Koolraapplanten Aanbesteding. Officinale Reisgiris Nederlandsche Spoorwegen (ZOMERDIERST). Tramboekje voor Nederland, Firma P. J. VAN DE SANDE, FirmaP.J.yaBfleSanfle FirmaP.JjanfleSaMe Verloren te Sluiskil GELDLEENIMG. Nederlandsche Scheepvaart Unie Tuinbouwcursus Bericht van Instel. een bestogrooteTREKHOND I $®vraafld CATALOG US der LandbBuwtentoonsteliing te AXEL. ZenuwlijdersStaat opUw heil is nabij een gebruikte PIANO I Eieren en Boter! GEERLING S - BRIEFSTELLER Kleine Zevenaarpolder. MACADAM. 350 M3. LESS1NESGHE MACADAM 175 M. LESSIHESGHE MACADAM een besten Oekbeer Openbare Verkooping. Ziek en I niet Ziek II H o f s t e e d j e, Firma P. J. VAN DE SANDE, Arbeiderswoonhuis, mmm f 5.000.000.- Gewone Aandeelen Waarom Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel 24, St. Nicolaas. Bloemkoolplanten, Eerstelingen, Roode- en Witte Koolplanten, Savoye- en extra Spruitplanten. TAFELS Prys 1,-. MIDBELEK VAN VEEVOEE. Steeds Yoorhaiden BOEKHANDEl - TER NEUZEfi W. CRAMER, PRIJS 2.75. Francoper post 3 BOEKHANDEL. - TER NEOZEN DESIRE JOHANNES AUGUSTUS VAN DEN EECKHOUT, een Gouden Dames-Armbandhorloge, Zaterdag 12 Juni 1926, een partij Huishoudeiijke-en andere Goederen, Zaterdag den 19 Juni 1926, Het maken van Z I N K- WERKEN tot verdediging van den onderzeeschen oever der waterkeering van boven- genoemd calamiteus water schap. KOLI N E I in sTukken van flOOO.- tot (ten koers van 156 Ls VAN WAESBERGHE-JAN5SENS. Zorgt dat Uw reclame niet te laat komt. Te koop aangeboden Uit de hand te koop FRANS DE BRUIJN, bevattende het werkloon van 1 tot 300 vierkante Gentsche-, Blooische-, Schouwsche- en Rijnlandscheroeden, berekend naar de verschillende loonen die per gemet worden uitbetaald voor alle landbouw-werkzaamheden. (Loon van /2 tot /50 per gemet.) Vijfrte druk, Lijn ZaamslagWalsoorden, Lgn Ter NeuzenPhilippine. Lijn IJzendijke -Sas van Gent—Drie Schouwen. Ljjn IJzendflke—Hoofdplaat—Pyramide. Lyn Schoondjjke—lJzendjjke. Lijn IJzendykeYeldzicht Grens. Ljjn Hulst—Walsoorden. DER JPrijs O.S5, franco per post 0.30, na ontvangrst bedrag. P»rijs IS cent, franco per post SO cent, na ontvangrst bedragr. Lijn Drieschouwen (Axel)Moer beke. SPOORWEG MECHELEN-TER NEUZEN. .f Heden overleed na een lang- durig, doch geduldig Iijden, na voor- zien te zijn van de H. H. Sacramenten onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, i in den ouderdom van 69 jaar en I 5 maanden. Wed. D. VAN DEN EECKHOUT, j Kinderen en Kleinkinderen. Ter Neuzen, Juni 1926. De N. V. Automobiel-, Motor- en Rijwielhandel v/h A. F- MannaertGeers te Ter Neuzen, brengt hiermede ter openbare kennis, dat de heer A. F. MANNAERT vanaf heden heeft opgehouden Directeur te zijn. De leiding van het bedrijf wordt tijdelijk waargenomen door den Heer A. DEKKBR, Axelschestraat, alhier. HET BESTUUR. omstreeks I€» Mei. Tegen belooning terug te bezorgen. Adres Te bevragen Bureau van dit Blad. De Curator in het faillis- sement van A. C. M. POPPE, deurwaarder te Hulst, maakt bekend, dat bij beschikking bij den Heer Rechter- Commissaris in genoemd faillissement d.d. 1 Juni 1926, is bepaald 1. dat de schuldvorderingen bij den Curator moeten worden ingediend uiterlijk den 1 Augustus 1926, en 2. dat de verificatie-vergadering zal gehouden worden op Zaterdagden 9 October 1926 des voormiddags IOV2 uur in een der zalen van het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg. Middelburg, 1 Juni 1926. De Curator, Mr. J. F. VAN DEINSE. Het Bestuur van den polder KLEINE ZEVENAAR maakt bekend dat de rekening over 1925/1926 en de begrooting voor 1926/1927 gedurende 8 dagen voor en na de vaststelling ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen en in afschrift verkrijg- baar zijn. dat een vergadering van Stembevoegde Ingelanden zal worden gehouden op Mfjstnci o14 Juni 1926, des namiddags te 1 ure (Zomertijd) in het „Hotel der Nederlanden" te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 2 Juni 1926. Het Bestuur voornoemd, D. SCHEELE, Dijkgraaf. L. CH. WABEKE, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den Calamiteuzen HOOFDPLAATPOLDER vraagt p r ij s- opgaaf voor de levering van: ter grootte van 2X4 c.M. ter grootte van 1 X 3 c.M., te leveren vrij op de haven te Hoofd- plaat, iedere soort afzonderlijk op een hoop te lossen. Tijd van leveren tot en met 17 Juli 1926. Inschrijvingsbiljetten op zegel in te leveren voor of op 54 Juni a.s., bij den Ontv.-Griffier, waar nadere in- lichtingen zijn te bekomen. Hoofdplaat, 5 Mei 1926. Het bestuur voornoemd, I. VERPLANKE, Dijkgraaf. E. A. J. PATEER, Ontv.-Griffier. bij iedeye hoeveelheid verkrijgbaar. K. J. BURGER, Verl. v. Steenbergenlaan 9, Ter Neuzen. Bij ondergeteekende staat ter dekking beschikbaar f 3,- content. Op verzoek wordt de Dekbeer 00k gebracht in de ge- meenten Hoek, Ter Neuzen en Zaamslag. 11 VAIN TATEMIOVE, Doorndijk, Axel. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van Mej. Wed. FERD. VAN DER STEEN te Westdorpe (Station), op des n.m. 2 uur, in het openbaar en a contant verkoopen alskabinet met kommen, kasten, kisten, tafels, stoelen, klokken, lampen, spiegels, barometer, regu- lateur met toebehooren, waterketels, naaimachine, schilderijen, gordijnen, vloerbekleeding, emmers, fornuis, glas-, geleierd- en aardewerk. Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap WAL- S O 0 R D E N, zal op des middags 12 uur, in het logement bewoond door den heer P. J. Hermans te Walsoorden, ondernaderegoed- keuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteden De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving volgens de A. B. Het bestek met bijbehoorendeteekening ligt ter inzage ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Kloosterzande en is vanaf den 4 Juni a.s. op aanvrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruit- betaling van 1,— Aanwijzing zal plaats hebben op Zaterdag 12 Juni en Dinsdag 15 Juni 1926, des voormiddags 9,30 uur, waartoe samenkomst in het Directiegebouw. Buitendien geschiedt geeneaanwijzing. Hontenisse, den 28 Mei 1926. P. S. VAN 10LE, Voorzitter. K. J. A. G. COLLOT D'ESCURY, Secretaris-Ontvanger. Indien glj vermagert; indien gij L lijdt in de lendenindien gij pijnen j™ voelt in arxnen en beenenindien Pu gij altijd vermoeid zijt, 'a morgens bij het opataan; indien gij hoofdpijn hebt, het geheugen verslechtindien B gij krachtelooa en moedeloos zijt. zonder wilakracht, zonder levenslust; indien gij zwarte gedachten hebt indien gij alecht slaaptindien gij aan de maag lijdt, krampen hebt, hartkloppingen, zweten bij de minstc krachtlnspanning. warme opruiingen, schemeringen oorruischingen. steken in de zijde. Indien gij vruchteloos allea hebt bcproefd en gij niet ge- nezen zijt, aarzelt niet en neemt B Uw toevlucht tot de eehte zonuwhorsteller van Apotheker H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist te Selzaete, gj die reeda duizenden zenuw- lljdersvolkomengenezenheeft. KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. en Drogi8ten ad. f 2.50 per flacon. gp Hoofddepot voor Holland SCHULTE en TH1EME, Postbua 55 Middelburg. (ultsluitend voor Aandeelhouders) Inschrijvingen op deze leening worden kosteloos aangenomen tot Dinsdag 8 Juni 1926, 4 uur n.m. door Nadere inlichtingen en prospectussen worden gaarne verstrekt. op Vrijdag 4 Juni, 11 uur Zomertijd, in Hotel Lozanne te Axel. Vergadering met den Rijkstuinbouw- consulent voor Zeeland den. heer A.W. van der Plassche, tot het oprichten van een Tuinbouwcursus voorZeeuwsch- Vlaanderen, (O. D.) leder belangstel- lende wordt uitgenoodigd ter Vergadering aanwezig te zijn. Het voorloopig Comite, J. RAMONDT. H. KERCKHAERT. O.a. bij: J. J- KENSE. Fa A. VAN OVERBEEKE-Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. C. DEES—Stoffels, Zaamslag Notaris A. A. M. CORTHALS te IJzendijke, bericht dat het toebehoorende aan den heer AUG. VER- MEULEN en gelegen onder de gemeente IJzendijke, groot 14 gemeten 27 roeden, is INGESTELD op slechts /9500, De TOEWIJZING blijft bepaald op Vrijdag 4 Juni a.s., des namiddags 3 uur, (Zomertijd) in het Hotel Aerts te IJzendijke NOG ZEVEN ADVERTENTIEN kunnen worden aangenomen voor den OPLAAG 4000 EXEMPLAREN UITGEEFSTER, TER NEUZEN. De vraag naar het schitterend Programma was geweldig. Iedereen gebruikt heden bij de minste ontsteltenis op de zenuwen, DE WONDERBARE POEDERS VAN HET WITTE KRUIS. Omdat deze onfeilbaar zijn tegen vele zenuwziekten Hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), pijn of scheuten in de tanden, pijnlijke maandstonden, kortom alle zenuwpijnentegen alle koortsachtige gesteltenistegen rheumatiek, fleuricijn, jicht, enz. ZONDER GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID. Te Hulst bij dhr. HARTOGH-VERWILGHENte Axel bij dhr. 'tGilde; te 'Ter Neuzen bij dhr VAN WlJCK, Firma Van Overbeeke-Leunis en dhr. R iBBENS In doozen van Fr. 2,50, Fr. 6,50 (driedubbele) en Fr. 12,50 (zesdubbele). WWW 3 jaar oud, met TU1G en LEURKAR. Adres: I. GERREMAN, Dijkstraat no. 75, TER NEUZEN. Prijs SI. 2SS Brieven onder No. 439, Bureau van dit Blad. een goed onderhouden van alle gemakken voorzien, staande te Axel-Sassing. Te bevragen bij de Wed. JACOB DEIJ te Axel, Julianastraat E 176. Verkrijgbaar Alles eigenteelt van de vollegrond. Aanbevelend, Telef. 65. Zaadteelder, HULST. 55 55 OF Franco per post f 1.10. FIRMA P. J. VAN DE SANDE. Ter Neuzen. Met ingang van 15 Mei 192 6. ZEBU W SCH-V L A AM8CHE TRAM YV EG-MAATSCH APPIJ Ljjn Drie Schouwen—Ter Neuzen. v. Drie Schouwen 4,45 Axel 4.50 a. Zaamslag 5,10 v. Zaamslag 5,15 Driewegen 5,28 a. Ter Neuzen 5,40 5,35 5,40 8- 7.40 7,45 8,05 8,10 8 25 8,35 11,25 11,30 11,50 11,55 12,10 12,20 2,35 2,40 2,59 3,05 3,20 3,30 6,02 6,07 6,27 6,30 6,45 6,55 8,15 8,30 8,40 Ter Neuzen Driewegen Zaamslag Zaamslag Axel Drie Schouwen 7,40 7,50 •8,05 8,07 8,27 8,32 11,25 11,35 11,50 11,52 12,12 12,17 2,30 2,40 2,55 3,02 3,22 3,27 6- 6,10 6,25 6,28 6,48 6,53 v. Zaamslag 6,01 8,07 Rapenburg dorp 6,15 8,21 Hengstdijk 6,25 8.31 Groenendijk 6,35 8,41 Kloosterzande wissel 6,40 8,46 a. Walsoorden 6,46 8,52 11,52 12,06 12,16 12,26 12,31 12,37 3,- 3,14 3,24 3,34 3,39 3,45 6,30 6,44 6,54 7,06 7,12 7,18 Walsoorden Kloosterzande wissel Groenendijk Hengstdijk Rapenburg dorp Zaamslag v. Ter Neuzen 5.41 9.20 Hoek 5,56 9,35 a. Philippine 6,11 12,58 1,13 1.28 4,17 4,32 4,47 9,50 9,10 9,25 9,40 v. Philippine Hoek a. Ter Neuzen 7,20 7,26 7,31 7,41 7,51 8,05 6,15 6,30 6,45 11,06 11,11 11,16 11,26 11,36 11,50 9,57 10,12 10,27 Aank. van Schoondijke v. IJzendijke a. Pyramide v. Pyramide a. Philippine v. Philippine a. Sas van Gent v. Sas van Gent Westdorpe a. Drie Schouwen 5,30 5.45 5.46 6.11 6.12 6,42 6,55 7,15 7,35 9,13 9.25 9.26 9,51 9,53 10,23 10,40 11- 11,20 12.50 12.51 1.03 1.04 1.29 1.30 1.58 1.59 2,14 2,34 3,55 4,05 4,20 4,22 4,52 4,54 5.24 5.25 5,40 9.05 9.06 9.18 9.19 9.44 9.45 10.10 10.11 10.26 al0,46 v. Drie Schouwen Westdorpe a. Sas van Gent v. Sas van Gent a. Philippine v. Philippine a. Pyramide v. Pyramide a. IJzendijke Vert, naar Schoondijke 5,05 5,25 5.40 5.41 6.11 6.12 6.37 6.38 6,50 6,55 8,34 8,54 9,14 9,20 9,50 9,52 10.22 10.23 10,38 10,45 2,14 2,20 2,25 2,35 2,45 2,59 1,35 1,50 2.05 12,18 12,35 12,53 12,58 1,28 1,30 1.55 1.56 2,10 2,12 7,43 7,53 8,08 8,12 8,32 8,37 5,40 5,46 5,51 6,01 6,11 6,25 4,53 5,28 5,23 3,c4 3,49 4,09 4,22 4,52 4,54 5,24 5,26 5,41 5,45 v. IJzendijke Pyramide Biervliet a. Hoofdplaat 6,22 6,40 6,50 7,10 10,45 11,01 11,11 11,31 12 ,51 Z.1,40 4,05 1,57 4.23 2,07 4,33 2,27 4,53 5,30 5,40 6,- v. Hoofdplaat Biervliet Pyramide a. IJzendijke 8,50 12,20 9,10 12,50 9,20 1,— 9,39 2,10 Z. 1 3,50 4,10 4,20 17 4,58 5,15 5,25 5,41 10,12 10,22 10,37 10,42 11.02 11,07 7,25 7,31 7,36 7,46 7,56 810 9,46 10,01 10,11 6,55 7,16 7,35 b 9,12 9,42 9,45 10.10 10.11 10,23 6,15 6,35 6,45 7,01 a. Rijdt op verzoek door tot Axel Brug. b. Wacht 's Zondags 10 rnin. op aankomst trein uit Gent. v. Schoondijke 8.37 10,15 a. IJzendijke 9,10,38 v. IJzendijke 8,33 a. Veldzicht Gren° 8,45 12,27 12,50 3,32 3,44 3,32 3,55 8,42 I v. IJzendijke 9,05 j a. Schoondijke 6,55 7,18 9,40 10,02 6,13 6,25 v. Veldzicht Grens 8,55 a. IJzendijke 9,07 10,45 11,08 3,50 4,02 2,12 2,35 5,45 6,08 7,05 7,28 6,30 6,42 bevattende de Autobusdiensten, de dienstregehng der Z V. T. Mij en Prov. Stoombootdienst op de Wester-Schelde, enz enz. v. Hulst, Station d5,40 e6,- d6,- 10,0512,55 2,35 d6.20 d8,30 Terhole d6,03 e6,23 d8,23 10,28 1,18 2,58 d6,43 d8,~3 Kuitaart d6,16 e6,36 d8,36 10,41 >31 3,15 d6,56 d9 06 Kloosterzande d6,25 e6,45 d8,45 10,50 1,40 V+ d7,05 d9,15 a. Walzoorden d6,35 e6,55 d8,55 11,— 1,50 3,34 d7,15 d9,25 d. Rijdt niet op Zon- en Feestdagen. v. Walzoorden, Kloosterzande d Kuitaar* Terhole a Hulst, Station d6,47 d6,57 d7,06 d7,19 d7,42 9- 9,10 9.19 9,32 9,55 11,15 11,25 11,34 11,47 12,10 2,25 2,37 2,47 3,04 3,27 4,35 4,45 4,54 5,07 5,30 d7,26 d7,35 d7,44 d7,57 d8,20 d9,35 d9,45 d9,54 dl0,07 dl0,30 e. Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen Hollandsche tijd. Drieschouwen Zuiddorpe Roodesluis Roodesluis (Holl. Douane) Belgische tijd. Kruisstraat Kruisstraat (Belg. Douane) Het Rijssel Moerbeke 6,48 6 53 7,03 7,05 6,51 6,57 9,40 9,45 9,55 9,57 9,43 9,49 12,20 12,25 12,35 12.37 12,23 12,29 3,37 3,42 3,52 3,54 15,40 15,46 Belgische tijd. v. a. v. a. v. v. a. Moerbeke Het Rijssel Kruisstraat Kruisstraat (Belg. Douane Hollandsche tijd. Roodesluis Roodesluis (Holl. Douane) Zuiddorpe Drieschouwen 7,05 9,57 12,37 15,54 Stopplaatsen, waar alleen op tijdig verzoek gestopt wordt. 7,30 11.10 13,35 16,40 7,38 7,40 11,18 11,20 13,43 13,45 16.48 16,50 8,06 8,11 8,19 8,26 11,46 11,51 11,59 12,C6 2,11 2.16 2.24 2,31 5,16 5,21 5,29 5,36 Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen 6/15 10,43 l,o5 Sluiskil 6,24 10,52 2,04 Axel 6,33 11,01 2,12 Kijkuit 6,41 11,09 2,20 Hulst 6,53 11,20 2,31 Greenwichtijd. Clinge (Tol) 6,51 11,14 14,25 St. Gillis 7,02 11,22 14,33 St Nicolaas 8,18 12,06 15.15 Mechelen 9,26j- 13,11 16,26 a. Brussel (Noord) 9,51 13,55 16,51 j- 's Maandags te 9.34. 5,02 5,11 5,21 5,28 5,42 17,36 17.49 18.19 19.25 19,54 Greenwichtijd. v. Brussel 4,02* Mechelen 6,14 St. Nicolaas 7,37 St. Gillis 7,45 Clinge 7,54 Amsterdamsche tijd. Hulst (Tol) 8,29 Kijkuit 8,37 Axel 8.46 Sluiskil 8,56 a. Ter Neuzen 9,03 's Zondags geschorst tusschen 9,40 10,29 12,18 12,17 12,26 12,58 1,06 1,14 1,23 1,32 Brussel en 13,00 17,51 13,53 18,25 15,11 19,37 15,20 19,50 15,30 20,02 4,00 8,34 4,08 8,43 4.16 8.50 4,25 8,59 4,34 9,08 Mechelen. voor GAME, b. b. h. h. Brieven onder No. 440 Bureau dezer Courant. Handelshuis in een der hoofdsteden vraagt slereSelde nanbie- dirtg van genoemde artikelen. Brieven onder No. 42S Bureau van dit Blad. BIJ DE Verzameling van Brieven Over de rneest uiteenloopende on- derwerpen, tevens Vraagbaak voor iedereen inzake wette- lijke voorschriften van aller- hande aard. ------ (V1JFTIENDE VERMEERDERDE ElV VERBETERDE DRUK) DOOR Ond-Hoofd eener school voor[M.U L0 I NHO UD Inleiding. Biz. 1—Iff. Brieven ter inwinning van informatien of inlichtingen. Biz. 2035, Brieven van Raadpleging, Raadgeving en Waarschuwing. Biz. 3646. Commissien of Opdrachten en Bestel- lingen. Biz. 47-^54. Brieven van kenhisgeving of mede- deeling. Biz. 55—82, Brieven van Gelukwensching. Biz. 83—99. Bneven van Deelneming, Troost en Rouwbeklag. Biz. 100110. Brieven ter begeleiding van een ge- schenk. Biz. 111—129, Uitnoodigingsbrieven. Biz. 130144-. Brieven, die een of ander verzoek behelzen. Biz. 145—158. Brieven, waarin men aanzoek om iet3 doet. Biz. 159—163, Huwelijksaanzoeken, Minnebrieven. Biz. 164—180. Brieven van aanbeveling. Biz. 181-185, Brieven van dankbetuiging. Biz. 186—193, Klachten. Biz. 1942or. Brieven over Rekeningen. Biz. 202—209. Verzoekschriften, Requesten. Biz. 210—230. Koopmansbrieven. Biz. 231240 Brieven ter bekoming van inlichtingen. Biz. 241—243. Wegens onderneming van gemeen- schappelijke rekening. Biz. 244-245. Brieven over waren. Biz. 246253. Brieven over het verzenden van ware* en incasseering van gelden. Biz. 253—257. Wissels. Biz. 258—262. Assignation of aanwijzingen. Biz. 263—264. Orderbriefjes. Biz. 264, Brieven over crediet- en wisselzaken. Biz. 265—273. Modellen van vrachtbrieven enz. Biz. 273—275. Formulieren van diverse koopmans- boeken, enz. Biz. 276281. Verschillende wetenswaardigheden. Biz. 282—322. Wettelijke Voorschriften, waarvan de kennismaking voor ieder van be- lang is. Biz. 323432. Deze Wettelijke voorschriften zetten de kroon op het werk en verrast den gebruiker op eene hoogst aangename wfjze. Hierin is met de meeste nauwkeurig-x heid en degelijkheid de algemeene rechtsleer uiteengeaet, waarvan de kennis voor een ieder in burgerlijke handelingen onmisbaar moet genoemd worden. Wie derhalve niet weet, hoe zich te keeren of te wenden in zaken van ge- boorte, overlijden, huwelijk, minder- jarigheid of voogdij, bij het maken van testamenten, bij schenkingen, bij het maken van volmachten, bij seheidin- gen, bij het pandrecht, bij hypotheek- recht, of bij een verkoopacte, ruilir.g, bewaargeving en leening, huurcon- tracten, overeenkomsten tot het ver- richten van arbeid, het arbeidscontract, faillissement, zegelrechten, ongevallen- verzekering enz. enz. hij raadplege deze Gids en geene vraag zal hij kun- nert stellen waarop geen bevredigend antwoord volgt. Hierdoor zal men in staat gesteld worden in de meest voorkomende gevallen zijn eigen zaak- coerder te zijn en zich vele moeilijk- heden en kosten besparen, het vaak noodlottig gevolg van onbekendheid gesomd. r Na ontvangst van postwissel of bericht van storting op onze post- rekening no. 38200 ten bedrage van ontvangt U dezen Raad- gever franco per post.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4