ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANPEREN. Dat's KWA11A ROOKI EN GENIET No. 7978. Vrijdag 15 October 1928. 86e Jaargang. ~¥iTnI¥TkH~u~ Tr e d i1b e uBTgiT AB9NNEMENTSPRIJS: De toestanden iiij ons Gavangeniswazen. VOILE NELR REEPEN q»L m gi |M3 I f Ei ^ss &«^ik ass igpfes |4 g| if1®8 Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /'6,60 per jaa i uuiLcincmia j f,»v/ per post Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ott blad verschijnt iederen iHaandatf-, Woensdag- en Vri]dagavond. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco HI B11STH JBXj-A.10- A1 tijiden lanig wordt er erostig nage- diaciht over deze toestanden bij ons gevan geniswezen, Ter eener zijde wordt her- haaldelijk gevraagd: of de weinige pro- ductiviteit van de opgeslotenen wel toe- laatbaar is, en of het dus wel kan worden gedoogd, dat deze personen, die reeds meerder of minder schade aam de somen.- leving hebben aangeibracht, en die onge- twijfeld nog meer schade zouden hebben veroorzaakt, Midi en zij op vrije voeten waren gebleven, na longer of korter tijd zoogoed als geheel op kosten van de ge- meenischap mogen blijiven voortleven, zonder eenige noemenswaardiige prestatie te stellen tegenover de niiet geringe kosten van bun bewaking, huisvesting, verple- giing en verzorging. Ter anderer zijde be- gint men steeds al'gemeener in te zien, dat die straf niet alleen een wrekend, maar ook een opvoedend karakter heeft te dra- gen, en dat ten deze een stenke verande- ring in anis strafstelsel zal dienen aange- bracht te worden, wil dit opvoedend en verbeterend element waarlijk tot zijn recht komen. Nu maakt men zich eclhter schuldig aan een verkeerde voorstelling van zaken, in die n men zou den ken, dat de eel straf als wireedlheid of opzettelijke verinedering be- doeld zou zijn geweest. Juist het omge- keerde is het geval geweest: volstrekt niet als wreedheid of vernederinig toch is de celstraf beidoeld, doch deze werd. juist met geeoudiiif't begroet als een belangirij'ke ver betering in het strafstelsel, en men had er dan ook de beste verwachtingen van. Nu zou het dan uit zijn met die vol ge- propte gevangenissen, waar menisahen van allerlei allooi, van beide geslachten vaak en van zeer uiteenJoopenlden leeftijd gezamenlijik waren ondergebraoht. De cel straf was als weldaad bedoeld. Voortaan zouden de gestral'tcn werkelijik in de strike en in de eetnizaamlheid worden gebracht en zouden zij gelegiemheid krijgen om ,,tot zdchzelf" te komen. Het zal ntfet noodig zijn, hier een uitvoe- rige of nauwkeurige bescihrijving te geven van de eel zelf. Iemand, die veel cellen bezochit heeft, beweert nog nimmer een eel te hebben aangetroffen, waarin een be- hoorlijke atmosfeer heerschte. Meestal zegt hij hangt er een vunze stank, een mengsel van bedorven luoht, faecahen- geur en de reuk van leer, katoen, laken, welke de gevangene verwerken moet. En het blijkt, dat de gieestdiriftige verwachtin- gen, die men omtremt de celstraf koester- de, al spoedig zijn bekoeld; men is in al- lerleii lainjden met verzaohtingen begonnen, terwijl een paar vernlietigenide uitspraken hier een plaats moigen vimden, die aan duiid'elijkheid niiets te wenschen overlaten. Reeds Charles Dickens, de bekende En- gelsche romaniscihrijver, getwigde: ,,Ik ge- loof, dat de gevolgen van de eel wreed zijn". Oscar Wilde, die de celstraf aan zijn eigen liohaam heeft gievoeld, velde het navolgenide oordeel: ,,Het stelsel lijkt bij- na ten doed te hebben het te gronde rich- ten en vernietigen van des menschen ver- stamdelijke vermogens. Het leven in de gevangenfis versteent iemands hart. De natuurlijike mensch in mij verviel tot wan- hoop, tot verschrikkelijike, onmatige woede, tot bitteriheid en haat En reclasseeringsambtenaren hebben dit get'Uiigieniis afgefegd'. Zij 'halen of hou- den ze uit de eel, zooveel zij miaar kunnen. Menschen, die eenimaal in de eel gbzeten hebben, zijn immers zoo heel moeilijk te reclasseeren". Een bekend predikant, die in die zaak van de dienstweigering een belangrijlke rol heeft gespeeld, en die daarom naar de gevangeniis was overge- brac'ht, heeft veertien dlagen na zijn vrij- lating in de vergadering van het Genoot- schap tot zedelijke verbetering der gevan- genen, o.a. dit gesproken: ,,Uit eigen er- varing weet ik, dat een zeer hoogstaand ambtenaar van het Openibaax Ministerie mij verzekerde, niet op de Jhoogte te zijn van de bepalingen, die aan de celstraf verbonden zijn. En nu kam een mensch raatuurlij.k niet alles weten, maar het is toch wel ver- schrikkelijk, dat men zelf moet erkennen, dat men de voorwaarden niet weet, die verbonden zijn aan de straf, die men zijin, medemensch oplegt." Wie deze enkele getuigenissen leest, en dan ten overvloede nog verneemt, hoe een alleszdns bekwaam en ter zake kundig man als Dr. L. A. Raidemakei heeft geschreven, dat Nederlan.d inzake de beihandeling van de gevangenen tot de adhterlijkste landen der wereld be- hoort, zal het reeds toejuichen als hij ver neemt, dat werkelijk ook in ons land nu ernsitige pogiingen worden gedaan om tot verbetering te komen. Wat den eersten en ernstigsten twijfel deed opkomen aan het nut em heiil van de celstraf, is wel dit, dat strenge celstraf eemi kanis op herhaling van straifbare fei'ten eer deed toe- dan afnemen. Hoe stren- ger de celstraf, zoo blijkt uit de statistie- 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. ct, SI'ecKts een merk kan aan de spits staan ken, hoe enger de recidive. En dat bleek door gegevens uit heel Europa. In Belgie bijvoorbeeld, wlaar na ons land de cel straf het strengst en langst werd toege- past, kwamen de meeste herhalingen voor, en bleek dius tegelijk, dat het opvoedend karakter dezer straf zoo goed' als geheel pla-ats had gemaakt voor het wrekend element. Gelukkig kwtaim men ook op menig puint terug van de leer van Lom- broso, die een soort onvejdbeterlijkheid van den misdadiger had vastgesteld, en begon men te gelooven, dat ook de vol- wassen mensch nog wel degelijk vatbaar is voor opvoeding en verbetering. Ni-eu- were criminologen willen het doel van het strafrecht d'it doen zijn: psychologisch- paedagogisch in te werken op verwaar- loosde en; uiit het spoor geraakte men schen; men, wil tihans het strafrecht maken tot een groote oefenschool voor de leid'ing en opleiding van den mensch, die mis deed. Uiiit het anthiopologisch laborato- rium van den Belgischen hervormer van het gevangeniswezen, Dr. L. Vervaeck, is een compleete Anthropologische Dienst giegiroeid, die zich over alle Belgische ge vangenissen heeft uitgieibreid, en waarvan het gevolg nu is, dat de celgevangenis totaaf van karakter is veranderd1. De eel dienit .daar nu alleen nog voor eten, na- denken (meditatie) en nachtrust. En heel mooi is zeker ook, dat in Belgie deze her- vorminig nu eens heel weiniig .geld heeft gekost. In Belgie is de hervorming van het celwezen zoo radicaal, dat er van het oxide sy.steem zoo goed als niiets is over- gebieven. Zooals in Nederfand wel eens (terecht of ten onrechte?) beweeild' wor.dt, dait de afschaffing van de plaatsrvenvangers en de invoering dus van den persoonlijken diienstpliciht, een radicale verandering heeft gebracht in de toestanden in vele onzer kazernes, zoo hebben in Engeland de Iersche strijd, en de moeilijkheden met suffragettes en dienstweiigeraars, er niet wei-nig toe bijgedragen, d'at men ook daar is gekomen tot een, algeheele hervorming van het gevangeniswezen. ITier begon de verbetering vooral tengevolge van de kinderrech'tspraak. Had men bij dezen tak alle hoop op verbetering van jeugdige misdadigers, allengs breidde dit optimiisme zicih uit over breeder terrein, en begon men te hopen, dat oudere misdadligers ook nog wel te yerbeteren zouden zijm. De cijfers wijzen uit, dat de opfcimisten ditmaal geen ongelijk hebben giehad. De gemiddelde gevangeniisbevo,liking daald'e van 19710 in de jaren 19101912 tot 12170 in 1921 en 1922. De verbetering bedroeg wel 25 pro- ceint. Er kwam in de gevangenissen ver betering op het punt van kleed'ing, hy- gienische behandeling, en geestelijike ver zorging; de eel wordt afgeschaft, behalve voor venblijf gedurende den, nacht. En in belar.grijke resolutttes, die aangenomen zijn te Londen op het 9de Internationale Penitenitiaire Congres in 1925, is onder meer verklaiard, dat gevangenisstraf zal mo>eten worden vermeden, zoolarg er karns is, dat op een andere manier (b.v. dbor boete of voorwaardelijke veroordee- ling) het doel kan worden bereikt, terwijl er tevens sterlk op werd aangedrongen, dat de opvoeding bij de gevangenisstral meer op den voorgrond zou behooren te komen, en dat blijvende verwijdering uit de m.aatschappij van onverbeterlijken dlaarnaast toch ook mogelijk moest wor den gemaakt. Zoo wordt dus alom geoocdeeld, ook door vooraanstaande Nederlanders, en hdernaar wordt gehandeld in staten als Belgie en Engeland. De vraag dringt zich nu naar voren: hoe staat het in ons eigen land met deze wemschelijk geachte .her- vormiingen? En dan luidt het antwoord; In Nederlanld werd' op dit punt nog zoo goed als niets verricht. Zeker is het ge- tal vooristanders van de niieuwe richbing ook in ons land groot, maar ons Depar- tement van JuStitiie .sohijnt voor deze stem- men en invloeden doof en immuun te blijvem. Prachlbige rapporten zijn opge- maakt, en sabitterende resoluties ter ken- nis gebradht van, de ter zake beslissing gevenide overlheidspersonen, maar het bleef in ons land vooralsnog bi; wenken en wenschen. De veranderimoen, door Minister Heeimskerk korten tijd' geleden voorgedragen, kwamen alleen neer op eenige verzachting van de celstraf, maar verder is .er nog letterlijik niets gedlaan om aan de straf een (meer) opvoedend ka rakter te geven. Het eenige goede, wat over Nederland eigenlijik kan worden geboodschapt, zijn de aaridige en initeressante bijzonder- hedem, die bekend zijn geworden over de Openluc htg eva ngeni s te Veenhuizen. Hierovex kunnen wij mededeelen, dat er diaair plaats is voor 120 man ongeveer, en diat zij onder leiiding staat van een voor- treffelijk directeur, den heer Franck, die zijn heele stelsel heeft gefundeerd op een basis van vertxouwen. Hij heeft bij zijn groot aantal ,,verpleegdien" slecbts vie,r zaalwiachters en vier voorwerkers. Geen menschen dus, die bij het werk staan toe te zien en te snauwen, maar menschen, die mee- en voorwerken. Ge- woonlijk (zoo lazen wij) komt de begroe- tingsrede vain den directeur op het vol- gende neer: ,,Zoo, jongen, ben je daar, wees welkom! Je zult wel gauw merken, dat je hier heel gemakikelijik kunt weg- loopen, want ik heb hier absoluut geen bewaking. Maar daarom is het wel goed, dat je weet, dat, als je wegloopt, je toch zeker weer woridt giepakt, en dan kom i<» hier nooit meer terug, maar wacht je on- herroepelijk de cel. Wil je mij dus be- lovetn, en mij daar je hamd op geven, dat je niet zult gaan loopen?" Er is een eigenaardig stelsel van beloo- rningen te Veenhuizen ingevoeird; wie zich drie miaanlden onlberispelijlk heeft gedra- gen, krijgt een rood lintje op zijn buis. Die di;t lintje hebben, mogen vooraan loopen. Na nog drie maanden krijgt men een tiweede lintje, en dan komt men in de hoogste loonklasse (27J^ cents per dag); na nog d/rie maanden is een derde lintje te verdiienen, dat den eigenaar het recht geeft schoemen te dragen op weg naar het werk. Elke overtreding doet het lintje weer verliezen. Dat het goed gaat bij deze behandeling van de gieistraften, is onder meer gebleken, toen oip zekeren keer er in, de buurt een boschbranldl uitbrak, en de directeur er met al zijn mannen op uit was getrokken om de beihulpzame hand te bieden. On de thuisneis, mididlen in den nacht en op de eenzame beiidie, raakte den directeur den weg kwijt. Hij zei enkel: .Jongens, wij zijn den weg kwijt, maar nu moeten jullie allemaal goed uitkijken, en als wij thuiis komen zit er een boterham op met spek". Zonder een man kwijt te zijn geraakt, keeride de directeur terug. Een dergelijke inricfiting, een zelfde systeem is navolgbaair. Trouwens, Belgie heeft dit bewezen. Daar iis de celkap af geschaft, en> zijn de oude luchtkooien en oelkerken vendwenen. Daar worden de gevangenen op eenigen afstand van el- kandfer in den giestiichtstiuin, gebracht, en verrichten er gymnastisclhe oefeniingen. Een stelsel van vakarbeid is overa'l in- gevoerd. Er wordt alleen gewerkt voor den staat en publieke lichamen. En die ge vangenen worden betaald naar het in de gewone, vrije, maatschappij geldende standaairidloon. Eerst wordt van dat loon 10 afgetrokken voor het verschil, dat er is in product!,viteit tusschen vrijen en gedlwobgen arbeid. Van de rest wordt eerst een zeker bedrag gereserveerd voor levensomdlerhoud, en de rest mag de ge- vanglene zelf houden. Het mooie is nu, dat het loon op deze wijize veel hooger werid idain bij den ouden toestaind, en dat de arbeiid in gemeenschap belangrijk pro- ductiever werd' dan die in de cel. Zou wat in Belgie mogelijk blijkt in Neder land nog lang ongedaan blijven? TWEEDE KAMER, In de Donderdag gehouden zitting werd verlof verleend aan L. L. B. de Visser om een interpellatie te houden over de inci- denten die zich voordeden bij de militaire trot pen te Assen en ovtr de tucht in het leger. Aan den heer K. ter Laan eveneens over de gebeurteni s n te Assen, in verband met den toestand in het leg' r en de promotie in het officieren korps. De interpellates zullen niet voor 19 October worden behandeld. Aan de agenda worden o m. toegevoegd de belasting-on(W' rpen. De voorzitter deelt mede dat het Belgisch verdrag e< rst na de begrooting zal kunnen worden behaDde'd, met het org op de nood- zakelijkheid op 9 November metdeStaats brgrcoting te begii nen. Bij het ontwerp tot goelkturing van de opiam-overemkomst van 11 Ftbruari 1925 werd gewezen op de geringe rt sultaten der opium-confere; tie waarteg nrver minis'er Koningsberger de moeilpkheden aantoonde die zich bij die conference voordoen. Hit on'werp werd zoidrr hoofdelijke stemming goedgekeurd. Verscheidene ontwerpen en conc'.us'es werden goedgekeurd Hierna interpellee-de de hrer Cr m<r over de houding van de Indische regeering ten opzichie van de b'kende plannen van den politiek economischen bond om met den steun van den Java-suiker en werkge versb nd een an»i communistische actie te ontketenen. Interpellant wijst op de mentaliteit onder de werkgevers, d'e het gevolg is van het koloniale stelsel. Spreker vraagt hoe het advirs van den proeureur-gem raal heeft geluid en ontbent dat het den po itiek-economischen bond te doen was om bestriding van het commu- nifme. Het was dien bond al'een ie doen om in de rrgeeiintsfuncties vettegenwoordigers van het groot-kapitaal te krpgen. De regeer ng had zich moeten onthouden van inmenging in den stiijd tusschen de politieke partijen. VISSCHERSVERGADERING TE IJMUIDEN. Donideridagmorgen hebben eenige hon- derden viisschers in het gelbouw Cycloop te IJmuideni vergaderd. Het waren alien leden der IJmuiiider fedeXatie, maar de bij- eenkomst was niet door het bestuur be- legd; ze werd geleiid door een d'er leden. Men besprak de vraag van het al of nliet uitvaren van de treilers. Er werd gezegd, dlait een visschersman niet bang is, maar dat de storm reeds meer dan 40 slaeht- offers heeft geei'seht. Dlnsdag is geen en kele treiler uitgevaren, Woerusdag gir.gen dlrrie treilers naar zee. Men zeiid'e, dat deze drie Woensdag op zee lagen te steken, zoodait zij dus toch niet konden visschen. Daarom besloot men, niet te gaan varan, zoolarug het weer niet handzamer wordt. INGEZONDEN MEDEDEELINGF iNGEZONDEN MEDEDEELINGEN TER NEUZEN, 15 October 1926, VERKEERSONGEVAL. Toen giistermorg'an omstreeks halt ■negen uur de tram uit de richting Zaam- slag na aan het Ziekenhuis gestopt te hebben met een vaairt van 5 a 6 K.M. dooirreed naar het station, kwam uit de Verlengde Van Steenbergenlaan de met- selaar W. Romeijinsen, d'ragende een,lad der, in de richting der Tramstraat. On- danks de gewone seinen van de locomo- tief vervolgde hij zijin wea, die de tram- Ibaan blijikbaar moest kruisen. Toen de tram op enkele meters geazde.rd was en de man steeds bleef doorgaan gaf de ma- cihinist het noodsein en ze'tte die remmen aan. De tram reed toein, nog een dertig meter door en Romeijnsen die voor de tram was gekomen is onder de locomotief geraakt. Naar het schijinit is de ladder aehter de locomiotief blijven haperen en heeft die voor R. beschermenid gewerkt. Hij werd althans met alleen deerlij.k ge- kneusdlen arm van onder de locomotief gelhaald, en heeft blijkbaar geen verder letsel bekomen. Hij werd in de traim op- genomen en naar het ziekenhuis vervoerd. PRIJSVRAAG: WIE BEN IK? Zooals onze llezers uit de laatste num- mers zullen bemerkt hebben, is door de Jurg'ens M arg arime f a b ri e k e n weer een reclame-cam pagine begonnen, om haar product Lotus" opnieuw onider de aan- dac'ht der consumenten te brengen. Deze biedt ook weer een aangename tijidipasseerdng, en houdt gleidu.rig de aan- diacht gievestigd op het product waarover het gaat. v De prijsvraag heeft ten doel om 48 per sonen, die afzo.nderlijk worden afgedrukt met ho:d, aan te wijzen door herkenning uit een groepsfoto zonder hoed. Aan dezien wedstirijid kan worden deelgenomen door ieder die gedurenide een maand 5 K.G. Lotus-margarine koopt, en er wordt in totaal niet minder dan f 20.000 aan prijzen beschikbaar g<esteld. Voor de kinderen wordt een grooten raadselwedstrijid uitgescihreven waarvoor 5000 prijizen worden uitgeloofd. Tevens worden alle vereenigdngen in Nederland in de prijisvraag betrokken, waarvoor f 5000 aan prijzen wordt uitgeloofd en zullein ook de voorzitters, secretarissen. penningmeesters enz. van in Nederland gevestigide vereenigingen een aardig cadeau in ontvangst kunnen nemen. Voor verleenigiirjgien met berooiide kasisen is deze wedstrijd misschien een goede gelegen- heid om daarvan te profiteeren. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Onze vroegere stadgenoot, de heer C. H. J. Allaart., kantoorfediende der posteiijen en telegrafie te Rotterdam, is bevorderd tot kantoor'cedbnde le klasse. MODERN DAMES HAARKN1PPEN. Naar men ons me dt had dezer dagen het 30e txamen p'aa's ven de Eerste Hollandsche Dames Kap-Academie onder direelie van den Rer Torrero te's Graven- hage. Daaraan werd om.i deelgeromen door onzen stadgenoot den heer R. van Grembergen, aan wie het d'ploma voor i,modern Dames-hsarknippen" werd uit- gere kt. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevallen an besmettelijke ziekten over de week van 3 tot en met 9 Oct. in de provincie Zeelard bedroeg BuiklypbusGraauw en Langendam 1, Hoedekenskerke 1 (in een keet, w; ar reeds typhus voorkwam), Hulst 1. Diphteritis Zierikzee 1. KOEWACHT. Het mend- en klauwizeer, dat in deze gemeente in vrij hevige mate onder het rundvee woeddie is thanis sterk aan het vermindieren. Er komen geen nieuwe ge vallen voor en vele stallen en weiden zijn ontsimet verklaard. Diinsdagmorgen onitidekte Tr. V. al- hier, dat dicht bij zijne woning op den oipenbaren wieg een rijwiel lag en niet ver vamdaar een pet. De eigenaar van beide voorwerpen was niet te omtdekken, waar- om de vinder ze opborg en de politic er van in kennis stelde. Vreemd genoeg is de eigenaar tot nog toe niet komen opda- gen. Het rijwiel is in zeer goeden staat en is voor zien van rijiksbelastingmerk en een goeden lan-taarn. In de pet staat de naam van een winkelier ui't Clinge (Belgie) waar ze blijkbaar gekocht is. Zonday 17 Oct. 1926. ,ij*esu mmr* aa jam**** -c - atMBK^wkMrnmr' «m«—*r isr-7 NSCHE COURANT •ate?' js&aoci "LUIMlil moeten on middellijk verzorgd worden, zorg er dus voor nevenstaand doosje steeds in huis te hebben. Dan heeft U tevens een uitstekend middel tegen wonden, huiduitsiag, jicht, rheumatiek. schrale en ruwe huid. Akker's is onmisbaar, daar het door zijn veelzijdige eigenschappen dagelijks te pas kan komen. Overalrerkrijg- leinfln potten vanaf 50 cL dat het genot hetwelK Ge uit een pup haalt ajhangt van netgeen Ge er in stopf. ROOKTABAK ROODE5TER TMEODOQU5 NIEMEIJER GRON INGE.N Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzec. Sluiskil. Hoek, Zaamslag. Axel Sas van Gent. Philippine. u. en 2 u Ds. A. Timmerman. u., en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u., leesdienst en 2 u., Ds. J. W. Maas van Kloosterzande. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. 9| u., en 2 u., Ds. G. A. Ruijsch van Dugteren. 9i u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. 2 u Ds. H. Akersloot van Ilouten Roos. Gereformecrde Kerb Hoek. 9 ti. en 2 u., Ds. J. B. Vanhaelen. Ckr. Gerefarmeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gem te. Vloosw1' t> atraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswfjkatraat). t'er Neuzen. 9 u.,. 2 u. en u leeskerk. Gereformeerde Gemeente. (Westatraat) Axel 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eber.-Haezer". (Kerkkoflaaa.) Ter Neuzen. 5i u., Evangelisatie. B. K. Kerkdienaten te Ter Ne^xen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, en 10 uur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1