ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. RWAms5' daV^-MEEP No 7923 Woensdag 9 Juni 1926 66e Jaargang 3INMENLAMD. FEUILLETON. Beter dan Goed DE BESTE BUITENLAND. n n m it f ei r u t a n n I P Voor binnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f I 80 per 3 maanden - Bij vooru.fheiahng tr. per post 6.60 per jaar ABONNEJSENTSPRIJS: Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bi] vooruitbetaling. DIt bind verschljnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. DE TROONREDE PER RADIO. Door de directie van ,,de Avondpost te 's-Gravenhage is het volgende request aan H. M. de Koningin gezonden: Mevrouw, Duizenden Nederlanders hebben Uwe Majesteit op Uw reizen, waaneer U, de traditie van Uw geslacht getrouw, hulp gingt verleenen of moed inspreken, ge- zien en dikwijls bewonderd wanneer U, gevaren trotseerend, deedt hetgeen Uw hart U ingaf. Het grootste deel der Nederlanjdsche Nafcie vereert zijn Landsvrouwe, en geeft blijken van zijn liiefde, wanneer het soms uren achtereen heeft staan wachten om dan nog slechts een tipje van Uw gestalte te zien. Uw stem echter hebben betrekkelijk slechts weinigen gehoord. Thans is Uwe Majesteit in de gelegen- heid honderdduizenden Nederlanders den klank van Uw stem te doen hooren. Wilt hen verblijden In September spreekt Uwe Majesteit de Troonrede uit ten gehoore van de Ver- tegenwoordigers van het Nedexlandscne Volk en van een klein aantal genoodig- den, maar de kring van hen. welke naar Uw Koniinklijk woord kan luisteren, kan verduiz e nd v ou digd worden, wanneer Li per radio de luisteraars laat mede prori- teeren van den indruk, welken Uw woor- den uitoefenen. Met den diepsten eerbied komt de di rectie van het dagblad ,.De Avondpost tot U met het verzoek, dat het Uwe Ma jesteit moge behagen bij de a.s. opening der Staten-Generaal, last te geven, da. Uw Rede ook per radio ter kennis wordt gebracht van het Nederlandsche volk. BEVOLKING IN ZEELAND. Door den Commissaris der Koningin is aan de colleges van B. en W. een circu- laire gezonden betreffende den loop der bevolking in onze provincie over 1925. Hieruit blijkt, dat de bevolking te Vlis- singen bestond uit 10722 mannen en 10879 vrouwen of totaal 21601; Middel burg 9001 en 10617 of 19168. OPHEFFING VAN DEN PLATTE- LANDERSBOND In het laatste nummer van ,,De Nieuwe Plattelander", het wekelijksch orgaan van den Plattelanidersbond, doet de hoofd- redacteur, ihet Tweede-Kamerlid A. Braat, een ernstig beroep op de leden van den Bond, om te zorgen dat voor 20 Juni a.s. zesduizend gulden bijeengebracht wordt. Mocht dit falen, dan zal onverwijld de bond bijeen geroepen worden om te spre- ken over liquidatie. WEELDEBELASTING. De Middenstandsraad heeft in zijn Woensdag j.l. gehouden vergadering be- handeld het nieuwe wetsontwerp der z.g. W eeldebelasting Naar men weet wordt deze belasting volgens dit ontwerp gesplitst in een ,,Aanvulling der Zegelwet 1917" en in een Hefting eener Weeldeverterings- belasting". Het eerste bedoelt te zijn een belasting op de verteringen in cafe's, hotels, enz. en het tweede een belasting bij den aankoop van artikelen, die als weelde beschouwd kunnen worden. De Middenstandsraad heeft nu dezelfde com- Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. 45) Vervolg.) ,,De gelegenheid komt wel," fluisterde ze. ,,Zij begrijpen er evenmin iets van als wij. Ze zijn niets op onze tegenwoordig- heid gesteld, maar ze durven ons ook niet laten gaan. Ze weten niet, dat wij ons ook verbergen voor den sheriff en ze zullen het nooit willen gelooven." Lefty, die de wacht overgedragen had aan Denver, bracht hun een beetje vet spek en koffie. „Eet zooveel je kunt," ried hij hun aan. ,,Je weet nooit, wanneer je weer wat kriigt." Hij gaf geen verdere verklaring aan deze woorden en Sally en het Wrak kre- gen een onbehagelijk gevoel. Daar.na overlegde het trio geruimen tijd. De eenige, die nog af en toe op de gevan genen lette, was Denver, die zoo zat, dat hij hen kon zien en die zijm geweer te dicht bij de hand had dan dat zij een po- ging tot vluchten konden wagen. Het werd weer donker en Sally en het Wrak kregen bevel dichter bij het vuui te komen, waar men hen beter kon zien. Nosey bond voor alle zekerheid hun voe- ten aan elkaar. Hij bemoeide zich niet met hun handen; hij wilde alleen zorgen, dat INGEZONDEN MEDEDEELINGEN missie uit zijn midden weder ingesteld, die ook het vorige jaar het door den toen- maligen Minister van Financien inge- diende wetsontwerp „"Weeldebelasting aan een ernstige beschouwing en behan- deling heeft onderworpen. Deze commis- sie zal dus hetzelfde thans doen met de beide nieuwe onderwerpen en zij is daar- bij gaarne bereid belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun eventueele be- zwaren of opmerkingen aan haar kenbaar te maken. Er is echter haast bij de zaak, daar de behandeling van de ontwerpen reeds spoedig in de Kamer zal geschieden en de Middenstandsraad zich voorstelt op Maandag 21 Juni a.s. weder ervoor bijeen te komen. In laatstbedoelde vergadering zal dan de commissie haar bevinden reeds mededbelen. EEN DIKKESTEENKOLENLAAG AANGEBOORD. Zooals we reeds hebben gemeld, is men den laatsten tijd te Vlodrop en omgeving druk in de weer met het doen van proef- boringen. Thans is in den boortoren bij Vlodrop op een diepte van 482 M. een 85 c.M. dikke steenkolenlaag aangeboord. In den boortoren onder Heikenbosch zijn eveneens de eerste kolen aangeboord, be- staande in eenige dunne laaajes. DE TOESTAND. De zdtting van den Volkenbondsraad te Geneve biedt ongezochte gelegenheid voor gesprekken onder de roos over het vraagstuk van de Raadszetels. Men weet, schrijft de N. R. Crt., dat de zaak in be handeling is bij een commissie, maar deze zal zooveel mogelijk met wenken rekening willen houden, om zeker te zijn, dat het geen zij voorstelt de crisis bezweren zal. De teekenen zijn niet gunstig, dat Brazilie en Spanje, beiiden gegadigden voor een vasten zetel tegelijk met Duitschland, naar rede zullen luisteren. Mello Franco liet Brazilie Maandag in den Raad onver- tegenwoordiigd met een beroep op onge- steldheid en Spanje zond een jong ge- zantschapssecretaris. Dinsdag kwam zelfs bericht uit Rio de Janeiro, dat Brazilie van zins zou zijn uit den Volkenbond te treden, indien het zijn zin niet door kan zetten. De Spaansche hidalgo-trots zou, zoo hij zich gekrenkt blijft voelen, dit voorbeeld kunnen volgen. De toestand is dus niet geruststellend. Vermoedelijk zal voor de Westersche mogendheden het behoud van het tractaat van Locarno voor alles gaan, maar het zou een ontgooche- ling zijn, indien de aanwinst van een groote mogendheid als lid van den Raad betaald zou worden met het verlies van twee andere leden, die zichzelf ook als groote mogendheden beschouwen. De troepen van generaal Gomes da Costa, den leider van den jongsten mili.tai- ze niet onverwachts zouden kunnen op- springen en wegloopen. Het onderhoud van het trio werd voort- gezet, op eenigen afstand van het vuur, waar de gevangenen hen niet konden verstaan. Hoewel men fluisterde merkten Sally en het Wrak toch wel, dat ze het niet eens waren. Ten slotte maakte Nosey er een eind aan met een gebiedend gebaar. ,,Blijf jij ze hier bewaken," gelastte hij Denver. ..Lefty en ik gaan even naar den hoofdweg. Zoodra ze bewegen, schiet je raak." Denver mopperde, dat hij alleen achter gelaten werd. ,,Iemand moet het doen," gromde No sey, ,,tenzij je ze meteen wilt afmaken. Doe, wat ik je zeg." Denver ging mokkend bij het vuur zit- ten, het geweer tusschen de knieen en keek zijn makkers na, die tusschen de boomen verdwenen. Daarna keek hij woedend naar Sally en het Wrak. HOOFDSTUK XX. Het onweer. Ongeveer een uur verstreek, voordat iemand sprak. Het Wrak, gedoemd tot nietsdoen, leed onzegbaar. Telkens en telkens weer berekende hij, wat er zou gebeuren, als hij Denver aanviel. Zelfs met zijn te zamen gebonden voeten ge- loofde hij nog wel een goede kans te heb ben; maar hij was er niet heelemaal zeker van. Ware hij alleen geweest, hij zou het er op gewaagd hebben, maar nu hij de verantwoordelijkheid droeg voor Sally, durfde hij het niet aan. Indien zijn poging ren opstand in Portugal, zijn Lissabon binnengerukt en de ,,regeerende raad een andere naam voor een voorloopig di- rectorio, is nu baas in het land. Van een oneenigheid tusschen de leiders, met name tusschen generaal da Costa en majoor Cabecadas, is niets meer gebleken. De correspondent van de Times te Lissabon heeft hen in het he ofdkwartier eensgezind bijeangevonden eu daar vernomen, dat de regeerende raad het voorloopig zonder pa'rlement zou stellen. De verkiezing van een nieuwen presdent zou, volgens hen, moeten wachten tot de rust teruggekeerd was en later zou men dan ook het houden van een nieuwe parlementsverkiezing overwegen. Voorloopig is het aantal lan- den in Europa waar dictatoriale macht- hebbers het parlement naar huis gezonden hebben, weer met een vermeerderd. In Syrie hebben de Franschen een n-ieuw succes behaald met de inneming van Salchad, de hoofdstad van het zuide- lijke gebied van de Dzjebel Droeze. Dit wapenfeit, veertien dagen na de bezetting van Soeeida, heeft de laatste sterkte der opstandelingen in Fransche handen ge bracht en daarmee kan men den georga- niseerden tegenstand in Syrie als geein- diigd beschouwen. Er zal nog eenige tijd heengaan met het verstrooien van ver- schillende benden, maar de militaire over- winning heeft thans den grondsiag gelegd voor het herstel van de orde, overeen- komstig de pacificatie-politiek van de Jou- veneJ, den nieuwen hoogen commissaris in het Fransche mandaat-gebied. EEN CYCLOON IN DEN BELGI3CHEN CONGO. Berichten uit den Belghchen Congo melden, dat een tornado het land van de Gwaso in bet district Kivera heeft ge- teisterd. De aanplantingen van bananen der missie zijn weggevaagd. Groote euca- Iyptusboomen in den tuin zpn ot-tworteld en afgeknakt. Er vvaren boomen van by na 90 c.M, ott^rek, i';e letterlijk werden af- gesn^den en over een afstand van 35 meter werden meegesleurd zonder den grond aan te raken. De hevigste orkaan heeft ge- lukkig niet boven de missiegebouwen gewoed. De woning van een der stamhoofden is geheel verwoest, van een zestigtal hut ten zijn de daken afgeslingerd. Groote ficus- boomen, die zich in het geteisterde gebied bevonden, zijn bij den voet afgebroken. Van een dezer boomen werd de geheele kroon afgeiukt en vend men zwaretakken op 100 meter afstand. LIJKEN VAN GESNEUVELDEN. Thans, bijna voile acht jaren na den wapenstilstand, worden, naar de corres pondfnt van de N. R, Crt. te Brussei meldt, in de voormalige frontstreek in West-Vlaanderen nog steeds vele lijken van gesneuvelden geronden. Sedert de vorige maard heeft men op de helling van den beruchten Heuvel 60 (Sixty Hill) te Hoilebeke, ten Zuiden van Ieperen, niet minder dan 134 lijken in dichtgeworpen loopgraven en granaatputten terugge*onden. Daaronder waren 117 Engelschen, 5 Fran schen en 12 Duitschers. De identiteit van de meesten kon worden vastgesteld. Het bleken albn gesneuvelden <e zijn uit de gevechlen in Maart en Juni 1915. De EDgelschen zjjn overgebracht naar de mislukte, zou ze er nog leelijker aan toe zijn. Denver lette goed op. Hij zat bij het vuur tegenover zijn gevangenen, en geen enkele beweging ontging hem. Het ge weer hield hij voortdurend in de hand. Het Wrak hoopte, dat hij zou indomme- len; een oogenblik zou voldoende zijn. Maar Denver was blijkbaar iemand, die zoo noodig zonder slaap kon. Hij was donker, had eein norsch gezicht, leek nog- al stompzinnig, maar toch verstandig genoeg om zich geheel te wijden aan de taak, hem door zijn meerdere opgedragen. Sally en het Wrak trachtten den tijd zoek te brengen met praten, maar Denver zat voortdurend te luisteren, zonder zelf iets te zeggen. Zijn aanwezigheid maakte het praten moeilijk, temeer omdat het eenige onderwerp dat hen interesseerde ontvluchten uitgesloten was. Toch zeiden ze zoo nu en dan maar iets, omdat er niets anders te doen viel, totdat een dof gerommel in de verte Sally plotse'ling deed zwijgen. „Donider," zei ze onverscbillig. ,,We zouden best onweer kunnen krijgen". ,,Hm", gromde het Wrak. Hij kon zich niets onbehagelijkers voor- stellen, dan daar in den regen te moeten ziitten. Het kamp kon zich niet eens be- roemen op een tent. Het bleef rommelen achter de heuvels en twee keeir doorkliefden bliksemfliitsen den duisteren hemel. Denver wierp nog een paar takken op het vuur en hurkte weer neer, het geweer steeds tusschen de knieen. ,,We zullen wel nat worden," veron- der.stelde Sally, op gelaten toon. „Ik heb groote militaire begraafplaats te Oost- taveerre (Wijtschaete), de Franschen naar St, Charles-Potyze bij Ieperen en de Duitschers naar Houthulst. TER NEUZEN, 9 Juni 1926. UITSLAG AANBESTEDING. Door den architect L. de Bruijne werd op Maandag 7 Juni 1926 aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Schelde- kade voor J. A. de Lege te Ter Neuzen. Ingeschreven werd voor le perceelCam. J. Kaas te Sas van Gent 3866 Gebr. Kolijn te Ter Neuzen 3795 C. H. H. Wisse te Zaamslag 3590P. M. Oostdijk te Ter Neuzen y 3570Gebr. Van der Velde te Ter Neuzen 3425 P. J. en J. H. Rijnberg te Ter Neuzen f 3320, gegund. 2eperceelG. F. J. Rijnberg te Ter Neuzen 3473 P. A. Leunis te Ter Neuzen 3200 J. de Krjjg-r en J. J. Guequii rre te Ter Neuzen 2847 P. A. Mielen te Ter Neuzen 2780 J. van der Bent te Ter Neuzen 2710, gegund. 3e perceel: Gebr. A. en J. Guequie're te Ter Neuzen 725 1. Guequierre-Kuijk te Ter Neuzen 640, gegund. 4e perceel: J. J. Verjaal te Ter Neuzen 853Jac. Bruggeman te Ter Neuzen f 666 A. L. van Duijsse te Ter Neuzen f 585J. F. Emmaneel te Ter Neuzen 574; H. P. Goethals te Ter Neuzen 532Firma Gebr. de Zeeuw te Ter Neuzen 398, gegund. MassaC. H. H. vVisse te Zaamslag y 8196 P. J. en J. H. Rijnberg te Ter Neuzen 7300. AANBESTEDING. Door den hoofdingenieur van den Rijks- waterstaat te Middelburg is heden aan besteed: a. het uitvoeren van bestratingswer- ken op den Buthdijk, op de opslagplaat- sen langs het zijkanaal naar de Axelsche .Sassing, en langs den weg op den weste- lijken dijk van het kanaal van Ter Neu zen, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen: Er mfcest worden ingeschreven voor een door de inschrijvers aan te geven hoeveelheid M2. keien voor een in het bestek bepaalde som. Ingeschreven werd door de heeren: J. A. Meertens te Hoek 2424 M2. Mor- pihiierkeien en 3520 M2. Doorniksche keien; A. de Bruijn te Ter Neuzen 2246 M2. Morphierkeien; I. Douw te Zierikzee 1000 M2. Morphier; J. P. de Vos te Ter Neuzen 325 M2. en 680 Melafierkeien, 600 M2. bazalt, 1365 M2. Lessinische- keien, en W. de Bockx te Hoek 2450 M2., zonder opgegeven soort. b. het verbeteren van de keibestrating met bijkomende werken op gedeelten van den Rijksweg door Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen, behoorende tot de Rijks groote weg.en in Zeeland. Raming j 6400. Ingeschreven werd door de heeren: P. J. van de Sande te Breskens 6628; J. J. Jansen te Middelburg 6620; C. P. Bolier te Middelburg f 6500; J. F. Cornelis te Hoofdplaat f 6347; I. Lagasse te Koudekerke f 6308; J. de Bree Fz. te Tex Neuzen 6266; I. C. Dubois te Bres kens 6186; M. Wandel te Schoondijke 6118; en A. J. Cambier te Breskens 5868.. niets aan, dat kan bederven." ,,Laiat het maar regenen." zei 't Wrak. De bovenste takken der boomen bewo- gen even heen en weer en de lucht werd drukkend en zwoel. Het weerlicht werd feller, terwijl de donder al nader kwam. Nog een pretje er bij, dacbt het Wrak bij ziichzelf; ze schenen voortdurend pech te hebben, sinds ze de Morgan-hoeve ver- lieten. Weer rolde de donder en een oogenblik later raakte Sally zijn arm aan. Hij keek haar aan en zag, dat ze de oogen geves- tigd had op Denver. ,,Wat?" vroeg hij. ,,Ik zed niets," antwoordde Sally. Ze fronste de wenkbrauwen, waaruit hij opmaakte, dat ze geen vragen duldde. Toch begreep hij, dat ze hem iets te zeg- gen had. Ze bleef kijken naar Denver en het Wrak volgde haar voorbeeld. Hij werd er niet wijzer door. Denver zat hen stil te bewaken, zonder belangstelling, maar met bewonderenswaardigen ijver. De aandacibt van het Wrak dwaalde weldra af. Weer donderde het en werd zijn arm aangeraakt. Sally keek nog steeds onaf- gebroken naar den man bij het vuur. Wat bedoelde ze? Blijkbaar wilde ze iets zeg- gen over Denver. Een oogenblik later begon hij te be grijpen. Een bliksem flitste en drie of vier tellen later weerklonk de donder door het woud. Denver kromp ineen, keek naar de toppen der boomen en daarna weer naar zijn gevangenen. Het Wrak sloeg hem aandachtig gade. Hij behoefde niet lang te wachten. De hemel werd schel verlicht, gevolgd door DE A.N. W. B. TOERiSTENBOND. Op de Landbouwtentoonstelling te Axel zal naar wij reeds veri amen de A. N. W. B. Toeristenlocd voor N'ederlar d ook vertegen- woordigd zijn en wel zal daar getoond worden wat op het gebied van verbeterir g van wegen wordt gedaan. Zij, die verleden jaar de Tentoonstelling te Kruinir gen be- zochten zullen zich hrrinneren wat bier- over in hoofdzaak werd te zien geboden. Alle autoriteiten, van de hoogsten af, l eten zich inlichten en deden hun vocrdeel met de kennis daar opgedaan. Ook op de tentoonstelling, welke in einde Augustus van het vorige jaar te Ter Neuzen gehouden werd, trokken de hierrp betrek- king hebbende teekeningen zeer de aardacht en aangezien het wegenvraagstuk voor dit deel van Nederland niet minder van gewicht is dan waar ook in ons vaderlacd, zal het hier zeker niet ontbreken aan belangstelling voor een zaak, welke van zoo grootbelang is voor de algemeene welvaart. Behalve dit werk zal ook te zien zijn wat de Toerisfenbond doet, en al langen tijd gedaan heeft, in het belang van de vt-il'gheid van het verkeer. Al heeft dit zich hier niet zoo geweldig ontwikkeld als elders, toch moet met het oog op de tce- komst er wel de noodige aandacht aan worden gewijd ook op dit gebied zal veel leerzaams aaDwezig zijn. Eene opwekking om hiervan kennis te nemen mag zeker alleszins op haar plaats geacht worden. STOOMTRAM WALCHEREN. De aandacht der Kamer van Koophan- del en Fabrieken alhier werd er op geves- tigd, dat de stoomtram ,,Walcheren des avonds 6,55 uit Vlissingen van het station vertrekt, terwijl de Prov. boot uit Ter Neuzen daar te 7 uur aankomt en alzoo daarop in de meeste gevallen daarop geen correspondentie werd verkregen. De Kamer maakte de Directie van den stoomtram daarop opmerkzaam en ont- ving bericht, dat aan de conducteurs or der is gegeven zich voor het vertrek van de tram 6,55 n.m. aan het station Vlissin gen te overtiuigen, of de Provdnciale boot van Ter Neuzen binnen is. Is zulks niet 't geval dan kan 5 minuten, en zoo bekend is, dat er passagiers voor de tram aan boord zijn, hoogstens 10 minuten worden ge wacht. AXEL. In de gisttren gehouden raadszitting is na breedvoerige bespreking met 7 t( gen 4 stemmen aangenomen een voorsttl van Burg, en Weth. cm aan de P.Z E M. aan te bieden een garantie van f 230 000 o^erlO jaar voor volledige elect* ficatie van de gemeente. SAS VAN GENT. Ter gelegenheid der kermis in de wijk Zandstraat, welke ondanks het minder gunstige weer, zich toch nog in een flinke belangstelling mocht verkeugen, werd al- daar Zondagnamiddag een bttrouwbaarheids- rit gereden, welke werd geloopen acht maal rond den vogelschorpoldi r, een trajcct van ongeveer 40 K.M. Te 3.48 werd het Startschot gelost en vertrokken 13 deelremers, doch waarvan glechts een zevental den rit beeir.d gdezn- een knetterenden donderslag. Weer kromp Denver ineen; hij bewoog zich on- nustig heen en weer. Angstig zochten zijn oogen den duisteren hemel. Sally en het Wrak wisselden een blik van verstandShouding. Denver was bang voor onweer. Het was zoo mal, dat het Wrak een oogenblik aanvechtiing had om te lachen. Denver was een ideaal bandiet am te zien; norsch, ongevoelig, met een gezicht als een kampioen-bokser en een liichaam, dat er volkomen mee in overeen- stemming was. Gewoonlijk zag hij er woest en vervaarlijk uit. Hij zou hot tegen den sheriff durven opnemen en tegen iedereen, maar hij was bang voor donder en bliksem. Weer ratelde de donder; twee bliksem- flitsen doorkliefden den hemel. Denver reageerde er automatisch op met een ril ling door alle ledematen. De twee gevan genen zagen zijn lippen trillen. Sally keek naar boven. ,,Het komt steeds nader," zei ze tegen het Wrak. Ja, we komen er middenin." ,.Ik hoop, dat het gaat regenen," zei Sally. ..Droog onweer is gevaarlijk." ,,£n of," stemde het Wrak toe. ..Ik be- grijp niet, waarom, maar het is een feit. ,,En in een bosdh is het altijd nog er- ger, door de boomen. Ik herinner me Een hevige donderslag overstemde haar. De bliksem was ergens in de buurt ingeslagen; ze voelden den grond trillen. Denver's hoofd verdween tusschen de schouders en een oogenblik sloot hij de oogen. Met sohrik herinnerde hij zich zijn gevangenen en keek weer op. (Wordt vervolgd.) UZENSCHE COURANT if i lliia llftll lil 11 i—II1111 'I II MlM H HI III II111HIW HIII ill 'IIIHIIMH WM1—IIH I1— 111 ■■■■m iiiiiiiiiiimm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1