Veiligheid en Volkspzondheid. BUITENLAND. SPORT GEMENGDE BERICHTEN. de Vereeniging voor ope nib are leeszaJen en bibliotlheiken te Amsterdam f 5000; het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootsc'hap ten belhoeve van het Vetihfonds f 50,000; het leesmuseum te Amsterdam f 25,000: A1 deze legaten zijn vrij van rechiten en. kosten vermaaikt. Het oversdhot van den boedel komt. een zeer aamzienlijk bed rag, aan het Ko-lo- niaal Insiituut als eenig erfgenaam. BELGISCHE TEGEN NEDERL. STUDENTEN. De bericlhtgever van bet „Hbld." te Praag seint d.d. 20 Aug.: Het hier sinds twee dagen v erg ade rend congres van de ..Confederation Interna- tionale des Etudiants" behandelde giste- ren de toelating van Nederland als voile- dig lid. Voornamelijk aan de geheime stemming welke op voorstel van Belgie, tegen alle precedenten in, werd gehouden, is het te w if ten, dat het voorst el-Zwitserland tot onvoorwaardelijke toelating werd ver- worpen. De Belgische delegatie omvat alleen Walen, geen Vlamingen. De Nederlandsdhe delegatie verliet de- moinstratief de bijeenkomst en beraad- slaagt over haar verdere houding. DE ONREGELMATIGHEDEN TE ST, PHILIPSLAND. Men sohrijift uiiit Sint Philipsland; Vrijdag zijn de burgemeester, de secre- taris en de gemeenteveldwachter ontbo- den naar Middeiburg, om te verschijinen voor den waarnemenden Commissaris der Koningin, Mr. .P. Dieleman. Na gehou den onderzoek en verlhoor is den burge meester aangezegd, zijn ontslag te nemen tegen 1 October. De gemeenteveldwach ter is in eere hersteld. Over het aandeel van den secretaris in de vervalsohings- gescihiedenis zal in een openlbare raad's- vergadering worden beslist. Daarbij zul- len ook de verschillende onderdeelen der rekeniing ter sprake gebradht worden, daar deze besprekingen in be laast gehou den raadsvergadering aohterwege geble- ven zijn. (N. R. Crt.) NOGMAALS DE ROODE 1000 MARK-BILJETTEN. Herhaaldelijlk wordt getracht om rood gestempelde, gedepreoieerde Duitsche bankbiljetten van 1000 Mark in Neder land te plaatsen onder voorspiegeling, dat ten aanzien van dit papier waarschijnlijk nog guinstige valorisatiebepalingen te wachiten zullen zijn. Naar aanleiding hiervan wordt mede gedeeld, idat het dapartement van finan cier van officieele Duitsche zijde bericht heeft ontvangen, dat blijkens beslissing van het Duitsche ,,Reichsgericht" de va- lorisatie van zoodanig bankpapier in laat- ste instantie van de hand gewezen is. EUPEN EN MALMEDF. De Berlijnsche correspondent der N. R. Crt. meldt Jaspar, de Belgi che minister-president, heefc verklaard dat er geen officieele onder handelingen met Duitschland zijn gevoerd en ook niet gevoerd zullen worden aan gainde een mogelijk teruggeven van het geb ed van Eupen en Malm dy aan d t land. De onderhandelingen, zoo zegt men hier, zouden dus van officieusen aard zijn ge- weest en het feit dat Jaspar te kennen geeft, dat geen officieele besprekingen te verwach'en zijn, beteekent dan vermoedelijk dat de officieuse enderhandelingen als mislukt dienea te worden beschouwd. Jaspar, zoo zegt men verder, zou moeilijk kunnen volhouden, dat er in het geheel gem gedachtenwisseling betreffende Eupen en Milmedy is gevoerd. Frausche b'aden hebben de namen genoemd van de Belgische onderhandelaars, de heeren Fransqui, Van de Velde en Delacioix scbjjnen namens Belgie tegenwoordig te zijn gewe-st, ter wijl Duitschlaffi bij de besprekingen werlver- tegenwoo digd doir Dr. Schacht, de presi dent van de Rijksbank, die zeker niet zonder toestemmmg der rijksregeering zal hebben gehandeld Enkele Duitsche b'aden ver- moeden zelfs dat het initiatief t t de onderhandelingen van Belgie is uitgegaan. Welke zouden nu de voorwaarden zijn geveest voor de teruggive van Eupen en Malmedy In Frarsehe en Engelsche bladen zijn de meest fantast'sche sommen genoemd, Naar men hier verzekert zouden de Duitsche en Belgische onderhandelaars het in dier voege eens zijn geworden, dat Duitschland voor o geve-r 125 millioen goudmark de marken zou inwisselen, die in den onrlog in Belgie in oraloop zjjn gebracht en door de inflatie waardeloos zjjn geworden. Tevens zou Duitschland daaraan de nadjre be- palirg ver'oonden hebben dit bedrag aan Belgie te leenen. Over de oorzaak van het mislukken van de onderhandelingen loopen de meeningen u'teen. Sommigen verzekeren, dat Parijs en Londen die op de hoogte werden ge houden van de onderhandelingen, geen be- zwaren tegen de voorgestelde regeling hebben geopperd, tot op het oogenblik, dat Poincare aan het bewind is gekomen, wiens eerste taak zou zijn geweest erdeaandacbt der Belgische regeering op te vestigen, dat de voorgestelde regeling een wijziging van het ve'drag van Versailles beteekent en dus alleen zou kunnen geschieden als alle mogendheden, die dit verdrag h ffiben onder- teekend er hun goedkeuring aan zouden hechten. Tot op dat oogenblik had men z'ch zoowel te Berlijn als te Brussel op het sfandpunt gesteld, dat zulks omrbodig was, daar men hier te doen heeft met een vrijwilligen afstand van gpannexeerd gebied. Poincare zou voorts, naar men hier z»gt, hebben geeischt, dat ten mi"ste de raad van den Vo'kenbond zou worden geraadpleegd, in welkg^valm'<F< de oppositie van een enkel lid van dezen raad voldoende zou zijn ge- ff-ed om het tot stand komen van de overeenko nst te verijlelen. De regeeringen van Duitschland en Belgie zoud-n er zich hoofdzakeljjk mede heb >en kunnen ver- eenigen, dat alleen de groote mogendheden zouden worden geraadpleegd, zooais ook voor df onde-teekening van de Dawes regeling het geval is geweest. Poi care wilde van een dergelijke oplossing niet weten en zijn verzec maakte een einde aan de besprekingm. Het zou aan zijn in'erventie te wijten zij a g«weest dat d> Belgische regeering haar ver.'egenwooriigers tens'.otte opiracht gaf d s onderhandelingen te staken, Dit is de eerste Berlgnsche lezing, vo'gens de andere zou h *t, verzet tegen de teruggave niet van Franschq maar van Engelsche zij le zijn gekomen. Frank'ijk zou geen bezwaar tegen de voorgsstelde regeling hebben gehad, maar Engeland zou er daarentegen de voor vaarde aan hebben vastgeknoopt, dat Duitsch'and ook zijn goedkeuring zou mo >ten hechten aan het verstrekken van een vasten zetel in den raad van den Volkenbond aan Polen. In Duitsche kringen is men geneigd het afbreken der ond irhandelingen niet als definitief te beschouwen. Men noemt het een groot moreel succes, dat een deel der Belgische pers algemeen het Duitsche karakter der betrokken districten erkent alsmede dat het referendum geen waarde heeft gehad. BOTSING VAN MILITAIRE VLIEGTDIGEN. Bij Mourmelon zijn Dinsdag 2 militaire vliegluigen in de lucht met elkaar in bot- sing gekimm. Beide vliegtuigen stortten op den grond. De bestuurder van een d->r vliegtuigen wist zich door een parachute-sprong te redden. De beide inzittenden van het andere vlipgfuig werden gedood. NIEUW EENHEIDSMEEL IN BELGIE. Met ingang van 23 Augustus zal een nieuw type eenheiismeel ingesteld worden, dat zal bestaan uit 90 pCt. tarwe en 10 pCt. rogge. DE LOONEN IN DE ANTWERPrfCHE HAVEN. Uit Antwerpen wordt gemeld, dat a s. Donderdag de gemengde havencommissie zal vergaderen, om de loonkwestie te be- spreken. Het dagloon bedraag 42 francs (c a. 2,90) en 1 franc toeslag wegens de duurte van het brood zoolaog de brood- prijs meer dan 2,75 Lanes per kilo bedraagt. de prjjs te Antwerp n is thans 2,85 francs, doch teg-n het einde van de maaod wordt een verlaging verwacht en het loon zou dan met een franc verlaagd moeten worden. x EEN ZAL HET WAGEN! Lady Astor heeft indertijd het aanbod gedaan om de kosten te betaler. van de overbrenging van een viertal gezinnen van Sovjct-bewonderaars naar Rus'and, onder voorwaarde dat dtze daar minstens twee jaren zouden blijven. Vee! n-iging om naar het Russisch' paradijs te gaan scbijnt er onder de Britsche arbeiders niet te wezen. Want tot dusver is er nog maar een ge weest die het aanbod aan "aardde. Deze, een Liverpoolsch sic'alist, zal dezer dagen met vrouw en twee kinderen naar Rusland vertrekken, waar de communistische partij hem heeft beloofd hem bij het vinden van werk behulpzaam te zullen zijn. Door de afdeeli g ol.e i en vetten der voornoemde maatschappij te Rotterdam wordt zoo u boekje op aanvraag gaarne verstrekt De Ideal Motorolie" in verschillende "r M1DDELBURG. Op de Heerengracht alh-.er worden werk zaambeien verricht aan de gasleiding, name lijk het schoonmaken der hoofdleiding graden v»u ,i„eibaa held, ,1 naar gelang I Zten mlatfn °P bt?M'de van he. doi he. g,b™k of I 7 «r de g isfitter Wo!tman we kzaam. Deze werkman is doir Ret uitstroomende gas bedwelmd garaakt. Reeds was hij uit den put gehaald, toan de agent van politie Van Aalst (vroeger te Ter Neuzen) ter plaatse kwam. Deze heeft gedurende een klein half uur door het nat maken van hoofd, polsen en borst en toen dit niet hielp door hartmassage en ten slotte door de Silvester methode g tracht da levensgeesten weder op te wekken. Eindelijk mocht hij daar in slageu en kon W. op zijn vragen ant- woorden. Toen kwamen ook medici ter TER NEUZEN, 23 Aug. 1926. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Gesliaa/gd te 's Graverrhage voor het examen Nijverheidsonderwijs voor de ak- te Nb, de heer P. C. Stoutlhard te Ter Neuaen. RIJKSPOSTSPAARBANK. Gedurende de maand Juli is aan het postkantoor te Ter Neuzen en zijne bij- en hulppostkantoren ingelegd f 31.752,79 en terugbe'aald 33.541,92, derhalve m'nder ingelegd dan terugbetaald 1789,13. Oader de inlagen warsn 10 formulieren ad 1,in spaarbankzegels van 5 cent en 105 in spa irbankzegels van 1 cent (schoo'sparen). Er werien uitgegeven 35 nieuwe boekjes. Door tusschenkomst der kantoren werd ter dir. ctie op staatsschu'dboekjes inge- schreven nominaal 300 en afgeschreven 50. Het aantal nieuwe staatsschuld- boekjes bedroeg 2 Tot aankoop van Nationale Schuld werd uitgevoerd 1 order tot een nominaal bedrag van 500. NED. HERV. KERK. Door Kerkvoogaen en Notabelen d»'r Ned. Herv. Kerk alhier is in de laatstgehouden vergadering besloten den heer L.de RegtLz., bij de laatst gehouden verkiezing van No tabelen als zoodanig benoemd, n et toe te laten, op grmd dat deze benosming in strijd is met art. 6 van hd Plaatselijk Reglement op het beheer der Kerkeljjke goederen. SMERING VAN AUTOMOBIELEN EN MOTORRIJW1ELEN. Wrij ontvingen van de Handelsmaatschappij R. S. Stokvis Zonen, afdeeling olien en vetten, een handig boekje, waarin verschil lende wenken worden gegeven voor de smeTing van automobielen, tractors, mo*or- rijwielen en mitoren in het algemeen. Aangezien de smering voor het loopen van de motoren van groote beteekenis is, moet ret werkje voor bezitters en gebruikers van auto's enz als een zeer welkome voorlichter worden beschouwd. gebruik of de tem- peratuur in de bu tenlucht, d .'or genoemde. firma in den hanlel gebracht is o.m. ook verkrijghaar bij de Gebrs. Rib ens alhier. EEN BELANG VOOR DE AUTOMOBILISTEN. Reeds velen zu'len de wagens kennen van de A. P. C. (American Petroleum Compagny), die ook ia onze provincie rond- rijden ten behoeve vm de alom bekende benzine-pompen, Slechts weinigen z illen echter wete van welk groot nut deze wagens voor automo'iilisten, d e p ch heb ben on lerweg, kunnen zun. Wij waren i t - --- in de gelegmheid zulk een montagewa-en P se en werl W. op hun last naar het die iederen dag d >or Zeeland rijdt eens I ?&^U1,S 07er^bracht om daar met behu'p van nader bij te bekijken en kwamen tot de ontdekkmg, dat die wagea van binnen gehee! is ingericht als repara ie werkplaats voor auto's en motoren Tal van ond ;r deelen voir spoedige reparatie zijn aanwezig en de chauff ur^van den wagen is steeds gereel om hen die banden- of andere pech beiben te hulp te komen. Ied-r au^omolist kan bij de A. P. C., afdeding publiciteit in het G bouv Petro'ea te Den Haag een vlaggetje krijgen. Heefc men pech en ziet men een montagewagen van de A. P. C. van het zuurstofapparaat verd-r op verhaal te komen. Het is bij dit ongeluk gebleken, van hoe groot nut het is, dat de politie- mannen op de hoogte zijn van eerste hulp bij ongelukken. (Midd. Crt.) WIELERBAAN SAS VAN GENT. Onder een publieke belangsitelling van ongeveer 4000 toesohouwers vonden Zon- aankomen, dan heeft men het vlag/etje dagnamiddag de wedstrijdem op de Sas maar op te steken en de noodige hulp sche baan plaats. worit verleend Heeft men gebrek aan benzine of olie deze wordt geheel gratis verstrekt tot de eerstvolgende garage of pomp Kleinere reparaties worden onm'ddellijk en ook ge heel gratis verricht Blijkt een grootere, langdurige reparatie noodig, dan wordt de auto doir den montagewagen naar een garage ges'eept. Waar deze hulp steeds geheel belangelois door de A. P. C. wordt verleend, meanden wij daar eenigszins uit- voerige meded ideelingen over te moeten doen, niet twijfelende of ieder automobilist zal zich een vlaggetje aanschaffen. Nog zij medegedeeld, dat momenteel alleen in Nederland 36 van zulke wagens rondtuffen SLUISKIL. In de cokesfabriek te Sluiskil zijn op het einde van verleden week eenige ovens buiten werking moeten gesteld worden, aangezien de aanvoer van grondstoffen niet voldoende was om de fabriek op voile kracht te doen voortstoomen. Ook andere gedeelten der fabriek vallen hierdoor stil. SAS VAN GENT. Naar de Z. K. verneemt, hebben Ged. Staten hu l goedkeuring onthouden aan het door den gemeenteraad van Sas van Gent laatstelijk genomen besluit om den datum van de kerm's te verzetten op den eersten Zondag, Maandag en Dinsdag van Saptember en den tweeden Zoadag daaraanvolgend. Dank zij de bem lei'i igen van d n burge- meeste- intusschen is h't mogen g-lukken, Ged S aten in zooverre op deze beslisnDg te doen terugkomen, dat zij ten slotte hebben goedgekeurd, dat op den eersten Z mdag van September en de beide daarop vo'gende dagen kermis zal worden gehouden. De twaede Zondag* zou echter als ker- misdag blijven uitgeschakeld. Is het blad go'd ingalicht, dan vindt deze bes'issing zijn grond in een streven van christelijk historische en ant'-revolu- tionnaire leden van Ged. Staten om publieke vermakelijkheden op Zondag zooveel moge- fijk te beperken. De mogelijkheid is nochtans open, dat inplaats van de officieele kermis, door den burgemeester toestemming wordt verleend tot het o-ganiseeren op den tweeden Sep tember-Zondag van een soort volksfeest. Voor zooTer het blad kon te weten komen, is een beslissing dienavngaande nog niet genomen. AXEL. Jl. Vrijidag stonid ide vrouw van d. H. te Kijkuit op een ladder toen deze uit- gleed. De vrouw kwam daardoor te val len, bezieerde zich erg en vermoedelijk is haar sleutelbeen gebroken. ZAAMSLAG. Kan men eir telken jare op rekenen, dat een deel van de geplante koolen niet tot vollen wasdom komen, omdat de wortel vergroeit in een kniol, dit jaar is het kwan- tum der aangetaste koolplanten aanzien- lijik grooter dan vorige jaren. Ook hebben sommige planters al hun koolen wegens misgewas moeten uittrekken. OVERSLAG. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is door den gemeente- en den rijksveld- wadhter te Over slag in beslag genomen een koe, die twee personen over de grens tracihtten te smokkelen. De smokkelaars namen aanvankelijik de vlucht doch het gelukte de politiemannen hen te achter- halen. Het waren twee irawoners van Wadhtebeke, die voorgaven 'het karweitje op verzoek van derlden te hebben willen opknappen. BRESKENS De mond- en k'auwzeerziekte breidt zich in sommige plaatsen van West-Zeeuwsch Vlaarderen onrustbar-nd uit. Bjj tal van hofsteden ziet men een bordje met het be kende bilj t, waaruit men afleidt, dat heel wat beesten aan deze ziekte lijdende zijn. In de gemeente Zuidzande werd zelfs reels aangifte g. daan van het 22e geva'. Bij een rondrit door West-Belgie bemarkten wij, dat ook deze streek van die ziekte niet vrij is. Ook hier lazen wij herhaalde malen,/Pootplaag". Moge deze toestand zich spoed g wijzigen. Te drie ure werd het startschot gelost voor het Criterium der Assen, een 'wed- strijid op ©igen kracht over 100 K.M. en waar aan door de meest vooraanstaande wielergrootiheden werd deelgenomen. De Italiaan was niet tijdig ten tooneele, ter- wijl ook Ranschaert niet kon starten, deze wegens een armkwetsuur De uitslag is: Jules Buysse 49 punten 100 K.M. in 2 uur 44 min. 1 2/5 sec. Op een ronde: Klaas van Nek 18; Thollembeek 33; Blanc Garin 35; Dossche 37; Decorte 37; Van der Wiel 46; Picavet 47; Ver- biest 48. Over het algemeen vertoonden de ren- ners een zeer mooien wedstrijd em werd meermalen een jacht uitgelokt, welke het publiek zeer ambieerde. Toen Jules Buys se een viertal ronden noodig had, een voorsprong te nemen, moesten Van Nek en Picavet bandenpech noteeren, en welke beide laatsten zich na de gebruikelijke 5 ronden bij den leider schaarden, die in- middels zijn voorsprong tot drie kwart ronide had opgevoerd. Waar nu noch Van Nek, noch Picavet aan de leiding waren afgestapt, hadden zij niet het min- ste recht, zich bij het terugkeeren in de baan wel bij de leiding (Jules Buysse) te voegen, zoodat vanzelfsprekend, deze bei de geen ronde voorsprong kon worden toagekend. Dit viel echter niet in den smaak van een aantal toescihouwens, die aan het eind van den wedstrijd meenden hunne afkeerinig over deze beslissing te moeten te kennen geven. Klaas van Nek was in de spurten subliem en stak er stulkken boven de anderen uit, terwijl Blanc Garin en Decorte zich in de jachten bdjzonder wisten te onderscheiden. In de Noordelijke bocht had een valpartif plaats en waarbij Thollembeek een hoofd- wonde op liep en Picavet een beenkwet- suur. Het tweetal de moedige en svm- pathieke Thollemibeek met het hoofd in het verband werd bij hunne terugikomst in de baan hartelijk verwelkomd door het talrijike puibliek. Van Nek won een tweetal premies, terwijl ook Blanc Garin op de Holland- sdhe guldens belust scheen en Picavet op praclhtige wijze er een premie voor Thol's neus wegkaapte. Te ongeveer 6 uur werd de eindstreep gepasseerd met een eclatante zege van Jules Buysse. LOOP DER BEVOLKING VAN TER NEUZEN. In de afgeloopetn week hebben zich in deze giemeente gwestigd A. Bearzsatto, grandetwerker, De Feijter- straat 13, van Arba. P. A. Dooms, zonder, Tuinpad 22, van Rot terdam. J. Dieleman, landlbouwerskneeht, P 66, van Hoek. S. Verpoorte, dienstbode, Noordistraat 50, van Axel. I. L. de la Ruelle, dienistbode, Dijfcstraat 69, van Gent (B.). K. van den Broeke-Catshoek, aonder, Van Bovenstraat 49, van Yerseke. M. Romeijn, bakkersknechrt, De Doelder- straat 8, van Oostburig. Vertrokken: J. Zegers 1 and'bouwersknechtO 180, naar Zaamslag. C. C. Deklker-Jamsen, zonder, P 88, naar Hoek. A. J. de Jager, sahoemmaker, Steenkamp- laan 75, naar Henigstdijk. J. de Ruijter, zander, Noordstraat 47, naar Amsterdam. VERDRONKEN. Aan het Goesche Sis is Donlerdagmidlag een droevig ongeluk gebeurd. Men trof een fiets aan, waarop kleedingstukken van een dame hingen. Het bleek, dat deze toe- behoo'den aan de 25-jarige mej. Mol uit 's-G aveDhage, die te Goes gelogeerd was en die zich naar het Sas had begeven om te zwemmen. Men vermoedt dat mej. Mol verdronken is. Haar lijk is tot nu toe niet ge ronden. Nader verneemt de „Goesche Oc." nog, dat mej. Mol niet in de vakken van de z*emclub heeft gezwommen, doch bij het vuurtorentje, waar het circa 30 meter diep is en waar een sterke stroom staaL SMOKKEL \R1J Toen dezer dagen zekere J. H. uit Schore beias'iDgambtenaren zag opdagen, zette hy lo k s'en over boord, die bij onderzoek frauduleus iDgevoerd sigarettenpap'er bleken te bevatten. Er was voor orgevter 5000 aan ickomende rechten ontdoben. Het zal voor H. nu wel een zaer dure reis worden. KN0EIER1J. De politiete Groningen heeft aangehouden den 27-jarigen boekhouder G. W., die de laaste vier maanden ten naleele van zijn pa'roon, den garagehouder W. G. Bierman, door knoeierij in de boi ken een bedrag van ongeveer f 1000 moet h°bben verduisterd. S1TTARDS VERDWENEN DEUR- WAARDER TERUG. De verdwenen gemeente aeurwaarder H., die, zooals men zich herinneren zal ongeveer 3 maanden geleden met een bedrag van 1000 aan ge'inde gellen spoorloos ver- d*een, is Viijdagavond laat te Broek Sit- tard uit Duitschland teruggekeerd, Bij den w n. ontvanger F. vr^eg bij om brood en koffiu Nudat de heer F. de politie van den terugkeer van H. had in kennb g.-steld, werd de lang gezochte 's nachts nog gearresteerd. ,/STEEKT U EEN S1GARET OP?" Op een Grondcredietlot was het 20e van f 60,000, dus 3000, als prijs gevallen. Toen twee heeren zich per auto naar den gelukkigen prijswinner begaveD, die te Hattem bij Zwolle woont, vertelthet ,/Hbl.", en hem de drie biljetten van duizend gulden overhandigden, vouwde hij de drie biljetten op, stak ze in zijn ve tzakje en vroeg den beiden heeren„Wilt u een sigaret op- steken Daarna konden zij vertrekken. HET VERBAND TUSSCHEN NACHTE- LIJKE FUIYERS EN VERBRANDE BADSTOELEN. De brand in een partjj badstoelen aan het strand te IJmuiden is vermoedelijk een gevolg van nachteljjke bezoekers, die waarschijnljjk in de stoehn hebben zitten rooken, me'dt men ons uit IJmuiten. De gerant van het Badpaviljoen werd altbans dienzelfden nacbt om drie uur nog uit bed gehaald door eenige bezoekers van het strand, die teveel aan Bacchus hadden geofferd en door hem dan ook niet werden opgenomen. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. Kwaadwilligheid. De D-trein No. 8 van Berlijn naar Keulen is Donderdagi acht om circa 2 uur op het viije baanvak tusschen de dorpen Leif-rde en Meimerzen bij Lehrte ontspoord. De locomotief en 7 wagons geraak'en uit de rails. De schade is zeer belangrijk en de spoorweg is versperd. Het spoorwegverkeer wordt in stand ge houden door ter p'aatse de passagiers te doen overstappen. De D-treinen werden over Braunsweich geleid. Nader wordt gemelt Twee wagons zijn geheel in elkaar ge- duwd en onder de puinhoopen zullen zich waarschijnlijk nog dooden en gewonden bevinden. Het reddingswerk is zeer moeilijk. Van de 7 ontspoorde wagons zijn er eenige van den l1/, meter hoogen spoordijk afge- vallen. Redd ngsbrigades uit Lehrte en Hannover zijn Vrijdagmorgen op de plaats des onheils aangekomen. Vele arts en en veel hospitaal personeel zijn eveiieeES onder- weg. Tot Vrijdagmorgen halftien waren 5 d oden en 5 ernstig gewonden gebo'g. u. To1 de gedoodeu behoort de machinist van den verongelukten trein. Van de 5 zwaar gewonden zijn 3 reizigers en 2 spoor wegbeambten. Het staat vast, dat deze ramp het gevolg is van een aanslag. Ter plaatse waren de verbindicgsslukken tusschen de rails verwjjderd. Het onder zoek der justitie en crimineele politie naar de dalers van den aanslag wordt met kracht voortgezet. De leiding is in handen van den direeteur der crimineele politie te Hannover. Deze is van meening dat als motief der daders gegolden kan hebben roof, wraak of radicale politiek. In al deze richtingen wordt met kracht gfzocht. De Vrijdag gearrestterde verdachte per sonen moesten weer in vrijheid worden gesteld omdat gebleken is dat zij aan den aanslag orscbuldig zijn. In het veld na^ij de plaats des cnhrils zijn de gereedschappen gewonden die ver- moedelpk gebruikt zijn om de rails los te maken. Zij zijn voorzien vau de letters H. K. Het is gebleken dat zij afkomstig zijn van de firma Heinrich Koennecke, een particuliere fLma, die in de nahijheid van de plaats van de ramp spoorwegwerken uitvoert. Men hoopt dat deze aanwijzing er toe zal bijdragen de daders van de ramp op te sporen. De machinist, die nog leefde toen men bem onder de locomotiet uithaalde, aoch die later aan zijn wonden overleden is, vertelde dat de trein een snelheid van 70 K.M. had. Plotseling zag hij, dat de MELKBESLUIT (Warenwet). Melk, voor menschelijik gebruiik be- stemd, mag niet aflkomstig zijn van dieren, die lijden aan: uieronitsteking, dairmontste- king, waarbij hevige diarrihee optreedt; b a a r m oede r ontst eki nggepaard met her- haaldelijk optnedemde uitvloeiingen, tuber- culose, waaribij de smetS'tof van deze ziekte wordt uitgescheiden (open tuber- culose), wonden, waarbij de uier, de tepel of de melk met etter of andere uit de wond afkomstig© stoffen ernstig verontreinigd kunnen worden. GEZONDHEIDSRAAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2