AL6EMEEN WIEUWS- EN ADVERTEHTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAWDEREN. H. H. Kaatoorlioiiiers Bekendmaking. B1NNENLANB. BUITENLAND. SPORT. ARnNNEMENTSPRIJS- rr "T" Tf Jn(?70 p« rLaandendfr°anc7 peTposi'""AbSSSnraMvoof bi| voomXtalina. ABONNEMENTSPKUO. V„„t t l^tenl, «rff2.Woen.dag- en vr«IC„tf nvond. worden verzocht het abonnements- geld over het 2e kwartaal 1926 van de Ter Neuzensche Courant, voor 1 Juli in te zenden, Wij vestigen er de aandacht van onze abonne's op dat wij bij terug- ontvangst van eene onbetaalde kwi- tantie onmiddellijk detoezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. Onze abonne's in rhet8uitenland worden dringend verzocht het verechuldigde abonnementsgeld voor 15 Juli a.s. in te zenden. Bij met- ontvangst voor dien datum wordt het abonnement gestaakt. Abonnementen worden slechts aan- genomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. HET NATION A AL COMITE VAN ACTIE. Nu de memorie van antwoord van Minis ter Van Karnebeek omtrent het verdrag met Belgie is verschenen, heeft het nationaaal comitie van actie tegen het verdrag met Belgie opnieuw ren brochure sameDgesteld, waarin het de in het ontwerp verdrag aan- gebrachte wpz:gingen resumeert en daarna de m°morie aan een uitvoerge bespreking en kritiek onderwerpt. Het comire heeft zich de vraag gesteld, of aanvaarding thars mogelpk is en komt tot de slotsom, dat noch de Schelderegeling, noch de eenzijdige verbinlenis in zake de scheepvaart-kanalen voor Nederland te aan- vaarden zpn -— dat van aanvaarding ook geenerlei politieke, buiten den inhoud van het verdrag om gaande voordeelen te ver- wachten zjjn en met name geen verbetering in de algemeene gezlndheid van het Bel- gische volk jegens het Nederlandsche - en dat derbalve verwerping van het verdrag geboden is. DE TOESTAND. Hoewel men in sommige Engelsche kranten nog steeds kan lezen dat de vooruitzichten FETJILLETON. Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. op een spoedigen vrede in de steenkool niiverheid bemoedigender zijn geworden, ontorekeo, schrijft de N. R Ct.. aanwyzingen dat de leiders der mijnwerkers aan een regeling constructitf mee wil'en werken. Men Lehoeft niet zoo ver te gaan als de aartsconservatieve Morning PoA die Lord Birkenhead nazeide, dat »de mijnwerkers in de macht van Cook zijn, die geen legeling wit" en dat „een vredelievende regee- ling, tegen wil en dank, genoopt wordt de afschuwelijke waarbeid te erkencen, dat de geheele natie tot ondergang en gebrek ge- voerd kan worden dcor de dwingelardij van enkele manneo, die beheerscht of ge inspireerd worden door een vreemde mogend- heid", (de Sowjet-Unie). Maar het blpft een feit, dat men nog steeds op een duidelpk tegemoetkomend gebaar van Smith, den voorzitter, en Cook, den secretaris der mijnwerkers-orgamsatie, wacht en dat voor- al'de laatste in zoo'n doldriftige stemming verkeerd, dat hp er zich op beroemt, dat de stilstand in het steenkoolbedrijf de natie al 400 millioen p.st. gekost heeft. Door zulke uitlatingen wordt de aandacht afge- leid van het. feit, dat van den kant van de eigenaars evenmin een teeken van bereid- willigheid gekomen is, om bp voorbeeld eens de proef te nemen met het un ficatie plan van het parlementslid Hartshorn, dat onze Londensche correspondent beschreven heeft. De regeering schpnt evenmin ge- zind dit plan van iemand die ze'f mijnwerker is geweest en het bediijf door en door kent, ernstig ter hand te remen, waarbij zij als reden opgeeft, dat de vertegenwoordigers van de arbeiderspartij, die van verzoenings- gezinde bedoelingen blijk geveD, voor ait constructieve plan niet het gezag der mijn werkers achter zich hebben. De stemmen der extremisten aan weerskanten zijn nog altpd het luidst. De hervatting van het werb in enkele mijnschachten, waarvan in de bladen gewag wordt gemaakt, is tot zoo geringen omvang bepertt, dat zij niet de minsten invloed heeft op den a'gemeenen zeer onbevredigenden toestand. Met grrote verbetenheid volgt het gros van de half gebrek lijdende mijnwerkers nog altpd het parool van intransigents leiders. BELGIE. De eocialistische minister door hun partpgenooten bedreigd. De positie der socialistische ministers in het kabinet van nationale eenheid, hetwelk kort geleden tot stand is gekomen, blijkt eenigermate bedre gd te worden door hun eigen partpgenooten. In de centrale com- missie der Kamer hebben dezen tegen hen gestemd bp de behand-ling van het ont- werp inzake de pensioenen van ambtenaren. Voigers dit ontwerp zouden de hooge ambtenaren een verbooging hunner pensi oenen krpgen, terwijl die der ondergeschikte ambtenaren zouden worden verlaagd. Het gevolg hiervan is dat 16.000 gepensioneerden hun inkomen aaDzienlijk zouden zien ver- minderen terwijl b.v. eonculs le klasee een verbooging van 22.000 francs krpgen. Het ontwerp zou bovendien de regeering 200 millioen kosten. De rapporteur, een socialist, drong er op aan dat de vermindering zoowel als de ver hooging alleen op de nieuw-gepeosioneerden zou worden toegepast. De regeering deed concessies en beloofde de laagste pensioenen niet te zullen verlagen. Desondanks toon- den de socialisten zich tegenstanders van het ontwerp. Van Walleghem, het socialis tische kamerlid voor Charleroi, verklaarde dat de socialisten tegen zouden stemmen indien de regeering z cb niet verbond voor 1 Januari as. depensioenquaestiedefinitief te regelen. Daar de regeering dit bij^monde van Jaspar weigerde. stemden de socialisten tegen het ontwerp, dat nochtans door de katholieken en liberalen aangenomen werd. TER NEUZEN, 28 Juni 1926. HET R1JW1ELPAD VL1SSINGEN— ZOUTELANDE. Zaterdagmiddag werd htt door de ver- eeniging „Rpwielpad Walcheren" eerste aangelegde rpwielpad, n.l. dat van Vlissingen naar Zoutelande officieel in gebruik geno- men. De bestuursleden en verdere belang- stellenden uit Vlissingen waren per rijwiel laDgs het pad komen rijden en te Zoute lande werd door den voorzitter der ver- eeniging, burgemeester Van Woelderen uit Vlissingen bet lint, dat den weg nog afsloot doorgeknipt. Met enkele worden verklaarde de heer Van Woelderen hierbij het pad voor het verkeer geopend. BRAND IN HOTEL „V£RSEPUT" TE MIDDELBURG, Zaterdagmorgen omstreeks half zes werd brand ontdekt in de keuken van Hotel „Verseput" aan de Lange Delft te Mid- delburg. Het vuur greep snel om zich heen, zmdat het noodig bleek, de in het hotel veHoevende gasten te wekken en uit het gebouw te brengen. Zij hadden cog tijd, zich te kleeden, doch moesten hun bagage in het hotel achterlaten. Voor bet blusschingswerk werd de hulp van militairen ingeroepen. Des mogens 9 uur duurde de brand, die aan de achterzijde van het hotel woedt, nog voort. Aan de achterzpde zpn gelegen de keukeD, deeet- zaal, eenige dienstvertrekken en een aanfal hotelkamers De brandweer iWfthetvoorste gedeelte van het gebouw weten te behouden. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade is belangrpk en wordt door ver- zekering gedekt. In den vroegen morgen werd een lid van het personeel vermist. Later bleek hi] gered te zpn. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. Het hotel Verseput" is een der fraaiste huizen van Zeeland's hoofdstad. Er bevicdt zich o.a. een muziekzaal in, welke een rijk gestucadoord plafond heeft met attributen, aan de muziek ontleend. Het gebouw is een dubbel huis (1747) met kroonlijst, waarin consoles balustrade met potten en engel met twee blanke wapen- scbildenbeTgsteenen plint en travee met rijk gesneden deuromlijstirg over twee ver- diepingen. Boven in de travee twee leeuwen met schild eD jaartal. Inwend'g: gang met stucplafond (Mercurius), trappenhuis met gesneden balusters. Verder vindt men er een achterkamer met twee desrns de porte, een binnenkamer met schoorsteen en beschilderd doek met pilasters en me- daillons. 53) (Vervolg.) De sheriff keek haar met open mond aan. Het Wrak verslikte zich bijna. Bob's helper, die voortdurend onverschillig had staan luisteren, keek plotselinq op naar Sally. „lk ben verloofd met Henry Williams", herhaalde Sally duidelijk. ,,En daarmee uit". „Is is dat waar vroeg de sheriff met een blik op het Wrak. Het was Henry Williams als viel het heelal uit elkaar, als was dit het glorieuse eind van alle dingen. Maar hij hield zich goed. ,,Zij zegt het toch". riep hij uit. ,Ja, zij zegt het", gaf Bob Wells toe. ,.Wat wil je dan nog meer De sheriff kon niet geregeld meer den- ken. Hij was verdwaasd. Hij was boos ocvk. Hij was het slachtoffer van een af- grijselijke grap. Het was duidelijk, dat hij Sally Morgan verloren had, maar dat ze n-u ging trouwen met een bijziende, kip- pige, zenuwzieke o, hij kon nog veel meer van het Wrak zeggen en alles in zijn nadeel. Bovendien was hij een op- lichter, een bandiet, een schurk, die al lcwaad genoeg gedaan had in Montana. ,,Het spijt me voor je, Sally", zei hij. ,,Maak je niet bezorgd". ried ze hem aan. ,,Je zult in ieder geval niet gauw trou wen". ..Niet?" ..Hij zal een heelen tijd moeten zitten", ,.Ben je van plan hem in de gevangenis te zetten ,,Ik ben de sheriff", herinnerde Bob Wells haar. Ze keek hem ongeloovig aan. Het klonk zoo mal. ,,Dan ga je mij natuurlijk ook arrestee- ren", zei ze. Hij schudde het hoofd. .Jij hebt er niets mee te maken", zei hij. „We zullen jou er buiten laten. Ik ik wil geen meisjes achter slot en grendel zetten". ,.Je zult hem niet gevangen nemen zon- der mij, Bob Whlls". ,,Spreek geen onzin, Sally". ,,Onzin of niet, ik meen wat ik zeg Waar hij gaat, ga ik ook". ..Neen, jij gaat naar huis", zei de she riff. ,,Niet, tenzij Henry meegaat", zeide ze vastlberaden. Het Wrak had het gevoel alsof hij er Bp de door het bestuur dezer ge- meente gehouden inschrijvirg op een door de gemeente te plaatsen leeniDg ad f 30 000 is dt-ze gegund aan den heer H. P. Verbist te 's-Hage tegen een rente van 4^2 °/o- Zaterdag reed de heer H. uit Axel met zpn motorvijwiel, met rog een persoon op de duozitting, over den dijk van den Zaams'agpolder in de omgeving van de buurtschap Veer. Op dien weg bevond zich ook de 77-jarige rustend landbouwer Arie de Putter, met zijn zoon en een tweede persoon. Op het laatste oogenblik liep de oude De Putter nog over den weg, met het gevolg dat hij door den motor werd aangereden, met het noodlottig gevolg dat hij in stewenden toestand naar zpn woning moest worden gebracht en Zondag- morgen is overleden. De motorrijder en de duoberijder kwamen door de botsing te val'en en beliepen builen, ontvellingen en gescheurde kleereD. Toe- schouwers van het ongeval verk'aren dat de bestuurder aan het ongeval geen schuld heeft. BOSCHKAPELLE. Verleden Dirsdag had vanwege het Watersnood-Ccmite de uitkeering plaats der geleden schade aan woning en voedings- middeleD, veroorzaakt door de c verstroomiDg in 't begin dezes jaars. Naar we ver- namen was het ontvangen bedrag zeer aanzienlpk, zoodat een 70-tal getroffenen ten voile bevredigd huiswaarts keerden met eene dankbare herinnerirg aan voornoemd comite. Zaterdag toen een meifje en een manspersoon elkaar in den Veerweg per rpwiel wilden voorhijrpden, reden zp elkaar aan, met het gevolg dat van fcet meisje verschillende kleeren scheurden en zij aan de knieen werd ver word. Aan den betrokken mansperfOOD, die vermoedelpk te Zaamslag woont, wordt ten laste gelegd dat hi] niet goed is uitgeweken. Mertens, H. Picavet, Erkeleris, Van Hee achter zich Het, Leene en Maes moesten opgeven wegecs fandenpech. De 100 K M. kcppelwedstipd leverde van begin tot einde een zeer mooien strpd op. De eerste voorsprong. die door Maes werd genomeD, werd door Van Nek subliem tot op niets teruggebt acbt. Later slaagde het tweetal Van BoxselErkelens erin een ronde te veroveren, doch welken voorsprong hen hoofdzakelpk door toedoen van Klaaa later weer ontviel. In totaal kwam in deze schermuteeling het tweetal Leene H. Picavet op een rorde der leiders. Van Nek toonde op afdoende wijze zijne meerderheid in alle spurts, terwijl ook Aan den Bogaerd verdienstelpk werk leverde, De totaaluitslag is Van Nek—E Picavet 9 punten 100 K.M- in 2 uur 34 min. 243/6 sec. Van den BoegaerdMechant 15. De WaeleVerbist 16. MaesTbijsman 17. Erke'ens—Van Boxsel 22. Van HeeDe Muynck 24. VermandelMertens 25. Op een ronde Piet LeeneH. Picavet 22 p- Van Nek was in het eerste gedeelte subliem, terwijl hp ook later zijne kansen naar behooren verded'gde. Van Boxsel leverde met zijn partner Erkelens een prachtigen wedstrpd Het was een mooie prestatie, hetgeheele peletcn te dubbelen en de leiding in handen te remen Van den Bogaerd was Van den Bogaerd zooals altpd, svmpathiek en veel goeds leverende. Van de Belgen waren ongetwpfeld Maes, die het op de premies voorzien had en Tpsman en Mechant de besten. Van Hee De Muynck hebben zich buiten verwaehtiBg goed tusschen al deze assen weten te hard- haven. De Picavets het zij erkend hebben alle zeilen bpgezet, doch hadden het hard, zeer hard te verantwoorden- Wellicht waren tunne corcurrerten eenig- zins te zwanr. Het Ter Neuzensch muziekkorps luisterde den wedstrpd zeer aargenaam op en gaf menig mooi stukje muzhk ten geboore. Ten zeerste voldaan toog het publiek ongeveer 7 uur huiswaarts. ZAAMSLAG. Ds W. H. van der Vegt, te Drachter Compagnie heeft voor het beroep naar de Geref. gemeente alhier bedankt. In enkele partijen vroege aardappelen wordt reeds de gewone ziekte geeonstateerd, hetgeen bij de vele regens niet onverwacht komt. voor spek en boonen bij stond: de heele situatie was nu in handen van Sally Mor gan en den sheriff. Hij wou in alles met haar meedoen, maar hij begreep haar nog niet. Ze meende natuurlijk niets van wat ze zei over die gevangenis. En wat die verloving betreft dat was kiinkklare onzin. Maar wat meende ze dan wel ,,Ik zal zoo gauw mogelijk je vader op- bellen", zei Bob Wells. Sally stoof op. Ik ben geen klein kind; ik weet wat ik doe", riep ze uit. ,,Ik heb je de heele waaiheid verteld, maar je bent te koppig om het te gelooven of te stompzinnig. Wil je me nu heusch vertellen, dat Henry Williams een bandiet is?" Heeft hij het ontkend?" ,,Neen, Maar dat was omdat hij mij er niet in wilde mengen. Dat is nu uit. Je zaak staat zoo zwak als iets. Bob Wells. Denk je dat iemand het hem kwalijk zal nemen van die paar liter benzine?" ,,En die andere aanrandingen?" Ze schudde ongeduldig het hoofd. ,,Ik wist niet, dat een sheriff zoo dom kon zijn. Wat sta je hier je tijd te ver- knoeien? Waarom zoek je niet naar de echte bandieten?" ,,Ik geloof niet, dat ik vanochtend mijn tijd verknoeid heb", merkte de sheriff op, met een blik op _het Wrak. „Waar zijn zijn handlangers?" Het Wrak volgde nauwelij^s het ge- sprek. Hij vroeg zich af wat een verloofd WIELERBAAN SAS VAN GENT. Begunstigd door een elite wielerweer waren Zocdag circa 4300 toeschouwers getuige van de wielei-wedstrpdeD, welke op het Sassehe cement plaais vorden. Naar aanleidirg van het feit, dat Klaas van Nek het natioDaal wegkaippicenschap wist te behalen, had het bestuur besloten onzen nieuwen kampioen een hulde te brengen. Vanaf het bekende sporihotel cafe ^Rotterdam" werd Klaas door het Ter Neuzensche muziekkorps „De Vereenigde Werklieden", directeur de heer A. Schirris, afgehaald en werd vandaar naar de Wieler- baan gemarcheerd. Aldaar aargekomen deed de houder der natioDale trui een uit- bundig toegejniehte eereronde. In snelheid wist Klaas van Nektezege- vieren over Van Boxsel en Van den Bogaerd in deze volgorde (laatste 200 meter in 133/5 s* c.). De achtervolging lererde na zeer mooien strijd een overw;nnirg op vcor Maurice de Waele, die Mechant met 40 meter overtrof en voorts Tbysman klopte, terwijl Verbist door bacdenpech zicli ge- noodzaakt had gezien den strpd te staken. De afvalling werd gewonnen door De Muynck, die resp. Vermandel, E. Picavet, man moest doen en hoe hij ooit zoo een bespottelijke rol zou kunnen vervullen. ..Henry Williams heeft geen enkelen handlanger, behalve mij". verklaarde Sally. .Waarom zoek je niet naar Nosey en Lefty en Denver?" ,,W.ie?" vroeg de sheriff. Nosey en Lefty en Denver", zei ik. „Wou je soms beweren, dat je nooit van ze gehoord hebt?" „Niet voor zoover ik weet." Sally keek het Wrak aan en lachte. ,,Stel je voor, Henry! Hier heb je een sheriff met een troep echte bandieten in zijn gebied en hij heeft nooit van hen ge hoord". Ze wendde zich tot Bob Wells. Jij kunt hen misschien niet vinden, maar Henry en ik wel. Kijk maar niet zoo verbaasd. We hebben gisteren den heelen dag en een deel van den nacht doorge- bracht. Ik heb het je n-og niet verteld, omdat je gek genoeg was om te beweren, dat Henry een van hen was. Maar het is heusch waar, hoewel je het niet zult uit- vinden, voordat Henry en ik in de gevan genis zitten en de aanrandingen kalm voortgaan." Kunnen jullie me niet helpen? vroeg de sheriff. ..Misschien wel," zei Sally. Henry, zullen we hem op het spoor helpen?" Het Wriak haalde de schouders op. „Waarom?" vroeg hij. ..Wat zou hij met ze doen als hij ze pakt. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtbank, Middelburg De rechtbank heeft in hare zitting van 25 Juni 1926 de volgenae zaken behandeld K. M. F. D., oud 39 j., veedrijver te Hoek, was door den kantonrechter te Ter Neuzen op 7 Mei 1926 veroordeeld tot f 15 boete of 10 dagen hechtenis. De ambtenaar. van het openbaar ministerie bad ter terechf- zitting van het kantongerecht mondeling „herhaling" te laste gelegd. De arubtenaar van het 0. M. was bp het vonnis hiertoe onbevoegd verklaard en niet- ontvankelijk in zijn vordering van 14 dagen. hechtenis, tegen welke beslissingen de ambtenaar in hooger beroep wasgfkomer. Eisch 3 dagen hechtenis met vern'etiging. van het vonnis van den kautonrechter. A. D., oud 46 j., machinedrijver te H'oek was eveneens door den kantonrechter 1» Ter Neuzen wegens openbare dronkenschap veroordeeld tot f 15 of 10 dagen hechtenis. Ook in deze zaak was door den ambtenaar van het O. M. mondeling ..herhaling" te laste gelegd, en werd deze ook in deze zaak onbevoegd verklaard en niet ontvanke'ijk ..We zouden ze toch wel kunnen aan- wijzen" zei Sally. ..Misschien wil hij hun wel een standje geven omdat ze zijn ge bied onveilig maken of zoo iets. ,,Ze zouden kunnen protesteeren" wierp het Wrak tegen. ,,Niet als hij beleefd tegen hen is", zei Sally. ..Misschien niet, hoewel ik Nosey toch niet zou vertrouwen." De sheriff vond, dat ze ver genoeg waren gegaan. Jullie vindt het misschien grappia". zei hij, ,,maar als hier bandieten zijn. die ik nog niet gezien heb, dan zou het verre- weg het beste zijn voor den zoogenaam- den Henry Williams, dat te bewijzen". ,,Maar we kunnen niet garandeeren. dat ze op je wachten". merkte Sally op. ..We zullen ons best doen je ten minste de plaats te wijzen." ,,Ga dan mee." De sheriff wendde zich tot zijn met- gezel. ,,Houd dien man in het oog' zei hij. ,,Er is kans, dat hij ons bedriegt." Ze begonnen den heuvel af te dalen naar de paarden; Sally liep naast het Wrak en kneep hem bemoedigend in den arm. (Wordt vervolgd. mj- De Burgemeester van Ter Neuzen vnaakt bekendi dat vanaf 1 Juli a s. gedurende 14 dagen op de Gemeente-Secretarie voor het publiek ter inzage zyn nedergelegd afsehriften van de Kiezerslijsten voor de Afdeelingen Groot- en die voor het Klembedrijf der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eventueele verzoeken om verandering of verbete- ring der Kiezerslijsten moeten voor 15 Juli a.s. wor den toegezonden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 28 Juni 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1