AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVEBTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREW. No 7969 Vrijdag 24 September 1926 66* Jaargang Tandbouwberichten. ABONNEMENTSPBIJS: v™ B UITlAND PBEDIKBEUKTEH. Vrknr Kiiitpn Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,6Ci per jaar Voor binnen Ter Neuzen f1,40 per 3 maan en Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. JBX^.A.X3- DE MITNWERKERSSTAKING IN ENGELAND. De bemchten over den stand der onder- handelingen met de leiders der Engelsche miinw^rkers kiiididen Woensdagavon-d wat gunstiger. Op <de vasite voorstellen welke zij aan Baldwin en zijn in de aange- legenlheii'd betrokken oollega s gedaan ihebben, moet Baldwin, naar de N. R. Lrt. scihrijft, geanitwoord hebben met een tor- mule waarmee zij zicih, zoo venzekert men, waarschijnlij'.k zullen vereemigen. Maar het eeniigszins omineuze einde van net be- ricbt is, dat de eigenaars er nog met over qepoist zijn. De girootsite moeili]khead za dur non overwonnen moeten worden. Aan hun kant is het verzet tegen een re geling op nationale basis eer toe- dan at- qenomen en velen hunner schijnen op het qeleidelijik verloopen van de staking te rekenen, gezien het dagelijks aangroeien- de getal van delvers, die in de mijnen at- ^De polibieke medewerker van de Star zegt dat de leiders met de Ministers be- raadslaagd hebben over een regeling, die zidh baseert op een zevenuurswerkda en een loonsveringing. Zullen echter de miinwerkers diie in de districten reeds het j werk hervat hebben voor een hooger loon met langere uren zicih daarbij neerleggen. Er is, daargelaten hoe de mijneigenaars over behouid van den zevenuursdag den- ken, eenige ikanis, dat de districtsregelin- gen juist op het stuk van uren en loonen van de nationale regeling, die itihans voor- gesteld wordt, zoo sterk gaan afwijken, dat een algemeene regeling een wassen j neus zou blijkem. Het ontbreekt niet aan stemmen onder de aan hangers van de regeeriing die ver- j kondigen, datt de leiders der mijnwerkers j te laat eieren voor hun geld zijn gaan kie- j zen. Zoo zegt de Evening Standard. ,,De mijnwerkersbond had goede voorwaar- den voor de algemeene staking kunnen krijgen en hij heeft geweigerd van de ge legenbeid gebruik te maken. Aan het ein- de van de algemeene staking had hij over een redelijke sdhikking kjmnen onderihan- delen en weer liet hij de gelegenlheid voorbijgaan. Ook ma dien itijid is er meer- roalen kans geweest om den toestand te redden. Nu 'is het, naar de meening van velen, te laat. Want ongetwijfeld heeft de houdinq van den mijnwerkersibond, onder j leiiding van Cook en Smith, een reactie aan de zijde der conservatieven verwekt. Bij de regeeriing die op den langen duur een weerspiegeling moet zijn van de oyer- heersohende meening in het Lagerhuis, wordt erop aangedrongen de maciht te knotten, die, naar zij verklaren, grovelij.k miisbruikt is." Wat er bij zoo'n stemming in de con- servatieve gelederen terecht kan komen van Churchill's dreigement, dat de regee riing, inidien de eigenaars halsstarrig blij- veii, zelve zal tusschenbeide komen, is niiet goed te zien. Het debat, dat in het Lagerhuis zal loskomen, wanneer Maan- dag een korte zitting geopend wordit voor de vemieuwing van de buitenigewone re- geeringsbevoegdheden, kan hier nadere aanwijzingen voor geven. Alles (te zamen genomen is de toestand, nog zoo ingewiikkeld, dat velen de berdch- ten als zou' een spoediige overeenstemming te verwac/hten zijn, twijfelmoedig zullen opnemen. De Times van Donderdag houdit trouwens staanid'e, dat bij de onder- handeldngen tusschen de Ministers en de leiders der mijniwerkers ,,nog geen werke- lijke vooruitgang in de riohting van de basis van een overeenkomst te constatee- ren valt" en dat „de beraadslagingen geen faze bereikt hebben, waarin eenig nut te verwacihten is van een nieuwe poging om de coniferentae tusschen drie partijen tot stand te brengen, waarom de mijnwer kersbond vraagt". HET AANBOD LOEWENSTEIN. De „Standaard" gee ft de volgende bij- zonderheden over het aanbod Loewen- stein,, dat, zooals wij reeds meedeelden, door de regeering niet is aanvaard. De hertog van Nemours, de vertrou- wensman van Loewenstein, is Maandag per vliegmachiine te Brussel aangekomen, waar hij het aaubod van Loewenstein aan de Belgische regeering overlhandigd heeft. Minister Jaspar 'heeft het aanbod in ontvangst genomen; Dinsdagmorgen werd minister Erancqui er mee in kennis ge steld. Het aanbod dat nu dus officieel is, is ongeveer gelijk aan hetgeen de pers er reeds over vertelde. Loewenstein stelt tien millioen pond sterling ter b^schik- king van de regeering. In ruil zal de regeering Loewenstein bankbiljetten ge ven. Deze laatste zijn berekend op de ba sis van 225 voor een pond. Loewenstein zal later de terugibetaling doen op de ba sis van 175 frs. voor een pond. Deze transactie is dan ook uiterst voor- Loewenstein, waarin deze llaatste op oifi- j cieele wijizs zijn aanboid aan de regeering doet Men heeft geoordeeld, dat dit aan bod niet anders dan humbug is en men heeft er vender geen aandaoht aan ge- schonken. le perceel: P. Everaert en P. de Rooij te Boschkapelle, f 9000; Cam. Kaas te Sas van Gent, f 7950; H. van Steenbergen i te Philippine, f 7897; Gebr. y. d. Velde te Ter Neuzen, f 7710; P. J. 6 J. H. Rxjnberg te Ter Neuzen f 7600; S. P. v. d. Hooft te Driewegen, f 7300. 2e perceel: F. Haers te Philippine, f 6970; J. Taeknan te Philippine, f 6669; j. v. d. Bent te Ter Nc :en, f 6575; A. j Roegiiers te Philippine, /6381; Kr. Diele- i man te Zaamslag, f 6200. 3e perceel; Jac. Gommers te Sas van Gent, f 780; Jac. Koo-1 Zn. te Sluiskil, j f 775; J. M. de Zeeuw te Zaamslag, 1 4e perceel: P. C. Moens te Hoek, f 745; F. de Krijqer te Philippine, f 728. In combinatie le en 2e perceel: A. Roe- giers te Philippine, j 14.318. Massa: J. Wisse te Zaamislag, f 18.000; E P v. d. Waeter en W. D. Sdhillema.n te Biervliiet, f 15.800; C. H. H. Wisse te Zaamslag, 14.587. Getgund aan C. H. H. Wisse te Zaam- slaq. SCHEEPSBOUW. Door den scheepsmakelaar P. A. van Bouohaute, alihier, is voor rekening van den iheer J. van der Graaf, te Sliedreciht, opdracht gegeven aan de firma J. Smit A Zoon, scheepsbouwers, te Foxhol, tot het bouwen van een motorvrachtboot groot 255 ton, afmetingen 36 X 6.30 X 2,10 M. De voortstuwingsikracht zal worden ontwikkeld door een 80 P. K. 2 cyl. Hol- landiiamotor van N.V. Smit Co. s Maclhinefabriek te Kinderdijk. ZEEUWSCH-VLAAMSGHE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ. Naar wij vernemen is te Ter Neuzen voor notaris Callenfels in alle stilte door Mr. P. Dieleman, de acte van opric'hting gepasseerd van de Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding Maatschappij, waarbij 20 gemeenten zijn aangesloteni, tezamen vor- menide plus minus 71 van de bevolking. Wij wijzen er nog eens op, dat dit een groot feit van beteekenis is voor dat ge- west, waardoor heit binnen niet al te'lan gen, tijd van goed, en in voldoende hoe- veellheid, water zal zijn voorzien. Moge dit een aansporing zijn voor de nog weifelende gemeenten om alsnog tot toetreding te besludten. NED. HERV. KERK. TER NEUZEN, 24 Sept. 1926. CONCERT- EN BIOSCOOP- GEBOUW. voor Loewenstein, schrijft de ..Standaard". De ministeriraad heeft in tusschen kennis genomen van het schrijven van den heer De opvoering van de operetta „De Lus- tige Boer" is \Voensdag in alle opzichten een succes geworden. De opkomst van het pu'bliek was overweldiqenid en alleen het vooruitzicht, dat de opvoering op Zaterdag wordt herhaald, heeft de hon- derden, die aan de voor Woensdagavond uitverkochte cassa kwamen, kunnen troos- ten, daar zij daardoor in de gelegenbeid kwamen alsraog van de operette te ge- nieten. Met het engageeren van het gezelschap van den heer Henri Caspeele blijkt de di- rectie een gelukkige keus te hebben ge daan. Het iheeflt de verwaohtingen niet beschaamd en van de operette een puike opvoering gegeven. In de eerste plaats zij gienoemd de heer Caspeele, die de titel- rol vervulide. De heer A. Wildt, die Ste fan vertolkte, kweet zidh uitmuntemd van z a taak, hij wektc lers.ond bewondering voor zijn mooi tenorgeluid, en er kwam terstond applaus bij open doek. We noe- men verder de heer Van Overberghe, die de rol van Lindoberer, den peter van Stefan, speelde, mej. Mortder als Anna- mirl en mej. Simonne, als Heinerle, die door de overige dames en heeren flank werden terzijde gestaan. Het publiek kon bij deze gelegenbeid oolk kennis maken met het schitterende decor, ontworpen en gesc'hilderd door den heer Henri Caspeele, die daardoor i blij'k heeft gegeven van een talentvolle veelzijd'igbeid. Het decor gaf aan de op voering een dusdanig cachet, dat men zich bij tijden moest afvragen of men wel in j Ter Neuzen was. Her'haaldelijk weerklonken bijvalsbc- tuigimgen en het was onder krachtig ap plaus, dat de heer Caspeele, als leider van j het gezelsdhap en hetgeen door hem voor iniricbting van het tooneel is gewrocht, met een lauwerkrans werd gehuldigd, en ook i aan Heinerle een souvenir werd aange- 1 boden. Gisteravond was de zaal weer geheel beziet, ter gelegenbeid van de opvoering van „Het Dorp zonder klok", een ope- rette die ook ten zeerste in den smaak der opgekomenen viel. Ook hierin wisselen ernst en humor en er komen aardige i tafreeltjes in, vooral in het eerste bedrijf, de zang en dans van Resi met de herberg- klanten, het duet van Sofie en d'en smid, J terwijl ook een woord van lof toekomt aan Peter en Eva voor hun keurig gezon- j gen duo. Allen die hierin medewerlkten kweten zich goed van hunne taak, en in j de eerste plaats zij dit gezegd van de heer Caspeele, in de rol van Vader B'ene- diet, den eenvoudigen en miilddadigen dorpspasitoor, en zijn huishouidster Sofie, 1 mej. Gulinck. j Ind'rukwekkend was het slot van het tweede en bet begin van bet laatste be- drij.ftoen overeenkomsitig den droom van i Vader Benedict Engelen de klok naar het dorp bracbten. De opgekomenen hebben ook van deze vertooning zeer veel kunnen genieten, en waren niet karig met hun applaus. Het goed bezette orkest komt ook een woord van lof toe, al moet de opmerking worden gemaakt, dat het den eersten avond op verscbillende tijdstippen te veel domineerde. We willen echter in aanmer- king nemen, dat het Woensdag in deze zaa'l in alle opzicbten een debuut was. Hedenavond gaat het successtuk „De Graaf van Luxemburg" en morgen twee de opvoering van ,,De lustige Boer ter wijl Zondag de film weer aan de beurt komt. De aandacht van de liefhebbers wordt er op gevestigd, dat Zaterdagavond de operette om 7X uur aanvangt. DE ZAAL LUXOR kan ook iederen avond op goede belang- stelling van het publiek bogen, de sinds Woen'sdag optredende specialiteiiten zijn wat kwaliteiit betreft zeker niet minder dan die waarvoor zij in de plaats geko- men zijn. Ook hier wordt Zondagavond een film vertoond. HET CIRCUS LIBOT heeft beitrekkelijk ook niet over gebrek aan de belang,steWing van de zijde van het publiek te klagen, al is het er, in verband met andere druk bezochte gelegenlheden, niet zoo overstelpend druk als een jaar te voren. Hetgeen er vertoond wordt ver- dient die (belang,stelling ook ten voile. UITSLAG AANBESTEDING. Door den architect J. Hennink alhier, werd jl. Dinsdag, in het cafe van den heer Wissekerke te Philippine aanbesteed: het bouwen van een complete hofs'tede, voor rekening van den heer Th. de Clerck te IJzendijke. Ingeischreven werd door de heeren: RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank, Middelburg Zitting van 24 Sept. 1926. De volgen'de zaken werden uitgespro- ken: M. V., oud 28 j., (huiisvrouw van L. b. te Sias van Gent, is wegens mishandeling veroorideeld tot f 5 boete of 5 dagen &K. L. d'H., oud 40 j„ steenkolenihande- laar te Sint Jansteen, beklaagd van op- licbting is vrijgesproken. H. L„ ouid 29 j„ schilder te Groede gedetineerd, is wegens meineed, veroor- deeld tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. J. v. S., oud 28 j., werkman te Stoppel- dijk, beklaagd van verduistering, is vrij gesproken. Aangenomen het beroep naar Breskens door Ds. A. Keers te Stitswerd. RESTAURATIE DER NED. HERV. KERK TE CADSAND. Voor de restauratie van de Ned. Herv. kerk te Cadzand, die uit de 13e eeuw ,da- teert en in zeer slechten staat verkeert, wordt op de Staatsbegrooting een aan- vangssubsidie van f 9200 uitgetrokken. zij nde de helft van het maximum-bedrag, dat de Minister voor deze restauratie meent te moeten bestemmen en dat over twee jaren verdeelid wordt. Zondag 26 Sept. 1926. BIJZONDERE 0VERHE1DSMAA.T- REGELEN TOT STEUN DER VERBODWERS VAN SU1KERBIETEN In een te Amsterdam gehouden buiten gewone algemeene vergadering van het Kon. Ned. Landbouw Comite werd het hierboven genoemde ocderwerp besproken, na eeninleiding door Mr P. Dieleman, voor- zitter der Z. L M. Deze stelde in het Tcht, dat de suiker- industrie in Nideila'd en andere landen een bgzondtre posi ie innam, een positie, welke onafbankelijk was van het s'elsel van hande'spolitiek, overigens door den staat gevoerd. Daarom moet de kwestie worden be- handeld, afgescheiden an het vraagstuk vrijhandel f protectie, en ook afgescheiden van maatregelen, te nemen vo. r andere onderdeelen van het iandbouwbedrijf. Spreker gat een historisch overzii ht van den suikerbandel en de suikerindustrie, waarbij voorname'pk stil werd gestaan bij de opkomst en den groei van de b:et-suiker industrie. Vau den begirne af word, zoo zeide spr de bietsuikercultuur op allerlei wjjzen door beschermende maatrrgelen ge- protegeerd De suikerbiet is de plaats gaaD innemen van de meekrap, welke tot ver- dwgning was gedoemd, en van de tarwe welke, door overzeesche concurrint'e, in om ang van teelt afnam. Daardoor was het mogt-lijk, het Iand bouwbedrijf, vooral in de zeekleigebieden in bet Zuidwestvn van ons land, reDdabel te doen blijven. Spreker kwam tot de volgende conclusie De beetwortelsu,k> rinduslrie en de daarop gebaseerde suikerbietenteelt is een integree- rend deel van onze volkswelvaart, waatbrj miliioenen guldens, zoowel aan ka'pitaal als aan loonen zijn br.trokken. Haar vernietiging zou een zeer zware ramp voor ons land zijn, even?ens haar vermindering of niet bestendiging in den huidigen omvang Zij is in Nederland niet onnatuurlijk uitgegroeid. Door beschermirg van overheidswege is zij on'staan en geworden wat zij was tot de Brusselsche convent;e. Speciale maatregelen van be-cherruing waren voor haar oi.twikkel ng na de tot- standkoming en bij handha ing van de Brusselsche conventie niet noodig Zg is geheel op de hoogte van den tijd, wat den bietenbouw betreft in verhooging van opbrengst en gehalte, wat de it dustrie aangaat, in fabricage en outilleering van de inrichtingen. Zjj loopt thans groot gevaar, alleen en uitsluit°nd door de befcherming, die hit buitenland verleent aan de e gen euiker- industrie, hetzij riet, hetzij bietsuiker, ten onder te gaan of sterk te moeten inkrim- pen. Dit zou een ramp voor den Neder landschen landbouw en dies vo r de volks welvaart zijn. Door het niet meer bestaan van de Brus selsche conventie of soortgelijke conventie is leder land weer vrij, maatregelen ter bescherm ng te nemen, welke het dienstig oordeelt. Door5at di\ bebalve in Nederland, is geschied en in toenemer.de mate zal ge schied-ui, is er groote orgeljjkheid in de concurrentievoorwaarden ontstean, en kan Nederland op de buitenlnndsche marktniet concurreerend op'reden. Daar thans bij het ontbreken van een international conventie de toestand nog in verergerde nu-.te is teruggekeerd als voor de totstandkoming van de Brusselsche conventie en de suiker ndustrie door bescherm ng werd geboren en tot ontwikkeling gebracht is het door het verleden geleerd, logisch en reeel, wederom haar te beschermen. De wijze, waarop dat moet geschieden. d'ent nader te worden bestudeerd en moet z:ch aarpassen bij de oms'andigheden. A'lereerst moge gedacht aan een herstel van de productie premien. waarop door de suikerfabrikanten bij de totstandkoming van de Brusse'sche conventie, vo r het geval van haar beeindiging, gtwezen is, en waarom deze si chts schorsmg m geen opheffirg van de premien hebben Iegeerd. De gelden daaitoe kunnen gevonden worden uit de oj center, die de betn kken minster wilde af-chaffen Te me- r kan dit zonder tezwaar. omdat de su kerprijzen niet een groote toeneming van h> t verbruik hebben te^engehouden en daardoor meer werkeloosheid, die anders den staat v-el zal kos'en, wordt v ooikomen, en de algemeene volkskracht en wel aart wordt gediend. Inmiddels mott elke maatregvl van te- scberming 'ijdelijk zgn, en slechts zoolang duren, tot er weer gelijkheid van concar- rentievoorwaarden op de buitenlandsche markt tusschen de venchillende suikerpro- duceerende en -corsumeerende landen zgn verkregen. Het ligt op den weg van het Kon Ne- de'landsche Landbouwcomite, er op aan te dringen bij de Nederlandsche regeering. het initiatief te nemen tot de vooibereiding van een nieuwe suikerio ventie, en in af- wachting daarvan, mede aan te dringen, met spoed, op het in-oeren van ten be- schermenden maa<regel voor onze suiker- industi ie, opdat de eigtn rijverheid behouden blgve en zij aan de concurrentie het hoofd kan bieden. Bescherming van de suikerindustrie maakt vanwege de uitzonderiijke positie van die industrie geen inbreuk op de gewrne hac- delspolitiek van het vaderland ten opzichte van landbouw en industrie. Deswege is het ook irrat:oneel, vergelijkicgen ten deze met andere takken van industrie of land bouw te rraken of voor deze hieruit ge- vo'gtrekkingen te maken. Een uitvoer'ge gedachtec wisseling volgde. D theer K. C. de Boer, Assendellt, zag nitt in, dat een productiepremie den bie- tf nverbouwendt n bo r zal bf sthermen, d&ar Nederland veel meer suiker produceert dan verbruikt. De heer Bultman, Haarlemmei meer, had ook gaarre minder vaagheid in hetbetocg gezien. Spr. gelooft met, dat er eei ige kans is op een beslissing vaD een Brusselsche Conventie. Het systeem, waarop de coop, fabrieken zijn opgericht met de verplichte levering per aaLdeel, noemt spr. veikeerd. Dat de cooperatieve fabiieken nu in het m eras zitten vindt spr. hore eigen schuld. Ook bet ft spr. ant uitzoidering van Engeland nooit ontwaard, rat in andere landen de bescherming zoo gurstig werkt op de cultuur. De heer G. Minderhoud, Groningen. is tegen staa'shulp. Doth indien naast be scherming van de sebmnemndr.strie, de textiel-infustrie, enz. worden bes.hetmd, dan dient de landbouw ook om be-che ming te vragen. TTT. De heer K. Bretbaart te Winke', sluit zich aan bij het gesprokene van den heer M nderhoud. Spr. waarschuwt tegen het inslaan van den weg om befcherming. Ir. S. L. Louwes, te Zwolle, merkt. op, dat bij de kostenber-kening wordt ui'ge- gaan van een pacht, welke veel te hoog is en daa'door is haast toch ek onderdeel ocrendabel. De pacht moet derbalve om- laag. Daarop moet de nadruk worden ge- legd. De heer D. de Boer Dz., te Stompefo-en, zou gaarne vernemeD, welk procent van de revenuen van de suikerti ust in de zakken komt van de boeren. Hierna doet ir. Croesen voorlezing van een schrijven van den hcerK Lindenl ergh te Wemeldinge, waarin deze ui'een zet, waarom de boeren zijn gekomen tot op- richtirg van de cooperatieve fabiieken. Sehrjjver ziet niet in, dat de su kerbieten- teelt denze- fden kant zal uitgaan als de meekrapcultuur, en acht daarom nog n et den tijd gekomen om tot bischermirg over te gean. De heer W. H. Vos deelde mede, dat de Centrale Suikermaatschappij niet aan deze accie mede doet. Het is dus een f ctie van 65 pCt. van de Nedeilandsche bceren, welke lieten veibouwen. De cooperatieve fabrieken zijn financieel met afhankelijk van de Centrale Suiker Maatschappij. Spr. acht het niet juist dat n en de bieten- teelt met den graanbouw vergelijkt. De bietenverb' uw is in de krel gekemen doordat andei e naties be-efcerming trepassen. De heer Jac. Welleu an, te Krabbendijke, zegt dat mdien d> n hietenvei bouwers kan worden aangetoond, dat elders goedlooper kan woiden geproduceerd dan in Nederland, deze op geen bescherming zmler aandiingen. Dit is echter niet het geval, doch juist wordt men bec.oncurreerd door landen, die eigen cultuur fcescbermf n. Goedkm per ver- bouwen en gnedkooper verwerken is echter niet mogelijk. De premie, welke zsl worden g geven zal in 65 pCt, in de gevaller. direct den boer ten goede komen, en verder zal Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. 9i u. Ds. A. Timmernjan en 2 u., dhr. de Sehepper, Evangelist te Schaerbeke. Donderdag 30 Sept. Nam. 3 u., Ds. A. Tim- merman, Huwelijksinzegening. Sluiskil. 91 u., dhr. L. Dek en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop, Hoek. 9i u., dhr. de Sehepper, Evange list te Brussel en '2£ u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9^ u. en 2 u., Ds. Cr. van Dis. Axel 9i u., en 2 u., Ds. G. A. Ruijseh van Dugteren. Sas van Gent. 9$ u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u.., Ds. H. Akersloot van Houteu Roos. Hoek. Gereformecrdc Kerk- 10 u., en 3 u., Ds. .1. B. Vanhaelen Chr. Giereformeerde Kerk. Zaamslag. 9J u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswtfkstraat). Ter Neuzen. 9J u. 2J u. en 6 u., leeskerk. Oad-Gereformeeriia Gemeente. (Vlooswijketraat). ter Neuzen. 10 u., 3 n. en 6J u. (zomertijd) Ds. v. d. Garde van Opheusden en Bediening van het H. Avondmaal. Axel Gereformeerde Gemeente. (Westatraat), 9i u. en 2J u., leeskerk. Loka8l „£ber.-Haezer". (Kerkkoflaaa.) Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. R. K. Kerkdienaten te Ter Neuaea. Zondag zijn de H. H. Dienstep om 7,84 en 10 uur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1