ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTEWTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. AB0NNEMENTSPBIlS:^br^^H^^r^L^^^^^'^4^o°"l'be''"9- I bekendmaking. Een vervolging in Thibet. gINNENLAWD. BUITEN LAND. FEUILLETON. y hinn<it1 Ter Neuzen f 1 40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post /1.80 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post /6,6a per jaar EEN ANDERE MARSCH VAN HET 13e R. I. Dezeir dagen moest het bekend gewor- den 13e regiment infanterie na beeindi- qinq der Gefeniingien om Venlo een mili- tairen marsch maiken. Het traject Veauo- Sittard wend per train afgelegd. Van Sit- tard tot Maastricht (bijna 26 K.M.) zou gemaircheerd warden. Toen het er even- wel ap aan kwam, meldidten zich een 130- tal manschappan ziek. De marsch is toen w eg ens incompleet niet doongeg aan en het' renimenit bereikte per train verder zijn standplaats. Die zich ziek gemeld hadden, zijn met 24 uuir inihouding van veruof ge- straft. HET ENGELSCHE INVOERVERBOD OP HET GESLACHT. Vanwege het Engelsche miniistenie van landbouw is, naar Reuter meldt, een lange verklaring verscihenen, naar aanleiding van den drulk, die de Nederlandsche re- gearing en de importeurs hier te lande oefenen am het invaerverbad voor ge- slachte beesten en versch vleesch uit Ne- deriamd herrolapen te krijigen. De minister venklaant, dat hij in zijn plidht tot bescher- m.ing van den Engelschen veestapel te kort zou schieten, indien hij de tegen- woordiiiqe politiak liet varen. De minister zegt, dat de proeven die in Holland ge nome n zijn, am aan te toonen, dat het vi rus van mond- en 'klauwzeleir niet in leven blijift in varkens, die in het incubatie-tijd- petk gesiacht zijn, niets afidoet aan de in Engeliand opgedane ervaring, welke laat- sbe nedelijlken grond verschaft voor de eondusie, dat de beste inspectie van ge- slachte beesten in Ned'erland niet verhin- dert, dat de smetstof naar Engeland or er- qebraciht kan worden. De minister stelt voorts in het lidht, dat het mond- en klauiwzeer in den loop van ddit jaar in ons land sterk is toeigeniomen en dat het uift- roeien van mond- en klauwzearhaarden in Engeland de schatkist in de afgieioopen zeven jaar op 5 millioen te staan is ge- komem. EEN BELGISCHE PLECHTIGHEID. Zondag heeft te Tongeren in Belgie de onthul'ling plaats gehad van een monu ment voor giesneuvelden gedurende den oorlog 1914 en 1918. De Koning en de Komingin van Belgie wanen hierbij tegenwoordig. Alhoewel bij het bezoek van de Koningin van Neder- land te Maastricht, graaf De Renesse, gouverneur van Hasselt, zijn opwachting bij H. M. te Maastriaht maakte, was bij Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 22-) (Vervolg.) Zou het iets met hun tegenwoordigheid aan boord te maketn gehad hebben? Dat was zeer zeker mogelijk met die ge- dadhte kwam een gevoel van beklemming, van amgist. Als Janet Craydon maar in Shanghai achtergebleven was! De geva- ren, verbonden aan dit gedeelte van hun reis stroomversnellingen, rotsen, ver- schiuiviingen van de bedding waren op ziclhzelf al ernstig genoeg, maar in verqe- lijlking met datgene, wat hem voor oogen stand: een anachronisme in onze zooge- naamde eeuw van beschavinig, de zeeroo- vers, die den grooten waterweg onveildg maakten, tel/den idie kleine gevaarkansen niet. Boven Ichang was elk gebeuren moge lijk. Gesteld, dat de afgezamt van Star- gard op de zalmkleurige sampan, dank zij het seinen van den loads, in Nanking aan wal gegaan was met de tijding, dat de Craydan's ziclh aan boord 'bevonden! Dan was de rest al heel gemakkelijik. Het ens- ceneeren van :een ongelulk, het op een zanjdlbanik laten loopen van de ..Soochow" gevolgd door een raid van een bende roovers zou hen alle drie in een slag dr. Stargard in hainden spelen. En dan waren ze door hun omgeving een van de meest onheribergzame en verlaten oor- den van China aan zijn genade over- geleverd. de ontihull'ing te Tongeren de Ned. reqee- ring niet vertegemwoordigd, en bij na- vraaig door een plaatselijke vereeniging te Maastricht, welke bij de onthuldiging bloaimen aanbood, onitving deze van den Comimdissaris der Koningin ten antwoord, dat hij uit Den Haag geen instructies on-t- vangen had, om bij de onthulliing aan- wezig te zijn. Tot zoover een mededeeling, die ons uit Maastricht bereikte. Wij gelooven, dat men goed zal doen, daaraan niet al te veel beteeikenis te hechten. Het zou ons niet verbazen, als de kiesche overwegdnig had g eg olden, dat een dergelij'ke onthulling van een oorlogsmonument in het bijzijn van het Belqisch kominiklijk echbpaar in zijn intiiem-Belgisch karakter zou worden gestoord door een vertegenwaondiging van een vreemd vorstenhuiis. Een vertegenwoordiging van de bond- genooten bij een dergelijke plechtigiheiid is nog iets heel anders dan die van een ex- neutraal. (Hbl.) WEELDEBELASTING. De Kamer van Koophandel en Fabrie- ken voor West-Friesland te Hoorn, ver- zotelkt in een adres aan den Minister van Fimamcien, nu de rijksmiddelen oyer de eerste 7 maanden van dit jaar f 21.767.000 meer hebben opgebracht dan over dezelf- de periode in het vordge jaar, in ernstige oveirwaging te nemen de vriaag, of initrek- king van de onltwerpen van wet tot hef- fiing van een weelde- en. weeldeverte- rimigsbelasting mogelijk is. MAATREGELEN TEGEN VALUTA- CONCURRENTIE. De Kamer van Koophandel en Fabrie- ken voor Tilburg e. o. sclhrijft aan den .Minister van Arbeid, Handel en Nijver- hei-d, dat vele takken van nijverheid in haar district van de Belgische en Fran- sclhe valuta-concuirrentie zeer gropte be- zwaren ondervinden, eenerzijds bestaan- de in beperking van afzet met daaraan verboinden gaheeie of gadeeltelij/ke werke- iaasheiid "voor het personnel, anderzijds in een moor deride onderlinge concurrentie der binnenlanidsche fabrikaten, waar toch alien het uiterste in het werk stellen, om, ter voorkoming van nog grooter verlies, de bedrijven in gang te houden en daar- voor niet alleen van elke winst afzien, maar zelfs ver beneden kostprijs hun ar- tikelen aanbieden. Deze ongezonde en voor de Industrie rampspoedige toestand treedt bijzonder ster-k op in de wolindustrie, de linneti-, halflinnen- en jute-industrie (Goirle). en de lederindustrie. Maar ook de midden- stand andervindt in niet mindere mate de nadeelen der valuta-depreciatie in Belgie en Franikrij'k. Talloos velen gaan dage- lijks de grenzten over, om in Turnhout of Antwerpen hun inkoopen te doen. Een leger smokkelaa-rs is daarnaast werkzaam, om, bij voorkeur 's nadhts, groote hoe- veelheden spiriitualien en andere artdkelen over de grenzen te brengen. De nadeelen voor den middenstand, speciaal in de grenisgemeenten, zooals Tilburg. Goirle, enz. zijn dan ook onberekenbaar. Adressante merkt op, dat men hier geenszins te maken heeft met een tijdelij- ken toestand, maar dat die nu reeds jaren duurt en zich bij elke nieuwe inzinking Hoe meer hij over die mogelijlkheid doordaeht, des te pessimistischer werden zijn gedachten gekleurd. Als Husky Cray don 'maar een andere persoonlijkheid ge- wieest was! Moeilijkheden overwinnen, gevaren doorstaanen dat met een man van dat kaltiber Een eigenaar.dig rinkelend geluid trok zijn aandachit. Hij keerde zich om en keek in de laelhende, donkere oogen van Jainet Craydon, die met haar handen alls twee deksels over elkander heen gelegd achter hem stond. Als antwoord ap zijn verlbaasid kijken sohudde ze haar handen snel heen en weer. Het doffe ge rink el weerklonk opnieuw. ,,Wat heeft u daar?" vroeg Sherring ton lachenid. ,,Geld", was het schertsende antwoord, „om u tot het vertellen van uw gedachten om te koopen. Zoo ernstig als u kijkt Onder het spreken had ze haar linker- hand den deksel van het doosje van de andere hand afgenomen. Nu stak ze hem haar rechter, gevuld met groote ko- pere.n muntstukken toe. Nick Sherrington bekeek den inhoud komisch-begeeirig, maar toen werid zijn gezicht weer ernstig; heel eerlijk maar toch met een zekere onrust in zijn oogen, hoe zie zijn antwoord opnemen zou, keek hij haar aan. ,,Iik liep te denken, dat ik er heel wat voor over zou hebben als u in Shanghai achtergebleven was." ,,Heb ik van mijrn leven! Dat is compli- menteus", rdep het meisje met een vertoon van verontwaardiging uit. ..Niiet waar?" lachte Sherrington „Maar alle gakheid op een stokje, ik meen het." ..Waarom?" vxoeg ze, nu ernstig op haar beurt. ,,Dat moet u me vertellen. Ik heb er redht op, om 't te wetem!" van den franc-koers alleen accentueert. Zij blijven dan ook aandmngen op het in het leven roepen van een webtelijke re- gieling als reeds in 1922 door onze Kamer bepleiit, dat de regeering behoudens latere bekrachtigiing door de Staten-Generaal de bevoegdheid' verkrij'ge den invoer van buitenlandsche goederen op grond van abnormale concurrentie ,'e belemmeren, hetzij door fajldelijkie verlhOoging van in- voerrechten, hetzij door een tijdelijk in- voeirverbod. Daarnaast zal de Kamer het zeer op prijs stellen, dat de geldemde tardefbepa- linigen op alle lin-gevoerde goederen, ook die, welke door particulieren over de grenzen worden gebracht, in vollen om- vang worden toegepast. Dit zal, aldus adressante, ongetwijfeld de ambitie der particuldere koopers, om hun winkelarti- kelen in Belgie te gaan koopen, zeer ver- miinideren. INVOERING VAN DEN 24 UURS T1JD BIJ DE NEDERL. SPOQRWEGEN? Bij de Nederlandsche spoorwegen is in- vofrirg van den 24 uurs tpd in "overweging. Deze tydrekening bestaat, zooals men weei, reeds lang in Belgie en Frarikrijk, ook Duitschland is er kort geleden toe over gegaaD. Van de Engelsche spoorwegen heeft de directe van de Nederlandsche spoor- wegen het voorstel tot invoering ontvangen. Men stelt z;ch voor, dat de thans veel- vuldig voorkomende vergissingen de 24 uurs fpd gem.akkelijker"'zal zpn voor het pubkek tusschen ochte d en avondtreinen uit de wereld zal helpen. DE TOESTAND. Lord Birkenhead, de minister voor In die, heeft den leiders der Engelsche mijn- werikers Zaterdag din zijn rede, in het hart van bet steenk'oolblekken van West Ri ding, op een gaduchte mandier de waar- heiid gezegd, wat nochtens, schrijft de N. R. Cut., geen venstetuvdlgc politick voor een bewiindsman leek op het oogenblik, dat die lieiiders na een sti'lstand van vier maanden hoe dan ook een uiitweg willen zoeken. Hij nam ook een te groot woord in den mond itoen hij zoo nadrukkelijk mo gelijk verklaarde, dat de regeering niet het minste of geringste voornemen meer had, iets bij te passen.. Dit moge judst zijn wat het ongelukkige subsidie betreft, dat de bron van zooveel kwaad is gieworden maar hiiertegenovier staat Ghurchill's vroegere toezegging, dat de staat zijn ver antwoordelijkheid zal erkennen voor de g.evoflgien vah een reorganiisattie van de steenlkoolnijverhei'd en een flinke, of- sc'hoon niiet onbepaaide som besohiikbaar denkt te stellen am de verplaatsing van mijnwerkers, buiten wenk geraakt door het sluiten van niet rendeerende schach- ten, naar andere bekkens te bevorderen Ln een vor'ige bescihouwing vestiigden wij de aandacht op de tegenstelling in de vooropgestelde voorwaarden van mijn- eigenaars en mijnwerkers nopens het al- gemeene karakter van de nieuwe loon- regeling. De eersten staan inog altijd op distnictsregelingen, de la ate ten op een na- tiionale regeling. OpkLmistisch gestemde menschen betoogen thans, dat dit verschi ,,Dat is zoo!" stemdie hij gereedelijk toe ,,Om te beginnen, idie spionnen uit Shang hai ,,Die zijn we in Nanking kwijtgeraakt.' ,,Dat kan zijn, maar zeker ben ik er niet van. En als dr. Stargard de man is voor wien ik hem aanzie, dan, biedt deze reis hem valgens mij, wel wat veel ge- legenlheden om zijn doel te bereiken. Dat is d!e reden, waarom ik u liever niet mee naar Che-to gehad had." ,,Kom, met u en Husky Ze maakte haar zin niet af, blijkbaar vond ze dat hetgeen ze zeggen wilde, uit die paar woorden wel af te leiden was. Maar Sherrington lette dit midden-in af- breken niet eens op; voor de zooveelste maal had de bijnaam van Craydon zijn aandacht getrokken en nu waren ze al leen. De gelegenheid was dus gun.stig besloot hij zijn nieuwsgierigheid te be- vredigen. .Waarom noemt u uw neef toch zoo?" vroeg hij. ,,Is het een van zijn voor- namen." ..Welnee", lachte ze. ,,Een bijnaam, dien ze hem op school gegeven hebben. Van zijn tiende jaar af is het Husky ge- weest e.n zijn veridere leven zal 't wel Husky blijven miemand noemt hem James dat is zijn offieieele voor- naam..." Ze zweeg even, toen ging ze rustig voort: ,,Nogal een complimentje, vindt u niet, als ze je zoo noemen Onder jongens tenminste. Want 't beteekent toch, dait ze je flinik, een edhten vechters- baas vindemzooals die slede-honden in N o ord - Canada ,.Ja", gaf Sherrington, om maar iets te zeggen, ten antwoord in zijn hart vroeg hij zich geamuseerd af, welke sat incus onder de jongens van tien of elf jaar James Craydon dien bijnaam gegeven kan hebben. Zijn eigenaardige toon viel het niet anoverkomelijik behoeft te zijn. Een verzoeningsformule doet zich aan de land, indien beide partijen zich neerleg- gien bij een nationale regeling die plaat selijke afwijrkingen toelaat. Het verschil zou er dan meer een in naam dan in we- zen zijn. Rest dan nog het verschil over den werkdag dien de mijnwerkersleiders op zeven uor willen handlhaven. Hierover zou men het verschil kunnen deelen, om tot zeven en een half uur te komen, een werktijd die metterdaad al ingevoerd is bij mijnen, waar stakers het werk hervat hebben. Overal waar de zevenuursche werlkdag gehandhaafd ward, zou- niet te ontkomen zijn aan een daarmee even- redige loonsverlaging en het ware niet onwaarschijnlijkdat juist over deze kwestie ten slotte het scherpste verschil ven meening ontstond tusschen de lieiders en de mijinwerkers zelven. Er zullen spoedig aanwijzingen zijn, in welke richting de slechts als voorloopig mislukt te be.sdhouwen onderihandelingen zich zullen bewegen, maar op de een of andere manier zullen zij tot een sdhik'king door overleg mioeten laiden, omdat het land in het algemeen en de mijnen en an dere bedrijven in het bijzonder thans ge noeg geleden hebben onder een stilstand dliie een verlies van 200 millioen dit is de schatting van Lord Birkenhead) mee- gabracht heeft, nezwegen nog vain wat in de toekomst tengevolgie van het verloren gaan van in geen tien. vijiftien jaar terug te winnen kolenmarkten verbeurd zal worden. De groote dagen van Geneve zijn, schrijft de N. R. Crt., opnieuw begonnen met de bijeenkomsit van de Studie-com- missie voor de reorgandsatie van den Vol- kenibomd Maandag. Den 2den September wordit vervolgens de. zitting van den Raad van den Volkenbond geopend en den 6de:n de Assemblee. Maar de belangrijk- ste bijeenkomst is die, welke Maandag begonnen is, omdat zij een oplossing moet vinden voor de inwendlige crisis in den Volkenbond, v'aarvan het ontbreken op het appel van Braziilde Maanidag het uiter- iijke teeken was. In het kiiesehe vraagstuk van de ver- deeling en groepeering der Raadszetels, dat Maandag dadelij.k ter hand is geno- men, is een nieuw element gebracht door den eisch van Spanje niopens de inlijving van de internaitionale zone van Taindzjer bij het Spaansche protectoraatsgebied. Spanje heeft, van zijn standpunt bezien, gelijk met te streven naar een verbetering van zijn strategische positie in zijn Noord- Afrikaansche kolouie die enlkel voor de lieus protectoraat heet. De mioeilijkheden met de lan-ding van het expeditie-leger tegen Abd-el-Krim aan de onherbergzame kust meer naar het Oosten liggen nog te versclh in het geheugen. Maar de staid voirmt nu eenmaal met een giebied erom- heen, idat een straal van vijftden kilo meters heeft, een internaitionale invloeds- feer, onder toezicht van een Fran.scih-En- gelsch-Spaansche con:tro 1 e-commiissieen met als weitgevend lichaam len ,,parle- ment", waarin vier Franschen, vier Span- jaairden, drie Engelschen, twee Italianen, een Belg, een Nederlander, een Portu- gees, een Amerikaan enz. zitting hebben. Daarom hebben de andere imogemdlheden. meisje op... de groote donkere oogen keken hem onderzoekend aan. ,,U vindt dien naam niet bepaald... toe- passelijk", vroeg ze met rake intu'ftie. „Maar u heeft Husky op dien avond toch in een opstootje gezien ,,Ja, jastelde hij haar haastig ge- rust. Gesteld dat ze hem dwong tot het uiten van zijn opinie over Husky Cray don... een onbetrouwbare lafaar-d ,,Ik vroieg 't alleen, omdat 't een zonderlinge bijnaam is dan wil je graag bijzonder- heden over het ontstaan ervan weten. Meestal krijg je dan een verhaal, dat de moeite waard is ,,Ja, dat is zoo daar heb tk feitelijk nooit aan gedacht... ik zal Husky eris naar vragen." Janet Craydon keerde zich af en staar- de naar de troebele watervlakte voor hen uit. Ze zag mog.bleeker dan gewoonlijk en haar gezicht stond heel ernstig. Toen keek ze Sherrington opeens weer aan en zei iets, dat allerlei tegenstrijdige emoties in haar wakker riep. ,,Ik weet niet, of hij er u over gespro- ken heeft maar Husky heeft me ten huwelijk gevraagd ,,Wat... ten huwelijk gevraagd... Sherrington keek haar overbluft aan. Zijn gezicht was zoo komisch, dat ze be- gon te lachen. ,,Ja, verwondert u dat ,,Ja." Hij beet haar dat eene woord bijna toe aan uitleg geven dacht hij niet, gehinderd als hij werd idoor een ge voel van ontsteltends, van angst bijna, dat hij ten koste van alles voor haar verbor- gen wilde houden. Maar 't scheen, dat ze hem begree-p, want opeens ibloosde ze tot achter haar ooren en deed ze een vraag. waartoe ze in een kalmer oogenblik nooit gekomen zou zijn. Vindt: u het niet goed, dat Husky...' Engeland en Frankrijk, dOe in Job 1925 met Spanje een comventie sloten batref- fende de duurzame neutraliseering. bevei- laiging en intemationaldsatie van de zone van Tandizjer van hun standpunt even schoon gelijk met zich tegen dezen eisch te verzetten. Spanje had het denkbeeld gcopperid, Woensidag te Geneve over zijn eiisch een confierentie te houden, vlak voor de bijeiemkomrit van deu Volkenbonds- raaid, met de klaarblijkelijke bedoaling hem vast te koppelen aan zijn politick ten aanziein van zijn vroageren eisch van een vasten zetel in den Raad. De Engelsche regeering is in haar antwoord op het Spaanische memorandum hientegen voor- zachitig on^ekomen en Sir Austen Cham berlain heeft Maaiudaa in het Lagerhuis herhaald, dat Geneve niet de geschi'kte plaats voor zulk een beraadslaging leek. Van een onderonsje te Geneve over de kwestie van Tandzjer kan Spanje dus nauwelijks iets verwachten, maar dit opent dan weer het vooruitzicht. dat dit land vast zal geven bij de vaststelling van de reorgarisiaitie van het Bondsstatuut. Eendgen tijid lang heeft er twijfel over be- staan, of er na het onlangs tusschen Span je en Italiie gesloten tractaat, een geheime afspraak tusschen beiiden was gemaakt over wederkeerigen st,eun te Geneve. Maar Mussolini heeft het thans voldoen- de duidelijk gemaakt, dat hij de kwestie van Tandzjer als giehe-el op zichzelf staand beschouwt en het ook ondienstig acht haar te Geneve te berde te brengen. An dere mioeilij'klheden zijn o.a. nog te voor- zien van den eisch naar een duidelijk om- schreven invloed der Zuid-Amerikaan- sche staiten in den Raad. Het minst netelige punt, dat van de procedure der herkiesbaarheid van de niet-vaste Raadsleden, heeft Maandag in de commissie van Cecil al aan!ending ge- gleven tot eenig gewrijf, waarom het aan den scihoot van een subcommissie is toe- vertrouwd. Voor de rest staat het thans vast, dat de mogendheden van Locarno alles op haren en sna-ren zullen zetten om Duiiitsch- land ditmaal als lid van den Volkenbond toe te laten, zonder zich echter voor mede- werking daartoe door wtien ook iets af t4 laten dreiigen. MISDAAD EN KRANKZINNIGHEID. De criiminaliteit en de misdadige krank- zinnigheid nemen in den Staiat New-York hand' over hand toe. In de gevangenissen van den Staat bevinden zich thans 7500 lied'en, die zware straffen ondergaan. Dat is een zoo hoog aantal als nog niet was voorgekomen. Bovendien zijn er in de beiide staatsgestiichten voor misdadige krankzinnigen te Beacon 1000 en te Dan- nemora 700 verpleegden. De toeneming der veroordeelde misda- digers was verigelefcen bij 1 Juni 1925 on- geveer 50 pCt. Oak het aantal misdadige krankzinnigen was aanzienlijk toegeno- men vergeleken bij een jaar tevoren. OVER HET GEBEUREN IN FRANKRIJK. De gebeurtenissem, die in de laatste wiaken in Frankrijk plaats grepen. hebben de nauwkeurige waarnemer weer erean kunnen overtuigen, dat het ons. volken van Europa, geenszins ontbreekt aan mid- delen om orde te herstellen, maar. dat het gamis aan overeenstemmimg over de „Of ik t goed Vind..." barstte hij uit, ,,neen,, ik vind het niet goed. Maar ten slotte is 't mijn zaak niet". gang hij meit quasi-onverschillig lachen voort, „u bent mij geen rekening en veramtwooriding schul'dig ik ben uw gids tot Che-to, anlders niet." Met half-afgewenid gezicht, alsof ze aandachtig naar de pagode op den linker- oever keek, die ze in werkelijkheid niet zag, had Janet Craydon staan luisteren. Toen Sherrington zweeg, vial ar een drukkende stilte; het meisje bleef in de- zelfde ihoudinig staan. Sherrington stond, onitsteld ovar eigen lompheid, af te wach- ten, wat de gevolgen ervan zouden zijn. Toen keerde ze zich naar hem toe in de donkere oogen lag geen spoor van ani- mositeit warm en vol keek ze hem aan. ,,A1 bent u me geen rekenscihap ver- schuldiigd", zei ze rustig, ,,en al bent u mijn gids maar... daarom kunnen we toch wel vrienden zijn Het bloed vloog hem naar het gezicht, zijn oogen fonkelden, toen hij haar woor den herhaalde: „Vrienden zijn, wat mij betreft graag... als u dat wilt!" ,,Goed dan," gaf ze wat onzeker ten antwoord, terwijl ze hem haar hand toe- stak, „mijn hand erop Op mannen- manier Zijn vingers omgrepen de hare. Even lag de mooie blan/ke hand lijdzaam in die van hem toen trok ze met iets gejaagds in haar bewegingen haar hand terug. Het volgende oogenblik had ze zich omge- diraaid en ihaastte ze zich naar de cam- pagne, terwijl Sherrington haar, met een eigenaairdiige tintelimg in zijn staal-blaiuwe oogen, stond na te kijken. (Wordt vervolgd.) Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gelet "op art. 203 der Gemeentevvet, brengen ter onenbare kennis van de ingezetenen, dat de be- grooUng van de plaatselijke mkomsten en mtgaven dezer lemeente, voor het jaar 1927, op heden aan den Raad is aangeboden en voor een tydvak van veertien dagen, vooi een ieder ter inzage op de ccemeente-serretarie is nedergelegd, alwaar tegen betaling der kosten afsehriften verkregen kunnen word en. Ter Neuzen, den 31 Aug. 192G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1