ALGEMEEN mmwR- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 7955 Maandag 23 Augustus 1926 66e Jaargang. Een vervolging in Thibet. ABONNEMENTSPRIJS: Vo„ vru-.^. B I N N E H U N 8. FEUILLETON. VOLLE-.MELK-REEP Beter dan Goed-. DE BES1X MARINEUITGAVEN EN BEZUINIGING". In 'n korte beschouwing over uitaaven en bezuiniqinq (herinnert Centrale Commissie voor Bezuanuqinq er ak„ dat haar hoofddoel is bezmmgmg, mits die niet vexkregen wordt op een wijze, welike de defensie in gevaar zoude brDeelMinister van Marine a. i. en aijn voornaamste adviseurs willen beziu g 9 op groote sohaal: de „Vloot-Commiss.e wil hetzelfde, maar langs andereg- De led en van de ..Splitsings-Comm^ssie die een minderihendsmota aan het pp d'ier commissie toevoegden. mee:ne bezuiniqinq kan worden verkregen zond over te gaan tot uitvoering van des Mrnis- tTrs olannen. De militaire medewerker van de N. R. Cxt. doet voorstellen van zeer ver-strekkenden aard, enz. Allen blijken het er over eens, dat de sterkte aan beroepspersoneel voor de vloot van 4000 zeker moet worden terug- qebracht tot 2000, waaiuit volgt, dat er pi m. 4 millioen gulden per jaar te bezumi- gen valt, zonder dat da koaten voor Indie belboeven te worden verhoog d. Maar niet alle genoemde bezuinigers geven aan, hoe zij het doel deniken te b'Ercikcn. De Commissie acbt het ten zeerste wen- sohelijik, dat nu de uitgewerkte plan- nen der Regeering binnenlkort in open- bare b ©handle ling zullen komen de her- vormers, die met deze plannen niet kun nen medegaan, maar ook bezuiniqinq willen hum stelsel ook in detail uitwerken en publiceeren, opdat ten slojte een juist oordeiel kan worden geveld. De militaire medewerker der Centrale Commissie wijdt eene beschouwinq aan ,,Be.zuiniging en de Oorlogsbegrooting waaruit wij het volgende aanhalen: ,,Ieder, die bezuinigen wil, maar zich op een reeel stanidpunt stelt en van oncwape- ning onder de bestaande omstandigheden niet wil weten, beseft, dat men vroeg of laat tot ingrijpende maatregelen moet ko men. Hoe langer men die uitstelt, hoe meer geld er voor noodig zal zijn. Wij heblbem steeds ijverig gezocht naar midlde- len om de absoluut noodige gelden zoo spoedig mogelijk ter beschikking te krij- gen en tevens die Regeering te helpen. om de door haar toegezegde vermindering van militaire uitgaven mogelijk te maken. Steeds kunnen wij geen ander middel ont- dekfcen, dat wexikelijk doeltreffend is, dan het eene, hetwelk wij reeds zoo vaak be- pleitten, namelijik besparing op gelden voor beroepspersoneel uitgetrokken. Dit is inderdaad het eene noodige, waartoe men bij het behoud van eene weer- maclht toch eenmaal zal moeten komen. Daardoor alleen kan geld vrij komen voor uitrusting en voor opleiding van ver- lofspersonieel. Die opleiding zal het gemis aan beroepspersoneel doen verdwijmen. Het is de eendge manier om den vicieuzen cirtkel te verbreken en tot een wer'kelijk economisohen opzet van het leger te ge- raken. Blijft de Regeering de thans uitgestip- pelde lijn volgen, dan blijft men voort- tNGEZONDEN MEDEDEELINGEN Meer voedin6swaarde dan 2 CIEREN sulkikelen met de twee zeer gevaarlijke wonideplekken, namelijik de uitrusting en het verlofspersoneel, beide onverzorgd. Dit moet tot ondergang van het leger leiden." Ten slotte verklaart de schrijver nog eens met nadruk, dat de tijd vatn kleine beauiniigingismididelen voorbij is. Het is eetn landsbelang, dat aan den noodtoe- stamd, waarin de lanidsverdediging ver- keert, zoo spoedig mogelijk een einde ko- me en dit kan slechts geschiaden, wanneer de verantwoordelijike bewinidsman met sterke maatregeleningrijpt. NA DEN WATERSNOOD. Opnieuw vragen tot de Regeering gericht met verzoek om steun. Het Tweede-Kamerlid Bulten heeft aan den Minister van Financien, voorzitter van den Raad van Ministers, de volqende vragen gesteld. Is het aan de Regeering be'kend, dat in de door de overstrooming geteisterde lanidistreek van ,,Maas en Waal a. de noodwoningen niet gescihikt zijn voor bewoning in den winter; b. de heropbouw, niettegenstaande de goede wenkzaamiheid van het Algemeen Watersnood Comite, met name in de ge- meenten Wamel, Appeltern en Dreumel, voor den a.s. winter vermoedelijk niet ge- reed zal zijn, welke omstandigiheid in ver- banid met die onder a. genoemd, aan be- woners van noodwoningen zorgen baart; c. ihet Algemeen Watersnood Comite niet over voldoende geliden schijnt te oeschiikiken om bij dieu heropbouw reke- ndng te kunnen houden met zoodanige in- ricihtding der woningen, dat de kleine man daarbij ook gelegenlheid voor stallding van eenig vee heeft Is de Regeering bereid te bevorderen: dat de heropbouw voor den a.s. winter zal zijn tot stand gekomen; id at bij de inrichting der te bouwen wo ningen voor de niet bemiddelde boeren- bevolking wel rekening kan worden ge- houden voor de stalling van eenig vee bijv. dioor het verstrekken van een rente- looze, in jaarlijlksche termijnen af te los- sen hypotiheek? BELASTING VOOR MOTOR- RIITUIGEN. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontweirp tot wijziging van art. 31 bis der wet op de persoineele belasting 1896. hetwelk inhoudt de schrapping van de woorden ,,of hoofdzakelijk" in gemeld ar- tikel. In de memorie van toelichting wordt gezegd, dat volgens het bestaande artikel de belasting voor motorrijtuigen, die uit- sluitend of hoofdzakelijk voor het beroep of bedrijf van den belastingplichtige wor den gebezigd, verminderd wordt tot de helft van de bedragen, die geheven wor den voor de motorrijtuigen, die niet voor beroep of bedrijf worden gebruikt. In verband met het feit, dat het aantal motorrijtuigen, dat, naar de meening van den Minister tegen de bedoeling van den wetgever wordt aangegeven als gebezigd voor beroep of bedrijf on met het arrest van den Hoogen Raad v m 19 November 1924 waarbij is be si i at dat het woord hoofdzakelijk niet moet worden opgevat in den zin van „an,ders dan bij uitzomde- rinq" wordt thans voorgesteld de woor den „of hoofdzakelijk'te schappen en dus voortaan de reduetie alleen te ver- leenen voor motorrijtuiigen, die mtslui- tend voor ide omschreven doeleinden worden gebruikt. Hierbij merkt de Minister op, dat deze wijzigiing er niet toe zal leiden, dat voor- taan reeds een enikel buiten de omschrij- ving vallenid-gebruik de reduetie zal doen teloor gaan, aangezien de adrndnistratie zich bij' de toepassing der wet steeds op het standount heeft gesteld, dat het woord „udtsluitend" niet al te streng moet wor den opgevat. zuurgraad een specifieke eigenschap van j het bier is, blijkende ui't de aaniduiding; 6. vreemde bestanddeelen, uitgezon- derd syntihetisch bereide verzoetingsmid- delen itot een hoeveelheid van ten hoog- ste 1.5 gram per H.L. bier, mogen niet aanwezig zijn; 7. kleurstoffen, andere dan caramel en dan die, afkomstig van de grondstoffen, in art. 1 genoemd, mogen niet aanwezig zijn; 8. conserveertmiddelen, andere dan zwaveligzuur tot een hoeveelheid van ten hoogste 25 milligram per liter, mogen niet aanwezig zijn; 9. glycerine en kunstmatige schuim- mtiddelen mogen niet toegevoegd zijn; 10. neu'traliseerende stoffen mogen niet toegevoegd zijn; 11. schadelijke stoffen, met uitzonde- ring van arsenicum tot ten hoogste 0.05 m.g. As per liter, mogen niet aanwezig zijn. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 18) Vervolg. Beknopte inhoud van de vorige 17 nummers Niichcdas Sherrington, wiens heele vermorgen nog bestaait uit een geldstuk, zwerft in een der nauwe, kronkelende straten van het vei dachte deel van Shanghai, als zijn aanidadht wordt ge- trokkeni door een bianke, die, in gezelsehap vian een Ohiniees en nageslcpen door een ge- heimziinnige gedaante, verdwijnen. in een som ber huis. Sherrington, die het zijn plicht acbt, den onlbekenden rasgenoot te redden van uit- piunderinig of iwoord, klopt aan idle deur van de „geLeigenlheid en belandt in een vrij groote zaal van het type caibaret-zaal, die alle kemmerken heeft van een speelhol en eerr „kit". Dp een gegieven nmment en op klopteekens, in morse- sdhrift gegeven, ontstaat in het speelhol on- eenigiheid tusschen de aanwezige Ghineezen en de blaniken; een geweldige veohtpartij is het gietvoig. De „gast" van den Ohineesohen gids vludht met moeite onder de beseherming van Sherrinigton en noodigt dtezen uit, mee te gaan naar het Astor-Hotel om hem voor te stellen aan zijn nichtje, een jong, elegant, volmaakt mooi meiisje, Janet Craydon. De nieuwe be- kenidte uit de opiuimikit bljjkt eveneenis Craydon te hieeten. Sherrington verneemt uit een ge- sprek met neef en nidht, dat Craydon diem avomd met een Qhdniees een afspraak had1 in de kit en verder leidt het gesprek er naar, dat het tweetal Sherrington aaruzoekt om een expeditie naar Thibet te leiden, teneinde daar op te spo- ren den vader en het zusje van. Janet Craydon. Op een avontuurlijke reis naar de eilamden ten Zuidien van Papoea werd Janet's moedfer ver- moord en moesten varier en dochtertje de wTil- demissen i-ruvludhten. DE WET OP DE OPENBARE MIDDELEN VAN VERVOER. Naar „de Tel." verneemt, kan binnen enkele dagen de afkond'iging van de W^et op de Opembare middelen van Vervoer, die op 14 Juli'jl door de Eerste Kamer werd aangenomen, tegemoet worden ge- zien. De wet die, naar men weet, een re- qeling voor het autobusvraagstuk bevat, zal op den dag na de afkondiging in wer- king treden. BIERBESLUIT. Bij Kon. Besl. van 31 Juli, zijn, ter toe- passinig van de artt. 14 en 15 der Waren- wet op bier, vastgesteld de volgend'e be- palinigen: Ant. 1. Met dan naam ,,b-er art of met voorafgegaan door een woord, dat de soort aangeeft, alsmede met een in den hand el algemeen gebruikelijken naam voor speciale biersoorte" mag uitsluitend worden aangeduid de drank, vexkregen door in hoofdzaak alcoholische gisting van een waterig aftreksel van mout, al o» niiet gemengd met rijst, ten deele ontvette mai's en/of suiker (saccharose) en van hop. Aanduiding met deze benaming mag ook geschiedexr ingeval voor de bereiding van bier door bovenqistinq verwerkt wor den: tarwe, haver, tapioca, aardappelmeel en/of sui'kers. Art. 2. Dezie dxanken en de met een der in de vorige tflinea bedoelde namen aanigeduide of als bier vooxhanden dran- ken, moeten voldoen aan de volgende eischen: 1. geur en smiaak mogen niet abnor- maal zijn; 2. zij mogen geen schimmdwoekering vertoonen, noch op andere wijze kennelijk bedorven zijn; 3. het extraotgehalte van de stamwort, waaruit het bier is bereid, moet ten min ste 9 procent bedragen; 4. de verhouding extract-alcohol van het bier moet grooter zijn dan 0.8 en klei ner dan 2.5; 5. de zuurgraad mag niet hooger zijn dlan ovexeenkomst met 3 c.Mnormaal loog per 100 c.M', bier, tenizij de hoogere Sherrington aanvaardt de uitnoodigmg van neef en ndeht, gaiat uit om zich in een behoor- lijk stel kleeren te isteken, en wordit daarbij be- spioneerd vanwege en door den half-Chinees Dr. Stargard, dien hij ook in dte opduim.kit heeft gezien. Deze spreekt hem aan, en biedt hem vioor grof geld een geheime zending naar Pa- leimibang aan. Sherrington weigert, waarop Stangards handlanger hem aanvalt met het ge- volg, diart Nick den slag pareert en den deleter in een winkelruit goodt. Het is Sherrington nu duiidelijker geworden, dat Stargard hem uit China weg wil hebben, en dat de belanigstelDng van den Dr. luiteluiitend uitgaat naar miss Craydon en haar neef. Een paar oogenbldkken lang zat Janet Craydon afgetrokken voor ziclh uit te staren. Toen leak het of ze de bedoeling van Slh erring ton's woorden op eens be- greep. Ze schrok op en keek hem met groote, verbaasde oogen aan. ,.U wil toch niiat zeggenbegon ze opgewonden, verder dan die paar woorden kwam ze niet, ze zweeg alsof de vraag die ze had willen doen door haar eigen onqerijmd iheid a;l beantwoord was. ,,Ja, Miss Craydon?" ,,De quaesbie is - 't is eigenlij.k te gek om te vragen maar nu u erop aan- dlniimgt, u denkt toch niet, dat de man be- trokken gewieest is ibij dat van vroeger. bij hetgeien er met mijn vader geibeurd is?" ,,Ja, dat denk ik wel. 't Is ver gezocht, dat weet ik heel goed, maar hier op dit ondermaanscihe zijn de gekste dingen mo gelijk." Hij lachte even om die fraaie be- wering, toen ging hij ernstig voort. „Hoe 't ook zij wij moeten uii't Shanghai weg, Ihoe eer hoe beter, want ik ben toevallig te weten gelkomen, dat vrieinid Stargard ook nog een Chineescihen naam heeft en hoofd, of leider is van een Tong -een Chiinieesche vereeniging, dat weet u waar- sdhijnlijk wel en in dit qeval een heel Art. 3. Waren, in art. 1 bedoeld, die kennelijk voor den uitvoer zijn bestemd, belhoeven, voor zoover niet aanwezig op marlkten, in winkels of op eenige andere voor het publiek toegankelijlke verkoop- plaats, alsmede in woningen, bergplaat- sen, stall en, voer- of vaartuigen of op er ven bij bierhandelaren, winkeliers, slijters of veniters in gebruik, niet te voldoen aan de eischen, bij dit besluit gesteld. Art. 4. Waxen, die in eigenschap ol uitexiijk gelijiken op een der waren in ar tikel 1 bedoeld en die ten doel zouden kunnen hebben deze te vervangen, mogen niet dan met Koniniklijke toestemming en onder nader te stellen voorwaarden wor den aangeduid met namen, waaruit de aard en d'e samenstelling niet of niet vol doende blijken. Art. 5. Voor de beoordeeling of de waren, voldoen aan de gestelde eischen, moet gebruik woxden gemaakt van de on - derzoekingsmetihoden, apart bij dit K. B. aangegeven, voorzoover daartoe berei- kend. Art. 6. Dit besluit kan worden aanqe- haald onder den titel van Bierbesluit, met ver melding van den jaargang en met num- mer van het ..Staatsblad waarin hef is geplaatst. Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 December a.s. EEN VERZOEK OM BESCHERMING. In verband met de buitengewoon moei- lijke omstandigheden, welke de fabrikan- ten van wollenstoffen, linnen-, halflinnen- en juteartikelen, tafel- en beddegoed, banid en veters, tricotaqeartikelen, wol- len- en cocos-tapijten, matten en loopers door de valuta-concurrentie ondervinden, hebben de diverse organisaties van werk- gevers en werknemers in de textielindus- trie be slot en zich tot de Regeering te wenden met het verzoek om.-jn den geest van het Schoenenweitje, een tijdelijk in- voerverbod in het leven te roepen voor vexscihillende de hiervoor genoemde pro- ducten der Fransche en Belgische tex- tiielindustrie. In een onlangs te 's-Bosch gdhouden bijeenkomst van beide partijen heeft men een dergelijlk besluit genomen en daar tevens een rapport samengesteld. waarin qegevens zijn verwerkt over de stijiging van den invoer van textiel-pro- ducten uit Frankrijk en Belgie, gedurende het tijdvak van 1920 tot 1926. Naar wij vernemen cixculeert het adres nog bij eenige organisaties van arbeiders. Aan den Minister van Arbeid is te overvloede nog een audientie verzocht, teneinde request en rapport nader te kun nen toelichten. (Tel.) DE REIZIGERS KUNNEN WEL WACHTEN Bij de Nederlandsche Spoorwegen is aan het pexsoneel op de stations de vol gende instructie verstrekt: „Op dagen van overdruk vexkeer zooals thans des Zatexdags moet vex- traging bestxeden worden o.a. door niet te spoedig over te gaan tot viertraging gevende treinversterkmg en door in geen geval tot overbelasting van txeinen te be- sluiten. Op deze dagen moet met tot onvoor- ziene treinvexstexking woxden overge- gaan, indien daardoor belangrijke trein- vertraging zou ontstaan; desnoods zal een aantal reizigers met staanplaatsen genoe- gen moeten nemen, texwijl zoo noodig kan woxden overwogen eenige reizigers tot een volgenden trein achter te hbuden VERKOOP VAN OUDE VLIEG- MACHINES. Ook nieuwe vliegtuigen verkocht Dezer dagen heeft een Amerisfoortsche hanidelaar in „onge:regelde goederen" een aantal oude vliegtuigen aangekocht en... enkele nieuwe. Vier-en-dertig vliegtuigen in totaal had de koopman bij inschrijving gekocht. Het waren Spijlker en Nieupoxt (S. P. en N.Sp.)-machines, welke zich op het vlieg- texrein Soesterberg bevonden. Aan de ,,Utr. Ot." was ter oore geko men, dat zich onder de opqekoc'hte vlieg tuigen ook nieuwe machines bevonden en stelde een onderzoek hiernaar in. Hierbij bleek, dat niet minder dan 6 toestellen nog geheel nieuw en nog nimmer gebruikt waxen. Een aigemaardig geval was tevens, dat de nummers van deze nieuwe vlieg tuigen niet kVpten met die op de kave- lingslijisten. Volgens den opkooper zijn het „ver- ouderde modellen ,,Men gebruikt geen vliegmachines meer met spandraden meent hij. 't Is inderdaad een eigenaardige kwes- tie. Is het niet te veel gevraagd, aldus genoemd blad, dat deze kwestie eens wordt onderzocht en toegeliic'ht LEGATEN VAN Dr. H. F. R. HUBRECHT. Men meldt uit Amsterdam: Dr. H. F. Hubrecht heeft o.m. gelega- teerd aan de Vereendging het Vrije Ruil- verkeer f 1000; de Vereeniiging Rem brandt tot behoud in Nederland van kunstschatten f 10,000; de Vereeniginq tot aanleg van een rij- en wandelpark (Vondelpark) f 10,000; de Vereen. voor voortgezet handelsonderwijs f 10,000; de Vereeniging tot veredeling van het am- badht f 5000: de Nederlanidsche Alpen- vereendging f 1000; de Prins Hendrdk- sticlhting te Egmond aan Zee f 2000; het Algemeen Nederl. Verbond f 2000; het Forads voor tropische hygiene f 10,000; de Vereeniig. voor kantoorloopers f 5000. belangrijke, teniminste de Ghiinees, die me dit alies verteld heeft stonid alleen al bij he't noemen van den naam te rillen en te beven." Miss Craydon zat, weg in haar ge- dacihten, voor zich uit te staren, toen, na missdhien een halve minuut van zwijgen, zed ze langzaam: ,,In dat verhaal van Ros- sal Island kwam geen Chinees voor belhialve de kapitein van het geeharterde sc'hip zelf, de man van wien mijn tante het veilhaal had. ,,Dat is zoo, maar daartegenover staat weer, dat uw vader naar Shanghai geko men is, om de atkte van cessie te laten op- maken dat had hij evengoed in Port Moresly of Cooktown kunnen doen. Maar laat dat zijn hoe het wil, op het oogenblik is het zaak om hier vamdaan te komen, hoe eer we in Che-to zijn hoe beterals 't ons lukt om ons exit on- gemerkt te maken ,,Als honden met onz^n staart tusschen onze pooten, he Sherrington?" hoonde Craydon met een beleedigend-superieuren grijns. ,,Als u vindt dat die vergelijkinq op- gaatpareerde Sherrington de hate- lijkheiid kalm voor het uiterlijk kalm, want inwendig kookte hij van drift. „Voorzichtig een gevaar omze.ilen is mee stall beter niet mooier, dat geef ik toel dan hetoisdh trotseeren, en in dit geval met den beenige afgezant van Star gard als cerberus beneden aan den uit- gang, beteekent die voorzidhtigheid een grendel op de achterdeur waaruit we wil- ien ontsnappeif of, wat mij betreft, een kniiip op het raampje naar de brandlad- der.' Wat wilt u dan langs de brandlad- der naar beneden klimmen". riep Janet Craydon met groote, verbaasde oogen uit. „Ja, want ais we 't voor elkaar zouden kunnen krijgen, dat onze vriendelijke vriend Stargard in zalige onwetendheid van 't feit dat we allang op een van de booten zaten, hier tot morgenmiddaq de waciht liet houden, dan hadden we al heel wat ge won nen." „Maar zouden we dat gedaan kunnen krijgen?" „We zouden het kunnen probeeren. Om te beginnen moeten we te weten zien te komen welke booten er vannacht of moxgenochtend vroeg vertrekken en wan neer ze gaanU heeft daar een tele- foonmiisschien mag ik er even ge bruik van maken ..Natuurlijik, mar. Sherrington." Sherrington g.ing naar het tafeltje bij Ihet raam, waarop het zwart-glimmende toestel stond. Daar raaidpleegde hij een lijst voor in een bookje, nam den hoorn op en vroeg een nummer aan'. Met gespan- nen aandacht zaten de beide Craydons, neef en nicht. paair de helft van het ge sprek, dat zich daarna ontspon. te luis- teren. „De Soochow goed Neen, neen. uiitmuntend, waarom zou t niet Hut voor een dame ja een eenpergoonshut en dan nog een voor twee heeren ja, een met twee kooien. O, onze namen Craydon dame en heer en Sherring ton. Hoe laat vertrekt die boot Dank u U heeft me dus goed begrepen, ik neem allebei de hutten, maar tot Nanking wordt er maar een van gebruiktJa... Good. Ja, ik zal ervoor zorgen... Adieu Hij legde den hoorn neer, scbelde af en keende zich om naar de beide menschen acih'ter hem. ,,De Soochow gaat de rivier op tot Ghiing-fu. Dat is een flink eind in de richting van Che-to ..Allemaail best maar je zei, dat er tot Nanking maar een hut gebruikt zou woxden", viel Craydon hem ongeduldig in de rede. „Hoe zit dat daar begrijp ik nou, vertikke, rriets meer van.' „Die hut gebruik ik. Miss Craydon en u gaat met den train naar Nanking zon der bagaige, met niets dan een handkof- fertje, alsof het een uitstapje van een of twee dagen was." ,,Maar onze bagage dan..." begon Janet Craydon. ,,Die neem ik mee. Dus als u wilt be ginnen te pakken, maar denk erom alleen het ali'lernoodzakelijkste. Ik moet nu weg... even nog ergens naar toe... bin nen het uur ben ik terug." Husky Craydon reageerde met een nij- diig onwillig gezicht op Sherrington's be- veeltoon. Janet daaren'tegen kniikte in- stemmend en daar het volgens Sherring ton alleen om haar opinie ging, negeerde hij Craydon's demonstratieve houding en gdng naar de deux. Daar met den knop al in zijn hand, keerde hij zich nog eens om. ,,Als ik terugkom, kan ik dan., zonder vooraf telefoneeren of zoo, reqelrecht naar boven komen?" ,,Natuurlijk." Met een tevred'en knikken ging Sher rington de kamer uit. Dezen keer maakte liij geen gebn.-ik van de lift, hij liep de breede gang door tot aan het mooie, rui- me- trappenihuis. De twee marmeren trap- pen naar de eerste verdieping afloopen, was het werk van een oogenblik. Op den overloop bleef hij s-taan en inspecteerde hall en vestibule. In den gemakkelijken stoel bij den udtgang zag hij de mag ere figuur van den jongen Chinees in zijn girijze tuniieik. Sherrinaton glimlachte vol- d'aan. Hij ging de trap niiet verder af, maar liep de gang door en sloeg aan het einde daarvan een dwarsgang in. Een koeile wind woei hem tegemoet. (Wordt vervolgd.) .isMMSt-jJCfflMCS! II il I il 111 H'i nfl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1