ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPLREN. NIEMEIJERS NIEMEIJERS No. 7945 Vrijdag 30 Juli 1926 66e Jaargang HIHPEBWET. Bij IHIuggebeten ABOHNEMENTSPRIJS: B BINNENLANP. BUITENLAND. buitenland J /,/u per j maanaen irancu pei hu;"- Dit blad verschijnt iederen IKaandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. HET NEDERLANDSCH—BELGISCH VERDRAG. Oud-minister prof. dr. baron Descamps David heett, namens de commissie voor Buitenlandsche Zaken, uit den Belgischen Senaat, een rapport ingedieud nopens het ontwerp van wet tot goedkeuring van het tractaat ter herz:ening van het op 19 April 1839 te Londen tusschen Nederland en Belgie onderteekend ve drag. De rapporteur wijst er op. zooals uit de „Msb." blijkt, dat het. Ned.-Belgische Ver- drag, zooals de Kamer het heeft gosdge- keurd in een loyalen geest, op gelukkige wijze moet iqjdragen tot het uitbrei ten van de vrije simenwerking tusschen Nederland en Belgie, twee landen, die op elkaaraan gewezen zijn en die op viiend-chappelijke wijze, ten bat-) van het eigen *e!zijn, het hunne kunuen bijiragen in het belacg van de welvaart en den vrede. Uitvoerig zet baron Descamps de voor- geschiedenis van het tractaat uiteen, de bijzo< derheden zijner hepalingen betreff-nde de militaire vetdediging, van Limburg. die van de Schelde, het economiseh gedeelte en de kanalen-kwestie, om dan te komen tot de volgende conclusie. wYan een tractraat zooals het aan uw goedkeuring vooigelegde, mag, noch op politiek, noch op economiseh gebied, vol ledige bevrediging verwacht worden. Belg e heeft op politiek terrein zekere concessies gedaan, die het als van groot belang beschouwde voor de veiligheid van zijn grenzen. Maar noch van de Neder- landsche gedelegeerden, noch van de andere leden van de commissie van XIV kreeg het de medewrrking, die het had verwacht Het aanvaardt thans loyaal de bepaling van het huidige tractaat en vindt er een minrelijke schikking in van vraagstukken, die zonder dit tractaat onopgelost zouden blijven. Het is van oordeel, dat zekere contesta- ties, d;e tot in den laatsten tijd nadeelig zijn geweest voor de Nederlandsch Belgische betrekkingen, plaats moeten maken voor een politiek van wederzjjdschen eerbied, wederzijdsch vertrouwen en van een vriend- schapp-lijke toenadering door een steeds toenemende belangengemeenschap. Op economiseh gebied is het voor beide landen van belang, dat alle aangelegenheden betreffende de verbetering der waterwegen geregeld word°n volgens vaste en redelijke bepalingen, die gemakkelijk kunnen worden toegepast. Tusschen beide is maar een politiek moge- lijk en wel deze, die ze leidt raar de ge- mepnschappelpke uitbreiding hunner rijke hulphronnen en dan verder in de wereld de belangen van den vrede en de beschaving te dienen. Ook op grond daarvan, raadt de senato- riale commissie van buitenlandsche zaken de goedkeuring van het huidige trac traat aan. Bij de behandeling, in den Senaat, zeide minister Vandervelde het overbodig te achten, na het rapport van baron Descamps, dat op zoo gelukkige wjjze bet verslag van Van Cauwelaert completeert, in andere woorden de verklaringen te herhalen, door hem in de Kamer afgelegd. Spreker ver- heugde zich er over, dat men in Nederland wel wilde toegeven, dat d»ze verklaringen duidelijk en eerlijk waren. Van economiseh standpunt hecht Belgie het boogste lelang aan een vriendschappelijk accoord met Nederland in zake het >egime van de Schelde en de verbinding door water tusschen Antwerpen en den Rijn. Van politiek standpoint is het, indien zulks nog hoeft te wot den gezegd, zonder bijbedoelingen of voorbehoud, dat de Be'gische regeeriDg de oplossingen heeft aanvaard. welke alle overdiacht van grondgebied of i ternationa'e servituten uitsluiten. Spreker zeide verder, dat Belgie zich daarbij houdt aan artikel 6 van het trac taat van 19 Ap'il 1839, waarbjj beide partijen voor eeuwig afzagen van alle territoriale aanspraken op grondgebied, gelegen binnen elkanders Grenzen. Ook verklaarde hij nog in antweord op door het Kamerlid Herman Vos gestelde vragen dat, wat de Wieling-m betreft, beide Staten bij brieven, 3 April 1925 tusschen de ministers van buitenlandsche zaken ge wisseld, overeen kwamen, deze kwestie buiien de gesloten overeenkomsten te laten. Wat de kwestie van de vrije v*art der Be gische ooOog-schepen in de Schelde betreft, deze is niet opgelost, maar heeft ook net het belang dat sommigen er aan hechUn. Belgie heeft geen vloot meer en bij een verdedigingsoorlog zouden de meeste ge^ alien toch onder toepassing vallen van het pact van den Volkentond, waarvan ook Nederland lid is De minister besloot zijn rede met de hoop uit te spreken dat het nieuwe verdrag veel zal bjjdragen tot ver betering van de betrtkkingen van beide Staten. Het BoDdstestuur van den Nationalen Bond van handels- en kantoorbedienden „Mercurius" heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer, waarin het opmerkt, dat het in het belang deigenen, die in hacdel en scherpvaart hun bestaan vinder, een herziening van bet verdrag in hooge mate wensehelijk acht, en verzoekt te be vorderen dat de onderhandelingen worden heropend. NE ERLAND IN OPBOUW. De economische toestand van ons land doet thans denken aan die stadsgedeelten, waar huizenblokken zijn weggeruimd voor het maken van een oreeden verkeersweg. Kolossale gebouwen zuilen er langs komen waarvan men nog nauwelijks de bestemming weet. Het geweldige internatioLale vtrkeer dat. van den weg gebruik moet maken, ziet men nog aileen in de toekomst. Nederland begint, evenals dit in de lie eeuw het geval was, weder internationaal te zien. Berlage bouwt in Lun^en waar vroeger de vreeuidelingeu werden weggeke- ken, V ssering werd te hulp geroepen bij het invoeren v, n den gouden standaard in Zuid-Afrika. Prof. Bruins ontwerpt mede den grondslag vo.r Duitschlands weder- opbouwZimmerman en Van Ggn redden Oosteurijk van financieelen ondergang; Kroiler heeft het onder voorzitterschap dat feitelijk de leiding zal zijn aanvaard van de internationaie iconomische c nfe- rentie. Onze vliegers baanden een nieuwen ver keersweg om de wereld. Oeze waterbouw- kundigen ondersch iden zich in China onze ii dustrie levert een der grootste ijs- brekers en den grootsten baggermolen ter wereldbouwt schepen voor Engeland. Onze vissch rii exporteerde in 1926 voor het eerst naar Polen en de Balkan-Staten we noemen si chts eukele voorbeeldm. Aan v olkeLConterenties in internationaie regelingi n neemt Nederland in toenemende mate deel. Niet altijd in het voile te- wustzijn van onze beteekenis in het ver- keer der volken, zelf te veel doordrongen van het besef, dat wij slechts een kleine natie vormen. Te dik wij Is vergeten wij de vijftig mil- lioen ondeidanen, waarover KoninginWii- helmina buiten Europa gebiedtvergeten wjj, dat onze economische pos.tie nitt evenred g is aan de nauwheid van onze grenzenvergeten wij bovenal, dat de dienaar des rechts krachtiger steuu geniet dan oajonetten en kan nnen kunnen bieden. Wij zijn een kbin land, doch de namen van onze kunstenaren en geleerden zijn over de geheele beschaafde wereld beroemd. Wij zijn een klein land doch onze vloot, de vijfde in grootte, veert onze producten over den heelen aardbodem. Dat is een onschatbaar voordeel voor het welvaartspeil van onze bevolking. Schijnbaar getroost de Nederlandsche verbruiker z cb, in 't belang van zijn uitvoer, dure prijzen voor zijn kaas, boter, spek, enz., maar dit is een duurte, die haar rente wel opbrengt, naar het algemeene welvaartspeil door het- geen wij in het buitenland verdienen stijgt en andere waren overvloediger ter beschik- kirg komen. Gelukkig achten wij het, dat de Neder landsche uitvoer in de laatste jaren veel sterker is toeg nomen dan de invoer, zoo- dat b.v. van 1921 op 1925 het invoer saldo gedaald is van 870.6 millioen gu'den op 647.6 millioen in 1925 en onze liandels- balans dus aanimrkelijk verbeterde. Bij' a drievierden van onzen invoer wtrd in 1925 door uitvoer gedekt iets wat in geen tien jaren was voorgekomen. Reeds aileen de export waarde onzer tuinbouwgewassen en fjjne zaden is groot genoeg om daar- voor bijna twee en-een-halvemaal zooveel tarwe in te voeren a's geteeld zou kunren worden op den door die gewassen irge- nomen grond. Zoo vertoont het toekomstbeeld zich nog eerst in groote lijnen. Als bjj de stads- nitbreiding, als in de geweldige nieuwe sluis te IJmuiden, waar thans de zaedtreir en de komst van meer en groote schepen voorbereiden, ligt alles nog overhoop. Maar als de Nederlandsche t-urgers werken, beter nog samenwerken, zal het groot che verschiet, dat zich vertoont, ook verwezen- lijkt worden. TACANT1ECURSDS BINNENVAART. Op Maandag 2 Augustus a s vertrekt het Instructievaartuig ^Prins Hendrik" van het Onderwijsfonds voor de Binmn- vaart uit Dordrecht met de directeuren tn leerartn der Binnenvaartscholen voor een vacant e cursus naar Belgie, Aan dezen tocht nemen verder o a. deel de heeren Th. L. Mellema, inspect-ur voor de Scheep- vaart te Groningeu J J. van Capelie, voorzitter van de txamencommissie voor de Binnenvaart en Tb. C P. M. Kolfschoten, burgemeester van Efam en vertegenwoor- digers van de Zuidereeevisschersorganisatiei en van den Zuiderzeeraad. Den eerst-n dag van den tocht wordt naar Hansweert ge areu, vanwaar Dins dag de reis naar Antwerpen wordt voort- gezet. Gedurende den tocht zal na een inleiding van den heer M. Braam, leeraar aan de Binnenvaartschool te Rotterdam, een bespreking worden gehouden over het Binnenaanvaringsreglement en zijn afwij- kingen. In den namiddag worden de deelnemers aan den tocht, na een b-groetirg door den Nelerla'ndschen consul-generaal te Antwer pen, den heer A. Ruys, ontvangen door het gemeentebestuur di>r stad, waarna 'savonds met de vertegerwoordigei s der Belgische binnenvaartorganisaties een ge- meecschappelijk diner plaats heeft. Op uitnoodigi' g van het Fonds tot uit breiding der Belgische Rijnvaart brengen de—aprsist n den d<-r,den dag van den tocht een be oek aan de havens en dokken van Antwerpen. Donderdag 5 Augmtus vertrekt de ,/Prins Hendr k" *an Antwerpen naar Gent. Het bestuur en de leeranen der Belgische Rijc- vaartscliool zuilen zich met eenige andere autoriteiien bij hetNederlandschegezelschap aansluiten. Aan boord zuilen na inleidingen van de heeren. A. de Vos, directeur der Binnenvaartschool te Rotterdam en A. A. Klein, leeraar Binnenvaartkunde te Dor drecht, besprekirfgen worden gehoudtn over het leerplan voor de Rijnvaartscholen en over de nieuwe Rijuvaartacte en de bezwaren daartegen. Vrijdag, den laatsten dag van het bezoek aan Belgie, zuilen de deelnemers de havens van Gent bezichtigen en daar na door het gemeentebestuur dier stad worden ontvangen. Zaterdag 7 Augustus keert het Instiuc- tievaartuig met de cursisten in Nederland terug. BABEL WORDT VOOR DE TWEEDE MAAL VERWOEST De Amerikaansche geleerde Ellis roept in de pers om hulp voor het opgeg aven Babylon. De regeering van Irak houdt volgens hem geen toezicht op die kost- bare ruines, die m t geweldige moeite door Duitsche atchaeologen zijn blootgelegd De Arabitreu kunnen er naar havtelust aan vemielen. wat in hun handen komt. Bo vendien beschuldigt Ellis de autoriteiten, dat zij eenige buiteDgewoon kos'elijke uit- gegraven stukken, die door Engelsche en Amerikaansche geleerden aan het daglicht zijn gebracht, e, nvoudig spoorloos hebben laten verdwijnen. Ellis kan bewijzen, dat die dingen reeHs in particulier besit zijn overgegaan, van lieden, die alles voor een appel en een ei hebben opgekccht. Hij voorspelt, dat als niet gauw wordt inge- grepen, Babel in 1928 nogmaals, en dan voorgoed en volkomen, vernield zal zijn. BEZUINIGING EN VERHOOGING. Naar men uit Brussel meldt, is in den Moniteur beige, een decreet afgekondigd, waarbjj alle benoemiogen van rechters, substituter, procurers en a'der gereehte- lijk personeel tot 1 Augustus 1927 worden stopgezet. De spoorwegtarieven voor het goederen- vervoer zuilen met ingang van 1 Augustus nogmaals met 10 pCt. worden verhorgd De speciale tarieven, welke op 1 Juni jl. ongewijz gd oleven, zuilen nu met 21 pCt wordt n vermeerderd. De tarieven voor het transport van rtizigers en bagage blijven onveranderd. DE HAVEN VAN ANTWERPEN. Herhaa'delijk werd in Belgie in de laatste jaren beweerd, dat het verkeer in de haven van Antwerpen met reuzenstappenist'ooruit gegaan. Niet aileen in de dagbladen, ook in het parlement werdtn daarover beschou- wingen ten beste gegeven, steunende op cijfers en statistieken, waaruit moest blij ken dat de tonnenmaat sedert 1914 aanzienlijk was gestegen. In zijn rapport over het wetsontwevp tot bekrachtiging der conventie van Washington betreffende den 8 u^endag schreef de socialist:sche senator Lafontaire dat, als men voor de bedrijvigheid der Antwerpsche haven in 1913 het cjjfer 100 neemt, dieztlfde bedrijvigheid in 1922 tot 128 was gestegen, in 1923 tot 143, ir> 1924 tot 153. Dit wetsontwerp werd Dinsdag in den Senaat bespioken en bij deze gelegenheid ieefi de liberale senator Dens een heel andere stem laten booien. Zijn verklaringen zijn des te belangrijker, daar dfze een der Jirmanten is van een bekerde Antwerp sche reederij. „Volgens Lafontaine, aldus Dens, zou ret verkeer in de Antwerpsche haven met 50 procent zijn gestegen. De door hem aangegeven cijfers zijn echter onjuist. Een der vorige sprtkeis zeide, dat de vreemde- lingen met lof over onze haven spreken, terwijl zij beklad wordt dcor de Belgen. Ik heb oi ze haven lief en jui&t daarom meen ik hier de waarheid te moeten zeggen. Onder de bedrijvigheid van een haven verstaat men de manupilatie der koopwa ren, het laden en het lossen. Welnu, uit dit oogpunt is de haven van Antwerpen, in vergelijking met 1913, met twee mil lioen ton achteruitgegaan, op een totaal van 18 millioen ton. Een vermindering dus van 11 tot 12 prccent. Wij zijn de eenige haven in West- Euiopa, waar achteruitgarg wordt vast- gesteld. Deze epfers zijn niet te weerleggen. Een ander angstwekkei d feit is dit, dat de haven van Antwerpen thans beter is ingericht en grooter is dan voor den oor- log en desniettemin met moeite het hoofd kan bieden aan een bedrijvigheid, die met 2 millioen ton verminderd is. Sommige schepen worden te Antwerpen in de statistieken der tonnemaat opgenomen, ofschoon ze half ledig vertrekken. Andere worden tweemaal ingeschreveD, wat men noch te Hamburg noch te Rotterdam deet Thans is er, wegens de Engelsche werk- staking, eenige verhooging in het verkeer waar te nemen. Doch die is van tijde- lijken aard. Wegens plaatsgebrek hebben wij te Ant werpen moeten afzien van een verkeer, waarop wij recht hadden. Men mag zich af vragen hoe er in een haven, die beter toegefust is als vroeger, zich gebrek aan plaats kan voordoen, Spreker ging dan vc ort en gaf als zijn meening te kenneD, dat de toepassing van den achturendag een der oorzaken is van dien aehteruitgarg. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN en Beten van Andere Insecten geeft het inwrijven met PUROL dadelijk verlichting. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN VREEMDELINGENBELASTING IN BELGIe. De miinisternaad heeft gisterochtemd den tekst van het besluit betreffemde de hef- fing van een verblijfsbela sting voor vreemdelingein geredigeerd. Voor perso- nen, die niet gewooniijk in Belgie of een land met lagen wisselkoers verblijven, wondt deze taxe gebracht van 10 op 20 pet. voor den huur van kamers en appar- tementen en van 10 op 15 pet. voor het volleidiig pension. Die mimister.raad heeft verder den tekst gereedgemaakt van een besluit tot heffing van een belasting op de auto's van buiten- landens. Deze zal 10 frank per dag be- dragon. EEN RUN OP BANKINSTEL- LINGEN. De Elzas-Lotharingsche bladen beves- tigen in het algemeen de paniek-voorval- len, die gedurende de laatste dagen in verband met den val van den Franschen franc hebben plaats gehad en die tot ern- stige economise he storingen hebben ge- leid. Het publiek bestormde overal de spaaikassen en bankinstellingen om geld op te nemen en daarmede inkoopen te doen. Zoo heeft de Strassburger Spar- kasse op een dag 1.600.000 frs. u.tbetaald en slechts 150.000 frs. o.pgenomen. In bijna alle groote steden in Elzas-Lotha- ringen moesten de spaarbanken gesloten worden en de betalingen stopzetten. Eenige bladen maken zelfs gevsg van sluiting van de grenzen of verhooging van pasgeliden. PAPIERBEPERKING. De ..Matin" deelt zijn lezers mede. dat daar Frankrijk zijn inkoopen in het bui tenland zooveel mbgelijk behoort te be- perken en de Fransche industrie slechts 40 van het door de pers benoodigde papier fabriceert, het blad voorloopig met vier in plaats van met zes pagina's zal verschijnen. DE HUIZENNOOD TE LONDEN. In de Dinsdag geihouden zitting van den Londenschen Graafschapsraad heeft kolonel Levi.ta, voorzitter der woningcom- missie, medegedeeld, dat het tekort aan huizen in Groot-Londen thans 72.000 be- draagt teoen 50.000 in 1919, dus 22.000 meer dan zeven jaar geleden. In Man chester bedraagt het tekort 16.000 wo- nimgen. Neville Ghamberlain. de minister van openbare gezondheid, ontvdng een denu- tatie van den National Housing' ard Town Planning Council, welke hij krach- tige maatregelen toezegde om in den nood te voorzien. TER NEUZEN, 30 Juli 1926. CONCERT OP DE MARKT. Ter gelegenheid van den jaardag van H.M. de Koningin-Moeder, is het muziek- gezelschap ,,De vereenigde werkliieden" voornemens aanstaanden Maandagavond te 8 uur concert te geven op de Markt en het volgende programma uit te voeren. 1Volkslied. 2. Amsterdam-marsch H. Blankenburg. 3. Diana, fantaisie J. van Dam. 4. Les cloches de Corneville, vals Coard. 5. Luisa di Montfoxt, celebre solo pour clarinette Bergson. Pauze. 6. Nord-express. pas redouble C'h. Lhomme. 7. Forgeron de village, morceau caracteriistique Ch. de Carmont. 8. La Fleurance, caprice pour petite flute L. Mayeur. 9. Vieux Camarades, marsch C. Terike. 10. Wilhelmus. TENTOONSTELLING HAND- WERKEN ENZ. Wij vesbiigen .de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie betref fende ide tenitoomsteliling van fraaiie haud- werken, frobelwerk enz. in de R. K. Be- waarschool der Eerw. Zusters. De toe- gang is vrij en er zijn italrijke attracties. die zeker de bezoekers zuilen lokken. AANBESTEDING RIJKSWATER- STAATSWERK. Woensdlag 18 Aug. a.s. zal te Miiddel- burg van wege het departement van 's rijlkswaterstaat worden aanbesteed het vervangan van drie houten brugdekken op ijzeren Jiggers door overbruggingen in gewapenid beton met bijbehoorende wer ken, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen, (Raming f 6000.) SCHEEPSBOUW. Door den scheepsmakelaar P. A. van Bouchaute, alhier, is voor rekening van den heer Gjult Slottje, alhier, aan de N.V. Ter Neuzensche Scheep bouw Maatschappg opdracht gegeven tot het bouwen van een motorvrachtboot, groot circa 320 ton, af- metingen 38,50 bij 5,05 bij 2,35 M. Deze b ot zal worden gebouwd vclger.s het n euwste type met kruiseisteven,, mo- derne selonro f en stuu hut op hef achter- dek. De voortstuwi gskracht zal worden ontwikkeld door een 80 P K. 2 cyl. Hoi landiamotor van Smit en Co's Mach'ne fabriek te Kinderdijk. BESMETTEL1JKE ZIEKTEN. Over de week van 18 tot en m t 24 Juli bedroeg het aantal gevallen van be- smettelijke ziekten in de prov Zeebnd RoodVonk: Go-s 1, Zierikzee 4. DiphthebtisOosterland 1. FESTIVAL TE KLOOSTERZANDE. Zondag 25 Juli vierde de Harmonie Sf.- Cecilia van Kloosterzande haar 60jarig b'staan door het honden van een iuter- Dationaal festival. Het is voor de teest- vierende vereeniging een groot succes geweest. Behal e alle gezel chappen uit de omgeving, namen ook de llarmonie TER NEUZENSCHE COURANT Buigemeester en Wethouders van TER NEU EN, maken bekend, dat het verzoek van MARINUS SCHIRPER, om (in} het pereeel, kadastraal bekend in sectie E no. 1048 een heete luchtoven te mogen plaatsen door hen is toegestaan. Ter Neuzen, den 27 Juli 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. FRIESCHEWfllTABAKj ODS ons IVIMEODOnuS NIEMfVtD k k\>. 6«0HI»0Ir. j/A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1