WIELERBAAN SASVAN CENT KLAAS VAN NEK_ KOMT O J O J Ella OntbijtKoek man fct 7/ z 1 Elta-Jam Ver- Luxe Autoverhuur TERNEUZEN-LONDEN. Ls VAN FAESBERGHE-JANSSENS, „MELKO" Puddingpoeder „MELKO" Puddingpoeder L. Breepoel en G. Vermast, MELKO Puddingpoeder PH. A. KNIJFF - Zaamslag, De „ZEVLA R. J. DE KRAKER. ALS EEN GrEZONDE BABY 2 TtmaL juiste voedsel Het Tooneelfonds „De Noordstaf een Schiidersknecht Salon-Ameublement F. MALJERS ZOON - Vlissingsche sir. 58 - Middelburg. J. X3. J. JUBRIJ. Gouden TROUWRINGEN A. J. FAAS ZONEN. Stationsweg 23. op ZONOAG 27 JUNI a.s. om 3 uur. IEUW NIEUW NIEUW NIEUW Slooperij ..Simplex" en „Serva" Zeeuwsch-VIaamsche Carrosseriefabriek, Axel. ermee! ]3h een flinke DIENSTBODE een flinke Oienstbode, TE KOOP AANGEBOOEN VOOR SPOTPRIJS DE KOSTER Co. Intrestvergoeding voor deposito's mmm Probeer eens een potje THE GENERAL STEAM NAVIGATION C°.,L2. Geregelde Afvaarten iederen WOENSD AG en ZATERDAG, Snelheid - Achtervolging - Inhaalraces met tot slot 100 K.M. Koppelwedstrijd met 5 klassementen Onder reglementen van den 1V.W.B. De beste Hollandsche en Belgische beroepsrenners in het geding. DEELNEMERS Klaas van Nek—Edm. Picavet A. v. d. Bogaerd—Is Mechant Piet Leene—Hector Picavet M. de Waele—A. Verbist C. Erkelens—Jo van Boxsel A. Vermandel-A. Mertens A. de Muynck—C van Hee L. Maes- Edw Tijsman Prijzen der plaatsen Tribune/l,— Middenveld /0,60: Virages 0,45; Volksplaatsen 0,30. Gelegenheid tot berging van auto's, motoren en rijwielen op de baan a resp. 50, 25 en 10 cents. Programmaboekjes verkrijgbaar a /0,10. Kaartenverkoop vanaf elf uur aan de bureaux voor de baan. HET BESTUUR. N.B. Het feit, dat Donderdag j.l. VAN NEK, Nationaal Kampioenschap op den weg heeft gewonnen, geeft het Bestuur aan- leiding hem ter gelegenheid daarvan, Zondag a. s. op de baan te huldigen. en goed en goedkoop. ZEER VOEDZAAM Deze puddingpoeder aan te maken met V2 liter water en 2 eetlepelssuiker. Zetprecies V2 liter water op het vuur en stort daarin de 2 eetlepels suiker. Neem een ons MELKO- Puddingpoeder in een kleine kom en maak er een papje van door toevoeging van onge- veer 5 lepels liefst iets warm water. Zorg dat er geen kluitjes in blijven. Als het water kookt, roert men het papje er in en roert even langzaam door tot de pudding goed kookt. De pudding wordt nu in een vorm gegoten, welke vooraf is nat gemaakt. De koud geworden pudding is een heerlijke naspijs. en geriefelijk. en smakelijk. ZEER VOEDZAAM Onze MELKO-Puddingpoeder is goed en goedkoop, zeer geriefelijk en bijzonder smakelijk! VRAAGT UWEN WliVKELIER! v/h C. v. EERDENBURG BEROPLAATS OP JAVA. IN- EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN HOUTWAREN als: Latten, Kepers, Planken, Balken, Eiken Biels, 3 Amerik. gr. Masten, ge- bruikte en nieuwe Deuren, Ramen en Kozijnen, Huistrapjes, Vuilnisbakken, Waschtobben, Watervaten, Ledikanten, Kasten, Tafels, Stoelen, Banken, Kachels, Kleerkisten, enz. Oud en nieuw Punt- draad, Krammen, Spijkers, Asphaltpapier, Buizen, Rails en Sparren voorafheining, Sparren van 2 tot 11 M. voor stelling- gerief en radio. Nieuwe en gebruikte Kruiwagens en Rechters, Dekkleeden, IJzeren Balken, 1 Watertank, Kettingen, oude Pannen, enz. Klaverruiters aan concurreerenden prijs. Aile materialen zijn te koop en te huar. met Cadeau, staat aan de spits van kwaliteit. Haar fabrikant Fa BERD. OE HOOG ZONEN, Oosterhout, zegt reeds genoeg. bij E. J. WEMAER. Rijwielen DE BESTE! AANBEVELEND. 39 Carrosserie is een gecombineerde carrosserie, zoowel voor bestel- ais toerdoeleinden gesrhikt. De „ZEVLA" wordt vervaardigd met moderne machines en volgens de allernieuwste begrippen van carrosseriebouw. De „ZEVLA" is het aangewezen vervoermiddel voor handelsreizigers, manufacturers, bakkers, slagers, kleinindustrieeelen, kortom voor iedereen die h'erdoor met een wagen inpiaats van met twee volstaan kan. De „ZEVLA" wordt in serie vervaardigd, waardoor de prijs zeer sterk gedrukt wordt, men de h'Ogste waarde voor z'n geld ontvargt en onder- deelen steeds uitwisbaar zijn. De ,,ZEVLA" is door uiterst gering gewicht, biliijke koopprijs, gering onderhoud en lage reparatiekosten de nleest FCONOM1SCHE wagen. De ,,ZEVLA" is uit VOORRAAD 'everbaar voor Chevrolet en Ford met Molenaar's Kindermeel wordt gevoed volgens de aanwijzing op de verpakking, dan heeft U geen last van verstopping of van diarrhee, van spuwen of van stuipjes. Omdat Molenaar's Kindermeel het is voor de kleine menschen. Vraag attesten-brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. 48 /Li 7. 71 ,dJVbJ?t^1CME5Z REEPETIKETTEN Het Tooneelseizoen nadert. Voor ge een keus doet, vraagt dan eerst de /nieuwe catalogus van voorheen Drieborg, nu SCHEFMDA TERSTOND GEVRAAGD bij C. KAIJSER, Zaamslag. GEVRAAGDS'wegens ziekte der fegenwoordigB bij J. A. ECKHARDT-VAN CADSANID, Nieuwstr. 24, Ter Neuzen. Terstond gevrriagd bij J. 8MEET8, Oostburg. een pracht bestaande uit: BUFFET, 2 FAUTEUILS, 2 STOELEN enCANisC. Adres Bureau van dit Blad. jg>. 'j. fry/ ti' "vT. wij U VERKADE'S Koek, Biscuits en Beschuit aan fabrieksprijzen leveren en de schipper het ledige goed voor U meeneemt. DUS UW VOORDEEL!!!! Wij zijn de eenigst aangestelde G R O S S I E R door VERKADE WEET U DAT!!!! wij alle soorten K W A T T A Biscuits hebben en U bij een kist een groote korting krijgt? Wij staan U met monsters ten dienste. Voor Banketsoorten zijn wij Uw aangewezen adres, daar wij U bij 6/2 blik al korting geven en bij grooter kwantum al weer meer Wij hebben de vertegenwoordiging van de beste fabrieken. In W IJ N E N zijn wij de alleen-verkoopers van de succes merken ..CARLO" Samos, MONACO PORT ALVANO wijn enz. enz Alle soorten kunnen we U leveren aan scherpe prijzen. Hollandsch-Zwitschersche reepen altiid iets lager dan een ander. Reuzen sorteeringKwatta en SICKENS reepen. Suikerwerken - Bonbons - Chocolaad. Koloniale waren scherpe concurreerende prijzen. Eerste klasse waren. Uitsluitend aan H.H. Winkeliers. Geen detailverkoop, Uitsluitend engros. Onze reiziger komt U op aanvraag gaarne geregeld bezoeken. Aanbevelend, ••seeeaai isfeots Gevestigd sedert 18 30. Mleuwstraat 14, TER NEUZEN. Talaph Intarc. 172 en 200 met drie maanden opzegging 4 °/0 zes 41/, twaalf t -. 41/2 Voor grootere bedragen nadere condities. Kantoor iederen werkdag van 9 tot 12'/.' uur t-n van I'/a utt 5 uur en/s Zaterdags van 9 tot 1 uur. met Cadeaux, en ge wilt geen andere meer. graveeren gratis. Verder ruime sorteering gouden Dames- en Keeran- IZagsl ingen, Similirlngen. R. J. DE KRIJGER, In Goud en Zilver. ZAAMSLAG. ouderde en andere wonden, open beenen, brand,steenpuisten, bloed- vinnen, negenoogen, aangezichts- puistjes enz. enz., geneest men met de Oprechte Winsumer Zalf. Prijs per bus f0 75. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. Oijkstraal 88 - TER NEUZEN - Talef. 827 Voor nadere iniichtingen, zich te wenden tot GENERAL STEAM St* A<ne Beige de Transports. Teteloon No. 222. TER NEUZEN. Gevestigd sedert 1871. TE VLIS8INGEN ST. JACOB8TRAAT 1. Alle Spuilen van Glas en Gummi. Gummiwaren en speciale Geneesmiddelen. Spetontabletten, het beste beschermingsmiddel. Haarverfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen, alles naar Maat, prima kwaliteit, lage prijzen. BriefadresW. VIJFWINKEL. te Hulst, Axel, Oostburg, Sas van Gent, TER NEUZEN en IJzendljke. Zitdagen te AAROENBURG Dinsdags). KLOOSTERZANDE ('s Vrljdags). Rekening-courant Handelscredieten Wreemd geld Hypotheken Scheepsverbanden Assurantien Coupons Effecften Kluisinrichting fe Hulst, Axel, Oostburg en Ter Neuzen Beleeningen Deposito Betalingswerkeer door gehsel Nederland per bankiersGIRO Administratie van vermogens en VASTE G0EDEREN |Behandeling van alle Bankzaken. V V Kleurt deze advertentie en bewaart ze! Do 6 advertenttfin ganummord van 1 tot 6 ntoetan worden ingezonden voor den Sickesz' kleur wedstrijd, waaromtrent de bijzonderheden vermeld staan in de advertenjie van d.d. W Mei ZIJN GELDiO VOCR FRAAIE CADEAUX. H.H. Winkeliers, weet U dat!! w yGEUF^!GE>» BAA1TABAK MB -••• j 7.:: "VJ'..,1: - *'f 'Zv ■'7 '..f .r/v y:r'd;-? .;-t:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4