LUXOR-THEATER I „PERTRIX SUIKERBIETEN U KO-PAMAST ESSEX HUDSON.) DAMES- EN KINDERHOEDEN. HOTEL ROTTERDAM Zaterdagavond Anode- en Zakbatterijen. Firma Gebrs. TAZELAAR, Rolhammen 101 stuks Ganadaboomen, 60 stuks Ganadaboomen, 218 Boomen (lepen) HAND- en TRAPMACHINES BL0EMFABRIEK CHANDLER GEARRIVEERD G. VAN WICHEM ROTTERDAM „Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. Concert-en Bioscoopgebouw TEKSTBOEKJES „Victoria" alle soorten AARDAPPELS GELDLEENING Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. a A 0 VERTENTifcw Extra Autobusdienst. een WOONHUIS m Zondag 26 September OPNIEUW ONTVAMGEM QPRUIMING een prachtige sorteering A. PUIJVESTE1N, Zaamslag. Bekendmaking. Best Stalmest te koop, EGGELMEIJER Co. De drie Gezusters Randolf BANKVEREEN1GING VOOR DEN MIDDENSTAND Verricht alle Bankzaken. Verstrekt Bedrijfscredleten. Fabr. BECHT DIJSERINCK, Amsterdam. fa C. A. VAN FRAAIJEHHOVEN, Een nette Bovenwoning een WAGON of CAMION 4'/j °/o Gemeente Zwolie groot f 750.000,-, GELDLEENING Canadian Pacific Railway Company Hedenavond Zaterdagavond Aanvang 71/z uur precies. 3e Rang 0,75. Prijzen der plaatsen: 1e Rang 1,25; 2e Rang I,-j Zondagavond De verrassende imitatie van kostbaar Tafeilinnen! Prijs 2 DEK8ERVETTEN, 5 cent per stuk. r Aangezien dat het bijvoeder voor de Melkproducten nog zoo duur is, en het eten schaars is en er nu veel bijgevoegd moet worden^ zalde Me k vanaf a.s Maandag 2 cent per Liter verhoodg worden. EENIGE LANDBOUWERS. Ledenvergadering Nutsdepartement Neuzen algemeene VERGADERING op Dlnsdag 28 September a.s., des namiddags 8 uur, in Hotel Rotterdam. Punten ter behandelingj 1. Verslagtoestand department 25 26. 2. Goedkeuring rekening 25/ 2b. 3. Benoeming Bestuurslid. j Ter gelegenheid van de Wieler- koersen te Sas van Gent op Zondag 26 September 1926 zal een Extra Autobusdienst worden ingelegd. Vertrek garage om 1.30 uur n.m. N.V. v/h Mannaert—Geers, A A DEES, Bedrijfsleider. De Notaris DUMOLEYN te Hontenisse en VERMEULEN te Hoogstraten zullen, ten verzoeke van hun Principaal, in het openbaar verkoopen waarin CAFE, met aanbehooren, Erf, Tuin en Bouwland, zeer gun- stig gelegen aan het Station te Sluiskil, in den Coegorspolder, ge- meente Ter Neuzen, geheel groot 1,94,45 H.A. (4 gem. 109 roeden), verdeeld in 2 koopen A Het WOONHUIS (Cafd), met daarachter gelegen grond, en BHet perceel BOUWLAND, geschikt voor bouwterrein, gelegen tegenover het cafdin huur bij den heer V. F. Schelleman, ten prijze van /350,— 'sjaars boven de lasten. Betaling koopsom 1 December 1926. INStEL op Woensdag 6 Oetober en VERBLIJF op Woensdag 13 October 1926, telkens namiddags 2V2 uur, in het „Hotel der Nederlanden" te Ter Neuzen. HOOFDFJLIVS ETALAGE BINNEN TE ZiEN ZONDER VERPLICHTING. AANBEVELEND, In 8 acten de hoofdrol NORMA TALMADGE - First National Film Prijzen der plaatsen: Balcon fl.1,—Iste Rang fl. 0,75, 2de Rang fl. 0,50, 3de Rang fl. 0.25 Plaatsbespreking 12—1 uur en 6—7 uur AANVANG 8 UUR AANVANG 8 UUR 39 Hooge capaciteit. Lange levensduur, TER NEUZEN. Geleaenheid voor met of zonder Kost. Steenkamplaan 10. MOOIE Fa E. A. IJSEBAERT. Firma P. J. VAN DE SANDE De Notaris E. B. DUMO LEYN te Hontenisse, zal op ZATERDAG 2 OCTOBER 1926, in het openbaar verkoopen 0 des voormiddags IO uur (N.T.), ten verzoeke van het Bestuur van den GROOT-KIELDRECHTPOLDER wassende op den dijk van dien polder onder de gemeente Clinge, en bonmiddellijk daarna ten verzoeke van het Bestuur van den NIEUW-KIELQRECHTPOLDER wassende op den dijk tusschen de polders Saeftingen en Nieuw-Kiel- drecht, onder de gemeente Clinge. Het Bestuur van het W a t e r s c h a p LOVEN EN WILLEMSKERKE te Hoek, Zai 0p Dinsdag 5 October 1926, des namiddags ten twee ure bij inschrijving verkoopen wassende aan den dijk van de Willems- kerkepolder. Gezegelde biljetten kunnen totboven- gemeld tijdstip franco bij den Ontvanger- Griffier worden ingeleverd. De voorwaarden zijn tegen betaling der portkosten bij den Ontvanger-Urither verkrijgbaar. Hoek, 20 September 1926. Het Bestuur van het Waterschap Loven en Willemskerke te Hoek (Z.) F. W. DEKKER, Dijkgraaf. J. DREGMANS, Ontvanger-Gnffier. Grootste voorraadRuimste keuze! bij C. L. DE SNHDT, Axel. Alle reparaties worden in orde gemaakt. UIT DE HAND TE KOOP de voormalige te Walsoorden (gem. Hontenisse), met Kantooren bijbehoorendTerrein. Gunstig gelegen. Te bevragenten kan- tore van Deurwaarder POPPE te Hulst. a f 2,— per lOOO K.G. Ook genegen aan den TramteRoode Sluis te leveren. ED. A F» E R S, Roode Sluis, Overslag. 1 nieuwe Hudson Sedan 6/7 pers. f 4980.- i 4/5 -4640.- coach 4/5 -mjo.- 8 Essex 4 5 -2788.- compleet met reservevelg en band, voor- en achterbumpers, ruitenwisser, spiegel, stoplicht, tegen deze prijzen wordt niet ingeruild. 1 nieuwe Theo Schneider 16 45 P.K. le klas Fransche wagen, 4 5 pers. sporttorpedo12250.— 1 nieuwe Theo Schneider 16/45 P.K. gesloten 4deuren Weymans Carrosserie, schitterend bekleed en uitgevoerd, 4 pers. en 2 kleine klapstoeltjes f3500.— Beide wagens met voorremmen, schok- brekers, reservewiel, compleet, veer- hoezen, etc. 1 Hudson, 7 pers., torpedo, tusschen- ruit, 1924 f2150.— 1 Standard, 10 P.K., Engelsch All Weatherf2975. 1 Earl, 4/5 per,., tu.schenrui., Amllcars Grand Sport, grand luxe, Carrosserie type Alfons XIII in ver- schillende kleuren f 3250, 1927 MODELLEN Oostzeedijk 276-278 - Tel. 3115-3116 - Rotterdam ,nrr ii mini i w ihiihiiii ■irrrn Pas verschenen: H. COURTHS-MAHLER Prijs geb. f 2,25, ingen. f 1,50. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Algemeene Centrale Hoofdkantoor AMSTERDAM Heerengracht 580 Bijkantoor TER NEUZEN Nieuwstraat 10. KantoorGOUDSCHESTRAAT 7 is kooper van Prima Zeeuwsche Uien en geelvleezlge Aardappelen. Offerten met opgave van hoeveelheid en uitersten prijs worden gaarne ingewacht. Verbinding met eenige ijverige commissionnairs wordt nog gezoch ritn nnovertrefbaar Urie pillen genezen bedwateren radicaal, prijs 28,50. Bu^kbanden, Br^ukbanden en Elastieke Kousen in de beste kwahte.ten en de laagste prijzen, alle lnlichtingen gratlSgrie{adresw. yijFWINKEL. llllilflilllilllllllllBIlM TER NEUZEN. met korten inhoud en liederen van DE LUSTIGE BOER Verkrijgbaar a 25 cent. Het wonder der Haardentechniek Laat U, alvorens tot de aanschaffing van een HAARD over te gaan, inlichten betreffende de groote voor. dee ten welke deze HAARD U biedt. Zelfs bij de meest onoordeelkundige behandeling, behoort het ontwikkelen van kolendamp in het vertrek tot de onmogelijkheden. Prijzen vanaf F1.125. Voor Ter Neuzen en Omstreken ver krijgbaar bij NOORDSTR. 48. TER NEUZEN. Wederom verkrijgbaar voor Winterprovisie. D. v. DRONGELEN Zoon. Ter Neuzen. Kerkhoflaan 1. TE KOOP GEVRAAGD draagvermogen 3 ton. N.V. „DE HOOP" Dir. G. F. P. V. D. PEIJL, Ter Neuzen. te koop gevraagd, geleverd op spoorwegwaggon. Brieven onder No 479, in stukk&n van f1000,- tot den koers van 99Ve °/o- Inschrijvingen op deze leening worden K°steloos aan genomen tot Maandag 27 September 1926, 4 uur n.m. door Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Dl. 1.000.000,- 41/, 20jarlge Gewaarborgde Goud-Qbligatien der (deel uitn.aa.nde .an rene in stukken van Dl. SOOtP,- en 1^1. van 97^2 °/o (Amsterdamsche Usance). Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS. Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. Aanvang 8 uur. De wereld-succes Operette Laatste opvoering van: De wereldvermaarde Operette Beroemde Operette in drle Bedrijven van A. M. WILENER en ROBERT B0DANZKY. Muziek van Franz Lehar. Beroemd Zangspel in drie Bedrijven door VICTOR LEON. Muziek van Leo Fall. - Vertaling van H. Leenders. Plaatsbespreking van 5-6 uur. Bij voldoende deeln^ing zal na afloop der voorstellingen ean autobus rljden „.r de bazuabars der om.lggande gemaanten Aanvang 8 uur. Als Hoofdnummer LEVENSSCHETS iN 7 ACTEN vetwaardigd door de United Artiste PC Een film van zeldzame aantrekkelijkheid. "W PRIJZEN DER PLAATSEN Loge 80 centParket 60 centle Rang 45 cent 2e Rang 30 cent; 3e Rang 15 cent. Plaatsbespreking van 6-7 uur. TE HUUR. Zeer geschikt voor klein gezin. Dit damast is vervaardigd uit prima houtvrij papier van helder witte kleur, waarin een patroon is geperst, zoodat het op het eerste gezicht niet van duur tafelgoed is te onderscheiden. Wij hebben hierin voorhanden TAFELLA&EN8, op formaat 150 X 120 c.M. Prijs 35 cent. TAFELL4KES8 aan rollen van 120 c.M. breed en 10 M. lang. (Bijzonder geschikt voor lange tafels voor bruiloften en andere partijen). ROLLEN KASTPAPIER, van ditzelfde Uko-Damast, 50 c.M. br. en 5 M. lang, prijs per rol 40 cent. iHPPP mm - mm dancing in luwa» IIIIIMItllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiini ll'ililililn lumniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiilTliilll'illlinil::.1 -• DeGraafvanLuxemburg De Lustige Boer De betoovering van Parijs it hlarl -M I Concert- en Bioscoopgebouw I *1 t .'- TiTi - - - v IBmhBMoI "ut,-it

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3