ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. To. 7906 Wosnsdag 28April 192 66e Jaargang. HINDER WET. Aankondiging. ABONNt MENTSPRIJS: B1NNENLANP. BUITENLAND. mHEEtSTB] BLAD. de dienstregeling van den Provinciale Stoombootdi&nst op de Wester-Schelde FEUILLETON. i? -.vara Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaa. Voor 't buiten'land f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor *t buitenland alleen bij vooruitbetaling. OI4 blad verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijda^avond. ingaande 15 Mei 1926, tot nadere aankondiging. wagon sn voatpadsn mat de kunstwarken. MINISTER VAN KARNEBEEK OVER DEN VOLKENBOND. Uwe Redactie, aldns Jhr. Van Karnebeek in „De Volkenbond" vraagt mij, met het oog op de stemming, te Geneve door de laatste gebeurtenissen gewekt, of er ook naar mijne meening reden is tot ontmoedi- ging en of ik daarover iets wil zeggen. Ik voldoe &an dit verzoek gaarne en wel omdat ik geloof, dat daarvoor inderdaad geen reden is. Ik beweer d:t, niet omdat het er voor een Minister van Buitenlandsche Zaken zoo by feboort zich in dezen zin uit te later, maar op grond van mijn overtuiging. De vraag is hoe men den Volkenbond ziet. Zij die daehten, dat met de stichting van den Volkenbond meteen de wereldgeest en de werkelijkheid ve an- derd zouden zijn, vragen zich natuuriijk af hoe allerlei dingen, die teleurstellen, zgn te verklaren. Wanneer men evenwel begrijpt, dat dit het geval niet kon zijn, dan ziet men de verschijnselen anders. De beteekenis van den Volkenbond ligt daarin, dat, in tegenstelling met vroeger, de wereld thans een gelegenheid rijk is geworden, waarin de verzoenende factoreu, die zich in de statensamerleving doen gelden, niet inoidenteel en toevallig, maar permanent op den grondslag van een vaste orde tot ontwifekeling kunnen komeu en worden georganiseerd. Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. 28) (Vervolg.) Alle afleiding was haar welkom, zelfs een uitnooddging van Chester om met hem te gaan rijden. Ze gingen er samen op uit. Niemand had het Wrak meegevraagd en het kon moeilijk verwachten, dat Sally hem zou uitnoodigen. Ze dacht ook niet, dat hij er om gaf, want hij had gloeiend het land aan paarden. Toen ze met Ches ter weg reea, keek hij hen somber na, leu- nend tegen de keukendeur. Het was goed, dat niemand hem op dat oogenblik plaagde. Een onverklaarbaar gevoel van een- zaaimheid kwam over hem, toen Sally's paard achter een heuvel verdween. Den heelen weg van Pittsburgh naar de Mor- gan-ihoeve had hij zich nooit eenzaam ge- voekl, hoewel hij soms dagen lang te nau- wernood een woord gesproken had. Maar nu had hij het gevoei, alsof de heele we reld samenspande om hem van iedereen af te zonderen, en dat kon hij niet uit- staan. Hij wist, dat hij niet kon rijden en hij wilde het niet eens probeeren; maar hij kon niet hebben, dat eeft ander dat be- greep. Niet, dat hij er op gesteld was al- door een vrouw om zich heen te hebben, dat maakte hem zenuwachtig. Zelfs Sally verstoorde zijn rust en hij kende haar toch D t is een geweldige vooruitgang. Na- (uurlijk werd daarmede aan andere factoren n et het zwijgen opgelegd en was het te verwachten, dat ambities, telar.gentegen- stellingen, uiteeuloopende h'stori.che en cultureele tradities en opvattingeD, kortom het g> heele complex van terdenzen, dat in de politiek tot uitdrukking komt, ook in den Volkenbond om den hoek zou komen kijken en zich aldaar zou doen ge!den. Zelfs was het te verwachten, dat d* ze fac toren, w er kracht niet was getroken, nu en dan de overhand zouden krjjgen en de andere in de schaduw zouden stellen. Maar ligt daarin een grind om aan den Volkenbond te gaan wanhopen. Ik geloof het niet, omdat ook de Volkenbond zeif een eisch der tegenwoordige werkelijkheid is. Ai'een dan loopt de Bond gevaar, wanner r hij de werkelijkheid m skent. De geschie- denis geeft een pvoces te zien van onaf- gebroken ^erandering en vervorming. In- tusschen is aan het stelsel van den Bond het beginsel ten grondslag gelegd van onvocr- waardelijke, dror sancties gewaarborgde han .having van een bepaald, na-oorlogsch, tenitoriaal status quo, zonder dat afdoende in eene oplossirg is voorzien van 't pn bleem van de onhoudbaar en gevaarljjk geworden situaties. Hierin is een zwak punt gelegen, dat meer reden tot bezorgdheid geeft dan het vracgstuk van de samensteT ng van den Raad, hoe belangrijk'dit ook moge zijn. Maar ook ten aanzien van dat punt za' de tijd op den duur wel raad schaffen en het besef van de groeiende Internationale saam hoorigheid en afhankelijkbeid de noodige correc'ie aanbrengen. Vooiloopig is er reden om reeds meer dan te vreden te zijn over het vermogen, dat de Bond getoond heeft te bezitten om zich met si-cces bij acute conHic'en te doen gelden en de daaruit voor den vrede voortspruitende gevaren te keeren. Wanneer de Bond op dat stnk diligent blijft en er voor zorgt, dat de nood ge maehinerie tot onderzoek en rege- ling dadelpk in werking kan worden ge steld in het licht der openbaarheid, dan is daarmede in het belang van den vrede reeds zeer veel bereikt. Het verleden is in dit opzicht bemoedigend en men kan op de beteekenis van den Pond te dien aanzien het licht niet genoeg laten vallen. Wat h;er ook van zi), boofdzaak is in het algemeen aan de gedacbten vast te houden, dat al mocht er op Volkenbonds- gebied het een en ander niet naar den zin gaan, de Volkenbord daarmede nog niet is veroordeeld of heeft afgedaan. Hij is er en hij heeft zijn laatste woord nog n'et gesproken. Hij zal echter om tot zijn voile recht te komen, universeel moeten worden en ik geloof, dat dit op den duur zal ge- schieden. HET NEDERLANDSCH- BELGISCH VERDRAG. Een debat-vergadering. Donderdagavond a s., half acht, zal van- wege de Vereeniging voor Staatkunde in de Leidsche universiteit een vergadering ge houden worden over het verdrag met Belgie. Als sprekers zu'Cen optreden de heeren H. Punlop, prof. ir. J. Nelemans en F. J. W. Drion. Aan het debat nemen deel beter, dan hij ooit een meisje gekend had. Maar ze was een onvrijwillige deelgenoot in zijn avonturen en hij voelde zich ver- laten en te kort gedaan, toen ze wegreed. Na eenigen tijd keerde het Wrak tertig naar de keuken, waar Timothy een tijd- schrift zat te lezen. Er moesten nog een paar borden opgeborgen worden, waar het Wrak maar meteen mee begon. Hij stootte met den voet tegen een stoelepoot, twee borden gleden van den stapel af en vielen aan sciherven op den grortd. Het Wrak stond er met een zuur gezicht naar te kijken, toen hij iemand achter zich- hoor- de gichelen. Timothy lachte hem goedig uit. ,.He vroeg het Wrak. ,,Woridt zeker van je loon afgetrok- ken," veronderstelde Timothy. ,,Je gooit nogal wat tegen den grond, lijkt me.'" Het Wrak zette den stapel overige bor den op de tafel en nam het bovenste er af. „Ik zal er nog meer tegen den grond smij- ten", zei hij. Timothy ontdook het bord en uitte een kreet van verbazing. Het knalde tegen den muur aan stukken, vlak achter zijn stoel. Het volgende was niet zoo goed gemikt, want het vloog het raam door naar buiten. Maar Tiifiothy wachtte niet, tot het Wrak een scherpschutter was ge worden. Hij holde de deur uit, toen het vierde bord door de lucht vloog. Het werd verbrijzeld tegen den deurpost en de meeste scherven kwamen buiten terecht. Het Wrak bekeek den chaos, haalde de schouders op, nam den stapel borden van de tafel en ging ten tweeden male naar de kast om ze op te bergan. ..Dat vervloekte jong van Underwood." zei hij. prof. dr. H. T. Coletbrander en ir. A. Plate. De heer Dunlop zal de volgende s'el- iingen verdedigen le. Het feit, dat Nederland in het bt zit :s van de Schelde, legt Nederland-de ver- plichting op, de rivier zoo te behandelen, alsof zij Belgisoh bezit ware, opdat duide- lijk blgke, dat de in 1648 geschapen toe- s'and voorgoed tot het verleden behoort. 2e. Weliswaar kan hiet bewezen worden, dat Rotterdam g>' enerlei schade door het AntwerpenMoerdijkkaraal zou kunnen lijden, maar dergelijke prnjecten hebben ook vroeger steeds bezwaien gewekt, die later sttrk overdreven tleken te zijn 3e. Voor Nederland is het expedieeren van goederen, hoe belargrijk cok voor de welvaart en hoezeer zelfs ook expeditie van goederen een belargrijk nderdeel van de productie mag heeten, toch geenszins het begin en het einde tan alle wijsheid. De stellingen van prof. Nelemans luiden als volgt le. Een goede staat van de Schelde op dm duur te bereiken door nrrmaliseering, waartoe het verdrag den weg opmt, druischt met in tegrn de veiligbeid van den water staatkund'gen toestand van Zeeland. 2e. De ondergang van Zceland ware het bedeif ran de Schelde en een mogeljjke amp voor Antwerpen 3e. Het beheer der Schelde door een commissie. wier taak tot de bema baar- heid en de scheepvaarU elar gen isbep' rkt, is uit administrat.ief en pol tior ee! oogpunt niet in st ijd met de belangeu der po ders. De stellingen van den heer Drion luiden als volgt le. Het tr»ktaat, thans met Belgie ge- sloteD, is slechts een uitwerking van de alg; meene bepal ngen van het traktaatvau 1868. 2e. Noch de opheffing van art. VII, noch die van art. XIV van het traktaat van 1838 is als een offer voor Neder'and te beschouwen. 3e. Het is een Nederlandsch belang, dat de verhouding tusschen Belgie en Neder land door die beide landen en niet door de groote mogendheden wordt bepaald. VERBINDENDVERKLAR1NG VAN COLLECTIEVE ARBE1DSOVER- EENKOMSTEN. In een onder voorzitterschap tan den Mnister van Arbeid, Nijverheid en Bar del gehouden vergade»ing van den Hoogen Raad van Ari eid werd het preadvies van commissie XII over het door minister Aal- berse bjj den Raad aanhangig gemaekte voorontwesp van een wet regelende de verbindendverklarirg van collectieve ar- fceidsovereenkomsten behandeld. Een meerderheid in de Raad (2115) sprak als haar oordeel uit, dat het wen- schelijk is, de mogelijkbeid te opene.n, tot een verbindmdverklarirg van collcctieve erbeidsovereeokomsten. De leden, die in de minderbeid zijn ge- bleven, hebben hun bezwaren daartegen geopperd. De Raad vereenigde zich met de in het voorontwerp uitgewerkte denkbeelden, datde Hij had geen persoonlijke grieven tegen Timothy, voor zoover hij wist. Timothy was slechts symbool geweest. Later op den middag ging het Wrak uit wandelen. Hij had een paard kunnen nemen als hij gewild had, maar daar voel de hij niet voor. Paarden waren alleen bruikbaar in geval van nood. Hij voelde een neiging om het pad te nemen, dat naar de heuvels leidde; daarlangs waren Sally en Chester verdwenen. Maar hij dwong zicih er toe het wagenspoor te volgen in de richting van den hoofdweg. Ze kon zoo lang rijden, als ze wou; het ging hem niet aan. Hij wijdde niet veel aandacht aan den weg. Hij dacht na over het vraagstuk. waar Charley McSween het wiel van het autotje verborgen kon hebben. In zijn vrijen tijd had hij tersluiks er naar ge- zocht, maar zonder eenig resultaat. Het autotje was opgeborgen in een sohuur, waar hij makkelijk in had kunnen breken, maar hij wist, dat hij daar niet behoefde te zoeken. Charley zou het hem niet zoo makkelijk gemaakt hebben. Het wiel was ergens anders en hij hoefde niet in de schuur in te breken, voordal hij het ge- vonden had. Verschillende malen vroeg ihij zich af of het niet raadzaam zou zijn de waarheid uit Charley te ranselen, maar Sally verbood het ten strengste. Ze be- wonderde zijn moed, maar ze was er nog niet van overtuigd, dat hij iedereen zou aan kunnen. En misschien zou Charley het nog niet eens zeggen. Hij liep nog steeds langzaam door, voor zich uit starend op den grond, toen hij een zacht dreunen hoorde in de verte. In- sfinctmatig bleef hij staan luisteren. Paar den. Ze kwamen dichterbij zelfs. Sally en de beslissing omtrent een verbindverklaring wordt genomeri door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, nadat hij het advies van een daartoe door hem in te stellen commiss e heeft ingewonnen. Breedvoerig werd stil gestaan bij de voorwaarden, waaraan vo'daan moet zjjn, alvorens een verbindendverklaring mogeljjk zal zijn. Het advies ven den Raad zal eerlang met het prat advies van commissie XI I worden gepubliceerd. BORCULO. De heer H. F. Onderwater te Hordrccbt is ruim 78 j&ren oud. maar hij hanteert deu beitel rog even krachtig als in jonger javen. Thans h eft hij u't een der gebinten van de verwoeste kerk te Borculo, hem op verzoek door den burgemeester jhr. De Mura:t toegezonden, een gedenkzuil vervaar- digd, die, in het raadhuis van Borculo, aan de ramp van 1925 zal herinneren. Het voets-tuk is orgeveer een meter hoog en heett aan de vier zijden de data, het portret van den burgemeester van Borculo, het wapen der stad en den dank der burgerij. Onder aan bet gebint zijn de volgende woorden uitgebouwen ,Eiken bint, bij de stormramp reergeploft uit den ke ktoren te Borculo." Op de eerste zijde is de weg near Bor culo aangegeven, waar alle boomen waren afgekrapt; het twrede vlak doet zien de gev< lgen van den onizettenden winddruk. Het derde vak ste't de kerk voor, ge- troffen door den bliksemstraal. Het vierde vak doet de hevige windsnel heid zien, met dorderwo ben en bliksem- stralen gepaard. Geheel in het henedenvak zit een man die een vrouw tracht te be- schei men voor het opkomende stormgeweid. Boven hen vallen bocmen omver en balken wor-den ter aarde geworpen. Dit symboli- seert den argst dien de burgerij van Bor culo in die oogerblikken heeft doorleefd. FRAUDULEUZE INVOER VAN VEEg UIT BELGIE. Namens den Zuid-Hollandschen Bond van veehandelaren hebben de heeren M. de Haas, voorzitter. en H. I. Sterner, secretaris, aan den Minister van Binnenlai dsche Zaken en Landbouw een telegram gezonden van den volgenden inhoud Ondergeteekenden zjjn zoo vrij Uwe Excellence in kennis te stellen, dat er wekelijks veel vee uit Belgie naar Nederland vervoeid wordt. Dit is zeer schadeljjk voor veehouders en veehanc'elaren. Beleefd doch dringend is ons verzoek, oogenblik- kelijk zooveel mogelijk atdoe; demaatregelen te nemen om den invoer van vee uit Belgie naar ons land (hetgeen wettelijk verboden is) tegen te gaan, opdat de veemesterij niet nog meer gedupeerd wordt. PROTESTANTSCBE 70LKSPARTIJ. Zaterdagn iddag werd te Utrecht een ver gadering van leden der voormalige Protes- tantsche Volkspartij gehouden. De ver gadering gaf blijk ian den wensch tot het vormen van een e« nheidsfrc nt van alle de- Chester waren waarschijnlijk om de heu vels heen gereden, dacht hij. Als dat zoo was, voelde hij er niets voor hen tegen te komen. Hij wou niet Sally den indruk geven, dat hij haar beloerde of belangstel- de in haar doen en laten. Hij week dus van het pad af. Aan weerskanten van den weg groei- den struiken, die hem aan het oog van voorbijgangers onttrokken. De hoefslag klonk steeds lui/der en het Wrak gluurde door het groen naar den weg. Bij nader inzicht scheen er toch maar een paard te zijn, maar het draafde snel. Het volgend oogenblik verscheen het om een bocht in den weg. Het was een groot, zw'art dier, bereden door een zwaren, forschen man. Aan het zadel hing een karabijn. Het Wrak, die nieuwsgierig toe- keek, zag oak nog twee revolvers in een riem om het middel van den berijder. Daarna was het zwarte paard verdwenen. ,,Allemachtig zei het Wrak hardop, toen hij uit zijn schuilplaats te voorschijn trad en den weg afkeek. De ruiter was Bob Wells, de sheriff. Niet lang bleef het Wrak staan pein- zen over deze nieuwe ontdekking. Hij balde de vuisten en verdween met den looppas in de richting van het huis. Onder het loopen d'acht hij niet veel na. Daar zou hij later tijd voor hebben. Het lag nu voor de hand zoo snel mogelijk naar huis te gaan. Sally moest bijtijds ge- waarschuwd worden, als het kon. Hij ril- de bij de gedachte, dat Sally in eens voor den sheriff zou kunnen staan. Als alles tot een plotseling einde zou komen. wilde hij er bij zijn. Het Wrak draafde door met een uit- houdingsvermagen, dat hem zelf verbaas- mocratisch denkecde ch'bbnen in Neder land. Vele blgben van eympathie met het streven zijn ngekomen en zullec rog g&arne worden ont'augi^n. Staande de vergaderirg werd een comite benoemd, httwe k opdraeht ontving om de voori ereiding rau het bijeen- brengen der demrcra ische chris'eten ook buiten de kiirgen der voormalige Ptotes- tantsche Voiksparty t< r band te neo en BETAL1NGEN GESTAAKT. Naar gemeld wordt heeft de Zsenlandsche Bank, gevest gd te Krommenie, hsar be- talingen gestaakt. Behalve haar hoofd- kantoor te Krommen e, heeft deze bark verschil'ende bjjksntoren. A's reden voor de staking der betalingen wordt opgegeven het feit, dat vooral in de laatste dagen veel meer geld zou vijn opgenomen, dan dat in normale omstandigheden het geval is. De directie zou vreezen dat door dit feit de crediteuren de dupe zouden worden. Verder wordt vernemen, dat de directie sur- seance van betaliDg zal aanvragen. DE TOESTAND. HET TRACTAAT VAN BERLIJN. Te C kst van het nieuwe Duitsch-Rus- slsche tractaat aangenomen, st h) ijft de N. R. Crt., dat het de ol'edige tekst is en men de verzekering mag gelooven dat het geen geheime bepalingen evat is openbaar gemaakt en het debat erover in de Europetsche pers kan thaus beginren. Wjj voorspellen het geen al te gunstige ontvangst in het Oosten, was t daar moet men zich, met den tekst voor oogen, Strese- mann's vrcegere kenschets herinnertn dat Duitscbland en Sowjet Ruslard vith erbg verbind<n „aan geen erkelen aan'al tegen den ander deel te nemen" (Zoo is het ten mil ste dd. 19 dezer uit Stuttgart geme'd.) Feitelijk staat dat er niet in want art. 2 zegt dat iDdien een der twee par gen, „ondanks bet aanremen eerer vredelievende houd'ng" door derden wordt aangevallen. de andere ondertet kenaar tijdens den geheelen duur van het cot flict onzijd;gbeid in acht zal nemenen in het aanhangsel komt niet voor, dat, indien Sowjet-Kusland aan- valler is, Duitschland zich in elk geval onvjjdig zal houden, maar lat het in dit geval slechts zelf zal uitmaken of Sowjet- Rusland niet ten onrechte door anderen als eanvallei de paitij wordt vorrgesteld wat een zeer rekbare uit'egging toelaat, waarbij eigenlijk alles aankomt op den gee&t, waarin men bet geval wil beschou wen Toen Duitschland en.Oostenrijk-Hon- garije in 1914 ten oorlog trokken, achtten zij voor Italie den casus foederis volgers het Drievoudig Verbot d aanwezig, manr TtaCe legdede letter uit inzijneigengeest, waarmee weer bewezen werd dat deze laatste ten slotte de beslissende factor is. Het is niet onmoge'ijk, dat Dnitschlar d wanneer bet eenmaal lid van den Volkenbond is. tegen een door de andere Bordslc'en tot hostus bumani generis, vijand van het mensehe- lijk ge-lachi. verklaard eanvailend Sowjet- de. Hij traahtte niet te rennen. Hij kon toch het zwarte paard niet inhalen en daar zou hij trouwens nog niets mee winnen. Hij hield zich in, omdat hii niet precies wist, hoe ver hij geloopen had. Hij suk- kelde kalm voort, wat langzamer als het heuvel-op ging, wat sneller als hij naar beneden -liep en aldoor snakkend naar adem. Hij moest er zoo snel mogelijk zien te komen. Daarna kon hij nog altijd zien, wat hij moest doen met het ooq on Bob Wells. oen eindelijk het huis in zicht kwam, bleef hij hijgend staan kijken. De weg naar huis was verder open, zoodat hij zich nergens kon verbergen. Het leek hem dus verstandig eerst even het terrein te ver- kennen. Hij was niet van plan hals over kop te handelen, want hij was kalm, niet- tegenstaande zijn bezorgdiheid over Sally Morgan. Als ze terug was van haar rij- toer. kon er van alles gebeurd zijn. Hij zag taal noch teeken van den sheriff of het zwarte paard. Waarschijnlijk wa ren ze aan den anderen kant van het huis. Hij zag niemand. Hij waagde het er dus op de paar honderd meter over te steken. die hem soheidden van de keukendeirr. Het eerst van alles keek hij voorzichtig door een kier. Niemand te zien, zelfs niet Timothy. Er stond geen ketel op het vuur. waaruit hij opmaakte, daP Sally nog uit was. Hij had zin om het huis door te slui- pen en te zien of de sheriff aan den an deren kant was, maar hij gaf dit plan op, omdat hij zag, dat hij er niets mee zou winnen. zelfs al kwam hij het te weten. Hij dacht een oogenblik na en wendde de schreden naar de stallen. (Wordt vervolgd.) ^.Mmmumnmtuiasaesc-; COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van logement-, kofiie- en bieibuishouders en verdere onder- nenters van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehnis (bodekamer) op dfe gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar is Ter Neuzen, 28 April 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HIIIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat het ver/.oek van HENDRIK HBEFEER, timmerman te Sluiskil, gem. Ter Neuzen, om in het perceel, kadastraal bekend in sectie G no. 2110, een electro-motor te mogen plaatsen door hen is TOEGESTAAN. Ter Neuzen, den 26 April 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ,1. IIUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEV1JLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente Ter Neuzen brengen ter kennis van belanghebbenden dat te beginnen op 11 Mei 1926 van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Ter Neuzen, den 27 Apiil 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ■I. IIUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. 1 Hi mr VTr-ViW.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1