AL6EMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAHPEREH. w No. 7879. Maar dag 22 Februari 1938 66e Jaargang. Tie¥illetoh. ABONKfc MENTSPRIJS BINNENLANB* a cJSl SSS3T' ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN KONINGIN EN PRINS. Het huldelijk van het Nederlandsche volk. Het op aanstichting van de vereeniging „Koninginnedag-Utrecht" in een op 21 Maart *1.1. te Utrecht gehouden bij^en- komst van een zeer groot aantal a'ge- vaardigden van Oranje-vereenigingen uit alle de'elen des lands in het leven geroe- pen Oranje-comite 1926, is Donderdag middag half 5 ten paleize aan het Noord- einde in de residentie aan het Koninklijk echtpaar als huldeblijk van het Neder landsche volk aangeboden een schilderij van de Koninklijke Familie, geschilderd door P. v. d. Hem Op deze schilderij ziet men de Ro- ninqin op den voorgrond, gezeten in een armstoel. gekleed in zwaar hla-zijde, met de handen, waarin zij een waaier heeft, rustig in den schoot en voor zich uitkij- kende. Gekleed in witte zijde leunt de Prinses tegen haar moeder in losse na- tuurlijke houding, de linkerarm om haar heengeslagen. Naast de Prinses en de Koninigin staat Prins Hendrik in admi- raals-uniform. Op de groep valt het voile licht. Als een symbolisch teeken hangt op den achtergrond het groote portret van Prins Will'em I, den vader des vader- lands. De lijst, geheel in overeenstemming met de schilderij sober maar waardig doet het schilderstuk uitstekend tot zijn recht komen. Het heraldische gedeelte is ontworpen door Jhr. Storm van s-Gra- vesande. Verdere medewerking voor de lijst heeft verleend de Haagsche architect S. de Clercq, terwijl de uitvoerder is de heer Linterkamp te 's Gravenhage. De lijst is van vlak notenhout op zwart af; de binnen- en buitenzijde vormende een gebeeldhouwde bond of koord, brons verguld. De vier hoeken bevatten brons-vergulu de oranje-takkcn met oranje-appelen, uit- loopende in de vlakke randen. In den bovenrand komen in relief ge~ feeeldhouwd en gekleurd de wapens der elf provincies, terwijl de onderrand bevat in brons vergulde letters ,,Nationaal hul deblijk, aangeboden door het Oranje- comite 1926, 7 Februari 19017 Februari 1926". Bij het huldeblijk is een album gevoegd, vervaardigd door gebroeders Greven- stuk, te Amsterdam. Op het eerste blad is een monogram W. H., gedekt met een kroningskroon, geteekend. Flet tweede blad bevat de op- dracht in sierlijke letters: ,,Aan Hare Majesteit de Koningin en Zijne Konin klijke Hoogheid den Prins der Nederlan- den, ter gelegenheid van Hoogstdcrzelver 25jarig huwelijksfeest op 7 Februari 1926"'. Als illustratie zijn in het rijk be- werkte ornament het alliantie-wapen Nederland-Mecklenburg en 't wapen Oranje-Nassau aangebracht. In de hoe ken vindt men medaillons met ^>ranje- appels en in den voorrand de gekroonde letters W. en H., benevens de jaartallen 1901—1926. Op de twee volgende bladen, in Go- tehisch schrift met versierde initialen, staat de gecalligrafeerde oorkonde. FEESTGAVE VAN DE ICON. FAMILIE. Bij de ontvangst op Woensdag en Donderdag j 1. van' deputaties, welke het verlangen hadden te kennen gegeven H.M. de Koningin en Z. K. H. den Prins een geschenk te mogen aanbieden, werd zooals gemeld, aan H. M. en Z. K. H. door de zilveren-feestcommissie van Am sterdam een bedrag van J7500, door het Oranje Comite-1926 een bedrag van f 85.000 en namens de kinderen der christelijke scholen in Nederland een be drag van f 7000 overhandigd. Deze bedragen zijn door H. M. de Ko- j ningin en Z. K. H. den Prins overge- j maakt aan het Algemeen Watersnood- fonds te Amsterdam. 7. t* m n /in Vnnr buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f6,60 per jaar KS /W0 perTmaandTn - Voor' overig bultenland /3,35 per 3 maanden - Abonnernenlen voor't bnitenland alleen bij voornHbetabag. OH UlacS v«r«ctni|«t lederen Woen»dag. en Vrljdagavond. Hij onderstreept ook de Zeeuwsche bezwaren en stelt zich veel meer op het standpunt van de ..Voorwaarts' dan van het Amsterdamsche orgaan der S. D. A. P. Dit laatste schijnt min of meer te zijn ingewijd in den loop der besprekingen, die thans worden gehouden over zekere wij- zigingen van het verdrag. Het beweert, dat daarin „veel, waarover ook weer de inzender zich zoo erg ongerust maakte, op zijn pootjes terecht kan komen." Wij kunnen er nu wel aan toevoegen zegt het blad dat wat van de voor- loopige resultaten dier onderhandelingen tot ons doorcirong, bijna al wat de heer Lindeijer hier aan Zeeuwsche schrikbeel- den voor oogen stelt, aardig^ bevredigend oplost. Dit geldt ook de Nederlandsche onderhoudskosten van het Schelde-vaar- water. Uit het Amerikaansch door E. J. RATH. 1) HOOFDSTUK I. Flink, maar toch een wrak. ,,Dad" Morgan leunde slaperig tegen de bovenste lat van een houten omhei- ^ing. De zon verwarmde hem behagelijk. Of zijn rheumatiek daardoor wegsmolt of uitbraadde, wist hij nooit precies, maar hij voelde, dat het hem goed deed. Hij keek dommelig voor zich uit. Zijn pijp king los in een mondhoek, zijn oogen wa- ren half gesloten. Maar Dad Morgan sliep of sufte niet. Met halfgesloten oogen volgde hij twee ruiters, die afdaalden in het dal, waar de verschillende gebouwen van de hoeve verspreid lagen. Hij zag een meisje op een schimmel en een man op een vos. Ze waren nog te ver wea om goed gezien te worden, maar Dad Morgan wist, wie ze waren. Ze reden stapvoets en Dad be- greep, wat dit beduidde. -Hii is zeker van onder tot boven beursch," dacht hij bij zichzelf. Maar hij zal wel weer zeggen, dat het zenuwen zijn. Je zal het zien. Hij doet nooit iets gewoon of vanzelf, behalve misschien vloeken." De ruiters hadden nu de groene vlakte bereikt en de schimmel begon kalm te draven. De vos wilde het voorbeeld vol- gen, maar werd ingehouden en stapte on- gedurig voort. Het meisje keerde zich om PRINSES JULIANA NAAR INDIE? In de Jndische Gids" heriimert inr. S. Gohen Fzn. in een openingsartikel oyer het zilveren huwelijksfer st van het Vorste' ijk Echtpaar aan de woorden, 1 Sept. 1919 door Gouverneur-Gt-neraal Van Limburg Stirum fctr gelegenheid van het Cpenbasr Gehoor gesproken „De treffen ie betoo- gingen van aanhankelijkheid in het joDgst verleden, hebben ook op verren afs and ontroerd. Mgr.e Heeren, ik meen dat een ha tewensch eer.er ontelbare schare in Indie vervuld zou worden, wanneer het Hare Majes eit mocht mogelijk zijn, ook hier ie lanie in persoon de etuigingen van ver- knochGieid Harer getrouwe onderdanen in ontvangst mocht nemei;." SpoUanen weer- klank vonden dez^ woorden n aller harten. Een cectraal comite met vertakkingen over heel Indie, werd gevormd, im handteeke- ningen te verzameien voor een pe'.itie, om ver wezenlij king van het landvoogdelijk deukbeeld te bereiken. Maar het denkbeeld vend ook bestriidiog. Er werden beden- kingen van staatsrechtelpken aard opge- worpen. Ook vroeg men zich af, of de financieele las'en niet te zwaar zcuden blij- ktn, wilde men zulk een Kooinklijk bezoek omkle den met den praal en luister weike eea Oorstersche tevolking nu eenmaal ver- langt. De tijdsomstandigheden deden in- tusschen H.M. de Koningin een bezoek aan Indie destijds ongewenscht achten. Indien nu aidus mr. Cohen ook in verder verschi-1 het ormogelijk zal blijven dat Hare Majesteit Koningin Wilhelmina zelve de reis naar Tropiscli Nederland aan- vaardt, dan wil het voorkomen, dat het niet zoo heel lang meer zal duren, of steeds is een plaatsve; vangster aanwezig die in staat zal zijn wanneer noodig of gewenscht, Haar waardig daav te vertegenwoordigen. Zoo langzamerhand tcch geeu jaren duurt het meer zal Hare Koninklijke Hor gheid Prinses Juliana, N eerland's Pi inses van Oranje een leeftijd bereiken, waarop Zij wHhaast in staat zal zijn zelfstacdig verre tochten te maken. Dan zal het voor Haarzelve z ker mede niet ongewenscht ge- acht kunnen worden van nabij ook kennis te maken met de landen en vo'.keren, waarover later naar aller vurigen wenscb, eerst in nog verre verwijderd verschiet, Zij eens zal regeeren. Niet wordt voorbijgezien, dat bij het onderwijs, dat aan Hare Konink'ijke Hoog heid wordt gegeven, overeenkomstig het verlangen van Hare Majesteit, die zich van den gang van zaken steeds op de hoogte houdt, een zeer voorname plaats wordr, ingeru'ind voor' een wr-rkelijke kolo- n'ale op oeding, wel :e rteds sinds onge- veer 21/3 jaar geheel is toefertrouwd aan den daa'voor bij uitstek berekerden prof. J. C. van Ee:de, wiens taak vermoedelijk nog wel een twee ja v in beslag zal nemen hij welke kolonia e /pvoeding. die tot in de grootste bijzondeiheden afdaalt, door Prinses Juliana een inderdaad groote en warme belangstelling wordt aan den dag gelegd. Maar toch wil het voorkomen, dat juist ook e-n persoonlijke kennismaking het inzicht zal knnne 1 verhe deren in veel wat Zij leerde omtrent hetgeen daar leeft en streeft in de volkeren van Insulinde, terwijl Haar bezoek tevens zal kunnen medewerken tot versterking van denhech- ten band tusschen Oranje en Insulinde, en tusschen de zoover uiteen gelegen gedeelten van het groote Koninkrjjk. DE KABINETSCRISIS. De Tweede Kamer wordt bijeengeroe- pen tegen Dinsdag 2 Maart a.s. om 1 uur. Deze vergadering is door den voorzit- ter bepaald ingevolge een ingekomen ver- zoek van den heer Aibarda en zeventien andere leden, om een vergadering bijeen te willen roepen, teneinde de behandeling mogelijk te maken van het volgende voorstel: ..De Kamer besluit in een voordracht overeenkomstig art. 120 der Grondwet, aan H. M. de Koningin te verzoeken wel ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen overwegen". Het Partijbestuur van de S. D. A. P. heeft het initiatief van de soc.-dem. 2e Kamerfractie ondersteund door tot het Nederlandsche volk een manifest te rich- ten, waaraan wij ontleenen: De tegenwoordige samenstelling der Tweede Kamer heeft herziening noodig. In de crisis is geblUcen, dat uit die Ka mer, door den onwil zoowel als door de onmacht van de rechtsche partijen. geen parlementaire regeering te vormen is. De rechtsche coalitie, die na de verkie- zingen van 1925 nog een regeering kon vormen, is uit elkaar gevallen. Een democratische coalitie kon niet gevormd worden, omdat de katholieke partij onder allerlei voorwendsels weiger- de daartoe mede te werken. Het volk moet in de gelegenheid worden gesteld zijn oordeel over de houding dezer partijen in de crisis uit te spreken. De kiezers moeten gelegenheid hebben voor de totstandkoming van een nieuwe parlementaire meerderheid te zorgen. Wel is waar hebben pas acht maanden geleden -verkiezingen plaats gehad, maar er is sedert dien tijd veel gebeurd, waar over de Kamer aan de kiezers rekenschap verschuldigd is. Er zijn ernstige redenen, om aan te nemen, dat de tegenwoordige Kamer de gevoelens van het volk niet meer ver-' tegenwoordigt. Daarom moet de Kamer worden ont- bonden. De kiezers moeten de gelegen heid hebben een Kamer te kiezen, die de qevoelens des volks wel vertegenwoor- digt. in het zadel, keek achter zich. bracht haar paard tot staan en wachtte. Toen de vos haar ingehaald had, stapten de twee paarden weer samen voort in de richting van den ranch. Dad Morgan grinnikte, rekte zich eens uit en begon zijn pijp te stoppen. Hij stond soezend te rooken, toen de beide ruiters den teugel inhielden bij de houten omheining. Het meisje sprong leniq op den grond en wuifde hem toe. Hallo, Dad." „Hoe gaat Ket, Sally En jij, Wrak De man op den vos antwoordde niet, want hij was druk bezig. Met beide han den greep hij den zadelknop, richtte zich toen op in de stijgbeugels, klemde de lip- pen op elkaar en kreunde. Daarna hief hij heel langzaam het rechterbeen op, over den rug van het paard. Bij deze be- weging boog hij zich zoo ver voorover, dat de zadelknop ter hoogte van zijn maagstreek verdween en hij den nek van het paard met beide armen krampachtig omhelsde. Daarna liet hij zich als een krab op den grond glijden. Even bleef hij staan kijken naar zijn beenen, die nog in den vorm stonden, die noodig is om den romp van een paard te omsluiten. Langzaam strekte hij ze uit, het eene na het andere. Daarna keek hij Vader Morgan nijdig en uitdagend aan. ,,Ik maak het best," zei hij. ,,Je ziet er best uit," antwoordde Dad. „Ik dacht, dat je stijf en kapot zou zijn, maar ik kan niet zeggen, dat ik daar iets van zie." De berijder van den vos strompelde moeizaam een stap of tien vooruit. ,,Wie ik Stijf Waarom zou ik stijf zijn Ja. dat weet ik eigenlijk ook niet. Als HET VERDRAG MET BELGIe. Het nationale comite van actie tot wij- ziging van het verdrag met Belgie schrijft: De voorstanders van het voorgestelde tractaat met Belgie verdedigen de groote offers, die hierbij door Nederland ge- bracht zouden worden, hiermee, dat Ne derland zich hierdoor de vriendschap van Belgie zou verzekeren. In ons land, waar de gedachte der internationale solidariteit zoo sterke sympathieen heeft, zouden velen geneiad zijn, op dezen grond con- cessies aan Belgie te doen, zij het ook zich afvragende, waarom ter bereiking van deze vriendschappelijke verhouding, die evenzeer in het belang van Belgie als van Nederland is, eenzijdig uitsluitend door Nederland de offers moeten worden ge- bracht. Noodzakelijk echter zou het zijn, wilde het doel dezer voorstanders van het trac taat bereikt kunnen worden, dat in Belgie ook inderdaad "het begrip bestond, dat door het tractaat door Nederland offers in het belang van Belgie worden ge- bracht. Dit nu is geenszins het geval. Telkens komt in de Belgische pers tot uiting, dat men hetgeen Nederland zou toestaan, geenszins beschouwt als vriend- schapsgeschenken, maar dat meer in-te- gendeel de door Nederland te brengen offers beschouwt als minder dan Belgisch recht. Zoo schreef dezer dagen het in Belgie veel gelezen dagblad La Nation Belgie in een hoofdartikel met den blijk- baar ironisch bedoelden titel: Nos bons amis les Hollandais, waarin op uiterst onvriendelijke wijze over het Nederland sche volk wordt gesproken. aangaande het voorgestelde tractaat, ,,dat daarvan is aangetoond, dat de nadeelen ervan geenszins aan Nederlandschen kant zijn, wel integendeel, en dat .indien het Hol- landsche volk en het Hollandsche parle- ment, in geheime overeenstemming met de Hollandsche regeering, ontwerpster van het tractaat, weigeren het te ratificeeren, dit te erger zal zijn voor hen (Nederland) en niet voor ons (Belgie). Het is duidelijk, dat bij een dergelijke opvatting in de Belgische piiblieke opinie, het doel van de Nederlandsche voorstan ders van het tractaat door de door ons te brengen offers geenszins zal worden be reikt en dat, 'indien het tractaat in zijn huidigen vorm geratificeerd wordt, Ne derland daarvan de groote nadeelen zou te dragen krijgen terwijl bovendien een onbevredigende Belgische publieke opinie zich nog door ons tekort gedaan zou ach ten en ons met andere dan vriendschap pelijke gevoelens zou gadeslaan, hetgeen in Nederland een dubbele teleurstellina tengevolge zou hebben. Het is' derhalve geboden, teneinde en werkelijk goed'e en duurzame verstand- houding met het naburige Belgie te berei ken. dat men de verhouding tot Belqie baseert op grondslagen, die niet reeele Nederlandsche belangen prijs geven voor zeer speculatieve, uit een onjuist inzicht in de Belgische opvatting van het tractaat voorspruitende, verwachtingen. HET BELGISCH TRACTAAT. In „Het Volk", dat blijkens vier artike- len aan de zaak gewijd, uit ..internationa- lisme" meent, dat men van Nederlandsche zijde het Belgische tractaat maar moest slikken, komt het Eerste Kamerlid. de heer G. F. Lindeijer op tegen het optimisme der ,,Volk"-redactie. een mensch vijftien, misschien zestien- honderd mijl in een autotje kan reizen, is hij zeker gehard. De sheriff zegt ten- minste Dad Morgan zweeg plotseling na een nauw merkbaar, maar gebiedend gebaar van zijn dochter, die het hek geopend had en haar schimmel met een tikje van de zweep er door joeg. Het was een lang, slank meisje, bruin verbrand, met heldere, verstandige oogen een kind van de wijde, golvende prai rie. lets van de verheven kalmte van het troote, ruime land was weerspiegeld in ally Morgan. Met een enkelen blik of gebaar bra'cht ze Dad Morgan tot zwij- gen. De berijder van den vos volgde met zijn paard den schimmel binnen de om heining; daarna wierp hij het hoofd in den nek, klemde de tanden opeen en liep snel op het huis toe. Eenmaal struikelde hij, maar met een pijnlijke beweging hield hij zich op de been en liep nog sneller verder. Dad keek hem na, totdat hij ver dween in de voordeur. Ik zou wel eens willen weten, wat voor zenuwen Weer legde Sally hem het zwijgen op. „Houd hem toch niet voor den mal, Dad. Het is toch een flinke jongen." ,,Hij hoort toch niet, wat ik zeg, Sally. Ik zou alleen wel eens willen weten, wel ke zenuwen hem nu weer hinderen. We mogen niet de schuld geven aan het paard, of het zadel of lichamelijke zwak- heid. Als het iets is, is het zenuwen." ..Plaag hem er niet mee. Als hij zegt, dat het zenuwen zijn, wat gaat het ons dan verder aan En ik geloof, dat hij het niets prettig vindt, als u hem ,,wrak" noemt." Dad keek zijn dochter verbaasd aan. HET NEDERLANDSCH-BELGISCHE VERDRAG. In het rapport, dat de afgevaardigde Pierard uitgebracht heeft namens de com- missie roor buitenlandsche aangelegenhed'd wordt het volgende gezegd over het^Neder- land ch Belgi che verdrag: „Een Neier'andschBelgisch verdrag is op 3 Apnl 1925 geteekend door de heeren Hp macs en Van Karnebeek en moet onder- wovp?n worden aan de go;dkeuring van het Belgische parlement en de Staten- Generaal De Nederlandsche regeering, die aan de Belgische de misverstanden te kennen ge: racht had, waartoe deietstvan het verdrag in Nederland aanleidinggegeven had, heeft haar gevraagd b?paalde punten te willen verduidelijken, om de aanneming van het verdrag door het parlement in Den Haag te vergOTiakkelijken. De Bel gische regeering heeft besprekingen terzake aanvaard en op het oogenblik zpn onder handelingen gaande. Na de opw ndiDg, die eenige jaren geleden bleek te bestaan, schijnt de publieke opinie in Belgie zich verzoend te hebben met het huidige ontwerp voor bet verdrag, dat vo^r alles een tech- nisch verdrsg ;s ten eanzien van de bestaande en toekomstige waterwegen, aan beide landen gemeen, daar de kwestie van de Wielingen onaangeroerd blijfe. Weliswaar bestaat in Belgie hier en daar vrij ievendige oppositie, gezien het artikel dat Henry Cous:n eenige maanden geleden in de Revue Generate gepubliceerd heeft, maar, vervolgt de rapporteur, over het geheel is er in ons volk het zeer oprechte verlangen eindelijk aan de ver warring en onzekerheid te ont- komen, een einde te maken aan te lange besprekingen tusschen beide landen, die het is al z^o dikwijls gczegd, elkander aanvullen en er wederzijds belang bij heb1 en betrekkingen van goede nabuurschap te onderbouden. HET SECRETARIAAT-GENERAAL BIT HET DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. Bij Koninklijk besluit is met inqang van 1 April 1926 aan den secretaris-generaal van het departement van waterstaat. Mr. j. L. A. Saiverda de Grave, wegens inva- liditeit op zijn verzoek, eervol ontslag ver leend uit 's Rijks dienst, met dankbetui- ging voor de door hem gedurende een lange reeks van jaren aan den lande be- wezen gewichtige diensten, en is als ,,Daar heeft hij nooit iets van gezegd. '.Hoe kon dat ook Hij is hier toch te gast." ,,Hij betaalt Ma acht dollar in de week. We hebben er wel niet om gevraagd. Ma wou niet eens iets aannemen. Maar als een mensch betaalt, heeft hij ook het recht vrij uit te zeggen, wat hij wil. En als hij het niet goed vindt „Hij is hier toch te gast", herhaalde Sally. ,,En zoolang hij bij ons logeert, zijn we verplicht hem goed te behande- len." ,,Behandel ik hem dan soms niet goed Alles heb ik hem verteld over het leven in deze wilde en onbekende streken; iederen keer, als hij me wat vroeg. Ik heb de laatste veertien dagen niet anders ge daan, dan hem opvoeden. Sally glimlachte. ,,En ik ben van alles te weten gekomen over zenuwen, zoodat we net zoowat quitte zijn," vervolgde Dad. ,,Hij vindt het best, als ik hem ,,Wrak" poem. Als hij er niet voor uit wou komen. zou hij het niet zelf gezegd hebben. Je hebt het met je eigen ooren kunnen hooren. ,,Ik ben een wrak met geruineerde zenuwen," zegt hij, alsof hij er trotsch op is." ,,Nou ja, praat er maar niet te veel over, Dad." ,,Dat doe ik niet"; Dad keek haar plot seling aan. ,,Zei je daarnet, dat hij flink was Sally glimlachte weer en haar blik dwaalde naar de kam van den groenen heuvel. ,,Het was belachelijk," zei ze, ,,maar ik schrok toch even. We zijn heelemaal tot de tweede heuvelrij gereden; ik wou hem een echt stuk prairieland laten zien. Hij wou niet bekennen, dat hij pog nooit eerder op een paard had gezeten. Maar hij hield zich kranig. De vos werd alleen een beetje zenuwachtig van het harde trekken aan zijn bit. We stonden vlak aan den rand, toen een bij neerstreek op zijn paard U begrijpt, wat er gebeurde. Hij vloog als het ware over het hoofd van den vos den afgrond in. Hij viel wel een meter of zes, voordat hij een struik kon grijpen. Ik dacht heusch, dat hij heele maal in de diepte zou verdwijnen." ,,Heb je hem een touw toegegooid vroeg Dad. ,,E>at wou hij niet. Hij werd razend, toen hij zag. dat ik dat wou doen. Hij zei, dat hij wel zonder hulp naar boven kon komen en het was waar ook. Ik mocht niet eens zijn paard vangen. Het kostte hem zeker wel twintig minuten. En toen had hij nog vijf minuten noodig om in het zadel te komen. Ik kan u niet precies be- schrijven hoe hij het deed. Hij klauterde met handen en voeten, maar hij zat na- tuurlijk ook vol schrammen en builen en hij kookte van woede." Vloeken vroeg Dad. ,,Neen, daar had hij het te druk voor, denk ik. Onder het naar huis rijden. is hij er twee maal bijna afgevallen, omdat hij wou gaan verzitten. Maar hij heeft geen kik gegeven. En hij zegt, dat hij morgen weer gaat rijden. Maar dat zie ik nog niet gebeuren; hij zal te stijf zijn om een voet te verzetten. Dat knikte toestemmend. Onder de ge geven omstandigheden zou ieder mensch stijf zijn. Toch was hij er niet zoo zeker varf? dat het Wrak niet zou rijden. zelfs al was hij stijf. want hij was koppig als een muilezel. Wordt vervolgd. =3tfBSmMSBHmggHRaHn33ffiS3^59nHMS«NK 3* i^gj COURA I <11.1.I.W rOMTfttafTfl' ?exteifea86gB^a«affiya*i8< ijsawafer^^fai^-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1