ALGEMEEN NIEUWS- EW ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DIEK STFLICHT. AS? JtmREEP 2 Juni 1926. 66e Jaargang. \To 7920. ABONNEMENTSPRIJS: gWafflBgWaSfc. mm 8INNENLAND. Beter dan Goed: DEBESTE BUI TEN LAND. FEBILLETON, Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1.80 per 3 maanden - Bij vooruitbetal.ng tr. per post ;6,60 per jaat Abonnementen voor 't buitenland alleen bij vooruitbetaiing. Dit blad verschijnt MEDEDEELINGEN. Uitspraak inzake vriistellmg. INGEZONDEN DE WEELDEVERTERINGS- BELASTING. Bij het omtwerp weeldeverteringsbelas ting is gevoegid een tabel, welke de vo gende onder de belasting vallende goede- rensoorten inhoudt: Kleedingstukken en hoofddeksels van bont en pelswerk, met uitzondering van kleedingstukken en hoofddeksels, welke. hoewel met bont versiend, niet van bont vervaardigd, met bont gevoerd of van een bontkraag zijn voorzien; brandkasten, kluisdeuren, safe-loketten; fonografen, gramofonen en hiermede gelijk te stellen (met uitzondering van dicteermachines) alsmede hun toebehoo- ren, zooals muziekrollen, platen en mu- zieknaalden; fotografietoestellen inaericht voor op- namen van geen grooter formaat dan van 9 X 12 c.M. of daarmee gelijkstaand op- pervlak; fotografische lenzen met een brandpuntafstand van niet meer dan 15 c.M.; onbelichte gevoelige plaaten en films voor opnamcn van geen grooter for- maat dan 9 X 12 C-M- of daarmede ge lijkstaand oppervlak; met uitzondering van bioscoopfilms en van Roentgenfilms; aardewerk voor huishoudelijk gebruik indien dit is opengewerkt of met reliefver- sieringen voorzien, of waarbij de kleur en of onder het glazuur is aangebracht; tegels waarbij de kleur in of onder het glazuur is aangebracht; porcelein; gobelins, goudleerbehang en voorwer- pen in de samenstelling waaraan goud- leder is gebezigd; haarden met uitzondering van vulhaar- den en gashaarden; installaties voor cen- trale verwarming; handschoenen met uitzondering van wanten, wollen. halfwollen, katoeneti, asbest en gummi handschoenen; jachtwapenen en m-unitie daarvoor; karpetten, kleeden, tapijten, loopers, waarin wol is verwerkt; tafel- en bedde- goed van andere dan katoenen weefsels, damast; lederen koffers, benevens toiletgarnitu- ren, reisnecessaires, damestasschen, zak- portefeuilles; lijfsieraden; meubelen, geheel of grootendeels ver vaardigd uit palissander- of mahoniehout, notenihout, wortelnotenhout of rozenhout; ingelegde meubelen en meubelen waaraan snij- en beeldhouwwerk voorkomt; moffen, parasols; parketvloeren, rubbervloeren, inlaid-, graniet-, houtverf-, viilt- en ander lino leum, benevens andere vloerbedekkingen waarin kurk of rubber is verwerkt, met uitzondering alleen van eff,en gekleurd li noleum, beneden 2 milimeter dikte; piano's, vleugelpiano's, pianola's,pho- nola's en andere mechandsche piano's als mede hun toebehooren, als muziekrollen en- platen; schoenen, laarzen, muilen en pantoffels, waarvan de buitenzijde der schacht (de schoenneus niet medegerekend) geheel of grootendeels is vervaardigd van krokodil- len, hagedissen, slangen of andere reptie- len, uit ander dan zwart gekleurd leder, uit lakleder; uit zijde of uit satijn; si-garen- en sigarettenkokers van me- taal; smoking-, rok- of galakleeding; toiletveeren en andere modewaar van veeren; tooneelkijkers, binocles, faces a main; voorwerpen, vervaardigd uit of samen- gesteld met agaat, barnsteen, ivoor, jas- pis, met raal, marmer, parelmoer of schild- pad, met uitzondering van instrumenten werktuigen en gereedschappen en van meubelen; waaiers voor handoebruik; wandelstokken met aangezetten knop. BAL BIJ DEN NED. GEZANT TE BRUSSEL. De Nederlandsche gezant en mevrouw Van Vredenburch hebben Zondag in het gezantschapsgebouw een bal gegeven, dat door den Belgischen kroonprins en de prinses Marie Jose werd bijgewoond. Onder de gasten bevonden zich verder ook de oud-ministers Theunis en Carton de Wiart, benevens de ministers van de tegenwoordiiige regeering, hoogwaardig- heidsbekleeders van het Hof en de meeste vertegenwoordigers der diplomatie. Het schitterende bal was zeer geanimeerd. STENHUIS DOOR HET N. V. V. IN DEN STEEK GELATEN. Donderdag en Vrijdag heeft, naar „Het Volk" meldt, het N. V. V. hoofdbestuurs- vergadering gehouden, waar de hoofd besturen van alle aangesloten organisa ties aanwezig waren. In deze vergadering werd een motie aangenomen, waarin spijt wordt uitge idrukt over het feit, dat de verbonds- voorzitter, de heer R. Stenhuis, op het Paaschcongres der S. D. A. P. heeft ge- sproken over de noodzakelijkheid van toepassing eener nieuwe taktiek voor de vakbeweging, zonder daarover vooraf de daarvoor bestaande instanties van het N. V. V. te hebben geraadpleegd en daarmede tot overeenstemming te zijn gekomen. Uit het Amerikaansch E. J. RATH. door 42(Vervolg.) Het Wrak reed voort en Sally zag de andere auto weer op den weg terugkee- ren. Ze keek het Wrak boos aan. Henry Williams, dat was vreeselijk van je. Je weet, wat Charley hun zal aan doen," ,,Ze zeiden toch, dat ze genoeg hadden van reizen?" ,,Maar hij zal hen een heele maand houden!" Charley is zoo kwaad niet. We zijn verplicht hem aan iemand te helpen, die kan koken." ,,En nu weet hij me teen, welken kant we uit zijn gegaan," zei Sally. ,,Wat doet dat er toe? Niemand kan ons nu meer pakken," antwoordde het Wrak met onverwoestbaar optimisme. Een oogenblik later lachte ze stilletjes voor zich uit. lederen dag leerde ze Henry Williams beter kennen. Het was een leelijke streek van hem tegenover den vreemdeling en het was roekeloos boven dien. Eigenlijk was het leedvermaak maar er was zoo iets kwajpngensachtigs in, dat ze het niet over haar hart kon ver- krijigen hem een standje te geven. Na eenigen tijd begonnen ze te praten over treinen naar het oosten. Sally, nog Ten slotte werd nog een motie aange nomen, waarin dc hoofdbesturen, aange sloten bij het N. V. V„ als hun oordeel uitspreken, dat er voor de moderne vak beweging thans geen aanleiding bestaat, een ander standpunt ten aanzien van de te volgen taktiek in te nemen. DE LIBERALE GROEP VAN HOUTEN. De heer J. D. Virufy te Scheveningen, secretaris van de iiberale groep Van douten, schrijft: De vorige maand heeft de meerderheid der actualisten onder leiding van Dr. De besloten tot fusie met het Vader- .andsch VeTbond. Thans heeft de alge- meene vergadering van 29 Mei van het Vaderlandsch Verbond besloten, dit Ver- 3ond op te heffen en in samenwerking met Dr. De Jong en zijn actualisten een nieuw Vaderlandsch Verbond op te rich- ten. Daar dit nieuwe Vaderlandsch Ver bond evenwel op actualistisch-fascistische leest zal zijn .geschoeid, kan de Iiberale groep, bekend als de Partij Van Houten, welke tot het Vaderlandsch Verbond be- hoorde, met deze reorganisatie niet mede- gaan. Deze groep, waarin naast Mr. S. van Houten staan de voormaliae vice- voorzitter van 't Vaderlandsch Verbond, Mr. J. B. A. H. de Beaufort, en de hoofd- bestuursleden Jhr. Mr. W. D. de Jonge en J. D. Viruly, herneemt dan ook haar zelfstandigheid. Evenwel leze men in verband hiermede het slot van Mr. Van Houten's laatsten Staatkundigen brief, a.d. 30 April^ ..Misschien is thans de baan ook meer geeffend voor samenwerking met den Vrijheidsbond voor een ingrijpende ver- betering van het kiesrecht dan in 1922". Er bestaat thans dus een redelijke kans, dat de Vrijheidsbond met de Iiberale groep Van Houten versterkt wordt. Deze fusie zou voor de vrijzinnigen ongetwij- feld van belang en zeer gew-enscht zijn. voor leden van de Eerste a.s. verkiezing Earner. Voorts werd lesloten, voorde verkiezingen voor ledeD van de provinciale Staten, welke het volgend jaar zal plaats hebbt-n, een zeer sterke propaganda te voeren en vooral te trachten, te voorzien in de zeer vele aan- vragen voor sprekers. DE RIJKSVEEtZEKERINGSBANK NAAR DELFT? Na overleg tusschtn den Minister van Onderwijs en den Minister van Arbeid zgn er oi.derhandelingen gevoerd tussehen den rijksgebouwendienst en de Ryksverzeke- ringsbank over de vestiging van de Rijks verzekeriDgsbank in het groote ledig staande gebouw van de Technische Hoogeschool aan de Julianalaan te Delft. Voor de ge- schiktmaking van h'-t gebouw v:or dat doel zou een verbouwing noodig zyn, waar van de kosten voorloopig op 8 ton zgn geschat. Een nieuw gebouw te Amsterdam zou waarschgnlijk 5 a 6 millioen gulden kosten. De Rijksverzekeringsbank heeft het aanbod van den rijksgebouwendienst in beraad. EEN LEELIJKE STROP. Eenige jaren geledeii, toen de woning- nood op 't ergst was, heeft de gemeente Bergen op Zoom zich borg gesteld voor de betaling van hoofdsom en rente eener hypothecaire geldleening aangegaan door de Bouwvereeniging ,,Piet Hein" te Rot terdam, die zich daarbij verbond te Nieuw Borgvliet onder Bergen op Zoom 118 woningen te bouwen. Fhans is genoemde Vereeniging tengevolge van huurdaling en het leegstaan van verscheidene huizen niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen, waarom zij aan de gemeente Bergen op Zoom voorstelt die huizen over te nemen tegen het bedrag der nog loo- pende hypotheken en hypotheekrenten, samen ruim f 250.000 en een jaarlijksche lijfrente met vrije woning aan een door ,,Piet Hein" aangewezene. Daar het dagelijksch bestuur deze voorwaarden te hoog vindt, heeft het een tegenvoorstel aedaan, dat echter door de Vereeniging ,,Piet Hein" met handhaving van haar eerste aanbod verworpen is. PLATTELANDERSBOND. Te Utrecht heeft onder leiding van den heer Braat, lid der Tweede Earner, het hoofdfcestuur van den Plattelandersbond vergaderd. De bijna voltallige vergadering besloot om, indien de financieele toestand van den bond op het gewenschte peil gebracht werd, zelf candidaten te stellen voor de niet recht wetend of ze wel naar Chicago wous zei, dat ze den trein noo-it zouden halen. Het Wrak was het wonder boven wonder met haar eens. Het kon hem niet schelen, waarheen ze gingen, als ze maar gingen. ..Het is misschien w.el wat gewaagd overdag door te rijden,' zei ze. ,Je bedoelt met het oog op den sheriff?" ,.Ja". ,.Met hoeveel mart is hij ,,Je bent toch zeker niet van plan met hen te gaan vechten riep ze uit. ,,Ik vroeg me alleen af met hoeveel man hij zou zijn." ,,Dat komt er niets op aan. Zelfs Bob Wells alleen is al genoeg." ,,0 ja Z-e schudde ongeduldig het hoofd. ,,Je begrijpt me niet. Ik bedoel niet, dat jij hen niet zou aan kunnen, maar ik wil hen heelemaal niet ontmoeten. Bob zou mij natuurlijk niets doen, maar hij mag ons niet zien. Bovendien zullen we straks wel omvallen van den slaap." ,,0 ,,Het lijkt me dus het beste den weg te verlaten tegen dat het licht wordt, en ons te: verstoppen, als we een geschikte plaats vinden." Ze overlegden eenigen tijd en hij werd het met haar eens. Hij zelf kon best een nacht overslaan, maar dat kon hij niet eischen van Sally. Ze besloten dus een nieuwe schuilplaats te zoeken. Intusschen lieten ze de Underwood-hoeve al verder en verder achter zich. Sally vroeg zich af, wat Charley Mc- Sween zou zeggen, wat Chester deed, wat iedereen zou denken. Ze was bang, dat Charley onaangename oogenblikken zou hebben met zijn baas en in zekeren zin be- wonderde ze Charley. Hij had natuurlijk niet het recht hen gevangen Xe houden en het was onuitstaanbaar, dat hij hen een iiaand had willen houden. Toch moch zij hem in andere opzichten graag lrden. Het Wrak dacht geen oogenblik aan Charley. Hij dacht eigenlijk heelemaal niet. Hij was in een stemming van onge- kende tevredenheid; zijn geweten kwelde hem niet, zijn optimisme was ongeschokt. Hij verlangde met anders dan door te mogen rijden tot in het oneindige. Zelfs zijn vrouwelijke mede-passagiier hinderde ■hem niet. Een vrouw was natuurlijk altijd onpleizierig. maar Sally was aanzienlijk beter dan de rest. Ze was niet kinder achtig en als het er op aankwam. kon hij op haar rekenen. ,,We moeten niet vergeten een schuil plaats te zoeken", herinnerde ze hem. nadat ze op haar horloge had gekeken. De maan was al achter den horizon, Ze keken uit ieder aan hun eigen kant. Bij het dansende licht der lantaarns kon- den ze genoeg zien. Sally ontdekte een formeelen weg aan haar kant, maar na eenig overleg keurden ze dien toch af. Hij vertoonde versche karresporen en ze wa ren bang, dat hij weer naar een boeve zou leiden. Ze waren er niet op gesteld meer menscihen te ontmoeten. Een heelen tijd later, toen de hemel al begon te verbleeken, stopte het Wrak om haar aandach-t te vestigen op een weg. die links af ging. Sally stapte uit en bekeek hem. Er wa- DE TOESTAND. De stilstand bij de Engelsche kolen- mijnen moet nu, schrijft de N. R. Crt., snel zijn einde naderen. De kassen van de mijnwerkers zijn leeg en een enkele mijn is al heropend, waarvan de eigenaars het oude loon toezeggen, mits er een uur lan- ger daags gewerkt wordt. De prins van Wales heeft een verzoenend gebaar ge maakt, toen hij bij een cheque voor de armen vrouwen en kinderen van stakende mijnwerkers zijn secretaris liet schrijven dat het een onbevredigend einde van het conflict zou zijn, indien de eene partij moest toegeven wegens het gebrek, dat haar gezinnen leden. Inderdaad, de groote bitterheid, die bi de mijnwerkers zou achterblijven, indien zij geen enkele concessie van de andere partij konden krijgen en zich eenvoudig onderwierpen, zou voor de toekomst niets goeds voorspellen en bovendien het be drijf in zijn geheel afbreuk doen. Het ten slotte een gezond eigenbelang van werkgevers, om met tevreden werknemers te doen te hebben. Natuurlijk zouden de mijnwerkers, uit nood, ten slotte moeten toegeven, maar er hapert heel wat aan de verouderde inrichting van het Engel sche mijnbedrijf en het ware onbillijk, de werklieden van die technische tekortko- miingen het slachtoffer te laten worden. Het is een algemeen belang. dat er aan de onrust bii de mijn-en een einde komt en als de oorzaken van de onrust, gelijk alge meen erkend is, voor een groot deel schui- len in gebrekkige leiding en organisatie, zal de regeering inzien, dat zij haar ge- wicht in de schaal moet leggen, om daar verbetering in te brengen en te verhoeden dat het eenvoudig tot een capitulatie van de mijnwerkers komt zonder vaste voor- uitzichten van een dergelijke reorganisa tie. Maandag zijn er te Louden verschillen- de bijeenkomsten van vertegenwoordigers van mijneigenaars en mijnwerkers ge- weest, het kahinet heeft tot middernacht vergaderd en Baldwin deed onderwijl, naar Reuter het uitdrukt. ..uitstapjes" naar ,,een ander deel van Louden". Na ren wagensporen, maar ze waren dik be~ grooi'd. Tegen den horizon konden ze zien, dat het land heuvelachtig was en waarschijnlijk bedekt met bosschen. Sally herinnerde het zich heelemaal niet; den vor-igen keer, dat ze er langs gekomen* waren, had ze vast geslapen. ..Zullen we het probeeren?" vroeg ze gapend. ..Stap in." Hij maakte een scherpe bocht en ze verlieten den hoofdweg. De nieuwe weq beg-on dadelijk vrij steil te stijgen en daal- de daarna weer af in een soort vallei. Het Wrak zag zich genoodzaakt voor- zichtig te rijden, want ieder oogenblik waren er scherpe bochten. ,,Er zijn een heeleboel van zulke oude wegen in deze streek,' zei Sally. ..De meeste leiden naar verlaten mijnen." Na een minuut of tien rijden, stelde ze voor te stoppen. .Dit moet ver genoeg zijn." zei ze. ,,Er zijn twee rijen heuvels tussehen ons en den hoofdweg." Het Wrak stopte. Het plotseling zwij- gen van den motor maakte de stilte om hen heen indrukwekkemd. Het was boven dien donker, want aan alle kanten waren ze omgeven door boomen, waartusschen 't jonge daglicht nog niet kon doordringen. Toen ze een oogenblik stil bleven zitten. als om te wennen aan hun nieuwe om- geving, legde Sally zacht de hand op den arm van' het Wrak. Ze was niet echt zenuwachtig, maar het stelde haar gerust hem te voelen. Plotseling greep ze hem vast en ze voel- de, hoe zijn spieren zich spanden. de teleurs-tellingen van den laatsten tijd is men voorzichtiger geworden met het wekken van hoop, maar het is duidelijk, dat het psychologische oogenblik voor loopgevende vredesonderhandelingen thans aangebroken is. De bemiddelings- voorstellen van Varley en Hodges, beiden vertegenwoordigers van de mijnwerkers, ebben getoond. dat er van hun kant thans bereidwilligheid tot tegemoetko- ming komt en, als de mijneigenaars zich thans nog halsstarrig toonen, zou Baldwin ertoe kunnen overhellen, met een door de wet voorgeschreven regeling te dreigen, om hen toeschietelijker te makeri. Pilsudski heeft, uit gekrenkten trots, vqor het presidentschap van de republiek Polen bedankt. Maandag stelden wij al in het licht, dat de meerderheid waarmee hij gekozen was, niet groot was. Als hij echter overtuigd is, dat Polen slechts ge- regeend worat, had hij de benoeming nochtans kunnen aannemen, in de hoop, dat zijn partij dank zij de vruchten van een goed bestuur aanhangers zou winnen. Nu is er alle kans, dat bij de nieuwe ver kiezing, die Maandag gehouden is, een president gekozen wordt, die nog minder stemmen haalt en de oppositie zich nog sterker laat gelden. De eerste stemming is onbeslist gebleven. Mosciecki de candidaat van links, kreeg 215 stemmen (Pilsudski Maandag 291), Bninski, zijn tegenstander van rechts, 211 stemmen en bovendien brachten de so- ciaal-democraten, die Maandag voor Pil sudski gestemd hadden, nu 56 stemmen op een eigen candidaat uit. In den uitslag van deze eerste stemming weerspiegelt zich de groote verdeeldheid, die ook na Pilsudski's staatsgreep blijft heersehen. Mosciecki was een van de twee candi daten, die Pilsudski aan de hand had ge- daan. Hij is een professor in de technolo- g.ie uit Lwof en een deskundige op het ge- bied van kunstmeststoffen, maar geen eigenlijk staatsman. (Nadat wij dit ge- schreven hadden, komt het bericht bin nen, dat Mosciecki met 281 stemmen ge kozen is) EISCH VAN EEN MECKLEN- BURGSCHE PRINSES. Prinses Militza van Montenegro, ge- boren prinses Jutta van Mecklenburg- Strelitz, heeft bij het DuitschZuidsla- visch scheidsgerecht een eisch tegen den Mecklenburgschen staat ingediend tot be taling van de MX millioen mark, waarop zij aanspraak meent te hebben als op haar aandeel in de nalatenschap van den laat sten groothertog van Mecklenburg-Stre- litz, die, naar men weet, zelfmoord heeft gepleegd. Zij beroept zich op het verdrag van Versailles en heeft haar belangen toevertrouwd aan den bekenden t~ran- schen politicus Paul Boncour. De prinses is van meening. dat het niet- uitbetalen van haar aandeel in de erfenis een oorlogsmaatregel van Duitschland is. Van Duitsche zijde wordt daartegen ge- meend, dat de geheele aangelegenheid verjaard is en dat bovendien de nationali- teit van de prinses niet vas-tstaat, aange- zien de vroegere Montenegrijnsche dy- nastie is afgezet. EISCHEN DE SPANJAARDEN ABD-EL-KRIM OP? Abd-el-Krim. die Zondag, zooals be kend, te Tazza is aangekomen. zou vol- gens een bericht uit Tanger door de Span- jaarden worden opgeeischt, omdat zij nog 18 officieren-krijgsgevangenen missen en ..Hoorde je dat?" flu-isterde ze. Hij had het gehoord. In de buurt hin- nikte een paard. Ze sprong op, steunend op zijn schou- der en haar oogen trachtten de duisternis te doorboren. Een oogenblik later boog ze het hoofd. ,,Er brandt een vuur, daarginds tus sehen de boomen," zei ze zacht. ,,We zijn in de buurt van een kamp."« ..Laten we weggaan," zei het Wrak. Hij stapte-uit om den motor aan te zet- ten, toen ze hem weer vast greep. ,.Sst! Ik hoor iemand aankomen. We kunnen hier nooit keeren!" Hij hoorde ook voetstappen tussehen de boonten. Hij dpofde de lichten. ..Draai ze weer aan!" beval Sally. ..We zijn er toch bij en ik wil niet in het don ker overvallen worden." Hij stak de lichten weer aan en ze wachtten. De voetstappen naderden langzaam, maar zeker. ,.Weg met die revolver," fluisterde ze, toen ze hem er mee bezdg zag. ..Hij is ongeladen en we krijgen er alleen maar moeilijkheden door. Bob Wells laat er zich in elk geval niet door intimideeren." ..Wie?" ..Wie anders? Het kan bijna niet an ders. Wat een pech! We loopen hem recht in de armen! Laat mij het in orde maken, Henry Williams." De voetstappen klonken nu vlak bij. (Wordt vervolgd.) K De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter al'gemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om njstelling van den dienstplicht, ter secretai le dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is gelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien da gen na den dag van deze bekendmaking in beroep wor- den gekomen door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor- differ door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, ot door diens wettigen vertegenwoordiger. verzoekschrift moet met redenenotnkleed zijn Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gerieht aan de Koningin, doch worden mgediend by den Burgemeester, ter secretary dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending Voor zooveel betreft uitspraken door Gedeputeerde Staten izedaan kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 2 Juni 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. A. B. Het ve

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1