Buiten-Societeit" Puddingpoeder Elta Koffieboonen A an beste ding. ELTA-KOEKlES Tentoonstelling Z. L. 91. 1926. Afdeeling AXEL. Kennisgeving. Eene HOFSTEDE, DeDressuurvanden 7 erdedigingshond m 1876 1926. T eekentafel, MELKO ADR. B. HOLSTER, Pilletje Pruimetaart Hofsteedje nienwe en gebraikte Houtwaren, a een Hofsteedje9 BEj^iEiisriDi^^Kziisra-. DAMES-KAPSALON LANDBOUWINSPAN, Landbouwgereedschappen, Een HUIS met Stsl en Erf Landbouwgereedscliappen steenen kruizen Elta-Margarine Japansche Artikeien VAN DALEN DEPOSITO'S Rentevergoeding ZOUTE VISCH (zonder graat) Meubilaire en andere Goederen, Een HOFSTEDE, Een partij Bouw- en Weiland Een partij Bouwland en Weg Een partij Bouwland en Weg Een partij Bouwland metSchuurtje Groot BAL, Camiel J. Kaas, Nogmaals Een boek voor onze Jongens I Firma P. J. van de Sande Toegangsprijs 25 cent. Openbare Verkooping. Een belangrijke party HuishoudelijkeGoederen Openbare Verkooping. Bouwland en Kreek Openbare Verkooping. Een perceel Bouwland Een perceel Bouwland Een perceel Bouwland Een perceel Bouwland Een partij Bouwland INA EN HAREM0EDER. DE KINGF0R0SCH00L. Firma P. J. VAN DE SANDE, N°. 34. c°. Openbare Verkooping. Kantoormeubelen, Huismeubelen, a. een Woonhuis b. een Magazijn 7 stuks PAARDEN, 19 stuks Hoornvee. BEESTIAAL: 19 stuks Paarden: 46 stuks Hoornyee: BOUWLAND BOUWLAND BOUWLAND N, yan derMolen-DeFeijter, Allerlei minderwaardige soorten Margarine worden tegenwoordig in den Tandarts. De DRESSUTJR van den Spenrhond. Horlogemaker il Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS Op a.s. Dinsdag 29 Juni, hopen onze geliefde Ouders, Behuwd-, Qroot- en Overgrootouders IZAAK DE JONGE LEUNTJE BOEIJE, hunne 50jarige echtvereeniging te her- denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Zaamslag, Juni 1926. f! TER NEUZEN. Zaterdag 26 en Maandag 28 Juni met het orgel van R. M. VERM VST. Verplicht programma 50 ct. METSELAAR, ZANDSTRAAT, Sas van Gent maakt het geachte publiek van Sas van Gent en Omstreken bekend, dathijzich belast met WATERWERK, VOCHT en REGENDOORSLAG, ENZ. BELEEFD AANBEVELEND. ONTVANGEN: prachtige mooie gesneden atsook groote OROGE VISCH. J. M. DE ZEEUW, Nieuwediepstraat 87. bladm. 1 M. bij 1.30 M. met SCHRAGEN te koop aangeboden. AdresBureau dezer Courant. bij P. DE MUL. MUZiEKLEERAAR, Westkolkstraat No. 14 Geeft lessen in Piano, Orgei en Harmonieleer (Volledige opleiding voor hoogere muziekscholen.) Grcndig onderrlcht. Billijk tarief. vestigen wij de aandacht op de aanmerkelijk verbeterde kwaliteit van de met Cadeaux. Neemt eens proef en ge zult overtuigd worden. De Ontvanger der Regi- stratie en Domeinen te Hulst, zal op Donderdag 8 Juli 1926, des voormiddags om 11 uur, in het cafe van den heer Van de Veke te Zaamslag, publiek bij opbod verpachten voor een jaar De aan den Staat der Neder- landen toebehoorende gron- den In den Nieuwen polder in het Hellegat, in 9 perceelen. Pachtboekjes met kaart verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Ontvanger tegen betaling van /0,50 per stuk. Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap W A L- S O O R D E N, zal op Zaterdag den 10 Juli 1926, des middags te 12 uur, in hetlogement bewoond door den heer P. J. Hermans te Walsoorden, ondernaderegoed- keuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteden Het maken van WERKEN tot dijksverbetering aan de waterkeering van bovenge- noemd calamiteus Water schap. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving volgens de A. B. Het bestek met bijbehoorendeteekening ligt ter inzage ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Kloosterzande en is vanaf den 22 Juni a.s. op aanvrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruit- betaling van I,—. Aanwijzing zal plaats hebben op Zaterdag 3 Juli en Dinsdag 6 Juli 1926, des voormiddags 9,30 uur, waartoe samenkomst in het Directiegebouw. Buitendien geschiedt geene aanwijzing. Hontenisse, den 15 Jur.i 1926. P. S. VAN JOLE, Voorzitter. K. J. A. G. COLLOT D'ESCURY, Secretaris-Ontvanger. met Cadeaux, zijn heerlijk van smaak. In carton-verpakking van V2 pond 32V2 cent, inclusief een heeie Elta-Bon. door TRUUS EYGENHUYSEN. Prijs f 1,geb. f1,90. Boekhandel Ter Neuzen. Op verzoek van velen zal aanst. ZATERDAG 26 JUNI de Tentoonstelling nog toegankelijk zijn voor het publiek van af voorm. 10 uur tot nam. 7 uur. Namens de Tentoonstellingscommissie JAN DE PUTTER, Secretaris. Firma S. C. MANNAERT—GEERS, vertegenwoordigd door A. F. MANNAERT—GEERS, geeft met deze kennis dat zij de Rijwiel-, Naaimachine-, Gramophoonhandei Onderdeelen en Reparatie-inrichting, drijft voor eigen rekening. Agentschap Simplex, Juno, Juncker, J C R, W K C Neerlands Kroon- en Neeriands Roem Rijwielen, enz Prima Reparatie-inrichting. Speciaal adres voor Lakken en Nikkelen van Rijwielen, De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van den Zeer Eerwaarden Heer J. A. STAAL, inleven Pastoor te Goosheid, Hasselt, openbaar verkoopeneen zijnde N1EUW WOONHUIS, SCHUUR, ENZ., in den Groot Hengstdijkpolder, gemeente Hengst- dijk, met Tuin, Erf, Bouw- en Wei- land en eenige Dijk, ter grootte van 5,57,88 H.A. (12 gemet 156 roeden). In pacht bij den heer A. van Water- SCHOOT tot October 1929 ten prijze van 500,— 's jaarsalle lasten voor pachters rekening. Instel V2 Betaling koopsom 6weken natoeslag. INSTEL op Vrijdag 2 Juli 1926, des nam. 3 uur, bij Alph. Hoefeijzers te Molenstraat, Hontenisse. VERBLIJF op Vrijdag 9 Juli 1926, des nam. 3 uur, bij de Weezen Boeij- kens te Lamswaarde, Hontenisse. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris, bij wien pacht- contract, kadastrale kaart en extract ter inzage liggen. Notaris CALLENFELS teTerNeuzen, zal ten verzoeke van den heer P. PLAT- TEEUW aldaar, op Zaterdag 3 Juii 1926, des nam. 2 uur, op het Tentoonstellingsterrein te Axel, in het openbaar verkoopen alsVIotdeelen, Planken, Stijlen, Kepers, Latten, Deuren, enz. benevens 20.000 Roode Dakpannen. Betaling contant. Deurwaarder K. J. HUINE- MAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de Erfgenamen van Mej. Wed. DE RUIJTER, opZaterdag 3 %Iuli 1926, nam. V/2 uur te Ter Neuzen, Kanaaldijk, in het openbaar ci contant verkoopen Eene partij alsKasten, Tafels, Stoelen, Bedden, Glas-, Geleierd- en Aardewerk. enz. enz. Notaris CALLENFELS teTerNeuzen, zal ten verzoeke van de erfgename van den Heer G. J. BALKENSTEIN, in het openbaar verkoopen op Dinsdag 6 ,1 uIi 1926, des nam. 2 uur, voor en in het huis aan den Schutters- hofweg 8a te Ter Neuzen: als: Notenhouten Salonameublement, bestaande uit Tafel, 6 Stoelen en Kastje, Hangkast en andere Kasten, eikenhouten Lits-Jumeaux, Wasch- tafels,Nachtkastjes, Stoelen, Spiegels, Kachel, Vloerkleeden, Vloerzeilen, 4-lamps Radiotoestel (Ondolina), met Cema Loudspeaker, accuanode enfuik-antenne,Gramafoonmetpl.m. 50 platen, en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Te bezichtigen op den morgen van den verkoopdag van 10—12 uur. Betaling contant. Bij inschrijving te koop bestaande in Woonhuis, Schuur, Erf, Tuin, Wei- en Bouwland en Kreek te Aardenburg, in den Aardenburgschen Havenpolder, kadaster Sectie A nos. 816, 498, 780, 779, 492 en 774 samen groot 8.19.95 H.A. (18 Gem. 160 R.) en gj 4.01.90 H.A. (9 Gem. 26 R.) te Aardenburg, in den Aardenburgschen Havenpolder, kadaster sectie D nos 775 en 778. Aanvaarding 1 October 1926. 60 der koopsom kan als eerste Hypotheek gevestigd blijven tegen 5 's jaars voor 5 jaar vast. Inlichtingen verstrekt na te noemen Notaris bij wien de voorwaarden ter inzage liggen. lnschrijvingsbiljetten moeten voor Vrijdag 2 dull 1926 worden ingediend bij Notaris H. VAN MAZIIK te S 1 u i s. J De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Kinderen G. VAN HOEVE te Hontenisse-Dullaert- polder, in het Hotel „De Graanbeurs" te Hulst verkoopen, op Dinsdag 6 Juli 1926, bij Instel en op Dinsdag 13 Juli 1S26, bij Toewijzing, telkens des namiddags 3 uur, zomertijd KOOP 1. bestaande uit Woonhuis, Schuren, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en •Weiland en Dreef te Hontenisse- Dullaertpolder, sectie G nos. 1668, 379, 574, 573, 572, 571, 570, 384, 385, 389, 388, 390, 383, 382, 380, 1418, 370 tot en met 376, samen groot 24 H.A. (53 gem. 258 roe). Boomprijs fl. 7100,— KOOP 2. aldaar, sectie G. no. 391, groot 2 H.A. 30 A. 10 c.A. (5 gem. 49 roe). KOOP" 3. aldaar, sectie G no. 392, groot 1 H.A. 80 A. 80 c.A. (4 gem. 17 roe). KOOP 4. aldaar, sectie G nos. 292, 293 en 294, samen groot 1 H.A. 74 A. 60 c.A. (3 gem. 275 roe). KOOP 3. aldaar, sectie G no. 575, groot 1 H.A. 14 A. 80 c.A. (2 gem. 173 roe). KOOP 6. aldaar, deel van sectie G no. 576, grobt 1 H.A. 36 A. (3 gem. 16 roe). KOOP 7. aldaar, sectie G nos. 581 en 580 samen groot 1 H.A. 34 A. 10 c.A (3 gem. 2 roe). Boomprijs fl. 322, KOOP 8. aldaar, sectie G nos. 577 en 579 590 en 597 en deel van 576, samen groot 4 H.A. 3 A. 10 c.A. (9 gem. 14 roe). Boomprijs fl. 876, KOOP 9. te Hoek in den Koudenpolder, sectie G nos. 651, 671 en 672, samen groot 3 H.A. 5 A. 50 c.A. (6 gem. 257 roe) KOOP 19. te Hontenisse in den Dullaertpolder, sectie G no. 280, verdeeld in 6 per ceelen, te weten a. groot 50 A. 7 c.A. (1 gem. 37 roe). b. groot 47 A. 55 c.A. (1 gem. 20 roe) c. groot 44 A. 27 c.A. (298 roe) d. groot 41 A. 96 c.A. (283 roe) e. groot 44 A. 66 c.A. (1 gem. 1 roe). f. groot 43 A. 59 c.A. (293 roe). Aanvaarding: De Weilanden 1 December 1926 met uitzondering van 12 X 44 A. 56 c A hetgeen moetwordenaanvaardl Augustus 1926 en waarvooreen bedragvan fl. 120 moet worden betaald. De Bouwlanden na rooven oogst 1926 en de Gebouwen 1 December 1926 (de rechterhelft van de schuur en de machine- kamer blijft in gebruik tot 1 Mei 1927 Betaling: 16 October 1926. De helft der koopsommen kan op de goederen als le Hypotheek gevestigd worden tegen een rente van 4'A per jaar. Met goedvinden van den eigenaar kan bij koop 1 in pacht volgen een partij BOUWLAND, groot 7 H.A. 78 A. 90 c.A. (17 gem. 144 roe). Voorhanden Twee nieuwe Boeken. le. WILLY PITILLON P«*ljs f 1 geb. S 1,75. 2e. CISSY VAN MARXVELDT Boekhandel, Ter Neuzen. Hiermede maken wij de hooggeachte dames van TER NEUZEN en OMSTREKEN bekend, dat ongeveer HALF JULI zal GEOPEND worden een modern ingerichte De bediening zal geschieden door allereerste buiten landsche krachten. De salon wordt gevestigd NIEUWSTRAAT C. SPRINGER Beleefd aanbevelend, De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van Mevrouw VAN DER MOER in het Hotel van de heer de Vrieze te Ter Neuzen, Markt, op Vrijdag den 9 Juli 1926, des namiddags IV2 uur verkoopen alsKasten, (eikenhouten en ge- schilderde) waaronder loketkasten, 3 lessenaars met veel bergruimte, tafels, stoelen, electrische en petro- leumlampen, kachels (waaronder Junker und Ruh) petroleumkachel, copieerpers, inktstellen, papier- manden, schapirograph, boekenrek, barometer. buffet,linnenkast, kleine kast, wasch- tafel en nachtkastje, alles mahonie- hout, spiegels, eikenhouten schrijf- tafeltje, opvouwbare ligstoel met kussens, kachels, kachelemmers, brandkast, mangel, platen in lijst, tafels, stoelen, ladders, trappen, vloerkleedjes, tuinstoelen en tafeltje, kleine badkuipen, kinderstoelen, 2 ijzeren ledikanten, waschtobben, pen- dules, hangklokken, aardewerk,filter, systeem pasteur met 5 bougies, 2 droogtrommels voor sigaren, em- mers, ketels, enz. De goederen zijn te bezichtigen op den dag der verkooping van 'smorg'ens 9 tot 12 uur. Brandkast en mangel ten huize van Mevrouw Van DER Moer BETALING KONTANT. De Notaris E. B. DUMO- «S7*wsr LEYN te Hontenisse, zal openbaar verkoopen, op Zaterdag IO Juli 1926, n.m. 4 uur (N.T.) in het cafd van den heer R. Kerckhaert te Westdorpe: met aanbehooren op en met het recht van erfpacht tot 31 December 1934 op 6.20 Are grond te Westdorpe, Passluis, sectie C 1379, alsmede een SCHUUR en aanbehooren met bouw- en weiland aldaar, in den Canisvlietpolder, sectie F nos 7, 8, 9, 303, 312, 318, 320, 322, 377, groot 3.62.38 H.A. te Westdorpe, Passiuis, op en met het recht van erfpacht tot 30 December 1932 op 1.85 Are grond, sectie C 1901, eigendom van en bewoond door en in gebruik bij den heer Arth. J. Verhelst. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer AUGUST VAN HIMME, landbouwer te Zuiddorpe, op Donderdag 15 Juli 1926, des middags 12 uur (N. T.), op de door hem alsnog bewoonde hofstede aldaar, in het openbaar verkoopen: den geheelen bestaande o.m. uit: LOT, bruine merrie, oud 7 jaar, ge- schikt voor twee diensten; MINA, zwarte merrie, oud 6 jaarMARIE, bruinschimmel merrie, oud 4 jaar; BERTHA, vosschimmel merrie, oud 3 jaar; FANNY, zwarte merrie,oud 2 jaar BABBY, vosschimmelmerrie, oud 1 jaar; ROSA, zwart merrie- veulen, oud 3 maanden. 6 gecontroleerde melkkoeien, (melk- lijsten ter inzage voor of op 15 Juli a.s.), 1 bekalfde vaars, 4 een- jarige runders, 1 U/2 jarige os, 4 jonge ossen, 2 jonge stieren, 1 vaarskalf. VARKEN8. 6 zeugvarkens, waarvan 2 met en 3 dik van biggen, beervarken, 3 jonge varkens. PLUIMVEE. 80 kippen en hanen. 3 menwagens met toebehooren, rijtuig op gummibanden (zoo goed als nieuw) met getuig, vierper- soonsrijtuig, treemkar met kussen, kleine driewielskar, kruiwagen, 3 eenschaarploegen, 2 tweeschaarploe- gen, kleine ploeg, aardappelploeg, cultivator, 9 diverse houten en ijzeren eggen, 2 sleden, driepaardenzwingen, andere zwingen en aanschijnen, eeg- tanden, zaai- en kapmachine, voren- trekker, aardappelrooier, dorschma- chine met manege, snijmolen met manege, bietenmolen, 2 windmolens, rolblok, bascule met gewichten, graanmaat, graankisteh, zeilen,zak- ken en balen, menreepen, kettingen, paardentuig, zeisen, rieken, vorken, mesthaken, schoppen, enz. MELKGEREEDSCHAP. Ontroomer (M^lotte) met karn, melk- en roomkuipen. VOORTS: bakgerief, 2000 Kilogram hooi, stroo, mest in den put, gezaagd hout, 1500 bossen droog hout en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met /50,— contant. Het overige op tijd van betaling, mits voor onbekende en niet soliede personen borgstelling. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal voor P. J. DE BURGER, op Vrijdag 16 Juli, n.m. 3 uur (N.T.) in het cafe van den heer J. van den Eeckhout te Graauw, openbaar verkoopen te G r a a u w, groot 1.42 Are, sectie D 920, thans bewoond door A. VAN Vliemberghen. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Kinderen G. VAN HOEVE, op Donderdag 22 Juli 1926, des voormiddags IO uur (Zomertijd), op de door hen alsnog bewoonde hof stede in den Dullaertpolder te Hontenisse (Schuddebeurs), in het openbaar ver koopen DEN KAPITALEN bestaande uit ren, Bertha, vosse merrie, oud| 5 jaar, met merrieveulen Snel, vosse merrie, oud 4 jaar, met hengstveulen Poes, bruine merrie, oud 4 jaar, met merrieveulen Mina, vosse merrie, oud 8 jaar, met merrieveulen Willem, vosse ruin, oud 4 jaar; Martha, bruine merrie, oud 3 jaar; Fanny, bruine merrie, oud 2 jaar; Lies, grijze merrie, oud 2 jaar; Prins, vosse ruin, oud 2 jaar; Leo, bruine ruin, oud 2 jaar; Frans, vosse ruin, oud 1 jaar; Max, vosse ruin, oud 1 jaar; Elza, vosse merrie, oud 1 jaar Jules, bruine ruin, oud 1 jaar; Vos, (poney) oud 10 jaar. 4 melkkoeien, 11 twee en een halfjarige bekalfde vaarzen, 7 tweejarige runderen, 14 eenjarige runderen.anderhalfjarigespringstier, 2 tweejarige vette vaarzen, 4 stier- kalveren en 3 vaarskalveren. Varkens 2 zeugvarkens, waarvan een met biggen. Plulmvee 200 kippen en hanen en 100 kuikens, 2 eenjarige pauwen, 2 kalkoenen, 2 ganzen en 1 poelepetaan, Waakhond. 6 menwagens, waar- ondereen met breed beslag en karre- speur, 2 treemkar- driewielskar, poneykar, 2 rijtui- gen, 2 dorschmachinen met manege en tusschenbeweging, Lister motor (8 P.K.), maalmachine met stalen steenen, klein maalmachine, zaai- machine, maaimachine, wiedmachine, hooischudder, aardappelsorteerder. cultivator, 3 capponpioegen, aard- appelploeg, 2tweeschaarploegen met voorstel, onderaardsche ploeg, 3 houten vierbalkseggen, groote ijzeren vierbalksegge, 2 kleine ijzeren zes- balkseggen, 3 rolblokken, 2 sleden, 2 slepen, 2 beerbakken, 2 stroosnij- molens, 2 bietenmolens, 2 wind molens, zwingen en aanschijnen, rieken, vorken, mesthaken,schoppen, kappers, ladders, 2 kruiwagens, 2 basculen met gewichten, 2 graan- maten, graanzeefden, 2 meelkuipen, paardentuig, karkussens, touwwerk, koekettingen, kafmanden, kleine manden en korven, fornuis (200 L.), kiekenhok, 2 slijpsteenen, houten en arduinen bakken, boormachine, 3 grondboren, veldsmidse,aambeeld, 4 nieuwe wielen met breede vellin- gen, nog 2 nieuwe wielen, vlasreep, 2 groote maalsteenen, 6 ijzeren damraen, 2 ijzeren hekken, schelf- balken, klaverruiters, boontollen, sparren, mutsaard, fasseelhout, ge zaagd olmenhout, partij roggestroo, mest in den put. Verder Melkgereedscha p centrifuge (Melotte), karn (Victoria), kuipen, melkteelen, en watmeerzal worden gepresenteerd. Koopen tot en met/50,— contant, het overige op tijd van betaling, mits voor onbekende en niet solide personen borg stelling. B Op de hofstede is geen afspanning, wel bergplaats voor fietsen. Muziek of zang wordt niet toegelaten. Kijkdagen alle werkdagen, niet op Zondag. De Notaris E. B. DUMO- LEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van Mej. de Wed. A. CAM- MAERT—VOSSAERT te Clinge, in het openbaar verkoopen diens onroerende goederen, alle gelegen in de gemeente bestaande in Woonhuis, Schuur, Varkenshokken en verdere Gebou wen, Erf, Tuin, Boomgaard, Bouw- en Weiland in den Clingepolder, aan het Zeegat, ter grootte van 8,31,30 H.A. (18 gem. 197 roeden). Boomprijs 550,—. KOOP II. 3,23,70 H.A. (7 gem. 79 roeden) in den Clingepolder, aan de's Gra- venstraat, palende den eigendom van den heer C. Bogaert e.a. Boomprijs /60,— KOOP III. 3,01,80 H.A. (6 gem. 232 roeden) in den Clingepolder, uitkomende aan de Waterstraat, nabij de Nieuw- straat. Boomprijs 175,—. KOOP IV. 6,93,40 H.A. (15 gem. 168 roeden) in den Groot-Kieldrechtpolder. Aanvaarding bij betaling koopsom uiterlijk 1 October 1926. Instel op Maandag 28 Juni 1926. Verblijf op Donderdag 8 Juli 1926, telkens des namiddags 21/2 uur, in het Hotel „Bonte Hert" bij den heer Brand te Hulst. Mettoestemmingvaneigenarenkunnen 26 maal 44,56 A. BOUWLAND in pacht volgen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. en worden overal geleverd en ge- plaatst, door Natuursteenhandel, Marmerwerken, Granito en Terrazowerken Donze-Visserstraat 21, Ter Neuzen, handel gebracht en tegen z.g. lagen prijs verkocht. Koopt liever met Cadeaux, dan kunt U overtuigd zijn kwaliteit te ontvangen welke gegarandeerd wordt door de Nederlandsche Plantenboter- fabriek te Amsterdam, een der beste fabrieken op dit gebied. Prijs per half pond 35 cent, inclusief twee waardevolle Elta- Bons. JsSfljF" Zie Cadeaux uitgestald in het ELTA-HUIS, Noordstraat 28, Ter Neuzen. Fijne coilectie alsook Gouda plateel, bij D. E. W0LFERT Hz., TER NEUZEN. Seerengracht No, 13. TER NEUZEN, is dagelijkste consulteeren van 9—12 en van 2—4 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandzlekten. ONTYANGEN: Prijs f 0.90, fr. p. p. f 1.—. Prijs f 1.25, fr. p. p. f 1.3S. Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. ZAAMSLAG. Alle reparatie's Goud, Zilver, Brillen, Barometers en andere optische artikeien. AdresWISSE-VERPLANKE. neemt gelden a deposito tegen naar gelang looptijd en termljn van opzegging. EN OHO Prijs fl,— geb. f 1,73. \v srh

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3