ALGEMEEN nieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanperen. w wxias Kantoormeubelen No 7900 Woensdag 14 April 1925. 66e Jaargang ZEEMILITIE. Aanbesteding. a. b. c. d. Aankondiging. FEUILLETON. 8INNEHLANP. wegen en voetpaden met de kunstwerken. „Het Woonhuis" Cylinder-Bureaux Bureau Minister Jaiousiekastjes is-g-is en 36 yen) Schrijfmachinetafels - Bureaustoeien - mBmammmmm Vnnr binnen Ter Neuz»n f 1 40 per 3 maanden Voor boiten Ter Neuzen fr. per post #1.80 per 3 maanden - Bij vooru.tbetaling h. ABONMEMENTSPRIJS: Voor 't buitenland f 2,70 per 3 maanden franco per post Abonnementen voor t buitenland alleen bij vooruitbetalmg. Dit blad verschl]nt Jederen Maandag-, Woensdag- en Vritdagavond. per post j 5,60 per jaar Herhalingsoefeningen in 1926. a a 1g> 22) Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. Vervolg.) HOOFDSTUK X. Het Wrak vecht. Sally bleef den heelen dag in de war. Ze wist zelf niet, wat ze van alles dacht. Gewoonlijk was ze heel evenwichtig en had ze zichzelf volkomen in haar macht, behalve natuurlijk als het Wrak als een dartele stiex haar evenwicht aan het wan- kelen bracht. Zelfs dan bleef ze nooit lang boos. Maar t nieuws, dat sheriff Bob Wells haar achtervolg.de, bracht haar ge- heel in de war; ze vond het ergerlij.k en het maakte zooveel verse hiillende gevoe- lens in haar wakker, dat haar stemming draaide, als een weerhaan in een wervel- wdnd. Ze lachte, ze was ernstig, ze was hu- meurig, boos, bang al deze stemmingen maakten zich van haar meester, de ee-ne na de andere, telkens weer, met het ge- volg, dat ze zelf niet meer wist, wat ze viilde of vond. Het hielp haar niet, dat het Wrak alles anbewogen opnam. Hij deed, alsof alles doadjgewoon was. Maar Sally was niet gewoon hulp en steun te zoeken bij Hen ry Williams; de eeniige verklaring, die ze had voor zijn kalmte, was, dat hij niet in- zag. hoe ernstig de toestand was. Hij wfet niet, wat het beduidde achtervolqd te worden door den sheriff van Montana en zijn helpers, maar Sally wist het maar al te goed. Het is noodig, zich tenminste een half uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoomfram of de stoomboot aan j het station of de aanlegplaats te bevinden. monde van de heeren. Van Lanschot en Blomjous te kennen gegeven, dat zij van een samengaan met de socialisten en ra- j die ale n ndets willen weten. Bovemdien Burgemeester ennmi1 i wend den Vrijzdnndg-Democra'ten het ver- wijit niet bespaard, dat zij zeer ondemo- cratisch hadden gehandeld door te ver- wachten. dat de KatlhoEfcke Kamerfraetde. budten haar kiezerscorps, dat zich nog kor.:t geleden voor de coalitie had uitge- sproken, om, zich in de armen van de j rood-rose groepen zou werpen. Omge- keerd betoogden de heeren Van Embden j en Mendels, dat de Katholieke partij, op straffe van steeds meer achteruit te gaan, zich met de democraten zullen moeten i veribinden. Maar zooals gezegd: tot dus- ver zonder eenig succes. j Het meest tevreden over de verkregen oplossing waren de liberalen, die in de ge- geven abnormale omstandigheden van het i begin af aan hadden aangedrongen op I een nationaal of extra-parlementair kabi- net. Voldoening uibte Mr. Rink over de samenstelling van heit Kabinet-de Geer en zijn program, waarbij hij ecihter de aan- gekondigde ..plaatselijke keuze" udtzon- derde. Op een punt heeft Mr. Rink om nadere inlichtingen vexzocht: met name 1 wilde hij, en met hem zeker velen. ver- nexnen, of inderdaad in 1922 de Katho- j liekp Ministers hun portefeuilles hebben aanvaard onder de ontbindende voor- w'aarde, dat zij onmiddellijk zouden he en 7 j gaan. indien het gezantschap bij den Paus I mocht worden geschrapt. En wat was dit j voor een regeling, die zelfs bij voorbaat in 1925 de nieuwe Roomsche Excellenties ZA.AMSLAG, zullen op MAANQA6 26 APRIL j a.s., des oormiddags ten 10 ure, ten ge- meentehoize trachten aan te besteden: de levering vsn ptus minus 60.000 kllnkers, te wettn Isle, 2de en 3de soott. Voorwaarden voor prijsopgave tersecre- tarie verkriigbaar. Levering I ste helft voor of cp I Juni en 2de helft voor of op 10 Juni a. S., opge- kiast langs den weg. de levering van plus minus 700 M3. zand, eveneens op het work het vervoeren van uitkomende grove macadam en stukken steen deels naar Pouckepolderschen dfjk, deels naar opril bij 6. DEES en J. F. MICHIELSEN van het overige verhardlngsmaterlaal naar slachtplein cp het Dorp en van de goede keien naar het werk; het uitbreken van plus minus 4200 M3. bsstaande macedam en 4000 Ms. keiwegenhet maken van plus minus 6000M3. klinker-enplusm nus3000M3. keibestrating met oude kelen. Nadere inlichtirgen ?pn ter secretar e en bp den grme- nte architect te bekon,en. Zaamslag, 12 April 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JUH. Dhl FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. EERSTE KAMER. Na de Tweede Earner heeft ook de Eerste Earner de qe.'egenheid aangegre- pen om met het nieuwe ICabinet en tevens onderling over den politieken toestand van gedachten te wisselen. Het Kabinet had er prijs op gesteld ook in de Eerste Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op Woensdag 28 April 1926, vanwege de gemeente een alge meene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 12 April 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. Toch kon ze niet gelooven, dat ze ge- pakt zouden worden. Er moest een uit- weg zijn. Maar achtervolging en gevan- genneming waren nog niet het ergst en brachten haar niiet zoo uit haar evenwicht; het was het felt, dat Bob Wells het werk- tuig der wet was. Dat hinderde haar meer dan ze kon zeggen. Iedere andere sheriff mocht zijn plicht vervullen, zonder dat Sally er tegen in opstand zou komen, maar Bob W^ells waarom was hb" eigen- lijk sheriff? Hij had genoeg andere dingen te doen. Als hij geen drukte had ge- maakt om zich te latern kiezen, had hij haar naar den trein kunnen brengen en was ze al lang in Chicago geweest. Hij leek wel mal om zich met politiek te be- moeien, vonid Sally. „Maak je maar geen zorgen," zei het Wrak. ,,Ik maak me geen zorgen; ik ben vol komen kalm," antwoordde Sally. ,.En toch ben je zenuwachtig." ,,Ik ben niet zenuwachtig." ,,1'k heb wel verstand van zemuwen," zei 'hij. ^Je kunt mij niet voor den mal j sdhijnt te hebben gebonden Scherp be- i lichtte de liberale woordvoerder het feit, j dat men telken jare hoog opgaf van de hecththeid der rechtsche coalitie, terwijl i men angsitvallig verzweeg, dat het Damo- cles-zwaard telken jare het coaiitie-kabi- net en de coalitie bedreigde. Hier was wel alle oprechtheid en waarachtigheid zoek. I Intusschen heeft geen der rechtsche spre- kers hierop gereageerd. Evenmin zijn na dere inlichtingen venstrekt over de ge- heimzinraige periode-Limburg der afge- i loopen Kabinets-crisis. j Terecht achtte Mr. Rink het van pu- i bliek belang, ook voor de beoordeeling van het karakter en de beteekenis van het nieuwe Kabinet om te weten waarom de combinatie-Limburig is mislukt en wat het incioieele verscbil was tusschen de com- gen en de wooridvoerders van de verschil- iende partijen in den Senaat hebben naar j bin a tie-Limb urg en het Kabinet-de Geer. aanleidung van de regeeriingsmededeeli.n- gen hun houding tegenover de nieuwe heeren bepaald en tevens onderling over het onitstaan, verloop en oplossing van de crisis gedebatteerd. Wat het Kabinet betreft stelde men zich algemeen op het standpunt, dat men voor- loopiig niet anders kan doen dan zich bij de verkregen oplossing neerleggen. Van de zijde der rechtsche partijen wend dui- delijk te kennen gegeven, dat men blijft j verlangen naar een Goalifcie-Kabinet, dat men het uiteenspattein van de coalitie hoogelijk betreurd en ndets liever zou zien, dan dat de vrede spoedig werd hersteld. j Daartegenover hoopten de woordvoer- ders van Soeiaal- en Vrijzinmig-Demo- craten, dat het gebeurde er toe zal leiden de door hen gewenschte rood-roomsche combinatie in het leven te roepen. Voor- loopig echter schijnt de kans hierop nog I niterst gering; de Katiholieken, die voor i de nieuwe meerderheidsvorming onmis- j baar zouden zijn, hebben nog eens bij Het heeft niet mogen baten; de premier INGEZONDEN MEDEDEELINGEN- avondeten. ,,Er is hier geen enkele roo- ver meer, tegenwoondig." „In Pittsburgh wel, Sally." Pittsburgh Ik heb genoeg van Pitts burgh. Je zou denken, dat de zon in Pitts burgh op en onder gaat." „Niet, als je er gewoond hebt." I .Noem het dan niet altij.d als voorbeeld. j Het klinkt provinciaal. Hij weigerde zich te ergeren, wat Sally geen goed deed, j ,,Maar als ik klaar ben, zal je er de zon zien," merkte hij op met een zegevieren- den blik. i ,,Hoe zoo j Met plotseling enthousiasme legde hij j haar uit, dat hij bezig was met een uitvin- ding om den rook uit Pittsburgh te ver- wijderen en dat hij er schatten mee zou verdienen in alle mogelijke steden, waar de lucht vuil was van rook. Het was de eerste keer, dat Sally hem over zich zelf hoorde spreken, behalve over zijn zenu- wen. Ze wiisten, dat hij een chem'icus was, maar ook niet veel meer. Pa Morgan, die nooit aan scheikunde gedaan had en het houden. Ik heb kapitalen besteed aan j beschouwde als iets, dat alleen' in leerboe "zenuw-specialisten en ik weet het. Op het oogenblik ben je zenuwrachtiger dan ik en ik ben een wrak." Den heelen miiddag werden dergelijke gesprekken gevoerd. Het Wrak dacht, dat ze misschien den sheriff zou vergeten. als hij haar echt boos kon maken. Maar ze werd alleen boos, als ze aan Bob Wells dacht en dan lachte ze het volgend oogenblik weer. Ze weigerde boos te worden op het Whak. Dat was een troost. dien ze moest derven, om de een of andere onverklaarbare reden. Bob Wells moest niet zoo stom zijn, zich leugens over vier bandieten op de i mouw te laten spelden," zei ze, toen ze aardappelen gang zitten schillen voor het ken voorkomt, had nooit verder ge'infor- meerd. Hij veronderstelde, dat het Wrak een soort professor was en nam daarmee genoegen. Maar het bleek, dat het Wrak ohemi- cus was in een staalfabriek en een speciale studie had gemaakt van rook. Hij zou al d'en rook uit Pittsburgh zoo verbannen, keer in Europa gereisd had, een jaar in Australie gewoond had, golf kon spe- len, het iand had aan bioscopen en twee- en-dertdg jaar oud was. ,,Hm. zei Sallv, die werkelijk Bob Wells even vergat. ,,Ik dacht, dat je ouder was.' ,,Dat komt, onidat ik er zoo ellendig aan toe ben,' zei hij somber, j ..Onzin ..Wacht tot je lijdt aan slapeloosheid." ,,Kom Je denkt alleen maar, dat je ziek bent. Wat heeft je eigenlijk zoo ze nuwachtig gemaakt i ..Vrouwen. Ze keek hem stom verbaasd aan. Vrouwen herhaalde ze. Henry, houd je me voor den mal ,,Het is een feit," zei het Wrak. .Ik kan vrouwen niet uitstaan. Er zijn er een paar in het laboratorium. En drie op het kantoor. En zeven in mijn pension. En duiizendeij komen en gaan naar hun werk en kom je tegen. waar je ook neengaat. Ik heb riets speciaais tegen ze, maar ik kan ze alleen maar niet uitstaan." Sally bleef hem ongeloovig aankijken. ,,Ben je ooit met een meisje naar de bioscoop geweest vroeg ze nieuwsgie- riig. j „Een keer. Maar ze werd er naar van en began te huilen." j „Heb je ooit leeren dansen ,,Neen „Heb je ooit met een meisje op een alsof alles er electrisch gedaan werd. Het bank zitten praten was alleen een quaestie van tijd en geduld en nog een paar proeven, zei hij. Hij leg de alles aan Sally uit 'en gebruikte veel woorden, die ze niiet begreep; en terwijl 1 hij praatte over Pittsburgh en zijn werk. i kwam ze bovendien te weten, dat hii in Yon.ke.rs, New York, geboren was, drie j zusters had, gepromoveerd was, twee j zoo Hij zweeg en scheen plotseling Alleen als ze me er toe d wing en." ,,En je denkt. dat je een vrouwenhater bent .Ik heb niet gezegd. dat ik ze num. Dat doe ik niet. Ik kan ze alleen niet uitstaan. Ze maken me zenuwachtig. Ze zijn bleef zich op het standpunt stellen, dat hij hierover niets mocht mededeelen. Ten slotte heeft de liberale woordvoerder bij het coezeggen van steun aan het nieuwe ministerie een zeer uitdrukkelijk voorbe- houd gemaakt: n.l. strikte hamdhaving van het extra-parlementaire karakter door het extra-pa rlementaire Kabinet: m. a. w. dat overeenkomstig de belofte van. den pre mier alle vraagstukke-n waarbij het ver schil van gevoelen loopt langs de oude partij-lijn tusschen links en rechts, zullen blijven rusten in het stadium, waarin de vraagstuk.ken thans verkeeren. Een vrij scherp debait heeft zich dan ook ant span nan tusschen Mr. Rink en Minister De Geer over het voornemen der Regeering om het ontwerp Bioscoop-wet verder te behandelen en in het Staatsbl ad te brengen. Betoogde de Minister-Presi dent, dat de Bioscoopwet van nature geen partijwet was, waartegenover Mr. Rink betoogde, dat het ontwerp-Bioscoop-wet een partij- en coalitie-wet was geworden. Het beroep op de Staatscommissie ter voorbereiding van de Bioscoop-wet, waar in vrijzinniigen zitting hadden en dat dezen zich ten slottte, teneinde tot meer- dere eemheid in de keuring der films te komen, bij de Rijkskeuring ook voor vol- wassenen hadden neergelegd, ging niet op. Immers was juist de Staatscommissie sterk gekarut tegen dubbele keuring (ge- meentelijke keuring na en boven de Rijks keuring) en het is juist deze dubbele keu ring, die op aandramg van de coalitie door het vroegere rechtsche Ministerie met medewerking van Minister De Geer in het ontwerp zijn aangebracht. Vooral op dien grond had de geheele linkerzijde zich scherp tegenover deze wet gesteld, hetwelk bij de eindsteinming over de Bioscoopwet in de Tweede Earner op dui- delijke wijze tot uiting kwam. Het verzet tegen doorze.tting van dit wetsontwerp, een verzet, waarbij ook Prof. Van Emb den zich aansloot, was dan ook zeker ge- motiveerd, en het kabinet luidt op deze wijze zijn bewiind in met een conflict met de linksche partijen. j Hier wreekt zich wellicht de fout, dat een man als Mr. De Geer, tot voorkort warm aanhanqer van de coalitie en voor- aanstaande figuur in de rechtsche politiek, ever moest stappen in een extra-parle- 1 mentair Kabinet, dat zelfs den schijn moet i vermijden alsof het als zaakwaarnemer van de uiteen gespatte coalitie zou willen optreden. Men kan ten voile overtuigd zijn van de goede trouw van den premier 1 en toch met Mr. Rink van meening zijn, dat uit dit betreurenswaardig voorval dui- delijk blijkt, hoe moeilijk het is zich plot seling van coalitde-Minister in extra-par- lementair-leider te moeten metamorpho- jseeren. Met bijzondere beiangstelling werd de rede van den Chr.-Hist. woordvoerder tegemoet gezien. Immers het was fcekend geworden. dat hij de opvatting van de 2e Kamerfractie inzake het gezantschap bij het Vatciaan allerminst deelde en de situatie was dubbel pikant geworden, doordat den dag te voren in de algemeene vernadering van de Chr.-Hist. Unie dui- delijk was uitgesoroken. hoe de over- groote meerder.heid der Chr.-Hist. achter haar voorgangers in de 2e Earner stond. Mr. De Vos van Steenv/ijk heeft dit punt j echter volkomen laten rusten en zich be- S paalt tot het udtspreken van zijn warme voorliefde voor de coalitie, wier herstel te ontdekken, dat zij ook een vrouw was. Ik eh neem me niet kwalijk." ,,Ik neem je natuurlijk ndets kwalijk". zei Sally, ,.want je bent een groote idecot; Doe je schort voor en help me met die aardappels. Hij volgde lraar bevelen op, toen Char lie McSween de kenken binnenkwam, be- laden met twee valiezen en een bespocte- lij'k klein taschje, dat toebehoorde aan het Wrak. Aangezien je gewetensbezwaren hebt tegeh het sjouwen met bagage." zei hij. ,,heb ik den boel maar hier gebracht. En nu jullie slaapgelegenheid." Hij krabde zich verlegen achter het oor. „AIs we hier Chineezen hebben, laten we ze in een hoek van de schuur slapen. Maar je vrouw is geen Chinees. We zouden plaats genoeg hebben in huis als de baas er niet was. We hebben boven nog een kamer over, maar die is heel klein en ik denk niet, dat jullie er samen in kunnen. Het lijkt me het best, dat Williams wat is zijn voornaam eigenlijk?" Henry." zei Sally. ..Met lijkt me het best als Henry maar slaapt op de plaats van de Chineezen. Wat zeg jij, Henry?" Het Wrak zei, dat het best was. ,,Je zult geen last hebben van de jon- gens, want je bent een blanke." voegde Charley er aan toe. ..Ze zullen wel van me afblijven," zei het Wrak veelbeteekenend. Sally was er nog niet zoo zeker van; ze wist, hoe de ,,jongens" soms te keer gin- gen, als ze iemand uit de stad ertusschen namen, Maar ze hoopte. dat Charley ge- lijik zou hebben, want het Wrak was verre van geduldig en je kon nooit weten, wat er zou gebeuren, als ze hem plaagden. (Wordt vervolgd.) URANT .yrwt - UMMcfcHtauott 3dfl«aKe»*j«afl De Burgemeester van TER NEUZEN roept de ir. het verlofgangersregister dezer gemeente ingesehreven verlofgangers, behoorende tot de zeemilitie bij dezen op, om in 1926, voor het tijdvak achter zijn naam vermeid, krachter.s art. 3tc, eerste lid, in verba, d met art. 33 der Die'nstplichtwet (Staatsbl. 192-2,no. 43),voor Herhalingsoefeningen In weikelljken dlenst te komen. nf CO S h 0 a) -o bo 5 C S3 bp 1 Lich ting Ge meente Datum Te melden 1 S c Voor welke de vei'lofganger is ingelijfd. van op komst. aan boord van Hr. Ms. 0) a'S 60 5 o.SP .lontman Jan Pieter 1923 Ter Neuzen 18 Juni 1926 Marine^ kazerne Helder Asset man Imlocus 1923 Ter Neuzen 7 Mei 1926 Marine- kazerne Helder W1E WEL EN WIE NIET MOETEN OPKQMEN. Voor zoover de te volbrengen herhalingsoefeningen betreft, worden tot de opgeroepen liehtingen geacht uofc te behooren de verlofgangers van oudere lieh tingen, die tegelijk met de opgeroepen liehtingen de eerste oefeningen hebben volbracht. De dienstplich tigen der opgeroepen liehtingen die hun eerste oefe ning niet hebben volbtacht tegelijk met een der ploegen hunner lichting worden met betrekking tot de herhalingsoefeningen geacht te behooren tot de lichting, waarbij zij de eerste oefening hebben vol bracht, zij behoeven alzoo dit jaar niet voor her halingsoefeningen op te komen. Voorts behoeven niet op te komen de verlofgangers, die tot de administratietroepen van de hierboven genoemde korpsen behooren, en wier eerste oefening laager dan 8} maand heeft geduurd. VRIJ DOM VAN OPKOMST. De dienstplichtigen, die elders wonen dan in Nederland,Belgie, Hannover, Oldenburg, Westfalen en de Rijnprovincie,behoeven dit jaar niet aan de herhalingsoefeningen deel te nemen. WIJZE EN UUR VANOPKOMS'l'. Deopgeroepen verlofganger moet zorg dragen, dat hij zich op den voor hem voorgesehreven dag, gekleed in de bij zijn vertrek met groot verlof medegenomen kleeding- stukken en voorzien vanzijne kooigoederen, zoomede van zijn zakboekje op de plaats zijner bestemming aanmeldt. VBRVOER. De verlofganger die per spoor, tram of stoomboot moet reizen, of op de reis een of meer veren moet passeeren en in wier zakboekje aanwezig zijn op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewij zen en passage- biljetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, do«h begeven zich reehtstreeks naar het station of de aanlegplaats van vertrek en stellen atdaar hun zakboekjes ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn, dat hun zakboekje wordt teruggegeven, alsmede de strook van het vervoer- bewijs, aangezien deze strook hun gewoonlijk ge- darende de reis moet dienen als plaatsbewijs, Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen, dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek naar het korps, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, ter gemeentesecretarie aanmelden, ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereisehte beseheiden. Verlofgangers die in het buitenland verblijveu, hebben leeht op vrij vervoer, voor zoover de reis geschiedt binnen het Rijk en dient om zieh reehtstreeks naar de plaats van opkomst te begeven. Bevindt zich in hun zakboekje geen vervoerbewijs, ingericht om daarop te kunnen worden vervoerd vanaf de Nederlandsche gemeente vanwaar zij de reis voor Rijksrekening wensehen aan te vangen, dan wordt hun, op hun verzoek het vereisehte ver- voerhewijs, toegezonden door den Burgemeester der gemeente, waar zij in het verlofgangersregister zijn ingesehreven. De verlotgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van 0.25, ongeacht den rang, die zij bekleeden. Zij, die aanspraak hebben op daggeld i en dit wensehen te ontvangen, moeten het in out- vangst nemen ter gemeente-secretarie, den laatsten werkdag voor het vertrek naar het korps. VER111NDERING. De dienstplichtige, die wegens j ziekte, verblijf op zee of een andere reden in de s volstrekte onmogelijkhexd verkeert om op den be- i paalden datum in werkelijken dienst te komen, zullen J zich naar hun corps of compagnie moeten begeven zoodra de reden van verhmdering heeft opgehouden te bestaan. Bestaat de reden van verhindering in de aan- wezigheid van ziekte of gebreken, dan dient de verlof ganger hiervan zoodra mogelijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter ge meente-secretarie te doen blijken. BIJZONDERE BEPALINGEN. Hij, die zonder j geldige reden niet voldoet aan deze oproeping kan o.a. door een ambtenaar van de rijks- of gemeente- politie, door de marechaussee of demilitaire politie aangehouden en naar de plaats van bestemming gebracht worden ook kan hij als deserteur worden behandeld. Hij die zonder geldige reden zich te laat bij zijn korps aanmeldt. maakt zich strafbaar. VR1JSTELL1NG. Geheele oi gcdeeltelijke vrijstel- ling van de herhalingsoefeningen wordt verleend aan dienstplichtigen a. die gedurende zoodanigen tijd vrijwillig in werkelijken dienst zijn geweest, dat op grond van de door hen in dien tijd verkregen geoefendheid de herhalingsoefeningen voor hen niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht b. die tijdens den duur der herhalingsoefeningen onmisbaar zijn voor hun ambt, betrekking of bedrijf; c. die kostwinner zijn voor: 1. hun eehtgenoote; 2. hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie 3. hun andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graail 4. hun pleegouders; 5. degenen, in wier onderhoud zij ingevolge rechterlijk vonnis moeten voorzien d. die onmisbaar zijn voor de instandhouding van de middelen van bestaan van de onder c bedoelde personen. Zij, die meenen op een van deze gronden voor vrijstelling in aanmerking te komen, kunnen zich met een daartoe strekkend verzoekschrift tot den Minister van Marine wenden. Dit verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. Het kan ook bij den Burgemeester worden ingediend, die alsdan voor de opzending zorg draagt. VERGOEDING. Indien ten gevoige van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen verlofganger voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of komen te ontbreken aan de personen, hiervoor j j^mer zijn' reqeerdngsverklaring af te leq- onder c bedoeld, kunnen deze personen 111 aanmer- - king komen voor een geldelijke vergoeding, zoo den verlofganger wegens dienstbelang geen vrijstelling van de'herhalingsoefeniugen wordt verleend. Verdere inlichtingen hieromtrent kunnen ter gemeentesecre tarie worden gevraagd. Ter Neuzen, den 13 April 1926. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Hij keek haar verbaasd aan.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1