ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. iensti No 7944 Woensdag 28 Juli 1926 66e Jaargang HINDERWET. Een vervolging in Thibet. ABONNEMENTSPRIJS: v™'WM fi{ BINNEMLANB. BUITEN LAND, FEUILLET0N, Neuzen f 1 40 Der 3 maanderi Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden - Bij vooruitbetaling fr. per post 0,60 per jaar Dit blad verschijnt Burgemeester 6n WBthouders van TER BEUZEH De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de loting voor de lichting van 1927 Wie aan de loting deelnemen. De ingeschrevenen, die aan de loting moeten deelnemen, worden uitgenoodigd om tijdig op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Wijzo van loting. Naar het Engelsch van OTTWELL BINNS. 7) Vervolg.) „Bent u er ze'ker van, dat die Chinees Husky wilde aanvallen ,,Geen twijfel mogelijk. Toen ik op hem toesprong, had hij zijn arm al opge- heven voor den slag." ,,En volgens -u is dat tikken, dat tele- grafeeren, dat u van te voren gehoord had, een soort van prelude voor den aan- val geweest .,Ja, volgens mij wel. Zooals ik verteld heb, was het me niet mogelijk de boo-d- schap te ontcijferen, maar het zou mij ten hoogste verbazen, als er tusschen die twee dingen, seinen en aanval, geen verband bestaan had." Miss Craydon kmikte nadenkend. ,,Dus u denkt, dat ze Husky hebben willen be- rooven ,,Ja, dat is de meest voor de hand lig- gende gevolgtrekking. En voor een ge legenheid als die opiumkit niets buiten- gewoons." Een paar oogenblikken bleef het stil. Janet Craydon zat diep in gedachten voor zich uit te staren. Toen keek ze opeens haar neef aan. Bezwaren tegen de loting. Bezwaren, niet ingericht of niet in geleverd op de hier aangegeven wijze, kunnen geen gevolg hebben. DE KONINGIN TERUGGEKEERD. Gistermorgen te 11.32 uur arriveerde de Koningin per extra-trein aan het sta tion Soestdijk. De Koningin-Moeder ver- welfcomde Haar aan den trein. De ont vangst was allerlhartelijikst. In auto's werd naar het Pal-eis gereden. Een groote meniigte juichte het vorstelijk gezelschap toe. Het verblijf van de Ko ningin te Soestdijk zal in verband met den ver'jaardag van de Koningin-Moeder tot het midden der volgende week duren. Het kabinet der Koningin is te Baarn in het Badhotel ondergebracht. Prinses Juliana kwam gisterenmiddag 1.43 uur uit Apeldoorn te Amersfoort aan, waar vandaan zij zich per auto naar Soestdijk begaf. EEN MINISTERIeELE WAAR- SCHUWING INZAKE GEMEENTE FINANCIeN. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de colleges van Ged. Staten een circulaire gericht, waarin wordt in 't licht gesteld, dat het aantal gemeenten, dat in financieele moeilijkheden verkeert, steeds toeneemt. Blijkens de s-tatistiek der gemeentebe- grootingen van 1925 waren er van de 265 gemeenten boven de 5000 zielen 45, of 17 pCt., die haar rekening over het laatste dienstjaar hadden moeten afsluiten met een na-deelig saldo. Het uitslaand bedrag der gemeentelijke leeningen is, met terzijdestelling van de kasgeldleeniingen en woningbouwvoor schotten, gesteg-en van 230 millioen in 1898 tot f 1093 mjillioen op 1 Jan. 1924. terwijl bijv. in diezelf-de periode de rijks- schulden opliepen van f 1092 millioen tot 2788 millioen. Hierin sehuilt een groot gevaar. De gemeentelijke uitgaven stegen van plus minus /110 millioen in 1900 tot 1001 millioen in 1921. De Minister geeft ter verkrijgi-ng van de noodzakelijke versobering aan Ged. Staten de volgende gadragslijn in over- weging; ,,Heb je dien man, met wien je de af spraak daar had, nog gezien, Husky?" ,,Neen. Die stommeling van een Chi nees heeft hem niet den tijd gelaten ,,Denk je dat heusch Gesteld, dat het alles doorgestoken kaart geweest is dat hij je daarheen gelokt heeft om je op de een of andere manier onschadelijik te ma ken en te berooven ,,Zeg dat is een beetje te ver ge- zocht, Janet. De kerel wist drommels goed, dat hij na afloop mee terug naar het Astor moest om de duiten hij wist, dat ik ze niet bij me gestoken had. Dat was de afspraak. Neen, als ze je zoo iets leveren, moeten ze vooruit weten, dat er wat te halen is en in dit geval was dat er niet." ,,Dat zeg je nu zoo pertinent. Maar volgens Mr. Sherrington hier had het toch veel van een vooraf beraamden aanval eierst dat seinen en toen de naderbij-slui- pende Chinees," wierp Janet Craydon daar koppig tegen in. Sherrington keek van den een naar den ander. Door deze kleine woordenwisse ling tusscihen neef en nicht begreep hij, dat aan de gebeurtenussen van den avond iets gecompliceerders ten grondslag lag dan hij aanvan'kelijk gedacht had. En toen Craydon op ,die laatste bewering van het meisje niet dadelijk antwoord gaf, probeerde hij het met een vraaq op qoed geluk af. ,,Als ik het goed beg re pen heb, had u een afspraak daar in die kit ,,Ja. Met iemand, die me iets te vertel- len had, iets dat voor Janet en mij van groot belang is." a. geen goedkeuring van leeningsbe- sluiten dan sl'echts in allernoodzakelijkste aevallen, en als onomstootelijik vast staat, dat de uifcgaaf een leening wettigt; b. juiste scheiding tusschen gewone en buitengewone uitgaven; c. krachtige bevordering van conver- sie van leeningen; d. geen goedkeuring van leeningen, voor dekking van een tekort; e. te waken tetgen leeningen met te angen omlooptijd; f. inperking van de bedragen van vlottende kasschuld; g. te bevortderen het voeren van een be'drijvenpolitiek, die in geen geval na- deelige financieele gevolgen heeft voor de gemeentekas; h. beperking van de ,,kwade posten van de inkomstenbelasting; i. scherp toezicht op het vaststellen der salarissen; j. streng stelling nemen tegen het aan- gaan van verplichtingen, die de finan cieele lasten zonder uiter.ste noodzaak verzwaren. De Minister zal aan zijn ambtgenooten vragen niet zonder overleg met zijn de- partement maatregelen te nemen, die fi nancieele lasten op de gemeenten leggen; en meldt aan Ged. Staten dat ter nalevina van het bovenstaanide, de goedkeuring der begrooting, indien zulks noodig is, dieitt te worden onthouden. HET NEDERLANDSCH— BELGISCHE VERDRAG. Te Tilburg is Maanidag een bijeen- komst gehouden vanwege de R.-K. werk- geversvereenigingen in het diocees 's Hertogembosch en Breda, waarin ge- sproken is over het Nederlandsch-Bel- gisch verdrag. Uitgenoodigd tot bijwo- ning van deze bijeenfcomst waren*-o.a. leden van Proviinciiale Staten van het ge- west van vijf Kamers van Koophandel, burgemeesters der voornaamste gemeen ten en het comite van actie in zake voor noemd verdrag. De vergaderang was vrij druk bezocht; voorzitter was den heer H. Mannaerts, voorzitter der R.-K. werk- geversvereeniiging in het diocees Den Bosch. Onder de aanweziigen waren de heeren H. L. v. Oordt, gepensionneerd luitenant- generaal, en Ir. A. A,. Mussert, secretaris van het comite van verzet. Onderschei- dene genoodigden hadden beric'ht van verhinidering gezonden. De voorzitter zeide, dat de bijeenkomst niet eerder gehouden is, omdat de leider bezwaar maakte zijn rede te houden voor de memorie van toelichting verschenen was. De inleider Ir. Bongaerts kwam tot de slotsom, dat dit tractaat een algemeen Nederlandsch belang is en het de interna- tionale betrekkiug van de beide landen zal verbeteren. Dit tractaat is z.i. een ele ment van onderling vertrouwen en schept een krachtig Nederland naast een krach- tig Belgie, twee staten vrij in politiek. maar economisch samenwerkend. De heer Mussert zeide, het tractaat in strijd te achten met staatsbelang en staats- waardigheid. Het Antwerpen-Moerdijk- kanaal, dat ruimte zal bieden voor drie van de grootste Rijnschepen, zal het Rijn- verkeer afleiiden van onze groote havens naar Anitwerpen. Hij gewaagde van een toeleg van Belgie om onze scheepvaart naar Antwerpen af te leiden. Hij betoog- det dat het verdrag eigenlijk geen verdrag is. maar een dictaat van Belgie aan Ne derland. De heer Verschure stelde vast, dat het ,,Een Chinees ,.Ja." Husky Craydon onthield zich van ver- der uitileg geven en daar Sherrington niet den minsten lust voelde om hem door vra gen tot spreken te dwingen, viel er een stilte, die wel een paar minuten duurde. Sherrington keek Janet Craydon aan. Met haar handen losjes ineengevouwen en iets besluiteioos in de mooie donke're oogen. zat ze voor zich uit te staren. 't Was of ze het doel. dat ze wilde bereiken zich zeer goed bewust was. maar niet recht wist, hoe de zaak aan te vatten. Na een paar minuten nadenken scheen z-e toch tot een besluit gekomen te zijn, want opeens ging ze rechtop zitten en keek Sherring ton aan. ..Mijn neef heeft me verteld, dat u bezigheden zoekf. Mr. Sherrington; nu zou ik graag willen weten, als u me ten- minste niet te vrijpostig vindt, een spe- ciaal soort bezia'heden of beziqheden in het algemeen, 't komt er niet op aan, wat Sherrington's oogen gingen bij die vraag onwillekeurig naar zijn afgeloopen schoenen. Toen keek hij op en betrapte het meisje tegenover hem tot zijn eigen groote verbazdng op een medelijden- den blik. Bezigheden in het algemeen, Miss Craydon. Iemand in een toestand als die, waarin ik me bevintd, heeft eenvoudig- weg geen keuzezelfs hier in, China niet." „Maar gesteld, dat u iets avontuurlijks iets waar gevaar aan verbonden was, aangeboden werd rapport, uitgebracht door de Algem. R.-K. Werkgeversvereeniiging naar aanleiding waarvan een adres aan de Tweede Kaimer is gezonden, nog van kracht is. De vereeniging van bfnnenschipoers Schuttevaer verzet zich met kracht tegen het verdrag. De binnenvaart, die toch al met groote moeilijkheden te kam- pen heeft,' zal door -de totstandkoming van het kanaal in zijn belangen geschaad wor den. De heer Suermondt ontwikkelde be zwaren van publiekrechtelijken aard en wees op he-t gebrek aan wederkeeri-gheid in het verdrag. Voor een str-eek met land- en tuinbouw als W.-Brabant, zijn goede lan-dwegen wenschelijk. Spreker betoo-g- de, dat het bra-kke water, dat in droae tij- -den in het nieuw ontworpen kanaal zal vlgei-en, van nadeeligen invloe-d op de lanidbouw in W.-No-ord-Brabant zal zijn. De heer Van Oordt opponeerde met kracht tegen het verdrag. Spr-elker be- toogde, dat wij ons stellen in financieele dienstbaarheid van Belgie en dat door aanneming van het verdrag Nederland s aanzien een geduchte knak zou krijgen. Spreker hoopte, dat de Tweede Kamer het verdrag zal verwerpen. De inleider beantwoordde de sprekers met een kort woord. VLEESCHKEUR1NGSWET. Verschenen is het Kon. besluit van den lOen Juli 1926 tot uitsoering van aitikel 19 van de Vleeschkeuringswet. Daarin worden opgenoemd de eischen waaraan de slachterijen, vleeschwmkels, bewaarplaatsen van vleesch, vleeschwaren- fabriekeD, vilderijen, perserpen, drogerpen, zoutergen van dierlijke stoffen, vetsmelte- riien en inrichtingen bestemd tot bewaring of verwerking van bloed of dierlijken afval moeten voldoen in het algemeen en elk afzonderlijk. Zoo gelden voor vleeschwinkels behalve de algemeene eisehen nog de volgende a. Zy mogen niet in rechtstrfeksche open verbinding staan met woonvertrekktn, slachterijen, schafilokaien, weikplaatsen ter bereidiDg van vleeschwaren of ter bewerking van darmen en andere produeten van dier lijken oorsprong, bewaarplaatsen van afval- produeten van dierlijken oorsprong en stallen. b. Zelfstandigheden, die aan het vleescb een bgsmaak kunDen geven of bederf ervan kuunen bevorderen, mogen in vleeschwinkels niet aanwezig zijn. c. Slechts vleesch en vleeschwaren, zco- mede in luchtdicht ges'oten voorwerpen, geconserveerde leveDsmidden, eieren od boter, in een verpakking waarin zg aan den verbruiker wordt afgeleverd, beuevens voor werpen en inrichtingen, verbandhoudende met bewaren en verkoopen van vleesch, mogen in de vleeschwinkels aanwezig zijn. d. Toonbanken, ijskasten, uitstalkasten, hakblokken m andere voor het gebruik bij den verkoop bestemde toestellen en gereed- scbappen moeten in zindelijken toestand gehouden worden. e. De personen, met den verkoop van vleesch in de vleeschwinkels belast, mce'en tijdens hunne bednjfswerkzaam'neden steeds zindelijk gekleed zijn en moeten reine handin h'-bben. f. In elken vleeschwinkel, of in de ot middellijke nabijheid daarvan moet aan wezig zijn een waschgelegenheid met zeep en zindelijke handdoek. ,,Dat zou voor mij geen reden zijn om 't af te wijzen. Het: avontuurlijke is het zout van het leven, gevaar de saus." ,,Dus dat zou geen bezwaar zijn, als u naar rato gesalarieer-d werd?" vroeg ze met iets heel ernstigs in haar groote oogen. ,,Stel me maar op de p-roef," gaf Sher rington o-pgeru-im-d ten antwoord. ,,Daar voel ik heel veel voor." was het onverwachte antwoord. ,,U ziet er uit als iemand. die moed heeft dien het niet aan vindingrij-kheid mankeert"Ze zweeg, met haar hoofd iets gebogen zat ze hem nadenkend aan te kijken. Toen vroeg ze opeen-s sohijnbaar zon-der eenigen samenh-ang met haar vorig-e woorden: ,,Weet u iets van Tibet af?" Die vra-ag had op Sherrington de uit- werking van onverwaoht een fikschen duw. Hij ging rechtop zitten en keek het meisje tegenover hem opeens een en al belarngstelling aa-n. ,,Ja, ik weet er wel iets van af," gaf hij, wat voorzichtig, ten antwoord. ..Tien jaar geleden ben ik er geweest. ik maakte deel uit van een expe dite, die onder an-deren den gron-d op mineralen onderzocht." ,,Zoo ,,'t "Was niet bepaald een succes. De Thibetanen zijn alles behalve gastvrij 't leek meer op een veldtocht dan op een vreedzame expeditie. Negen maanden heb ik in een van de kloosters gevangen ge- zeten ik zou er nog zijn, als een van hun lama's of liever een die het ge weest was, ze hadden hem uitgestooten, om-dat hij verliefd g-eworden was op een non me niet had helpen ontsnappen." g. De haken. waaraan het vleesch wordt gehargen, mceten zindelgk en vrij van roest worden gehouden. In de in artikeL 19 der wet bedoelde inrichtingen mogen honden >n katten niet aanwezig ?.ijn. De Minister kan verbieden dat personen, lijdende aan eene der door hem te noemen besmettelijke ziekten, werkzaam zijn in de door hem aan te wijzen inrichtingen, als bedoeld in artikeL 19 der wet. Dit besluit treedt in working met in- gang van een nader te bepalen dagop dat tijdstip vervalt het Kon. bes'uit van 6 Juni 1921, St.bl. no. 754, met uitzonde ring evenwel van de bij dat besluit gegeven regelen voor inrichtingen, welke op den da um van inwerkingtreding van dit be sluit in overeenstemming waren met de bij dat besluit gestelde eischen, zoolar-g zij aan die eischen voldoeD. Ten aanzien van de overige op den datum van het in werking treden van dit besluit bestaande inrichtingen zijn, tot op den dag, waarop het bedrijf ophoudt fe bestaari, ook indien zulks van tijdelijken aard is, of waarop de inrichtingen of het bedrijf in andere handen dan van echtgenoote of kinderen overgaan, of de inrichtingeD wor den verbouwd, o.a. de volgende bepaliDgen van dit besluit niet van toepassing 1. van de algemeene eischen a. dat ten mirste een der wanden buiten- wand moet zijn en de daarmede verband houdende bepaliDgen omtrent licbtvoor- ziening door dien wand b. dat de gezamenlijke oppervlakte gras, ongerekend in deuren, niet minder mag bedragen dan 1/t gedeelte van de vloer- oppervlakte, mits de gezamer-lijke opper vlakte glas, ongerekend in deuren, ten minste Vio gedeelte van de vloeropper- vlakte bedraagt. HET BELGISCHE FINANCIeELE EN MONETAIRE VRAAGSTUK. Uit -de, op verschillende tij-dstippen in ons blad gepubliceerde berichten omtrent de financieele en mon-etaire crisis in Belgie schrijft het Hbl. heeft men reeds kennis kunnen nemen van het verloop en de beraiamde mid-delen tot bezwerimg van de crisis. Na-dat de regeering aanvank-elij-k eenigszins aarzelen-d was opgetreden, wat ook moet worden toegeschreven aan poli- tieke overwegingen is zij on-der den drang der omstandiigheden en door de Kamer op haar geoefemd. tot het nemen van krach tige, ingrijpende maatregelen overqegaan. Men zal z-ich herin-neren, dat ten-eind-e de regeering daart-oe in staat te stellen aan den Konin-g bijzondere bevoegdheden zijn verle-e-nd. waardoor de regeering zon der verwijl kan worden gemachti-gd de noodige s-tappen (?e ondememen. D'e regeering heeft diens volgen-s het recht: leeningen te sluiten, staatseiigendom met hypotheken'te bezwaren. de'rechts- qeldiglheid te erkennen van door particu- lieren en door den staat gesloten contrac- ten op goudbasis. alle belas-ting-en en rech- ten te verhoogen, teneinide te voorkomen dat de werkelijke op-brengst vermindert. alle maatregelen tot vermindering der inflatie en tot het doen terugkeeren van in het buitenland ondergebracht kapitiaal, het optreden tegen het verspreiden van Vol belangstelling had Miss Craydon hem aangehoord. Toen hij zweeg, boog ze zich iets voorover en vroeg met iets van greti-g verlangen in haar stem: ..En ondanks dat. bent u niet bang om teru-g te gann?" ..Bang? Nee' gaf Sherrington kortaf ten antwoord. Janet Craydon begon even te lachen. ..Neern me niet kwalij-k. Een overbodige vraag 't getuigt niet van veel takt als j-e je aan zoo iets schuldig maakt. De quaesbie is, dat ik graag zo-u willen we-ten of u er iets op tegen zoudt hebben om een expeditie er naar toe te leiden?" ..Als de uitrusting tip-top was, zeker niet. Maar een expeditie naar Thibet is geen kleinigheid. Wat zou het doel ervan zijn?" Miss Craydon keek haar neef aan. Als antwoord op de vraag in haar blik knikte deze even. Toen keerde ze zich weer naar Sherrington en vroeg: ,.Als we re- ferenties zouden willen 'hebbenzoudt u ons die dan kunnen geven?" ,,Ja de consul hier kent me en dan is er nog de voorzitter van de Asiatic An thropological Society Janet Craydon onderbrak den zdn door een gfibaar. ,,U behoef-t heusch niet ver- der te gaan, Mr. Sherrington. Mr. Ham mersmith alleen zou al aanbeveling qe- noeg geweest zijn. Ja, dan moest i-k u het doel van onze expeditie maar vertellen ,,Ja!" drong hij zachtje-s aan. toen ze zweeg en voor zich uit ging zitten kijken. als-of ze het met zichz-elf -over iets niet eerrs kon worden. (W-ordt vervolgd.) araxsiBaavziezesESLsats^vvm A. B. C. De brengen ter kennis van belangliebbbenden. dat in hunne vergadering van heden zijn nitgeloot: het aandeel No. 4 in de geldleening groot /"5000,—aangegaan in 1901; de aandeelen Nos. 16 en 29 in de geldleening groot 17500,—, aangegaan 111 1906; hec aandeel No. 11 in de geldleening groot 7500,aangegaan in 1910. aandeelen zijn allosbaar 1 October 1926 ten kantore van den or.tvanger dezer gemeente en wat die onder b en c betreft, 00k bij de Amsterdamsche Bank te Amsterdam en bij Julius Oppenheim's Bank te Groningen. Ter Neuzen, 27 Juli 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van JACOBUS PIETER VAN DER BENT, slager te Ter Neuzen om VERGUNNING tot het plaatsen van een electro-motor van 2 P.K. in zijne slagerij, in het perceel kadastraal bekend in Sectie L, No. 28. Op Uinsdag den 10 Aug, a.s., aes namiddags te 3 uur, zai in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om' bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schrif- telijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zy, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie d a g e n, voor het boven- gemelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente ken nis n e m e n van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandaeht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- korastig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten eihde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 27 Juli 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. voor deze gemeente zal plaats hebben in de voor- malige school A op het Schoolplein op MAANDAG, den 16 AUGUSTUS 1926, des voormiddags te 11 uur. Aan de loting nemen deel alle voor de lichting ingeschreven personen, met uitzondering van hen. omtrent wie voor den dag van aanvang der loting blijkt, dat zij,: a. bij onherroepelijk geworden uitspraak voorgoed ongeschikt verklaard of uitgesloten zijn b. zijn overleden; c. hebben opgehouden Nederlander te wezen en ook geen ingezetene zijn d. als niet Nederlander hebben opgehouden inge zetene te zijn e. als ingezetene, met-Nederlander, behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerig- heid is aangenomen; terecht in een andere gemeente zijn inge schreven. De loting geschiedt ten overstaan van den Lotings- commissaris. De ingeschrevenen worden in de volg- orde van het alphabetisch register opgeroepeo, om zelf een nummer te trekken. Blijkt niet, dat de opgeroepen ingeschrevene aanwezig is, of is deze buiten staat of onvvillig een nummer te trekken, dan wordt de wettige vertegenwoordiger opgeroepen. Blijkt niet, dat de ingeschrevene of de wettige vertegenwoor- diger aanwezig is of zijn zij, voor zoover aanwezig buiten staat of onwillig een nummer te trekken, ol acht de lotingscommitsaris het niet aannemelijk, dat de verschijnende persoon de opgeroepene is, dan ge schiedt het trekken door den burgemeester. het lid van den gemeenteraad of den ambtenaar der gemeente, bij de loting tegenwoordig, Het lotingsbiljet wordt alsdan bewaard ter secretarie van de gemeente, voor welke geloot werd. Aldaar kan de loteling het biljet binnen drie maanden na de trekking afhalen of doen afhalen. Door belanghebbende lotelingen of door hun wettigen vertegenwoordiger kunnen tegen de wijze, waarop de loting is geschied, bezwaren worden inge- bracht. Het bezwaarschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld, het moet, met redenen omkleed zijn en binnen tien digen, te rekenen van den dag, waarop de loting is afgeloopen, tegen bewijs van ontvangst worden ingeleverd hij den Burgemeester. Deze zendt het ter beslissing aan den commissaris der Koningin. Van de uitspraak van den Commissaris der Koningin zal een afschrift ter geineentesecretaiie gedurende tien dngen ter inzage worden ge.egd, waarvan openbare kennisgeving zal geschieden. Het ter inzage leggen van dat afschrift zal tevens bij persoonlijke kennisgeving worden bekend gemaakt aan hen, die de bezwaren inbrachten. Ter Neuzen, 27 Juli 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. i 7"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1