VRossem S patent ver| tXStSSP ymmtnk* LAHDBOUWBEBICHTEX. mEHME BERICHT EH. SPORT. F Morst niet. - Scheurt niet, - Geeft geen kort. lichte baaitabak dolill 9neiii,5,OS'en WOrden 2 INGEZQNDEN MEDEDEELINGEN Ml J NHARDT's Hoofdpijn-Tabietten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabietten 76 ct Staai-Tabietten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct ISGEZONDEN MEQEQEELI^S^S. aarschuwingen van nierzwakte. SJh* u n> df aJle 1500 aut0's bin- en het uux het gelbouw kunnen verlaten i9eltmd«ande° 'e 2ullen Bij Apoth. en Drogisten TER NEUZEN, 24 September 1926, SLUISKIL. Alihiier viel een omgeval te constaceeren. In wilde vaart kwamen een aantal school- jongens van er Neuzen per fiets huis- waarts gereden, toen een hunner een lOjarig meisje aanreed, met het gevolg, dat haar het sleutelbeen werd gebroken. Medische hulp moest worden ingeroepen. 6AS v AN GENT. De weervoor3pellende schipper. Schippers en varenslieden zij n gewoonlijk betere meieorologen dan leeken. Zij zjjn het ui hoofde van hun beroep, omdat zg hun g.-h-e.e leveu lang met weer en wind te m ken he .ben. E enals d s windtno enaars eerste w rk is, wanneer hjj het hjofd buiten de dear steekt, te onderzoeken van welken kant de wind waait, zoo is het des schipp .-rs ingewortelde gewo jate een onderzoekenden blik in het luchtruim te werpen, teneinde zich te ver- gewissen va i den stand van het weer. In dit opzicht zijn in het leven des eenen, zoowel ais in dat des a deren dezelfde factoren van overwegend belang. Want voir beiden gel it het: ,.Et de quelque cote que vient souffler levent II y tourne son oile et s'endorme content." Van die weerkundige g.iven heb ik Maandag zelf een staaltje mogen constateeren. Hit is warmpjes mijnheer, a'dus een s;hipper die he onda iks zijn gehardheii tegen aide wee;s nvioeden en tempera'u en, toch ook op een tamelijk gespannen voet met Ph ems Apolio scheen te staan. Alh e-vei zelf mi.id^r ontvankelgk voor h tte dan voor korde, moest, ik den man toch gelyk g ven en spa.de mij in om zo.jveel mogelijk de schad iw te houden alhoewel er daar ter plaatse nu niet zoo bij<ter veel gelegenheid toe geboden werd. M tar het is klaar met dit weer, en spojdig ook aldus de man, die van bet weer verstand scheen te hebben. Vannaciit slaapt de wind in een anderen hoek, wat ik u vertel Op mij i belangstellende vr.ag, hoe hij dat r tds betrekk ljjk g-ru men tijd vaa te voren in stait was te beweren, hield de man zijn wou'd be wetenscbappelijk betoog, dat in taoofdraak neer kwam op den stand en de phase van de maan. Maar gegrond op de p'incipes van het - - p - v. nito uo.li uciuu-: ill geenen d efe; zoodat ik dan ook uit al te veel vertrouw n in zijn weer oorspeliings- gav n stelde. Maar ik heb me mrgiet Later bleek dat de man volkomen gelgk had, want eeaige uren na mij i geiprek met d-zen Buys 3a:iot sprong de windnaar betNoorden en werkelijk sliep hjj d en nacht zooals de ma mij verz -kerd hadin e n a deren hoek. Wetenschap of meval daaromtrent wensch ik geen oordeel te veiien Maar zooveel is zeker, dat ik een heele boe! meer respect heb gekregen voor de we-rkuDdige tal .-n ten va .j den eenvo idigen schipper. Woensdaga vond omstreeks half zeven kwam een motorrijder van de rich ting Selzaeite en wilde zidh huiswaarts, naar Sas van Gent, begeven. Gekomen ter hoogte der Glasfabriek wilde hij een an- dere motorrijder passeeren, ais wanneer door het hevig sclhokken de voorband de fect raakte en van het wiel slinger.de. De berijder, de heer P. weird van zijn rijwiel ge'slinigerd en bezeerde zich deerlijk. Van zijne k'ieedinigsstuikken bleef we:ini.g goeds meer over. Na te hebben hersteld' kon toch de thuisreis worden voortgezet. SERUM TEGEN VERMINDERDEN PRIJS. In antwoord op de schriftelijke vragen van net Tweede Kamerlid, den heer Weit- kamp, betreffenide de kostelooze beschik- r baarstelling, dan wel tegen vermiinderden prij.s van het senum tot bestrijding van het v- rnonid- en klauwzeer, dealt de Minister van H, B,innenlandscihe Zaken en Landbouw mede, k Y 'k11, nu in den laatsten tijd de genoemde ziekte een meer energieke bestrijding vor- derde. overleg met den Minister van Finan cien vinlen be'oven schitterend te zullen wor den Een meer varieerend en afw.sselend programme werd nog niet vertoond. Het is in waarheid ffE'.ck wat wi!s". Zoowel de liefaebbers van koersen op eigeu kracht ais de bewonderaars van saelhe dsmatches dan wel koppelkaersen kunnen hunhartjes opha'en, daar dit alles ia het programma is ojg Domen. Men zie hieronder de vo!- geude wedsh'ijden lad vidueele wedstrij.l (op eigen kracht) over 25 K. M. met 5 klassementen voor Nederlandsche nieuweliogen en Belgische juniors Deelnemers Piet VArstraeten, kampioen van Zeeland, Hu'st; Aloert Billiet, de nieu®e Vlaamsche Leeuw, Laerne Frans van Hulle, 2e kam- pioan^chap van Zeeland, Sas van Gent Aug ingels, 3e kampioens:hap van Zeeland, Sas van Gmt; Puilemoud van Acker, een opkomende ster, Sas van GentPhilemond Redel, de taaie AssenMenaar Frippiat, de hoop van SelzaeteVan der Jeugd, de tnoM ge s^rijder. Bouchoute; Andre Sorgt, uitstekende nieuwe kracht, Koewacht. K impioenschap van Zeeland orerkorten afs and en voor beroepsrenners Bram Ranschaerl, Sis van GentHector Picavet, HulstEdm. Picavet St. Jansteen. Snelheid^match in zes ritten met optelling van punten tussch n Klaas van Nek, Amsterdam Oscar Daemers, Gent; Willetn Oro'e, Brussel, Edmond de B ock, S ekene K ippaiwedArijd over 100 K.M. met 4 kUsseme iten m?t a's deelnemers t K'aas van Nek—-Bram Ranschaert Riymond Deeorte -Andre Verbiest; Oscar Diemers -Hidaire He lebaut; Victor Stan- daerdCyrille van Idee; Wil'em Orole Hector PicavetMau1 ice van LaereA ugust de Muynck Isidoor MecbantEdmond Picavet; Eimond de BlockOorsan Merkx Acht s'erke koppels dus, die een schitte- renden koers garandeeren. VOETBAL IN ZEELAND. De lagere voetbal in Zeeland verkeert den laatsten tijd in minder gunstige con- djLics. ivi.en sonijnr ecnrer ae eens terdege te will en aanvatten, om deze sport weer hare vroegere belangrijkheiid terug te schenken. Alfhans we vernemen uit bevoegden kring, dat tihans pogingen loo- pende zijn om een algemeene reorganisa- tie in Zeeland te betrachten; een reorga- nisatie, welke het voetbal in deze provin- cie ais gelheel, ten goede zou komen. Ais eerste voetstap daantoe, wordt op Zondag 3 October a.s. een conference gehouden tussohen het dagelijiksch bestuur van den Zceuwschen Voetbaibond en eeniige voormanincn uit dc Z©6uw-sch Vlaamsche voetbalbeweging. Deze con ferentie zal meer dan waarschijnlijk ge houden worden in Hotel Zeeland te Viis- singen en is voorai belangrijk, omdat van vensohillende zijiden ernaar gestreefd j wordt om de zoo ge wensch te en nood- i zaikdhjlke eenlheid op voetbalgebiad in Zeeland te brengen. Moge deze opzet, gepaard aan een ver- stenldlg streven en een gezond en taotisch besluit, de alomgewenschte zuivere toe- stand brengen. zijn 1000 woningen met den grond gelijk gemaakt. Het aantal gewomden loopt in de honderden. Er worden treinen gezon- den met hulp en voorraden. Miami is het zwaarst geteisiterd; de daar aangerichte stoffelijke schade wordt op 100.000 be- groot. Fort Laudendale en Pompano, even- eens in de stormbaan gelegen, zijn zwaar geteisterd. Ook zullen daar wel eenige persoonlijke verliezen te betreuren vallen. Het door den orkaan opgezette zeewa- ter richtte de meeste schade aan en over- stroomde tal van terreinen, waar ge- bouwd werd. Nog komt tijding uit Tampa over hon- derdveertig dooden, die er in Clewiston en te Moorehaven heeten te wezen. Reiide plaatsen liggen in puin. Langs de wegen vindt men overal lijken. GEHEIMZINNIG. Het Petit-Palais te Parjjs bezit een be- ro md schildarij van Ton ouse Lant ec, dat d n schilder zelf voors'elt, gezeten in ee i phaeton, op weg naar de wed ennen te Cannes Op een goedeu dag was het stuk spoorloos verdwenen een wa lrduloos ding hi'Jg op zijn p'aats. Men u tte zijn ver wondering, d ed navraag, maar niemand schee l van de geh-imzi nige verdwij dng het rech?e te we'.en. Het duurde laDg, maar de Toulouse Lantrec kwam niet te ug. Tot opeens, na een afwe igheid van and r- half jaar, h t stuk weer plotseling zijn oude plaats hid iugenomen. Oe geheimdn ige afwezigh id is nog al pd niet ve klaard Men weet alleenop de a dag van het oveHijden van den vroegeren conservator, den heer Lipanze, stond het in di ns particu- lier bureau. H t zou weer naar h t museum word n teruggebracht. Er verliepen in- tusschen eon piar dagen. Toen men het kostbare werk het vertegenwoord gt een waarde van 50.000 fr kwim balen, bleek het verdwenen De n euwe conservator stelde een onder- zoek inde politie werd ge vaarschuwi, een gemeenteraadslid bemoeide zich met het geva1, die ten slotte een anonymen brief ontving met de med deeliug, dat het schil- cteri] ontci nt was bij e® met nam- ge- noemden hand daar. E plotseling. men weet niT hoe, en door wiens tusschenkomst, hing de Tou!ou=e Lantrec we r op haar oude plaats in het Petit Pala s. De almin stratie van h t museum zal zich over de geheicnzinn'ge lotg^vallen van het sch I ierij te verantwoor ien he'oben Doffie niim in den rug- na inspanning, of gom een man. die gHd geuoeg ,ezaf, andero i' -,/-.-, zou nij zeker niet oes.oten hebb n met zijn '"U^A)NF«EN MEDEDEEL.- - bruid een smwelijksreis te doen. En geen kiei r reisjo. Met het scheepje gi gen ze de haven uit om terst na ruim drie jaren terug te keeren Het is zeker wei de langste huwelijksreis, die ooit gemaakt werd. De r-is js avontuurlija g noeg geweest Van Falmouth ging het i aa' Neder andsch Guinea, vandaar naa West-lnd e, door het Pmamakaoaal naar Cocos-Eiiand Verder werden bezichtigt Ecuador, d; Galapagos eilandea, Christmas Eiland en Honolulu merzwaikte, stoornksen, Een, zo o vertelue de heer Cottle aan een vertegenwoordiger van de Daily Mi ror", hebben we het 160 dagen zon ier frissche groenten moeten s'ellen. Wij zijnoponze reis heel diep de binnenlmden van Neder- laudsch Guinea binneugedrongen We k^a- men daar iu een streek, die buitengewoon gevaarlijk was. A!s mijn vrouw in de eeh of audere rivier een bad gi gnemen, moest ik wel met een dub lelloops geweer op den oever gaan zitteu om er op te letteo, dat ze niet zo t worden aangevallen door de veel- vu'dig voorkomer.de krokodillen en jaguars. We hebben vreemde vo'.ksstammen ge- zien en some veel ontberingen geleden. Op de gebeele reis heb .en we een beman- rrng van gemengde nationaliteit gehad. Te Samoa hebbe;i we onze huwelijksreis geeindigd en daar werl ook onze dochter geboren. Zoo eindigde een huwelijksreis, die drie jaar en vier maauden geduurd heefr. DE VLTEGTOCHT VAN FONCK. Naar Reuter uit Lonlen meldt, is daar uit New-York bericht ontvangen dat de vliegtochr van Fonck, die van New-York naar Parijs zou vliegen, mislukt is Het vliegtuig is te pletter gevallen. Er zpn dooden. Em tweede Reuterbericht meldt, dat Fonck zijn vliegtocht 07er den Oceaan aan- soWe steiken, ais gij u Ts dikwijil-s het eenste^ verschijinsel v-an ernstige Spoedig daarna kunnen urine- i hoofdpijn, een afgemat gevoel korSf™® n ?en^waehtagheidhartkloppingen,' van\ete^> behooren tot de teersite organen walrSuSaam' derate versehijnselen dat uw ni'eren verzwakt winf« antt^1J K Ve^waarloos ^l!ke waarschu- gen met. Kcrni de meren zonder uitstel te hulp met het moddel, dat zij neodig hebben te-^Rn^ "j?1 het 'g^bruik van Fo.s- er s Rugpijn Nieren Pillen, het specifieke mid- cx, voor zwakke meren en blaas. Dit bevor- f W6r]f-,nf der nieren' besahermt Mamen en vro.uwen uit alle deelen van Hol- laaid getnigden hoe terdege Poster's Rugpijn Nieren Pjllen werken. Het middel is gegSLn- 1 rd zu-ver, en het is zoodamig samemgesteld, dat de nieren de juiste hulp ontvangen, waar- «>oi zij weder flinik en krachtig werken t Fester's Pillen ook zulke ga.de en duurzame resultaten. etike?-8^;-iin-5^SV6rpakki^ 8'oel drogisten V<>0r^ op) b« apotheken en a /1,75 per flacon. 33 s l Wu! 1" Fl'-'-oupond beton en staal opgetrokken, krij.gt 15 verdienin- mrtK-6?- 2a'1rJ)e^™3 bieden aan 1500 auto- meter) hod? V°w (°n3' 1500 vi^k. meter) bedragen. Vier autoliften zullen moarel -f Veftlcaaj verkeer dienen en het Een aantal groote sohouwburgen e„ ho tels staat aohter het syndicaat'. De leden viug. Het vliegtuig is eeht r in brand van dit syndicaat zullen het recht hebben" verlaaad tarief /o dollar per jaar gebruik te maken. DE BANDIETE MET HET AFGF KNIPTE HAAR. De Londensche politie blijft ijverin in ce weer om de bandiete met het afqesne- den haar op te sporen, die met haafa^o telkens aan haar waakzaamheid is ont- Verscheidene malen, zoo veraekert men zijn de speurders haar dicht op de hielen geweest en haar identiteit staat t'hans rimaar 2i) weft vele vrienden in de m sdadigerswereIdom haar te beseher- men. Zij is pas gezien in de buurt van de Elephant and Castle, maar toen de speur ders daar kwamen, was zij alweer ver dwenen. Nachtelijke patrouilles kijken ook sdherp uit en de politie houidt voort- durend au.to s aan. De politie vertrouwt stelldg haar spo-- spelt dat men, wanneer zij voor den rech- terverschgnt, van verschillende sensati neele ontsnappingen te hooren zal krifge EEN LANGZAAMHEiDSRECORD. Te Montmartre is dezer dagen een re cord gevestigd, dat tevens getuigenis af- - -- r- ,0 or legt van den humor, die op dit plehje der rechterbeea twee dooresngestrengelde har- aarde nog steeds hoogtij viert. ten. De ta'oeeerd^r d-ed het, miar wer BEN MEISJE ALS FRENTENBOEK. De politierecht-r te N -w York had niet 'ang gelelen, zuo vertelt di .Daily Mail", te beslis en in een z ab, d e recht-r en publiek beiden in hooge m ite interesseerde. B-k'aagde was een beroeps tatoeeerder, en de geiuige om wie de zaak eigenlijk 'iraaide,wa e n Her, zelfbewus' schoolmeisje vai 15 jaa Dez j rnged .me had gezien, dat ze lieden op handen en armci m-estal tafcoeeeringen, kabalistische te kens, namen of zelfs wel po tretten drageu voud dit zoo aardig, dat ze b sioo' zich ook een dergelijk on- vergankelijk prentenboek op het lichaim te iafen aanr ngen. Het meisje b gon met teekens op hand n en arm^n, doch dit was toch eigeolijk ni-t voldoende. Zoo besloot ze naar 'n beroeps taiooeerder te gaan en dien verzocht ze op hair iinkerbeen het w.jord „moeder" te prikken en op haar cien geopend is, om, zoolang de toestand *vniet aanmerkelijk verbetert, het serum be- wneden den kostenden prijs te verstrekken. A* Tegen kostelooze beschikbaarstelling be- staan overwegende bezwaren, vooreerst uit hoofde van de capaciteit der seruminrichting en voorts, omdat (het gevaar niet denkbeel- d.ig is, dat zulks aanleiding zou kunnen __geven tot ondoelmatige toepassing. Wel ligt het in de bedoeling de serum- inspuitingen, indien ,de omstanidigheden daartoe aanleidiing geven doo.r den vee- irtsenijkundigen dienst te doen toepassen. ^/Uiteraard komen de kosten hiervan voor rekening van den staat. Overigens hoede men zich voor te hooge y yerwachtingen ten aanzien van den duur der immuniteit bij de voorbehoedende enting: deze toch mag niet langer dan op 10 dagen gesteld worden. WIELERBAAN SAS 7AN GENT. De sluitingsw 'dstrijden, we'ke Zondag &..S op het Sassche cement zull n plaats De Montmartreezen haidden een auto- race uitgesohreven, echter met dien ver- stande, dat diegene prijswinner zou zijn, die het langzaamst de Rue Lepic zou kun nen oprijden. Automobilisten en motorrijders sloof- den zidh uit om te toonen, dat zij het ook wel „anders" kunnen, ais zij dat wilen. Een auto reed zelfs, oih tijd te verliezen, voorzichtig en handig om een biet heen, die in den weg lag. Winnaar werd een auto, die een uur- snelhedd van zegge en schrijve... 1 K.M. per uux berei'kte. Ongeluikken kwamen niet voor. Bekeuringen ook niet. Maar ais ieder- een zoo ging rijden, zou het verkeer toch wel zoo belemmerd worden, dat zoowet ongelukken ais bekeuringen niet zouden uitblijven. ORKAAN IN FLORIDA. Naar bericht wordt uit West-Palm- beaoh in den staat Florida, heeft in dien staat een geweld'ige orkaan gewoed. Vol- gens de eerste Reuter-berichten zouden er 500 dooden zijn en zou de stoffelijke sdha.de van 35,000.000 tot 100.000.000 bedragen. Een volgend bericht stelt het aantal dooden alleen al te Miami-Beach op 150; boverndien zouiden er blijkens tijdingen uit Lakeland te Moorehaven honderden lie den zijn vendronken. Genoemde plaats is geheel overstroomd en van de omgeving afgesneden. Een tijding uit New-York eveneens afkomstig van Reuter stelt het aantal dooden in Miami en Miami-Beach op 87 in het door den orkaan geteisterde gcbied deswege do >r familiehden vai het meisje aa geklaagd voor d) rechtbank verklaarle het slachtoflf r t ots, dat ze h-t heehmaal niet erg vond, op armen en beenen levens- lang g t.itoeeerd te zijn, zoodat beklaagde van rechtsvervolging werd ontslagen. Md groote bel mgst-lling heef de rech ter d 1 a men van bet meisje bek ken, zoo verteH de correspondent Het wett^g en ovartuigend bewijs vaa beklaagdes euve'- daad mo'st ioch g fe/erd worden. Maar een demonst'atie van d ineengevlochten harten hebben zij n etgev aagd. Tot groote teleurstelling van bet meisje. EEN HUWELIJKSREIS FAN RUIM 3 JAAR. De Engel chman C Lockhart Cottle blgkbaai- een man die avonturen zoekt en van r.:i/,en houd, had, 'tis nu precies d ie jaar en vijf maanden geleden, vac mtie. In een jacnt, metende 90 ton maik^e hij e^n vacantiereis en bet toeval wilde, dat hij ergens in Zu d-Enge'and een haven b nnen moest Ioopen wegens averij Daar ontmoette hij een meisje en begon van haar tj houden. Ze was zeventien jaar en ook zeer mge- nome 1 m t den heer Lockhar";. Dt ze jongeman vroeg hoar met ongewone voortvarendheid ten huweljjk. Zij s^emde toe, zoodat Lockhart negen dagen na zijn aankomst gehuwd was. Dat was wel buitengewoon s el en erg romantisch. Maar hd zou nog v el ro- mantiseber word-n toen de hu w lijksrei,® t«r spra1 e kwam. Blijkbaar was de bruid gevlogen en gevallen. Het heet, dat Fonck en Curtin geredzija; doch de beide overige inzittenden kwamen om. Een draadloos bericht vu't het relaas nog eenigszins aan Er is op tragischs wijz^ een eir.d ge- komei aan de p 'ging van den Franschen vlieg r kap'tein Fonck en zijn makkers om den Atlan'iscben Oceaan over te vliegen. Toen, in tegenw .ordigheid van een groote schare belaugstellend-m, het vliegtuig van het Roosevelt-vliegterrein opging, v'oog het in brand en viel het te pletter. Naar gerneld wordt, sl»agden Fonck en luit. Cur'in er in uit hd vliegtuig te sprin- gen en er bet leven af te brengen. De overige leden der bemarning van het vlieg tuig kwamen om. Na tal van aanvankelijke tegenslagen en teleu-stelLng-n, is het dus ten slotte defi T- tief misgegaan met di vermetele paging va, Fuuok o a. En boe bitiere teleurstelbng dat voor den dapperen Fransekman moet zijn geweest, moge blpken uit een uitlating van hem-e f over zijn tocht FoDck was zeer optimistisch en dro mde groote droomen 0 'er hetgeen er voor het wereldverkeer goeds zuj kunnen voortkomen uit den tocht iadieD die slaagde, waaraan hij trouwens geen oogenb'ik twijfelde, TWINTIG VOSSEHUIDEN VOOR EEN VROUW. Kort geleden werd on,der de Russische openlbare meening door prof. Matoese- witsj, den leiid'er der Sovjet->expeditie naar het ongeexploiteerde Siberische gebied, veel opzien gewekt met de mededeeling, dat de Samiojeden, ais zij willen trouwen, voor het voorwerp hunner ldief.de 15 tot 20 poolvos-huiden betalen. Daar een poolvos ongeveer 50 roebel wiaard is, komt een Samojeedscihe bruid dus nooit duurder dan 1000 roebel. Maar het opzien, dat deze onthulling veroorzaaikte, was vrij ij.del; immers veel interessanter nieuws bevatten de berich- ten, die nadien uit Degestan, een Sovjet- staat aan de Kaspische Zee, zijn binnen- gekoimen. De Sovjet aldaar had in Octo ber van, het vorig jaar een decreet uitge- vaardigd, dat in 22 artikelen het huwe- lijks- en ,,moederschaps"-recht bevat, iets wat in dat land, welks Tataarsche be- volking op rotsen en in bergspleten leeft, dringend noodig schijnt te zijn geweest. Ho.e het vrouwenvraagstuk aldaar gere- geld is, is wel de moeite waard. Het pro- ces-verbaal van de Sovjet-zitting van 14 Januari 1926 te Kadar, hoofdstad van Degestan, zegt n.l. het volgende: Gerapporteerd is: dat, aanigezien voor huwbare meisjes geen vaste prijs is be- paald, de ouders vaak van den bruidegom hooge geldsommen en kostlbare voorwer- pen, verlangen, hetgeen maalkt, dat de ar- me inwoners ongehuwid blijven. ,,Besloten wordt derihalve: dat voortaan een strenge prijszetting wordt ingievoerd voor huwbare meisjes. Voor het mooiste en best gesitueerde meisje mag men 120 roebel in geld, twee bedden, twee dekens en twee kussens vragen, geven en ont vangen; meer niet. Voor een meisje van nederige herkomst en eveneens voor een weduwe wordt een prijs volgens overeen- komst betaald, doch nooit meer dan voor het hierbovengenoemid verm eld." Uit een ander document blijkt, dat om- trent het bruiloft-vieren het volgende is besloten: ,,Aangezien de jonge lieden, deelnemers aan de bruiloft, zidh bedrinken en alsdan in dronken toestand schandalen en scbiet- partijen veroorza/ken waarlbij men onge lukken voor kinderen en volwassenen heeft te duc'hten, wordt verboden het pu- bliekelijk vieren van bruiloften,, met uit- zonidering van bruiloften ter eere der re- volutie." te Nice, die sensatio- en. EEN GEK SCHIET OP DE MENIGTE. Een Italiaansch metselaar eerst onlangs uit een krankzinniqenqe- sticht was ontslagen, heeft Donderdag' in uh hpfUWe 9 Van 2'nsverbijsterinq uit het venster van zijn woning in de avenue Cyrille-Besset geweer- en revol- verschoten op de menigte gelost. Hij wondde due voorbijgangers, van wie er een naar het ziekenhuis gebracht moest worden De politie heeft tevergeeS ge traciht den man in handen te kriGen en een mspecteur hep daarbij een schot in de nana op. Uaar men vrcosc" Jem an nog meer slacihtoffers zou maken. N UW AUTO VIJFTIEN-HOOG OPGEBORGEN. In de omgeving van 8th Avenue te "■7-7 ork zal weldra door een syndicaat men vreesde, dat de dol u 1 slacihtoffers zou 1 neett de politie hem neergeschoten. DE OORLOGSVONDELINGE. De geschiedenis van den kleinen Rene Bouree, die in den oorlog van zijn moe- gfn.t weEdn9esche.den, en eerst onlangs, dank zij allerlei publicaties in de bladen J aaar terugkeerde, heeft allerlei ver- wante gevallen aan het licht gebracht 1 nans doet men zijn best een meisje aan haar ouders te brengen, dat in November a te,Guise ln het departement van de isne, dat toen door de Duitscihers bezet was, voor de sacristie van de kerk te von- e ng werd gelegd.. Het kinidje, dat nog maar een paar da g en oud was, was voor - zien vau een ongieteekend briefje, waarop stond: ,,Ik heet Eugenie en ben een kind van Fransohe ouders.".-Men kon uit het sch rift de ouders niiet thuiis brengen en doopte daarom het kindje Eugenie - Ma rie - Louise la Guerre (den Oorlog). Eugenie werd taevertrouwd aan de zus- ters van St. Vincent de Paul en later naar het weeshuis te St. Quentin overgebracht. Zij is thans een aardig meisje van elf jaar. EEN WALVISCH IN DE SCHROEF. De Fransche passagiersboot La Fayette onderweg naar Havana begon den 30en Augustus ter hoogte van de Bahama- eilanden, hoewel het kalm weer was, plotseling te stooten en te schudden. Het leek wel of het schip op een wrak qe- loopen was, al was de Oceaan daar te diep voor. Toen de kapitein had la ten stoppen en een onderzoek instelde, zag men een wibte massa om de schroef ge- slagen. Wat het was, wist men niet th'uis te brengen. De kapitein liet achteruit- slaan om het schip vrij te krijgen, wat in- derdaad gelukte. Toen bleek, dat de massa, die in de schroef verward had gezeten de staart was van een reusach- tigen walvisclh. Het schip scheen het dier in zijn middagslaap verrast en aangeyaren te hebben, toen het tradhitte weg te zwem- men, moet de staart in de schroef gesla- gen zijn. De La Fayette hervatte de reis. Het opontihoud bleek van geen invloed te zijn op den reisduur, want de boot kwam nog 15 uu.r te vroeg te Havana aan.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 6