ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. NIEMLIJLR'S niEMEUERS No. 7942. Vrijdag 23 Juli 1926 66 Jaargang. abonnementspriis Franciscus van Assisi. BINNENLAND. BUITENLAND. Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /«,60 per jaar Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetaling. Dit blad verschijnt iederen M>aandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. JHlHlKSTHi J3JLlA.1I>- III. In 1210 begaf Franciscus zich met zijne gezellen naar Rome om de Pauselijke be- vestiiging voor de nieuwe Orde te verkrij- gen. Paus was toen Innocentius III. Eerst wilde de Paus hiervan niets weten, maar toen Ka.rdinaal Johannes Colonne den Paus opmerkte, dat, indien men den regel van Franciscus dwaas noemde en dien als onmogelijk verwierp, men toch eigenlijk ook Christus en ddens evangelic ter zijde stelde. Waren daar niet dezelfde eischen soms gesteld Stond daar geen kras ge- bod: J Wilt gij tot het leven ingaan, zoo verkoop al wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel, en kom dan herwaarts, en volg mij" Was daar ook niet volmondig er- kend, dat het lichter was voor een kernel om te gaan door het oog van een naald dan voor een rijke om het Koninkrijk Gods binnen te gaan En had de Hei- land niet gesproken van rijken, voor wie het bezwaarlijk zou zijn zalig te worden Toen diet de Paus Franciscus terug- komen. gaf 'hem en zijn gezellen den apostolischen zegen, en zei tot hen: ,,Gaat met den Heer, mijne brooders, en predikt boetedoening, zooals het den Heer be- haagd heeft u in te geven En wanneei de Almachtige u zal doen toenemen in aantal en in genade, dan zal ik meer voor u doen". Dus had de Orde dan nu het zoo vurig begeerde verlof om te mogen gaan prediken. Echter Wierd pas in het jaar 1223 de eenigiszins veranderJ» regel pauselijk bevestigd. Aan de broe- ders werd de tonsuur toebedeeld; de vor- melijke pmesterwijdinq heeft Franciscus nooit ontvangen, maar ze zelfs zeer oot- moedig afgewezen. Eerst met dezen tijd en na deze beslis- sing is de grootsche werkzaamheid der Franciscanen of Minonieten begonnen. De Orde breidde zich nu van daq tot dag uit; mannen uit alle standen traden toe om het zeldzame voorfoeeld van liefde, ootmoed en vroomheid: sommigen van hen waren eenigiszins levensmoede, an- deren daaremtegen vol jeugdige bezieling. En het mooie was wel dit, dat niemand werd afgewezen: terwijl andere orden zich moesten beperken om de soms zelfs zeer hooge kosten van onderhoud, was dit hier met deze adspiranten, die als de vogelen des hemels leefden, noch zaaiend, noch maaiend, noch vergaderend in hun- ne schuren, niiet het geval. Binnen tien jaar steeg het aantal broeders tot vij'fdui- zend en na een vijftigital jaren waren er al tweehonderdduizend. Al deze menschen bezaten letterlijk niets, en zij legden zich ook toe op geestelijke armoede, in het bij - zonder bij hun prediking, die zich door grooten eenvoud ondenscheidde, maar die alleen tot stichting van het geheele volk wilde dienen, en die daarom kort, wel- doordacht en zuiver diende te zijn. De grondtoon en grondtrek van al hun pre- diki q en arbeia moest liefde zijn en groot medelijden. Franciscus werd ver'teerd door medelijden met het arme volk, dat dreiigde ten onder te gaan in lichamelijken en geestelijken nood. Daarom trokken de broeders van de eene plaafcs naar de an dere. zetten zich aan den disch der armen, waren tevreden met het geringste voed- sel, spraken tot iedereen van het Gods- rijk, van de nocdzakelij'kheid der boete en toonden door hun eigen tevredenheid. dat de mensch ook in armoede en zelfs in groote ontberiing gelukkig kan zijn. Het was in een geest van volkomen zaligheiu en enthousiasme, dat Franciscus aldus sprak: ..Gezegend is de man, die zijn ver- wachting op niets ter wereld stelt, want alle dingen zullen hem tot een vreugde worden". En een van zijn biografen zegt het zoo schoon: ,,Het was door de kracht van dit vastberaden idee: uit te gaan van het niet, van de donkere niefligheid en nietswaardigheid van zijn eigen woestijn- achtige ledigheid, dat hij er toe kwam zich over al het geschapene te verheugen op een wijze, zooals slechts weinigen dat hebben gedaan. ,,Uit zijn spelonk", zegt Chesterton in zijn reeds genoemde studie, ,,uit zijn spe lonk, die was als een oven van laaiende dankbaarheid en nederigheid, verscheen nu op aarde een van de sterkste en vreemdste, in ieder geval: een van de me est origineele persoonlijkhcden, waar- van men in de geschiedenis van het menschdo<m ooit heeft gehoord. Hij was, benevens vele andere dingen, wat wij noemen: een karakter, ongeveer in den- zelfden zin als w;; spreken over een ka rakter, in een goed tooneelstuk of een goeden roman. Hij was niet alleen een humanist, maar ook een humorist, en dan voornamelijk een humorist in de oude Engelsche beteekenis van: iemand, die al- tijd in zijn humeur is, die zijn eigen weg gaat en die dingen doet, die niemand an- ders gedaan zou hebben". En deze eigenaardige man ach'tte oc'r de gering.sten en armsten. De mensch zoo leerde hij, is zooveel als maar ook niet meer dan hij voor God is, en bij God geldt de schijn der heiligheid al evenmin ais de glans der wereld; daar Hij alleen let op trouw in Zijn dienst. Wij zijn ge- roepen, zoo leerde Franciscus, om de ge- wonden te heelen en de dwalenden terug te brengen, want velen kunnen nog leven- de lidmaten van Christus worden, die ons thans kinderen des duivels schijnen. Slechts daaraan zal men erkennen, dat gij een dienaar van God zijt, zoo gij den dwalenden breeder met barmhartigheid tot God terugvoert en niet ophoudt om den zeer afgedwaalde van harte lief te hebben." De zendboden van en met het evan- gelie der armoede werden nu naar alle karxten uitgestuurd, naar Frankrijk en Spanje, naar Engeland en Hongarije, naar Griekenland zoowel als naar Duitschland, maar ook naar Afrika. Franciscus zelf verlangde vuriig de bekee- ring der Saraeenen. In het jaar 1219 trok hij naar Egypte, waar toen het leger der Kruisvaarders juist Damiate belegerde, om de macht des Sultans zoodoende te breken en het Heilige Land te kunnen be- zetten. Niet bang voor den marteldood, ja, dien haast zoekende, drong de dap- pere monnik door tot in het kamp van den Sultan Malek al Kamel. Hier werd hij gegrepen en voor den Sultan gebracht, die hem onder allerlei dreigingen vroeg, door wien hij wel gezonden was. Fran ciscus gaf ten antwoord: ,,Niet door menschen bgn ik gezonden, maar door den allerhoogsten God, om u en uw voik den weg des heils te wijzen." Deze wtoorden werden met zoo'n kracht uibgesproken en kwamen zoo rechts- streeks uit het hart, dat zij niet moeten hebben nagelaten een diepen indruk te maken op den Sultan en de andere Sara eenen. Franciscus verklaarde zich bereid zelf door het vuur te gaan, indien de Sul tan slechts beloofde tot het Christendom te zullen overgaan, indien hij er onge- deerid doorheen mocht komen. Mocht hij echter verbranden, dan moest zoo zei hij de Sultan dit niet toeschrijven aan eenige onmacht in Christus, doch 't alleen wijten aan de zonidigheid van Franciscus. De Sultan is daar niet op ingegaan. In- tusschen werd Franciscus door hem vrij- gelaten, met alle mogelijke eerbewijzen zelfs, en werd hem dus geenerlei leed aan- gedaan. Bij het afscheid moet de Sultan zelfs in het geheim tot hem gezegd heb ben: „Bid voor mij, dat God mij die wet en dat geloof openbare, waaraan Hij het meeste welgevallen heeft." Franciscus keerde naar Italie terug zon der veel te hebben bereikt, en bij zijn terug'komst had hij aanstonds een twist te beslechten, die inmiddels in de Orde was ontstaan. De door den stichter der Orde aangestelde Generaal-vicaris Elias van Cortona had de strenge regels van den oprichter eenigszins verzacht, zoodat de Orde voortaan eigendommen kon bezitten en men een of ander ambacht of beroep kon uitoefenen. De strengere broeders (met Antonius van Padua aan hun hoofd) waren daarover ontevreden. zij w.ilden vasthouden aan het absolute leven in armoede en ontbering, zooals hun meester Franciscus hun dit had geleerd en ingeprent en voorgeleefd. De strengere opvatting kreeg van Franciscus gelijk; Elias van Cortona werd uit zijn waardigheid ontzet en het bleef bij den in 1223 door den Paus zelven be- vestigden orderegel, waarin onder meer deze bepaling voorkomt: ,,de broeders zullen niets in eigendom bezitten, geen huis, geen plekje gronds, nog eenige an dere zaak; maar zij zullen als vreemdelin- gen in deze wereld den Heer in armoede en in ootmoed dienen." Het strekt Franciscus tot groote eer, dat hij voor de ,,gedienstigheden der praktijk" niet is gezwicht. Ook worden er allerlei wonderen van hem verhaald, dingen, die nntuurlijk niiet te controleeren zijn, maar die bij een zoo sterk karakter zeker niet alle absoluut onmogelijk mogen worden geacht. Wij weten echter maar ai te goed, hoe de vindingrijke verbeeldingskracht vaak een stralenkrans heeft gevormd om het hoofd der volksheiligen in de geschie denis. Trouwens, deze wonderen zijn het niet, die ons met zoo groot ontzag voor Franciscus vervullen. De oorzaak onzer bewondering ligt elders. Franciscus moet van een tengere figuur zijn geweest, zijn sterke levendigheid deed dit nog scherper uitkomen, zoodat hij veeleer klein leek; een vinnig manneken. Miisschien was hij ieits grooter dan hij wel scheen; zijn levensbeschrijvers noemen hem van middelmatige grootte. Hij had de bruine gelaatskleur van de Zuiderlingen, en een donker, puintig baardje, terwijl zijn oogen blonken van het vuur, dat hem dag en nacht verteerde. Een miinnaar van de natuur was Fran ciscus niet. Zoo geestig zegt weer Ches terton het. ,,Hij heette de natuur niet zijn moeder; wel heette hij een ezel, apart ge- nomen zijn broeder; en een enkele kleine muis heette hij zijn, zuster. Hij was geheel het tegengestelde van die Oostersche zie- ners, die mystiekers zijn, terwijl zij geheel sceptisch staan tegervover het leven. Fran ciscus moet veeleer heeten: een realist, iemand die de dingen zag zooals ze zijn. DE K0N1NGIN LX ZWITSERLAND. H. M. de Konii gin vertoeft sedert eenigen tijd in Zwit^erland. Tgdens haar verblijf is zg ongesteld geworden en blijkens de berichten aargetast door een lichte ver koudheid. Dit is aa leiding geworden dat Hare terugkomst nsar Nederland is ver- traagd. HET NEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG. Men meldt ons uit Brussel Het wetsontwerp tot ratificatie van het Nederlandsch- Belgisch verdrag komt W oens- dag of Donderdag van de volgende week aan de orde in den Senaat. Baron Descamps David, oud-minister, >s rapporteur. OPHEFFING VAN DE SURTAXES D'ENTREPOT. Voorwaarts meldt, dat de Nederlandscbe regeering er in geslaagd is, van Frankrijk de toezegging te verkrggen, dat zal worden overgegaan tot afschaffing voor onze havens van de z g. surtaxes d'entrepot et d'origine. DE TOESTAND. Het kabinet-Herriot, is in de Eerste Kamervergadering waarin het verscheen, gevallen, ten gevolge van de verwerping van de motie van vertrouwen in haar beleid met goed vgftig stemmen. Hernot's regeeringsverklaring was er niet op berekenjd schrijft de N. R. Ort. de koel- heid, waarmee zgn nieuwe regeering van den aanvang af bejegend was, in warmer stemming te doen verkeeren. Om zgn ge- slaagden stormloop op Briand's laatste kabinet te kunnen reehtvaardigen, had hij met een duidelijk omlijnct, constiuctief program moeten aankomen, hetwelk de Kamer had kunnen overtuigen, dat er in den wanhopigen toestand meer perspectief zou komen. Dit miste mcn in zijn uiteen- zetticg. Hij had zich aanvankelijk tot taak gesteld den firancieelen toestand te redderen zonder hulp van de buitenlandsche credieten, die Caillaux op giond van het verslag der financieele deskundigen aanbeval. Hg sprak er in zgn veiklaring van, dat kg de munt wilde stabiliseeren, „maar niet alleen met steun van het buitenland". Dit leek een gedeeltelijk terugkrabbelen Heel zijn verdere program kenmerkte zich door vaagheid bd frazes, welke het gevoel van den bewindsman zonder vasten parlementairen grond onder zijn voebn weerspiegelden. De Monzie. de eendags minister van financien, wisselde zijn uiteen- zettiDg af met etn somber tafereel van den toestand, waarin hij de sehatkist had aan- getroSen. De middelen, waarover zg be- schikt, zgn dermate weggeslouken, dat de Kamer nog, nadat het ministerie reeds getu meld was, de Monz'e's we'sontwerp heeft aangenomen, waarbij de regeering gemachtigd werd aan de Bank van Frank rijk het overschot van het bekende Morgan- fonds van vreemde betaalmiddelen over te dragen, opdat in de behoeften der sehatkist voorz'en kon worden. Daarmee verdwijnt ook het laatste plecbtanker. President Domergue heeft nu Poincare' met de vorming van bet nieuwe kabicet belast. Hjj was als eerste minister omver geworpen door den uitslag van de alge- mebne verkiezingen, en daarna verrees de ster van het kartel van de linkerzijde. Aan het gestadig verzwakte prestige van dit kartel heeft Herriot's onbekookte politiek van de afgeloopen dagen den laatsten slag toegebracht. Zijn fiasco brengt den staa's man aan het bewind, die af'rad toen zijn blok het bij de verkiezing afgelegd bad. Maar de omstandigbeden zijn inmiddels zeer veranderd. Het financieele vraagstuk beheerscht thans de geheele politiek en men vraagt niet meer zoozeer naar politieke kleur als wel naar een bewindsman met doortas'ende hand, die een duidelijken weg kan afbakenen. Bij de samenstelling van zijn regeering zal Poincare vermoedelijk streven naar het bijeenkrijgen van een klein aantal energieke mannen, tegenover wie het land het gevoel kan hebben, dat zij de, „regeeriDg van openbare veiligheid" vormen, waarvoor de tijd rijp schiint ge worden te zijn. Deze overtuiging moet Poincare aan een meerderheid uit het cen trum, de rechterzijde en een deel van links helpen. Indien ook Poincare niet zou slagen, de dringend gewenschte financieele gezond- makingsmaatregelen tot wet verheven te krijgen, dan zijn de mogelijkheden om met behulp van het parlement een oplossirg te vinden, vijwel uitgeput. Poincare is ontegenzeggehjk een man die weet wat bij wil, maar de eischen die thans aan hem in den hoogsten nood van Jiet land gesteld worden, zijn zoo zwaar, dat zij een minder energieke figuur licht zouden doen versagen en het de vraag blijft, of hij een toestand in het reine zal kunnen brengen, die het parlement door wispelturige politiek zoo deerlgk in de war heeft gestuurd. De correspondent van de N. R. Crt„ te Parijs seint Woensdag is het volk van Parijs einde- lijk tegen de parlementaire misbruiken in opstand gekomen. Mijn vorig telegram sprak al over de betooging. voor het Kamer- gebouw tijdens de ve'gadering en vooral na den val van het ministerie. E'-n dichte menigte zorg als een roan de Marseillaise. Volgens communistische lezing waren het alleen fascisten. Dit is onzin. De betoogers behoorden tot geen bepaalde partg. Wel uitten alien hun ontevredenheid over de manier, waarop de opvolgende kabinetten tot nu toe de crisis van den frank wilden oplossen. De Kamerleden, die zich ver- toonden bij den muur, die den tuin van het Bourbonpaleis van de straat seheidt werden uitgescholden en a'door werd op maat ge- zongen //weg met Herrio', Kamerontbin- ding", en zoo voort. Telkens gierde ge- floit los en vgandige kreten begroetten ook de autocars met truristen. De joelende drommen, die de stad introkken, op weg naar het Elysee- paleis, werden voor de grootte koffiehuizen toegejuicht, evenals enkele Kamerleden, gelijk Maginot. De buurt van het Elysee was in staat van be- leg. Niemand mocht voorbij wat niet belette dat Herriot in zijn auto opnieuw werd uitgejouwd. Opmerkelijker dan deze volksreactie zijn echter de adressen, over het hoofd van het kabinet heen tot deii president van de Republiek gericht door vele Kamerleden en bonden van oud-etrgders en verminkten, ter aanbeveling van een kabinet van nationale eendracht en van breken met de gewoonte volgens welke ieder ministerie een bepaalde partg vertegenwoordigt. Poincare wil een nationaal ministerie vormen. Volger.s de Echo de Paris wil hij zelf de financieele portefeuille nemen. De Volonte die Herriot hevig aanvalt wegens diens stoot tegen het ministerie Briand Cail'aux wil van Poincare evenmin iets weten. Links verwijt Herriot algemeen den weg voor Poincare gebaand te hebben. Het kartel is nu als regeermacht van de baan. Men zegt, dat Poincare slechts zes medewerkers wenscht, onder wie Barthou, Cbaumet, Boncour en een der Sarrauts. Van deze eombinatie verwacht men heil voor den frank. Woensdag liep het pond in de verwachting van den val van Herriot al meer dan 20 punten terug. Het optreden van de Monzie in de Kamer, wordt alge meen geprezen. Maar hij verdedigde een hopelooze zaaii. Het ministerie werd eigenlijk niet verslagen, maar het zakte ineen. Alleen de socialisten, de meerder heid der radicalen en socialistische repu- blikeinen steunden het. VAKVEREENIGINSLEIDERS ONTSLAGEN Het Uitvoerend Comite van den Natio- nalen Bond van Zeelieden en Stokers heeft besloten achtti<-n bezoldigde vakvereeni- gingsleiders in de afdeelingen Liverpool en Bootle te ontslaan, daar zij gedurende de algemeene staking plaatselijke leden tot stakirg opriepen, in strijd met de werkwijze van den Bot d en de instructies van het nationaal uitvoerend comite. Al deze leiders, die geschorst zijn, zijn afdeelingssecretarissen en gedelegeerden. Zij verklaarden, dat zij ten gevolge van de plaatselijke stroomingen gedurende de sta king slachtoffers waren geworden van de omstacdigheden en badden toegelaten. dat hun politieke sympathieen hun loyaliteit ten opzichte der vakvereenigingen over- heerschten. INGEZONDEN MEDEDEELiNGEN. TER NEUZEN, 23 JULI 1926. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. In de Woensdag gehouden vergade- ring van den gemeenteraad werd mede- deeling gedaan van een schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat deze berei'd is in de gemeentelijke werk- verschaffing alsnog een bij<drage te ver- leenen tot een maximum van 3500. O nb e woo nb a a r verklaard werden de woningen no. 16 en 27 aan den Smidswal. Aan de heeren H. H. A. Bauwens te Hulst en Ir. G- de Regt te Ter Neuzen werd verkocht een perceel bouwgrond aan de Scheldekade. Vergunningen tot aansluiting op het geimeenitexi-ool werden verleend aan de heeren Ch. L. de Schepper, L. de Bruijne. J. F. de Smet, P. Millenaar en J. J. Donze en aan de Vereemiging tot Ziekenverzor- ging voor het ziekenhuis. Besloten werd verschillende leeningen tot een bedrag van f 211.675 te convertee- ren in eeme a pari tegen den koers van 4,75 af te lossen in 48 jaar. Deze lee- ning wordt genomen door het Algemeen Buxgerlijk Pensioenfonds. Van P. J. de Rijke zal worden aange- kocht een stoep in de Javastraat tot het verkrijgen van een ruimeren doorgang van die straat naar de Steenkamplaan. Naar aanleiding van een adres van bouwvakarbeiders, waarin bezwaar werd geopperd tegen het verrichten van werk- zaamheden voor particulieren door leer- lingen van de Ambachtssohool werd aan genomen een motie van den heer Hame- link, waarbij het bestuur der Ambachts- school Woi'dt uitgenoodigd dit tot het uiterete te beperken. Het kohier van de belastfcug op de hon- den werd vastgesteld op f 1889,25. Aangeboden werd de gemeentereke- ning over 1925. De ontvangsten hebben bedragen: gewone dienst f 395.612,91 y? ^kapitaaldienst f 82.223,55; de uitgaven gewone dlienst f 394.489,34, kapitaaldienst *f 82.011 nx/2' goed slot gewone dienst f 1123,57^, kapitaaldienst f 1335,77V2, samen f 1335,35. Naar aanleiding eener vraag van den heer Van Dijke deelt de voorzitter mede, dat koopers van bouwgrond te Driewe- gen, die thans hun heining achteruit moe ten brengen, zich hadden kunnen verge- wissen van de rooilijn. De heer Colsen beklaagde zich over de toepassing der Zondagswet door Burg, en Weth., die aan de commiissie te Sluiskil op grond daarvan vergunning hebben ge- weigerd op 15 Augustus a.s. een betrouw- baarheidsrit op den openbaren weq te houden, omdat zij daarin zien een oublieke vermakelijkheid. Hij vroeg of Burg, en Weth. hun standpunt in deze niet meer konden wijzigen. De heeren De Jager en Van Aken gaven te kennen om prmeipieele redenen niet aan den wensch van den heer Colsen te kunnen voldoen, terwijl de voorzitter er op wees, dat Burg, en Weth. als ui't- voerders der Rijkswet hierover in voile vrijheid beslissen. De heer Colsen hertinnerde noa aan de kwestie over de toepassing der Zondags wet bij het optreden dezer wethouders, hoe toen een motie van wantrouwen is aangenomen. terwijl de heer Hamelink er op wees, dat om'trent deze kwestie de coalitie uiteenvalt en hij niet zou nalaten daarop bij de verkiezingen te wijzen. R. H. B. S. Toegelaten tot de le klasse: a. op ver'klaring van het hoofd der school: M. Kroon, Ch. J. Lippens. G. van der Straaten. G. R. Visser, C. C. Wabeke. H. L. J. Willemsen, D. Wolfert en M. Zegers te Ter Neuzen: J. J. Augusteijn. L. Deij, P. de Feijter. P. J. Harte, C. A. Hoi. H. P. Oggel en J. P. Oggel te Axel; Anna de Groot en J. v. Hellemond te Hulst: I. J. Dieleman en C. de Putter te Zaamsiag; Maria P. A. Stoutjesdijk te Kapellebrug en W. Maas te Kloosterzande. b. na gehouden examen: Adriana Bom te Axel. Afgewezen: 4. UITSLAG AANBESTEDING. Door den architect Joh. A. Feij, werd Woensdag aanbesteed: het bouwen van een woonhuis aan de Tuinstraat nabij de Axelsche straat, voor den heer L. Abra- hamse, alhier. Ingeschreven werd: le perceel metsel- werk: M. W. Nieuwelink, te Hoek, voor f 1988; S. P. v. d. Hooft voor f 1784; P. M. Oostdijk voor f 1759: G. v. d. Velden voor f1712. gegund. 2e perceel timmerwerk: P. A. Leuris voor f 1980; J. v. d. Bent voor f 1945; A. Roovers voor f 1700; P. Hamelnk t? Hoek, voor f 1694; K. Dieleman, te Zaam- FRIE5ChE0AAITABAK perons per ons

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1