■7 Groote Opruiming Nouveautes in Dameshoeden, een prachtige STALENC0LLECT1E J. v. WESTEN, Veerttraat, Zaamslag. Zelfstrikkers (Dassen) Rerkboekeo en Bijbels Thermometers, Uitgifte van eene L. SMITS Tafelloopers. JE ADRES Pin en acflere RooktafelbenooDiidiiedeD. JAC. DIELEfflAN, ■■■BbBBBBI Concert- en Bioscoopgebouw de prachtige film Peggy m'n Schat HOFSTEDE Bouw- en Weiianden aan groota korting van alle aanwezige Goederen. eennetteOienstbode FIRMA P. J. VAN DE SANDE 1 EXTRA-AANBIEDING Groote Opruiming van een partij LOUIS VERLINDE, Torenmaizena Heeren LandbouMrers Firma D. J, OGGEL te Axei. SP0TK00PJES in alle Afdeelingen. W Zie etalage's. IN Voorjaarszaalgranen ZenuwlijdersStaat opUw heil is nabij voor Sigaren, Sigaretten en Tabsk, is Heerengracht No. 1. mm i AD V ERTENT1EH. DANKBETUIGING. Openbare Verkooping Plaatwerkso in iijst Firma WARRENS Co., VERHUISD: eon Arbeiderswoning, Voor het a.s. seizoen ontvaogen van Dames- enlHeerenstoffen, A, F. VOERMAN-DE PAUW van 10 pCt. tot 40 pCt. korting. Firma P. J. VAN DE SANDE 5 °/o Eerste Hypothecate Obligatieleening. Koers van uitgifte 100 °/0. Voor de levering uwer KUNSTMESTSTOFFEN houdt zich beleefd aanbevolen Sebloemde Papieren Waarom Algemeen depot: Apotbeek F. TUYPENS, Houtbriel 24, St. Nicolaai, :'W HEDENAVOND. Aanvaug 8 uur. Drama in 8 Acten. Buitengewoon schitterend Paramount-fFmwerk, Parket 0,80, Eerste Rang 0,60, Tweede Rang 0,40 en Derde Rang 0,25. DINSDAG 16 FEBRUARI 192 6. HET NIEUWE TOONEEL - GENT Mfc e Op den 12den Februari a;s., hopen •nzegeliefde Ouders,Behuwd-en Groot- euders CORNELIS DE REGT EN P1ETERNELLA VAN HERMON, hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen nog vele jaren in ge- zondheid moge sparen, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Biervliet, 8 Februari 1926. Met dezen betuigen wij onzen hartelijken dank aan den WelEdel Zeer Geleerden Heer Dr. Van Pienbroek en Zuster Koole, voor de zorgzame verpleging, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, den heer C. K O L IJ Uit alter naam, J. P. KOLIJN. Ter Neuzen, 10 Februari 1926. Hiermede betuigen wij onzen harte- Itjken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden van onzen innig geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, den heer F. DE JONGB Mz. Namens de Familie, F. DE JONGE, Axel, 9-2-'26. Steenovens. ten overstaan van Notaris H. VAN MAZIJK te Sluis, op Dinsdag 16 Februari 1926, des nam. la/2 uur, in 66ne zitting, ten verzoeke van de Familie HU1JSSEN, in het Hotel „Het Hof van Brussel" te Sluis van De uitmuntende, gunstig gelegen met zeer goede GEBOUWEN en met bijbehoorende uitstekende LANDE- R1JEN, samen groot 27.70.00 H.A. (62 Gemeten 184 Roeden), gelegen te Aardenburg, Draaibrug, aan de Provinciale- en Rijksstraatwegen. Aanvaarding: Gebouwen, Erf, Boom- gaard en Weiland, 15 Mei 1926. Bouwland, rooven oogst 1926. Te veilen in 6 perceelen. Gelden a 43/4 op le hypotheek be- schikbaar tot 60 der koopsom, voor 5 jaar vast. Breeder omschreven bij boekjes welke verkrijgbaar zijn bij genoemden Notaris. Te pachten bij inschrijving voor den tijd van een jaar 1926, de navolgende gelegen te Zwartenhoek, Westdorpe, bewoond door E. PladdetInghels, waar de inlichtingen te bekomen zijn. le perceel Bouwland, groot 13 stukken, ter grootte van 14.70.00 H.A. (3297 Roedtn), ieder perceel ook afzonderlijk te pachten. 2e perceel Bouwland, groot 14 stukken, ter grootte van 14.76.00 H.A. (3336 Roeden), ieder perceel ook afzonderlijk te pachten. 3© perceel Weiland, groot 2.65.00 H.A., (5'Gemeten,274,50.)" De stukken zijn alien groot 207 tot 306 roeden. Inschrijvingsbiljetten in te zenden voor of op 17 Februari, aan G. LU1JK—Peers, Vlake (Zeeland). Firms P. J. VAN PB 8ANDF- wegens overpfaatsing van het Mode-Magazijn „DE ZON" naar Noordstraai ©9, Tevens ontvangen de nieuwste Beleetd uanbevelend, Nieuwstraat 46. Tel. 160. TER NEUZEN. van Donze-Visserstraat 66 naar Sieenkamplaan 63. J. F. EMMANEEL, Schilder, TERSTOND GEVRAAGD voor dag en nacht, wasch aan huis. Adres: JAC. BEDET, Van Steenbergenlaan 2. Uit de hand te koop staande en te bevragen bij Pletei* Haak te Axel, (Schapenbout), - MAGAZIJN VAN BEHANGSELPAPIER, ENZ, ENZ. TER NEUZEN. DE STAALBOEKEN VAN BEHANGSEL- PAP1EREN EN RANDEN VOOR 1926 ZIJN GEREED EN BEVATTEN EEN MOOIE SORTEERING AAN ZEER CONCURREERENDE PR1JZEN. VOOR WEDERVERKOOPERS SPECIALE PRIJZEN. -: uitsiuitend Engelsche en Schotsche Stolfen voor Maatwerk. Prima cocpe. Nette afwerking. Staien franco op aanvraag. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, t/m 17 dezer Zie de W I T T E in onze e t aa g e 1 NOORDSTRAAT 51-53 TER NEUZEN Beleefd aanbevelend, Nieuwediepstraat 15, TER NEUZEN. TER NEUZEN. Het is overal bekend en Pudding is? De grootste concurrent. ••e®eeee»ee9®®©e$c J Zlekten van de Borst 9 Verwsarlocsde Verkoudheden 1 Jhron. Bronchitis 9 KaSarrhe Asihraa O.a. bij: J. J. KENSE. A. VAN OVERBEEKE-Leunis. A. VAN WIJCK. M. VAN DIXHOORN. J. R. PLATTEEUW. Firma P. J. VAN DE SANDE. Greet 25.000.— in stukken van 500,—, 250,— en 100, ten laste der Hervormde Kerk te Axel. De ondergeteekenden hebben de eer U te berichten, dat vanaf 4 Februari tot IS Februari 1926, de inschrijving op bovengenoemde leening is opengesteld bij hunne kantoren te Tor Neuzen en Vlissingen. Inschrijvingen worden kosteloos aangenomen, prospecti en inlichtingeft worden gaarne verstrekt. J. E. J. JURRIJ. DE KOSTER Co. NOORDSTRAAT 70. TER NEUZEN. als vroeger weer op bestelling te bekomen Beleefd aanbevelend, Axel. F». KOOLE. Firma P. J. v. d. SANDE. Ter Neuzen. Iedereen gebruikt heden bij de minste ontsteltenis op de zenuwen, DE YVONDERBARE POEDERS VAN HET WITTE KRUIS Omdat deze onfeilbaar zijn tegen vele zenuwziekten Hoofdpijn, Scheie hoofdpijn (migraine), pijn of scheuten in de tanden, pijnlijke maandstonden, kortom alle zenuwpijnentegen alle koortsachtige gesteltenistegen rheumatiek, fleuricijn, jicht, enz ZONDER GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID. Te.Hulst bij dhr. Hartogh-Verwilghen te Axel bij dhr, 'tGilde; te Ter Neuzen bij dhr VAN WlJCK, Firma VAN Overbeeke-Leunis en dhr. Ribbens. In doozen van Fr. 2, Fr. 5,25 (driedubbele) en Fr. 10 (zesdubbele). Benevens een prachtige sorteerirg van alle soorten Aanbevelend, Heerengracht 1. f TER NEUZEN. Zeer ^pannend en vol prachtige opnamen. BIJPROGRAMMAWereidnieuws. Actueel. Zugerland. Natuur. Kiespijn. Klucht in 2 Acten. PRIJZEN DER PLAATSEN Plaatsbespreklng van 6—7 uur. Opvoerlng van Tooneeispel in 3 bedrijven. MMMMMrififflH'rir f ~in a -7:- ..i> - •.-..••'..••a-'':* "V'-: -. DE ST ALENCOLLECT1E VOOR VALOURS, INGRAIN, LARGO, LINCRUSTA, AMERIKAANSCHE KLEUREN- WEELDE, KUNST VAN EIGEN BODEM, ENZ. WORDT OP AANVRAQE QAARNE TER INZAOE GEZONDEN. FLUWEELEN "C ":t C 'f (strottenhcofd, luchtpijp, longen) Het geneesmiddel voor deze kwalen zijn de SALSEMPILLEN van H. VAN AKEN, Apotheker- Specialist te Selzaete. Bij het gebruik zal men ondervinden 8 dat de hoest onmiddellijk bedaart en na enkele dagen geheel wijkt. Het opgeven wordt gaandeweg minder en verdwljnt in enkele weken. De dofheid, de reutelgeruischen, het gevoel van drukking op de borst. de steken in de zijde en al de andere objectieven of pijnverschijnselen worden minder en verflauwen; de J* ademhaling wordt gemakkelijk en 2 ruimer; een duidelijk teeken van 2 een grootere doorgankelijkheid voor lucht van de longende slijmvjjezen J en in het algemeen alle weefaels 2 worden helderder gekleurd en woi- den steviger; een duidelijk teeken van een betere oxydatie van het bloed 2 in de longblaaajes. Apoth. van Aken's BALSEM- PILLEN worden sinds jaren met goed gevolg toegepast, SVerkrijgbaar in doosjes van f 1. bij a po the hers en drogisten. ft Eischt bij aunkoop de handteekening H. v. AKEN rond het doosje. Import, t SCHULTE en THIEME 2 Postbox 55 Middelburg Goedkoope Winkel Groote opruiming Millionair zonder geld

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 4