Ter 1 s ttssnsche Courant 8INNENLAHD. BUITENLAND. Yrijdag 25 Juni 1926. Ho. 7930. FETJILLETON. De Yergadering van de Zeeuwsche Landbouwmaatscbappjj en de Tentoonstelling te Axel. rWHBDB BIjj&JD. EERSTE KAMER. Aan de orde was de voortzetting van de behandeling der Lndische begrooting. De heer De Muralt bestrijdt den heer Mendels en wijst op bet belang van den arbeid der cubuur-ondercemer-t dat de prodnctie vermeerde t teD bate van den kleinen man. Communistische ambtenaren dienen te worden geweerd. De leerstoel in Dtrecht heeft een eind gemaakt aan het wetenschappelijk monopolie. Dit is vol- komen in de lijn van het liberalisme. De heer Slingenberg hoopt dat de Minister zich niet zal laten leiden in de lijn van den vorigen bewindsman, maar naar eigen xnzichteo handelen. De heer Haazevoet vraagt welke sociale maatregelen van de regeering te verwachten zijn. De heer Moltmaker dringt er op aan dat de jaren door de lndische spoorwegambte- naren doorgebracht in Ned.-Indie zullen medetellen in de berekeningvanhetpensioen. De lndische begrooting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. DE TOESTAND. Dos schrijft het Alg. Hbl. een ministerie- Briand-Caillaux als resultaat tenslotte van de dagenlange sprongen heen en weer van den lenigen Briand op het politieke slappe koord. Een resultaat, dat althans na de dreiging van een terugkeer van Poincare, in buiten- landsch-politiek opzicht niet betreurd be- hoelt te worden, daar de cartelpolitiek ter- zake wel niet in het nauw zal komen. Op welke voorwaarden Caillaux de taak, waarvoor verschillende andere kopstukken zijn teruggedeinsd, heeft aanvaard, is voor- alsnog onbekend. Briand heeft de opper- leiding en verantwoordelijkheid in handen gehouden, maar wel is de functie van vice- president van den ministerraad dit keer niet aan deD beheerder van Justitie gegeven, zooals de traditie wil, maar aan dien van Finaneien. En om de heeren vast voorte bereiden op hetgeen waarscliijnlijk te wach- ten staat, heeft Briand gewezen op de zeer zware verantwoordelijkheid, welke Caillaux op zich neemt, wien hij, Briand, met al zijn gezag zal steunen. Trouwens heeft Caillaux zelf al van te voren verklaard, over stevige ruggesteunen te moeten kunnen beschikken, wil hij werkelijk in staat zijn de noodige hervormiDgen in te voeren en zijn ingrij- pende plannen door te zetten. Wat die ingrijpende plannen zijn, zal men pas met zekerheid de volgende week vernemen, daar de nieuwe minister van Finaneien verscliillerde dagen noodig heeft om zijn algemeen arbeidsplan uit te werken. De regeering zal zich dan ook niet voor Dinsdag aan de Earner voorstellen. Wel staat reeds vast, dat de legeering heterop gezet heeft met de grootste snelheid haar financieele ontwerpen aangenomen te zien en uitgebreide volmachten te verlangen voor de doorvoering ervan. Hetgeen in de gegeven omstandigkeden alleszins begiijpelijk is. Want de tijd Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. HOOFDSTUK XXIII. Verloofd. Een ademlooze stilte volgde, waarin de sheriff wanhopige pogingen deed t gees- teiijk evenwicht terug te vinden. Het was hem als zag hij een geest. Sally stond naast het Wrak, die terneergesiagen voor zich uit keek. Zijn plan was mislukt; alles liep verkeerd. Waarom had ze er zich niet buiten gehouden? Sally Morgan!" De stem van den she riff klonk onzeker. ..Zeker", zei Sally. Bob Wells deed een stap vooruit en stak aarzelend de hand uit. lets in haar blik weerhield hem. ,,En hij zei De sheriff keek woe- dend naar het Wrak. ,,Hij zei ,,lk heb gehoord wat hij zei," sprak Sally koel, hoewel ze tot achter de ooren bloosde. ,,Hij zei, dat hij je op den trein had gezet. ,,Gomedie", sprak Sally. ,,Dan De sheriff keek venijnig het Wrak aan. Sally, je bent geschaakt!" riep hij uit. Ze begon te lachen. ,,Wees niet zoo dwaas, Bob". Hij stond op het punt zich op het Wrak te werpen. ,,En blijf van dat geweer af." voegde Sally er aan toe. ..Kom tot bezinning. Geschaakt? Ben ik iemand die zich laat schaken? Stel je niet zoo aan". ,.Je bent nooit in den trein geweest", mompelde Bob Wells en keek haar strak aan. ,,En je bent niet thuis geweest. En Hij zweeg, niet bij machte zijn gedach- dringt. Het einde van Juni nadert; en daarmede de eisch tot nakoming der dan vervallende fkancieele verplichtingen. In Dec. hebben Briand en Loucheur soort- gelijke moeilijkheden nog weten te over- winnen door een extra inkomstenbelasting, welke een twee en een half milliard op bracht en voorschotten van de Barque de France van zes milliard. Het grootste deel van deze aeht en een half milliard is intusscben verbruikt, zoodat de regeering weer voor het probleem staat van onvol- doende beschikbare fondsen en nieuwe inflatie voor de deur staat. Naast de oplossing van dit onmiddellijk dringend vraagstuk staat de ontwerper van het dictatoriaal geachte Rubicon' -plan, waarvan de ontdekking in de safe te Flo rence hem in '17 in handen van Glemenceau leverde, o a. voor een beslissing inzake de ratificatie van de overeenkomst van "Was hington, door Mellon en Berenger uitge- werkt, nadat hij zelf in Amerika gefaald had. Evenals Poincaire en de soc. oppositie stond Caillaux tot dusver op het standpunt, dat de z.g. waarborgclausule (verband tusschen de Duitsche betalingen en de Fransche verplichtingen) conditio sine qua non moet zijn, welk standpunt echter later is losgelaten. Zonder ratificatie evenwel, waarop het deskundigencomite dan ook moet aandringen, schijnt er echter weinig kijk te zijn op Amerikaansche leeningen ter consolideering van de vlottende schuld en stabilisatie van den frank. Om de juiste oplossing te kunnen vinden uit deze en andere financieele en fiscale moeiljjkheid, heeft Caillaux zich omringd met niet minder dan vijf financieele des- kundigen, waardoor de positie van he! deskundigen- comite buiten de regeering wel in het gedrang zal komen. Afgewacht zal nu moeten worden, welken indruk de voorstellen van Caillaux tot op lossing van de moeilijkheden in de machtige beurskringen zullen maken en bij het par- lement. Daar hij altijd, tot groote woede van de soc., teg.en een kapitaalsheffing ge- kant is, geweest, zal hij tot dit middel om evenwicht in de begrooting te brengen, wel niet zijn toevlucht nemen. Voor het oogenblik heerscht opluchting over het feit, dat er tenminste weer een regeering is en er een einde is gekomen aan de langdnrige crisis. Het water staat aan de lippen, en in zulke omstandigheden pleegt men niet te vragen van waar de redding komt mits er maar redding komt. Zoodat de talrijke vijanden van Caillaux voorloopig althans we! hun gevoelens zullen beheerschen, in afwachting van de daden van den nieuwen stuurman. TER NEUZEN, 25 Juni 1926. AAN BESTE DING. Bij de Woensdag door den fcouwkundige A. Wiskerke van Philippine gehouden aan- besteding van het verbouwen van een woning aan de Nieuwed epstraat alhier werd inge- schreven als volgt le perceel, Metselwerk. W. Nieuwelink te Ter Neuzen voor 2085, Gebr. Kolijn te Ter Neuzen voor 1900, H. van Steen- berghe te Philippine voor 1635, Jac. van Damme te Philippine voor 1575. 2e perceel, Timmerwerk. P. A. Leunis te Ter Neuzen voor 1850, P. A. Mielen te Ter Neuzen voor f 1660, A. Roovers te Ter Neuzen voor 1600, Jean Taelman te Philippine voor 1592. Voor de massa. J. van 't Hoff te Hoek voor 4345. De gunning is 8 dagen aangehouden. ten te beheerschen. Weer wenidde hij zich tot het Wrak. ,,Als».jij haar gevangen gehouden hebt, kom je hier niet levend vandaan." ..Misschien niet", gaf het Wrak toe. ,,Ik had het zeker niet moeten doen". Henry Williams!" riep ze uit. ..Wees jij tenminste verstandig. En jij. Bob Wells doe dat geweer weg. Er is geen oogen blik quaestie van schieten. Geschaakt! Gevangen gehouden! Ik heb nog nooit zoo'n onzin gehoord." Het Wrak zuchtte. Hij had zijn best gedaan haar er buiten te houden, maar ze wilde blijkbaar niet. Hij had geen idee wat voor dwaasheid ze nu zou begaan. Nog nooit had hij Sally Morgan zoo knap gevonden om te zien. ,,Ik ik begrijp er niets van", zei de sheriff radeloos. ,,Het wordt anders tijd!" riep Sally uit. Waarom achtervolg je me eigenlijk?" Bob Wells keek haar sprakeloos van verbazing aan. ..Hoor je me niet Achtervolgen, zei ik. Denk je dat ik een misdadigster ben? Zie ik er naar uit? Kan ik niet doen wat ik wil, zonder dat ze mijn spoor volgen? Sally!" ,,Ik meen wat ik zeg. Hoe durf je me door heel Montana achtervolgen?" De sheriff wist niets te zeggen. ,,lk achtervolg je niet," stamelde hij eindelijk onnooze'l. ,,Wel waar. Je hebt me tot hier ge- volgd. of niet? En gisteren heb je me na- gezeten en eergisteren en den dag daar- voor. Ik wil het niet hebben, Bob Wells. Ik zal het aan vader vertellen". ..Sally, je vergist je." ..Neen. Ik vergis me niet. Ik weet pre- cies wat ik zeg. Ik rnerk toch zeker wel of ik achtervolgd word. Hoe durf je?' ,,Maar het is niet waar Ik wist van niets ,,0, niet zei Sally minachtend. ,,Wou je dan beweren, dat de sheriff menschen achtervolgt zonder te weten wie het zijn?" ,,Ik zocht naar een troep bandieten zei de sheriff. ,.Hoe kon ik weten .,Je behoorde het te weten. Waarom ben je anders gekozen Om door het MOSSELK W EEKERS. Te Goes is een vergadeiing gehouden van mosselkweekei s uit Zeeland, waarbij tegenwoordig waren de besturen der ver- eenigingen van Zterikzee, Ierseke, Bruinisse en Philippine. De besturen der vereeni- gingen te Tholen, Clinge en Graauw hadden bericht van niet-medewerking ge- zonden. Het doel van deze vergadering was te trachten in de treurige toestand van het mosselbedrijf verbetering te brengen. De vereeniging van Ierseke jj verde ten sterkste voor Provinciale Centraal-verkoop- vereenigirg, zij ziet alleen daarin heil, terwij 1 hun inziens plaatselijke vereenigingen slechts een eerste stap op den goeden weg zijn, maar onderling zullen moeten concur- reeren. Zier.kzee is voor plaatselijke ver- koop- vereeniging h. i is dan het terrein beter te overzienBruinisse kan zich geheel aansluiten bij Zierikzee. Philippine de eenige vereeniging die een plaatse lijke verkoop-vereeniging heeft is het geheel eens met Zierikzee en Bruinisse, daar ze van deze geen concurrentie heeft te vreezen, terwijl ze bij centralisatie een gedeelte van haar afzetgebied ziet verloren gaan. Algemeen is men van gevoelen, dat er iets moet gedaan worden, doch men ziet geen kans de daarvoor zoo noodige samen- werking te vinden. Moet de nood nog booger stijgen of ontbreekt de man met organisatorische talenten, die hen alien samendrijft. Nogmaals zullen de vereeni gingen in hun plaatselijke vergaderirgen de zaak bespreken om te trachten overeen- stemming te bereiken ofschoon de afge- vaardigden nu reeds als hun meening uitspreken, dat er wel niets van zal komen. (G. Crt.) AXEL. De heer A. 't Gilde, lid van den gemeente- raad, heeft in een request aan de Kroon verzocht, het besluit, van den gemeente- raad te vercietigen, waarbij een garantie van 23,000 per jaar wordt verleend voor de electrificatie van de gemeente. Woensdagmorgen was het allereerst de algemeene vergadering der Z. L. M. die onze aandacht vroeg. Bij het binnenkomen van Axel werd ons oog getrokken door de fraaie eerepoort in de Stationsstraat, die den bezoekers het welkom toeriep, terwijl bij splitsing van de Kerkdreef en Noord- straat zoo waar een verkeers-marechaus- see deed blijken van een voor Zeeuwsch- Vlaanderen nieuwen, maar niettemin nut- tigen maatregel. Met het oog op de te verwachten drukte, vooral van motorrij- tuigen, had men tijdig maatregelen geno- men, door het verkeer in verschillende nichtingen door andere straten te leiden. De algemeene vergadering. Het lokaal voor de algemeene vergade ring was de restauratiezaal der Fokkers- vereeniiging op het tentoonstellingsterrein, welke voor deze gelegenheid tot de dub- bele grootte was uitgebouwd en, met de versiering van guirlandes en gekleurde electrische lampen en lichtkronen een ge- zelligen aanblik bood. Te 10 uur werd deze door den voorzit- ter, den heer Mr. P. Dieleman, geopend met een woord van welkom aan Z.Exc. den Commissaris der Koningin, den ver- tegenwoordiger van den tot zijn spijt ver- binderden Minister van Landbouw, den heer I. G. J. Kakebeeke, Inspecteur van den Landbouw, de leden van Ged. Staten Van Rompu. Fruytier en Dusseldorp, de afgevaardigden van de afd. Zeeuwsch- Vlaanderen van den Chr. Boeren- en heele land een meisje na te jagen, dat je je leven lang gekend hebt?" ,,Ik wist niet, dat het mijn eigen meisje was. Ik wist niet eens dat het een meisje was". ,,Jouw eigen meisje zei Sally. ,.Bob Wells, je bent een veel grooter ezel, dan ik ooit gedacht had". De sheriff schudde ..freurig het hoofd. Hij begreep nergens iets van. Ook het Wrak was het niet geheel duidelijk, maar hij hield zich buiten het gesprek. ,,Ik ben heelemaal in de war", zei de sheriff. ,,Hoe zit het eigenlijk ..Luister", beval Sally. Ze vertelde alles, van het begin af. Ze deed het vlug zonder veel belangrijke pun- ten te vergeten. Bob Wells luisterde. eerst stom verbaasd, daarna ongeloovig. Telkens dwaalde zijn blik af naar het Wrak, die geen acht sloeg op den sheriff. Hij had slechts oog en oor voor Sally Morgan. ,,Zoo is het gegaan en daarom ben ik hier", besloot Sally. ,,En een sheriff, die dat al niet lang begrepen heeft, is geen knip voor den neus waard Bob Wells dacht een oogenblik na. Waarom heb je niet naar huis getele- foneerd vroeg hij. ,,Als je dat niet begrijpt, zal ik niet eens probeeren het je aan 't verstand te bren- gen". „Waarom heb je mij dan niet opge- beld ,,Omdat ik dat niet noodig vond". ,,Dat is onzin. Ik begrijp niet hoe je kunt verklaren ,,Wat 1" riep Sally uit. ..Een heeleboel dingen. Jij zwerft hier dagen Jang rond met dezen man de hemel weet wat een schurk hij is en je vindt het doodgewoon." ,,Zwijg Maar de sheriff herstelde zich. Hij was in zijn rechten aangetast. Zijn verbazing maakte plaats voor woede. ,.Je vergooit je goeden naam", zei hij boos. Sally legde de hand op den arm van het Wrak en keek Bob Wells vernietigend aan. Tuindersbond, de heer J. de Feijter en J. de Kraker, Dr. Lovink, eerelid der ver eeniging, Dr. Molhuysen, secretaris van het Kon. Ned. Landb. Comite, De Vulder van Noorden, regeeringscommissaris, den Voorzitter en den Secretaris der Kamer van Koophandel voor Zeeuwsch-Vlaan- deren, het gemeentebestuur van Axel, de vertegenwoordigers van de Zeeuwsche Fokkers van het zware Trekpaard, den voorzitter van de Landbouwmaatschappij voor Westelijk Noord-Brabant en ook de vertegenwoordigers der pers. De notulen der vergadermg van 30 Nov. 1925, te Middelburg gehouden. werden goedgekeurd. De Voorzitter deed vervolgens mede- deeling van de in de hoofdbestuursverga- dering tot eere-lid benoemde leden, aan wie men op grond van hun meer dan 50- jarm lidmaatschap der vereeniging deze eer meende te moeten bewijzen. Voorts deed hij nog verschillende me- dedeelingen die in hoofdzaak een herha- ling waren van het gisteravond in de hoofdbestuursvergadering meegedeelde en door ons vermelde. Namens de commissie benoemd voor het onderzoek der rekening, bestaande uit de heeren C. J. Bakker, A. Dees en J. K. de Putter werd door eerstgenoemde verslag uitgebracht. Daaruit bleek. dat het goed slot over 1925 bedraagt f 1979,71. Daarna werd door den Voorzitter uit gebracht het Jaarverslag. Spr. begon met er op te wijzen, dat de Z. L. M. zich dit jaar concentreert in de landstreek der 4 ambachten en wel spe- ciaal in Axelerambacht, waarvan Axel de hoofdplaats was. De 4 ambachten, die van Hulst, van Axel, van Assenede en Bouchaute bestreken het tegenwoordige Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en een deel van aangrenzend Belgisch Vlaande- ren. Zij waren met het land van Waes c.a. deel van zoogenaamd Keizerlijk Vlaanderen, zoodat de graven van Vlaan- deren voor dat deel evenals oorspronke- lijk voor Zeeland leenmanschap verschul- digd waren aan de Duitsche keizers en niet aan de Koningen van Frar.krijk, ter wijl kerkelijk hier niet de bisschop van Doornik, maar die van Utrecht gezag uitoefende. De kring Axel der Z. L. M. omvat geheel het oude Axelerambacht en een gedeelte van Asseneder en Bouchau- ter Ambacht. Spr. zegt, dat men op de rijtoer geheel de vruchtbare streek zal zien. Het oude Axel zelf, dat dateert uit het diep der middeleeuwen en dat toen reeds in grooten bloei kwam door land bouw en handel en zoo rijk werd, dat vruchtbare polders door enkele familien koniden worden ingedijkt. Axel, dat toen door vaarten doorsneden werd, onder- hield de zeeweringen en overheerschte heel de streek en eerst in 1584 op 23 April werd Ter Neuzen door Willem de Zwij- ger tot stad gepromoveerd en tijidelijk daardoor van Axel gescheiden. nadat Graaf Philips van Hohenloh met 19 ven- delen er was geland in 1583 en de Mof- fenschans had opgeworpen, van waaruit hij het omringend land brandschatte en onder water liet zetten. Hierdoor zag men op den vierden van Februaridag in het jaar 1580 en viere Saamslag staan in gloeiender viere. Ook de heerlijkheid Zaamslag behoorde met de dorpen Zaam- slag, Othene en Andijke en de eigendom- men van de Maltheser ridders en de Tempeliers tot Axelerambacht, gelijk op het op Axels gebied gelegen dorp Beoos- tenblij. Ook deze streek was in de M. E. even vruchtbaar en bewoond. tijdens de republiek was het een echt achterland en werd veelal verwaarloosd ofschoon in on- derscheiding van andere buitenprovincien en generaliteitslanden in Brabant b.v. meermalen uitnemende magistraten het ..Henry Williams", zei ze langzaam en duidelijk, ,,is eerlijk en een echte heer en ik durf overal met hem heengaan. Be grepen ,,En je bent met mij verloofd". zei de sheriff gebiedend. ,,0 ja Sally rekte zich uit in haar voile lengte. ,,Soms niet „Ik geloof, dat je dat al meer beweerd hebt, Bob Wells. Misschien heb ik je in den waan gebracht. Ik dacht het waar- schijnlijk zelf. Waarom ook niet Het was een quaestie van gewoonte. God- dank heb ik het bijtijds gemerkt". De sheriff voelde zich op onzeker ter rein. .Misschien kan je alles nog verklaren". sprak hij. ,,Zoo denk je er dus over", zei ze kalrn. ..Nadat ik alles uitgelegd heb. wil je dat ik nog meer uitleg. Je hebt wel vertrou- wen in me, Bob Wells". ,,Heb ik geen recht op een uitleg ..Misschien als we verloofd waren. Maar dat zijn we niet". ..Sally Ze maakte een afwijzend gebaar. ,,Het is niet alleen, omdat je me niet vertrouwt zei ze. Ik ben over een heeleboel dingen anders gaan denken. Ik ben bijvoorb'eeld vastbesloten niemands keukenmeid te zijn". Bob Wells maakte een gebaar om te bediuiden, dat hij er niets van begreep. maar het Wrak spitste de ooren. ,,Je begrijpt zeker wel wat ik bedoel", zei Sally. ,,Neen". ,,Dan zal ik het je uitleggen. Ik heb al les gehoord, wat je aan tafel tegen mijn- heer Underwood gezegd hebt. Ja, ik heb luistervink gespeeld. Ik herinner me ieder woord. „Als je een goede kokkin ziet, laat haar dan niet ontsnappen". Herin ner je je het Ik wel. ,,Ik ga er met een trouwen Herinner je je dat ,,In dit land is een meisje. dat niet kan koken, niets waard". ..Als het op koken aan- komt. hoef ik voor niemand onder te doen". Misschien weet je dat nog 7 Je hebt gesproken over de uitstekende ko land bestuurden. Wel waren hier vroe- gex de zeden uitermate ruw en onbehaag- lijk en was het leven op een laag peil, - doch in de 18e eeuw kwam wellicht ook mede onder Franschen invloed, wel eenige verzachting der zeden. Talrijke goede Fransche families vestigden zich hier na de opheffing van het edict van Nlantes en werden met eere herdacht of nog ge- noemd. Spreker herinnert slechts aan de familie Paulus, en denkt aan de stoere- mannen van Franschen oorsprong als de aanwezige burgemeester van Zaamslag, De Feijter en den vice-president van de afdeeling Axel, Dees. De bevolking, sa- mengesteld uit Zeeuwen, Vlamingen en Franschen en soms vermengd met Spaansoh bloed, vormt thans een geneel eigen karakter, waarvoor men oppassen moet, dat het niet door invloed van de landen overzee vervormd wordt en daar door een wangedrocht wordt. Maar men zal ook zien het zangexige Koewacht, waar Matbilde van Peene liever verzen dichtte. Na het edele Zuiddorpe wacht dan de Graaf Jansdijk, alzoo genoemd naar Graaf Jan van Namen, die den groo ten zeedijk liet leggen vanaf Knocke tot Antwerpen toe ter bescherming van het vruchtbaar land. De Graaf Jansdijk biedt een blik over de Westdorpsche landen, weer vruchtbaar gemaakt onder Albertus en Isabella van Oostenrijk. In Sas van Gent zal men zich herinneren hoe op 4 April 1562 de schuit van den Lekkerker- ker Pieter Jacobsen Zoetemelk, met zee- versche salmen van Dordrecht komende, door het nieuw Sas van Gent voer, als eerste vaartuig, dat dien weg koos. Hierdoor was de grondslag voor het nijvere Sas gelegd. Tusschen Sas van Gent en Philippine was het toen water en zeer moeilijk te bevaren, en zelfs werd in de dagen van Koning-Stadhouder Willem III den raad gegeven al de mossels er uit te halen, die hier en daar zooveel aanslib- bing veroorzaakten. Philippine, genoemd naar Philips II, heeft echter de mosselen nog. Hoek lag geheel op den Hoek. Het oude Vremdijke en meer andere plaatsen op zijn grondgebied zijn niet herrezen. Sluiskille, zoo diep, dat bij laag water er toch nog eenige voeten water bleef staan, zal men links laten liggen om door de zee-handelsstad van Axelerambacht, Axels oude haven te rijden. Omdat de landtong, waar de plaats gesticht werd, de vorm van een neus had, werd het de Neus genoemd. Omdat men in het M. E. bij verbuiging in den 2en naamval achter het lidwoord een r zette, werd het van der Neuze en zoo Ter Neuzen, zooals het in 1524 werd geschreven toen het stad werd. Ter Neuzen is dus beter gezegd dan Neuzen". Van Ter Neuzen zal men komen op de pleisterplaats bij den heer A. de Bruijne. cm door het fraaie dorp Zaamslag, en de heerlijkheid, die een zekere zelfstandig- heid had ook zelfs in 't Axelerambacht, naar Axel terug. Spreker wijst dan op de noodzakelijk- heid zich verder te ontwikkelen in eigen richting, naar eigen aard, naar eigen ka rakter. Het is de groote fout van de eeu- wige criticasters, dat zij met hun bekrom- pen blik de wijsheid bij zich zelf alleen zoekend, ieder naar hun maatstaf willen modelleeren. Zoo worden geen vrije vol- ken gevormd. Door alle eeuwen heen is er gebleven, het Vlaamsche volk, dikwijls vertrapt en onderworpen, maar altijd hun- kerend naar de onafhankelijktheid en er vormde zich een natie, een ruimer begrip feitelijk dan dat van een volk en zeker dan dat van een staat. Vlaanderen en Holland moeten samen werken en zoo kan en moet een goed Zeeuwsoh-Vlaamsch land met een goed, oprechte werkelijk Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking, levend naar eigen aard en karakter, tot prosperi- teit komen en een zegen zijn voor eigen streek, voor de goede provincie, voor Nederland. kin, met wie je ging trouwen. Ontken je het De sheriff slikte en kreeg een kleur. ..We hadden het toevallig over eten", zei hij. ,,Eten en koken. Je kunt over niets anders denken en praten, Bob Wells. Het drong pas tot me door, toen ik je beluis- terde door de reet in de deur. Ik schaam me er niet voor. Ik ben blij. Het was een groot geluk. Misschien trouw je nog wel eens met een goede kokkin, maar dan zal ze niet Sally Morgan heeten". Het Wrak luisterde toe met gemengde gevoelens van triomf en schrik triomf, omdat Bob Wells verloor, schrik, omdat Sally's idylle zoo plotseling tot een einde kwam en dat door zijn schuld. De sheriff was boos en verdrietig. „Het is voor beide partijen gelukkig", zei hij stuursch. ..Ja", gaf Sally toe. ,,Ik ben er niets op gesteld te trouwen met iemand, die er vandoor gaat „Let op je woorden Deze woorden klonken scherp uit den mond .van het Wrak. ,,De Underwoods hebben me verteld, dat ze een getrouwd stel hadden flapte de sheriff er uit. ,,Dat. heeft Henry alleen gezegd om -mijn positie te redden sprak Sally afge- meten. ..Dat was buitengewoon netjes van hem". Het Wrak kon zich nauwelijks meer bedwingen. Hij wou niet veel meer aan- hooren van Bob Wells. .Wacht maar tot je vader alles ter oore komt", zei de sheriff met een onheil- spellenden blik op Sally. ,,Als vader iets hoort, zal hij alles hoo- ren", verklaarde Sally. ,,En hij zal het gelooven ook. Hij zal me niet uithooren of dingen in zijn hoofd halen waarvoor een fatsoenlijk mensch zich moest scha- men. En als hij wil weten of ik verloofd ben, dan zeg ik: „ja". Ik ben verloofd met Henry WJlliams". QVordt vervolgd.) VAN 52) Vervolg.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 5