ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. NIEMEIJERS IIIEMEIJERS No 7948. Vrijdag 6 Augustus 1926. 66 Jaargang Franciscus van Assisi. AKKER's ABONNEBENTSPRUS VOLLE-MELK-REEP Beter dan Goed: DE BESTE BINNENLANDe BUITENLAND. Voor binnen Tei Neuzen 1,40 per 3 maanot-i vou» fouiien lei ^euzen tr. per uusi Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor Oit blad verschlint iederen Maandafl-, Woensdag- i i.»0 oer H maanoen Bij vooruitbetalmg ir. pei post r &.t»> 't buitenland alleen bij vooruitbetaling. en Vrijdagavond. H3 BCKL^STJBj IBXj-A-X). nGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN IV. Franciscus noemde zijn volgelingen g een monniken; en bet is ook met aan te nemen, idat hij hen precies als monniken bescihouwde. Hij gat hum den naaim Min- denbroeders, maar wij komen en blijven zeker in de sfeer van zijn denkwijze, in- diien wij den naam, dien bij bun scbonk, letterlijk vertalen met: ,,de kleine broe- deris". Hij schijnt bang te zijn geweest, dat de groote geestelijke waaridigbeden, voor hen met zich zouden brengen een element van praal, dat zijn uiiterst eenvou dig e en bijna excenitrieke opvatting van een werkelijk leven in de allergrootste nederiigbeid afbreuk zouden doen. Toch bestond bet groote onderscheid tusschen zijn reigel en die van de oude kloosters vooral bierin:-dat, in zijn geest, de monniken reizende em trekkende ge- zellen moesten worden in plaats van men- schen, die van een vaste plek in de wereld maar met wegkwiamen. Zij moesten om- gaan met de wereld, en bet was duidelijk, zegt Chesterton, dat de monnik van het ou'de systeemtdaartegen bet bezwaar had, dat hij formuleerde in de vraag: Hoe het mogelijk was, dat zij ziich met de wereld zouden afgeven zonder gevaar te loopen in het wereldsche verstrikt te raken? De kwestie: wel in deze wereld maar niet van deze wereld te zijn, is niiet zoo eenvoudig als zij misschien bij oppervlakkige formu- leering gelijkt. En toch was dit nu het ideaal van Franciscus, en hij heeft met mannemmacht er voor ges trade n, om dit zijn schoon ideaal te verwerkelijken. De goede hisschop van Assisi moet uiitiimg gegeven bebben aan zijn ontstelte- mis, toen hij hoorde, hoe hard de kleine Broederkens van Partiuncula het hadden, leveind zonder eenig comfort, zonder be- ziiitfiingen, slechts levend van watt zij krij- gen konden en zich vergenoegenid met den harden bodem als bed. Sint Francis cus gaf hem daarop een van die verba- zenid afdoende antwoorden, waarmede de menschen, die niet van deze wereld zijn, bun tegenstanders verslaam als met een knots. Hij moet ten antwoord gegeven bebben,,Zoo wij bezittingen hadden, dan zouden wij ook wapens er op na moe- ten houden en wetten, om die bezittingen te beschermen en te verdecfigen Dit zin- netje heeft men den sleutel genoemd tot de politick van Franciscus. En Francis cus was er voonts heel gerust op; hij-voor- zioh was er zeker van, daJt hij, die een keer de geloften had afgelegd, voortaan vrij overal zou kunnen gaan en zich gerust zou kunnen bewegen tusschen allerlei slag van vcllk, ja zelfs onder de meest verdor- ven lieden van deze wereld, omdat daar niets of sledhits heel weinig bestond, waar mede zij hem in hunne netten konden vangen. Franciscus was de laatste om kw-aad te den ken van de gewone men schen, alleen omdat zij slechts gewone menschen waren. Zij werden alien door hem met heel wiat meer genegenheid en bewondering bejegend, dan hun waar- schijnlijk ooit nog weer eens ten deel zal vallen. Maar met een pradhbig doel voor oogen: de wereld omhoog te voeren naar een niieuw, geestelijk enthousiasme, be- greep hij heel goed, dat zijn ,,broeders niet moesten wiorden als de doodgewone memscihenen dat het zouit zijm smaak niet zou mogen verliezen, zelfs niet, indien het werd vermengd met de dagelijksche spij- zen van de menschelijke natuur. Daarom was het doel, dat Franciscus Van Assisi zich stelde met zijn orden, dit: dat zij nog vrijer, veel vrijer zelfs, zouden zijn dan de gewone menschen. Zij moes ten zich las gevoelen van de kloosters, maar toch achtte hij het van nog grooter gewiicht, dat zij los zouden zijn van de wereld. En nu zou de wereld zijn men schen geen scihrik meer kunnen aanjagen en geen vat meer op hen kunnen krijgen, want zij kon met het spook van den hon- ger niet meer dreigen een man, die er in vollen ernst steeds op uit was: honger te lijdeii. En zij konden niet meer worden geruineerd of tot den bedelstaf gebracht, want zij waren immers al bedelaars naar eigen vrij en wil. Cihestelbon wijst echter in zijn reeds meermalen geciteerde studiie op nog een venschil tusschen de monniken van vroe- ger en deze nieuwerwetsche broeder- schap, en hij noemt dan hun practische levensziin en voorail de vaardige vlugheid, waardoor zij Uitmuntten. De oude 'broe- derschappen, zegt de Engelsche schrijver, met hun vaste woonpilaatsen en hun om- muurd bestaan, waren ook aan de nood- wendiighcden van een gewone huishou- ding onderworpen. Hoe eenvoudig ook bun leven modht zijn, zij moesten toch steeds over een zeker aantal cellen of etn zeker aantal bedden kunnen beschikken, of voor het mimst over een zekere kubiekie ruimte, waarin een bepaald aantal broe- ders konden worden ondergebracht; hun aantal wais dus steeds eenigermate be- perkt, en hing af van het terrain en de bouwmaterialen, waarover zij konden be schikken. Maar nu, met de Franciscanen, was dat heel anders: iedereen kon Fran- ciscaan worden, enkel maar door te beloo- ven, dat hij wilde prObeeren zijn nood- diruft te nemen van de bessen langs den weg of van het brood, dat zij bijeen wil- den bedelen, als zij er maar genoegen mee wilden nemien, een schiuiilplaats te zoeken onder een haag, of zich tevreden wilden stellen met een plaatsje op de eerste de besite stoep, waar zij zich geduldig zouden hiebben neergezat. Verder beston/d er geen enkele economische reden, waarom het aantal dezer geestdriftigen in een korte spanne tijds niet tot een verbazingwek- kende grootte zou zijn aangegroeid. Maar dan moet er ook de aandacht op worden gevestigd, dat bij deze snelle uitbreiding van zijn aanlhang heeft voorgezeten een sooxt optimisme, dat wel degelijk deel uit- maakte van Franciscus' karakter. Hij vergde zeker heel wat van de mensche lijke natuur, maar dat deed hij juist, om dat hij zoo groot vertrouwen in haar had. Hij verwac'htte zeer groote ding en van de buiitengewone mannen, idle hem waren oievolgd, maar hij verwachtte geen minder groote dingen van de gewone en alle- Oaagsche menschen, tot wie hij hen heen- zond. Hij bad de leeken om voedsel, en hij deed dat met hetzelfde vertrouwen. waarmede hij van zijn broedersdhap het vasiten veriangde. Ook rekende hij op de giastvrijh'eid van de menschen, omdat hij heusch iedier h.uis aanzag als het huis van een viiemd. En de paradox is miisschien niet te gewaagd, als wij zeggen, dat hij buitengewone menschen de wereld in zond enkel en alleen omdat hij de rest van het menschdom wilde aansporen gewoon te zijn. Schrijver dezes had onlangs eens een aangenaam gesprek met een non, die in de stad zijner inwoniing het werk van zie- kenverplegen uitoefent. Hij legde in dait onderhoud een welverdienide bewonde- rdng aan iden diag voor de groote zelfop- offering. waarmede dergelijke vrouwen haar arbeid verridhten, maar kreeg toen ten antwoord: Zeker, dat was waar, maar daar stomd dan intusschen toch ook tegen- over, dat dergelijke personein geen zorgen kennen voor ei'gien onderhoud. Hun brood en water is, zooals ide Bijbel dat uitd'rukt: gewiis. En zoo heeft men er dan ook, terecht den nadruk op gelegd, dat het oude kloosterleven juist daarom van zoo groote beteekenis is geweest voor het menschdom, omdat het niet alleen moreele, maar ook economische rust verzekerde. Uiit die rust zijn al die werken ontsproten, waarvoor de wereld nooit dankbaar ge- noeg zal kunnien zijn: het be waren van de erfenis der klassieken, de Gothiek, de wetenschaDoelijke en philosofische stel- sels,, de Theologie grootendeels, de geil- lustreerde handschriften en heit gebrand- sohilderde glas, om maar niiet meer te noe- rnen. Voor den monniik en de non waren de hulshoudelijke zaken eens en voor goed geregeld; zij wisten, waar zij 's avonds hun bord eten zouden krijgen, al was het dan ook vaak een vrij sober maal, dat hun te wachten stond. Maar voor een Fran- ciiscaan kwam het anders te staan: Zoo iemiand wist niet, waar hij 's avonds aan een bord eten zou komen. De mogelijk- heid bleef voor zoo iemand alitijd bestaan, dat hij heelemaal niets te eten gevonden zou hebben, als het avond werd. En nu mogen wij bier dan de drie orden wel noemen, die door Franciscus werden opgericht. De eerste noemden wij reeds, dat toch waren de Franciscanen of Minorieten. Zij leefden van aalmoe- zen, en dus noemde men hen (evenals de Domiinicaneneen ,,bedelorde". Allerlei Pausen, uit deze orden voortgekomen, schonken hun in den loop der jaren aller lei vrijheden, gaven verlof tot het hooren van de biecht en het schenken van aflaat. Zelfs onder den ban modbten zij aan de hunnen nog het Avondmaal toedienen. Universiteiten werden met leden dezer orde bezet, zij werden belast met de op- voeding van vorsten en leidden de poli- tiek der volken, terwijl de armverpleging en ook het Zendingswerk voor een groot deel in hun handen kwam. Daardoor ont- stond zelfs een zekere wedijver en rivali- teit tusschen de Dominicamen, die vooral de wetenschap betracihtten, en de Francis canen, die zich meer toelegden op prac tische en mystieke vroootnheid. Een tweede orde, door Franciscus ge- sticht, is die der Clarissen, een vrouwe- lijke orde dus. Clara Sciisisi, de dochter van een rijk en voornaam man, jong, schoon, en zeer begaafd, werd diep aan- gegrepen door Franciscus' optreden, en vlood van een glansrijk feest uit het huis van haar vader in de Portiuncula'kerk, om zich voor eeuwig met den Heiland te ver- loven. Daar wierp zij haar feestgewaad af, Met zich door Franciscus haar prach- gcn haartooi afsnijden en bleef, welke moeite haar verwamten ook in het werk stelden om haar naar haar vaderlijk huis teruig te brengen, haar geiofte en haar niieuwe levenswijze getrouw. Zoo werd zij in 1212 de stichtster en later de abdis van de orde der arme vrouwen, of zooge- maamde Clarissen. En de derde orde, van Franciscus uit- gegaan, is die der Tertiariers of Broo ders der Boete". Het was een vereeniging van leeken, die wel naar een geestelijken regel leefden, en strenge onthoudiing van wereldlij.ke vermaken in acbt namen, maar die overigens zich niet aain het ge wone, burgerlijke leven onttrokken. In een laatste artikel nog lets over Franciscus' levenseinde. DE KONINGIN EN DE PRINSES. Gisitermiddag om 3 u. 5 min. is de Ko- ningin met Prinses Juliana naar Den Haag vertroikken. De Koijiingiin-Moeder deed hen per auto uitgeleiioe tot de halte Soest- dijk. Tot Utreciht werd de reis gemaakt per extra-tredn. Bij het paleis en bij de halte Soestdijk stond een talrijke menigte, die de vorstelijke familiie hartelijk toe- juichte. Bij het paleis Soestdijk was de burgemeester van Baarn en bij de halte Soestdijk de burgemeester van Soest aan- wezig. Te Utrecht zijn de salonrijiuigen in den gewonen trein naar Den Haag gieplaatst. De Koningin en de Prinses werden, toen Zij zich voor de ramen van het salon- rijtuig vtrtoonden, hiartelijk door het vrij talrijke publiek toegejuicht. Omstreeks kwart voor vijf zijn de Ko ningin en de Prinses in de Residentie aan- gekoimen. In 'n hofauto met halfgeopende kap reden de vorstelijke personen naar den Ruigenhoek, waar zij eenigen tijid zul- len verblijven. De Koningin en de Prinses werden op het stationsplein door een talrijke menigte hartelijk toegejuicht. DE WEELDEVERTERINGS- BELASTING. Volgens het Vaderland zal de weelde- verteringsbelasting worden ingetrokken. HET MEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG. In verband met de aaimeming van het Nederlandsch Belgisch verdrag door de Belgische Kamer schrijft „Het Volk" o.a., dat het thans niet ook tot Nederlandsche aanvaarding zou mogen eoncludeeren, daar de g-hee'e Ned rlandsche Kamer, met in- begrip van de soc -dem. Kamerfractie zich voor nieuwe onderhandelingen had uitge- sproken. Wij merken echter op, zoo gaat het blad verder, dat die uitspraak viel voor dat de Belgische Kamer het verdiag aan- vaard had. Na die aanvaarding nog aan den wensch van nieuwe onderhandelingen vast te houden, ware dwaasheid. Als de situatie totaal verandert, waar door aan een aanvankeiijke opvatting van onze Kamerfractie de grond onder de voeten wordt weggenomen, dan nog te eischen dat wij ons toch aan die niet meer mogelijke opvatting houden, dat is al te dwaas. ERUPTIES OP BALI. Nadat de eerste eruptie van den Goenoeng (berg) Batoer (Bali) geluwd was, ve'toont hij sinds Woensdagnacht wederom een ver- hoogde working. Er werden nieuwe kraters gevormd, waarvan or een, welke een corstaiten lavastroom spuwt, ongevrer 1 K M. boven de dessa Batoer gelegen is. De dessa geraakte langzamerhand in brand en werd door de lava verzwolgen. De bevolk pg heeft zich weten te reddenook het huisraad is geheel in veiligheid gebracht. De resident van Bali, de lieer P. E. Molen- burgh, seinde aan de r geering, dat hij heden zal afreizen naar de getroffen streek, waar de controleur van Kloei koeng, de heer H. C. J. Gunning en de regent van Bang'i be- nevens militairen en politie reeds aanwezig waren voor hulpverleenirg en tijdelijke huisvesting. Talrijke aanplantirgen zijn verwoest. De schade bedraagt eenige tonnen gouds. Gisteravond was de u'tbarsting te Sirga- radja voortdurend waar te nemen. Thans is het gerommel minder bevig. DE TOESTAND. Het Britsche Lagerhuis is vror een lang- du'ige vacantie uiteerge^aan, die al'een zal worden onderb:ok»n als bij het voortduren van het conflict in de mijnindustrie telkens voor een maand de verlenging van de „Emergen<y Powers" der regeering noodig ?al zijn. In de laatste zitting voor de vacantie, is nog een debat gevoerd naar aanleiding van de polemiek tusschen de heertn Mellon en Churchill over den aard van de door Engelar d bij de Vereenigde Staten aangegane schulden. Men weet, schrijft het Hbl. dat zooals de heer Chamberlain bet voorzicbtig uitdrukte aan den Amerikaanschen minister van financien Mellon een uitla'ing werd toege- schreven, waartegenover de heer Cburchill het gewenscbt achtte nadrukke ijk er op te wijzen, dat bier van een commercieele schuld geen sprake was. dat de schulden alleen waren aangegaan in het belang van de gemcmscbappelpke oorlogvoering van geallieerden en go associeerden en dat van een Britsehe schuld nauwelijks sprake zeu zijn geweest, indien de Vereenigde Staten niet een Britschen waarborg had verlangd voor de credit-ten, welke andere geallieerden uit Amerika voor hun oorlogvoering be- hoefden. De Am rikaansche voorstelling van zaken gaf er aanleiding toe, dat men in Engeland heel de houd ng van Amerika in de quaestie van de onderlinge schulden der geallieerden nog eens weer onder beschouwing nam. En een enkel blad, zoo t-ijv. de Daily Mail", ging zich daarbij in felheid van critir-k op uncle Shylock" te buiten. Peze polemiek, die voor de Britsch Amerikaansche ver- houdingen niet bepaald guns'ig is en die velen tegen de l-orst stuitte omdat men het in strjjd met de waardigheid van Engeland achtte om nu achteraf te gaan mopperen over een afgesloten transactie, hoe zwaar de, lasten daar van ook mogen drukken, is in het Lagerhuis door den liberaal Wedg wood Benn ter sprake gebracht. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. veroorzaakt door branden, snijden of stoo- ten, moetcn dadelijk met Akker's Klooster- balsem behandeld worden. Deze voortreffe- lijke balsem is niet alleen bloedstelpend en pijnstillend, maar zijn zuiverer.de en antiseptische werking voorkomt zv/eren, terwijl zijn geneeskracht verrassend is. Zorg steedis Akker's Kloosterbalsem in huis te hebben, het kan U dagelijks te pas komen. Minister Chamberlain maakte van deze gelegenheid gebruik om nog eens te ver- klaren, dat de kanselier van de schatkist alleen misverstand over den aard der schul den uit den weg had willen ruimen, maar dat er geen sprake was van een zich be- klagen over de 'ot s*and gekomen regeling Geen erjkele Britsehe regeeiing zou het met de eer en waardigheid des lands in overemstemm ng achten om achter den schuldeischc aan te loopen en zoo te trach ten vrijstelling van de aangegane verplich- tingen 'e verkrijgen. De B-itscbe regeering had indertijd het denkbeeld geopperd om de oaderlinge schulden van geallie»rd^n en geassoeiee rden eenvoudig te schrappen. Daarvan echter had men in Amerika r-iet willen weten. De Britsehe regeering had daarophare ver plichtingen jegens de Vereenigde Statengere- geld enhesloot daarop zeJf van haar schulde- naars niet meer te zulleu vorderen. dan zijzelf aan Amerika had te voldoen, Dat echter zelfs scheen haar niet te zullen gelukken, maar dat zou voor haar toch geen reden zijn, nu zelf zich te beklagen over de met Amerika getroffen regeling. Engeland z< u in elk geval zijn verplichtinsen nakomen, maar het wensehte dan toch wel vast te stellen, wat de juiste aard ^an de aangega-e schuld was Zeer terecht, meenen wrj. Er is t ch zeker voor Engeland geen reden, om bij de waarlijke royale houding, welke het in de quaestie der oorlogsschulden heeft aan genomen, zich een voorstelliDg van den loop der zaken te laten aanleunen. die met den juisten gang d'er zaken in strijd is. en die alleen moet dienen om de in deze quaestie minder torschh telijke houding van de Vereenigde Staten te verdedigen. DE WHITE STARLIJN ZAL EEN SCHIP VAN 60.000 TON BOUWEN. Franklin, de president van de intern. Mercantile Marine Corporation, heeft te New-York verklaard, dat plannen in voor- bereiding waren voor den bouw van het grootst* scbip ter wereld voor de White Stariijn, hetwelk orgeveer 60.000 ton groot zal zijn. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. TER NEUZEN, 6 Aug. 1926. SOIREE DANSANT. Wg voldoen hierbij aan het tot onsge- richt verzoek om de aandacht van lezeressen en lezers te vestigen op de in ditnommcr voorkomende advertfntie, betreffende de op Za'erdag en Zondag a.s. te geven soiree dansan'e in De Buiten-Societeit" door de bekende Roumens Ja'zzband. RIJKS HOOGERE ELRGERSCHOOL. Bp Kon. besluit van 30 Ju i zijn aan de Rijks Hoog< re Burgerschool te Ter Neuzen benoemd 1. tc^ 'eeraar: de heer J. D. Bruggink, thans tijdelijk leeraar aan die school, en 2. tot tijdelijk leeraresmej. W. A. Zylstra en mej. J. M. van der Meiiden, beiden als zoo^anig werkzaam. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 25 tot en met 31 Juli kwamen in de Provincie Zeeland voor 11 gevallen van roodvonk, waarvan 5 te 0 en W. Souburg, 2 te Hoedekenskerke, en 1 in de gemeenten 's Heer-Arendskerke, Krabbendjjke, Kruiningen en St. Laurens, en 1 geval van diphteritis te Oosterlacd. VERWIJDERING VAN HET WRAK DER ALPS MARU". Door het beEeer van bruggen en wegerr in Be'gie weid Dinsdag fcesloten dat de- werken tot weeruiming van het wrak van het gezonken Japan che stoomschip „AIps Maru" aangevangen kmden worden en des namiddags kwam de „Redder IV" reeds ter plaatse met het nood ge materieel. In den naiht werd nog een par'ij gzer van de ladiig overgeslagen. De zware laadboomen en luchTokers werden losge- maakt en vfrwijderd, een deel van de ver- schansing werd afgebroken en vier wind- assen werden uit het d- k met oxydr'que losgebrand. De fi'ma „Remorqvage a Felice", die mH de af raak van het sch'p tot aan het dek belast is, moet ook het aehterdeel van het scbip van het overige van het schip heelemaal losbranden, een soort van wetk dat tegenwoordig zoowel onder als bov(n water kan geschie-'en. De romp van het schipzal daarra in het bed van den stroom begraven wordeD. Men zal daa^toe een put ..zuigen" door middel van zandzuigers. RIJKSHENGSTENKEURINGEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft goedgevonden be paald: a. dat de gewone keuringen van tot dekking bestemde hengsten in het najaar 1926, welke alleen door de stamboekcom- missien zullen geschieden, zullen worden gehouden: Zeeland: (alleen voor hengsten type trekpaard) 27 October te Midldelburg en Zierikzee; 28 October te Katitendijke. b. dat de gewone keuringen van tot dekking bestemde hengsten in het najaar 1926, welke zullen geschieden door de Rijkscommissie voor de keuring van trek- paarden en door de betrokken stamboek- commissies zullen worden gehouden voor: Zeeland: (alleen voor hengsten type trekpaard) 19 October te Hulst; 20 Oc tober te Axel; 21 en 22 October te Oost- burg. (St.ct.) EN DIENST VERLATEN. Luitenant-kolonel G. J. P. A. Thom son, commandant der le divisie Konink lijke mareohaussee te 's Hertogenibosch, zal 1 October den dienst met pensioen verlaten. TER NEUZENSCHE COURANT Wonden Kloosterbalsem Friesche RlTABAn ons

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1