Fietstochten Veiligheid en Volksgezondheid. SPORT. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Het doorzitten bij Wielrijden en verbranden der Huid door de zon, alsmede het stukloopen van Huid en Voeten, verzacht en geneest men met PUROL. Doos 30, Tube 80 ct. ian meening veranderd is, wiji hem uit iiO^deD, Amst rdam enNieuw Yorkgrcnte iteun zou ziju toegezegd. Deze front wij iging van Poincare zal 'ieker tot vra^en om nadere verklaring anleiding geven. Enkele 1-jden van het kabinet, bovenal Louis Marin, zij a tegenstanders van de ra'ificttie der overeenkomst sran Washington, Onler de leden van de grosp-Marin en van de o ilangs gevormde gro p voor openbaar Welzjjn, heeft zich reeds een boweging kenbaar gemiakt, diwil eischen, dat wanneer besloten mocht worden tot rati- ficatie van de overeenkomst van Washing ton, dit besluit vergezeld zou moeten gaan van reserves. Er komen steeds meer teekenen, welke er op wij'.en dat de hoofdzake ijk op ge- voelsoverwegingea be ustende bewegiDg, die de i franc heeft gebracht op zjjn huidig niveia, vee! verder is gegaan daninfina i- cieele kringen werd gewenscht en dat men een reactie begint te vreezen. De Intran sigent merkt op, dat na dit sterk gestegen koerspeil een tijdelijke stopzetting van de staging ernstig wordt gewenscht, daar de exporthandel groote nadee'en begint te lijden. Vooral de gro te industrieen, die zich eenige weken ge'eden hebben moeten dekken tegen het gevaar van een verdere dating, verkeeren in een zeer moeilijke positie. HET VERMOGEN VAN DEN GEWEZEN KEIZER. De Breslauer Volkswacht publiceert een brief uit Doorn aan een dame, die zich om fi anci-elen steun tot Wilhelm II had gericht De brief luidt aldus trOp uw verzo kschrifc van 20 Juni aan Zijne Hoogheid den Keizir en Koning moet ik u tot mijn leedwezen antwoorden dat het niet mogelijk is, u het verlangde bedrag te leenen. Sinds meer dan zeven jaar is het particuliere vermogen van Zijne Majeste.t in b s[ag genomen. Alle be richten, volgens welke Zijne Maj°steit nog heden uit de opbrengst van zijn vermogen oatvangt, zijn gelogen. Hoe onzeker voor de toek unst de finan- cieele p isitie van het Pruisische Konink'ijke huis, en daarm de van den keizer. iq zult u zelf wel kunnen toegeven. Hetresu'taat van h t referendum heeft den bestaanden toestand niet ve andcd De brief is onderteekend door graaf Finkenstevn. HE1 BRANDMERK. Wij hadden inder ijd gemeld dat een Europeesch zendeling in Korea een Kore aansche jongen, die zich aan diefstal had schuldig gemaakt, voor d:t feit had gebrand- merkt. Thans is deze zonder'inge zendeling de man beet Haysmeir d mr den competenten Koreaanschea of Japanschen recht-r tot drie maaniea dwangarbeia ver- oordeeld. Het geval had in Japan en Korea een deplorabelen indruk gemaakt. DE NOOD DER GENEE3HEEREN. Men m ldt uit Berlijn aan de N. R. Crt. Wij hebben gemeld dat een 71-jarige neesheer en zijn 61-jarige echtgeno ite zelfmoord h-bben gepleegd, daar zij niet meer in s:aat waren in bun levensonder houd te voirzien. Naar aanle'ding van dit nuchtere ber cht wijst het Achtuhr Abend- blatt er op, dat 25 pet. van de Berlijnsche geneeshee en n^g geen inkomen hebben van 3000 mark per jaar, JDe coaeurr-ntie is groot. In den oorlog was het niet al te moeiljjk te pro noveeren, daar men aan het front genee^heeren no idig had. Boveniien hebb.n zich in Duitsch land zeer vee! geneesheeren uit de verlorsn gewesten gevestigd. De geoeesheeren zijn voor!s als het groo'ste gedeelte van de hurgerij slachtoffer van de iDflatie ge *or- den, en zelfs de goei gesitueerden onder hen verdieneD lang niet zoovee! als voor den oorlog. De honoraria zijn laag en de pirthuliere praktijk wordt steeds geringer. Velen eischen dan ook, dat in het gehee!e Dui sche rjjk de studie in de medicijaen voor den duur van 10 jaar zal worden gestaakt. GI3T1NG OP DEN BALKAN. Op den Balkan, waar al zooveel kwaad voor Eurjpi werd gebrouwen, gist het schrijf de N. R. Crt. weer duchtig. Alleriei grensincidenten, veroorzaakt d ;or vrijscharen die uit Bulgarij t Roemee sch en Zuid Sla 'isch gebied binnendringen, zijn er de o rzaak van. De Roemeensche regeering heeft het in Mei noodig geacht langs de geheele grens van de Dobroedzja den staat van beleg af te koudigen en in de bedreigde strook een sterke militaire bezetting te leggen en nadien is er een sterke spanning ontstaan tusschen Bulgarije en Zuid Slavie, dat de voortdurende in- vallen van Macedonische benden h-art- grondig moe is. Te Boekarest en Belgradi spreekt men kartweg van Bulgaarsche komitadzji's en stelt de regeering te S ifia aamprakelijk voor het gebeurde, of-choon men er zeer goed kan weten dat Bulgarij fi militair niet bij machte is om de tallooze vluehtelingen uit de aan zijn bnren afgestane streken in toom te houden. Zoo is het ernstigste voorval aan de Zuid Slavische grens, de inval bij Kriwa Pa'anka, ongetwijfeld te wijten aan Macedonische autonomisten, die met de Servisehe grens wacht een ver- woed gevecht h.bben geleverd en daarna over de Bulgaarsche grens ontkomen zijn. Niettemin moet de regeering te Belgrado in Sofia hebben laten weten dat zij voor- nemens was, bij herbaling van een derge- lijken ovcrval de benden op Bulgaarsch geb ed te laten achteivo'gen. Zoodra bekend werd dat in Zu d Slavie, vooral in miLtaire Kringen, een sterke strooming bestond om in Bulgarije „orfe te sch -ppen", zijn de groote mogendheden, die uit ervaring weten welke gevolgeceen Balkanconflict kan hebben, tusschenbeide gekomen. Te Belgrado hebben zjj met nadruk matiging aanbevolen en te Sofia de reg ering op het hart gedrukt om met alle kracht verdere grensinc dentin te voor- kom n. Sedertdien zijn de alarmeerende berich'en verstomd en lijkt het gevaar voor een botsing niet acuut meer. Niettemin dreigen de door den wereldoorlog nog sterk to genomen irredentistische bewegingen op den Balkan een chronische ziekte te blijven, die alleen uit te roeNn ware door het tot stand kimin van een Balkanboud, waar- binnen het begins 1 van zelfoeschikking ruimschoots to pass:ng vond. Of het daartoe ooit zal komen is een andere vraag. De bevolking van dm Balkan is een zoo bont nationaliteiten-mengs J, dat vruchtbare samenwerk ng uiterst moeiijk te verwez-lijken zal zjjn. Een eerste voor- waarde daar/oo- is ech'er dat de groote Europeesche mogendheden hier hun rivali- teit terzijde stellen en nalaten inhetdoor- gaans troebele Balkanwater te visschen. Uit een fel'e Fransch-Italiaansche pers- polem ek is op te maken, dat hiervan voors- hands nog geen sprake is. Fransche bladen, met name de Temps, spreken van een r/be- angstigende activiteit der Italiaansche diplo- matie, die er in geslaagd is n:et slechts Roemenie, maar ook Bulgarije en zelfs Griek-nland op sleeptouw te uemen". Het doel van die aetie acht het blad een om- singeling van Zuid Slavie. De Messagero komt daar in een bli]k- baar officieus ge'inspireerd artikel scherp tegen op en verzekert na een paar st jkeligheden aan het ad res van Frankrijk i i verband met de protestnota van Ab ^s- sinie aan den Volkenbond dat Itale juist om den status quo op den Balkan te waar borgen zijn betrekkingen met alle Balkan- staten heeft geconsolideerd. TER NEUZEN, 9 Aug. 1926. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Te 's GnavenJhage slaagde bij de examens Nijvebheidsoadicxv/ijs voor di ploma N, de heer J. W. van der Giezen, uit Ter Neuzen. VERBOUWEN WINKELPAND. Bij de door den architect Galle alhier voor den heer A. Marsdlje gehouden aan- besteding van het verbouwen van een winkelpand, in de Noordstraat, werd in- geschreven: voor het metselwerlk door P. J. en J. H. Rijnbeng 2900, Gebr. Van der Velden 2875, P. M. Oostdijk f 2778 en Gebr. Moens te HoekTer Neuzen f 2350; voor het timmerwer'k door A. Roovers f 1600, J. van der Bent f 1585, G. H. Rijn- berg f 1558, D. Galle te Zaamslag in teakhout f 1180, grenenhout 995, C. C. Nobels in teakhout f 1074, in grenenhout f 894; voor het scuilder- en glaswerk H. P. Goethals f 834 en R. de Hondt 648. In massa schreef in J. A. Mieertens, uit- voering in teakhout f 4360, in grenenhout f 4220. Aan hem is het werk, uitvoening in teak hout opgedragen. SOIReE DANSANTE. Het spreekt wel van zelf, dat de hevige •j;egenbuien van jl. Zaterdag een beletsel waren voor het houden van de aangekon- digde soiree dansante, door Roumenis jazzband in ,,De Buiten-Societeit", op Zaterdagavond. Tenedtnde de liefhebbers niet teleur te stellen werd voor dien avond de gejegenheid verplaatst naar het cafe ,,La belle vue en het ontbrak niet aan belanigsteling. De avond van gister was een groot contrast met de voorgaande. Het was een prachtige avond voor een verblijf in de buiteriluoht en velen brachten dan ook aan den belommerden tuin van ,,De Bui ten-Societeit" een bezoek, genietende van de muziek van Roumens Jazzband, die velen tot een dans noodde. BENOEMINGEN. Bij Kon. besluit van 3 Aug. '26 is toege- kend de orde van Oranje Nassau verbon- den medailile aan A. G. Biesbroeck, meester-kelderknecJht bij de firma Van Waesberghe-Janssens te Hulst. Benoemd tot tijd. leeraar aan de R. H. B. S. te Oostburg, de heer E. P. v. d. Werff, E. J. C. le Maire en L. J. A. Kardi- naal, alien thans tijd. leeraar aan die school. DE VACANTIECURSUS VAN HET ONDERWIJSFONDS VOOR DE BINNENVAART. Uit Gent werd Vrijdag aan de N. R. Crt. gemeld: Hedenmorgen werden de deelnemers aan de vacantieoursus van het onderwijs- fonds voor de binnenvaart op het stad- huis, waarvan de Nederlandsche drie- kleur wapperde, namens het gemeente- bestuur door den schepen, den heer Sif- fer, ontvangen. Ook de Nederlandsche consul te Gent, de heer Goemans, en een aantal stedelijke autoriteiten waren bij de ontvangst, die plaats vond in de histori- sche zaal van de pacificatie van Gent, aanwezig. In de rede, waarmee de heer Siffer de cursisten verwelkomde, wees hij op het groote belang van het onder- wijs aan shippers en schippers- kiinderen, en op de wensohelijk'haiid van nauwere samenwerking tusschen de Nederlandsche en Belgische organisa- ties. Hij zegde namens het gemeentebe- stuur van Gent alle medewerking in het belang van het onderwijs toe en sprak de hoop uit, dat spoedig het eenheidsleerplan voor de Rijnvaart voor Nederland en BeJ- gie tot stand zal komen. Namens het on- derwijsfonds voor de binnenvaart dankte de heer G. de Jong voor de ontvangst en voor den steun, die het gemeentebestuur van Gent steeds geeft. De deelnemers aan den tocht 'bezichtigden heden de haven en voornaamste gebouwen van Gent. Heden- middag heeft het inStructievaartuig Prins Hendrik den terugtocht naar Nederland aanvaard. ZAAMSLAG. In 1813 is de door de Franschen aan- gelegde Batterij in den Margaret'hapolder en nabij den zeedijk, door een Engelsch oorlogsscihip in de lucfat gesahoten. Dezer dagen, toen de koehouder J. v. d. W. aldaar een stuk weiland omploegde, vond hij een Fransch 5 frankstuik, gesla- gen in 1811. Dit geldstuk ofschoon onge- schonden, vertoont door zijn hollen vorm, klaarblijkelijk sporen van geweld, ver- moedelijk door de ontploffing veroor zaakt. Op het stuk komen de woorden en beeltenis voor: Napoleon Premier Con sul en Republique Frangaise. SAS VAN GENT. Knieschijf verbrijzeld. Bij het plaatsen van een citerne over- kwam d. N. van Selzaete, onder wier lei- ding het werk gesdhiedde, een ernstig ongeval. Onder het laten zakken van den zwaren cemeniten bak, waarop gemoemde d. N. met een knie gezeten was, brak plotseling de staaldraadkabeil, waardoor de bak een eind naar beneden scihoot. Door den schok werd de knieschijf van den man verbrijzeld, zoodat geneeskun- dige hulp moest worden ingeroepen. Door den Weleerw. heer Jos. Thee- wes, N. M., vroeger kapelaan te Sas van Gent, werd Zaterdagnvond een lichtbeel- den avond gehouden, over diens bezoek aan het Eucharistisc'h Congres, dat te Chicago werd gehouden. De zaal was ge- heel met toesohouwers gevuld, die in den geest de reis per boot meemaakten naar de nieuwe wereld. De gewijde spreker toonde ons op het doek, hoe enorm en grootsch de meetin- gen waren opgezet en welke een enorme menigten zich naar Chicago hadden ge- spoed. ten einde het congres bij te wo- nen. Op aangename wijze vertelde Z. E. zijne lotgevalilen en wat al in de Nieuwe Wereld is te zien. Ook 'kwamen eenige foto s van New-York op het doek, terwijl tal van illustration van Washington even- eens de revue passeerden, en waarna de terugreis voor de lens verscheen. Als toegift werd den aanwezigen een verzameling lichtbeelden getoond van Noorwegen, naar welk land de oud- kapelaan van Sas van Gent in den loop dzr volgende ma and vertrekt. Noorwe gen iteit slechts 3000 Katlholiefcen en 23 priesters en 17 kerken. Regeering zoowel als volk schijnt er echter den Katholieken godsdienst zeer genegen. Een hartelijk en dan'kbaar applaus be- groette de woorden van den gewijden spreker, die ntu verdere plaatsen in Z.- Vlaanderen en Noord-Brabant zal aan- doen, ten einde alzoo een sommetje bij elkaar te krijgen, om dit ite kunnen over- handigen aan Mgr. Smit, tot steun der missie. Wanmeer men ooit in de gelegen- heid is, deze lichtbeeilden-vertooning te bezosken, is het zeer aaribevelenswaardig. hiervan gebruik te maken, waar zij zeer zeker aan interesse niet ontbreekt. Vacantie. Het vacantiesedzoen is aangebroken. Alwie in de termen valt, zich een poos- je aan ,,den alten Schlendrian" der dage- lijksche bezigheden 'te onttrekken, vraagt zicih af, hoe nu eens eenige verandering te brengen in den cirkelgang van beroeps- en ambtsbezigheden, die hem weliswaar tot tweede natuur geworden zijn, doch wier druk hij toclh wel eens gaarne, als is het dan ook slechts voor betrekkelijk kor- ten tijd van de schouders wil werpen. Dezulken wier middelen het ruim schoots toelaten hebben laingen tijd van beraad noodig om hun plan de campagne in elkander te zetten. Hun geographische kenniis van landen en vol'ken, welke voor velen tenminste zich niet verder uitstrekte dan tot die van eigen land of zelfs maar tot onmiiddellijke omgeving, willen zij, on der dien machtigen ,drang van -het in hun oplaaiende toerisme uitbreiden tot Arden- nen, Vogezen, Alpen of Pyreneeen. Met opzet maak ik geen gewag van Schwarzwald, Harz of Jura, omdat het in 't leven roepen van de goudmark deze streken onder een soort van ,,Hochcon- junktur" geplaatst heeft en voor beschei- den beurzen ontoegankelijk geworden zijn. Men hoort er in onze omgeving trou- wens ook weinig van spreken, maar des te meer van de Belgische badplaatsen. en wel het meest van Knocke. Knocke is de groote aantrekkelijkheid van een-dags-mienschen en van menschen, die aan het badleven geen al te hooge eischen stellen. Het strandleven is er zeer geanimeerd en vrij van alle vormelijke plicihtpiegingen. Een centrum van internationalisme zou men idlit kleine plaatsje aan de Noordzee kunnen noemen. De Duitsche Miioheil pliaslt er naast de Engellsche miss ,,nacih Herzenslust" in het zoube water, alsof er nooit eeniige Feind- seiigkeit tusschen beider nationaliteiten geweest ware en de Waal en de Vlaming trotseeren hand in hand de aanrollende witgeplluimde brekers zonder zich door een Vlaamsche kwestde het gemot te laten vergallen. Bij ma een halven kilometer ver zee- waarts rijzen en idalen de veelkleurige badmutsen boven de zwakke branding, die op het strand staat en zonder ophou- den klinken de waarschuwende toeters van de strandwadhters om de waaghalzen tot voorzichtig'hieid aan te manen. Naarmate de vloed aanrolt, traden de honderden kijkers langzaam achterwaarts en avanceeren de in het zilte sop pioete- rende waternympfen, alsof zij den ouden Neptunus in zijn scihelpen boot in triomph naar de kust willen lokken, zetten het op een gegeven oogenbliik op een loopen, als of de zeegod een achtervolging heeft in- gesteld en slaan den wijden badmantel om de diruipende llichamen om en'kele mi- nuten naderhanid weer als ohique geklee- de menschenkiimderen met veerkrachtigen tred door het stadje te zwerven of zich op een der gezellige terrassen ook inwendig 1 wat op be frisschem. De Belgische kust van Zoute tot Nieuwpoort is als t ware een aaneenge- sclhakelde rij van badplaatsen met Oos- tende als middelpuiit. In dit centrum ooncentreert zich de high-life onder het badlustig publiek, ter wijl naar de uiteinden van de stralen uit dit middelpunt naar Noord en Zuid ge- trokken trapsgewijze de mindere goden hun paradijs hebben uitverkoren, Het is verbazingwekkend te constateeren wel- ken voortgang in enkele jaren al de vroe ger bijna onbekende plaatsen en plaatsjes gemaakt hebben. En deze voontschrijdemde welvaart, welke naar alle zijden, zoowd uit- als in wendig tentoongespreid wordt, kan zelfs met door het gedeprecieertde betaalmid- del worden gestuit. Dit is trouwens nergens in geheel Bel- giie merkbaar. In geen enkel land wordt tegenwoordig meer gebouwd dan daar, hetgeen wel zijn verklaring vindt in de zucht het disponi- bele, fictieve kapitaal om te zetten in tas-t- baar bezit, welks waarde, ook bij al ge heele depreciable, intact blijft. En waar nu bijna overall dit streven naar zelfbehoud tot richtsnoer van alle hand el em dient, hoeveel te meer is dit niet het geval in de badplaatsen, waar in een gunstig seizoen de oogst zoo rijk is. Opmerkelijk is, dat'in de Belgische bad plaatsen onder de tegenwoordige omstan- dig'heden het Duitsche element in zoo grooten getale vertegenwoordigd is. Weliswaar bevimden zich onder de in- termatiomale bevolking heel wat zonen en dochtere.n van Albion, miaar de Germanen zijn er het meest in tel. ,,De Engelschen laten niet veel los", maar de Duitsohers zijn royaal", aldus hoort men in bijna alle gelegenheden den lof van Hans Michel verkondigen. Inderdaad speelt de vroegere belager thans weer de rol van „Hans im Gliick,", en niemand neemt het hem kwalijk, in ieder geva!l zeker niet de houders va. hotels, eet- en drankgelegenhaden, Wiici e'enig doel erop gericht is binnen eenige jaren binnen" te zijn. En volgens de tiheorie van den onder- nemer: „In den kortst mogelij-ken tijd het grootste gewin binnenlhalen" laat hij zich weinig eraan gelegan liggen, aan wien hij zijn fortuin te danken heeft. Jaren geleden waren gleen een der Bel gische badplaatsen bekend. Toen was ihet Aken, dat op medisch gebied zoo groote wonderen verrichtte, dat het den Hollandschen dichter Huy- gens zelfs aanleiding gaf tot het maken van het volgende puntdioht: Reinier is met zijn istraimime laden Naar Akens bad'en toegereden, Daar heeft hij igeld en zaal en peerd In alle vroolijk'heid verteerd. Ziei wat de watenen vermogen, Hij is te-paard naar 't bad getogen En op zijn voeten weergekeerd. CLINGE. Zaterdagmiddag heeft alhier een zeer droevig ongeval plaats gehad. Een kind van ongeveer 4x/2 jaar van C. L. Lernout alhier, is bij het spelen met lucifers op een hooimijt, ongeveer geheel levend ver- brand. Toen de brand bemerkt werd, wa ren de kleertjes en de huid gedeeltelijk reeds verbranid en verkoold. Volgens geneeskumdige verklaring waren de le- vensgeesten nog niet geheel geweken. STOPPELDIJK. Bij Kon. besluit van 10 Juli 1926 is het beroeip van de gemeente Sboppeldijk, tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland djd. 12 Maant 1926, omtrent de 3-jaarlijiksche afrekeniing van de gemeen te met het sohoolbestutur ongegrond ver- klaard. Het Kon. besluit gaat van dezelfde overwegingen uit als de Ged. Staten, ni., dat de school reeds bestond in 1922 en dat derhalve de uitgaven wegens sahoolbehoeften en administratiekosten bertreffende dit jaar behooren te worden vergoed. Van zeer groot belang voor alle R. K. sclhoolbesturen is, volgens de Maasbode, nog het volgende in het K. B.: ,,Overwegende wijders wat betreft de contriibutiie wegiens het lidcmaatschap van het R. K. Centraal Bureau van Onderwijs en Opvoeding, dat blijkens de geschiede- nis der wet tot de uitgaven ter verzeke- ring van den goeden gang van het on derwijs, als bedoeld bij art. 55 onder o der wet, oak behooren de kosten, vallende op een onderwijsbureau, zoodat ook deze kosten imgevalge art. 101, 5e lid, behooren te worden vergoed, mede over het jaar 1922. ,,Gezien <de genoemde wet hebben goed- gevonden en verstaan het beroep onge grond te verklaren, enz. enz." Volgens dit Kon. besluit moeten dus wel degelijk door de gemeenten vergoed worden, de onkosten van de schoolbe- sturen wegens het lidimaatschap van het R. K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. WIELERBAAN SAS VAN GENT. Het weer, dat zich Zaterdag zoo slecht liet aanzien, was Zondag geheel veran- derd, zoodat de meeting der Sassche wie- lerbaan een goed verloop kon vinden. De Helmondsche renner, Anton van den Bogaerd, die op ihet Sassche cement zijn twiintigjarige rennersloopbaan her- daclhit, werd als zoodanig door het bestuur van genoemde baan gelhuldigd en reed voor den aanvang der matches een luid toegejuichte eereronde. Van den Bo gaerd reed 602 wedstrijden en waarvan hij Woemsdag j.l. te Hannover zijn 556e overwinning boekte. De uitdaging van Jo van Boxsel aan Oscar Daemers ging met veel pech ge- paard. Tot driemaal toe moest opnieuw worden gestaxt wegens valpartij of plat- ten band. De Belg toonide zich edhter tweemaal de meerdere van Van Boxsel, door hem met een half wiel en met een banddikte te slaan. Een beslissingsman- che was dus niet -noodig. In de achtervolgingen sloegen de beide Picavets ihet tweetal Ranschaert—Van Wijlk met 50 meter en overklasten Van den Bogaexd-Van den Busscihe, Pagnoul- Duray met 40 meter. De drie uren americaine werden prach- tig iugezet. Van Boxsel was de eerste, die aan den haal ging, doch geen resultaat mocht boeken. Tot aan het tweede klas- semen-t was de wedsfcrijd beslist spannend. doch hierna viel een ware inzinking in de preStabies der renners te constateeren, waardoor de match veel aan interesse verloor. Na Ihet vie.rde en vijfde klasse- ment kwam er weer leven in en dit tot aan het einide. Het slot was subliem met een mooie achtervolging van Vermandel- Daemers, waarin vooral eerstgenoemde leeu wen werk verrichtte. De uitslag was: PersijnVersehelden 14 punten; Dae mersVermandel 16 p., PagnoulDuray 16 p., Van Box-sellVan Wijk 26 p., Van den BogaerdVan den Busscihe 27 p.: Gebroeders Picavet 30; RoelsGant 30; Op een ronde: ThollembeekThijs 26 punten. Dit laatste tweetal was g-evormd na een valpartij van Ranschaert en Fnederikx, welke beide renners steeds bij de onge- lukkigien zijn, en kwam dus reglementair op een ronde. De Gebroeders Picavet waren subliem en verdiienen een woord van lof, terwijl ook Thollembeek, die geruimen tijd alleen reed, niet van de hem toegestane rust wil- de gebruik maken en zic'h geheel alleen tusschen de overige tweetallen bij zonder oindersoheidde. Van hem is veel goeds te verwachten op 22 Augustus a.s. Een dikke 3000 toeSchouwers waren opg-ekomen en keerden voldaan huis- waarts te ongeveer kwart na zeven uur. Op 22 Augustus zal op het Sassche cement een Criterium der Assen worden gehouden met d eel name van Van Nek. Van der Wiiei, Jules Buysse, Carli, Blanc Garin, Decorte, Verbist, Dossche, Thole- lembeek, Hector Picavet, enz. De wed- strijd loopt over 100 K. M. individueel. LOOP DER BEVOLKING VAN TER NEUZEN. In die af'geloopen week hebben zich in deze gemeente gieiveistdgd P. R. L. Cotton d'E-ngiiesgueivdlle, ingenieur,. Veldstraat 7, van Franikrijik. H. P. M. van vVel, onderwij:zeres, le Verbin- dinjgstraat lb, van Boxtel. A. F. de Rid der, fabrieksianheider, O 193-n, van Westxlorpe. E. M. van HtiUe, zoedcr, 0 193n, van Sas van Gent. A. G. M. j. Kaan, onderwijzeres, Vlooswijk- straat h, van Oostburg. R. 1- RiOiaenng, Kanaalweg 101, van Sas .van Gent. H. C. van Breendien Engelsman, zonder, Stati-onsiweg 13, van Hoek. A. M. Emmaneel, seh-ilder, Steenkamplaan 63, van Bergen op Zoom. I. die Jonge, tedh. teelkeinaar, Donze-Visser- straat 119, 's Gravenzande. J. Pijpelink, dlienstbode, Nieuwstraat 24, van H-oek. N. Bakker, dienstbode, P 80, van Rotterdam. A. van Dongen, fabr. arbeider, Nieuwediep 79, van Rotterdam. P. Fijn van Draat, tandarts, Zandstraat 9, van Utrecht. S. Heijen, kantoorbediendte, Schuttershofweg 11, van Papenburg. E. van Velzen, dlienstbode, Lamge Kerkstiua-t 14, van Krabbendijlke. A. C. de Bruijn, dienstbode, P 18, van Brugge. C. Peeters, landbouwer, P 99, van St. Jan- eteern.. Corn. Buijze, workman, 0 ongen., Hoek. Th. die Jaeger, werikman, Kanaalweg 61, van Qo-stacker (B.) A. de Zeeuw-Koster, zonder, Baandijk 39, van Hoek. A. J. van Maele, spoorwegam-bten-aaj: O 169, van Axel. E. Vermandel, landbouwersknecht P 72, van Westdorpe. E. M. Audenaert-De Alaassdh-alck, zonder, Oostkolkstraat 1, van Wadhtebeke. Vertrokken: I. M. de Ridideir—Wille, zonder, Piertssens- poiderstraat 56, naar Ghattam, Ontario, Canada. J. J. Jolijt, haven-arbeiderj Tiholensstraat 44, maar Rotterdam. M. Sturm, zonder, 2e Kortestraat 3, naar Middel-burg. D. van Dalen, zonder, 0 88, naar Borssele. L. M. die Buck, dienstbode, Dijkstraat 69, naar Gent. G. Beck, loods Grenulaan 54, naar Gent. J. A. I. de Ruijter, zonder, Lamge Kerkstraat 80, naar Hoek. G. Overdulve, landbouwersk-n-echtP 104, naar Axel. P. G. A. M. Fiek, kapelaan, Korte Kerkstraat 22, naar Breda. C. de Bidder, huiShoudsiter, Steenkamplaan 38, naar-Katwijik a. d. Rijn A. J. Ger-naert, bakkersknedht, Kaaiaalweg 94, naar Sas van Gent. C. Schmur, koopman, Lange Kerkstraat 38, ambtslbalve. Gebruik geen x-auwe melk, tenzij gij weet, dat ze afkomstig is van een model- boerderij. Door slechts gekookte melk te rtuttigen, kuint gij ziiekten als b.v. typhus voorikomen. Den-kt daar vooral ook bij uitstapjes en op reds aan. GEZONDHEIDSRAAD. 3MS5Baanai55SS33

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2