ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7874 Woensdag 10 Februari 1926. 66e Jaargang. m 3? W3S3EIDE BXjA.X3 ABQNNEMENTSPRIJS: Voor KTlnS enTn^ikf/r/o'pSTmTanden Vow 't ^verig^Se^n'd"/Stt per^S vooruitbetaling. Dit Iblad verschijnf lederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. GEMEENTEKAAD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Dondendag 28 Januari 1926, des namiddags 2 uur. de heer J. Huizinga, burge- D. L. J. Voorzitter meester. Tegenrwoordig de ieden: J. J- de Jager, van Aken, D. Scheele, P. van Cadsand, Geelhoedt, R. Scheele, C. A. Verlinde, E. riks, H. J. Golsen, N. A. Hamelink, L. J. van Driel, B. N. van Dyke en J. van Riet. Be VOORZITTER opent de vergadering. liy wil in deze eerste vergadering in dit jaar den Ieden van harte geluk, zegen en yoorspoed toe- wenschen, en dankt voor de gelukwenschen die Hem bij de wisseling des jaars zyn toegezon- Hii wiist er vender op dat, indien men als »aar gewoonte een terugblik werpt op de ge- beuitenissen van het afgeloopen jaar, dit ge- schiedt met een ontroerend gemoed, ziende wat er gebeurd is. Op 10 Augustus werden name- Hjk eenige plaatsen in het Oosten van ons vaderland door een cycloon verwoest, op 2b November bleven 13 menschen op zee tenge- volge van den storm en de jongste gebeurte- nissen de watervloeden die kwamen opzetten blj den overgang van het oude in het meuwe iaar die overstroomingen veroorzaakten, \raar- door veel menschen in moeite en komrner zyn gedompeld, daarover zal spreker wel met ver ier behoeven uit te wijden, daar de dagbladen sn wooed en beeld het lijden en de ellende die er heerscht onder de aandacht hebben gebracht. Ben gelukkig verschijnsel is het ook hierby weer te kunnen constateeren, dat zoo velen wcer bezig zijn am te trachten de getroffenen te steunen en hun leed dragelijik te maken. De omstandigheden der gemeente beschou- wende, is het afgeloopen jaar met bijzonder gunstig geweest, getuige de groote bediagen, «iie vo6r werkloozensteun moesten worden uit- aekeerd en waaruit ook blijkt, dat de werkvei- raiming niet groot is geweest, en wanneer we den blik vooruit werpen vragen we ons afwat aal het in de toekomet zijn? Spreker zegt, indien men de berichten in 'net algemeen na- gaat, deze niet ongunstig- zijn, daar deze spre- keri van een algemeene ontwaking van hanael @r> nijverheid en de cijfers der staatsbegrooting zijn in dit opzicht ook bemoedigend zoodat men hopen kan, dat deze berichten zich zullen be- vestigen. Te hopen is het, dat dit ook beter toestanden mag brengen voor de gemeente, aangezien er hier nog zooveel te doen is, om in beteren doen te komen. Het havenbedrijf wacht nog steeds op betere outillage en met belangstelling wordt door belangheibbenden uitgezien naar een rege- iing ten deze. In het afgeloopen jaar is van de zijde der arbeiders gedaan wat gedaan kon worden om het alhier brengen van werk moge lijk te maken. Thans heeft ook de landsregee- ring in deze een taak te vervullen en spreker koopt, dat deze die zoodanig zal opvatten, dat hier een beteren toestand kan intreden. Of de verbetering van toestand die naar men hoopte zou verkregen worden bij de onderhan- delingen nopens het Verdrag met Belgie dit jaar zal tot stand kunnen komen, valt niet te zeggen. Spreker hoopt, dat Ter Neuzen ver- krijg^n zal, hetgeen liet in dit opzicht wachten mag. Omtrent den financieelen toestand der ge meente is de stemming niet hoog; de malaise die onder de burgerij heerschte is, dat kan niet anders, ten slotte ook van invloed op de ge- meentefinancien. Een oogenblik bestomd dezer dagen de vrees, dat de vermenigvuldigin.gsfac- tor zou rmoeten verhoogd worden tot 2, doch spreker hoopt, dat burgemeester en wethouders ket zullen kunnen terughouden tot 1,6 of 1,7. Ondanks dit, acht hij den toestand volstrekt niet hopeloos, i-ndien er geen andere moeilijk- keclen zullen voorkomen. We leven nu toch in een vooruitgaanden tijd, doch waar de raad staat voor belangrijke beslissingen zal het voor kem zaak zijn bij de behandeling van zaken een aekere behoedzaamheid en lijdzaamheid in acht ts nemen, met het oog op den geschetsten toe stand. Het zal noodig zijn, dat de raad de aangevan- gen taak voortzet, lettende op de algemeene belangen en zonder den tijd te verbruiken voor Met uitvechten van onderlinge geschillen, ge- dachtig, dat, als men met vlift samenwerkt. men daarop zegen mag verwaohten en men dan werkzaam is als goede bestuurders dezer ge meente die aan aller zorgen is toevertrouwd. 1. Notulen. De notulen der vergadering van 12 Novem ber 1.1. worden met algemeene stemmen onver- anderd vastgesteld. De heer VAN CADSAND merkt omtrent de notulen der vergadering van 27 Dec. 1.1. op, dat in de notulen met betrekking tot het ver- plaatsen van een electrische straatlamp te Sluiskil iets venmekl is, dat hij niet kan ge- zegd hebben. Er staat n.l., dat hij zou ge- vraagd hebben een lamp uit zijn tuin te ver- plaatsen, hetgeen niet het geval is, doch wel heeft hij dat gevraagd met betrekking tot de lamp staande in den tuin van de brugwachters- woning. De lamp in sprekers tuin staat daar op z'n plaats. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Van Cadsand de drukproef van de notulen heeft entvangen en dat, indien hij van dit abuis ken- nis had gegeven, zulks had kunnen veranderd worden, dan waren de notulen juist geweest. De heer VAN CADSAND deelt mede dat hij dit moedwillig heeft nagelaten, want dan zou het alleen in de notulen veranderd zijn en dan was daarvan niets naar buiten gebleken. De heer HA ME I/INKU zegt het hier dus voor de tribune! De heer VAN CADSAND: Door die onjuiste vermelding werd bij de betrokken bewoners van Sluiskil een verkeerde meening gevestigd. Er staat een lamp niet op z'n plaats en nu zou ik volgens de lezing in de notulen ook nog ge vraagd hebben om een lamp die staat op een plaats waar die behoort, weg te nemen. Ten- einde dien indruk weg te nemen heb ik dezen weg gevolgd. De VOORZITTER veronderstelt, dat er by den raad wel geen bezwaar zal bestaan, die wij- ziging alsnog op te nemen, maar meent, dat alien het met hem zullen eens zijn, dat het voor het verkrijgen van goede notulen toch meer aartbeveling verdient, die zoo noodig te eorri- geerenj De notulen worden, belioudens bovenstaande opmerking met algemeene stemmen vastge steld. 2. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van den Ontvanger der liegistratie en Domeinen te Hulst, waarin deze in antwoord op een desbetreffend schrijven van burgemeester en wethouders meeueelt gemach- tigd te zijn de speelplaats aan de N. J. Harte- straat aan de gemeente te verkoopen voor 2500. Burgemeester en wetliouders stellen voor niet tot den aankoop van dit speelterrein over te gaan. Zij zijn van meening, dat een speel terrein voor onze gemeente niet noodig is en dus niet in eene behoefte zou voorzien. Het groote bedrag, dat er voor gevraagd wordt ach- ten zij dan ook niet gewettigd, in verband met den financieelen toestand der gemeente. De heer VAN RIET geeft te kennen, met leedwezen kemtis te hebben genomen van het voorstel van burgemeester en wethouders om niet tot aankoop van het speelterrein over te gaan. Het bedroeft hem, dat zij te kennen geven een speelterrein niet noodig te achten, niettegenstaande de stad geheel door water omgeven en doorsneden is ende straten door het toenemend snelverkeer voor speelplaats ook niet veilig zijn. De ouders der kinderen waren dankbaar, dat er nu een speelplaats was, waar ze de kleine kleuters en schoolgaande kinderen rustig konden laten spelen. Ze hebben dan uit hun deur er maar eens een kijkje naar te ne men en kunnen vender rustig zijn. Hij zou het jammer achten indien de raad dit voorstel aan- nam en het speelterrein weer zou verdwijnen. Het bedrag, dat er voor gevraagd wordt kan niet hoog genoemd worden indien men nagaat dat er een 1200 M2. grond ligt, terwijl het in orde gemaakt is met een bek op .gemetsekle muu'r. Indien het aan anderen te koop geboden wercl zou het zeker meer opbrengen, Hij hoopt, dat meerdere Ieden het met hem eens zullen zijn en er een voorstel zal komen om alsnog tot aankoop over te gaan en dat burgemeester en wethouders dan misschier ook wel van hun voomemen zullen willen afstappen. De heer D. SCHEELE moet terstond begin- nen den heer Van Riet zijn illusie te ontnemen, want de eerste spreker die op hem volgde staat op het standpunt van burgemeester en wethou ders, om het niet aan te koopen, daar ook hij van meening is, dat de behoefte daaraan niet zoo sterk is. Hij zal niet ontkemnen, dat het een gemak is voor de omwonenden. De voor- zitter heeft in zijne inleidingsrede te kennen gegeven, dat de raad met betrekking tot de fi- nancien zeer behoedzaam moet zijn en nu zou de heer Van Riet aanstonds wenschen, dat er een besluit genomen werd, dat naar sprekers meening de uitgaven zou bezwaren met een 200 tot 300 's jaars. Er is hier zooveel open terrein te vinden en er zijn bepaalde pun ten waar de kinderen kunnen spelen, zoodat hij betwjjfelt of dit wel zoo erg noodig is. Hij geeft daarom burgemeester en wethouders in over- weging niet in te gaan op den wenk van den heer Van Riet en acht 2500 voor dat terrein veel te veel. De heer GEELHOEDT is het afgedacht van de argumenten van den heer Van Riet, met dezen eens, dat het de motiveering van burge meester en wethouders bevreemdt. Hij is van meening, dat het in plaatsen, die tot eenagen omvang komen principieel gewenscht is, dat men op verschillende punten over open plaat sen beschikt en wanneer men maar voortgaat met alles vol te bouwen blijft er ten laatste geen licht en lucht meer over. Door burge meester en wethouders wordt het niet-aankco- pen ook nog gemotiveerd door den slechten staat der financien, doch in verband daarmede meent spreker dat het meer op den weg van burgemeester en wethouders zou hebben ge- legen clen raad nog wat hoop te geven door de mededeeling, dat zij alsnog zouden trachten het heel wat g'oedkooper te krijgen, in plaats van den aankoop botweg geheel te willen afsnijden. Hij meent, dat dit in de lijn ligt. Er wordt in den tegenwoordigen tijd heel wat voor licha- melijke oefeningen gevoeld. Spreker wijst op 't speelterrein ten gebruike voor de R. H. B. S., dat wel 20,000 heeft gekost. Indien burge meester en wethouders bij den directeur wijzen op het belang, dat de gemeente bij dit terrein heeft, doch dat, in verband met de vroeger verwekte verwachting f 2500 een te hoogen prijs moet worden genoemd, is het misschien wel mogelijk er wat van af te krijgen. Spreker wijst er nog op, dat het terrein te goeder trouw reeds als speelterrein in gebruik is genomen. De. Woningbouwvereeniging heeft daaraan naar" hij vemam ook reeds een kleine f 400 besteed voor de inrichting en het gaat nu z.i. te ver met te gaan zeggen: wij koopen het niet! Hij stelt voor burgemeester en wet houders uit te noodigen een onderzoek in te stellen of er geen middenweg te vinden is, door het terrein goedkooper te krijgen. De heer HAMEL1NK is ook van oordeel, dat I gemeentewerkman moet er ook al eens heen, burgemeester en wethouders hunne motiveering zoodat men die kosten er toch ook bij moet veel te scherp hebben gesteld. Hij wijst verder rekenen. Wel gevoelt hij er voor om zooals de op het punt der agenda waarbij zij voorstellen heer Geelhoedt zegt eens te informeeren of de f 1000 uit te geven voor het laten maken van een uitbreidingsplan der gemeente, nu de ge meente even boven de 10.000 inwoners is ge- komen, terwijl zij het speelterrein als niet noodzakelijk en op grond van financieele over- wegingen niet willen aankoopen. Door den ge- meenteraad is destjjds een uitbreidingsplan vastgesteld, dat van vvege de administratie der Domeinen ter goedkeuring is ingezonden, en daarin was opgenomen het speelterrein, waar- van de gemeente grond had te verwachten, dat het met de straten aar. haar zou worden over- gegeven, aangezien het toch niet te verwachten was, dat Domeinen ze'f een speelterrein zou gaan exploiteeren. Toen Domeinen het uitbrei dingsplan rondom Java ontwierp, zal daarvan ook een begrootdng zijn opgemaakt met een berekening van ontvangsten en uitgaven en dus dat speelterrein ook in de kosten zijn ge- converteerd, en er is dus als het ware een rechtsgrond ontstaan waar de gemeente zich op kan beroepen om dat terrein op billijker voorwaarden aan haar te zien overgegeven. Dat de zaak er op het oogenblik zoo voor- staat is naar hij meent ook een gevolg van de mindere geneigdheid van burgemeester en wet houders om zich hiervoor te interesseeren. De raad heeft al eens meer moeten zeggen, dat hij het met hare opvatting omtrent de nuttig- heid en noodzakelijkheid niet eens was, en het college toen opgedragen te onderhandelen om het in koop te krijgen. Hoe heeft het college nu onderhandeld Daarvan blijkt niets. Er is alleen een brief van den Ontvanger te Hulst over gel egd waaruit blijkt, dat deze gemachtigd is het terrein aan de gemeente te verkoopen voor f 2500. Maar was er dan geen aanleiding om hierover eens op een andere plaats te on derhandelen, n.l. bij de superieuren van dien ontvanger, bij menschen met grootere bevoegd- he.id Het zou aan spreker spijten indien de ge- meenteraad met burgemeester en wethouders zou zeggen: dat speelterrein is er niet noodig en heeft voor de gemeente geen waarde. Hij meent, dat er iets moet gedaan worden voor de jeugd. Zulke open plaatsen zijn noodig en indien wordt overgegaan tot het maken van een uitbreidingsplan voor de gemeente zullen daarin ook wel open pleinen en speelplaatsen voorkomen, dat is een eisch des tijds. Hij meent in deze .*.n het op den weg van burgemeester en wethouders ligt met meer bevoegden te onderhandelen om te trachten te verkrijgen dat het terrein overeehkomstig de gerechtigde verwaohtingen op meer billijke voorwaarden aan de gemeente zal worden Naar aanleiding dezer bespreking mee nen wij te moeten opmerken dat, indien eenig lid een verbetering van de notulen wenscht, wij nog nimmer hebben nagelaten die verbetering ook in de courant te publiceeren, ifidien dit althans onjuistheden betrof, die een verkeerde voorstelling van feiten of zaken geven. Ook een verslaggever staat bloot aan het maken van abuizen. In dit geval is de oorzaak onvol- ledigheid van spreker, welke den voorzitter vroeg of „die" lantaam nog niet kon verplaatst worden, zondeir nadere aanduiding. Dit was wellicht, duidelijk genocg voor snreker en bur gemeester en wethouders, doch niet voor de lezers van een raadsverslag", waarom de ver slaggever er de aaruvulling moP?t bii-faufasee ren en dit uit zijn geheugen deed op grond van hpim voor den geest staande vroegere bespre kingen. overgegeven. De heer DE JAGER wil de kwestie van de nuttigheid en wenschelijkheid erkennen, doch wijst er op, dat het er met de financieele toe stand thans zoo voorstaat, dat het een eisch is, ons te onthouden van niet noodzakelijke uitgaven. Eenige jaren geleden. waren de in- komsten veel hooger en kon alles, doch de omstanidigiheden zijn inmiddels zeer ten on- g-unste veranderd. In 1922 bedroeg het be- lastbaar inkomen f 3.500.000 en werd bij een factor van 1.15 aan inkomstembelasting geind 190.000, doch de toestand is zoodanig ver- minderd, dat de opbrengst voor 1925/26 slechts zal bedragen f 118.000, waarvan nog wegerus kwade posten moet afgetrokken wor den 20.000, zoodat er rest f 98.000. Daaiwan moet twee derden komen ten bate van den dienst 1925, zoodat er voor 1926 rest onge- veer f 32.500. Er is voor den dienst 1926 geraamd f 147.500. Met in aanmerkingneming van die f 32.500, zoodat twee derden der opbrengst over 1926/1927 zal moeten bedragen 115.000, of in totaal over dat belastingjaar 3/2 maal f 115.000, afgerond 172.000. Indien de kwade posten op f 20.000 worden geraamd dan zal de raming moeten zijn 192.00(1, opdat de re- kening over 1926 met geen nadeelig slot zal sluiten. Worden geen buitengewone uitgaven gedaan en blijft het belastbaar inkomen gelijk, dan zal de factor 1,62 kunnen bedragen. Indien er in 1926 echter weer f 30.000 voor steun wor den uitgegeven dan moet de belastingop- brengst bedragen 220.000; komen er dan nog bij de kosten eener te sluiten geldleening van f 37.000 of 40.000 voor de waterloozing dan wordt het wel 230.000 en als alles dan uit- komt zou de factor in plaats van 1,6 of 1,7 wel moeten worden opgevoerd tot 2%. Het is nu maar de vraag of dat in de naaste toekomst door de burgerij kan worden opgebracht, en het bewijst voldoende, dat soberheid en zuinig- heid behoort te worden betracht. We zijn ech ter, vervoigt spreker, helaas slechts zuinig met onzen mond, maar nog niet met daden. Wan neer echter de raad zich in den door hem ge- schetsten toestand indenkt, zal het toch duide lijk worden, dat in de eerste 2, 3 jaar zoo wei- nig mogelijk uitgaven zullen moeten worden gedaan en voorzichtigheid geboden zal zijn. Want de zaak staat er zoo voor dat, als a voor zijn liefhebberijen opkomt, b voor de zijne en c weer voor andere en op die manier geen sprake kan zijn van bezuinigen, het dan zal worden: zet je portemormaie dan maar open en betalen Sientje De VOORZITTER meent, dat men nu niet al te pessimistisch moet worden. De heer VAN RIET wijst er op, dat men niet moet meenen, dat het speelterrein alleen ten dienste is van de buurt waarin het gelegen is. Uit geheel de stad kunnen daar kinderen onder geledde van een grooter meisje gebracht wor den om er te spelen. Het is niet alleen voor de huurders van de Woningbouwvereeniging of voor die van de overzijde van het kanaal, het is ten dienste van geheel Ter Neuzen. Een. zeker soort menschen is reeds met een speelterrein zoowel voor zich als voor hun kin deren gedekt op een door de gemeente aange- legd speelterrein, laat nu de gemeente dit speelterrein ovememen ten gerieve van de kin deren van een ander soort menischen. De heer VAN AKEN geeft te kennen, dat hij, al was de toestand der financien rooskleuri- ger, toch bezwaar zou hebben om het speelter rein voor den thans gevraagden priis te koo pen. Er komt dan nog onderhoud by en de vroegere toezegging niet meer van kracht is. Hij zou echter willen beginnen met op deze vraag afwijzend te beschikken. De heer VAN DIJKE is van oordeel, dat al moge de financieele toestand ook droevig zijn, dit toch nog geen reden zou behoeven te zijn om van dien koop af te zien, indien de ge meente later desgewenscht ook op andere wij ze over het terrein zou mogen beschikken is dat zijn geld altijd waard. Er is daar in de omge- ving wel grond verkocht voor f 7 per M2. De vraag kan dus zoo duur niet genoemd worden. lets anders is, dat voor dezen in het vooruit- zicht wend gesteld dat het zoo goed als gratis zou worden overgegeven en dan is de vraag wat hoog. Aan een poging om te trachten het goedkooper te krijgen kan hij dus wel mee- werken. De heer D. SCHEELE wijst er op, dat de heer Van Riet in tweede instantie er op wees dat het speelterrein voor geheel Ter Neuzen zou zijn, maar dan klopt toch daarop niet zijn beweren in eerste instantie, dat de moeders maar even de deur hebben open te doen om een oogje op hun kinderen te houden. Hij kan met die meening dus niet instemmen en blijft het alleen voorzien in een behoefte der buurt noe- men. Hij acht het ook 't best, dat het voorstel van burgemeester en wethouders wordt aan- genomen en met betrekking tot dat speelter rein gezegd wordt: daar willen we van af. De heer GEELHOEDT merkt op, dat, als men den heer Van Aken hoort redeneeren, deze het geheel met hem eens is. Hij zou zoo zeg gen, laat burgemeester en wethouders dan hun voorstel terugnemen en nog eens onderhande- lingen aanknoopen met den directeur in Mid- delburg. Door aanneming van het voorstel van burgemeester en wethouders zouden de onder- handelingen worden afgebroken en misschien anderen aan het bod kunnen komen om er bouwterrein van te maken. Indien burgemees ter en wethouders voldoen aan den hier door meerderen uitgedrukten wensoh om verder te onderhandelen houdt men zelf de lijntjes in handen. De VOORZITTER meent, dat men het voor stel moet losanaken van de financieele kwestie. De geschiedenis van het speelterrein dateert al van een jaar of 5 geleden, toen een plan van Domein werd goedgekeurd, waarin een speel terrein was ontworpen en we alien in den -waan verkeerden, dat we dit speelterrein voor nie mendal, voor f 500 of misschien voor 1000 krijgen zouden. Dat is nu wel in hoofdzaak door wisseling van personen mislukt. Er werd bericht, dat de gemeente alleen door aankoop in het bezit daarvan kon komen. Toen hebben burgemeester en wethouders in opdracht ran den gemeenteraad zich tot den directeur van Domeinen te Middelburg gewend en het gevolg van dat schrijven is nu de kennisgeving van den ontvanger te Hulst. Burgemeester en wet houders hebben zich dus bereids tot den direc teur gewend, doch hij is ook van oordeel, dat, indien men nog eens verder ging, met de vraag het voor een lageren prijs te krijgen, met het oog op de geschiedenis dezer zaak, men niets iets verkeerds zou doen De heer VAN AKEN heeft geen bezwaar om verder te onderhandelen, doch meent, dat men dan toch niet eerst kan uitspreken dat men, het gaat koopen. De VOORZITTER acht dit laatste ook niet noodig. Men kan eerst onderhandelen en het resultaat aan den raad voorleggen, die dan heeft te beslissen wat gedaan moet worden. Hij zal, als zijnde dit van de verste strekking eerst het voorstel van den heer Geelhoedt in omvraag brengen. Dit wordt aangenomen met 9 tegen 4 stem- men. Voor stemmen de heeren Geelhoedt, R. Scheele, Verlinde, Freriks, Colsc-n, Hamelink, Van Driel, Van Dijke en Van Riet; tegen stem- men, de heeren Van Aken, D. Scheele. Van Cad sand en De Jager. b. Een schrijven van L. J. van Driel, waar in deze bericht zijne herbenoeming tot lid van het Burgerlijk Ai-mhestuur aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van H. J. Colsen, waarin deze bericht zijne herbenoeming als lid van de Oommissie van Toezicht op het lager onderwijs voor Sluiskil en Driewegen aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van C. F. Kohler, waarin deze bericht zijne herbenoeming als lid der Comimissie van Toezicht op het lager onderwijs voor de kom, aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een schrijven van A. Dees Jacz., waarbij deze bericht de benoeming tot lid der Schat- tingscommissie bedoeld in artikel 57 der Wet op de Inkomstembelasting aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. f. Proces-verbaal van de op 23 December 1925 ten kantore van den g-emeente-ontvanger g-ehouden kasopneming, waarbij is gebleken, dat het restant gedeelte van het batig slot der rekenimg over het dienstjaar 1923 bedraagt 16.337,69, dat de inkomsten over den dienst 1924 hebben bedragen f 543.418,1212 en over den dienst 1925 f 309.557,72%, samen f 869.313,54 en dat over 1924 was uitgegeven f 518.776,78%, en die over den dienst 1925 f284/839,88%, samen 803.616,67, zoodat in kas moest zijn f 65.696,87, overeenkomer.de met de aanwezige gelden en geldswaardige papieren. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een verklaring van de N. V. ,,De Hoop'' dat door haar de voorwaarden worden aan- vaand, waaronder vergunning is verleend tot het leggen van een riool in gemeentegrond. Aangenomen voor kennisgeving. h. Een schrijven. van gedeputeerde staten van Zeeland, d.d. 29 December 1925, houdende bericht, dat hunne beslissing op de gemeente begrooting voor 1926 is verdaagd tot 1 April 1926. Aangenomen voor kennisgeving. i. Verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim in de kom der gemeenten over' 1925 luidende als volgt: De commissie tot wering van schoolverzuim in de kom onderging eenige verandering in samenstellimg door het bedanken van de heeren J. B. Galle en F. de Bakker, die vervangen werden door de heeren C. Leunis en P. P. de Bakker. Behandeld werd een geval van volstrekt schoolverzuim van een 12jarig meisje, dat vroeger leerlinge was van de 7de klasse der Ned. Herv. school. De ouders legden na de waarschuwing eene doktersverklaring over, dat het kind niet in staat was ter school te gaan. Voor betrekkelijk schoolverzuim werd opge- treden in 74 gevallen, waarvan 30 voor reke- ning kwamen van de bijzondere school te Drie wegen, 20 voor de openbare school C, 11 voor de Ned. Herv. school, 7 voor de R. K. school, voor de U. L. O.-school in de Grenulaan, "2 voor de bijzondere school te Zoutespui, Axel, 1 voor de openbare school A, en 1 voor de by- zondere school te Othene, Zaamslag. Het meest opvallend is het feit, dat het grootste aantal verzuimen viel in den tijd van het erwten trekken. Het werd in 30 gevallen als reden opgegeven. Het liep uiteen van e6n schooltijd tot 20 schooltijden. Het kwam veel voor bij de leerlingen van de 7e klasse; blijk- baar meenden de verantwoordelijke personen dikwjjls, dat voor deze ouderen de leerplicht wel niet meer zoo streng zou worden gehand- haafd. Het erwtentrekken vond ook plaats bij jongere kinderen, van, de 5de en van de 3de klasse, eenmaal zelfs buiten, weten van den vader bij een kind van de tweede klasse. Ter verontschuldiging voerden sommige ouders aan de kommervolle omstandigheden. Eene moeder verlaten vrouw kon 't geld niet missen. Een vader zat al lang werkeloos en had te zor gen voor enkele kinders, waaronder een abnor- maal. Een ander huisvader, met 4 kinders, was 3 maanden ziek geweest en had eene operatie ondergaan. Weer een ander was onder dokters behandeling, en had 10 kinders te zijnen laste. De meeste ouders kwamen er eerlijk voor uit, dat ze aangelokt waren door het vele geld, dat de kinderen met dezen in hun oog niet te zwa- ren arbeid konden verdiemen, en dat nog al eens gebruikt werd voor aankoop van kleeren. Sterk af te keuren viel de handelwijze van een paar aansprakelijke personen, die uit anderen hoof- de voldoende inkomsten genoten. Zoo in een gezin, waar de vader geregeld werkte, en waar van twee meisjes van 18 en een van 20 jaar meeverdienden; eveneens bij een man, die een vast weekloon had en van wien twee groote jongens inkomsten hadden. Hulp bij het poten van aardappels voor eigen gebruik, weixl vier maal aangegeven als reden van eenig schoolverzuim. Een kind verzuiir.de eenige schooltijden om wat graan te rapen, een ander om voor vader bieten te rooien. Van een kind werd beweerd, dat het eten had moeten zoeken voor de konijnen; twee bleven een schooltijd weg om eene kar schelpen te halen van de zee. Kleeren halen,, in Gent of Selzaete, soms in verband met het bijwonen der eerste coramu- nie, was oorzaak van een dag schoolverzuim bij een drietal andere kinderen. Een kind was mee geweest voor het doen van een, bedervaart. Opmerkenswaardig is, dat de maatregel om van gemeentewege eenige schoolkleeding be- schikbaar te stellen, flink meewerkt om het schoolbezoek te bevorderen; slechts eenmaal bleef een kind weg wegens gebrek aan Hem pen. Ziekte van niet te emstigen aard, hoofdpijn, keelpijn, pijn in den buik, lichte ongesteldheid, werd zeven maal aangevoerd. Was daarvan tijdig behoorlijk op school kennis gegeven, dan zouden de aansprakelijke personen zich allicht een. gang naar de commissie bespaard hebben. Bij werkelijke ziekten is er geeni sprake van ongeoorloofd verzuim. Eene zeer enkele maal bestond eenige twijfel aan de juistheid van de gegeven reden en scheen de ziekte maar voor- gewend. Hulp in de buishouding, meestal orndat de moeder het bijzonder druk had, of doordat deze uit werken ging bij anderen,, deed zeven malen dienst. Het leerplichtig kind moest dan op huis, winkel of kleinere kinders passen, of het deed boodsohappen. Voor familiebezoek, meestal een een-daagsch uitstapje, soms ook voor een verblijf van enkele dagen, verzuimderi een zestal kinderen. Een. paar kinderen bleven uit school weg wegens familieomstandigheden. Van zeer groot belang blijkt het te zijn, dat tegenwoordig de overtredingen steeds spoedig ter kennis van de commissie komen. Deze is daar-door in staat vlug over te gaan tot het in- stellen van een onderzoek en tot het uitbrengen van een rapport, zoodat snel kan worden in- gegrepen en uitbreiding van het schoolverzuim moeilijker wordt. De commissie blijft prijs stellen op een mon- deling onderhoud met de opgeroepen aanspra kelijke personen; komen zij niet opdagen, dan worden ze meestal aan huis bezocht. Bij her- haling van het feit wordt wel eens schriftelijk dringenid gewaarschuwd. Riep de commissie vroeger, en met goed ge volg, somtijds hulp in van de politie, dit is in het afgeloopen jaar heelemaal niet noodig ge weest. Aan medewerking en voorliehting van de hoofden der scholen ontibrak het nimmer; meer- malen werden reeds tevoren, zeer gewaardeer- de aanwijzingen ongevraagd toegezonden. De indruk van de commissieleden is, dat de Leerpliohtwet hoe langer hoe meer begir.t in te burgeren. Moge het schoolbezoek in het komende jaar wederom beter zijn dan in de voorafgaande jaren! Aangenomen voor kennisgeving. j. Het raadsbesluit van 17 December 1925 tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1925, voorzien van het bewijs der goedkeuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. k. Verslag van de raads-commissie tot on derzoek van de door den heer N. A. Hamelink genoemde klachten Hieromtrent worden overgelegd de volgende stukken: 1°. Een schrijven namens den Commissie d.d. 28 December 1925, aan den raad: De Raadscommissie, ingesteld bij raadsbesluit van 11 October 1925, tot onderzoek der door het raadslid, den heer Hamelink, in de raadsverga-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 5