ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. No. 7974. Woensdag 6 October 1926. 66e Jaargang. HINOERWET. Bekendmaking. BRANDSTOFFEN. Een vervolging in Thibet. ~AB0NNt KENTSPRIJS: 3INNENLAND. FEUILLETON, 8 UIT E NLA* P smssu Vnnr hinnen Ter Neuzen 1140 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 3 raaanden Bij vooruijbetaliiig fr. per post J <6,80 per Jaat Voor t buiten^and f 2,70 per 3 "aanden franco per post - Abonnementen voor 't buitenland alleen b„ vooru.tbeUl.nB. Dit bind verschijnt lederen Haandai-, Woensdag- en Vrlldagavond. Burgemeester en Wethouders van ZAAM8LAG, zul'en op Maandag 11 October 1926, des voormiddags ten 10 ure, trachten aan te besteaen de leverantie van 15000 K.G. gezeefde Anthraciet en 2000 K.G. Stukkolen franco plaats van bestemmirg. LeverenGemeentehuis, Openbare Lagere School Dorp, idem Grooten Huissenspolder en idem Othene. Zaamslag, 1 October 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn Secretaris. HET VERDRAG NEDERLAND—BELGIe. Miaandag is te 's Gravenhage eene ver gadering gehouden van het Nationaal Comite tot wijziging van het verdrag NederiandBelgie, waarin besproken werd de Memorie van Antwoord van den Minister van Buitenlamdsche Zaken. Ge- oonstateerd wend, dat daardoor in geen enkel opzicht de tegen het verdrag be staande bezwaren worden ondervangen en deze dus onverzwakt blijven bestaan. Besloten werd die bezwaren naar aan- leiding der Memorie van Antwoord in een adres aan de Tweede Kamer ter kennis te brengen met verzoek het Verdrag zoo als het thans luidt niet aan te nemen. Voorts bestaat het voornemen aenige dagen voor de behandeling van het ver drag in de Tweede Kamer te s Graven hage eene openbare vergadering te hou den, waarin door eeniige sprekers de ver se hillende d'eelen van het verdrag en de bezwaren daaraan voor Nederiand uit nationaal en economi9ch opzicht verbon- den nog nader zullen belichten. Men hoopt, dat die vergadering ook door vele Kamerleden zal worden bijgewoond. De bel wordt geluid schrijft het Nat. Persinsflituut voor de laatste rondte in den strijd om het Belgisch verdrag. Minis ter Van Karnebeek heeft zijn laatste bat- terijen in sbelling gebracht, die eindspurt kan thans beginnen. Iedene Nederlander zal nu voor zich moeten beantwoorden de vraag: Wat staat te gebeuren wanneer het verdrag wordt aangenomen of ver- worpeni. Bezien wij beide mogelijkheden. Wat gebeurt bij verwerping van het verdrag? Wiie de stalling opwerpt, dat Belgie recht heeft op goedkeuring van het ver drag door Nederiand, moet daarvoor sterke argumenten kunnen aanvoeren. Minister Van Karnebeek tracht dit te doen door de verzekerinq, dat het nieuwe verdrag rust op den grondslag van dat van 1839. Maar Minister Segers, een der Belgische onderhandelaars, heeft, aan den Senaat de goedkeuring van het verdrag aanbevelend gezegd, ,,dat de belangrijke voordeelen welke Belgie zal verkrijgen, nooit door Nederiand geweigerd zouden zijn indien het tractaat van 1839 dit niet had belet". Ontzenuwd wordt hiermede het hoofdargument van Minister Van Karnebeek door niemand minder dan zijn Belgischen collega, wien ieder zal toe- geven, dat door het nieuwie verdrag, dat van 1839 bijna volkomen wordt afgebro- ken. Wordt het verdrag verworpen, dan zal Nederiand, dat in 1839 getoond heeft Belgie gelegenheid te willen geven zich op handels- en nijverheidsgeibied te ontwik- keJien tot een der welvarendste Staten, zeer zeker bereid blijven opnieuw te on- derhandelen, b.v. over de vervanging van het Kreekrak. Er zou dan zeker gearing gevaar bestaan, dat Nederiand ter zake een zwaardere last zou worden opgelegd dan het thans op zicih zou nemen. In elk geval zou na de verwerping kunnen wor den vastgesteld, de snoods in hoogste in- stantie door het Permanente Hof van In ternationale Justitie, dat het verdrag van 1839 geen sohaduw schept van de rechten, welke men "in het nieuwe tractaat „nauw- keurig bepaald" en ..gereigeld" wil heb- ben! Wat gebeurt bij aanneming van het verdrag? Te:r verdediging van het verdrag wordt door de (nog slechts weinige) voorstan- ders aangevoerd dat bij verwerping Bel gie zich in de armen van Frankrijk zal werpen, en kanis loopt uiteen te vallen. Hierop. valt aanstonds te antwoorden. moet Nederiand dit zeer bezwarende trac taat aanvaapden om Belgie af te houden van Franikrijik; zal een land, dat een ver- standig en rechtvaardlig bestuur heeft en aan groote groepen van oniderdanen vol- leddg recht laat wedervaren, zoo lioht on- dergaan? Maar hoe dit zij, de voorstan- ders beroepen zich hi-er op het nationaal bewustzijn van een ander volk. Wen- schen zij dan echter wM, dat Nederiand zijm eigen nationaal bewustzijn zal verloo- ohenen, door een groote toegeeflijkheid te toonen zonder eeniige tegenprestatde te vorderen? Niemand zal toch in ernst ge- looven, dat daarmede de vriendsahap van de Belgische groep zal zijn gekocht; in- tegendeel, men zal zich bij toekomstige nieuwe eischen sterk gevoelen tegenover Nederiand, dat immers toch voetstoots toeigeeft. En afgescheiden van het feit, dlat het aanzien van ons land in Euiropa Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. sterk zal da'len, doemt een ndeuw gevaar op: wat zullen wij doen wanneer sfraks een anidere nia'burige Staat, die ook belang heeft bij onize rdvderen, zich zal beroepen. op onze houiding tegenover Belgie? Of duidelijiker gezegd: wanneer in Duitsch- land herle'eft de oude wensch: Keulen zeehaven. De overweig-in<g van de bei'de moqelij k- heden kan du's tot geen andere conclusde leider. dan deze: wordt Jet verdrag door Nederiand aanvaard, dan zal het natio naal prestige van Belgie even sterk stijgen als het onze zou dalen. ,,0 Nederiand, let op U saeck!" GEEN BELASTING OP REEDS IN HET BUITENLAND BELAST INKOMEN. De Minister van Financien heeft be paald, diat: Indien een niet binnen het rijk wonende Nederlander voor de opbrengst of zijn aanideel in de opbrengst van een bedrijf, waarvan de ^etel binnen het rijk is gevestiigid en dat zoowel binnen als bui- ten het rijk wordt uitgeoefend, in het bui tenland oniderworpen is aan inkomsten- belasting zijn volgens art. 37 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 berekende belasting verminderd wordt met de belas- ting berekend voor een inkomen gelijk aan het gedeelte van zijn inkomen, dat ge- acht kan worden door de bedrijfsuitoefe- ning in het buitenland te zijn verkregen. Deze beschikking wordt geacht in wor king te zijn getreden met ingang yan 1 Mei 1925. HET TROELSTRA-OORD. Naar „Het Volk" meldt, zal ter ge legenheid van de algemeene vergadering van het Ned. Verbond van Vakvereeni- gingen op Dinsdag 19 October, des mid- dags een excursie worden gemaakt naar het terrein, waarop het 1 roelstra-oord zal worden gebouwid. Op dien middag zal tevens de eerste steen worden gelegd, welke pleohtigheid zal geschieden door den heer P. J. Troelstra. DE VALUTA-CONCURRENTIE. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverhei'd heeft tot cte'n Miiddenstands- raad het verzoek gericht, gegevens te mogen ontvangen betreffende den om- vang van valuta-concurrentie voor zoover het 'den miiddenstamd betreft, met name in de grensgemeenten des lands. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Jos. Meyring, Mr. Van Hellenberg Hubar en A. Bos, die in overleg met den secretaris de noodige gegevens zullen verzamelen. Aan een aantal gemeentebesturen in het Zuiden des lands, die adhaesie hadden betuigid aan een adres van het gemeente- bestu'ur van Sittard, hetwelk gewezen heeft op de groote schaide, door den mid- denstand van de valuta-concurrentie on- dervonden, heeft de Raad verzocht, te be- ridkten cup welke wijze voor wat elke ge meente aanigaat de omvang van den ab- normalen i.nvoer uit Belgie en Frankrijk en de nadeelige gevolgen zijn vastgesteld. Aan het hoofdbestuur van den R.-K. Middemstsndsbond heeft de Raad ver zocht, dat de aangesloten organisaties de door den Raad benoemde commissie be- hulpzaam zullen zijn door aan haar de ge gevens te verstrekken, welke aan de or ganisaties ten aanzien van den abnorma- len invoer ui!t Belgie en Frankrijk geacht mogen wiorden bekend te zijn. DE SUIKERBIETENCULTUUR IN BELGIe. Ook in Belgie wordt, blijkens een mede- deeling van onzen rijkslandbouwconsulent aldaar, aangedrongen op beschermings- maatregelen voor de suikerbietentelers. De voorzitter van de Nationale Suikex- commissiie heeft zich als volgt uitgelaten: Er bestaan alle redenen om de oude suikerconventie weer in't leven te roepen, rekening houdemde met de groote wijzi- gingen, die intusschen hebben plaats ge- had, zoowel wat betreft de verhouding op de wereldmarkt van bietsudker en rietsui- j kex, als d'e productie- en consumptie-toe- J staniden in de verschillende landen. Het zal ten zeerste gewenscht zijn, dat de Bel gische afgevaardigde dit punt ter sprake brengt in de commissie, die de in ter natio nale economische conferentie voorbereidt. In de provinciale lanidbouwkamer van Brabant is erop gewezen, dat, rekening houdende met een gemiddelde opbrengst van 26.500 K.G. per H.A. en een suiiker- geihalte van 16 Belgie maar 270.000 ton suiker zal voortbrengen, tegen 400.000 ton in 1924 en 350.000 ton in 1925. Was het suikerverbruik voor den oorlog 12 K.G. per inwoner, nu kan men het op ruim het dubbele stellen. Voor export ko- men dus slechts pl.m. 60.000 ton suiker in aanmerking. Lag het eerst in het voor nemen om den uitvoer ge'heel te verbie- den, waardoor een groote hoeveelheid suiker en daardoor een groot kapitaal nut- teloos zouden worden vastgelegd; thans is er veel kaus op, dat de regeering den uit voer vrij laat onder voorwaarde, dat de suikerfabrikanten steeds zorgan de benoo- digde hoeveelheiid beschikbaar te houden voor inlandsch gebruik. Een besluit is ter zake nog niet genomen. 37) (Vervolg.) De muilezel had zich met het phlegma zijn soort eigen, met het zoeken naar gras, dat nergens te bekennen was, den tijd ge- kort. Janet steeg op en een paar mi nut en daarna trok het reisgezelschap weer in dezelfide volgorde als voor het intermezzo met den sdherpschutter, langs het steile bergpad voort. Nima-tashi gaf het tempo aan, de anderen volgiden hem zoo goed en kwaad als het ging vooral Graydon kostte het moeite om iden langen marsch in een, vrij snel tempo vol te houden tot de zon in, het Zuiden stond. Toen hielden ze halt en begoinnen aan de bereiding van bun eersten maaltijd in het Verboden Land: tsamiba, een zonderling mengsel van geroosterd meel, ,,yak"-boter en thee, het Thibetaansche voedsel bij uitnemend- heid. Behalve door Nima-tashi, die, zooals, gewoon'lijk, de jovdaliteit zelve was, werd er giedurend'e den maaltijid1 door niemand gesproken. Craydon had zich met een stuursch gezicht van het gezelschap afge- zonderd, Sherrington zat strak voor zich uit te staren, verdiept in gedachten, die naar zijin gezicht te oordeelen, niet van de aangenaamste soort waren en Janet zat, met fets hulpeloos in haar oogen, van den een naar den ander te kijken blijkbaar begreep ze van de vijandelijke houding van de beide mannen niets. Na een uur rust werd de tocht hervat. Dadelijk, toen Janet opgestegen was, riep ze haar neef bij zich. Husky, kom hier loopen, wil je Ik moet je ergens over sprelken." Met een nijidig gezicht deed Craydon wat zijn nddhtje hem vroeg. Ze wac'htte tot Sherrington, die bij haar woorden zijn pas veilhaast had, hun gids ingehaald had toen stak ze van wal. ,,Zeg Husky, wat heb je Scheelt er iets aan?" Met het narrige gezicht van een school- jongen, die een kwade bui heeft, keek Craydon haar aan. ,,Of er wat aan scheelt herhaalde hij norsoh. ..Natuur- lijk scheelt er wat aan - dat weet jij even goed als ik." Bij dat onhebbelijke antwoord bloosde Janet van verontwaardiging - haar oogen begonnen verdacht te schitteren, maar, ze beiheersclhte zich, zoo zelfs, dat ze hem na nog geen halve minuut zwijgen, heel ge- woon antwoord geven kon. ,,En", zei ze toen rustig, ,,denk je werkelijk dat het je wa,t geven zal, wanneer je je als ee,n kwa- jo.ngen gedraagt?" ,,Een kwajongen noem je me barst- te hij uit, terwijl hij haar aankeek. Maar bij het zien van de uitd'rukking op haar gezicht wendde hij zijn oogen af. ,,Ja, een kwajongen", herhaalde Janet. ,,Je weet heel goed, dat je je onbehoorlijk gedraagt. Alleen omdat ik je gisteravond, op je huwelijks-aanzoek. een ander ant woord gegeven heb dan jij dacht te zullen krijgen, is je .hqudir-g nutreurig. tnee dafi treurig, hoor Ondanks zijn onverschillige houding kleurde Craydon bij deze terechtwijizing tot in zijn hals en toen hij begon te spre- ken stotterde hij zoo, dat Janet moeite had niet ite lachen: „D-d-d-at k-k-komt om-m-m-dat je niet hebt willen beloven. d-id-idaarom b-b-ben ik zoo in de w-war." Janet monsterde Craydon even, snel, van terzijide; toen keck ze weer voor zich en reed, sdhijmbaar in nadenken verzon- ken, door. Maar na een paar minuten van wederzijdsch zwijgen uit de overtui- ging, waarschijnlijk, dat ze moest zorgen voor een andere stemming, wilde ze te weten komen, wat haar gedachten na de episode bij den gebedsmuur bezighield zei ze, diplomatiek: Gisteravond heb jij iets gedaan wat je niet mocht doen, Husky, j-e hebt onze overeenkomst ver,broken. Je weet heel goed wat we op re.is afgesproken hadden, dat ik je een' definibief antwoord zou geven, wanneer mijn vader gevonden was." Zeker weet ik dat," gaf Craydon even norsch als te voren ten antwoord. ,,Maar wanneer is dat ,,Wel... als we geluk hebben, zal dat niet meer zoo lang duren. We weten waar hij is en met Nima-tashi als gids hebben we kans dat we over een maand" of zoo op onze plaats van bestemming zijn." ..En danvroeg Craydon met een blik op de forsche gestalte van Sherring ton, die op 'een tien meter afstand voor hen uit naast den Thibetaa.nscihen gids voortstapte. Janet begreep wat hij dacht. Toen hij haar weer aankeek, hield ze haar hoofd afgewend. ..En danherhaalde hij. „Mijn antwoord maakt deel uit van on- HET GEBREK AAN KOLEN IN BELGIe. Naar de correspondent van de ,,N. R. Crt." uit Brussel meldt, wordt er op het oogen'blik in Belgie een foenemenid ge- brek aan industriekolen waargenomen. Wegens gemis aan voorraden kunnen de Belgische steenkolenmijnen haar contrac- ten slechts met de grootste moeite, en in sommige gevallen zelfs maar gedeeltelijk nakomen. Sommdige cokesovens en metaal- fabrieken zullen dan ook wellicht ge- dwongen worden het bedrijf stop te zet- ten. Hetzelfde geldt voor de in regie ge- exploiteeride Belgische gasfabrieken, wel ke een contract hebben met het Rijnseh- Westfaalsche-Steenkolensyndicaat dat, in September slechts 50 van de overeen- gekomen hoeveelheid kolen heeft ge- l'everd. Een Belgische commissie vertrekt Zonidiag a.s. naar Essen, teneinde met het betrokken kolensynidioaat over den aldus geschapen toast and te beraadslagen. Anidenszijlds wordt verzekerd, dat de Belgisclhe regeering op 10.000 ton kolen besiag heeft gelegd voor de Nationale Spoorwegimaatschappij GERECHTSGEBOUW TE GENT. Omtrent den wederopbouw van het door brand vernielde gerechtsgebouw te Gent is nog altijd geen definitief besluit genomen. Er zijn twee ontwerpen: her- bouw met gebruik van de nog recht- staande muren of volledige afbraak en bouw van een werkelijk modern opgevat justitiepaleis. Die meeste gerechtelijke diensten zijn in het oud-bissclhoppelijk seminarium onder- gebraeht; het huurcontract is echter slechts gelidig voor drie jaar. NABETRACHTINGEN OVER DE ONTMOETING VAN LIVORNO. Wij merkten reeds op, schrijft de N. R. Crt., dat de samenkomst van Livorno bevorderlijk voor den vrede kan zijn, in dien Engeland in vertrouwelijk gesprek op Italie een bedarenden invLoed weet te oefenen. Een dergelijke opvatting vinden wij in de Daily News door Wilson Harris ver- konidigd. Te Geneve, merkt hij op. heb ben de leiiders van de buitenlandsche po- litiek van de Locarno "-staten menig hartelijk onderonsje kunnen hebben: Chamberlain sprak er vertrouwelijk met Briand, Briand met Stresemann. Benesj met alle drie enz. enz. Maar Mussolini ontbrak daar. Zijn onderstaatssecretaris Grandi had alleen een lang gesprek met Chamberlain. Natuurlijk had Mussolini ook kunnen komen, maar om welke reden dan ook verkoos hij bij het historische ooaenblik van de deponeering der ratifi- cat'ies van 't tractaat van Locarno, waar door dit in werking trad, niet aanwezig te zijn. Italie staat op geen al te hartelij- ken voet met Frankrijk op dit oogen'blik over versdhillemde kwesties en met Duitschland al evenmin. vanwege Zu;d- Tirol. Van den door Italie op den Balkan nageistreefden invloed is nog geen staat daar gediend. Zijn koloniiale ambities wekken argwaan in Tunis en Abessinie, Italie moet zich op dit oogenblik dus ver- eenzaamd voelen en het zou een zeer averechtsche politiek zijn het in dat ge- voel van vereenzaming te versterken. Hoe vertrouwelijker andere groote mogend- heden met Italie kunnen blijven, hoe groo- ter de hoop is, dat zij het, wanneer dit noodig mocht zijn, in toom zullen kunnen houden. Zoo bezien, heeft het onderhoud van Livorno ongetwijfeld zijn nut gdhad. Tegenover zijn landgenooten komt Cham berlain alleen in een eenigszins nete'lige posi'tie, van wege de geringe popularfNit die het fascisme in Engeland geniet. Maar uit zijn uitlatingen na zijn terugkomst heeft men kunnen zien, dat hij, dit begrij- penide, handig gelaveerd heeft. Een van de vraagstukken, waarin Chamberlain blijkbaar reeds bemiiddelend werk verricht, is dat van Tandzjer. Men vermoedt in Engeland. dat hij dit. dadelijk na zijn onderhoud met Mussolini, bij Briand ter sprake gebracht en moeite ge daan heeft om voor een deelneming van Italie aan de aanstaande gesprekken over Tandzjer den weg te effenen. De Fran- schen hielden tot dusver staande. dat Italie bij de overeenkomst van 1922 zijn aanspraken ten aanzien van Marokko op- gegeven had, in ruil voor een gelijke ver- plichting van Frankrijk in Tripoli. De Engelsche uitlegging is wat soepeler en komt hierop neer, dat, al heeft Italie ook van zijn aanspraken op gebied in Marok ko afstand gedaan, het daardoor nog niet eventueele rechten op een aandeel in het internatiionale bestuur van de zone van Tandzjer heeft prijis gegeven. Engeland's positie gelijkt eenigszins op die van Italie. Kraohtens de overeenkomst met Frankrijk van 1904 verzaakte Engeland zijn belan- gen in Marokko tegenover een dergelijke ze overeenkomst", pareerde ze handig zijn directe vraag. ,,Dus als je daarover begiint bevindt je je op verboden terrein. En zooals gisteravond die scene na je vraag we hebben al raoeilijkheden ge- noeg', laten. we het alsjeblieft nog niet een graadje erger maken. Dus, jongetje... ging ze iets lucihtdger door, ,,geen kuren en "geen't Was of ze zich opeens iets herinmende: ze boog zich naar hem over en fluisterde, dringend: ,,Toe Hus kywees gewoon zorg dat ik niet slecht over je ga denken Craydon ric'htte zich uit zijn onverschil- 1 ig-voortsloffende houding op. Hij keek haar even van terzijde aan, dan. met iets veronitschulidigendls in zijn stem: ..Ik kan 't heusch niet helpen. Janet, ik ben zoo. om Weer keek hij den kant van Sherring ton op dit voortdurende kijken was zoo veelzeggenid, dat Janet besloot het niet langer te negeerenOm Mr. Sherring ton? Maar dat is monsens, Husky. De man helpt ons. Hij risqueert moeilijk- heden, gevaren zelfs... neem het geval van vanmorgen.die koqels waren voor hem bestemd..., alleen omdat hij ons helpt en ,,Dat het zoo geloopen is Als een er van hem maar geraakt had... barstte Graydon opeens, met een gezicht, ver- trokken1 van drift, uit. Janet sehrok. Die drift-uitbarsting tel- de ze niet, maar de gedachte, achter de woorden'Ze gaf geen antwoord. maar terwijl ze zwijgend voortreed, woelden er gedachten en herinneringen in haar hoofd dooreen. Sherrington's positieve Sewe ring, dat hij degeen was op wien de man achter de rotsen geschoten had zijn ge zicht na die bewering, somber, strak, met een dreigende uitdrukking in de ar.ders zoo rustige oogen: en, wat het meeste te denken gaf, de man.ier, waarop hij Huskv in de rede gevallen was, dat veelbetee- kenende: ,,Zoo gek, dat je het ongeloof- lijkie gaat igelooven Wat had hij daarmede bedoeld Wat was dat ongelooflijke, dat hij tegen zijn zin in gelooven moest Met diat ze zich die vraag stelde, kwara er een vermoeden in haar op, zulk een verschxiiikkelijk vermoeden, dat ze haar handen klam voelde worden. Husky was jaloersch en in een aanval van jaloezie, een paar oogenblikken. dat hij zich'zelf niet was, had hij zich verradenhad hij zich laten omtvallen, dat hij Sherring ton haatte, dat hij hem dood wenschte...! Maar neen, zulke d.inqen moest ze niet denken... dat was te ver gazocht... op die manier maakte ze zich bespottelijk. Hus ky, een vreemdeling in een vreemd land; zelfs als hij gewild zou hebben, zou het hem nooit gelukt zijn om zoo iets in elkaar te zetten. Die gedachte bracht verlichting, stemde haar zach.ter, veel zachter dan ver- diend was ten opzichte van den man, die aan zichzelf niets anders te verwijten ha-d, dan dat zijn gevoel voor haar hem tot een onbeheerschte uiting van zijn jaloezie- gedachten gebracht had. Zulke dingen mag je niet zeggen, Hus ky", verweat ze hem zachtjes. ,,En in geen geval mag je dingen denken die niet bestaan. Mr. Sherrington is een vriend van me, van ons, moest ik eigenlijk zeg gen ,,Neen, danik jeniet van mij" viel hij haar op hatelijken toon in de red". (Wordt vervolgd.) ■iiimim—ww—"V" mrm mm' Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente- Secretarie ter image ligteen verzoek met bijlagen van tde American Petroleum Compagny te den Haag, om VERG UXN1NG tot het oprichten von eene onder"rondsche benzine bewaat plants met aftapin- richting op het perceel kadastraal bekend in sectie L, No, "2119. Op Maandag 18 October a.sdes namiddags drie uur, zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwiiliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling enschrit- telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zy die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dag en, voor het loven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake mgekomen schnfturen De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande junsprudenUe niet tot beroep gerechtigd zijn, zy, die met,°™reen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalde dag voor het gemeentebestuurzijn verschenen ten- einde hunne bezwaren mondeling toe te lichte Ter Neuzen, den 4 Oct. 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretans.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1