ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAP VOOR ZEEUWSCH-VLAAWDEREH. Backin No. 7930. Vrijdag 25 Juni 1926 66e Jaargang. Rodonkoek Bakpoeder AB0NHEIIEHT5PRIJS: BINNENLAND. BUITENLAHD. Dr Oehker's i 1 rot I. In verband met het feit, dat het 3 Oc tober zevenhonderd jaar geleden zal zijn, dat Franciscus van Assist te Rieti gestor- ven is, maakt Italie zich gereed om eenige maanden lang a!le aandacht aan het le ven de stichting en de werken van de ze,n persoon te wijden, en wie ook maar even kennis neemt van enkele punten van het feestprogramma, zal zeker erkennen dai men zich in Franciscus geboorteland met met een handomdraaien van deze ge dachtenisviering afmaakt. Niet Assisi of Umbrie alleen maar oo voorai heel Midden-Italie ^eftdehand r,an den ploeg gestagen. Op ailerie nlaatsen zijn dringend restauraties noo ig Konon Florence reeds haar Santa enoce STr wat al te kaal uitzafl, op te knap- p4 omdae daarm vek herianetmflsptea ken allien warden gehouden. Zoo wil Bologna San F.ancesco-kerk voomen van een nieuwen vloer m den stijl ran Franciscus' eeuw. En Napels en andere plaatsen ^loopen .met soortgelijke plannen r°Dan wil het Feestcomite voorai zijn werkzaamheden concentreeren rondo® den berg Verna, waar de neilige Francis cus zijn stigmata (litteekenen) zou on - vaniqen hebben. Op zeer moderne wq- ze droomden de heeren cormteleden van een breeden automobielweg tot aan het laatste dorp onder aan den top, he mooie Beccia. Gelukkig bleef de f°P eicremdom van het klooster, zoodat althans deze niet gemoderniseerd zal worden. Te Rome en te Milaan wil men gedenk teekenen oprichten, die niet zoo eenvou- diq zullen zijn, en die dus ook wel met bij.tijds gereed zullen komen, en dan wii men ook tentoonstellingen gaan houden, die in nauwer of vender verband staan tot den Heilige. De tentoonstelling, die te Rome wordt voorbereid, zal er een zijn van het landschap, omdat in de uitingen en gedachten van Franciscus allerlei die rem en ook planten zoo'n groote rol heb ben qespeeld. Milaan daarentegen hoopt de bouwsels van de dertiende en van de daarop volgende eeuw te laten zien om dat men ook daarin den invloed van Fran ciscus meent te kunnen aantoonen. Dat men daarbij allicht te ver zal gaan en reeds te ver gegaan is, blijkt wel, als men be- denkt, hoe eenvoudig Franciscus in zijn eischen op dit gebied was, en hoe weinig hij zelf heeft gerestaureerd in zijn eigen kerk in San Damiano, die hij eigenhandig herstelde. t. Andere plaatsen, die niet over ruime ri nancien beschikken, zullen zich tevreden stellen met eenvoudiger feestvieringen: er zal vuurwerk worden afgestoken en er zullen fakkeloptochten worden gelhouden. En om het nu aan de pelgrims mogelijk te maken alle pkchtigiheden van beteeke nis bij te wonen, heeft men voorloopig voor de verschillende feestvierende oor- den een soort kalender vastgesteld. Te Florence begon men al in April dezes jaars met herdenkingsdiensten, en in den nacht van 21 op 22 Juni j.l. had te Assisi het eerste groote herinneringsfeest plaats. Dien nacht gloeiden daar in plaats van elect,rdsch licht een reeks van fakkels. Met het krieken van den dag van den 22sten Juni werden alle klokken van ue Kathedraal van San Damiano geluid, en derwaarts zou men dan afdalen. De monniken zouden daar uit de handen van de boden der stad waskaarsen ontvangen ter herinnering aan den 22sten Juni 1241, toen de heilige Clara, de gezellin van St. Franciscus, tegen de Satacenen, die in dien9t van Fre'derik Ii kwame,n om Assisi te plunderen, het heilig sacrament ophief en hen daardoor op de vlucht dreef, zoo dat haar stad werd gered. Zooveel over de feestvieringen. die reeds hebben plaats gehad, of nog gehou den zullen worden, en genoeg om te be- wijzen, welke groote beteekenis aan het leven van dezen merkwaardigen man wordt gehecht. Als besluit zal men dan eindelijk de,n 26sten September weer naar de Pontiuncula trekken, waar de Heilige wilde sterven, om daar den 3den Octo ber zijn dood te herdenken. En nog zal dan met grooten luister in Greccio, in de nabijheiid van Rieti, waar St. Franciscus zijn eerste ,,krib" bouwde, het Kerstfeest worden gevierd. Dit alles kan en mag zeker wel ook voor ons aanleiddng zijn, iets over het leven van Franciscus van Assisi hier mede te deelen. Eigenlijk heette hij Johannes Bernardo- ne. In 1182 werd hij te Assisi in Mid den-Italie geboren, en hij was bestemd om koopman te worden en ging dan ook al vroeg op reis. Zijn vader was Pietro Bernardone, een voornaam burger uit het gilde der lakenkoopers. Het gaat be- zwaarlijk om de positie van zoo n man in de maalschapoij te beschrijven zonder zich eerst eenig begrip te versehaffen van de beteekenis van zoo'n gilde. Eenige vergelijking met menschen, die wij tegen- woordig koopman of handelsman noe- men, gaat heelemaal niet op. Men is het ook al weer niiet eens over de wijze waarop Johanne^ den (bij)naam Franciscus ontvmg. De een zegt, dat hij aan dien naam gekomen is, dooxdat hij zoo vloeiend Fransch sprak, een ander vertelt (en zijn biograaf Chesterton o.m. qeeft aan deze opvatting de voorkeur), dat zijn moeder hem bij zijns vaders at- wezigiheid, dadelijk na zijn geboorte, Jo hannes had genoemd, doch dat zijn va der, die kort daarop thuis kwam van een zakenreis naar Frankrijk, waar het hem zeer voor den wind was gegaan, en waar- door hij ook vol bewondering was voor de Fransche zeden en gewoonten, zijn zoon een nieuwen naam gaf, die beteeke- nen moest: de Franschman. In leder ge- val leefde hij als een Fransche jongehng, hij zong goed, was de erkende beveling de ,,bloem der jeugd" van Assisi. Zin- gend en juibelend trok men toen vaak door de straten der stad. Franciscus was vooraan in het beoefenen van de ridder- lijke spelen van dien tijd. Hij smeet het geld door en uit de ramen op een buiten- sporige en tegelijk goedhartige manier, en zeker op de wijze van iemand, die nooit de waarde van het geld zou begrijpen. Zijn moeder jubelde er om, en tegelijker- tijd dreef het haar tot vertwijfeling, en ze zei dan eclht zooals iedere vrouw uit dien stand zou kunnen spreken: ,,Hij lijkt wel een prins te zijn in plaats van onze zoon." Het eerst zien wij een glimpje van zijn leven, als hij stapels kleerstoffen te koop aanbiedt aan een kraam op de markt. En aan dit kleine trekje zit een aardige gebeurtenis vast die op meer dan een wijze symbolisch zou zijn te noemen. Terwijl hij namelijk bezig was aan een of ander soiled koop man' uit de stad fluweel en kostbare ga- lanterieen te verkoopen, kwam daar een bedelaai aangestrompeld, die om een aal- moes' smeekte, natuurlijk zonder daarbij bijzonder goede manieren aan den dag te leggen. Frans voelde zich dus van twee kanten door zeer uiteenloopende woord- voerders lastig gevallen, maar eerst bracht hij de zaken'met den koopman in orde, om daar.na te ontdekken, dat zijn bedelaar inmiddels verdwenen was. Fluks Hep hij toen weg van zijn kraam, hij Het zijn sta pels fluweel en galanterieen blijkbaar on der niemands bewaking achter, en zette het op een draf, als een pijl uit een boog. Al loopend doorkruiste hij den doolhof van de nauwste steegjes der stad, overal spiedend naar zijn bedelaar, dien hij ein- delijk ergens ontdekte, en wren hij nu de zakken vulde met geld, tot groote ver- bazing allermeest van den beweldadigde. De naieve voortvarendheid, hierbij door Franciscus aan den dag gelegd, is zeker wel karakteristiek. Zijn leven, zegt Ches terton, was een roes van snelgedane be- 1 often, die alle even stipt werden uitge- voerd! Eenige mystieke vobrbeduidenis wat Franciscus later worden zou met erfzonde, alien hebben ,nederlagen moeten lijden voor en aleer zij een vol- komen overwinning behaalden; waren zij echter maar eenmaal tot bezinning geKO- men, dan boetten zij heldhaftig voor hun zonidig leven; zij voihardden in de deugd en als de dood naderde, teekende hij hun voorhoofd met het merkteeken van de. triomf." Dus sloot Fran iscus zich nu aan oij een riddertocht naar Apulie, waar om de erfenis der Hohenstaufein werd gestreden. Zijn inmerlijke onrust verliet hem echter niet en' in een droom werd hij onderwezen dat hij geen wapenen behoorde te dragen in den dienst der menschen, doch m dien van God, waarna hij naar huis terugkeer- de. Zijn veranderd voorkomen viel zijn vrienden op. „Gij denkt zeker maar al- door aan een verre geliefde zoo plaag- den zij hem. „Gij hebt het geraden". antwoordde hij, ,,ik heb een Geliefde ge- vonden van wie ik niet meer zal aflaten; zij is een adellijke, schoone en rijke, met haar ben ik verloofd." Franciscus dacht aan de evangelische armoede, die weduwe was gebleven, sedert haar eerste Gemaal aan het kruis was gestorven. Die koos hij nu tot zijn bruid, die had nu voortaan de liefde, al de liefde van zijn schoone ziel. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. wordt door geen van zijn levensbesdhrij vers overigens in zijn gedragingen gevon- den, hoe ijverig zij er ook naar hebben [ezocht. Boven zijn ambitie om zich als Fransch dichter de lauwerkrans. om het hoofd te vlechten, scheen nog sterker de hoop in hem te leven: eens roem te ver- werven als soldaat. Hij was dappec zooals elke gezonde jongen dapper is; hij hield van een vroolijk rijkgekleurd pak, wat stellig behoorde tot de heraldieke smaak van de Middeleeuwen, en het schijnt, dat er iets volmaakt feestelijks was in zijn heele verschijning. Het van een gemarteld dier vervulde echter ook reeds op dezen leeftijd zijn oogen met tranen. De beweldadigde bedelaar stond dus niet alleen. Een wending kwam er in Franciscus leven, toen hij, tengevolge van een oor- log tusschen zijn vaderstad en Perugia, eenige jaren werd gevangen gezet, en hij na zijn terugkeer zwaar ziek werd. Een- zaam en van de menschen afgezonderd was hij nu in een toestand, waarin Gods Geest beter en meer op hem kon inwer- ken. Er had nu een groote verandering in hem plaats. Hij ging, toen hij weer uit mocht gaan, naar buiten in de hoop, dat de frissche landlucht en het gezicht op de bergen hem weer als vroeger zouden beziele'n en hem de vroolijkheid des harten en de lenigheid van zijn ledematen zouden teruggeven. Maar de schoonheden der natuur, die hij vroeger zoo dikwijls be- wonderd en van harte liefgehad had, lie- ten hem nu treurig en koud, en zijn ont- goochelde blik begon door den sluier der schepping de nietiigheid van al het aard- sche te erkennen en de oneindige schoon- heid van den Schepper te bevroeden. Toch kwam hij toen nog niet tot beslis sing. Weer ontwaakte de zucht naar eer en roem, toen zijn gezondheid weer in orde was. Een Capucijner, die Francis cus' leven beschreven heeft, merkt zoo goed op: ,,Men zou er zich aan kunnen stooten, dat hij zoo dikwijls tot het schep- sel teruggekeerd is; maar het zou toch vreemder zijn geweest, indien dit niet ge- schied was. Slechts een Rechtvaardige was zonder zonden: Jezus Christus. Alle anderen waren evenals Franciscus belast MIDDENSTANDSCONGRES. Woensdag en gisteren werden te Bussum gehouden de algemeene Bondsvergadering van den Nederlandschen MicdenstaLdscon- gres. Woensdagmorgen heeft de voorzitter van den Nederlandschen Middenstandsbond, de heer Ed. G. Schiirmann, de algemeene ver- gadering geopend, met een rede, getiteld ^Niets te veel" naar het bekend opsclirift van den tempel van Delphi „Ne quid nimis". In zgn rede wees de voorzitter op de vele belastingen, die in dezen tijd worden geheven. Terwpl aigemeen belastirgver- laging noodzakelijk geacht wordt, dient de re^eerirg steeds nit uwe wetsontwerpen in. Een greep uit veleDe weeldeverterings- belasting, de ziektewet, de wegenbelasbDg, om niet te spreken van sociale wttten, die het bedrijtsleven steeds meer aan banden eggen. De belastingen staan op den top hooger kunnen zg niet gaan en toch blijft men nieuwe hvflingen ontwerpen. Waar mceten deze hun di aagkracht vinden Verdient het Delphisch opschrift ,/niets te veel" nietde voile aandacht, zoowel van het volk, als van de regeering Ons congres, aldus spreker, biedt een welkome gelegenkeid om den volke te too- nen, dat de handeldrij ende en industrieele m:ddenstand een landelgke organisatie van zelfstandige ondernt-mers, als grootste werkgever in den lande op den bodt m der reabteit staat, niet bgeen om utopieen te bespreken, maar als practische mannen, in het belang van het gansehe volk wil mede- werken aan den conomischen opbloei van Nederland. Spreker deed een beroep op den midden- stand zich krachtig te organiseereD. Wan- neer de arbeidswetten worden verscherpt, in plaats van soepeler te worden toegepast, loopt ons land groot ge^aar, dat vele vakken geen becefeeaars zullen vinden. Moeten wij terug naar de toestarden van hetoude Rome, waar niemand bakker wenschte te worden, omdat dit beroep door de wet bezwarend was gemaakt en waar de over- heid een bakkerszoon dwong het vak zijns vaders uit te oefenen en eveneens hem, die een bakkersdocbter huwde, verplichte bakker te worden. De wereld is sedert het oude Rome voort- gegaan, maar zij moet ook vooruitgaan. Het vrije bedrijf heeft ons land welvarend gemaakt; deze Its putten wij uit het ver- leden en op dien weg moet worden voort- gegaan. Men kan, onverschillig in welk bedrijf, alleen dan slagen, wanneer men zijn task met opgewektheid vervult. En daar de taak van den middenstand een eco nomiscbe taak is, rust op de overheid de plicht all® befemmeringen op te heffen, die het bedrijf knotten. Op ons rust de plicht de overheid onze rechtmatige wenschen keDbaar te maken en de overheid te steunen in hare pogingen tot verbetering. Alleen met organisatie wordt rekeniDg gehouden. VERHOOGING WAT DE XLOK SLA AT De Antwerpsche correspondent van de N. R. Crt. schrijft De waardeverminder'ng van het binnen- landsche befalingsmiddel heeft een tijdperk gebracht, waarin er feitelijk geen dag voor- bijgaat zonder prijsverhoogiDg van dit of dat artikel. '"i gtd«pgr**' naar Oetker's Retept, gebakken met is een zeer voedzaam en smakelijk gebak. Backin vervangt de gist Met Backin rijst het deeg onder het bakken Benoodigdheden 500 gram tarwebloem 250 gr boter /0.56, of marg. 200 gram suiker. 3 of meer eieren 300 gr. SumMaid Rozijnen 1 pakje Dr. Oetker's Backin i/g a liter melk 2 pakjes Dr. Oetker's Vanillesuiker een weinig zout J 1.Z1 /8 Bereiding. De boter wordt tot room geroerd; voegt suiker, Vanillesuiker, eierdooiers, het met .Backin" vermengde meel en de melk er aan toe, ten slotte de rozijnen, het zout en het stiifgeklopte eiwit. Vul met dit deeg een ingevetten vorm en bakt het ongeveer 1 uut- .1 Men lette voorai op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zien direct tot deze Importeurs, d,e op aanvrage ook een gratis*reccptenboekje toezenden^ 0.16 0.30 0.12 0.18 0.24 0.07'/a 0.04 0.10 Bij de btoodbakkers gaat meu zeer radi caai te werk. Een medtdee iug in de locale pers geeft gewoonlgk wekelijks den prijs aan van het brood. Maandag 1.1- bedroeg deze fr. 2.60 of 20 ceniiem meer dan de vorige week. En wat de volpende week zal brengen, is op dit oogenblik een verborgen iets. Maandagavond besloot de gemeenteraad de taxivoerders he.t recht te verieenen tot een tariefverbooging van 30 pCt van da kuidige dagtarieven. >.atuurlgk heet dat een //tgdelijke" verbooging, doch ze zal waa scbgnlijk bincen nier te langen tijd door een nieuwen „tijdelijken" opslag wor den vervangen. In dezelfde raadszitthig weiden de scheep- vaartrechtf n wederom (natuurlijk ook lijde- lgk) verhoogd en gebracht op het volgende zeeschepen liggeld fr. 1,80 per toe. Voor schepen welke geregeld de Ant werpsche haven bezoeken oor elke Eerste 10 re zen hetzelfde tarief, volgende 10 reizen frs. 1.20 en voor elke verdere reis frs. 0.84 per ton. De winkeliers enz. zijn Dimmer te laat met een uiterst vieudelijk gez cht prijsver hoogiDg hunnner artikelen mede tedeeler. En het is werkelijk een onbegonnen werk te vermelden hoeveel de meeste onontbeer- lijke zaken in prijs reeds zijn gestegen. De verbooging van de belastingen. heffingen, zegelvec-hien enz is al weder verdi ongen door verbooging, met ingang van 1 Juli a.s., de posttar even, welke gemiddeld op 25 pet. der bestaande tarieven neerkomt. De werklieden van hun kant eischen natuurlijk loonsverbooging. hetgeen m de meeste gevallen vevkregen wordt. En terwijl men langs alle kanten meer geld noodig Eeft, marnn verschiller.de bladen aan tot zuinigheid en sober leven. Wat het laatste betreft zijn er masr al t" vrel kleine burgers, die, tegen wil en dank, de waarschijnlijk voor anderen estemde vermaning opvolgen. BL0ED1GE BOTSINGEN IN POLEN. Naar de avondbladen uit Wanchauver- I nemen, hebben te Gostynin in hetvroegere Congres Polen bloedige botsingen plaats gehad tusschen de politie en een volks- menigle. Deze menigte wilde het commis- sariaat van politie, waar wapenen en munitie waren opgeslagen, bestormen. De commis- saris liet daarop drie salvo's afvuren, waar- door, volgens het te Warschau verschijnende soc.-dem. blad „Robotnik" drie personen gedood en zeven gewond werden. De me nigte werd ten slotte uiteerg'jaagd, nadat veertien personen geamsteerd waren. HET N GELSCHE INVOERVERBOD VAN VLEESCH. In het Lagerhuis antwoordende op een vraag naar den invloed van het invoerverbod op de vltescbprijzen heeft Chadwick gezegd, dat die zorgvuldig ragegaan werd en dat zoo noodig de kwes'ie aan den votdselraad zou worden voorgelegd. In antwoord op een vraag hoe lang bet verbod waarschgolgk van kracht. zou zijn, heeft Guinness geantwoord, dat er weinig vooruitz cht is dat het moud-en klauwzeer op het vastelar d af zal nemen en zoolarg deze omstandighedeD \oortduren, het niet verantwoord is het besluit van beteekenis te wijzigen. GABRIELE D'ANNUNZIO. Uit Rome wordt gemeld, dat de Italiaan- sche regeering, met instemming van den koning, besloten heeft tot een luxe-uitgave van d'Annunzio's werken, om aldus een natiocale hulde te brer gen tan den marchese. In tegenwcordigheid van d'AnnuEzio werd de stichtingsacte geteekend voor een ven- nootscbap met een kapitaal van 6 mill oen, bgeengebracbt door bewonderaars van den dichter, ter bestrgding van de koeten dezei uitgave, die een meesterwerk van Italiaan- sche boekdrukkunst zal worden. DE'MILITAIRE DICTATUUR IN PORTUGAL. Uit Lissabon wordt gemeld dat de militaire dictatuur definitief gevestigd is. De arbeidersorganifaties hebben haar tegen- stand opgegeveD. De militairen hebben geen stemiecht meer. Ordanks de verze- kering der regeering dat de republikeksehe staatsvorm gehandhaafd zal blijver, gaan er geruehb-n, dat de monarchic spoedig hersteld zal worden. Als afgezant van den vrcegereD koning Manuel zal Norton Martos te Lissabon aangekomen zijn. Primo de Rivera heeft een overste naar Lissabon gezonden, om Da Costa zijn gelukwerschen over te brengen. VR1JW1LL1GE B1JDRAGEN. Minister-president Jasper heeft den dunk der regeering overgemaakt aan de Rijks- universiteit te Luik, die hem liet weten, dat zij bereid is 100.000 frank te storten als vrijwill'ge bijdrage tot bet amortisatie- fonds voor de vlottende schuld. De he'ft van dit bedrag zal bgeengebiacht werden door middel van individueele contrituties van bet academiscb personeel en van de studenten. DE BROOD PRIJS STIJGT. Te Brussel verhoogd men de broodprgzen alweer met 10 centiires per kgr. Ook de koloniale waren zijn, in verband met de jongste inzinking van den franc, met 15 a 20 pet. gestegen. Dezelfde reden iD- roepen stelt de directie van de Maat- schappij tot Exploitatie van de Brusselsche tramwegen aan de stad voor baar toe te laten de tramtarieven met 5 a 10 centimes per rit te verhoogen. POSTTARIEVEN GEWIJZIGD. In den Moniteur Beige van ZoDdag is het besluit verschenen waarbij de post- tarieveD, met iDgang van 1 Juli, zoowel voor wat betreft het binnenlandsch als het buitenlandseh verkter van Belgie uit, nog- maals worden gew^zigd. Voor brieven naar het buitenlai d (Ne derland uitgezonderd) zal bet port voortaan fr. 1.25 in plaats van 1 fr bedragen; boven de 20 gram moet voor iedere 20 gram of gedeelte van 20 gram met 75 centimes meer woiden gefrankeerd. Voor briefkaarten zal het port zijn; 75 centimes, voor brief kaarten met betaald antwoord fr. 1 50. Voor het binnenlanasch veikeer wordt bet briefport van 30 op 40 centimes ge bracht en zal een briefkaart voortaan 25 centimes k< sten. Ook voor postwissels, kennisgevingen van betalirgeu, s'ortingen op postcbequereke- ningen enz. zijn de tarieven aanmeikelijk verhoogd. DE STAATSSPOORWEGEN. Naar uit Brussel aan de N. R. Crt. ge-# meldt wordt, zouden Francqui <n Anseele het nagenoeg eens geworden zijn over het industr alisatieplan der staats^poorwegen. Dit plan zou dezer dagen in den kabinets- raad, worden besproken. Een nieuwe verhooging der tarieven zou, zoowel voor het reizigers- a's voor het goederenvervoer in het vooruitzicht worden gesfeld. Ook denkt de regeering er aan nog eeD aantal tijdelgk in dienst genomen slaatsbediei den te ontslaan. In verband mEt dezen laatsten maatregel is door het Verbond van Vlaamsch per soneel in openbare besturen er bij de regeering op aangedrongen dat zij, bij bet ontslaan van temporaire beambten en be- d'enden, rekening zou houden met de talen- kennis van deze laatsten en de 'telangen der Vlaamsche bevolking.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1