Uw Hooffdhuid SE^iHrSN. Laatste Beriohten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen INGEZONDEN MEDEDEELINGEN wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en glanzend als ge des morgens het haar inwrijft met een weinig door de coacurrenti j de Centraie Suikf-r MaiHchappg anders dan 25 jaar geleden, genooizaakt zijn eei gi-jot oeel aan de boeren af te staau. Na repieken, deelde de voorzitter mede, dat het stenografiscb vet-slag van het be- sprokene am a le aangeslotenen zal worden toegez inden. I) >arna zal het verder be- spvoken warden en zulien conclusies worden gefcrokken. ACTIE VOOR PROTECTIE IN ENGELAND. Niu tegen de gecondenseerde ont- roomde melk. Op 1 October a.s. zal de nieuwe ,,Milk and Dairies Order" in werking treden, waardoor de geheele melkwinning en distrl- butie van melk aan veel s'trenger eischen zal moeten beantwoorden. De Nationale Boe- renbond nu, een orgamisatie welke reeds ge- duirende eenige jaren een actie tegen den in voer van ontroomde gecondenseerde melk voert, wil deze maatregelen steunen, mits dezelfde strenge eischen eveneens aan uit het ouitenland ingevoerde melk worden ge- steld. In verband daarmede stelt de bond voor, dat een onderzoek zal worden inge- steld naar de omstandigheden waaronder in het buitenland de melkwinning plaats heeft, en dat de invoer uiit landen, die in dit op- zicht minder strenge eischen stellen dan En- geland, verboden zal worden. Nu is eenigen tijd geleden reeds een voorschrift in Engeland uitgevaardigd, dat de merken der blikjes gecondenseerde melk voorzien moeten zijn van de woorden .unfit for infants". Naar wij in het ..Officieel Orcraan" van den F. N. Z. lezen, wil de genoemde boeren- bond thams nog een stap verder gaan, door gecondenseerde ontroomde melk in het alge- meen als ongeschikt voor het gebruik te ver- ooiideelen en derihalve den invoer van dit artikel te verbieden. Het wil het genoemde orgaan echter voor- komen, dat er alleen dan voor maatregelen als door den Engelschen boerenbond be- doeld, aanleiding bes'taat, indien de produc- ten uit die landen afkomstig, reden tot ge- gronde klachten geven. Moclht de Britsche regeerdng te eeniger tijd aan dezen aandrang van den boeren bond gelhoor geven waarvoor nog geen aanwijzing bestaat dan zou in het bijzon- der de Nederlandscihe melk- en zuivelnijver- heid daarvan de nadeelige gevolgen onder- vinden, daar de gecondenseerde ontroomide melk grootendeels van Nederland naar En geland wordt uitgevoerd. Van onzen totalen export van dit artikel was de laatste jaren meer dan 90 voor Engeland bestemd. zoodat onze condens-industrie voor haar voortibestaan grootendeels van den geregel- den afzet er van op de Engelsche markt af- hankelijk is. Alg. H.bl. DE ONTWIKKELING VAN WESTELIJK NOORD-BRABANT. Het Bestuur van de Kamer van Koop- handel en Fabrieken voor Westelijk Noord- Brabant heeft een nota gericht aan de Minis ters van Buitenlandsche Zaken, van Binnen- landscihe Zaken en Landbouw, Arbeid, van Handel en Nijverheid en van WaterStaat, waarin verzocht wordt. die stappen te ne- men, welke de waterwegen van Westelijk Noord-Brabant aanmerkelijk zulien verbete- ren. Met den vobruitgang van handel en nijverheid allereerst staat een verbetering der waterwegen in het nauwste verband, alle ondernemingen hebben behoefte aan goed- koop vervoer en waar niet of weinig ont- gonnen gronden, velen een behoorlijk be- staan zouden kunnen verschaffen, indien er in die streek een bloeiende imdustrie aanwe- zig was, is er ook hierom alle reden voor om goede verkeerswegen van vitaal belang aan te leggen. Voorts is het bij de besDreking van den aarnleg van goede waterwegen niet mogelijk de beteekenis van de verhooging der cultuurwaarde van den bodem door den aanleg dier waterwegen buiten beschouwing te laten. Vervolgens dient men de aandacht erop gevestigd te houden, dat de tuinbouw door den aanleg van goede waterwegen ten zeerste gediend wordt. De tuinbouw n.l. eischt een dagelijkscih vervoer der prodocten naar de veilingen, terwijl ook een snelle verbinding met t buitenland van het groot- ste belang is. Mocht' tenslotte het kanaal Antwerpen Moerdijk gemaakt worden, dan zal ook dit een belangrijke wijziging kunnen brengen in den wa t erst aa tstoestan d van Westelijk Noord-Brabant en in de scheepvaartverbin- dingen der streek. Een punt van niet te onderschatten belang acht de Kamer ook de verbinding van het nieuwe kanaal melt de Wester-Schelde. Hierdoor todh zal een zeer korte waterverbinding met Zeeuwsch- Vlaanderen worden tot stand gebracht en zulien tevens West-Belgie en Noord-Frank- rijk op gemakkelijker wijze bereikt kunnen worden. De T. DE UIT VOER VAN BACON ENZ. NAAR ENGELAND. De wnd. Directeur-Generaal van den Landbouw noodigt, in verband met de be- sohikking van den Minister van Binnen- landsche zaken en Landbouw van 10 dezer, imzake uitvoer naar Engeland van bacon en ander door z out en verduurzaamd varkens- vleescih, belanghebbenden, ook zij, die zich reeds met dezen uitvoer bezig hielden, uit, am, met het oog op de tijdige vervaardliging van de voor te sohrijven merkteekens, voor 15 September a.s., hetzij reohtstreeks, hetzij door tusschenkomst hunner organisaties, sdhriftelijlk aan het departement van binnen- landsche zaken en landbouw kennis te geven, indien zij voornemens zijn, met in- achtneming van bovenbedoelde voorschrif- ten, bovengenoemde artikelen naar Enge land uit te voeren. FRA.UDE VAN EEN POSTOUIVEN- BOUUER. Een der ledeu van eea te Delft geres'igde ve eeaiging van p.isiduivenliet'he^bers heeft op oneerlijke »ijze een belangrjjk bedrag aan prijzen wefen te be nachtigen man had in den boiem van de duivenklok een gat gemaakt en dit met een plaatje bedekt, waarop te lezen stond,/wia hier naar bine n gaar, k >mt nooit te vroeg. maar steeds te laat". Het bleek een kieiue moeite te zijn met een dun voo werp, dat door bet gat ges oken werd, de wijz rs tn ver. zetten. Dit kwam aan het licht, toen het be»tuur der veteeniging de klok eens grondig onderz :cht, omdat het was opgoallen, dat 's mans duiven, d e n;et tot de beden be- h orden, telkens eerste prjjzen behaalden. Nadat aan de binnenzijde van de klok een papier over het gat was geplakt, werd zg op de gewone wgze verzegeld Dit papier nu bleek Zonrlag, toen na de wedvlucht de klok werd icgelevtrd, tezgn do Tstoken. De aldus in den val geloopen bedrieger bleef niet veel over dan het door hem ge- pleegde bedrog te erkennen en zich te verplichten de onrechtmatig verkregen prijzen terug te betalen. De man is als lii der vereeniging ge- royeerd. j HET SPOORWEGONGELUK BIJ DE VINK. Men is fihans bezig, op de plaats van het ongeiluk twee bokken op te slaan, om de trucks van de D- en van d'e A. B.- wagens, die nog in de sloot liggen, op te takelen. Hiermede zal waarschijnlijk nog een week gemoeid zijn. Vermoedt wordt, dat in de sloot nog wel eenige goederen van passagiers of udit den bagagewagen zulien liggen. Reeds zijn opgehaald een za'k met kleeren van een vischer, een takel en een doos met films, die als spoedbestelling werden ver- voerd. Onder meer wordt nog vermist de beurs van mevrouw Lobo-Braakensiek. Een der gewonden, de heer Metz, uit Rotterdam, heeft Wcensdagmorgen een operatie ondergaan, die goed is gelukt. De anidere patienten maken het goed. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK VOORKOMEN. Men meldt uit Castricum: De reiziigers van trein No. 817, die in de richting Alfcmaar rijdt, zijn Dinadag- ocihtend aan een groot gevaar ontsnapt. Terwijl de trein van het station Heiloo zou vertrekken, ontspoorde de locomotief. Bij onderzoek bleek, dat van een der wie- len de asch gebroken was. Dit euvel moet reeds bestaan hebben gedurende den rit van af Beverwijk. Het spoorweg- veirkeer heeft tengevolge der ontsporing eenige vertraging ondervonden. DE WARME DAGEN. Op den 20sten September is de maxi- I mum temperatuur te De Bildt tot 28,6° i Celsius of wel 83.5° Fahrenheit gestegn wat zoo laat in het jaar nog niiet is waar- genomen. Het gemiddelde cijfer van het maximum op dezen tijd van het jaar is 19.0° Celsius, zoodat de temperatuur 10° Celsius boven het normale cijfer hlijkt te zijn giestegen. EEN LIEF HONDJE. I De 25jarige barones Carnap Bornheim is in haar woning in de Bendled Strasse te Berlijn door haar Rusisischen windihond aanigevallen en ernstig gewond. Het woe- dende dier stortte ziclh op de bairones, die nog te bed lag en bracht haar ernstige bet en aan gezicht en arm en toe. Een agent van politic, die de hulpkreten der aange- I vallene hoorde, drong de woning binnen en scihoot den hond neer, toen deze i trachtte ook hem aan te vallen. De toestand der barones, die onver- wijld naar het ziekenhuis moest worden overgebraclht, geeft reden tot bezorgid- j head. j SPOORWEGONGELUK IN FRANKRIJK. Een trein uit Lyon heeft bij het station Hericq tusschen Monteneau en Melun een anderen trein, die eveneens uit Lyon kwam, aangereden. Er zijn 2 dooden en 18 gewonden, waarvan 2 ernstig. ERNSTIG TRAMONGELUK. j Een ernstig tramongeluk gebeurde in de Zwarte-Lieve-Vrouwenstraat te Brus- sel,. Een tramrijtuig, dat van de Beurs i kwam ontmoette een tractor-auto met 18 meters lamge rails gelad'en, zoodat zij ver- i sdheidene meters over den achterkant j van den wagon uitstaken. De regen had de straat glibberig ge- j miaakt en dit gaf aan den wagen een ver- j keerde richting; de rails raakten de tram drongen in het rijituig met een vreeselijk gekraak en heel de linkerzij vloog in splin ters. Eenige passagiers konden weg vludhten; anderen werden gekwetst of vielen in onmacht. Zeven hunner moesten naar een gasthuis gebracht worden. DE VERSTE STERREN. Er is een groep „komdsche verschijnse- len" onitdekt, welker licht 10 miillioen jaren noodig heeft gehad om de aarde te bereiken. Daarmee zijn de verste sterren ontdekt, die men totdusverre kende. Waarschijnlijk leven wij zelf ook in zoo'n spiraalnevel, want volgens de jongste ont- dekkingen is onze goede zom zelf maar een sterretje, dat tot een enorm grooten spi- raa'l-nevel behoort. De zooeven genoem de ontdekking is gedaan ,,in" het sterren- beeld van De Maagd. VOORTVLUCHTIGE APEN. Door een gat in het traliewerk, dat doorgeroest is, zijn Donderdagmiddag de apen uit de diergaarde in den Parijschen Plantentuin er van door gegaan. De di- directie liet dadelijk de diergaarde, die door een apart hek omgeven is, sluiten en het person eel jacht maken op de vluchte- lingen. Deze amuseerden zich best in de boomen, doch lieten zich niet vangen. I oen echter het etensuur aangebroken was en hun oppasser kostelijke lekker- nijen uitstalde in de apelkooi kwamen zij spoedig terug. Een extra goed maal had- den zij in ieder geval met hun vlucht ver- worven. Een paar dagen tevoren waren er ook al apen ontvluoht en, zegt de Temps, dat zal nog wel vaker gebeuren, zoolang men geen nieuwe tralies in hun hok zet. DE DEURWAARDER VERDREVEN. Te Lauzanmec woonde een pacihter, die zijn huur niet betaalde, dies nam de eige- naar van zijn hoeve een deurwaarder in den arm om den man op straat te laten zetten. De deurwaarder begaf zich ter plaatse, doch het geheele gezin van den pacihter, zijn personeel eh de buren met hun onderhooi gen trokken tegen hem van leer met scheldwoorden en bedrei- gingen naar het leven. De dienaar van de wet moest voor de dreigend opge- heven knuppels en hooivorken een goed heenkomen zoeken. Hij keerde daarop terug met twee veldwadhters, maar ook die vermochten niets tegen de opstanidi- gen, zoodat de deurwaarder ten slotte onverrichterzake Lauzannec moest ver- laten. DE ENGELSCHE MANNEN- MODE. fame Weddell uit Manchester heeft als voorzitter van. de jaarvergadering van den Nationalen Bonid van Kleermakers op het stadlhuis van Holborn een rede gehouden over de mannenmode. Hij begon met te betoogen, dat de man nenmode tot kortgeleden veel te conser- vatief was geweiest, zoowel wat de stof- fen als hun kleur betrof. Thans kwam er meer kleur in. In sportkleeding had men een verbazingwekkende keus en het plus- four-ipak was dn vele oarderobes van mannen het populairst. Spr. kwam op tegen het denkbeeld. dat levenidige kleuxen voor mannen een tee- ken van verwijifdheid waren. De mannen die in den tijd van Elizabeth het rijk heb- I ben opgebouwd, droegen linten, fluweel en zijide in alle kleuren van den regen- boog. De saaiheid en doodelijke inge- togenheid van mannekleeren in vroegere generaties was misschien teekenend voor het verval van den ouden geest van avon- tu'ur. De Britsche kleermakers gaven in hun suit den toon aan in de wiereld. Hun schep.pend geniC en handigheaid verleent ..toon' en persoonlijkheid en leven aan hun maaksels. Mannen met goede smaak in de heele wereld voorzagen zich van Engelsche kleern. Overal op die wereld erkende men, dat de Engelsclbman het best geklieed was van alle naties en in de mannenmode ging Londen nog steeds voor. Goed gekleed te zijn was de eenige zichtbare vorm van welstand. SMOKKELAARS VERSUS DOUANE. Op het gebied van de smokkeltechniek worden vootdurend nieuwe uitvindingen gedaan, die het den douane-ambtenaren steeds moeilijiker maken contrabanda te ontdekken. Bij het smokkelen van spiritus, alcohol e.d. wordt b.v. naar de Zweed- sche douane heeft geconstateerd, gebruik gemaakt van spiritus-torpedo's, die met een. lijn aan de boot zijn beves'tigd en op eenigen afstand onder water worden mee- geisleept. Deze torpedo's kunnen onge- veer 20 bussen spiritus bevatten. Dat de smokkelaars bij hun pogingen om onvindbare bergplaatsen voor hun waar te hebben, voor niets terugdeinzen is den autoriteiten te Stockholm herhaal- de malen gebleken. Zelfs reddingsinstal- laties worden, voor zoover mogelijk, voor smokkeldoeleinden gebruikt op gevaar af, dat de opvarenden in geval van nood, zouden moeten omkomen. Zoo had men op een onlangs te Stock holm aangekomen stoomschip, aan het voor een aantal personen speciale red- d'ingsvlot bussen alcohol bevestigd, zoo dat het vlot voor het oorspronkelijke doel onbruikbaar werd. Bij een andere boot was men nog ge- raffineerder te wprk gegaan. Daar had men een der balken, die de versterking der kiel vormden, ten deele uitgehold waardoor een lange holle ruimte werd verkregen, die met alcohol werd gevuld. ROOVEN OF KUSSEN eeN DING TEGELIJK Een 16jarige loopjongen te New-York, James Murray genaamd, vond onlangs een revolver. Hij besehouwide deze ge- beurtenis als een wenk van het lot en smeedde roofplannen. Op een avond overviel de aspirant- roover een jomg paar, dat vreedzaam in een park zat te k.ussen. Hij wees naar hen met zijn revolver en beroofde hen van hun geld, hun horloges en hun sieraden. Daarop zonid hij den jongen man weg. ging naast de jonge dame zitten en kuste haar. Wel, zij kuste hem terug. Daarop over- handigde hij haar de gestolen zaken en verzekerde, dat hij haar gaarne nog eens in prettiger om stand igih eden zou terug- zien. Daarop gingen zij weer kussen al- vorens een defimitieve afspraak te maken. Maar tot die afspraak kwam het niet. Want inmiddels kwam de weggestuurde jongeman met twee agenten, die den kus- sen'den roover arresteerden. Zelfs als roo- ver mag men geen amateur zijn. MISDADIGERS-JACHT. Een opwimdende misdadigers-jacht ver- stoorde Zondag de middagrust in de om- geving der Congiergerie het centraie huis van bewaring te Parijs. Een dief, die na zijn ver/hoor naar zijn eel zou worden gebracht, sloeg met een zwaren ijzeren haak dien hij had bemaeh- tigd zijn bewaker neer, sprong vervolgens door het open venster, dat op de Seine- kade uitzag en rende op de rivier aan. Met zijn vervolgers op de hielen, slaagde hij er in een schuitje los te maken, dat aan den oever gemeerd lag, en weldra dreei de vluchtelinig daarmee de rivier af. Hij ontdeed zicih van zijn kleeren, vertoonde zich in heel zijn smettelooze naaktheid aan het ontstellende Parijsche politieoog en dook daarop met een fraaien sprong in het water om zich al zwemmende te red den. Toen hij echter op eenige distantie bovenlkwam, zag hij zich omringd door sombere mannen met revolvers omringd, zoodat hem niets overbleef dan zich over te geven. DE VERDWENEN KOFFERS. Een onaangename gesdhiedenis heeft een dame beleefd, die in Juli op een mid- dag om 6 uur aan het Potsdammer station te Berlijn eein taxi nam om haar naar Ber lijn-Liclhterfelde te brengen. Toen zii t" bestemder plaatse gekomen was en beta len wiilde, eischte de 'chauffeur ook beta- ling van zijn terugrit. Toen zij daar be- zwaar tegen maakte, gooide hij het stuur om en reed weg, de beide leeren handkof- fers van de dames meenemende. Deze was zoo beduusd, dat zij vergat het num- mer van de taxi op te nemen. De eene koffer bevatte kleeren, een cheque van 30.000 mark en een chequebook, de an dere kleeren en een kosttbare zilveren reisnecessaire. Aanvanikelijk was van de koffens geen spoor te vinden, doch eenine dagen geleden bood een slachter aan een Berlijnsche bank 'n dheque van 1300 Mk. aan, welke afkomstig bleek uit 't cheoue- boek van de dame. Hij had het stu'k ont- vangen van een 18jar,ige jongen in beta- ling voor een paar varkens. Bij dezen jon gen werd inderdaad de eene koffer ge- vonden. De cheque van 1300 Mk. was het eenige wat er uit ontbrak. Den ande ren koffer had hij verkocht aan een vriend. Ook deze koffer werd oog'espoord en bleek niog zijn geiheelen inlhoud te be vatten. De jongen zei de koffers op een hoek van de straat te hebben gevonden. EUROPA NAAR AMERIKA. Men weet, dat de Ameriiikanen een practische methode hebben gevonden om Venetie te bezoeken zonder naar Euro pa j te gaan. Ze gaan nameiijk ergens in rto- j rida een stad bouwen, die als twee drup- pelen water op Venetie zal geliiken. Er zulien, echte gondels rondvaren, bestuurd door echte italianen. Niets zal er ont- breken, geen maneschijn, geen serenade. Een Ameirikaan, die in Zuid-Frankrijk reisde, dacht hieraan toen hij in het Ro- meinsch amphitheater van Orange infor- meerde: „En wat zou d'r nou wel noodig zijn om dat in Amerika neer te zetten?" Hij d'aclht alleen maar aan dollars, j maar kreeg het antwoord, dat hii ver- diende: ,,Twee duizend jaar", EEN RAAR TESTAMENT. 'n Zonderliing testament heeft de schaap- her.der Stephan Varady uit Szolmok in Hongarije niagelaten. Na beschikt te heb ben over zijn daagsche en zijn Zondag- sche pak, twee paar herders-laarzen, een ezel, een varoken en een vordering op zijn zwager ten beloope van twee biggen, zegt hij in dat testament, dat hij voor 46 jaar twee moorden heeft begaan. In 1878 ver- moorde hij bij een kroeg in de poesta een koopman, dien hij vervolgens van zijn geld, honderd gulden beroofde. En een jaar daarna doodde hij een zigeuner, die eenige sc'haipen uit zijn kudde had gesto len. De poll tie heeft verklaard, dat inder daad destijids die twee moorden zijn be gaan, en dat zij onopgehelderd waren ge- bleven. Het Ink van den verimoorden koopman wiierp Varady d'estijds in de Theiss; dat van den zigeuner heeft hij begraven. HET VERVALSCHTE TESTAMENT. Onlargs overleed te Berlijn een hoog- leeraar, die bij wetenschappelijk onderzoe- kingen in Oost Pruisen een besmetting opgedaan had. Zijn vrouw bleek eenig erfgenaam te zijn. De familie ran den o /erledene vertrouwde de zaak niet en be- schuld gde er de vrouw van haar man ge- infecteerd te hebben en het testament ver- valscht. De eerste beschuldiging bleek geen steek te houden, doch het testament was inderdaad vervalscht. De vrouw verklaarde, dat haar man, die zieh nog jong en sterk g-voelde geen testamurt had gemaak', doch haar herhaaldelijk gezegd had, dat zij alles erven moed, Waar bovendien vrgwel al hun bezit door haar mee ten huwelgk was g-bracht, had zij er, bij den plotselingen dood van haar man, geen bezwaar in gezien zelf een testament te maken om zich daarmee haar bezit, dat haar anders ten deele ont nomen zou zijn, te verzekeren Tegen de vrouw, een gravin, is een ver- volging ingesteld Zij werd niet in hechtenis genomen, daar zij beloofd had niet te zulien luchten. Thans is zjj echter toch ver- dwenen. ZWARE BRAND. In het krankzinnigengesticht te Mon- tauban (bjj Toulouse) heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag een zware brand gewoed. Blijkbaar is deze ontstaan door- dien eenige patienten 's avonds laat in de kinderlijke speelzucht, aan hun toestand eigen, papiertjes in het gasbcht Dbhen ge houden en deze toen het papier opvbmde, achteloos weggegooid Hoe het zij in ee- ommehen stouden eenige verd ep ngen van het gewe dige ge- bouw iu licht laai- Wat.erg r- k noopte de weldra geaarnued brandweer uit Montauba tot werklo; sbeid, z odat het vuur rot 5 uur in den ochte d on elem- merd ooitwoeride Lade ijk na hnt ontdekken vai den brand ste're h t personeel alle pogingen in het weirk, om de verpleegden te redden. Daarm moch' men ten aanzien van een cieronge- lukk gen niet sLgen. Het verkoolce lijk van den patient weid later gevoi.dtn Het was iemand, die twee w.hen tevoren d> or een begin van rand tn zijn woning zijn veritaud had verloien en in Let gesticht was opgencmen. i erder zijn drie patienten, die naar bui ten waren geleid, ontvlucht. De streek maakt zich, daar het hier ge aarlijke ge- vallen betreft, over d'ze ontsnappii g zeer ongerust. DE EXPRES-TREIN VAN LONDEN NAAR GLASGOW VOOR EEN ONGELUK BEHOED. De"expres-treiin van Louden naar Glas gow. die Dinsdagavond om half tien van het Husto n -st a I ion veTtrokken is, is Aen volgenden ochiteud vroeg aan een gro0t g'ev.aar ontsnaipt. Zij werd door twee lo- comotieven getrokken en reed kort voor het Station van Carlisle door onveilige seinen iheen. Dientengevolge liep zij op een licihte rangeer-locomotief die op de lijn was. Maar de conducteur Griffith had de botsiing zien aankomen. Dank zij zijn tegenwaordigheid van geest had d'e expres-treiin zijn vaart al geminderd. doordat Griffiths de handrem van den bagage-wagen aangezet had. De twee lo- comotieven die op elkaar liepen, derail- 1 ear den toch nog en ook een goederen- wagen. In de slaapwagens werden de reiziigers plotseling wakker geschud en van hun bad geslingerd, maar slechts een man klaagde over pijn. Griffiths, de wakkare conducteur, is onder het spoorwegpersoneel zeer bakend als de beamibte die altijd met de koniiniklijke treinen meereist. Erger liep een ongeluk bij Hucknall (Notts) af. Daar werden zes werklieden op den spoorweg in een dikken miist door een train overraden. Vijf van hen werden op slag ged'ood, de zesde slechts lidht ge wond. AMSTERDAM. De Kerlkeraden der Gerefarmeerde Keriken van Amsterdam Zuid, Parkker.k en Zandvoort (Bredero- destraat), die, sedext zij buiten het ver band der Gereformeerde Kerken in Ne derland zijn geplaatst, ouderling in kerk- vcrband leven, besloten in de maand Oc tober een kerkelijke conferentie samen te roepen, die ten doel heeft door onderling ovarleg de ridhtslijnen vast te stellen wiaarlangs de Gereformeerde Kerken zich kunnen bevirijden- van de verantwoo.rde- lijlkheid' van de Asser-besluiten, en voor- loopiiig maatregelen te treffen voor het samenleven der Keriken in het herstelde Keukverband. BREDA. In Pnincenhage zijn weder 8 nieuwe typfauisi-gevallen geconstateerd, zoodat er 19 gevallen zijn. De kermis is afgelast. NIJMEGEN. Gisteravond is een Fordtwiachtauto, bestuurd door een chauf feur uit Nijmegen, in de achterhoede van een troep soldaten gereden. De auto was slecht verlic'ht. 10 soldaten werden gekwetst, waarvan 2 een lichte hersenscihudding bekwamen en 8 lichte verwondingen kregen. A. C. LENSEN'S STOQMVAARi MAATSCHAPPI jTER NEUZEK s.s. HELENA in lading te Yxpila voor Manchester, s.s. MAGDALENA in lossing te Ter Neuzen. s.s. TERNEUZEN in lossing te Sharpness. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 24 September, 2 uur Londen 12,11 12,12 Berlijn 59'25 59,30 Parijs 6,90 6,95 Brussel 6,65 6,70 WeeneD (per 100 sch.) 85,20 35,25 Vreemd Bankpapler. Duitsch 59,25 59,80 Fransch 6.90 6,95 Belgisch 6,65 6,70 Oostenr jksch (per 100 sch.) 35,20 35,25 (Zonnetijd.) Voorm GEN. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Wcensdag Donderdag Vrij dag 25 Sept 26 27 28 29 30 1 Oct. 3.45 425 5.07 5.55 6 52 8.12 9.50 4.06 4 45 5 29 6 21 7.28 9.01 10 35 Doos 30, Tube 80 ct. PUROL Bieden. eaten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2