Brussel nader nog, dat vo'gens het thans in den Moniteur ver schenen koninklgk beduit betreffende de verhooging der posttarieven, het vaste expresserecht voor naar het buitenland (ook Nederland) bestemde brievep met ingang van 1 November, van 2 frs op 3 frs wordt gebrachtin dit recht is het gewone port niet inbegrepen. Een ontvangstbewijs zal voortaan, in het postverkeer met het buiten land, fr. 1 50 koTenhet aanteekenings- recht van brieven wordt eveneens tot fr. I,50 verhoogd. Naav men weet bedraagl het briefport, vanaf denzelfden datum, voor alle vre; mde la- den, met uitzond ring van Nederland en Luxemburg, fr. 1,50 voor een gewicht ^an len hoo rste 20 gram en verder, voor iedere 20 g am boven dit gewicht, fr. 0 90 meer. Voor Nederland wordt het briefport fr. 1 25 tot 20 gram en fr. 0,75 per 20 gram of fractie van 20 gram m'-er. Met ingang van 1 Januari wordt ook het port voor het verzenden van couranteu, drukwerk en periodieke uitgaven naar het buitenlard, verhoogd. SAS VAN GENT. Het 75jarig jubileum van het Willemsfonds te Gent. Op Zondag d n 31 October 1926 vieren wjj het 75jar g jubileum van ons Willems- foDds. Aldus de uiinoodiging om de Alge meene Testvergadering van deze 75jarige vereeniging te Gent te komen bijwonen. Laat ik u even inlichten, geaehte lezer, wie deze 75jar ge is Het Willemsfonds dan is e^ne vereeniging door den Zuid Nederlandschen dichter Jan Frans Willems in 1851 te Gent gest cht met het doel de verspveiding en de Studie van de Nederlandsche tad in Vlaamsch Belgie te be o-dereD. Uit de feestrede door prof Vercoallie, den ook in ons lard op taalgebied zoo bekenden emi enten gelee de, uitgesprok»jn, zij he' mij vergund eenige greprn te doen, teneinde u te kunnen befijzen, wat door onverpoosd werken en onvermoeid naslreven van een verhe'en doel kan bereikt worden, door mannen die weten wat zij willen en kunnen wat zij wenschen. In het jaar der opricbting werden eenige popu'aire boeken, geschreven door vonraan- staar.de manner, onder de leden verspreid In 1860 werden volkbibliotheken opge- richt en v Iksvoo drachten gehouden, terwijl cursussen werden in het le7>m geroepen voor het aanlee-en eener zuivere uiispraak en het beoefeneE van de klankleer der Nederlandsche taal en zulks met het kenlijke doel den inv'oed der gew-stelijke uitspraak zoove 1 mogelijk cp den ach'ergrond te dringen. Taalge'eerden van naam ontzagen de moeite niet hun krach^en aan die verheven taak te wijden. Toen professor Vercoul'ie destijds, d i. tusschen de jar-n 1878 1883, nog leeraar was aan het Atbeneum te Luik was trok hij ovpra' heen om zijn taalgeno ten door zijn warm opw^kkend woord Uefde roor het b sc aafde Nederlandsch in te storten. Anderen hebben hem in dat verheven werk met hun hulp en hun kenris ter zijde ge- s'aan. zoodat thans geconstateerd mag worden, dat m de beschuafde kringen een N derlandsch wordt gesproken, waar- voor menij^e Noord-Nedeilander, den hoed moet lich en. Op het qog-mblik beschikt bet Willems fonds over 45 volksbirliotheken, 29 rond- reizeude en 6 sch joI .ibliotheken, met een schat van Nederlandsche werken, zoo wel uit Zuid als uit Noord. Als bewgs voor Professor Veicoullie's verdieneten ten opzichte van de Neder landsche taal en taalwetenschap werd hem dan ook den 21 October ll de R dderorde vaOranje Nas>au doo.' H.M. KoniDgin Wilh-lmina geschonken. Kon men zich door het gebruik van het zuiver en oibenspeiijke Nederlandsch in een Ho'landsch milieu wanen, ook de deco- rati-i van de zaa', waarin deze 75jarige gehu'digd en bewieiookt werd, was in staat den Holland-chen bezoeker in den waan te breng-n, dat hij zich onder geest- en taalverwanten bevond. Aan onze Hollandsch driekl-ur was r aast de Belgische en de Leeuwenvlag eene eereplaats i- geruimd, terwijl in alle rede- voermgen met lof en eere over de Neder- landen gesproken werd. Warn niet steels mot angstvallige nauw- gezetheid alle religieuze of po'itieke tendenz geweerd geworden, z^er zeker zou het in 1851 geboren wicbt, door Willems ten d op gehouden, nimmer zijn 75s?en ver- jaardag gevierd hebben. De raad der gemeenle Sas van Gent kwam Vrijdagmorgen in openbare zitting bgeen. Na opening door den voorzitter werden, in verband met het afwezig zijn der wcthouders de punten 2 tot 7 en 10 tot 14 van de agenda afgevoerd en waarmede de leden zich konden vereenigen lngekomen was een schrijvm van Gede- puteerde Staten inzake electrificatie der Zandst aat, waarna werd besloten, dat de gemeente het tekort aan garantie aan zou vullen en wel over een garantiebedrag van 118,Thans is de wijk Zandstraat verzekerd, dat de laDg verleidde aans'uiiirg tot stand zal komen. Een voorstel van B. en W. om een bed te reserveeeren in het Ziekenhuis te Sluiskil ten tehoeve der gejnefiritp en voor f 100, 'a jaars passearde met algemeene goedkeuriDg den bamer. Tot vert» geiiwoordiger der ge meente voor d-" vergadering van de Zeeuwach- Vlaamsche Waterleidingmaatschappjj werd gekozen de burgemee-ter, de heer Hoef nagels en als plaatsvervanger, de wethouder N eteson, dit op vnorstel van den heer Verschaffel. Ingewilligd werden de ver- zoekschr.ften om de gemeentegiond in erfpachi van F. van Hu'le en M. J. A de Rous, terwgl goedgunstig werd beschikt op het veiziek van A. van Reeth om schadevc goeding voor de meerdere fun- deeringskosten van zijn woning op ge- nreentegrond Voorts werd het suppletoir kohier der hondenbelasting go'dgekeurd, terwijl het aantal stTafvorderingen opnieuw geldig werd verklaard. In de omvra<g dee'de de heer Dierick mede, dat bij in de volgende bijeenkomst zijne bevinding zou meedeelen, betreffende de reDninyen der bjjzondere scholen en bracht daarna de prijsstijging der kolen, welke zijns inzii-ns ongewettigd was, ter tafe! en wilde de ko'en van gemeenfewege doen verstrekken. Na re- en dupiiek, werd aangennmen, dat den handelaars (en wenk za! wooden gegeven. Tot slot voerde de heer Warrens het woord over het sintelpad in de Zandstraat, dat /ijos inzier.s in het voorjaar verbetering zal behoeven. De raad zegde m^deweiking toe. Hierna sluiting. Vrgdagnamiddag 4 uur werd de meuw benoemde pastoor der parochie, den Zeer Eerwaa-den heer Doens plechtig in de kerk ge'installeerd door den HoogEerwaarden heer Kops, Deken te Hulst. Nadeinstal- latieplechtigheden, hield de nieuwe herder recepti'% terwijl te zes ure d< s avonds ors plaats-lijk muziekgezelschap De Vereinigde Yrienden", een serenade bracht. ZUIDDORPE. ""Nadat ^albier in de^e gemeente op een bevolking van 1000 zielen, onder het vee van 32 veehoud-rs het mond- en klauw- zeer was uitgebroken en thans geweken is, schijnt de gevreesde ziekte nog niet genoeg slachtoffers te h^bbeD gemaakt want nog steeds worden er nieuwe aangiften gedaan van voorkomende gevalleD. KOEWACHT. Zatendag n.m. wertden door twee hier gestaitioneeride ambtenaren elen paar koeien in beslag genomen. Deze dieren kwamen uit de weide en wer.den naar stal gedreven. De geleiders waren echter niet voorzien van een vervoerbewiis. De koeien werden naar het dorp gevoerd en tegen de eigenaars, twee landbouwers uit deze gemeente, werd proces-verbaal op- geimaakt. Later zijn de dieren aan de eigenaars beruooegeven. In den laatsten tijid komen in deze geme-emte nog al enkele gevallen van vlek- ziekte onder de varkens voor. Een paar 'dieren zijn er reeds van gestorven, Was het wonder, dat eea daverend ap plaus dit voorstel begroette, door een der aanwezigen gedaan, om H.M. namens de ft-estv erende Vereeniging een telegram van dankbetu g ng te zemlen, voor de eervolle ondersebeiding, aan prof ssor Vercoullie, den algemeenen voorzitter van het Willems fonds, verleend En wat het ons meest moet treff-ri is daf in een vereeniging als dit Willemsf>nds alleen zuiver intellectueele belangen op den voorgroDd staan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2