ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. sm-ssur* - ;r« s ,e8in Dins<lag JAVAREEP j-rrxxstsrrriK hinderwet. No. 7956 Woensdag 25 Augustus 1926. Jaargang, raadsvergadering. te,x ABONNEMENTSPRIJS DBANKWET. Beter dan Goed; DE BESTE HINDERWET. S$K£I2V> rri T&iXsi BINNENLAND Een vervolging in Thibet. FEBILIETON. f 1 sn ner 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post /€,60 per jaar jnnementen voor t Duuemouu Woensdag- en Vriidagavond. 31 Augustus 1926, n.m. 2 uur. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. HET VERDRAG MET BELGIe. Dreigend gevaar voor het Loodswezen op de Wester-Schelde. Door de afdeeling Vlissingen van den C. N. A. B., groep Loodswezen, werd Vrudaq een huishoudelij'ke vergadering eihouden, waar de hoofdbestuurder de „eer Waterberg sprak over een Sohelde- ioodsdiemst. Daaromtrent meldt .de VI. Grit.: De vergadering was door een groot aan'tal loodsen en ook andere belangstel- leniden bezocht, en werd op verzoek ook door den heer Lindeijer als Kamerlnd bijg ewoomd. De heer Berger opende de vergadering en decide mede, dat de heeren Brautigam en Lindeijer voor deze vergadering zijn uitqenoodigd, de eerste had echter bericht van verthimdering gezomdem. De bedoe- linq der vergadering is de dreigende ge varen voor het Nederlamdsche loods wezen te bespreken en in breeder kriniq bekend te maken. De heer Waterberg wijst er op, dat er in de laatste jaren geen voorstellen m de Kamer in behandelmq zijn geweest, die zoo de aandacht trokken als het verdrag met Belgie. Dit verdrag heeft vrijwel al- qemeene bestrijidimg ondervonden, waar bij echter te weinig aandacht is qeschon- ken a an de dreigende gevaren" voor ons loodswezen en onze loodsen. De moderne vakbeweging heeft .zioh met deze zaa'k beziq gtehouden; een vergadering van hei A/.' V. nam na een inleiding van den heer Brautigam een motie aan waarin net Verdrag onaannemelijk werd genoemd. In deze motie wordt het bepalen der loods- qelden naar Antwerpen als een der be- zwiaren genoemd; hierdoor komt Antwer pen in e'en buitengewoon gunstige poSifae ten koste van onze havens. Het was bil- liik geweest als hier tegenover had ge- staan* dat het loodsgeld naar Gent met laqer had mogen zijn dan dat naar ler Neuzen. Het is goed, dat vooral het loodspersoneel zijn grieven tegen het Ver drag bekend maakt. Daar het ook voor de teqenstanders gewenscht is kennis te nemen van de argumenten der voorstan- diers, behandelt spreker dan net tot stand- komen van het Verdrag sedert 191S en bespreekt daarna de belangen der loodsen bij het Verdrag. Volcjens het Verdrag is de bedoelinq 'der voorgestelde wijziging, een eind'e te maken aan de bij het V er- drag van 1839 genoemde vrije concurren- tie tussohen het Hollandsc'he en Belgische loodswezen op de "Wester-Schelde. De nu qeqeven oplossing is er een, waabbij wij het overgroote deel van het terrain .aan den concurrent overlaten. Reeds bij de teqenwoordige tijdelijke overeenkomst be- treffende het beloodsen der Wester- Schelde, wordt de Wielingen m hoold- zaak aan Belgie en het Oostgat aan Holl and toegewezen, het grootste en beste deel der beloodsing is dus aan Belgie ge- laten. Onidanks deze vooi*Belgie gunstige scihikking, ongeveer op den grondslaq van het Verdrag. tracht men nu reeds van Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 19) (Vervolg.) Aan het einde van deze slecht-verlichte gang zag hij de kleine magere gestalte van een Chinees en een reusachtig groo- ten koffer. De bagage-liftDat was de aangewezen weg voor hem, wilde hij on- gemenkt verdwij:nen. Hij liep vlug naar den Chinees toe en toen de man bij het hooren van zijn voetstappen opkeek, ver- telde hij hem also! 't de gewoomste zaaik ter wereld was, dat hij haast had en daarom van dien „uitgang" gebruik wilde maken. ,,'t Spij't me erg..." begon de Chinees. De hand van Sherrington... met een van de bankbiljetten maakte een beweging van in den zak stoppen. Dat was het ein de van het protest en geen twee minuten later stond hij in een zijstraat, waar een wtiitte gevel, product van de Huang-pu hem voor nieuwsgierige blikken vrij waarde. Op den hoelk van de straat ontdekte hij een rickshaw. Dat was een buitemkansje. Op het lielhte voertuigje reed hij een half dozijn winkels af, die, ondanks het late uur, nog open waren. Een handkoffer, een revolver met patronen en een rol dm/ stefk touw waren zijn eerste inkoopen, Belgische zijde deze overeenkomst ten nadeele van ons te ontduiken. Volgens de letter van het nu voorge steldeVerdrag kunnen de Hollandsohe loodsen maar beloodsen tot op de reede van Antwerpen, terwijl nu tot aan de kaden en in de dokken wordt gevaren. De vrees bestaat, dat de scbepen voor het binraenlkomen in Antwerpen nog eens een Belgischen loods zuUen moeten nemen, een toestand waaraan juist door de rege- ling van 1911 een einde was gemaakt omdat zij er toe leidt. dat alleen Belgische loodsen genomen zullen wor^ v°^ schepen, die naar Antwerpen moeten, en men dus bij voorkeur door de Wielingen zal gaain varen. Sprelker vraagt wat er moe't gebeureji als een schip, dat van plan was door het Oostgat te gaan en een Hoi- landschen loods heeft, bijv. door slecht weer gedwongen wordt door de Wielin gen te gaan," moet er dan weer een Bel- qisdhe loods genomen worden? Een anider vraagstu'k is dat betrefiende ihet beloodsen der z.g.n. lijnbootem Het stellige gerucht gaat, dat deze lijnbooten buiten de regeling van het Verdrag zullen vallen, en ook de door het Oostgat ko- mende lijnbooten het recht hebben met een Belgischen loods te varen. Reeds nu wordt getracht de lijnbooten steeds meer van een vasten Belgischen loods te voor- zien, wat blijkt uit .de publicatie van een brief (in het „Hanidelsblad"waarbij een stoombootonderneming haar vasten Hol- lanidsclhen loods ontslaat om een Belgi schen loods aan te stellen. Een grief is, dat deze geheele regeling i betreffen.de het loodswezen in het Ver drag is tot stand gekomen, zonder overleg met het personeel of zijn orqanisatie. Als de valkorganisatie (C. N. A. B.) bij den minister of cihef komt, wordt gezecj'd, dat men meti den inwendigen dienst niets maken heeft; inzake het Verdrag is met alleen niet het lagere personeel gehoord, maar evenmin de autoriteiten bij het loodswezen, die weten welke schade er door het Verdrag dreigt. In Belgie worden de vertegenwoordi- qers van het personeel en de organisaties qereqeld door de ministers gehoord om in zake het Verdrag adviezen te geven, gaan Belqische loodsen voor rekemng der re- qeering naar Duitsche havens om uitbrei- ding der lijnbooten (tot voor deel van het Belgische loodswezen) te verkrijgen. tegen deze dreigende gevaren voor het loodswezen, maar niet minder voor het personeel zelf, moeten wij ons laten lioo- re.n, opdat ook onze stem wordt gehoord bij die van de andere teqenstanders van het Verdrag. Hiertoe stelt spreker een motie voor. Bij het daarop volgende debat vraagt de heer Lindeijer eenige nadere inlichtin- gen, en belooft de ermstige bezwaren der loodsen in de fractie ter sprake te zullen brenigen. Verschillende aanwezigen vullen de rede van den inleider nog nader aan en geven staaltjes van de wijze waarop van Belgische zijde nu reeds wordt getracht den loodsdiemst geheel in handen te krij- qen. Vooral de vrijstellinq der lijnbooten van de bepalingen van het Verdrag is een groot gevaar. De heer Waterberg constateert, dat men het in het algemeen met zijn ibetoog en de motie eens is; de stem van het per soneel moet gehoord worden. De bij het Verdrag voorgestelde toestand is een ver- "betering bij die der vroegere vrij.e concur- rentie, maar dan moet deze regeling loyaai worden nageleefd, maar alles wijst er meer en meer op,*dat dit niet zal geschie- den De Hollandsohe loodsen staan toc-h al acihter bij de Belgische, omdat deze qe reqeld door hun regeering worden ge hoord, en deze regeering haar voordeel doet met de adviezen van het personeel. Onqeaciht de grieven. die men tegen de autoriteiten heeft, is de orqanisatie en het personeel thans beraid met de loodsen- autoriteiten semen tegen het voor het ge heele loodswezen dreigende gevaar pal te staan. Nadat de soreker nog een kort plei- dooi voor de moderne vakorganisatie had qehouiden, wordt de volgende motie met algemeene stemmen en onder applaus aanqenomen. f De vakgroep Loodswezen van de at- deeling Vlissingan van den Centralen Neder'landschen Ambtenaarsbond in ver gadering bijeen ter besprekmg van het ontwerp-Verdrag met Belgie, voor zoover het betreft de voorgestelde verdeelmg van den loodsdienst op de Schelde, gehoord de in 1 eiiding: overwegende: dat bij de Chans reeds gevolgde en in het bij 'de Staten-Generaal aanhangige Verdraq voorgestelde verdeeling van den loodsdienst op de Schelde waarbij de be loodsing van alle door de Wielingen bm- nenkomende schepen aan Belgie, en de door het Oostgat binnenkomende schepen aan Nederland worden overgelaten, eers - genoemd land reeds in de gunstigste posi- tie verkeert; dat de in het Verdrag neergelegde be- paling, dat de loodsdienst van Nederland voor de door het Oostgat binnenkomende j schepen, evenals voor 1911 zich slechts zal uitstrekken tot de reede van Antwer pen, ten nadeele kan komen van het Ne- derlandsche loodswezen, omdat deze sche- pen zich dan voor de onbeduidende korte vaart van >de reede naar de kade 01 cie DE GELIjKSTELLING DOOR DUITSCHLAND VOOR NEDERL. EN BELGISCHE HAVENS. Volgens het Berl. Tageblatt worden 1 October o-^heven de uitzonideringsta- rieven op de Duitsche spoorwegen die in Dec. '24 ingevolge het Vredesverdrag werden toegepast op de Belgische zee- havens. Bij de onderthandelingen over 't Nederl.-Duiitsche Handelsverdrag werd door Duitschland de gelijkstelling met onze havens toegezegd. DE WETTELIjKE REGELING DER C. A. O. Naar de ,,N. Ct." verneemt, is binnen- kort de indienmg tegemioet te zien van ihet voorstel tot wettelijke regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst Het ontwerp zal den vorm hebben van een aanvulldng van het Burgerlijk Wet- boek en ingelijfd worden achter die reeds in het wetiboek opgenomen regeling van het airbeiidscontract. De mat eric zal in ten hoogste een dertigtal arti'kelen geregeld worden. Het ligt in het voornemen der regee- ong, om, zoo mocht blijken, dat de nieuwe reqeling go.ed w'erkt, na korter of langer tij'dsverloop met een afzonderlijk voorstel bij de wefcgevemde macht te komen tot binidendveriklariuig van het stel bepalin gen. Dat zou dan een zelfstandigie wet worden, wijl zij, een publiekrechtelijk ka- rakter met poenale sanctie dragend. niet tlhuis behoort in het Burgerlijk Wetboek. Het binnenkort te verwachten voorstel zal naast de onderteekening van den Mi nister van Justitie ook die van den Minis ter van Ar'beid dragen. ONTGINNING. Toen tegen Ihet einde van den wereld- oorlog het' schrikbeeld van de ondervOe- dinq steeds nader was gekomen, wist het kind in de wieg te vertellen, dat de pro- ductie van onzen nationalen bodem moest worden verthoogd en toen de oorlog was geeindigd, was men het er over eens dat vaart van de reede naar de kade o de dat de drei binnenhavens opnie.uw van een j 9 werklood}leiid zooveel doenlij! loods zouden kunnen moeten voorzien, ter vermijding waarvan vele schepen de voorkeur zullen geven aan een binnen komen door de Wielingen, ter verkriigmg direct van Belgische loodsen; dat verder een handhaving van het systeem der z.g.n, lijnbooten, welk sys- teern blijikens de ervaring nog blijkt te zullen worden uitgebreid, waarbij deze booten, ook wanneer zij door het Oost gat binnenkomen, door vaste Belgisc .e rivierloodsen kunnen worden bediend, het nadeel, uit de teqenwoordige regeling voor Nederland voortvloeiemd nog wordt vferergerd en vergroot: dringt er bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal op aan het ontwerp- Verdrag sledhts .dan te aanvaarden, wan neer de hierin voorkomende bepalingen betreffende de uitoefening van den loods dienst op de Schelde dusdanig wordt ge- wijizigd, tdat dc schad.6 welkc aan dc be- langen van het personeel van het Neder lanidsche loodswezen wordt toegebracht, kan worden opgeheven of voorkomen; en besluit deze motie te zen.den aan den Minister van Marine, de Tweede Kamer en te publiceeren in de pers. Nadat de heer Berger als voorzitter nog een opwekkend woord had gespro- ken, werd de vergadering gesloten. qende werkiooslheid zooveel doenlijk werd bestreden door ontginning an woeste gronden en door het graven van kanalen, waardoor de afvoer van het overtollige wa'ter, dat allc cultuur tecjen^ houdlt, kon plaats vinden en meteen de ge legenheid werd geschapen de producten van den pas ontgonnen bodem te ver- voeren. Pas was echter de voedselvoorzienmg weer gunstiger geworden en kon men zicih, zij' het dan ook tegen stevige prijzen, verschaffen wat de maag begeerde, of het geroep om een hoogere bbdemproductie verstomde. Tlhans is echter wederom een schrik beeld verschenen, dait even populair be- gint te worden als het vorige en dat, naar wij vermoeden, niet zoo spoedig zal ver- dwijnen. Het is de haast angstwekkende bevolkingsvermeerdering waarover op al le mogelijke congressen, jaarvergaderin- gen en politieke meetings wordt gespro- ken. In ons goede Nederland rollen de kleine kinderen als appelen uit den, boom en op hygienisch terrein sfcaan wij aan de spits der landen van Europa. Jaarlijks neemt onze bevolking met meer dan hon- derdduizend zielen toe; het cijfer is ge- ma'kkelijk te omthouden en de groote me- nigte begrijpt waartoe het moet leiden, als daarna kwamen er verscheidene kleinng- heden voor persoonlijk gebruik aan de beurt en na afloop daarvan reed hij naar Lo Ong. Sherrington behoefde dezen keer met lang be wachten. Geen tien tellen na den eersten roffel op de ruit van de deur vex- sdheen de gele ihoekige kop van den Chi nees aan den anderen kant. Maar toen hij zag, wie zijn late bezoeker was, ver- dreefeen nibdrukking van groote be- zorigidheid de niAiwsgierigheid. Hij maak te de deur open en bleef zwijgend bij het vlugge uitpakken van den pas gekochten handkoffer staan toeikij.ken. Maar toen Sherrington klaar was en met een opge- wektengroet weer naar de deur wilde gaan hield hij hem met een vraag tegen. „Je gaat op leis 1 „Jia.* Naar Hong Kong, lachte Sher rington. ,,Dat is goed," gaf de Ohinees heel ern- stig ten antwoord. Toen boog hij zich naar den jongen Emgelsehman toe ten ging fluisterend door; ,,Pas goed op Hong Chu Lu is gevaarlijk man. ,,Dat wist ilk al." ,,Vanavond, na jij weggegaan was heeft hij gevolgd. Ik heb ztelf gezien.'' ,,Ik heb hem ook zelf gezien. Heb em in een winkelruit gegooid. Waarschijn- lijik is hij op het oogenlblik nog bezig met sc!h erv en uitt rekiken Met schitter-oogen van angst keek de kleermaker naar hem. Ban be-je gauw dood." at iStaat nog te bezien, Lo Ong laclhte Sherrington. ,,Op het oogenblik leven we nog, in elk geval. Tot kijk ,,Tot ziens." Sherrington gaf zijn Ohineeschen vriend de hand, glipte de deur ui't en klom in zijn rickshaw. Een uur later, ma een omder- ihoud met de Ciraydons verliet hij het hotel weer op zijn pas-udtgevonden ma nia, door middel van de bagage-lift en stapte onder het mompelen van den vro- men wensch, dat niemand hem op zqn naclhtelijke excursie gezien mocht hebben. de loopplank van de Soochow op. Maar toen de boot, die ondaniks den wijdschen naam van passagiersboot voor het groot ste deel machine-kamer was, langzaam de rivier begon op te stoomen, den dich- ten klammen mistsluier tegemoet, die de lichten van de stad tot een wazig wit schijnsel afdempte, kreeg hij het bewijs, dat zijn wensch niet vervuld zou worden. Hij stond geleund over de verschansing naar het voorbijgiijdende water te kijkeu, toen zijn aandacht door een eiqenaardig geluid achter hem getrokken werd. Bilk- semsnel kecrds hij zich om. In hot schijn-- sel van de lamp bij de kajuitstrap zag hij een fokie met iets metaligs-q'linsteremds m zijn rechterhand. Terwijl hij zich ora- ikeerde, sprong de man op hem toe. Met groote tegenwoordigheid van geest deed Sherrington een pas naar links e.n toen de man door zijn vaart met een doffen smak tegen de verschansing opvtloog, draaide hij zich bliksemsnel om. greep den aspi- rant-moordenaar bij de beenen en wipte hem overboord. Hij hoorde zelfs kreet. Niets dan een ploms en toen hij over de verschansing geleund bleef kij- ken, zag hij een paax maal iets rondiseen donlkere plek tegen het troebek water van de Huang-pu op en neex gaan - geen tien tellen daarna was ook dat verdwe- nen. Evenals zoovele van zijn breeder's gedurende de ontelbare jaren van het er- leden had de rivier ook dezen vertegen- woord'iger van het geie ras verzwolgen. VIJFDE HOOFDSTUK. Op de boot. Terwijl de „Sooohow" de rivier lang zaam verder opstoomde hielden Sherring ton's gedachten zich bijna uitsluitend bezig met den man, die hem op zulk een roeikelooze manier had trachten te ver- moorden. Dat de man een van Stargards spionnen geweest was, stond vast en het felt, dat de aanslag gepileegd was, demon- streerde naast een overgroote belang- steMing in zijn doen en laten een voor zijn smiaak te goed georganiseerden spionnen- dienst, een combinatie. welke gevaarlijk worden kon. Het beseffen van dit ailes irriteerde hem uitermate. Hij had gehoopt, dat zijn vervolgers door zijn manoeuvre met de bagage-lift het spoor bijster zou den geworden zijn, maar de verijdeic.c aanslag van den fokie, wiens lichaam nu door de troebele wateren van de Huang- pu naar zee meegevoerd werd, had die .hoop den bodem ingeslagen. Maar ondanks het gebeurde had hi] ■tooh nog een kans om aan Dr. Starqarc s onwelkome attenties te ontsnappen. Als de fokie alleen geweest was en^als zi;n omvrijwillige onderdompeling zijn dood ten gevolge geihad had, dan was hij nu vrij. Tijid om tusschein zijn aan boord stappen en het vertrek van de boot een boodschap naar zijn chef te sturen had de man niet gehad. Dus zonder een tweede om de plaats van den verdwenen eerste in te nemen kon Stargard naar nieuws over hem fluiten. Niettegenstaande deze geruststellende overwegiing echter liet hij dien naoht niets aan het toeval over. Nadat hij rich ont - kked had, sdhoof hij alles wat in de hut verplaatsbaar was als een barricade voor de deur, draaide het licht uit en ging met. zijn revolver naast zicih op bed liggen. Maar de macht verlliep rusiig en toen de ,,Soochcw" den volgenden morgen in het kalme water langs de kade, buiten bereik van iden alles meesleuremden, woest- voortjagenden stroom in het midden van de rivier tusschen de bedrijvig ladende en lossende schepen voor anker ging. voelde hij zioh weer optynisbisch gestemd. Als de Craydcyis zich aan hun instructies geihouden hadden, als t hun lukte om Nanking zonder gevolg te berieiken, dan stonden hun kansen voor een reis zonder Ihimdernissen naar Che-to goed, buitenge woon goed. Hij besloot aan boord te blijven. Met een om ersdhiillig gezicht. een pose waar- achter hij zijn nerveuse belangstelling in zijn omgeving ver'borg, bleef hij op dek naar het vlugge heen en weer loopen van de koelies in hun schamele maar door de blauwe kleur schilderachtig-mooie klee- ding kijken Na een poosje kwam hij tot de conclusie, dat zich onder then geen van Stargard's handlangers bevond. Geriret- gesteld op dat punt, begon hi] met meer aandacht aan de bedrijvigheid op de ri vier en langs de kade te wi)den. Eerst volgde hij met de oogen de snelle vaart van een kleine, onooglijke rivier-stoom- boot, die met een zwart-grijze rookkolom als een pluim van haar k or ten schoor- steen met den stroom mee de rivier af schoot. daarna keek hij met belangstel ling naar de manoeuvres van een jonk, worsteknd tegen den stroom op en ver volg ens werd zijn aandacht getrokken do'or een sampan, die zich op zijn gemak met den stroom mee liet afglijden. recht op de Soochow" aan. (Wordt vervolqd.) Aaa. Mil-W W f, nir nnst f fi.60 t Ter Neuzen, den 24 Augustus 1926. De Burgemeester voornoema, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethoud.r. TfJ™ een verzoek om verlof voor den verkoop holhoudenden drank anderen dan sterk JACOBUS JAN DONZE, grower wo»endei te Ter Neuzen voor hetBioscoopgebouw, pl^tseuj g Burgemeester Geillstraat ongenu-mera, Ra bekend in sectie L no. 21- bekendmaking is BibnTkaneeieder tegen het verleenen van het ver?of schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders indienen. Ter Neuzen, den-23 Augustus 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretins. Secretarie ter inzage ligt een verzoek met^bxj'agen van Ide BATAAFSCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ (v h N V. „Acetytena") te "s Gravenhage om FERGUSSING tot het wijzigen van de benzine-installatie, door het plaatsen van een aftap- inrichting en het bijleggen van een tank, mhoudende 4000 L. op het. perceel kadastraal bekend in sectie C no. 4582. _„,„q Op Maandag 6 September a.s des namiddacs te 0 uur zal in het Gemeentehuis gelegenheid bestaan om' bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling enscnnt- teliik toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dag en, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente kenms nemen van de ter zake ingekomen schnfturen. De aandacht van. belanghebbenden word ei op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die met overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden da<z voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten- einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 23 Augustus 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEV1JLLE, Secretans. PFRRTT RIITFR broodbakker te Dnewegen, gem. eemeente Ter Neuzen, sectie E no. 5ob een heeti fuchtoven te mogen plaatsen door hen is toegestaan Ter Neuzen, 3en 23 Augustus 1926. Burgemeester en A^thouders voornoemd, J HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Sezretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1