WIELERBAAN SASVAN GENT SSuitingswedstrilden, De dag der huisvrouvv PUROL. ALGEMEENE FRIESCHE" Edelweiss-Zeeppoeder en Zuivere Sneeuwwiigloor TOESTELLEN, Open Manfascostuum 3REUKEN polly^a¥na Gebruikte Orgels NAAIMACHINES. SCHABLONEERWERK TERNFUZEN-LONDEN. Schitterende m P. FUN VAN DRAAT ADR. B. HOLSTER Thermometers, Groof® Sluitiragsprijg Z, IM. Afdeelirig Axel. l^elkerscursus. L L M. Afdeeling Axel Rfgotorkennis. een LEEiAAR De 93 LEEUWARDEN Firma Gebr. VAN "T HOFF, Hoek. Plaatwerken in lijst Cafe „DE KOOPHaNDEL" mm Z AAITARWE, -ROGGE en -GERST Q EILLUSTREERD gONDAGSBLAD EEN KORTE WAAN, BUCK PETERS MANNETJESPUTfERS, F A T H M A, D I T T E, J. OVERDULVE. THE GENERAL STEAM NAVIGATION C°.,~L°! WOENSDAG en ZATERDAG, Statlonsweg 23. Firma P. J. VAN DE SANDE Ter Neuzen en fioe ivy die veraangenamen. MISGRO EIIN GE N VERDO NCK-MINNE, Kieuw verachesgn BoBkgD: ©sregelde Afvaarten iederen Op ZOWDAG 26 SEPTEMBER om half 3 uur Sprintmatches in verscheidene reeksen met opteiling van punten „MAN TEGEIM IVIA^3' Willetn Orole Edmond Deblock K&MPiOE^SSGHAP VOOR ZEELAND over korten afstand en voor beroepsrenriers, tusschen Bram Ranschaert fdm Picsvet - Hector 'icavet iNDiVIDUEELE THATCH VAN 25 K.fVI. tusschen de beste Zeeuwsche nieuwelingen en hetpuikje der Belgische juniors. DeelnemersPiET VERSTRAETEN, Hulst, ALBERT BILLIET, Laerne, FRANS VAN HULLE, AUGUST 1NGELS en Ph. VAN ACKER, Sas van Gent, Ph. REDEL, Assenede, FRIPPIAT, Selzaete, VAN DERJEUGD, Bouchauteen ANDREBORGHT,Koewacht. Tot slot Koppelwedstrijd over 100 K M. met 4 klassementen Deelnemers Klaas van Nek-Bram Ranschaert Raymond tie Co te Andre Verbiest Oscar Daemers-Hlilaire Hellebaut Victor Standaerd-Cyrille van Hee Willein Orole—Hector Picavet Maurice van Laere August de Muynck Isidoor Mediant Edm. Picavet Edmond Deblock-Dorsan Merckx De wedstrijden worden opgeluisterd door muziek. Prijzen der plaatsenTribune f\,— Middenveld /0,50; Virages 0,45; Volksplaatsen /0,30. Gelegenheid tot bewaargeving van auto's, motoren en rijwielen. Kaartenverkoop vanaf 11 uur aan de bureaux voor de baan. Programmaboekjes verkrijgbaar h f 0,10. HET BESTUUR. Namens het Bestuur van bovenge- noemde Afdeeling wordt bekendgemaakt dat zal worden gehouden een Deze cursus kan aan worden deel- genomen door jongens en meisjes die den leeftijd van minstens 16jaar hebben bereikt. Die dezen cursus willen^volgen, j geiieven zich op te geven voor of op 5 October 5936, bij j Ondergeteekende, die gaarne inlichtingen verstrekt. JAN DE PUTTER, Seer. Afd. Axel. Namens het Bestuur van bovenge- noemde Afdeeling wordt bekend gemaakt dat zal worden gehouden een cursus in Aan deze cursus kan worden deel- genomen door jongens die den leeftijd van minstens 16 jaar hebben bereikt. OOK WORDT GEVRAAGD voor dezen cursus die mechanisch en praktisch op de hoogte is om lessen te geven. Opgaven worden voorbeideingewacht v66r of op 5 October 1926 bij ondergeteekende die gaarne inlich tingen verstrekt. JAN DE PUTTER, Seer. Afd. Axel. Hiervoor is voor winkeliers j - het adres alieen I A. VAN WiJCK Azn. Spui. Magazijn Zandstraat 14. TER NEUZEN. DE GROOTSTE Ook de Buismoeder heeft Bet recht zicB 'savonds te ontspannen. - Heeft U Bet daarvoor te drub Waarom gebruikt U dan geenEDEL WE1SS-ZEEP- POEDER en SNEEUW- WI7GLOOR? Het Befpt U den wascbdag, den druksten dag der week, te verEtchten. hoeveet prettiger de dagen voor maakte met DanfietstU savonds nog even om met Uw man, op Uw rijwief, ook een gescBenk, dat U ontving door Bet regekmatig ge- Bruik van EDELWEISS en SNEEUW W/7GLOOR. En terwijfgijgenietvande rust van Bet fandschap rondom U,verteft ge Bern U zijn, sinds gij kennis ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING MIJ. IN NEDERLAND, OPGERICHT 1844. Winstsaldo 31 December 1.102.943.43 waarvan uitgekeerd aan de afdeeling Levensverzekering 486.688.85 gereserveerd voor de afdeeling Volksverzekering479.767.43 gereserveerd voor de verzekerden der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente136.487.15 Vraagt onze lijst van geschenken, die wij op aanvrage gaarne G gratis en franco toezenden. ^N.V. Zeepfabrieken DEHAAS&VANBRERO, Apeldo~ AMSTERDAM BURMANIAHUIS Telephoon 1601-2-3 ROTTERDAM ZEEVISCHMARKT, hoek Hang Telephoon 100S1 Wij houden steeds in voorraad verschillende reeds vanaf f 10OS Vraagt demonstrate en toestel op proef zonder eenige verpliciriing. beenen door 't uitglijden van paar- den en vee, doorgetrokken of stuk- geschaafde borsten of schouder bij trekpaarden voorkomende.zeere gevoelige of zwerende spenen en uiers bij 't vee of waar huisdieren zich gekwetst hebben, waar uit- slag of zweren zijn ontstaan ge- bruikt men de beroemde Oprechte Winsumer Zalf. Prijs per bus f0.75. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. WB 1 SPREEKUREN: Maandag 2-4 en I 61;,2-71/2, overige dagen 9—12 en 2—4. FIRMA P. J. VAN DE SANDE. Verven f 4,75 I Uitstoomen 13,75 Depot TER NEUZEN: D HEiiGELAAR Dijkstraat 33 I TE KOOP wegens verandering van zaken Te bevragen bij »i. C. /VliSSU, Cafe „De Koophandel", ZAAMSLAG. Ais vorige jaren wsder verkrijgbaar van Koning's Zaadhandel, Goes Vertegenwoordiger L, DE KOEIJER-DE ZEEUW ZaamsSag. Aan hetzelfde adres SMETPOEDER te bekomen. Firma P J. VAN DE SANDE. Breukbanden, zonder staal en zonder elastiek die alle breuken binnen houden, zonder 'tminste ongem ;k, bijzondere buikbanden voor de afwijking der organen en voor zwaarlijvigheid der ruggegraat, kromme beenen &stomp- voeten worden op korten tijd volkomen genezen, de behandelin? geschielt onder toezicht VAN UW GENEESHEER Muinkkaai 56, GE VT (Zuid), alle Dinsdagen namiddag van 2 tot 4 uur. door ELEANOR H. PORTER. Een boek van blij zijn. Firma P. J. VAN DE SANDE, Bij de Uitgevers van dit biad is verkrijgbaar tegfn zeer I a gen prijs het Het doel eener go dkoope Jllustratie. a's het GeiTiustreerd Zondagsblad, is een aanscbouwelijk beeld te geven van al Wat er belangrjjks op den aardbol voorvalt. Daarom biedt het GEILLDSTREERD ZONDAGSBLAD een keur van actueele pla'en en photographien, een getrouw beeld van de voornaamste binr.en- en buiten- lanlsche gebeurtenissen, een schat van breiende lectuur, geillustreerde novellen en ge o den humor. Prijs 57^2 cent per 3 maanden, franco per post 85 cents. Verschijnt wekelijks in 16 pagina's. Proefnummers gratis aan ons bureau verkrijgbaar. INTEEKENBILJET. De ondergeteekende verlangt geregeld te ont'argen het Ge'illustr. Zondagsblad tegen den prijs van 57*/z cts. per 3 maanden, franco p post 85 cts. naam: iViUZIEKLEERAAR, W estkolkstraat No. 14 Geeft lessen in Piano, Orgel en Harmonielaer (Voliedige opleiding voor hoogeie muziekscholen.) Orondig onderrlcht. Billijk tarief, Eenige met garantie, te koop. Vraagt prijs!!! Fa A. S. J. DEKKER, Gins, door HEDWIGH COURTHS-MAHLER geb. S3,2S, Ingen. t t,50. in het Wasten, door CLARENCE MILFORT geb. f 3,SO. door CLARENCE MILFORT geb. 1 2,SO. da Roos Van het OoSteA, door HERBERT D. ROSS geb. f 2,40. een Msnschen'even, Roman in 2 deelen in ddn band, door MARTIN ANDERSEN NEXO geb. 11,95. Firma P. J. VAN DE SANDE, Boekhandel Ter Neuzen. 1 Wilt u een naaimachine van goed fabrikaat koop dan een GAZELLE. Deze machine loopt buitengewoon licht en geruischloos, voldoet aan de hoogste eischen en is zeer b llijk in prijs, Ook uit voorraad leverbaar Simplex en Aladdin. Vraagt prijs van de Cenfraal-Bebbens inzakmachine's, 8 jaar schriftelijke garanbe. Alle voorkomende reparaties worden vakkundig uitgevoerd en binnen 8 dagen onder garantie afgeleverd. BILLIJKE PRIJZEN. AXEL. Aanbevelend, Julianastraat E 172. ONTVANGEM Alle benoodigdheden voot* van de Fabriek van Talens en Z., Apeldoorn. Voliedige inlichtingen gratis. Drukkerij De Schelde, D. VAN AKEN Brouwerijstr, 2 (Markt), TER NEUZEN. Voor nadere inlichtingen, zich te wenden tot GENERAL STEAM gt« Ame Beige de Transports. Teleloon No. 222. XER NEUZEN. is iedere week vanaf Donderdagnamiddag bij ons verkrijg baar en de abonnees ontvangen hun exemplaar op dien dag huis bezorgd. Weekabonnementen kunnen dagelijks aangenomen worden h 15 cents en ook geregeld thuis bezorgd des Donderdags. onder enters vars tiers iv.W.O. tusschen K-aas van Nek Oscar- Oaemers ECMMBnlSr- t 8 -j Reserve 36.403.137.17. Extra Reserves 3.864.306.36}f> ROKIN 97 Telephoon 45368 RADIO onder ieders bereik. Tandarte. Zandstraat Ter Neuzen. - Rrijss f 3 35 jteb. - WOON PI. A ATS - Mmi „DE PRINS" KKSBSRffiRaaj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 7