ALGEMEEN N1EUW8- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7933. Jaargang, vrijdag DIEfSTPLICHT. ABONNEMENTSPRIJS: vZ*t 1 UITENLAND. GEMEN8DE BERICHTEN. B3 HlX^STIIi "-BXjA-XD- PREDIKBKURTEN. w& Uitspraak inzake vrijsteHing. NAAR BET BAGNO. Dinsdag is te Bordeaux het laatste con- vooi bannelingeu, 360 in to'aal, met ket- tingen aan eikaar gebonden, ingescheept voor het verbanningseiland Saint Maria de- Re. Zooals men weet, zullen hierna geen deportaties meer plaats hebben. EEN VERfJDELD COMPLOT TEGEN KON1NG ALFONSO. Yolgens de Matin" heeft de Fransche politie te Parijs een complot ontdekt, dat tegen het Spaansche koninklijk echtpaar was gericht. Vijf personen, uit Argentinie komend, die in de eerste dagen van Mei in Cher bourg aan land gingen, zouden van de reis des konings naar Frankrijk gebruik hebben willen maken om een aanslag op hem te plegen. Twee van hen werden onder een valschen naam in een familiepension ont dekt. Bij onderzoek bleek dat een van hen Ascade was, een van de moordenaars van den aartsbisscbop van Saragossa, die in Juni 1923 werd vermoord. Zijn metgezel was de anarchist Bona venture Duretti. De beide Spaniaarden warden na eenigen tegenstand gearresteerd. Z,ij waren in het bezit van automaBsche pistolen van groot kaliber. Ascade bad een biljet van duizend pesos bij zich. betaalbaar bij de Banque Italienne te Parijs, en re^u voor den aan koop van een automobiel. Bij een hivs- zo eking werden drie karabijnen gevonden met 240 pitronen. Beiden bekenden dat zij r.aar Parijs waren gekomen om den Koning van Spanje te vermoorden. Ascade bekende voorts de moordonaar van d^n aartsbisscbop van Saragossa te zijn, en verk'aarde dat het biljet van 1000 pesos het bedrag was der spaarpenningen, door hem en zijn nog niet gevonden medeplichtigen in Argentinie ter zijde gelegd. TER NEUZEN, 2 Juli 1926. GESLAAGD. Gisteren slaagde aan de Universiteit te Leiden voor het examen Economisch Doctoraal Indologie, de heer M. Klaas- sen, Andrsz. Heden slaagde aan de Universiteit te Leiden voor het candidaats-examen in de Pharmacie, onze stadgenoot de heer 1. A. Klaassen Andrzn. ONDERWIJZERS-EXAMEN. Woensdag j.l. slaagde bij t examen voor onderwijzeres, mej. Henriette van Wei, van Ter Neuzen, kweekelinge van de R. K. Kweekschool ,,St. Ursula" te Boxtel. UITVOEREN BESTRATINGS- WERKEN. Het uitvoeren van bestratingswerken op den But'hdijk, op de opslagplaatsen langs het zijkanaal naar de Axelsche Sas- sing en langs den weg op den westelijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen, is gegund aan W. de Bok, te Hoek, n.l. 2450 M3. voor f 13.000. UITSLAG AANBESTEDING. Door den architect L. de Bruijne werd aanbesteed het bouwen van een woon- huds met bergplaa.ts en garage aan den Westdam te Sas van Gent voor den heer W. Gelderland te Stoppeldijk. Ingeschreven werd als volgt: A. P. I- Wulffaert te Sas van Gent, I f 2667; P. J. Kaas te Sas van Gent f 2597; C. J. Kaas te Sas van Gent .t 2170 (ge- gumd). Timmer- en IJzerwerk: A. Koegiers te Philippine f 1828; A. Vernaeve te Sas van Gent f 1825; A. Remerij te Sas van Gent f 1745 (gegund). Metsel-, timmer- en ijzerwerk: B. Burg- grave te JHeugatdijk f 4960; G. Wtte- brood te Sas van Gent f 4260. Loodgieterswerk: J. M. de Zeeuw te Zaamslag f 295; J. Kool en Zn. te Sluiskii f 245; Jac. Gommers te Sas van Gent f 230 (gegund); F. J. Dhaeze te Sas van Gent f 224. o Schiliderwerk: A. de Pauw te Sas van Gent f 390; R. Cruck te Sas van Gent f 262 (gegund). Massa: P. Burggrave te Hengstdijk f 5680; A. Vernaeve te Sas van Gent f 5318; A. Roegiers t^ Philippine f 5200; G. Wittebrood te Sas van Gent f 4940. NED. HERV. KERK. Beroepen te Buiksloot Ds. H. M. E. Bremer te Breskens. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 20 tot en met 26 Juni werd in de provincie Zeeland een geval van besmettelijke ziekte, roodvonk, ge- constateerd, n.l. te St. Laurens. ZOMERZITTING PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. De zomerzitting der Provinciale Staten van Zeeland is bepaald op Dinsdag 6 Juli, des avonds te half acht. AXEL. Met de Staatscouraht van 30 Juni zijn verzonden afdxukken van de statuten be- treffende de Coop. Vereeniging tot het aankoopen en beschikbaar stellen van dekhengsten „De Verwachting" te Axel. ZUIDZANDE. Te 's Gravenhage slaagde als no. een voor het examen klerk bij de algemeene rekenkamer, de heer J. Risseeuw te Zuidzande. zij met haar hoofd te dicht bp een petro- leumvlam, waardoor haar haar vlam vatte. Zrj bekwam ernstige brandwonden aan hals en beide schouders Haar 67-jarige moeder trachtte met haar handen de vlammen te dooven, doch toen dit niet gelukte, had zij de tegenwoordig- he.d van geest, een kan met-melk te grijpen eD deze over het hoof van haar docLter uit te gieten. De vlan:men weiden hier- door gebluscht. Ook ue moeder bekwam brandwonden aan handen en bovenarmen. Zondag 4 Juli 1926. Ned. Her*. Kerb;, KANNIBALEN. Aan boord van het te Rotterdam liggende Engelsche stoomschip „Reventazon" ont- stond tusschen twee manschappen een hevige twist, die ontaardde in een flinke vecht partij. Na afloop van het meeningsverschil moesten beiden wegens ernstige bijtwonden aan wangen en hals verbonden worden. HAAR PAGEHAAR IN BRAND GEVLOGEN. De 25-jarige dienstbode M. G., in dienst- betrekking te Amsterdam aan den Konin- ginneweg, was in haar ouderlijke woning aan de Joubertstraat te Rotterdam bezig lnqeschreven werd als volqt: Metselwerk; P. de Waqenaere 6 Zn. met w^schen van haar pagebaar met te Sas van Gent, f 2839,25;' P. Meeuwsen petroleum. Op een gegeven moment kwam EEN COMPLOT VAN D1EN ST ME 16 JES. Een troepj t dienstmeisjes heeft te Heerlen een nieuwe true bedacht om de arme me- vrouwen, die toch al door de dienstbodeu s haarschte in grooten nood verkeeren, nog meer te plagen en er zelf een slaatje uit te slaan. Waaneer eeu merarnw een nieuw dienst- meije noodig heeft, korat daar plitseling een eenvoudig boerenmeisje, gezond van uiterlijk, met stevige armen en een wit mutsje op, zich aanmelden. Zij heeft goede getuigschriften, beweert alles te kennen, van uitgaansdagen houdt ze niet, mevrouw gelooft haar oogen niet, is mtuurlijk in haar nopjes, het ditmaal zoo goed getrofifen te hebben, en neemt haar onmiddellijk aan Over acht dagen zal zij in dienst treden Maar nu komt de true: Na acht dagen meldt zich aan een jong dametji, naar de laatste mode gekleed, met lichte schoentjes, hooge hakkeu, ajourkousjss en nat.uurlijk bobbed hair", die zich voors*elt als het aangenomen dienstmeisje. Hoiwel mevrouw zsgt, dat het een vergissing is, dat zij toeh een andere dienstbode gehuurd heeft,' blijft het dametje op haar stuk staan, bezweert bp hoog en laag, dat zp de be- wuste is. wordtten slotte brutaal en weigert haar koffer, dien zij inmiddels de gang ingesieept heeft, terug te nemen En als mevrouw haar ten slotte het buis uit wil zetten, vraagt zij al schel dende een schadevergoeding van zes weken huur plus vergoeding voor kost en in woning. Mevi-ouw, die van het brutaaltje niets heb ben wil, overstuur, betaalt een schadever- goeding, om er maar van af te zijn en het meisje gaat, om ergens anders weer dezelfde true uit te lialen. Dit spelletje gaat net zoolang goed tot- dat een van de mevrouwen, minder bedeesd uitgevallen, het geval bp de politie aangeeft, en deze er achter komt, dat het rier een complot van m^erdere meisjes betreft. Het welgedane, ijverige boerenmeisje werd er s'eeds eerst op uitgestuurd, ver huurde zich en als de anderen later een schadeloosstelling te pakken hadden, ont- virg de eerste een gedeelte ervan voor haar hulp. Wegens oplichterij zal het stelletje nu vervolgd worden. (Telg.) MILLIONNA1RS IN DE DERDE KLAS Dinsdig is te Southampton het passa- giersschip van de Cunardlijn, de „Beren- garia", aangekomen met het vrremdste gezelschap derde klasse passagi -rs, dat ooit den Atlantiscben Oceaan is ov^rgestoken om in een maand tijds zes Europeesche landen te bezoeken. Oogenschijnlijk waren het een 500 arme studenten van vcr*chil- lende instellingen van onderwijs overal uit de Yereenigde Staten vandaan. doch inder daad bevonden zich onder hen unizersiteits praeses, doctoren, rschters en een aantal zoons en d ichters van Amerikaansche millionairs uit New Orleans, die gemakke lijk een deH van de „Berengaria" hadden kunnen afhuren zonder in financieele moeiiijkheden te komen. HUWELIJKSREIZEN PER VL1EGTUIG, dat wil zeggen om te beginnen per vlieg- tuig, zijn in Engeland iD de mode. Vooral de jonge E'gelsche vrouwtjes vinden de vlucht door liooger sferen veel romantiscber dan de banale spoorreis. De luchtraartmaatschappijen zullen, zoo meldt ie Daily Mail", zich aanpassen aan dien wensch der jonggetrouwden. Zij gaan speciale diensten organiseeren, genaamd Wittebroodsexpress". Het zal sjiek en waarschpnlpk duur wo den in dezetoestellen het geluk tegemoet te vliegen. ANGSTIGE UREN. Twee Londensche jongens, die den Zondag in S rathend hadden doorgebracht. maakten in den namiddag een tochtje met. een roei- boot op zee. Zp waren al meerdere mijlen uit de kust, toen ze bemerkte, dat hun boot lekte en zich met water begon te vullen. Ze brachten eenige angstige uren door, terwpl ze door hu'pgeroep de aaodacht van passeerende booten traehtten te trekken. Eerst laat in den avond, toen de roeiboot op het punt van te zinken was. werden ze opgemerkt door een plezierboot die van Margate naar Londen terugkeerde en door een door deze gewaarschuwde motorbarkas opgepikt. DE MODERNE BATAVIER. Op het congres van de C.E. P. teJogja gehouden, gingeu stemmsn op om door de Volksraadsfraccie nieuwe pogingen te laten do^n, teneinde den geklust bp paardenrennen e. d. opeabare gelegenheden te beteugelen. Een afgevaardigde vertelde ter illustratie van de erns'.ige gevolgen van het gokken: Een s'adgenoo: verspeelde op de rennen te Y. zijn heele fortuin, z'gn hnis, heel zpn bezit. Met bet ha<4 in de schoenen kwam bij thuis om zijn vrouw de jobs- tpding te brengen. ffIk heb aUes ver- speeld", riep hp uit. »ons geld, ons huis, a'les. Alleen jou bezit ik nog. Bjjna was ik gelpk aan onze voor/aderen, de Bat.a- vieren die hu!s en hof, zelfs hun vrouw verdobbelden". „Zoo", antwoordde zijn ega furieus, zoo, Was je maar een Batavier geweest. HET TRANSATLANTISCHE MONSTER VL1EGTU1G. Iu de van 16 tot 20 Juni te Dusseldorp gehouden bpeenkomst van de Wissenschaft- liche geselLchaft fiir Luftfahrt heeft dr. E. Rumpler etn lezicg gehouden over het transatlantische monster Hiegtuig. Spr. ver klaarde zpn ontwerp voor het groote trans atlantisehe vliegtuig dat bestemd is om 130 passagiers met hun bagage en een bemanniug van 25 koppen 4000 K.M. ver te vervoeren. De maximale snelheid zal ongezeer 270 K.M. in het uur bedragen, zoodat de afs'and Hamburg-New-York met tusschenlandingen te Plymouth en op de Azoren in 36 uur afgelegd kan worden. Bp het nieuwe typo van Rumpler zijn de lasten niet centraal. maar deceotraal aan- gebracht. Daardoor wordt een vergrooting van de buigmomenten van de draagzlakken vermeden. Het moustervliegtuig zal dus door aaneenschakeling van gewone vlieg- tuigen vervaardigd worden, en de lasten zullen gelijkmatiger over de geheele draag- vlakte verdeeld zijn. In het voorste ge deelte van het d>*aagvlak be vinden zich de vertr.jkken met eetkamer en rookkamer en in het midden is de ruimte voor kapitein en officieren. In een voorruimte waar men naar alle kanten kan uitkijken, zpn de vliegers ondergebracht. Ook de motors zpn in de ieusachtige draagvlakten aangebracht. Om kanteling van het vliegtuig bp het dalen op een ontstuimige zee te verhoeden, zpn er zes drpvers. De 10 scbroeven worden gedreven door 10 motors, elk van 1000 P.K. en zitten achter het draagvlak. Om het brandgevaar te vermindjren, heeft men de tanks met benzine in de drijvers opgenomen. Op het oogenblik doet de snelste stoom- boot 5 tot 6 dagen over het traject Hamburg—New-York. De duur van de reis zou, als het vliegtuig voldoet, dus tot ongeveer een vierde verkort worden. TRAGISCHE HUWELIJKSDAG. Na Zondagochtend meer dan een uur in de St. Barnabas kerk te Cambridge te hebben gewacht, waar haar huwelijk zou worden ingezegend, rnoes, miss Jennie Taylor vernemen, dat haar bruigom, Edgar Gainger, den vorigen avond in een Londensch station door een sneltrein was venmoTzeld. Gainger was van plan, Zaterdagavond te Cambridge aan te komen en bij een vriend te logeeren. Toen bij niet kwam. veronderstelde men, dat hij den trein had igemist en nu wel Zondagochtend zou ar- riveeren. De bmid en haar familie gingen den ochtend al vast naar de kerk, maar zij wachtten tevergeefs. De predikant ver- klaarde zich bereid, de plechtigheid tot 's middags uit te stellen, en een 00m van de bruid ging naar Louden om den brui gom te zoeken. Toen de bruid thuis kwam. las zij in een ochtendblad het bericht van het ongeluk, dat Gainger was overkomen. En de 00m kwam 's avonds terug met het droef relaas van zijn bevindingen. Miss Jennie's bruidbouquet zal op het graf van haar verloofde worden gelegd. STUDENTEN IN KOOIEN. De Amerikaansche studenten zullen voortaan, aldus wordt uit New-York aan de Daily Maill" gemeld, in kooien moe- ten reizen! En dit omdat zij zich in de treinen onbehoorlijk gedragen en omdat zij gevaar loopen hun nek te breken door op de wagons te klimmen en tijdens den rit van den eenen wagon op den anderen te springen. Vooral bij de jongste universiteits- roeiwedstrijden moet het bar zijn toege- gaan. De jongelui, die zich per trein naar het terrein van den strijd begaven, maak ten de verontwaardiging gaartde van het spoorwegpersoneel, diat machteloos stond tegenover hun onbesuisde roekeloosheden. Men zag hen plotseling uit de coupeven- sters klimmen; eerst doken ze onder de wagons, daarna beklauterden ze het dak der rijtuigen. En dat allemaal uit zuivere liefde voor sport en gevaar. Om ongelukken te vermijden hebben de spoorwegmaatschappijen thans besloten alle vensters en deuren van wagons, waar- in groote groepen studenten worden ver- voerd, stevig te barikadeeren. Om hun veiligheid op het spel te kunnen zetten, zullen de jongelui dus voortaan ook over uitbrekerscapaciteiten moeten beschikken. WOLVENPLAAG IN JOEGO- SLAVIe. Het binnenland van Joego-Slavie heeft, naar de bladen uit Belgrado melden, ernstig te lijden van wolven, die in groote harden de dorpen aanvallen en daar niet alleen schapen en kalveren, maar ook kinderen, als zij zich buitenshuis bevin- den, wegsleuren. Zoo groot is de angst voor deze wol- venhorden, dat vele dorpelingen hun hui- zen niet durven verlaten. Ten einde de plaag doeltreffend te be- scrijden, is een afdeeling soldaten naar de geiplaagde gebieden gezonden. Beweerd wordt, dat de wolven dit jaar meer uitgehongerd zijn dan andere jaren, omdat er in de bosschen gebrek is aan klein wild. OP HET NIPPERTJE. In de somberste stemming naderde Geza Csurgay, beambte zonder betrek- king, den -breeden Donaustroom bij Boe- dapest. Reeds zocht hij zich het plekje uit, waarin hij voor onbepaalden tijd een bad zou gaan nemen, toen hij plotseling om hulp hoorde roepen. Hij zag, hoe een jongeman zich krampachtig vasthield aan het' roer van een sleepboot. Onverwijld sprong Csargay te water hij had zich immers reeds in gedachten op een nat pe voorbereid! En hij smaakte het genoegen den drenkeling behouden aan wal te brengen. De politie verzodit redder engqredde op het bureau hun namen te VGnnen op- geven, en wat bleek daar? Dat de dren keling eveneens van plan was geweest, niet meer boven te komen. Blijkbaar was hem echter het water te nat. En toen Csurgay van de politie de pre mie op het redden van een drenkeling ontving drie-honderdvijftig-duizend kronen leek het leven hem toch nog zoo kwaad niet toe. HITTEGOLF UIT AMERIKA. De duizenden Amerikanen, die deze week New-York hebben verlaten om Europa te bezoeken, kunnen, als meest welkom geschenk, de zomer-warmte me- debrengen. De lang verwachtte hittegolf heeft New-York' bereikt en gedurende het week-end hebben naar de ..Chicago Tri bune" meldt, ruim een half millioen men- schen de koelte van Coney-Island opge- zocht, terwijl Rockaway door 160 duizend personen werd bezocht. Het automobielverkeer was zoo inten- sief geworden, dat velen uren moesten wachten, voordat zij met de ferry-booten over de Hudson konden worden gezet. Naar schatting zijn 150 duizend auto's de Hudson overgestoken gedurende het af- geloopen week-end. EEN TRAGISCH-KOMISCH HUWELIJK. Van het krakzinnigengesticht naar het altaar. Te Paulsborough, in New-Yersey, had de 76jarige Dr. William Pounds, die ja- renlang weduwnaar was geweest. zijn zinnen gezet op de 52jarige miss Sibbs, die grooten indruk op hem had gemaakt. en met wie hij tot elken prijs wilde ihuwen. In alle stilte en met veel toewijding trof hij de voorbereidselen voor het huwelijk, doch zijn familieleden kwamen desniette- min achter Pounds plannen en tot de overtuiging, dat een nieuwe huwelijksreis voor Pounds ongezond was, Precies aan den vooravond van het huwelijk lichtte zijn eigen zoon, daarin ijverig bijgestaan door gewapende lieden, hem op en bracht hem over naar het staatskrankzinnigen- gesticht te Trenton. Zoonlief had echter buiten den waard gerekend, in dit geval een aantal burgers van Paulsborough, die van meening wa ren, dat het plan tot het sluiten van een huwelijk, en zelfs een huwelijk, nog geen afdoende bewijs van krankzinnigheid wa ren, in ieder geval geen geval van zoo ernstige krankzinnigheid, dat het opne- ming in een gesticht wettigde Zij tirok- ken daarom met niet minder dan 29 auto s naar het krankzinnigengesticht, waar zij, onder aanvoering van den burgemeester, de invrijheidstelling van den dokter eisch- ten en bewerkste'lligden. Onder groote vreugde brachten zij den dokter naar huis. waar hij weenende van gelukzalige aan- doening nederzeeg voor het portret van zijn uitver.korene en aangebedene. Hij liet daarop miss Sibbs weten, dat zij direct haar bxuidsjaponnetje moest aantrekken. en reed onder groote belangstelling van de stad naar de' kerk, om het huwelijk te doen voltrekken, waarbij het hoofd der politie als .best man" fungeerde om er voor te waken, dat de plechtigheid niet werd verstoord. Hetgeen niet meer noo dig was, daar de zoon van den bruigom ijlings de vlucht had genomen naar Phila delphia. De Burgemeester van TER NEGZEX brengt ter algemeene kermis, dat een uitspraak op aanvragen om vriistelling van den dienstplicht, ter secreta,ie dezer sremeente, voor een ieder ter inzage is gelega. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor- den gekomen A door den ingeschrevene vvien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor- B door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door diens wettigen vertegenwoord.ger. Het verzoekschrift n.oet met redenen omkleed zijn Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gerielit aan de Koningin, doch worden mgediendbij den Burgemeester, ter secretane dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. \eor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten aedaan kan bovendien de Comrnissaris der koningin, binnen denzelfden termijn bij de Konmg.n rn beroep komen. Ter Neuzen, den 1 Juli 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ter Neuzen Sluiskii. Hoek. Zaamslag. Axel Sas van Gent, Philippine. Hoek. 94 u., Ds. A.Timmerman, Bediening van het H. Avondmaal en 51 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop en dankzegging Avondmaal. 9j u. en 2 u., dhr. L. Dek. 94 u., en u., Ds. E. Raams. 9^ u. en u., Ds. G. van Dis. 9J u. en 2 u., Ds. G A. Ruijsch van Dugteren. 94 u., Ds H. Akersloot van Houten Roos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformecrde Kerl« 10 u., en 3 u., Ds. J. B. Yanhaelen. CWv. Gereforraeerde Kerk Zaamslag. 94 en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. (VIoo8wyk»traat), Ter Neuzen. 94 u., 24 u. en 6 u. leeskerk. Ond-Gereformeerde Gemeente. (YlooswQkstraat). ler Neuzen. 10 u., 3 u., en 64 u. (zomertijd) leeskerk. Axel Gereformeerde Gemeente. (Westatraat), 9 u. en 2 u. (oude tijd), leeskerk. Lokaal „Ebei.-Haezer". (Eerkkodm.) Ter Neuzen. 54 u., Evangelisatie. R. K. Kerkdienaten te Ter Neaaen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 84enl0uur Namiddags omhalf drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1