ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHDEREK KWATOES AbdusTrooP Woensdag 21 April 1926. 68e Jaargang. Herhalingsoefeningen. HET WOONHUIS. Kapok, BeddeneiMatrassen No. 7908. $rlli ABONNt MENTSP RIJS Aangifte voor de BeYolkingsregistersu VOLLE-.MELK-REEP BiKNEHLAHD. Vo6r dc GR1EP tijdens de GRIEF en hi de GRIEF B U I T EnTaND. FEUILLETON. Bet er dasi Soed: JOE BE&TE «$3ssS Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. 25) (Vervolg.) "vwor Wrwfl Ter Neuzen f 1.40 per 3 maanden - Voor buiten Ter Neuzen fr. per post |T 80 per 3 maanden - Bij vooruttbetalmg fr, per post j per jo: Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetalmg. nu tsi^dl verschijinit lederen Slaandag-, Woensdag. etv VrHdagavond- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. „Mort is er vanochtend op uit gegaan. zei Charley na eenigen tijd. ,.Hij is in zijn wiek geschoten. Ik heb niet gezien, hoe het begon, maar ik ben er op afgekomen, zoodra ik scherven hoorde. Mort is niet kwaad, maar hij is niet heelemaal wijs, zoodra er vrouwen in de buurt zijn. Het sipijt me. Hij heeft zijn verdiende loon." ,,Had hij zich erg bezeerd?" vroeq Sally. „Niet lichamelijk, niets blijvends. Hij was alleen in zijn eer getast. Alles ging zoo bliksemsnel. De jongens zeggen, dat Mort den dienst wil opzeggen. Ik hoop, dat de Nubische leeuw voorloopig uitge- woed is. Ik kan geen knechts meer mis- sen." Sally beet zich op de lippen en keek in de richting van de eetkamer. ,,Een ding begrijp ik niet," zei Charley. ..Heb ik u gisteren wel goed begrepen? U gaf mij den indruk, dat uw man niet heel sterk was." ,,Ja, hij Ze wist niet precies, wat te zeggen. „Ziet u, hij leeft op zijn zenu- weih." Charley knikte ernstig, ,,Dat is het zeker," merkte hij op. ,,Ik hoop, dat hij het niet te dikwijls op zijn zenuwen krijgt. Mag ik zoo vrij zijn te vragen of hij verschdllende manieren heeft van vechten of bepaalt hij zich gewoon lijk tot vastklampen en klimmen?" ,,Ik ban bang, dat hij er vele methoden op na houdt," zei Sally. ,,Dat heb ik Mort ook verteld. Hij zei, dat als men zich aan de regels gehouden had, hij zeker zou hebben g-ewonnen. Maar de jongens en ik bekeken de zaak van alle kanten en kwamen tot ee.n andere conclu- sie. Het leek ons, dat die Australische dutivel hem op alle manieren zou aankun- nen, met of zonder regels." Het Wrak kwam de kepken binnen en zag Sally laohen. Hij keek wantrouwend naar Charley McSween. ..Morgen, Henry," zed Charley. ..Goeden morgen." ,Je ziet er best uit." Hij keek hem ver- baasd en bewoniderend aan. ,,Ik voel me best," zei het Wrak afge- meten. Charley aarzelde eenige oogenblikken, als wilde hij wat zeggen, niet wetend hoe te beginnen. ,,Als het jou hetzelfide is, Henry, dan blijft de ruzie van gisteren onder ons. De baas en zijn familie zouiden anders kunnen denken, dat er ,hier geen discipline is. Ze zijn zelf nog niet bekomen van den schrik van de aanraniding. Ik wil dus alles zoo kalm mogelijk houden. ,1k zal er niets van zeggen." beloofde het V/rak. Charley knikte ,,Dat is goed, Henry. Daar doe je me DE KOMNGIN EN DE PR1NSES TUSSCHEN KATWIJKS VROUWEN. Zatt-rdagmiiidag maakteD fl. M. de Kon ngin en Prinsts Juliana over het harde strand van de Wassenaarsche Slag een fietstocht naar KatwRk aan Zee. .Voor de Dude Ke;k stapten beiden af. De KoriDgin was spoedig door een groep kinder n omringd m t wie zij zich zeer vriendeijjk onderhieid. Op den Boule vard vroeg H. M. ee: igen Eatwijksche vrouwen naar den algemeenen roestand in het dorp, vooral Wat de vbscherij betreft. De vrouwen antwoordden, dat de tijden thans slecht waren, waarop H. M. den wensch uitsprak, dat de harit g-issc-heiij dan maar wat bett-r mocKt zpn. Hiermede stemden de vrouwen volkomen in. Toen de h< oge gasten daaina plaats namen^ ;n den gereedstaanden koninklijken auto, ging er een daverend c/Boera!" uit de aanwe zigen op, welk gejuich door H. M. met blijden lach en vriendelijke buigingeD werd beantweord. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 'NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. in elk stadium kan Ab- dijsiroop U helpen, door hare antiseptische, hoest- stillende eigenschappen. Neem daarom nog heden de bekende aan scherpe prijzen. Alleen !e lew. .liev»> Kapok wordt gebruikt. Bl)vulien en opmaken van Bedden en Matrassen zoo noodig in £6n dag. Kapok per pond verkrijgbaar. heusch plezier mee. En o! Mort zei, dat niemand hem verteld had, dat me- vrouw getrouwd was. Hij was stom ver- baasd, toen men hem vertelde, wat de eigenilijke oorzaak was van zijn nederlaag. Hij vond, dat men hem bijtijds had moeten inlichten over den huwelij'ksstaat." ,,Wat zou dat geholpen hebben?" vroeg het Wrak koel. ..Mort zegt, dat hij zijn handen thuis zou hebben gehouden, als hij het geweten had." Het Wrak schudde het hoofd. ,,Ik had hem in ieder geval op zijn kop gegeven," merkte hij op. Charley keek hem aan met hernieuwde belang stelling. ..Zoo lets, als persoonlijke anti-pathie zeker." zei hij pij-nzend. ,,Zoo iets. ,,Hm. Ik hoop, Henry, dat je geen on- bedtwi.ngbare verlangens koestert om een nederig werktuig te vernietigen!" Het Wrak begon te lachen en Charley knikte geruststellend met het hoofd. ..Ik ben een oude zondaar," zei hij, ,,en het is niet waarschijnlijk, dat ik ooit be- keerd zal worden. Maar ik voel er niet vfeel voor afgenxaakt te worden. Blijven jullie nu maar kalm borden wasschen en koken, dan komt alles best op zijn pootjes terecht." Charley maakte aanstalten om weg te gaan, maar herinnerde zich plotseling iets. De sheriff heeft een tijdje geleden op- gebeld. Hij schijnt op weg te zijn, De baas heeft hem blijikbaar wakker ge- scihuid." ZEDIGE RLEED1NG. De bisschop van Haarlem heeft zgn geloovigen gewezen op de nood/akelijkheid van zedige kieeding. Hi) schrijft onder meer „Wij waarschuwen dus hij dezen, dat geen geestelijke tot een sacrament ook niet tot het ontvangen van het sacrament des huwelpks - een vrouw ofmeisjemag toelaten, wanneer zij niet alleszirs zedig is gekleed, en dat hij gehouden is, ook bp huwelijksplechtighedf n, de bruidmeisjes en bio d- en aanverwanten uit de kerk verwijderd te houden, wanneer zij zich in dezen niet aan de wetten de kerk onder- werpen wiUen. Wanneer men ons vraagt, wat moet ver- staan worden nder de woorden „zedig gekleed", dan meenen wij ten dezen geen betere omschri]ving te kunnen geven, dan die, welke is opgenomen in het reglement der wereldlijke derde orde van den H Frar ciscus i.^e vronwelijke ledeo moeten in hare kieeding ten alle tijde zorgvu'dig vermijden a. ontblootingen of daarmede Sally en het Wrak wisselden een blik van verstanidhouiding. ,,Het is zdker flauw van me." zei ze, ,,maar ik viind het toch niets prettig. ledereen zegt, dat Bob een knappe sheriff is. Hij komt overal achter." ,,.Maak je geen zorgen," zei het Wrak. ,,0, dat doe ik niet. Ik ben hoegenaamd niet bang. Alleen och, hij weet natuur- lijk van niets. Het zal nooit in hem opko- men. Maar het is niet leuik." Den heelen ochtend was er een zorge- lijke uitdruik'king op Sally's gezichtje, maar het Wrak merkte daar niets van, want hij vendween, zoodra het ontbijt afgewas- schen was. Hij haatte bordenwasschen; zijn ziel kwam er teger. in opstand. De eenige reden, dat hij het deed was, dat Sally anders alles alleen zou moeten doen. Vrouwen legiden iemand altijd verplich- timgen op, zelfs al vroegen ze niets, dacht hij geergerd. Je moest van alles voor ze doen, anders voelde je. dat je te kort schoot. Dan was het nog beter je maar op te offeren. Sally's stemming verbeterde eerst 's middags, toen Charley haar een voor- stel deed. De familie Underwood was naar de heuvels gereden om fokvee te be- zichtigen, ze zomden eerst 'aat terugko- men. Als Sally en het Wrak lu st had den, koniden ze een paar paarden nemen en wat rond rijden. Charley kon wel een rif- costuum voor haar vindenrze hadden er altijd een paar over voor eventueele gas- ten. Sally juichte, maar keek daarna vra- gend het Wrak aan. i is hatf werkjndien m Ce een qoeae pup 4koopt en niet tei/ens gelgk te stelien gebruik van doorscbijnende stoflPen, door uitsnijdingen lager daD de halsb. mouwen, die den bovenatm tot den elleboog niet b. dekken of laten door- schijr.en c. doorsclipnende vh eschkleurige voering of vleeschkleurig belegsel op plaatser die bedekt behooren teblijven; d.rokken,die. op welke wijze ook, de zedigheid kwetser." De bisschop wijst ook op de taak der school in deze. DE TOESTAND. De Russische diplomatie is druk aan het werk. Niet alleen met Duitschland, welks regeering aan de medscontractanten van Locarno geruststeliende mededeelingen het ft gedaa'y wordt onderhat deid, maar ook met aile buurstaten tracht de beer Tsji sjerin een accoordje te sluiten. -Ten minste als men de verschillende berichten mag ge- looven, die over Russische pogingen om met de buurlanden verdrageu te sluibnin omloop worden gebracht. Die verdragen zouden dan gelpk moettn ziin aan het neutraiiteits erd ag dat door Rusla, d met Turkpe werd gesloten. In Fit land, in de Baltische lacden, in Polen zou Rusland zpn toezeggingen doen. Maar er is in deze verschillende bericnten toch wel veel tegenstrpdigs en eenig voorbehoud is dus wel gewenscht, al moet men erkennmi, dat de ervarir g heeft gelt erd, dat het te Moskou nu eenmaal gebruike ijk is, om dubbelhartig spel te spelen. Maar of al die Ri s-ische ijver belo nd zal worden, i> de groote vraag. Men doorziet do Russische plannen. die slechts ten doel hebben verdee'dheid in Europa te zaaien en waar ij wordt gefracht de een tegen den ander tut te spelen. De „Voss. 7u'g." weet te vertellen, dat Rusland aan Litauen een verdrag zou hebben aa- geboden van veel wijdere streklii g dan de neuttali'eitsverdragen waarmee het elders Henry houdt niet van paardxijden," zei ze. ,,Ik ben er gek op, antwoordde hij. Toen ze de paarden gingen uatzoeken, kwamen ze tot de ontdekking, dat Charley van plan was mee te gaan. Sally vond het best, want ze begreep, dat hij van dienst kon zijn, als het Wrak een ongeluk kreeg. Ze wist niet, dat Charley's voorzongs- maatregelen een ander doel hadden; hij wilde geen gevaar loopen, zijn kokkin te verliezen. Het Wrak bromde alleen wat, toen hij zich in het gehate zadel heesch. Misschiien was het een lichtpunt voor hem, dat hij ddtmaal geen vos bereed. maar hij had niet veel hoop, da' grijze paarden zich beter zouiden gedragen. Vol gens Charley was het paard heel mak en Icon iedereen het berijden tenminste, als men niet te gek deed. Het was duide- lijik, dat hij niet veel goeds verwachtte. toen hij het Wrak zag opstijgen. Ze reden eerst een eind over golvende grasvelden en kwamen toen geleidelijk in de heuvels. Sally qenoot; ze was dol op rijden en Charley had haar een uitstekemd paard gegeven. Maar het Wrak had sledhts een vurigen wensch er niet af te vallen. Met een hand klenfde hij zich vast aan den zadelknop en hij hield voortdu- rend de teugels strak; zelfs al reden ze stapvoets. Het klopte precies met Char ley's verwachtingen; hij had wel meer memschen uit het Oosten gezien en ze wa ren bijna allemaal hetzelfde. (Wordt yervolgd.) 1 sggtggs GEMEENTE TER NEUZEN. Bargemeester en Wethouders van fer Neuzen Overwegende, dat het van belang is, dat de be- volkingsregisters nauwkeurig worden bijgebouden en de krachtige medewerking van de ingezetenen een eerste vereischte hiertoe is. Herinneren aan de bepalingen van het komnkhjk besliiit van 11 Augustus 19-20 S 698, volgens welke men aangifte moet doen ten gemeente huize bij vestiying in deze gemeente met overlegging van een getuigschrift van verandering van zrkelijke woonplaats en dit getuigschrift moet aanvragen ter secretarie, bij vertrek naar een andere gemeente. Verder wordt herinnerd aan de navolgende artikelen dei algemeene politie-verordening dezer gemeente: Art. 6. Onverininderd het bepaalde bij art, 7 e.v. van het K B van 11 Augustus 1920 S 098 is icier hoofd tan een gezin dat binnen de gemeente verhuist, voor zich en de ledeft van zijn gezin, verplicht daarvan binnen veertien dagen kennis le geven ter aemeente-secretarie met nauwkeurige vermelding van straat en huisnummer der nieuwe woning, en opgave van het aantal personen, waaruit het huisgezin bestaat. Art. 7. Iedere hoofdbewoner van een gebouw of een ge- deelte daarvan is verplicht binnen veertien dagen ter gemeente-secretarie kennis te geven van het vertrek of de aankomst van leden van het gezin en inwonende dienstbeden. Bij opname in of vertrek uit instelhngen van weldadigheid, zal de aangifte moeten gescliieden door- het hoofd der instelling. Art. 120. Eerste lid. Overtredmg van een der artikelen van deze verordening wordt gestraft met een geldboete mn ten hoogste vijf en twintig gulden of eene hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Ter Neuzen, 20 April 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, j. HUIZINGA, Burgemeester. B, I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Be Burgemeester van TER NEUZEN roept de ir. het vcrlofgangersregister dezer gemeente ingeschreven verlofgangers, hieronder vermeld, bij dezen op, om in 1926, ieder op het achter zijn naam aangegeven tijdstip, krachter.s art. 31, eerste lid, in verbacdmet art. 33 der Bienstplichtwet, voor Herha'lngsoefe- ningen In wetkelijken dlenst te komen. Gaslaehtsnaain en voornamen. llarte Michiel Pieter van Overbeeke Cornelis Francois Korpsen en onderdeelen. 3. Tijdstip van opkomst. 4. Plaats van opkomst. 5. Reg. Kust- Artt. Reg. Kust- Artt. 10 Mei 1926 10 Mei 1926 Helder Vlissingen WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. Deopgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen. dat zij zich, in uniform gekleed en voorzien van hun zakboekje en van de verdere tor hun verlofsuitrusting behoorende voorwerpeA van kieeding en uitrusting op den be- paalden dag op de plaats van bestemming aanmel- «(en en wel op de hieronder aangegeven uren De dienstplichtigen, die verblijven in de plaats van opkomst, melden zich op den voor de opkomst bepaalden dag VOOR 8 UUR VOORMIDDAGS aan big het korps of op de plaats van bestemming. Het zelfde geldt voor hen, die elders verblijven maar aiet van een openbaar middel van vervoer gebruik maken. De overige in Nederland verblijvende dienstplich tigen vangen op den voor de opkomst bepaalden dag de reis naar de plaats van opkomst per spoortrein, tram, stoomboot of ander openbaar middel van ver voer aan VOOR 8 UUR VOORMIDDAGS en melden aich na aankomst ONVERWIJLD aan bij het korps •f op de plaats van bestemming. Is volgens de gel- dende dienstregeling van het voor de reis aangewe- zen vervoermiddel, vertrek naar de plaats van op komst voor 8 uur voormiddags niet mogelijk, dan begeeft.de dienstplichtige zich met de eerste na dit Meer voedindswaarde dan SS filRREK uur vertrekkende gelegenbeid daarheen en meldt hij zich na aankomst onverwijld aan bij het korps of op de plaats van bestemming. De dienstplichtigen die buiten Nederland verblijven, melden zich op den voor de opkomst bepaalden dag voor 4 uur namiddags aan bij het korps of op de plaats van bestemming. Bij de korpsen zal worden nagegaan, ot de dienst plichtigen de reis naar de plaats van opkomst tijdig hebben aangevangen. De dienstplichtige, diezonder geldige reden met tijdig aan de oproeping voldoet, stelt zich aan bestraffing bioot en blijft verplicht zich onverwijld bij zijn korps aan te melden. Botendien kan hij door de daarvoor bij de wet aangewezen personen en ambtenaren worden aangehouden en naar de plaats van bestemming worden gebracht. De dienstplichtigen met bestemming Ede of Ede (dorp), in wier zakboekjes vervoerbewijzen zijn aan- gebracht met reiswegen over Terschuur-, Voort- huizen- of Stroe-Eunteren, moeten de reis naar Ede over Utrecht-Maarsbergen verrichten. Dienstplich tigen, die aan een der stations van de sponrlijn Nijkerk-Ede de reis naar Ede of Ede (dorp) moeten aanvangen, behooren den op het vervoerbewijs inge- vulden reisweg te volgen. VER11INDERING. De dienstplichtige, die wegens ziekte, of om een andere reden in de volstrekte onmogelijkheid verkeert om op den bepaalden dag in werkelijken dienst te komen, moet zich naar de plaats van bestemming begeven, zoodra hij daartoe in staat is. De o.komst van een dergelijken dienst plichtige blijft echter voorloopig achterwege, indien zij niet binnen 3 dagen na den bepaalden dag heeft plaats gehad. De dienstplichtige ontvangt dan nader bericht omtrent den tijd, waarop hij moetopkomen. Bestaat de reden van verhindering in ziekte of gebreken, dan dient de verlofganger zoodra mogelijk een geneeskundige verklaring daaromtrent ter ge meente-secretarie over te leggen. VERVOER. De verlofganger die per spoor, tram of stoomboot moet reizen, of op de reis een of meer veren moet passeeren en in het bezit zijn van de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewijzen en passage- biljetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doch kunnen zich rechtstreeks naar het station of de aanlegplaats van vertrek begevenzij stelien aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn, dat hun het zakboekje wordt teruggegeven, aisrnede de strook van het vervoer bewijs, aangezien deze strook hhn gewoonlijk ge- durende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen, dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich voor Iiud vertrek naar het korps ter gemeentesecre- tarie aanmelden, ten einde het vereischte bewijs te ontvangen. Verlofgangers, die in het buitenland verblijf houden, hebben recht op vrij vervoer, voor zoover de reis geschiedt binnen het Rijk en dient om zich rechtstreeks naar de plaats van opkomst te begeven, Bevindt zich in hun zakboekje geen vervoerbewijs. ingericht om daarop te kunnen worden vervoerd van de Nederlandsche gemeente af, waar zij de reis voor Rijksrekening wenschen aan te vangen, dan wordt hun, op h> n verzoek het vereischte ver voerbewijs, toegezonden door den Burgemeester der gemeente, waar zij in het verlofgangersregister zijn ingeschreven. Het is noodig, zieh tenminste een half uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het station of de aanlegplaats te bevinden. DAGGELD. De verlofgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van f 0."25, ongeacht den rang, die zij bekleeden. Zij, die aanspraak hebben op daggeld en dit wenschen te ontvangen, moeten het in ontvangst neraen ter gemeente-secretarie, den laatsten werkdag voor het vertrek naar het korps. VRIJSTELLING, ENZ. Aan de herhalingsoefe ningen nemen niet deel a. Zij, die elders wonen dan in Nederland, Belgie, Hannover, Westfalen en de Rijnprovincie b. zij, die wonen in. Belgie, Hannover, West falen, en de Rijnprovincie, voor zoover zij voor den dag van opkomst bij hun commandant een verkla ring inzenden, waaruit blijkt, dat zij meer dan drie uur gaans van de Nederlandsche grens af wonen dez,e verklaring moet zijn afgegeven door het hoofd van het plaatselijk bestuur of van de politie of door een Nederlandsch consulair ambtenaar; c. zij, die zich tijd.,is de herhalingsoefeningen buitenslands bevinden ter uitoefening van de zee- vaart (hieronder niet be§repen de zeevisscherij); voorts kan de Minister van Oorlog op daartoe gedane aanvraag vrijstelling van de herhalings oefeningen verleenen aan dienstplichtigen. d. die gedurende zoodanigen tijd vrijwillig in werkelijken dienst zijn geweest, dat op grond van de door hen in dien tijd verkregen geoefendheid de herhalingsoefeningen niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht; e. die tijdens den duur der herhalingsoefeningen onmisbaar zijn voor hun ambt, betrekking of bedrijf,* f. die kostwinner zijn, tenzij er meer reden is voor toekenning van vergoedingalleen komen hierbij in aanmerktng zij, die kustwinner zijn voor 1. hun echtgenoote 2. hun bloed- en aanverwanten in derechte linie; 3. hun andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graail 4. hun pleegouders 5. degenen, in wier onderhoud zij ingevolge rechterlijk vonnis moeten voorzien g. die onmisbaar zijn voor de instandhouding van de middelen van bestaan van de onder f bedoelde personen. Wat onmisbaarheid en kostwir.nerschap betreft, moet in het oog worden gehouden, dat vrijstelling om een van deze redenen slechts in zeer dringende gevallen zal worden verleend. Zij, die meenen op een van deze gronden voor .rijstelling in aanmerking kunnen komen of die op een anderen tijd wenschen op te komen, kunnen zich met een daartoe strekkend verzoekschrift tot den Minister van Oorlog wenden. Dit verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn, maar moetgefrankeerd worden toegezonden. Het verdient aanbeveling dergelijke verzoekeh bij den burgemeester in te dienen, die alsdan voor de opzending zorg draagt. Dergelijke verzoeken kunnen echter slechts bij uitzondcring worden toegestaan VERGOEDING. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen verlofganger voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of komen te ontbreken aan de personen, hiervoor onder f bedoeld, kunnen deze personen in aanmer king komen voor een geldelijke vergoeding. De vergoeding moet in het algemeen mondeling of schriftelijk worden tangevraagd bij den burge meester van de gemeente, waar ae verzoeker woont. De aanvraag behoort, zoo mogelijk, ongeveer drie maanden voor de opkomst te geschieden. Verdere inlichtingen kunnen ter gemeentesecre- tarie worden gevraagd. RENTEKAART. Zij, die ingevolge de Invaliditeits- wet verplicht verzekerd zijn, handelen in hun eigen belang door hun rentekaart mede te brengen bij hun opkomst. Ter Neuzen, den 19 April 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. sea ml wo-, at.!"?-'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1