ALGEMEEN NIEUWS- EN APVERTENTIEBLAP VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREW. ABOHHEHEHTSPRIISi K"t^m'r!^£^£^SsS£SS&SS£r1Btl: .MVA-RKP No 7347. Woensdag 4 Augustus 1926 66" Jaargang. HIMPEBWET. rasttKJ Een vervolging in Thibet. BINNEHLAND. BU ITEM LA HP. FEUILLETON. Beter dan 6oed: DE BESTE ingezonden mededeelingen JDBEEfcSTBl IBJLtA-TD- "^"rdLL"™ ?tih.».nd,n ™,d, .p KONING1N EN PKlNSES. De Konirgin en Prinses Juliana rertrok- ken gisteren niet van Soesicyk naar den Ruygenhoek De Koningin wandelt zoo nu en dan een oogenblik in den tuin, dosh de Prinses boudt voortdurend haar kamer. Morgen komt Dr. De Jong ten paleize, die beslissen zal tf en wanneer he vertrek naar den Ruygenhoek zal plaats hebben. DE TOESTAND. In den s ryr), die tusschen de Mex:caansche regeering en de katholieke kerk is ontbrand, hebben beide party en schryft de N. R C-rt. dadelyk naar de scheipste wapens gegrepen. De geestelgkheid heeft het alg< meene interdict afgekondigd, een uitcrste maat- regel, in de middeleeuwen herhaaldelijk toegepast tegen wrerspannige staten en vorsten, tnaar in den nieuwen 1 ijd geheel in onbruik geraakt. Men moet al teruggaan tot het begin van de 17e eeuw om er een voorbee'd van te vinden in. bet conflict tusschen paus P-ulus V en de republiek Venetie. Een interdict d i, een verbod aan de priesters om kerkelijke handelingen te verrichttn, heeft als strijdmiddT natuur- lijk ten doel de bevolking tegen de regee ring, waarmee de kerk overhoc p ligt, in het° hart as te jagen en langs dun weg de regeering klein te krijgen. Voorloopig ziet het daar in Mexico nog niet naar uit. Het socialistbch getinte bewind slaat ducbt'g van zicb af, zet din pauselijken veriegenwoordiger uit het la d, confiskeert <'p groote ,-chaal kerke'ijke goe- deren, ontwapent alle katbolieken en gaat met militair geweld elk verzet tegen zijn draconische maatregelen te keer. Het kan daarbij op den sterken steun rekenen van een groct deel der vakbonder. De inzet van dit merkwaardig tveegevecht is de onder het presidentschap van Carranza uit- Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 10) (Vervolg.) Janet Cray don was nil een en al leven en andmo. Misschien herinneren de mensdhen daar zich nog t een of amder. Misschien kunnen ze me dingen van later datum vertellen Sherrington onthield ziich van tegen- spraak. Als Eliot Craydon, vergezeld door een klein meisje, inderdaad van die reisroute gebruik gemaakt had, bestond er groote kans, dat het geheugen van het be- houdende Oosten de herinnerimg aan een unicum als dat bewaard had. En even- eens onthield hij zioh van onmiddellijk antwioorden. Daarvoor werd zijn brein te volkomen in beslag genomen door het blaksemsnel ordenen van indnuikken, het vluig conclusie-trekken uit alles wat hem verteld was, een chaos van gedachten, waanudt er een stralk omlijnd te voorsc'hijn trad. Hij hief het hoofd op en keek Husky Craydon aan. „Uw gaan naar die kit had ten doel om tijding van uw oom te hooren?" ,,Ja", gaf Craydon met een verbaasd giezdcht ten antwoord. ,.U was er met een Chinees. Hoogst- waarschijnlijk de afgezant van den man. die tijding voor u had. Hoe was u met hem in aamraking gekomen?" gevaardigde sterk anti-cli ricale grondwet van 1917. Tot dusver was aan de bepalingen, die beoogen de mackt van de kerk te knotten, geen uitvoering gegeven en als men president Calles mag gelooten zou dit zoo gebleven zyn als de clercs zich rpstig had gehouden. In een iede tot vertegenwoordigers van de vakbonden heeft de president o.m ge- zegd „Terwiji de rege ring verdiept was in e oplossing van gewichtige vraagstukken, als het on'.wet'pen van de begrooting, de verbeterir.g van het openbaar oi.derwijs en de ontwikkeling ran industrie en !ai dbouw, had zij het ka'holieke el.ment bijna ver- ge'en, toen onve heeds de katholieke geeste- lijkheid in de reactienaire pers verklaarde, de nieuwe grondwet der republiek n et te erkennen en haar aanhangers beval die grondwet niet te g-hoorzamen. Deze re bellie moet de rege rmg met alle wettehjke midde'en te keer gaan". Calles beschuldigde voorts degeestebjkheid van kwade t ouw en verraad en kondigde den „eiLdstryd tusschen republiek en re I actie" aan. Nu dient vooropgesield dat d^ wt ttely ke b pal ugen, waartegen de kerk opkomt, by strikte uitvoering inderdaad fnuikend zouden zijn voor de godsdieDstvrijbeid. Zij betreffen in hotfilzaak een biperkirg van de immi gratie van geestelyken, (:eer vele priesters zyn van ltakaansche en Spaansche Lationa liteit)het verbod van religieuse scholen en orden het verbod van het verricbten van religieuse handeiingen huiten de kerk (processies e. d het verbod van kerkelijke publicaties waarin pobtieke aangelegen- heden worden behandeld n het recht van den staat om kerkelyke goederen in beslag te nemen Nadat het nu een dag of drie hard tegen hard is gegaan en de strijd het heele land in rep en roer he eft gebrachthei ft de geeste- lijkhoid de regeering een wapeDsti'stand voorgesteld om een volksstemming over het conflict mogelijk te maken. Of de regeering daarin zal treden is een and^re vraag omdat haar kansen hij een plebisc et hoogst orge- wis zyn. Niet emin verdi nt het denkbeeld ernsti'ge overweging een bestand U ch zou de opgewonden gem ederen tot rust laten komen^eo aan hei conflict, waarhij nu reeds buitenlandsche helangen betrokken zyn getuige het protest van den Engelschen gezant tegen de inbeslsgneming yan goederen der EDgelsche kathedraal zyn matelooze scherpte ontnemen. HET NEDERLANDSCH-BELG1SCH VERDRAG. De liberale ffIndependance Beige terug- komend op den passus van r'e Uonderdag j.I. door minister Vandervelde in den Pel- gischen Senaat uitgesproken rede, waarin wo dt betoogd dat de kwestie van de /,door- ,,Door onze verschillende advertenties in de kranten hier. De man kwam me in antwoord daarop opzoeken, zei me dart hij iemanid kende die me alles wat ik zou wil- len weten, kion vertellen, maar dat die iemanid ndet in de Europeesche buurt diirfde komen. t Verhaal klon-k aanne- melijik ein daaroon stemide dik toe om met den man mee te .gaan, op coniditie, dat ik hem na afloop hier zou betalen." „En ondanlks dat, heeft het maar een haartje gescheetld, of ze hadden u naar de andere wereld geholpen. Sherrington zat met gefronste wenkbrauwen. naden- kend voor zich uit te kijken. ,,Dat klopt niet met hun hebzucht. En dan, wat die geschiedenis van vanavomd betreft, dat was geen aanval om te berooven, daar zat een man achter, oen omtwikkeld iemand, die niet alleen kon telegrafeeren, maar kon telegrafeeren in code." Zijn woorden riepen een ontstelde uit- drukking in de donkere oogen van Janet Craydon wakker. Een paar oogenblikken nadat hij uitgesproken had, zat ze als iemand, die niet recht weet wat te doen, voor zich uit te staren. Toen vermande ze zich en keek hem recht in de oogen. ,,Er zijn nog een paar dangen die u weten moet, Mr. Sherrington. Van den avond van die advertentie af hebben Huslky en ik steeds het gevoel gehad. dat we achtervolgd, dat we bespied wer- denen gisteravond is er bij ons inge- brokenin onze hotelkamers bedoel ik. Alles is overhoop gehaald. maar be- halve een cassette, waarin ik de twee brie- ve.n van mijn vader bew:aande, is er niets gestolen." ,,En dat is voor Shanghai verduiveld vaart van oorlog schepen op de bchelde in de ovrrgroote m= erde. heid de! gevallen, feitelyk c pgelost wordt doordut Nederland, evenals Belgie, lid is var. n Volkenbond schryft nu dat, al is de Volkenbond er nog niet in geslaagd e- n duidelijke en zekere procedure te doen aanvaaiden inzake de bepalirg van den „aanvaller" door den raad en, te Geneve, ook nosz altyd met, eens- eez'nd, de formule#de aanvaller is hy die de arbitiage afwijsi" is aanvaard, inen in Belgie toch weet dat dit land nooit iets zal doen dat t elaten zou te veronderstellen dat het de aanvallende party is. wDit in acht grnoroen, zegt het b'ad, blijkt de bemerking van den beer Vandervelde volkomen peitinent te zyn. Wordt het gezag van den Volkenbond varsterkt, wor den de beginselen toegepast welke tot het pact hebben geleid en de door dit pact opgelegde verplicbt'ngen nagekomen, dan krijgt het Schtlde-vraagstuk, voor wat de doorvaart in oorlogstyd betreft, een heel ander aspect dan vroeger De rede van den heer Vandervelde zal, in Nederland, ongetwyfeld wordt n gecommenteerd. Deze commentaran kunnen uiet anders dan in- teressant zijn." FINA CIEELE MAATREGELEN IN BELGIE. De minister van spoorwegen hetft be sloten de taiieven voor hetreuigersv*rvo r met I September met 10 perc.nt te ver- hcogen. Van dtze verhooging wordt een accres van de inkomsttn met 50 millit en fra cs per jaar verwacht. Ook vordt een nieu«e verhoogirg van andere tarieven la 1 September in het vooruitzicht gesteld. De r geering het ft aan het staatsper- soneel van ambttnarer, bed'enden^ en arbeiders een extra duurtf-bytlag van7.o0 fra k voor iedere r eks van 30 put.ten bovt n het irdtxeyfer 510 toegekend. De eisch van het personeel was een ze fde verht oging, maar by een indexcyfer van 300. HOE EN W'AR UET VEE OVER DE GRENS GESMOKKELD WORDT. Men schryft aan htt Laattte Nieuwsuit Moerbeke (Waas) Seiert de laatste inzinking van den frank, 3_4 weken Drug, is er hier niet anders gedaan dan vet vee uitgeioerd of beter uitgesmokkeld, vermits het in den nacht o er de Nederlandsche grens gedaan wordt, daar het in Nederland officieel nietbiDnen mag. Byra dagelijks woiden in het spoorweg- s'ation gansche wagons met zware vette beesten gelost. Dez^ worden dar. den nacht daarop naar Holland gesm1 kkeld. Onder- tusschen word, n er i og gansche kudden van veider uit het laid otk in den nacht overgesmokkeld. We hoorden deztrdagen vertellen dat er op een dBg in een weide 40 zware vette beesten byeengebracht waren en dat ze 's morgens o^er waren. Wy Beken mogen intufschen het vleesch zeer duur betalen en moeten dit alles maar laten gebeuren. Maar waar is onze politie, waar zyn onze gendarmen en doean ets^ Wy denker. nochtans. dat het wel smokkelen is, vermits alles in den nacht wordt oyer de grens gejaagd. De be o'king bagint z;ch daarover zeer op 1e winden. Wanneer wordt er van hoogarhand inge- grepen ECONOMItCHE CRISIS IN 1TAL1E. Het kabinet h. eft nieuwe maatrege'en gen men om de economische crisis te stuiteD. Zoo zbl o.m. slechts een sooyf brood gebakken mogen worden. Italie keert dus weer terug t t het oor o^sbrood. Volpy he, ft verklaard dat de daling van den Lire koers te wyten is aan de mone- taire crisis in andere landrn, doch zy is niet gerechtvaardigd. De ataatsbegrooting s'nit met een groot surplus. Itatie heett alle oor'ogsschulden geregeld. De open- bare schuld daalt constant. De regeering, aldus Volpy, heeft besloten een gezonde financieele politiek te volgeD, door den papieromloop te ve minderen, terwyl al'e d. partementen krachtige bezuinigir gen zul- len invoereD. De nieuwe lasten, die op de natie gelegd zyn. worden met de groot- ste discipline aanvaard door het volk, dat ervan overtuigd is dat er geen andere mogelykheid bf staat om den economischen strijd te winnen, waarvan de toekomst van het land afhangt. De bladen keuren de gencmen maatregelen goed en dringen er by de tevoiking op aan vertrouwen te stellen in de regeering die den toestand meester is. VLEESCHUITVOER VAN BELGIe NAAR DU1TSCHLAND. Onder bet opschrift ,Waar onze levens- middalen blyven", geeft de Etoile Be'ge e n vernaal orer onormen vleeschuitvoer naar Duitschland. Zoo kocht, vertelt het blad, een Hollandsche firma, in 7 weken ongeveer een millioen kilo vleesch in Belgie. Elken nacht vertrekt een trein met versch geslacht vleesch naar Duitsch land en den volgenden morgen neds wordt dit vleesch in diverse Duitsche steden verkocht. Aldus, zegt het Belgisch blad, eten onze bu gers Argen'ynsch vleesch, dat in be- vroren toestand wordt ingevoerd, terwyl het versche vleesch, dat Belgie zelf vooit- brengt, door de Duitschers wordt gecon- sumeerd. Belgie moet duie dollars betalen voor zijn Amerikaansch vleesch en deze Hollandsche maatschappy stiekt een niet geringe winst op van het verscbe vleesch, dat Belgie uitvoert. VREESELIJKE WATERSNOOD IN CHINA. Uit Peking wo dt g< meldt, dat het hoofd- kwartier van Woe Pei-foe in Honan onder water is geloopen. Een groote over- strooming heeft de provincie Ho. pel ge teisterd. Er zouden reeds 4000 personen verdronken zijn. EEN AANSLAG OP PRIMO DE RIVERA. Toen Primo de Rivera Zondag tegen halfat ht te Barcelora per auto op weg was naar het station teneinde de terugreis naar Madrid te aanvaarden, slingerde op eens vlak bij het station iemand een dolk naar h t gesloten rijtuig van den premier. Primo de Rivera werd niet getrofLn, de dolk drong ach'er de ziplaats van den dictator in de bekleeding der auto. De menigte wierp zich onmiddeltyk op den aanrander. Op dit ooge blik kwam een ^olgauto aan, waarin zich bnrgerlyke en militaire au-o-iteiten bevonden en de e reed den aan a:, der omver, die bewuste- loos bL.f liggen. Door het geschreeuw opmerkzaam ge maakt, keerde Pr mo de Rivera zich om en zag ferst toen wat er was ge eurd. By 1 et de auto rtoppen, trok het mes uit de bek'eeding en legaf zich verclgens order geestdriftig gejui h der menigte verder te vo. t naar het station. Zonder verdere incidenten werd de reis naar Madrid vooit- gezet. De aanrand r s 34 jaar oud, in de provincie Barcelona ge^oren en heet Domingo Massache Torrente. Hij het ft bij zyn val een dubbele breuk aan het dijbeen opgeloopen en moest onmiddelijk naar het zitkeLhuie worden ovtrgebracht. Omtrent het motief van zij a daad weigerde by inlichtingen te vers<rekken. De politie heeft evenwel onmiddellijk haar arcbief nageplozen en daarbij bleak haar, dat de man sedert verscheidene jaren als gevaar- lijk ana'chist staat ingeschreven. Hii is reeds wegens een aanval op poiitiebe- ambten tot 6 jaar tuchthuisstiaf veroordf eld. HET VERMOGEN VAN DEN LAATSTEN TSAAR. De Daily Chronicle brengt een opzien- barend bericht, ontleend aan een Italiaansch blad. Het be icht betreft de kwestie van het vermogen van wijlen den laatsten tsaar van Rusland, welke kwestie nog steeds niet is uitgevochten Het grootste deel van het persoonlyk vermogen van den tsaar was n 1. in Enge'and geplaatst. 1 ij bet begin van den o rlog moet het deposito van den tsaar bijna 500 millioen gulden hebben bedragen. Gedurende den oorlog heeft de tsaar heihaaldelyk groo'e bedragen uit de depo- si o opgenomen, en ook tydei s zyn gevan- genscbap zou tsaar Nicolaas nogwisse'sop -zyD Londensche bank hebben getrokken, in verband w.llicht met plannen om uit de bolsjewistische kluisters vri] te komen. Thans, naar men meent, is van dat fortu'n nog ongeveer 200 milliotn gulden over en er zyn, natuurlyk, Del wat liefhebfcers voor deze nalatenscbap. Daar is in de eerste plaats de sowjet- regeering, die wel graag be«it wilde nemen van deze som. ^3an zijn er de verschillende bloedverwanten, de moeder van den ver- moorden tsaar, die te Kopenbagen woont, zyn zusters Zem:a en Clga en nog eenige groothertogen, die ieder bun pojtie van de nalatenschap vragen. Het ltaliaansche blad deelt tbans mede, dat bij arbitrate uitspraak zal worden be- paald wien een deel van Nicolaas' fortuin toekomt en hoeveel A's arbit.rs i oemt het blad niemand mindt r dan koning Geo' ge van Engeland of den koning van Italie. Het verzoek tot deze scheidsrechter'ijte uitspraak zou zyn uitgegaan van eenige bloedverwanten van wijl* n tsaar Nicolaas. TER NEUZEN, 4 Aug. 1926. VERKIEZ1NG NOTABELEN NED. HERV. KERK. De giisteren alhier -gehouden herstem- ming ter vertkiezinig van drie noitabelen der Ned. Herv. Kerk had den volgenden uit slag: In de vacatures H. Koekkoek en M. R. de Feijter werden uitge'br'acht 170 stem- men. Van onwaairde 7. eigenaardig, Sher gton voegde Cray don er aan toe. Dat was het, moest Sherrington in zijn hart toegeven toen, opeens scheen het of hij de verklaring van dat eigenaardige ■gevonden had. ,,in die advertentie was er natuurlijk ook sprake van de gebruike- lij-ke belooming, nietwaar? Misschien is dat't hem geweest. Het wemelt hier van boeven op een vierikanten meter hier ziitten er meer dan ergens a riders in een heele straat. Waarschijnlijik dais niets dan een poging om inlichtingen te krijgen, om die dan, opgesierd door een stelletje leii- gens als nieuws uit de eerste hand voor de belooming in te wisselen-." ..Maar de aanval op mijn neef dan?" ..Ja, daar zitten we weer. Daar begrijp ik niets van de heele quaestie is in hooge mate omverklaarbaar. Husky Craydon wreef zich in de han- den en keek den man tegenover hem met een zelfvoldaan lachje aan. ,,Maar on- dertusschen hebben wij ze een lesje gege ven, he, Sherrington! Op zoo n verdedi- gumq hadden ze niet gerekend. Sij het aanhooren van die grootspraak kvyam Sherrimgton weer het bleeke ge- zicht met de half uitgezakte omderkaak en de vefitig-glimmende huid voor den geest, hoorde hij den man weer stotfceren, weer onduidelijk articuleeren van angst In een intense opwelldng van minachting, mon- sterde hij hem even door zijn oogharen. De man was een opsnijer, een keTel van niets, wiiens doel het blij.kbaar was om bij zijn nicihtje in de. gunst te komen, de ma- nier waarop, deed er niets toe. Als geVolp van deze conclusie kwam de gedachte bij hem op, of er tusschen die beide jonge menschen misschien sprake van intiemere relaties kon zijn; onwillekeurig gingen zijn oogen naar de meisjeslhamd op de stoel- leuming. Een smalle hand met slanke in- gers en mooie rose magels zonder een ring! Geen plotselinge schittering van goud onitsierde het doffe blank van de huid. Gerustgesteld keek Sherrington weer voor zich. Wat ook de aspiraties van Husky Craydon mochten zijn, voor het oogenblik Zijn gedlachtemgang werd door de stem van het meisje onlderbroken. ..Mr. Sher rington, zoudt u met ons mee willen gaan naar Che-to, naar den Thibetaan Nima Tashi? Geen van ohl beiden. noch Hus ky, noch ik, kent een woord Chineesch. We zouden als onbeholpen kinderen staan kijken, daarom hebben we een tolk noo- dig. U zou ons werkelijk eenjjroot ge- noegen doen, enenZe aarzel- de, 't was moeilijk de goede woorden te vinden. Craydon schoot haar te hulp. ,,Wat je er voor hebben moet. Sher rington, dat wou Janet vragen. En zeg. neem een raad van mij aan en hak er flank in oom Eliot heeft een hoop geld nag el at en toen hij lama of zoo iets derge- lijks werd." Janet Craydon kreeg een kleur van er- gernis, een oogenblik Jang leek het, of ze haar neef een 'ferme terechtwijz>ing wilde toedienen. Maar ze bedacht zich. waar- sahijnlijk achtte 'ze het beter de onhebbe- lijkheiiid goed be maken en keek Sher rington met een blik aan, waanuit ze op- zettelijk alle uitdrukking gebannen hiield ,,Dat is een manier van de quaestie onder woorden bremgen," zeide ze rustig. ,,Ik weet nog een andere: met de kosten behoeft geen rekenimg ge'houden te wor den. Dus, als u ons wiilt helpen Sherrimgton aarzelde geen oogenblik. Niet alleen vertegenwoordigde dit aan- bod datgene wat hij het meeste noodig iad: goed betaald werk, maar tevens be- teekemde het dagelijks omgang met het meisje tegenover hem. En dan telde nog een derde overweging in niet geringe mate mee: Craydon was een lafaard en een pocher; hij had hem leeren kennen als een man, die op een kritiek oogenblik zijn tegen,woordigheid van geest^ kwijtraakte. Om een jong meisje met zoo'n slappeling naar de binnemlamden van China te laten, gaan zou gelijik staan met een misdaad. En dus antwoordde ihij la'komiek! .Ja." Janet Craydon deed geen moeite om haar blijdschap te verbergen. ..Dat doet me genoegem," zeide ze een- voudig. ..Husky en u kunnen dan samen alles regelen Plotseling zweeg ze, ze vergat zelts haar zin af te maken. Er kwam een vreem- de uitdrukking in haar oogen. met een eigenaardig-starren blik keek ze naar iemand of iets, dat zich schudn achter Sherrington scheen te bevimden. Gedre- ven door een omverklaarbaar gevoel keer de hij zich snel om emkeek recht in de oogen van een man, die blijkbaar op het oogenblik, dat Miss Craydon op zufk een o»pvallen<le manner zwee<|, de denren boven aan de vestibuletrap binnengeko- men was, en hem mu, met zijn hoed in de band, strak stond aan te kijken. (Wordt vervolgd.) seeretarie ter inzage ligt een verzoek met bylagen van FRANCOIS GERRIT BUTER, bruotU,ttkker U; Dne- wesren (gem. Ter Neuzen) om FERGL NNING tot het piaatsen van een heete i^nTbekend^n broodbakkerij, in het perceel kadastraal bekend in u„r, ,.J in tat ,.n dit om bezwaren tegen de mwni »B schrif. verzoek in te brengen en deze mondel g telijk toe te lichten bezwarenhebben, Zoowel de verzoeker als zij die het boyen_> kunnen gedurende drie f jJ™mppntp ken- gemelde iiJd.Up, .drift™. irevesti^i dat volgens de bestaande jurisprudence nfet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die met overeen- ko.nstiff art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden daK voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 2 Augustus 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZLNGA, Burgemeester. A. P. DE VOS, w.n. Secretans

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1