NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 7949 Maandag 9 Augustus 1926 66e Jaargan abonnementsprijs Een vervolging in Thibet. BINNENLAND. VOLLE;MELK-REEP BUITENLAND. FEUILLETON. Beter dan Goed: DE BESTE i u Tsr N„,,7Pn f 40 OPr 3 maanaen Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 6.60 per jaar Voor ["buUenland f 2,70 per 3 maanden franco per post - Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. Voor t bmte vePrschti»t iederen Maandag, Woensdag- e» Vri|dag«voncl. WEELDE-VERTERINGS- BELASTING. Naar aanleidinig van bet beriobt als zou de weelde-verterinigsbe'lasting zijn m9e" trokken, m.eldt het Corr. Bureau, dat net qerwciht hieromtrenit reeds geruimen tijct de ronde doet, doch dat in verb and met de afwezigheid van den IMinistex van Fi nancien het hoogst onwaarsdhijulijik moet geacht word en, dat te dier zaike reeds een besflissirnq zou zijn genomen. In et a ge- meen verband van de bekende be as mg- plannen van Minister De Geer zou trou- wens Antrekking van een der voorgestelde belastingen, zonder dat daaryoor op een of andere wijze compensatie is gevon en. zeer moeilijk zijn. UITWISSELING VAN DEENSCHE EN NED. BOERENZOONS. Naar vernomen wordt, zal het Koninkl. Nederlandsch Lanidbouw Comite te 's-Gravenbage maatregelen treffen, om de uitwissding van Nederlandis/che en Deen- sclhe boerenzoons mogelijk te maken. Het bureau van het Comite heeft zioh reeds tot eenige organasaties gewend, om zidh te vergewissen van de aniimo voor zulk een uitwisseling, welke zonder twij- feJ zeer nuttig en leerzaam zal kunnen zijn voor onze jonigie landbouwefs. 't KAN VERKEEREN Men schrijft uit Roosendaal: Gedurende den lagen stand van den Belgischen franc stroomden al degenen uiit de grensplaatsen, die iets haidden aan te schaffen, naar de idito gemeenten aan Belgische zijde. Op den duur hield men daair rekening met den lagen koers en de prijzen gingen met ru'kken omlhoog. Van lievededen minderde de laatste dagen de HdlJandsche kooplust en deze is nu geheel verdwenen. Vrijdag kwamen bewoners van de grensplaats Esschen in Roosen daal hun inkoopen doein, wijl de prijzen aldaar naar verhouding veel goedkooper watren dan in hun eigen land, eensdeels wijl de abnormalle verhoogingen ondanks den verbefcerdein koers bleven gehand- haafd, anderdeels wijl de winkeliers te Roosendaal hun prijzen om met Belgie te kunnen concurreeren uiiterst krap gezet hadden. Dat zulks den middenstanders in de grensplaatsen hoogst welkom is, be- hoeft niet gezegd te worden. De groote trek naar Belgie begint even- eiens te minderen. Thans brengen welis- waar nog opgepropte treinen uit Antwer- pen over goedkoopte ontgoochelde reizi- gers terug. DE NEDERLANDSCHE SPOOR- WEGEN EN HET AUTOBEDRIJF. In aansluiting aan bet beridht, dat de direotiie .der Nederlamdsche spoorwegen voomemens is haar bedrijf met een auto- bus-onderneming uiit te breiden, verneemt de ..Utrechtsche Courant" nog, dat de ex- ploitatie van dit nieuwe bedrijf waarvan alle deelen nog in studio zijn, zoo econo mise h mogelijk zal worden gevoerd. Over heel 't land zullen zoo noodig autobus- lijnen worden ingevoerd, waarvoor niet alleen garages zullen worden gebouwd, doch ook volledige re pa r a tie dn ni chting en In den ruimsten zin van het woord wordt het een autobusbedrijf. Zoo wordt niet alleen gezocht voor reizigersvervoer, doch evenzeOx voor goederenvervoer. 1NGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN ['S zoo zijn?" 12) (Vervolg.) ,,Omidat ik begrijpelijkerwijs een zekere mate van belangstelling voel voor den man die zoo onverbloemd zijn belangstel ling in mij, of beter gezegd in ons toont. Al dien tijd heeft hij ons door dien Spiegel daar in den hoek staan bekijken. Als dat geen bewijs is voor zijn belangstelling in otns.: ,,Maar waarom zou dat vroeg Janet Craydon nadenkenid Sherrington haalde zijn schouiders op. ..•Diait kan ik u niet zeggen. En er naar raden?) In een geval als dit is raden ge- vaarlijk. Maar voor het oogenblik is zijn nieuwsgiierigheid voldaan. Kijk, hij gaat weg." En werkelijk, na een budging naar den rijikgekleeiden Chinees liiep de man met de op-sclhuiinende oogen door, reciht op de deuren naar de vestibule af. Hij stond nog met zijn beide handen om de koperen handvatten om het hindedijke slaan tegen te gaan, toen hij word aangesproken door een jongen Chinees in Europeesche klee- derdracht, die iets tegen hem zei en ver vollgens in onderdanige houding voor hem bleef staan. Blijkbaar kreeg hij als ant woord vferdere instiructies, want na een paar oooenblikken boog hij overdreven diep, bleef staan wachten tot de man, waarschijnlijk zijn heer en meester, door Meer voedin^swaarde dan 2 EIEREN Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. Even een s zal 't bedrijf ingericht wor den tot v erhu u r i nr ic h ting Naar men ons uit de beste bron mede- deelde, zullen de bussen zoo geriefelijk mogelijk worden gebouwid en van het beste materiaal. Flinke ruime bussen, waarvoor naar modellen in binnen- en buitenland gezocht zal worden. Het staat' evenwel nog niet vast of en m hoeverre de bussen van particulieren zullen gekociht worden. Vergissen wij ons niet, dan is men thans reeds op de hoofdbureaux doende onitwerpen te maken. De benzinetreinen, die thans reeds hier l daar op ons spoornet loopen, zullen vermoedelijk in aantal uitgeb.reid worden, zoodat >op vele trajecten ee.n tien-minuten- dienst mogelijk wordt. AMERIKAANSCHE LOF OVER NEDERLAND. ,,Geen Amerikaan moet in zijn jonge jaren verzuimen, een kijkje in Holland te oetnen", zoo verklaarde Mr. Arthur L. Lee, de penningmeester van den New- Yonksdhen hotelhouidersbond, toen hij van zijn tocht naar het continent met de Amenikaanscihe hoteliers terugkeerde. En dan geeft hij een emthousiaste beschrij- vingnatuurlijk van de dijken, de mp- lens, de lage huisjes, de tuJpenvelden, Marken en Volendam, korbom van wat de Amerikaan in het land onder den zee- Spiegel pJeegit te bewomderen. „Er wordt in Holland meer Engelsch gesproken dan waar in Buropa ook, en het is de beste plaats voor Amerikanen om een goede kop k of fie te drinken" ,is zijn concluise. JTel. PORTO-VERLAGING. Als de Minister van Financien mee- gaat, is het plan met 1 October de vol- gende verlagingen in te voeren. De bin- nemlandsc.he briefkaart wordt van 7x/i op 5 cent gebrachit; het binnenlarudsch post- pakket van 40, 50 en 60 cent op 30, 40 en 50 cent, het recht op expressezending van binnenlandsche brieven en pakketten kom.t van 30 en 40 cent op 20 en 30 cent. Vender wil men voor lanidimaalbrieven en briefkaarten 'dezelfde tariefsregeling i.n- voeren als voor zeepostverzerjdirjg, dus brieven 10 cent en briefkaarten 5 cent. Intusschen kan dat niet z onder toe stem ming van Indie. Hoewel men reeds daar- over heeft geschreven en zelfs getelegra- feerd, is het antwoord van Indie nog niet ontvangen, zoodat men op deze verlaginq nog .maar niet te vast moet rekenen. Indie schijnt bezwaar te hebben. Bindelijk wil men voor couranten, die per abonnement, gefianfkeerd en per zee- post naar Indie gezoniden worden, het bin- nenlandsch tarief voor nieuwsbladen be- rekenen, dus tot 55 gram 1 cent, 55 tot 150 gram 2 cent. Deze verlagingen kosten ruim f 3 in.il- lioen. Men durft niet te veel rekenen op een grootere ontvangst door toenemend gebruik van de post, omdiat men een ver- schuiving in het verkeer van den brief naar de briefkaart verwacht, waarin men o.i. wel eanis gelijk kon hebben. Zooals men' weet, gi-ng reeds een port- verlaging van den brief naar het buiten land vooraf. Het porto werd gebracht van 20 op 15 cent en voor Belgie van 12J^ op 10 cent. Deze maatregel kost 1 y2 miihioen per jaar. Dc volgenide verifying moet brier ten goede komen, zegt de ,,N. Crt. Dat men dit nu nog niet aanidurft, is begrij- pelijk, want jaarlijks worden in het bin- nenlanid een 190.000.000 brieven verzon- den. Elke cent portverlaging kost dus on- geveer f 2.000.000 al rekent men met een 5 toeneming van het ver'keer. Men schijnt het nog niet eens te zijn over de vraag, of eventueel de verlaging zal ko men van 10 cent op 8 cent of 7Y2 cent. Vermoedelijk zal het 8 cent worden, omdat de post den halven cent heeft afge- schaft. Intusschen lijkt ons veel voor 7 V cent te pleiten. omidat we het 2\/2 cent- stuk hebben. Hoe dit zij, posfbrieven kun nen deze verllaging nog niet hebben. In de verre tdekomst bestaat nog het plan 25 procent (idus cent voor cou ranten en \y2 cent voor drukwerk) ver- lagiiuig op couranten en drukwerken toe te staan. waarmee nog eens 1 x/2 millioen ge- moeid zou zijn. de deuren aan de straat verdwenen was en Hep toen vlug naar een gemakkelijken stoel /bij een tafeltje met tijdschriften, waarvandaan hij hall en uitgang kon zien. Daar ging hij zitten en stak een sigaret op. Sherrington's belangstelling was door de houding van den grooten man met de zonderlinig getatoueerde pink al in hooge mate opgewekt. Nu ecihter, bij het zien van de rustig-rookende figuur bij de deur kwam er een gedachte bij hem op zoo aan- nemelijk, dat hij de juisthei.d ervan besloot te toetsen. Hij draaide zich met zijn stoel een kwart-slag om en ging zoo zitten, dat hij elke beweginig van den man bij de deur besipioneeren kon. En zelfs toen Husky Craydon beg on te praten, met een stem ondanks het feat, dlat zijn aandacbt elders was let'te Sherrington dit niet zonder een innerlijk gevoel van wrevel op die bij de minuut aammiatigiender en schetteriger werd, hield hij zijn gezieht afgewend. ,,Och, waarom die man in ons belang- steit komt er in dezen niet bijster op aan, wat jij Sherrington? Na onze vechtpartij van vanavond is er wat anders noodig om ons te infcimideeren, wat!" Alls eenig antwoord glimlachte Sher rington even, blij als hij was er zoo ge~ makkelijik af te komen en tevens, omdat Craydon's houding hem lichtelijk amu- seerde. Blijkbaar was Ihij zijn angst van een paar uur geleden vdlkomen vergeten. Wel, als de man zidh gelukkig wilde ma ken met een onwaarheid, Sherrington be sloot hem rustiig .in dien waan te laten. Maar bij het opnieiuw overdenken van het gebeurde van dien avond trok de eanigszins gieringischattend-lachende trek van zijn gezieht weg. Van Craydon was het natuurlijk aanigeboren lafhartigheid geweest, maar inderdaad was deze dr. DE T0E8TAND. Nu D nsdag a.s. htt Fransche parlement naar "Versailles trekt om het Antwerp op de instelling van een autonoom aflossings- fonds de kracht van een constitutioneele wet te geven, schrijfc de N. R. Crt. is aanstonds een oude s rijdvraag weer opge doken door het besluit van de socialisten om een voorstel in te dienen tot beperking der bevoegdheden van den Senaat. Zp willen verwerping door den Senaat van in de Kamer goedgekeurde ontwerpen krachte- loos maken, indien de Kamer na nieuwe raadpleging, haar eerste beslissing bevestigt, Kans van s'agen heeft dit voorstel niet, maar het stelt het congres voor de beslis sing, het al of nit t in behandeling te nemen. De regeering heeft officieus in de pers reeds te kennen gegeven dat het Congres met herziening van de grondwet niet verder mag gaan dan het punt, waarvoor de twee Hu z°n naar Versailles worden geroepen Tegenover deze opvatting staat die, dat het Congres bevo'gd is zijn eigen agenda vast te stellen en aan elke grondwetsherziening den omvang te ge en, dien het z-lf wenscht. Een vaststaande jurisprudence bestaat op dit stuk niet. In 1882 is bijvoorbeeld het ministerie-Gambetta ge1 alien op een wei gerirg van de Kamer om het herzienings- recht te laten beperken, terwijl twee jaar later de Kamer om redenen van opportuniteit zieh bij een beperking van dat recht neer- legd-\ De weder opleving van dit meeningsver schil over de recbten van het Congres kan tot gevolg hebbe-1, dat men te Versailles in een dag niet gereed komt. Meer dan tpdverl'es zal er r auwelijks uit voortvloeien, want de stemmirg in de Kamer heeft reeds Stargard wel een persoonlijkheid om een zwakken broeder als Craydon zich ge- itoond had, angst in te boezemen. Die doordringende oogen, die rechte streep van een momd boven de wilskrachtige vierkante kin, uiiterlijke kenteekenen van een hard, meedoogenloos karakter, stem- pelden den man tot een forrmidabelen teg/enstandex, tot iemanid met wien een zwakkeiling als Craydon zidh niet zou kunnen of durven me ten. Terwijl die gedaohten hem door het hoofd speelden, kreeg hij het bewijs, waarop hij had zitten wachten. De jonge Chinees bij de deur ging rec'htop zitten, draaide zioh langzaam om en monsterde, met een onverschiilligheid, te dik opgelegd om waar te zijn, eerst Craydon en daarna het meisje naast hem. Toen hij echter aan den laatste van het trio wilde beginnen, keek hij recht in een paar staalblauwe oogen. Haastig wendd'e de man zijn blik af. De hoeken van Sherrington's oogen rimpelden zich in een lach van voldaan- heid. Met een gieamuseerden trek om. zijn mond keek hij Jack Craydon aan. ,,Wat is er, Mr. Sherrington Waar om ladht u vroeg het meisje. Omdat onze vriend dr. Stargard zich zoo in de kaart laat zien. Hij heeft een spion achtergelaten dien jongen Chi nees daar, in die grijs-linnen ituniek. Ik zou wel eens willen weten, wie van ons het slachtoffer isEnfin, dat wordt sitraks uitgemaakt, als ik wegga." ,.En ondertussdhen ga ik naar mijn kamer om me te verkleedeneen goe de gelegenheid voor u en Husky om de quaestie in details te bespreken. Dus tot st,ralks dan Breng jij me even naar de lift, Husky?" Craydon stond een en al gedienstigheid bewezsn dat het regeeringsontwerp geen gcvaar loopt. De meerderheid van 420 tegen 140 stemmen was zelfs aaumerkelijk grooter dan die waarmee het z g stabiiha'ie- on'werp werd aangeromen 865 tegen 181. Bij de bespreking daarvan betoogden de tegenstanders dat het o:.twerp een nieuwe inflatie in de hand werkt, omdat het de Bank van Frankrijk machtigt buitenlandsche deviezen en Francch goudgHd in onbeperkte hoeveelheid aan te koopen en tot het daar- voor nood ge bediag nieuw papiergeld uit te geven. Poincare bestreed deze opvatti; g (d.e noch'acs van financieel technisch standpunt zeer wel te verdedigen lijkt) en de Kamer viel hem I ij, niet htt mi'st zeker omdat de sedert zijn ministerechap aanmerkelijk gesteg^n frarkenkoers hem gelijk geeft. De dab'ng van den fraukkoers, die juist Vrijdag intrad, (het pondsterlirg steeg op de Parijsche beurs van 165 tot 174) oefende geen invloed op de stemming, vooral toen tegen 't sluiten van de ma'kt de sterling- koers tot 170.50 daalde. Deze steike schommeling was het gevolg van den min-gunstigen weekstaat van de Bank, die een verhooging der biljetten- circulaCe van 1 2 milliard aanwees Aangez'en de voorschotten van de Bark aan den staat vergeleken bij de week te- voren slechts 400 millioen waren gestegen, de ongewoon groote stijging van de biljetten omloop vermoedelijk te wijfen aan de sterke stijging van het prijspeil gedu rende de laatste 14 dagen. Vandaar dat Poincare in de Kamer een krachtig optreden tegen ocgemoti-eerde prijsverhoogiDg aan- kondigde. FIN. HERSTEL VAN BELGIE Ook .Jaspar de Belgische minister heeft zich over het financieel herstel van zijn land uitgelaten. Zijn rede kwam daarop neer, dat zoo lang dit kabinet aan het be- wind is, verdere inflatie moet worden ver- med- n. In de breede zette hp uiteen, dat Belgie thans weer is, wat het vroeger was en druk werkt aan den wederopbouw. flet belangrijkste was echter natuurlijk zijn overz cht van de herstelmaatregelen van de fraDk Reeds z'et de bevolking dat het even wicht van de begrooting voor 1926 ver zekerd is door haar krachtsinspanning op he'e gebied der belastingen en dit ondanks de crisis van den wisselkoers, want de optrengst der belastingen overtreft alle vooruitzichten. Zij weet dat de begrooting van 1927 het eveneens zal zijn dank zij een u terste beperking der uitgaven die door het Comite der schatkist, welke in den schoot der regeering werkzaam is, met een onverbiddellijk grs'renghr id wordt doorgedreven. Dit comite heeft de niet volstrekt noodzakelijke werken afgelast, het heeft elke nieuwe benoemiDg van ambtenaren gestaakt, al de tijdelijke agenten afgedankt en calrijke subsidies geschrapt. En gisteren, toen de natie vastst-lJe dat de binntnlandsche vlottende schuld dreigender dan ooit werd door de inzinking van den franc, heeft zij vastberaden en zonder morren aanvaard dat deze schuld omgezet werd in aande 1-n van de nieuwe spoorwegmaatschappij, aldus de onvermijde- op. Achter elkaar liepen ze tu9schen de tafeltjes door naar de helderverlich.e gang. Sherrimg-ton ging wat gemakkelij ker zitten en began over de verandering in zijn omstandiigheden te mediteeren. Nog geen anderhaif uur geleden .had hij. pra'ctisoh gesproken platzak en geestelijk vol komen geslagen, door de straten van een vreemde stad loopen slenteren en nra nu was hij uitgenoodigd om als leider van een avontuurlijke expeditie te fungeeien De overgang was wel groot, te groat om het geluk, hem opeens deelachtig gewor- den. goed te kunnen beseffen. Zijn eenig- gewa'arwording was een kalmeerend ge voel van opluchting; het allerergste, het zich moeten gaan verhuren als stoker op het eerste het beste scbip was hem be- spaard. Maar tot hoe diohtbij was die ver- schrikking hem dezen keer niet genaderd! Vanzelfsprekend keerden zijn gedach- ten .zicih naar de beide menschen. aan wie hij de veEossing van dat erge te danken had. Het verlhaal van het meisje, hoe sim- pel ook vert eld, had zijn belangstelling in hooge mate opgewekt en die belangstel ling was er door de gebeurtenissen daar na niet op verminderd Kon het mogelijk zijn, dat er eeniig verband bestond tus- schen de vlucht van Eliot Craydon van Rossal Island, nu elf jaar geleden, en het vele onbegrijpelijke van dien avond Was de macht, die den man werkelijk ge- dwongen had tot afstand doen van alles. dat voor een beschaafd iemand groote waarde hebben moest, dezelfde welke nu weer in het leven van deze beide jonge menschen ingreep Hij keerde zidh om en keek de lange gang in. Craydon was nergens te zien. Hij bet zicih weer in zijn stoel terugvallen en beg on die laatste vraag te overwegen. lijke moeilijkheden, welke deze verricRing in grooten stijl met zich moet slepen trct- seerend, omdat zp wel weet dat zonder de 9 reading van het betaalmiddel iedere peging tot finaDcieel herstel nu'teloos zou zijn. De natie wil niet weten <an het be- diieg-lijke gift der inflatie en zooiang deze regeering aan het bewind is zal de inflatie ook woiden geweerd. De les van li t bui tenland is daar om ons te bewijzfn dat wij spoedig, na een periode van schjjnrijkdom, net diepste verval zouden kenren. Morgen zullen nrg andere maatregelen ncodigzjjn, zullen wij verder moeten voortstappen op den harden, steenigen weg die ons <Kor alle hicdernissen heen, leiden moet naar het eicddoel dat het huidige kabinet zich heeft gesteld de stabilisatie van het Bel- gischn betaalmiddel." OOK POINCARE BTJKT VOOR DE SCHULDENOYEREENKOMST FRANKRIJK AMER1KA. De franc te snel gestegen. Op verzoek van Poincare heeft de voor- zitter van de financieele Kamercommissie stappen gedaan voor de benoeming van e; n rapporteur, die rapport zal moeten uit- brengen over het vraagstuk van de ra'ificatie der schuldenorere* nke msten net Londen en Wash ngton. Een offic euze verklarirg, door het mi- nisterie van financien uitgegeven, bevestigt dit, doch voegt er aan toe, dat tot nu toe geen beslissing is genomen door den mi- nisterraad zelf, zoodat de kwestie nogriet a's afgehandeld kan worden beschouwd. De financieele commissie is direct verant- wcoTdelijk voor de behendeling dezer aan- gHegenheid, doch de Kamercommissie voor tuitenlandsche aargelegenheden heeft het recht daar geraadpleegd te worden. Deze gang van zaken heeft groote ver- rassing gewekt. Vooral natuurlijk in ver band met de kwestie der buitenlansche credieten, welke men aan die der ratificatie van de schuldaccoorden vastkoppelt. Tpdens de debatten verklaarde Poincare nog, dat het niet voorzichtig geacht moet worden, zijn toevlucht te nemen tot buiten landsche credieten en buitenlandsche leenin- gen, voor de Fransche valuta is verbeterd. Tot laat Vrijdagmiddag veiwacht'e men cog, dat ra de aanneming van de wet op het aflossirgsfonds en de wet betreffende de verhouding van den S'aat tot de Panque de Franfche, de eenige gedurende deze zittingsperiode nrg te behandelen kwestie zou zijn het houden van de Nationale Vergadering te Versailles. De nieuwe ftap van Po'ncare, om ook de Amerikaansche schuldregelingen ir orde te maken, schijnt plotseling gedaan te zijn, toen hij na overleg met enkele leden van het kabinet onder wie Briand, B( kanowski en Tardieu, en de voorzitter van de fn an- cieele Kamercommissimededeelde, dat bij de wet betreflende de ratificatie van de twee schuldenovereenkomsten £aarre nrg 'n de Kamer behandeld zou zien, voor deze op reces ging. De bladen toonen z ch algemeen verrast over het voornemen der regeering om de ratificatie der schuldenovereei komsten nog voor het parlementai-e reces door le zetten. De Quotidieu meent te weten, dat Poincare Het was zonberlingdat Craydon naar het Cbineesche kwartier gelokt was. of beter, niet het feit zelf was zonderling berooving op die manier was aan de orde van den dag maar het lokmiddel dat gebruikt was: he.t in uitzdcht stellen van volledige infonmaties. En minstens even zofii'eninig was die aanslag op zijn leven door het stelen van Janet Craydon's cas sette, dien vorigen nacht, die onbegrijpe lijke belangstelling Van dr. Stargard, eerst in de beidte Craydons, nu in hem zelf. Bij die gedachte gingen zijn oogen on- willekeurig naar den jongen Chinees in den gemakkelijken stoel bij den uitgang. De man deed nu alsof hij vlijtig in een krant las; het zonder iets doen op wacht zitten zou on/noodig de aandacht getrok- ken hebben. Maar nu Sherrington, van- ondex zijn hand uit, die hij als eien scherm voor zijn oogen gelegd had, hem begon te bespieden, betrap.te hij hem telkens op een sbeeilsgewijze blik in zijn richting. Was die man, of lie ver, de man wiens hand- langer dit jongie kereltje was, op de een of andere wijze in het drama op Rossal Island batrokken geweest Neen, die mogelijkheid was te ver ge zocht. Hij moest probeeren voor de schijnbaar onverklaarbare gebeurtenissen van dien avond een andere oorzaak te vindfan. Kon 't mogelijk zijn, dat de man, bekend onder den naam van dr. Stargard. niet nader te omschrijven plannen met Ja net Craydon had Het meisje was bui- tengewoon mooi als hij van dat stand punt uitging waren en de aanslag op het leven van Craydon en de plotselinge be langstelling van den man zelf in hem vol- 1 nv v e rik 1 aanbaar (Wordt vervolgd.) 1 -tvasev&to

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1