ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM RWATTA5 puhol No. 7985. Maandag 1 November 1926. 66e Jaargang. Een vervolging in Thibet. KWATTA-SPECULAAS t. ABONNEMENTSPRIJS HI HUR/ST-Hl BIjAD. FE0ILLKT0N. Beter dan Goed: DE BEST E B I H N E N L A N D. Schrijnende Handen na de Wasch Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1.80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post J'6,60 per jar Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Qlt tilad verschilnt iederen Maandatf-, Woensdag- en Vrljdagavond. Parlementaire Kalendcr. 28 October- De Voorzitter heeft eenige dagen gideden gezinspeeld op de moge- lijkheid, "da.t de behandelin.g vain het ont- werp-wegenbelastingwet een „onver- wacht spoedig einide" zou nemen. Qnge- twajifeld heeft hij daarbij en profetischen blik gelhaid, want inderdaad moest deze behandeliitng iheden eindigen, doordat de laatste stemming over een amendement mnsiukte door de afwezigiheiid van 43 laden van de 84, die de presentielijst bad- den geteekend. Vermoedelijk echter zal de president diit ,,anverwaeiht spoedige einide" niet hebben bedoeld Niemand 'had echter kunnen verwach- ten, dat een ganscihe vergadering nooidig zou zijn om de rijwielbelasting aif te han- delen. De stemming was den g eh eel en miidd'ag vrij bewogen; de Kamer bood meer bet beeld van een wadstrijd om de wielrijders toch alien kiezers, niiet waar achter ziclh te krijgen. De strijd ging diaiarbij in 'noofdzaak tusschen de Sociaal- Democraten en de Vrijzinnig-Democra- ten, diie elkaar daarbij zoo weinig welwil- lend bejegenden, idat zij ziiidh beurteling verzetten tegen bet tijdsparend stemmen bij zi'tten -en opstaan, het is de bedoeling om el'kamders stemmen te kunnen uifcspe- len tegien den verkiezingstijd, wanneer het immers gaat om de gunst van de fiet- senidie land'genooten. Bij de beslissing over n Vrijz.-Demacratiisch amendement eitsclhte de hear Oud hoofidelijke stemming om de Sociaal-Demoeraten in een lastig packet te brengen, waarop dezlen uit w.naak dit voorbeeld aan het einde der vergadering voligden met het gevolg, dat men wegens onivoltaUiglheid moest uiteen gaan. Een weinig verheffende politick! Een komische verwa.ruing ontstond bij de Soc-D emocratentoen de heer Hiem- stra in leen verstandig oogenibiik zijn mo- be tot verlaginlg der rijwielbelasfcing tot 1,50 lintrok. De heer Schaper vloog naar den voorzitter, dat bij aanstonds de motie van zijn partijgenoot overnam. Echter tevengeefs; de bexaadslagingen waren gesloten en de voorzitter liet on- verstoorbaar de naamlijst aflezen voor de stemming. Tenslotite zal dus de rijwielbelasting onveramderd naast de wegenbelasting blij- ven gebanidlhaafd, ecihter nadat de Ragee- ring verklaarde, dat een afslag tot f 2, in overweging was. 29 October. Het Belgisoh tractaat! Reeds 'voor den aanvang der zi thing kon men in het Kamergebouw die nerveuse stemming waarnemen, die op naderende spanning wijist. Weinig e uitverkorenen konden-een plaats op de gereserveerde tribune veroveren; een gedeelte van de publieke trdibunfe is zelfs voor de buiten- landsdhe pers gereserveend. Minister Van Karnebeek is schier on- opgemerkt binnengekomen; wiie zal zeg- gen wait in hem omgaat, nu het Parlement zal oordeelen over een stub van zijn le- venswerik, dat door de overgroote meer- derlheid van het volk reeds is verworpen! Reeds deze eerste middag zal hem alle opbimisme Ln de schoenen hebben doen zinken. Vier sprekers van verschillende polibieke rdchting hebben ihet woord ge- vioertdi, en hun cri-tiek was niet weifelend. De Kamer had aan den kampioen in de 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 48) Vervolg.) Langs het pad achter de rotsen met den kleinen geibedis-cylinder, een vroomheids- dem ons tr a tie-in-miniatu ur van den een of anderen getrouwen volgeling van den grooten Boeddha, ging het nu weer voort. Met on'telhare kronkelingen liep het pad naar het dal af. Na een „trek" van uren kwamen ze van uit het gebied van de eeuwige sneeuw in een streek waar weer vegetatie mogelijk was; daar liep hun pad sterk kronkelend over langzaam dalend terreiin, vol groote rotsblokken, tot aan een plek, waar de beide steile hellingen aan weerszijiden van de diepe daLinsnij- dmg door een natuunlijke brug verbonden waren, een groot rotsblok, dat duizemden jaren geleden missdhien van een der hel- lingon naar beneden gekomen moest zijn. Het pad liep over het rotsblok en aan den anderen kant tegen het sterk glooiende fcerrein op, weer vender. Maar met het oog op ihet late uur, beneden in het dal was het al schemendonker, besloot het kleine reisgezelschap nog aan deze zijde van het dal te kampeeren, daar, waar de yaks zioh aan het tuisschen de rotsen groeienide langie, droge gras te goed kon den doen. Ze hadden geen naargeestiger plek kunnen uiitaoefcen. Om hen heen niets dan griliig-igevormde roitsen, hooge gevaarten, Vr. agt tegenstand tegen het Verdirag, Mr. Knot- tenbelt, -de eer gelaten de rij der inige- sclhreven veertien sprekers te openen. Zijn rede was, gelijlk men van een beminnelijk man a Is Mx. Knottenibelt mag veiwacbten, vooxnaam en zakelijk. Verklaaxde Mx. Knottenibelt te spreken namens zijn poli- tieike vriemden, den Vrijlheiidsbonid, de volgenide sprekers, de heeren Lovink en Krijger d-eden insgedijks namens de Chris- telijk-HistoriiSche fraotde, zoodat omtrent deze twee fxacties geen twijfel kan be- staan. Terwijl tenslotte de heer Brauti- gam, namenis een deel der socialistische fractie zoo'n udtmuntend betoog hiield, waarin hij verklaarde aan deze zeifmoord van Nederlanid niet te willen meedoen, dat verschillende leden hem kwamen com- pliimenteeren. STAATSBEGR00T1NG VOOR 1927. Hoofdstuk Buitenlandsche Zaken. Aan h t voorloopig veislag der Tweede Kamer over de begrooticg van Buiten landsche Zaken (Hoofdstuk III) is het vol- gende ontl end Het beleid van den Minister. Het bele d van den ininbter heeft over het afgeloopen jaar met de/.elfde a!g meene voldoening gewekt a's wear an bij de e- handeling van vorige begrootingen kan worden getuigd. Het <%as vooral d-i wijze, waarop in den laatsten tijd de belangen van het land zijn beha-tigd t ij het s uiten an verdr^gen, welke cii'iek uitlokte. Bij de onderhandelingen over't handels verdrag m t Ruitschland heeft de minister voor het vo r> n van de oi derliandelingen blijkba ir iet de meest g-schikte personen weten te vi- d' n, t-rwijl bp met de krirgen der be'a: uheb' er.den geen voe ing heeft m e; en te beheeven te houden. Bp de orderha delingen over het Belgisch-Ned r iand-ch v rdrag, «aa;over men verder ij deze gelege h id ni-1 wen-chte te spreken, was 's min sters honding evenmin die van een krncht'g besch rtner d r Nedeilandsehe belangen. Aniere leden, vele van de tegen het verdrag met Duitschland gerezen bezwa en, als jaist herkenne; de, waren van meer ing, dat toch ook in het beleid van den minister veel goeds vali te vaardeeren Lecritiek op dat beleid houdt te wi-inig lekening met de vaak zeer moeilijke omstandig hvden, waarin gehandeld moest worden. Nederland en de Volkenbond. Eenige leden spraken er hun verwonde- ring over uit, dat in de Troonre-<e niet gewaagd wordt van de belangrijke positie, die he,n voortduxend met de mogelijkheid bedreigden van op hen te kom en vail en en hen zoo te verpletteren die daarbij het Ticiht, dat er nog was, ondexschep-ten. Uit de vailed, een diiepe teixein-'inzinking vol hioeken en boclhten, klonlk voortduxend het dbf loeien of het klagend fluiten van den wind op, een huiveringwekkenid ge- luid, dat nu en dan nog ergex gemaakt w erd door het lanigg-erekte huilen van v/olven. De yak-mest was vochtig wat een vroolijk vlammend kampvuur had moeten zijn, was niets dan een scherp- riekende, smokende massa. Maax het erg- ste van alles was wel de slecihte stemming de opgewektiheid van het begin der reis was verdwenen. Nima, was voor zijn doen, ongewoom zwijgend; zijn kneclht had niets te vertellen en de beide Craydons negeexd-en elkaar. Het verwonderde nie mand toen Janet zdeh dadelijk na het avondeten in haax tent texugtroik. Met het ondergaan der zon ging de wind liggen. Voor het klagend loeien en huilen, dat in elk geval geluiid geweest was kwam nu in ide plaats een onwerkelijlke, beklem- mende state. Diiep in het dal murmelde een kleiin riviertje, maar bo-ven op de hel ling was het stil doodstiil, het sissen van het vuur was het eenige geluid, dat de stilte vexbrak. Geen van die vier mannen spralk een woord; Cray don zat met een verbeten gezdcht an het vuur te staren; Sherrington tegenover hem, rookte rustig zijn pijp en be-mediteende tevreden de gebeurtenissen van den diag. Nima, naast Sherrington, zat met zijn handen afhan- gend tuisschen zijn beenen en gesloten oogen tegen -een rotsblok geleund tel- kenis als Sherrington zijn kant op'keek, zaq hij in Nima den gew-ezen lama, zoo de - zijn, houding aan een monnik die ziin ro welke Neder'and in de Volkenbi nd inneemt. Zp meenden dat er voor ons Sand en voor onze Regeering reden bestaat, zich over deze posit e te verhengeD. Vele andere liden verklaarden met deze laatste uitmg te kuDnen instemmen. Deze leden meei den echter, dat er voor een mededeeling ran dezen aard in de Troon- rede geen pluats is. Verscheidt-ne leden be uigden hun in- stemming met het weik in het afge'oopen jaar door de v r'egenwooidigers van de Nederlandsche regeering in den Volkenbond verricht. Bpzondere hulde werd daarbjj gebracht aan den heer Loudon, wiens initiatief en voortvarenhheid men zeer wist te waar- deeren. Handelsverdragcn. V*n verschillende zijdeD w-rd de vraag gesteld of het juist is, dat Duitschland de toepassing van 't bij 't jongste tusschen dat land in Nederland gesloten handels- verdrsg aan ons land verleende richt van mei stbegunstiging tracht te verijde en door in het pz- nder producten, we ke uit Nederland worden irgevoerd, zoo te om- sch ijven, dat zp aan de weiking van de meestbegunstigingsclausule worden ont- trokken. Si mmige leden meenden die vra'g, vcor wat de land- en tuinpri ducten hetr fr, reeds aar ttot ds bevestigend te kunnen beat twoorden. Intussc en zouden ook zij gaarne nader wo den ingelicht over de door Duitschland gevolgde methode van specialisatie. Op het sluiten van handelsverdragen met die Sanden waarmee nog geen verdrag be staat, werd dor r eenige leden aangedrongen. In dit ver! and werd Cuba genoemd. Ook het voor en tegen van een handelsverdrag met Rusland werd weder ter sprake gebracht. Heffing door Belgie op auto's Geklaagd werd over de lasteD, die op het zakenleven, vooral n de zuidelijke gre: sstreken, drukken, wegens de h ffing dcor Belgie van een uelactiDg op buiten landsche auto's, welke 10 francs per dag b draegt. Oik de Be'giscbe telefoontarievf n zpn voor de be woners van onze grensstreken bezwarend. Gevraagd we>d if het juist is, dat er onderhandelingen gaande zpn inzake ver- eenvou-iigirg van de in- en uitklaring van schepen aan de Duitsch Nederlandsche grens. Kosten van paspoorten. Ve sch.idene ledtn drong n er met klem op aan, dat de kosten van paspoorten, afgegeved in verband met een vo rgenomen verclijf in Dui'schland, zullen worden ve:minderd. HET VERDRAG NEDERLANDBELGIe. De heeren J. F. Heemskerk, J. A. Ver- bregit, W. A. den Hollander, Gh.r. Hon- dius, J. Olthoff, S. Branidsima, Dr. E. Scheps. Mr. L. van Andel, H. R. Struve, A. de Neeling, Mr. P. van B-ortel, en A. D. Littooij, alien leden der anti-rev. pairtij te Miiiddelhurg, ziomdem aan de anti- rev. leden der Staten-Gemeraal adhaesie betuigimg met het bekemde adires van de 22 Roitterda-msohe paritijgenooten imzake het vendrag Neidierlaand-Be'lg/ie. zenkrans biidit, denken, met dit verschil. dat hier de rozenkran-s -onifibrak. Nima's knecht lag, ;ini"erolid in een groote id'eiken, al rustig te slapen. Zoo verliep er een half uur, drie kwar- tier. Dan opeens, bewoog Husky Cray- don ziic'h. Hij draaide ziah met iets anigs- tigs in zijn bewegingien om en staarde de duistermis tusschen de rotsblokken in, als- of hij de aanwezigheiid' van iets onzicht- baars voelde. Sherrinigiton bekeek zijn gezicht toen hij zich weer naar het vuur keerde; de een- zaamiheiid, de verlatenheid bagon haar in- vloeid te doen gelden. Hoe kon het ook amders? Iemamd als Craydon antkwam zelker niiet aan de gevoelens die sterkere individuen bij hun eerste kampeeren in de wiiidlernis soms volkomen ontzenuwen anigst voor ide stilite, voor de fantastische voorstellingen, die daarvan het gevolg zijn, een behoefte om eigen stem, om an- der mensohelijik geluid te hooren, hier be- dwongen door een sterke antipathic tegen een gelukkigen mededinger. Met een glimlach om het kinderachtige gedoe van Craydon, die uit jaloezie tegen hem wrokte, verdiepte Sherrington zich in zijn heriinneringen. Jaren geleden, op zijn eer ste reis door Ghina en Thibet, hoe moei- lijk had hij het toen niet gflbad zelfs nu nog waren er momenten waarop hij een vagen anigst voor de din gen, waanmede de fantasie die duisternis achter hem bevolk- te, niet geheel bedwongen had. Gelukkig dat hij dezen keer er vrij van was van- avonid had hij andere dingen om over te demiken. Om te beginnen, had hij wel kunnen ju/ichen, dat Janet haar neef eindelijk door- zag ren wat nog beter was, omdat het den man, na zijn te kort .schieten in moed, BELGISCH VERl RAG. In eene vanwege de afdeeling Zeeland van het Comite van AcUe te Middelburg op j.l. Vrijdag belegde vergadering die geleid werd door den Voorzitter, d n heer C. Boudcwjjnse, welke wees op het voor de Zeeuwen bij dit verdrag b trokken belang, werd het w ord gevoerd door de hi-eren Ir. A. A. Mussert, stcretaris van het Natio nal Comite, die sprak over de econom sche zijde van het erdrag, den oud luitenant- generaal H. L. van Ouidt, die de militaire zpdebehat.delde,en Prof.H.T Colenbrander, die op de fi>n hem tekende wijze de histo- risch po'i'ieke zpde besprak. Na hem t am nog de heer Umbgrove het woord, die dank bracht aan alien die hem een bewijs van inst mming hebben gezonden, waardoor hij aan de Tweede Kamer een ad es k n zeuden verzoekende het verd ag niet aan te retnen, gesteand door 3809 hat dteekeningen Na de ioespraak van den heer Dm1 grove werden staande het Wiihelmus en het Zeeuwsche volkslied g zongen, waarna op voorstel van den Voorzitter werd besloten, het vo'gende telegram aac de Tweede Kamer te zenden BZeeuwen, in grooten getale te Middel burg in vergadering bijeen, van oordeel, dat het thans aan uw goedk-^uring onder- worpen Nederland-ch-Be'gische verdrag niet is in het lanlsbilang noch in dat van Zeeland in het bijzonderbeducht voor de gevolgen *an het gedeeltelijk prpsgeven van de Nederlandsche souv reiuiteit op de Wester Schelde, verzocken u, het verdrag niet ie aanvaarden". Nadat de heer Mussert nog aan de ver gadering had gevraagd, of hi t comite de actie moet voortzetten en op den steon der aauwezigen kan rekenen, waaiop toestem- mend werd geantwoord werd de vergadering gesloten. DE RIJKS1N KOMST EN BE LASTING VOOR SCH1PPERS. Het Tweede Kamerlid, de heer Braat, h eft aan den Minister van Financien de volgende vragen gesteld Is het den ML ister bek nd, dat er vo r al onder schippers, die geen domiciiie ge- kozen hebbenv ve'en zpn, die een groot inkomen genii-ten en niet in de Rijks- inkomstenhelasting worden aa gesla^en Is den Ministir bereid deze on il'ijkheid tegenover andere belastinghetalers op te h fifen DE EX-BURGEMEESTER VAN ST. PH1LIPSLAND. Naar men weetheeft de 1 u ge meest er van St. Philipsland, de heer N., tegen 1 Oct. onts'ag inoe'en nemen, omlat minder oir'nare d ngen aan het lich; waren gekomen. Thans is in een v- rgadering va de ver- eeniging het Groere Kruis medegedeeld, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN verzacht en geneest men spoedig met Doos 30-60-90 ct. zijn te kort schieten in a] 1 es-en-nog-wat nooit meer gel-ukken zou ziclh te rehaibili- teeren. En dan wist ze nu ook hoe hij over haar tdao'ht. Hij riep ziclh weer haar manier van reageeren op datgene, wat niet in woorden gez'agd was, voor den gaest; haar ontsteld geziclht, haar bios, het schuchtere neerslaan van de donkere oogen bij die herinnering doorstroom- de hem een warm gevoel van geluk, dub- bel weldadig in contrast met het beklem mend-ieenizaime, het beklemmend-donkere van deze kampememt-omgeviing; voor het geen hij in Che-to gewenscht, gelhoopt had, bestonid er kans op ,.R-r-x-a-n-g De knal kwam zoo onverwaciht in vergelijking met zijn doezelig-tevreden deniken was het geluid zoo fel en zoo hard, diat hij als een veer, die plotseling losgelaten wordt, in de hoogte vloog. En i teigelijik met hem sprong Nnimiamet een leniglheid en vlugheid, ongelooflijk in zulk een gnooten, forsch gebouwden man, uit zijin zittende houding op. ,.Een geweerschot Verduiveld nog aan toe flufoteride Sherrington, met een be- zoingidein blik naar de tent. ,,Ja", gaf Nima onder het achterwa-arts loopen weg uit het schijnsel van het vuur naar de beveiligende duisternis ten antwoond. ,,Kom hier, broeder een vuur in het donker is een doel, dat gemak- kelijk te treffen is." Sherrington riep Craydon, die onbe- weieglijk was blijven zi.tten, alsof hij de beteekenis van het geluid, dat de stilte zoo plotseling verbroken had, niet be^reep, zachtjes een waanschuwing toe. Met iets verdwaasds in zijn oogen sfcond Cray don op. Een paar stappen en Sherrinq - ton stornd naast den -rooten Thibetaan. dat de heer N. ook als voorzi ter daarvan dingen zou hebb n ged an die niet door den beu^el konden. O.a. zou hij provisie hebben ontvangen van aankoopeu oor de vereenlging. DE BREDASCHE KERMIS TOT 24 APRIL UITGESTELD. ln de Vrijdagavond gehouden vergadering van dm gen.eei.ieraad van Breda is be sloten, wegens het heersch n van den typhus, de kermis uit te stellen tot 24 April. Het aantal typhusgerallen in Breda en omgeving be raagt thans 52. EEN TU INST AD VOOR 50.000 INWONERS BIJ ROTTERDAM. In den 465 H.A. grocrten polder Laag Zestienlboven, ondler Overschie, willen Eng elisoh - Am eriikaan'sahe financiers, een model tuianstaid sbidhten voor 50.000 in wo ners, aansluitende op d,em nieuwen weg RotteridlaimDen Haag, die er volgens per tin en te verz eke ring van den betrokken hoofdingenieur van den Waterstaat nu binnen driie jaar zal zijn. Met een aftakking bij de Doenkade (die van de Schie even benoorden „De Tem- pel" oosjwaarts 1-oopt) krijgt de nieuwe weg larngs de tuinstad, en daarmee deze tevens, verbinkjiinig met Hillegersberg, ter wijl andere wegen ihaar verbinden met het noorden van Rotterdam. De plannen zijn on't-worpen door het ar- chiitecteSjbureau Granpre Moiiere, Verha- gen en Kok te Rotterdam, en de uitvoe- rimg zal op groot-industrieele wijze, zoo- wel wat de arcihitectuur als wat den bouw betreft, in een hand blijven. Vermoede lijk zal ze echter geiheel door Hollanders gesckieden. De tuinstad krijgt enkel vrijstaande be- bouwing en komt te liggen in een krans van sportvelden, speelweiden, enzoo- voorts. Naar vernomen wordt is het kapi- taal ervoor aanwezig, zoodat 't tot stand komen van deze merkwaardige onderne- miing vrijwel verzekerd is. Vermoedelijik zullen langs den nieuwen weg Rotterdam—Den Haag meer van deze tuinsteden worden gesticht in een betrek- keiijik nabije toekomst. KATWIJK OPNIEUW IN ROUW. Zoowel bij den reeder als bij de betrok ken families is men thans van meeming, dat de K. W. 148 met man en muis is ver- gaan. De families hebben de gordijnen voor de ramen reeds neergelaten, over- tuigd, dat van een terugkomst geen sprake meer kan zijn. De opvaireniden waren: schipper C. van Beelen. stuurman C. Klok, Krijin Groen, K. de Haas, D. van der Plas, C. Zwanen- burg, H. Mesismaker, A. Vlieland, A. Hoek, A. de Best, G. Kuyt, C. v. d. Marel en A. Vlieland Az. INVOER VAN VEE IN BELGIe. Als gevolg van de besprekingen, welke de Belgiscthe minister van landbouw, Dr. Baeis, en onze minister van binnenland- saiae zaken, Mr. Kan, korteliugis gehouden hebben, heeft de directeur van iden vee- artsenijkunidigen dienst, Dr. Berg,er, ver- gezeld van Dr. Laurens, directeur der Rijksserum-tinridhbing, te Bruissel een be- sprekinig gehouden met minister Baels, en hoofdamibtenaren van den Beligischen vee- artsenijikundigen dienst omtrent ,aangele- geriheden, den dienst ,der beiide landen be- treffende. die hem om de pols green en hem zoo meetrok, nog verder de beveiligende duis ternis in. ,,Dat was niet veraf, broeder", fluister- de Nima, terwijl hij Sherrington door een duw op zijn arm beduidde te knielen. ,,Nee en 't was een modern geweer geen ouderwetsch wapen van den een of anderen Hunghutz. „Ja, broeder," Op dat oogenblik kwam Cravdion slot- fend naar hen toe; toen hij naast hen sitonid, begon hij stampend heen en weer te loopen, alsof hij den bloedsomlcop in zijn beenen wilde herstelle-n. ,,Zeg dden stomimeling dat hij stil moet zijn", fluisterde de Thibetaan gei'rriteerd. Sherrington bracht het^bevel in vrije ver- taling over. Alle drie bleven ze nu dood stiil ludiSteren. Na misschiem een halve mi- nuuit van namelooze spanning hoorden ze, van heel ver af, in vlugge opeenvolgdng drie scihoten. ,,Weer een met een geweer, van den anderen kant", fluisterde Nima opgewon- den. ,,Ze zijn aan het sdgnalen geven... ,,-Stdl. Luisteren beval Sherrington kort en werkelijk, geen twee secomden na het laatste woord werd de stilte opnieuw verbroken. ,.R-r-r-a-n-g." „Daarboven bij de obo," zed Nima fluisterend. ,,Hij geeft antwoord op het siignaal van zooeven misschien ten tee- ken dat hij 't gehoord heeft." ,,Maar wie zou dat kunnen zijn ,,Wie buiten ons, heeft hier op den weg naar de Dze-chu-riivier iets te maken vroeg Nima veelbetleekenend. Roover. Wordt vervolgd. rminn—■rir'f" BWfilM nan i«irrirrn.Tr«"" NEUZENSCHE COURANT ~S>eiCaBi V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1