GEMENGDE BERICHTEN. MET EEY SCHOP EEN SIAG OP HET VOORHOOFD. DE VAiRT SE3TREMD. Men meldt aan de „Maasb." uit Neder- weert Vrijdaganiddag by het plaatsen der nieuwe ijzeren brug orer de Zijid'V^ illems^aait aldaar. bad een zelden voorkomend oageval plaats. Tengevolge van bet onklaar raken der lier, kwam het gedealte brug, hetwelk op dat moment tusschen den* geplaatsten bok en de drijvende kraai boven den wa'er- spiegel hing, met een gewaldigen plof in de vairt t9recbt, daarby bok en kraan met aich medeslepende. De kraan ging zelfs overeind staan. De daarop zijnde arbeidera wisten zich gelukk'g te redden. Alleen de machinist liep eenige kneuzingen aan het been op. Da vaart is hierdoor ge- stramd, terwijl overigans de materieele schade betrekkelyk gering is, doorda? alles in het water terecht kwam. DO0DDESLAGEN. Te Venlo is een 28-jarige ambtenaar by de electrische centrale, die belast was met de bediening van den electrische hijsch- kraan en bezig was aan de herstelling van den mechinischen laadbak, door dea zwengel van het mechanisms gegrepen en over de leaning der brug naar beaeden geworpen. Met verpletterden schedel werd hy naar het R -K. Gisthuis overgebracht, waar 3lechts de dood kon geconstateerd worden Te Heesch is in hechtenis genomen een jongeman, v. G. genaamd. ELij wordt verdacht van ernstige mishandeling, ge- pleegd op een gebrekkig meisje, E. genaamd. Hy heeft haar mat een schop een slag op 't voorhoofd toegebracht, die zoo vreeselijk is aaogekomen, dat de ontboden geneeshaer haar overbrenging naar het ziekenhuis te 's-Hertoganbosch noodig oordeelde. De toestand van het slachtoffer is levens- gevaarlyk. v. G., die nog geen 20 jaren telt, staat gnnstig bekend, evenals zijn ouders. Van andere zyde wordt de volgende lezing gegaven Tusschen van G. en E. bestond al langen tyd een niet vriendschappelyke verstand- honding. E meeade, dat van G. opzettelyk voor zya deur lawaai had gemaakt en toen laatstgenoemde voorbjjkwam, vroeg E. rakenschap over de vermeende verstoring van nacht- of avondrust. Van G. betuigde zijn onschuld, wat niet belette, dat E den zandryder v. G die op zjjn kar zat, met een pnnthaak te lijf ging. Van G. nam een schop of had die in de hand en sloeg daarmeezear ongelukkig trof dit gevaarlijk wapen de zuster van E., die tnsschenbeide kwam, en wel zoo, dat de schedel werd gespleten. E was gewond aan den duim. Van v. G. waren de kleeren verscheurd. De dader is naar 's-Hertogenbosch ge- transporteerd, om gehoord te worden. EEN NIET FORTUINLIJK BEGIN. Een paartje was getrouwd en had het gemeentehnis van Schoterland verlaten. Nog even wari er aangestoken, om het hengdijk feit te beklinken daarna werd de toeht naar huis aanvaard. Toen begon al dadelyk de tegenspoed Op den hoek by de feestzaal brak het tu:g. De dogear, waarin het paartje zat, sloeg voorover en het tweetal lag met den koetsier op de keien van de Vieesehnaarkt. Het tuig werd gerepareerd en de tocht zou wo'den herrat, maar men uitte zich zoo luidrachtig, dat de po'itie er by te pas kwam. Het slot was, dat de bruidegom voorloopig werd opgeborgen. AUTO VERBRA.ND. Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur reed op den Maassluisschendyk by Vlaardingen een vi^rwielig motorrytuig (luxe vrachtwagen) bestunrd door den eigenaar J. van Dijk, wonende te Schiedam. Plo'selirg zag van D. vlammen onder zijn voeten, waarop hy onmiddellijk uit den wagen sprong. In een oogwenk stond het motorrijtuig in lichte laaie. Het motorrijtuig is geheel verbrand. Verzekering dekt de schade. ASJTO-ONGELUKKEN IN DEN MIST Te Hoorn reed een auto op het Keern, even voor den spooroverweg, tengevolge van de mist in de sloot. De chiaffeur kon zich in vei'igheid brengen. Na eenige uren hal men met vereende krachten ook den wagen op het droge gehaald. Nog een auto-ongeluk, tengevolge van den mist gebeurde op den Westerdijk. De batrokken wagen kwam er minder goed af. Hy reel tegen het lage muurtje op die hoogte en verloor zijn twee voorwielen waardoor hy kantelde en in de helling bleef steken. Da eigenaar, de hser Zyp, van Purmerend, bleef met zijn drie passagiers ongedeerd, doch de wagen werd geheel vernield. 5LEEP3GHIP VERLOREN. De Zondagmiddag te IJmuiden binnen- gekomen Argentynsche zeesleepboot Schiffs- bau rapporteert naby Terschelling een zeelichter te hebben verloren, welke ge- zonken is De bemanning bestaande uit 4 personen, is vermoedelyk omgekomen. EEN BEMINNELIJK ECHTGENOOT. Door de politic te Velseroord is assis tance verlsend ten haize van H. D. in de Kalverstraat aldaar. In dronkenschap had de man zjjn vronw en kinderen in het hoist van dea nacht de deur uitgejaagd en daarna alles in zijn woning kort en klein geslagen. De vrouw en de kinderen werden door buren opgenomen. HUISELIJK DRAM4 TE HAARLEM. Vrijdagavond vervoegde zich aan het po- litiebureau te Haarlem de 51-jacige M. H. B., wonende in de Rozenprieelstraat 60, aldaar. Hy deelde mede, dat hy zijn vrou w vermoord had. De officier van justitie, de comm is saris van politie en eenige recher- cheurs begaven zich naar de woning, waar zjj by aankomst het lyk van de 49 jarige vrouw van D. vonden. De reeds ontooden geneesheer had den dood vastgesteld. Vol- gens zijn verklaringen moest de vrouw des avonds omstreeks 11 uur vermoord zyn. Zjj had verscheidene steken in de borst en eenige sneden over den arm. Uit het onderzoek is gebleken, dat de vrouw in buitenechtelijke verhonding leefde met een anderen man, waartegen B. zich verzette. Hy had reeds verscheidene malen getracht, zjjn vrouw op het goede pad terug te breDgen. D s avonds heeft hjj zyn plan, de vrouw te dooden, indien zjj hieraan geen gevolg gaf, uitgevoerd. Daarvoor had hjj eenige messen gekocht. Hjj kreeg weer twist met zyn vrouw over de kwestie, welke uitliep op den moord. B. is ter beschikking van de justitie ge- steld. Hjj stond bekend als een goed workman en huisvader. De moord had plaats, terwjjl de drie kin deren boven sliepen. Het lyk van de vrouw is naar het St. E'isabeth ziekenhuis over gebracht. MET EEN PATROON GESPEELD. Een patroon, die met kru;t was geladen werd door een kind van den heer D., wonende Brusselschestraat te Maastricht a's speeigoed gebruikt.. Plotseling doordat erop geslagen ward, sprong de patroon uit elkaar De kleine kreeg ernstige brandwonden aan gezicht en handen. De G. G. D. verl >ende de eerste hulp. TOEN DE LANDMAN ZIJN BANK- BILJETTEN MISTE. Bjj het verrichten van eenige werkzaam- heden aan zyn varkenshok, merkte de ar- beider v. d. Y. te Terwispel niet, dat zjjn portefeuille uit den buitenzak van zijn jas viel. Toen hjj later zijn portefeuille miste en een onderzoek instelde, vond hjj de overblyfselen in het varkenshok terug. De inhoud, bestaande nit acht briefjes van 25 was echter verdwenen. In de uitwerpselen der varkens vond men later snippers der biljetten terug. EEN BOOT ONDER WATER GETROKKEN. Te Delft is in de Schie ter hoogte van de Zweth een geladen spoelingschuit van den heer Ruigt te Pjjnacker onder water getrokken door een sleepboot, die de schuit sleepte. De schipper van het vaartuig, wiens naam niet bekend is, verdween in de diepte en verdronk. EEN GEVAARLIJKE STOEIPARTIJ Zaterdagavoni omstreeks halfzeven heeft er aan het Buitenhof te Den Haag tusschen twee loopjongens een stoeiparty ptaats ge- had, welke zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. De twee loopjongens, de 18jurige K. S wonende op de Lunge Bees ten markt en de 18jar!ge K. K. uit de Zuilingstraat waren aan het stoeien en spelenderwjjs trok een der beide jong ns een mes en zeide tot zijn kameraad: „Loop er eens in als je durft". In de vaste overtniging, dat bij het mes terug zou trekken, maakte de ander een voorwaartsche beweging, waardoor het mes in zyn borst drong, even onder de hartstreek. De jongen zakte hevig bloedend ineen. De in alleryl gewaarschuwde Geneeskun- dige Dienst vervoerde hem naar het zieken huis, waar men zyn toestand van dien aard oorieelde dat een R.K. priester gevraagd werd den jongen de H. Sacramenten der Stervenden toe te dienen. Men vreest voora1 dat. het bloedverlies hem kwaad gedaan heeft. De tweeds jongen, door wiens schuld het ongeluk eigenlyk gabeurd is, is door de politie gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. Een nader onderzoek zal uit moeten maken in hoeverre hem hier schuld treft. ZIJN ZWAGER VERMOORD. Uit Soost meldt men aan V. D. Zondagnamiddag omstreeks 4 uur heeft hier een moord plaais gehad. J. Martens. Rijksweg worker, heeft met een revolverschot zjjn zwager A. Roest gedood. R. was een oppassend gera.-werkman, gehuwd en vader van twee kinieren. M. was van den echt gescheiden en maakte meermalen tuisbruik van sterken drank. Tjjdens het echtschei- dingsproces heeft R. een ongunstige ge- tuigenis ten opzichte var. zjjn zwager af- gelegd Tengevolge waarvan M. een wrok jegens hem kossterde. De misdaad had plaats naby den Lasanisberg. De getroffsne liep nog een tiental passen en viel toen dool neer. De moordenaar werd korten tijd daarna gearresteerd. De vrouw van den moordenaar had dien middag voor een familie op den Lasanlsberg gekookt en had haar zwager R. verzocht baar te willen komen halen, daar zjj bang was, voor een ontmo-ting met haar man. Toen M. zyn vrouw met R. zag ontstond een korte woordenwisseling met het bekende nood- lottig gevolg. IN HET WATER GEVALLEN. Terwjjl hy aan het groenten spoelen was, is de tuindersknecht J. Th. H. te 's GraveDhage bljjkbaar voorover in he{ water gevallen, waarbjj hjj grootendeels in de modder verdween en gestikt is. Pogingen van even na het gebeurde ter plaatse gekomen arbeiders, om de levens- geesten van het slachtoffer, die eer. weduwe met elf kinderen nalaat, weer op te wekken, bleven zonder resultaat. ONEERL1JKE BR1EVENBE3TELLER. Door de recherche is Zaterdag aange- houden de 30 jirige brievenbesteller P. M., wonende aan den Z. 0. Buitensingel. Deze werd ervan verdaeht zich brieven toe te eigenen, welke geld bevatten, en deswege volgde de recherche hem op zyn bestel'ings- ronde. Na afl >op hiervan is hjj aangehouden en naar het bureau overgebracht. Bjj visPatie werden vijf brioven op hem bevonden, in een waarvan z'ch een bedrag van vjjf gulden bevond. Bjj zyn verhoor bekende de man zich herhaaldeiyk aan diefstal van brieven te hebben schuldig gemaakt Hy is in voor- loopige bewaring gesteld. PORTEFEUILLE VERLOREN. Een jongeman te IJmuiden zou in het huweljjk treden. Hjj bad een geldsom opgespaard, waarmede hjj vroeg op stap ging om inkoopen te doen voor zjjne won.ng. Doch wie beschrjjft zjjne ont- steltenis, toen hy, in Velseroord gekomen, bemerkte zyn portefeuille met bjjna f 500 verloren te hebben. Da teleurgestelde bruidegom moest geholpen worden, daar de eerlijke vinder tot heden vergat zich aan te melden. EEN WERKLOOZE VERMOORDT DRIE DORTERS. Naar de „Tag" uit Moskou verneemt, heeft een werklooze in de kliniek aldaar den zenuwarts dr. Meisel en daarop den in een aangrenzend vertrek aan hat werk zjjnden tandarts Meitscharskidoodgeschoten. Den te hulp snellenden eerste arts dr Hirschfeld verwondde hij zwaar door twee schoten. Toen pleegde hjj zelfmoord. De toestand van dr. Hirschfeld is hopelocs. KAMER VAN KOOPH. EN FABRIEKEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TE TER NEUZEN. In de j.l. Zaterdag gehouden vergadering werd herkozen tot Voorzitter, de heer J. A. van Rompu, tot voorzitter der afdeeling groot- bedrijf, de heer P. A. Neeteson en tot Voorzit ter der afdeeling kleinbedrijf, de heer G. Ste vens; als plaatsvervanger van laatstgenoemden de heeren L. de Feijter en J. M. Oggel. De Voorzitter opende de vergadering met een gelukwenseh aan de leden, en hunne fami lie, zoo voor hun persoon als in hun zaken. Hij feliciteerde de herbenoemde leden, ver- welkomde het nieuwe lid de heer L. Smits, en bracht hulde voor de wijze waarop het afgetre- den lid, de heer Catsman, die blijkbaar wegens een mi'sverstand niet in de Kamer is terugge- keerd, in zijn zittingsperkwle zijn taak heeft verricht, betreurende, dat men in het vervolg diens advies moet missen. Met instemming der Kamer wensehte hij den door ziekte verhinderden heer De Feijter spoe- dig herstel toe. Met betrekking tot de werkzaamheden der Kamer en het overzicht van den algemeenen toestand sprak hij voorts als volgt: Met betrekking tot de werkzaamheden in het afgeloopen jaar kan worden meegedeeld, dat door het Handelsregister werden ingeschreven 41 zaken en opgeheven 19. Op 31 Dec. 1.1. was het laatste dossiernummer 1644. Er werden 546 inlichtingen verstrekt, tegen 315 in 1924, terwijl werden afgegeven 1980 certificaten van oorsprong of andere verklarin gen, tegen 2008 in 1924. Versohillende onderwerpen, voor onze land- streek van beteekenis hebben de aandacht der Kamer gevtaagd. De het vorig jaar aanhangig gemaakte kwes tie betreffende het voornemen van den Minis ter van Financien tot het vorderen van vergoe- ding voor het onttrekken van water aan staats- wateren voor nijverheidsinrichtingen kwam tot een oplossing; de hooge vordering is veiwan vangen door een aanzienlijk lagere retributie voor't gebruik van staatseigendommen, waar in de r.oodige werken voor water-onttrekking gemaakt worden. Op een belangrijk punt kwam nog geen ver- andering, n.l. in de positie der haven van Ter Neuzen, die, omdat Belgie daaraan nog steeds onthoudt de vroeger gedurende 40 jaar, even als de Belgische havens genooten speciale spoorwegtarieven, zich niet kon opheffen. Er bestond in het afgeloopen jaar gerechtig- de hoop, dat die kwestie tot een gunstige op lossing zou komen, men meende reeds het eind- punt van het verlangen te hebben bereikt, doch bleef teleurgesteld. De behandeling dezer zaak is nog een erfenis van de vroeger alhier bestaande Earner, die met het gemeentebestuur en de Maritieme Ver- eeniging eene commissie vormde waarvan de Burgemeester dezer gemeente voorzitter en uw*en Secretaris de penvoerder is. Reeds 7 jaar heeft die commissie met groote volharding getracht datgene terug te krijgen wat het vroeger bezat en dat de haven van Ter Neuzen tot haar vroegeren omvang kan terugbrengen en zij had grond te verwachten, dat bij het be- eindigen der onderhandeiingen met Belgie over het bekende Verdrag 'ook deze kwestie voor Ter Neuzen bevredigend zou zijn opgelost. En indien men den inhoud van dat Verdrag nagaat, de uitgebreide reeks van groote voor- deelen die daarbij aan Belgie worden toege- kend, dan zal ieder moeten erkennen, dat de commissie ook ten voile recht had om voor dit Nederlandsche belang meer te verwachten dan spoorwegtarieven die nog 10 boven die der Belgische havens zouden blijven, waardoor concurrentie nog onmogelijk zou zijn, en die dan ook op dezerzijds uitgeoefenden aandrang door de Regeering zijn teruggewezen. En ge- lukkig, daar het anders den schijn zou verwekt hebben, dat men veel gekregen had, terwijl het inderdaad niets beteekende. Wij verwachten, dat onze Regeering alsnog zal weten te verkrijgen wat we noodig hebben, en het goed te kunnen verklaren, dat verschil- lende hooge autoriteiten, colleges en afgevaar- digden der Staten-Generaal van dit levensbe- lang voor Ter Neuzen doordrongen zjjn. Dat dit zoo is, hebben wij daaraan te danken, dat de commissie paraat was en onmiddellijk na de kennisneming van de inderdaad verbluf- fende bepalingen van het Verdrag aan het werk toog, om hare bezwaren daartegen en de leemte die met betrekking tot de haven van Ter Neuzen bleef in het licht te stellen. De Commissie gaf ook den stoot tot een actie der belanghebbenden te Philippine, toen haar bleek, dat door het nieuwe verdrag, ook de be- langen dier visschersplaats en der Zeeuwsche visschers worden bedreigd. Uit het Voorloopig Verslag der Tweede Ka mer betreffende het wetsontwerp tot goedkeu- ring van het Verdrag is gebleken, dat de actie der Ter Neuzensche Commissie niet zonder ge volg was en aan haar vertoog alle aandacht is geschonken. Dat daarmede een loffelijk zoowel gewestelijk als nationaal werk is verricht kan blijken uit de actie die sdnds de verschijning van het Voorloopig Verslag allerwege in ons land is ontstaan. Het scheen wel alsof pas door de verschijning van dat stuk op het ware ka- rakter van het Verdrag de aandacht is geval len; de bestrijders zijn talrijk geworden, de verdedigers klein in aantal gebleven. Telkens viel nog de aandacht op nieuwe punten en zoo is er de laatste weken door de publicatie in de pers de aandacht op gevallen, dat een onder- deel, de kwestie der afwatering van de polders, met name voor die in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen van meer diepgaande beteekenis is dan belanghebbenden, blijkens gemis van eenige actie uit die kringen, wel vermoeden. Op grond van mededeelingen mag verwacht worden, dat de hiervoren aangestipte haven- belangen aan het eind tot een bevredigende oplossing zullen worden gebracht. Of het ech ter den Minister van Buitenlandsche Zaken ge- lukken zal door nadere memories een zoodanige uitlegging te geven aan het Verdrag, dat dit uit nationaal oogpunt aannemelijk wordt, is aan bedenking onderhevig; het schijnt mij toe, dat dit zonder wijziging bijna niet mogelijk is. Versta mij goed, ik wil van deze plaats geenszins beweren, dat geen Verdrag met Bel gie zou behooren te worden gesloten. Er is voor ons zeker aanleiding am met onze Zuiderburen in goede vrienschap te leven. Maar het zou te ver gaan indien men die zou willen koopen met te ver gaande concessies onzer- zijds, want bovendien: vriendscbap die gekocht moet worden berust op een valschen grond en zij die meen&n dat door vergaande concessies alle voor Nederland onvriendelijke stemmen ten Zuiden der gr'ens zouden zwijgen, hebben daarin ongelijk, die stemmen zouden bij het minste of het meeste, dat men slechts meende dat zich voordeed nog luider klinken met steeds overmatiger eischen. Indien Nederland Belgie in de gelegenheid stelt om voor de ontplooi'ing harer havens datgene te doen wat het noodig acht, vervult het zijne taak naar behooren en indien men de geschiedends van Antwerpen en Gent nagaat blijkt ook niet, dat Nederland in het verleden daarin tekort is geschoten. Het gaat echter te ver, indien Nederland, met voorbijgaan van de belangen van eigen land ten behoeve van Bel gie verplichtingen op zich zou nemen tot uit- voering of het dragen der kosten van werken die het voor eigen land nimmer doen zou. Ik meen, dat de eigen belangen niet uit het oog mogen worden verloren, want ten slotte is het hemd toch nader dan de rok. Wat in dit opzicht in de naaste toekomst geschieden zal, wachten wij dus met groote be- larugstelling af, in de hoop, dat een ons alien bevredigende oplossing zal worden gevonden. Met betrekking tot de loodsgelden bleef de voor Ter Neuzen ongunstige toestand, een valuta-gevolg, nog bestaan. Onlangs in de pers verschenen berich- ten, die deden vermoeden, dat die zaak bevre digend was opgelost bleken voorbarig. Onder- tusschen is die toestand zoowel voor Neder land als voor Belgie in verband met de kosten van het loodswezen zeer nadeelig. Dank zij het loyale besluit der Staten van Zeeland en de medewerking der Regeering kan in den loop van dit jaar worden tegemoetgezien het in de vaart brengen eener Ferryboot voor den dienst VlissingenBreskens, waardoor een der punten die van af hare oprdchting de aan dacht der Kamer vergde tot oplossing komt. Een der eerste zaken die de Kamer het vorig jaar bezig hield waren de maatregelen ter be- zuiniging op den dienst der posterijen, tele- grafie en telefonie, welke in de vergadering werden uiteengezet door den heer Duynstee, hoofdinspecteur van den dienst. Erkend moet worden, dat voor zoover in ons ressort de dienst als gevolg der bezuiniging werd gereor- ganiseerd, daaromtrent nog geen klachten zijn ingekomen. Al is in sommige opzichten de dienst min der gerieflijk, men iegt er zich bij neer. Wij wachten echter nog steeds op den in uitzicht gestelde tariefsverlaging, die zich tot nu toe bepaalde tot. een verlaging voor het telefonee- ren binnen een beperkten kring. De pogingen die de Kamer heeft aangewend om tegelijk met de bedijking van gronden in het Hellegat daar een haven, te verkrijgen had- den ondanks de gemotiveerde vertogen geen resultaat. Evenmin had de Kamer succes met hare po- ging om voor de binnenscheepvaart een betere regeling te verkrijgen voor het inklaren van langs de Schelde uit Frankrijik of Belgie ko- mende schepen, bestemd voor havens aan de Schelde, hetgeen jammer genoeg moet toege- schreven worden aan wijfeling of verschil van meening onder de naastbetrokkenen. Voorts werden in de comniissoriale vergade ring enkele zaken behandeld, terwijl ook ver- zoek van hoogere bestuurscolleges of autori teiten over verschillende onderwerpen vertrou- welijke adviezen werden verstrekt. Omtrent den algemeenen toestand van han- del en industrie in ons gewest kan de beschou- wing over het afgeloopen jaar weinig anders zijn dan die van het daar aan voorafgaand jaar. De toen geconstateerde opleving zette zich niet voort aangezien naast verdere op leving zette zich niet voort aangezien naast verdere opleving ook weer inzinking valt te melden. De scheepvaart op Ter Neuzen was, de om- standigheden in aan.merldng genomen, niet onbevredigend, doch zij bepaalde zich in hoofd- zaak tot seizoenwerk, en kwam daardoor in dalende lijn. Dit was zoowel het geval met de zeevaart als met de binnenvaart. De houtaan- voer was dit jaar groot, doch het zoo goed als stilvallen der slooperijen was oorzaak, dat be- teekenend minder ijzerladingen vervoerd wer den, terwijl daardoor ook werd gemist een werkgelegemheid die de laatst voorgaande ja ren voortdurend velen bezig hield. De werk- ioosheid was te Ter Neuzen dan ook groot, hetgeen fuenest is voor de gemeentefinaneien, aangezien benevens de bijdrage aan de Werk- loozenkas.sen volgens het Werkloosheidbesluit ad 3200 nog udtgekeerd werd aan uitgetrok- ken werkloozen een som van 29.238,57. Geen wonder dus, dat men verlangend naar maatregelen uitziet die tot verbetering kunnen leiden. Een lichtpunt is, dat te Ter Neuzen bleven geevestigd dep6ts van meststoffen en er een vrij levendigen handel in steen voor oeverver- deiligirag bestond, die althans aan groepen werklieden voortdurend werkgelegenheid ver- schaffen. De hier bestaande vlasfabrieken hebben, hoe bezwaardijk het dan ook ging nog een groot deel van het jaar gewerkt, hoewel het voor- deeliger scheen het stroovlas te verkoopen dan het zelf te verwerken, in verband met de daar aan verbonden risiso. De N.V. De Hoop, breidde haren handel en betonfabricage steeds uit, terwijl de directeur dier vennootschap een groote uitbreiding gaf aan zijn vloot binnenvaartuigen, teneinde INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. De ondraaglijke jeuk en pijn van aambeien worden onmiddellijk vterzacht door a an wending van Foster's Zalf. Inderdaad een probaat ge- neesmiddel. Per doos j 1.75; per tube 1.4 steeds en op eenigen basis over de noodige scheepsruimte te kunnen beschikken. De in den loop van het jaar gestichtte werf voor ijzeren schepen had van af de opening steeds volop werk. Omtrent de suikerindustrie kan niet met optimi&me van de resultaten gesproken wor den. De grondstof was duur ingekocht en de suikerprij s laag, terwiji de vooruitzichten op stijging niet groot zijn daar de wereldproduc- tie het kwantum van voor den oorlog weer na- dert en er dus overschot komt. Zooals reeds meer is aangestipt verkeeren onze fabrieken als gevolg van verschillende wettelijke maat regelen ook nog in ongunstige positie tegen- over de Belgische, hetgeen nog erger zou wor den, indien door de Belgische regeering vol- daan werd aan de eischen tot dubbele bescher- ming dier industrie in dat land. Deze toestand is niet alleen te betreuren met het oog op de in het gebied der Kamer te Sas van Gent ge- vestigde ondernemingen, doch ook omdat het resultaat van die industrie ook van zoo groote beteekenis is voor den landbouw, het hoofdbe- staansdeel van ons gewest. Omtrent de spiegelglasfabriek kan ofschoon de vooruitzichten in den aanvang niet groot waren aan het eind van het jaar van opleving en goede vooruitzichten worden gewaagd, ter wijl ook de resultaten van de phosphaatfabriek niet geheel onbevredigend waren. Beslist gunstig luiden de berichten omtrent de fabricage van biscuits en suikerwerken en met name de fabriek der heeren Van Melle geeft door hare gesitadige uitbreiding een beeld van bloei. Omtrent de te Hulst gevestigde tricotage- fabriek van den heer Lockefeer kan worden gezegd, dat deze door zich tijdig in te rich- ten met machines voor de vervaardiging van het tegenwoordig gevraagde fijnere weefsel, op redelijke resultaten kan wijzen en goede vooruitzichten heeft. Met betrekking tot de kleinere bedrijven en neringen is het beeld vrijwel gelijk aan dat van het voorgaande jaar en doen zich daarbij verschijnselen voor die niet algemeen zjjn, doch onder den invloed staan van plaatseljjke omstandigheden, doch van het meerendeel kan gezegd worden, dat, al is er geen reden tot juichen, er reden is tot tevredenheid. Voor den landbouw was het afgeloopen jaar minder gunstig, daar de natte weersgesteld- heid niet gunstig was voor de ontwikkeling, het rijpen en het oogsten. De kwaliteit der gewassen was door het natte weer achteruitgegaan; aardappelen zijn voor een groot deel verrot en de handel was traag. Vooral voor de kooplieden in dat arti- kel waren de resultaten zeer onbevredigend. Ziet daar mijne heeren, wat ik u ten opzich te van de werkzaamheden en resultaten van het afgeloopen jaar en met betrekking tot een enkel punt over de vooruitzichten in de toe komst meende te moeten zeggen. Ik breng u alien hartelijk dank voor den steun dien ik van u bij de behandeling der za ken heb mogen ondervinden, speciaal aan de leden van het Bureau, met wie het mij weer een genoegen was saam te werken. Ik zeg ook dank aan den Secretaris voor de wijze waarop hij zijn taak voor de Kamer verricht en ook aan het personeel dat hem ter zijde staat. Ik eindig met den wensoh, dat in dit jaar onze werkzaamheden zullen bevorderlijk zijn aan de belangen van ons land in het algemeen en, van die van ons gewest in het bijzonder. (Applaus.) (Wordt vervolgd.) POLITIE. Op het bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerdeen streng tonw. Rechthebbende vervoege zich aldaar. WISSELKOERSEN. Amsterdam, 10 Februari, 2 uur. Bieden. Laten, Londen 12,137/8 L2,141/8 Berlyn 59,37 59,41 Parys 9,15 9,17 Brussel 11,33% 11,35 Weenen (per 100 sch.) 35,05 35,20 Vreemd Bankpapler. Dultsch 59,40 Fransch 9,15 9,20 Belgisch 11,32 11,36 Oostenrykscb (per lOOsch.) 35,50 SCHEEP V AARTBE WEGIN G. Van Ter Neuzen: 8 Febr. Nederl. s.s. F*RI- DIUS, 1195 M3., ijzer, Swansea. 9 Febr. Belg. s.s. ANTIGOON, 904 M3., pijpaarde, Antwerpen. Van Sas van Gent: 9 Febr. Eng. s.s. KILE- LOHER, 1898 M3., fosfaat, Antwerpen. Voor Gent: 8 Febr. Eng. s.s. BRIAN, 3040 M3., ledig, Londen; Fransch s.s. ORLEANS, 7693 M3., ledig, St. Nazaire; Eng. s.s. HOM- DALE, 1486 M3., pekkolen, Londen; Duitsch s.s. SONNEFELDE, 2430 M3., kolen, Ayr; Duitsch s.s. HORNECK, 2830 M3., vlas, Lehnin- grad; Spaansch s.s. VIRGIN DE BOGONA, 12802 M3., fosfaat, Sfax; Eng. s.s. WHARFE, 2585 M3., stukg., Goole; Fransch s.s. NICOLAS TOUSSAINT, 3050 M3., ledig, Rouaan; Fransch s.s. SARREBOURG, 5670 M3., kolen, Cardiff; Fransch s.s. SENATEUR RAY MOND, 3657 M3., ledig, Caen. Van Gent: 8 Febr. Eng. s.s. IANTHE, 599 M3., cement, Londen; Noorsch s.s. KOLS- DALE, 3592 M3., ledig, Antwerpen; Eng. s.s. FELLSIDE, 2927 M3., ledig, Antwerpen; Zweedsch s.s. TRELLEBORG, 1612 M3., stukg., Grangemouth. 9 Febr.: Deensch s.s. DAGMAR, 2389 M3., ledig, Rotterdam; Fransch s„s. DEPT. PIERRE GOUJON, 5674 M3., kolen Dieppe; Duitsch s.s. SONNEFELDE, 2430 M3., gem., Antwerpen; Nederl. as. BRUNSWIJK, 6068 M3., kolen. Nirra; Enig. s.s. WHARFE, 2585 M3., stukg., Goole; Grieksch s.s. MARIA, 8769 M3., ledig. Cardiff; Eng. s.s. HOMEDALE, 1486 MS., ledig, Antwerpen. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ—TER NEUZEN. s.s. HELENA van Santa Fe naar Am sterdam passeerde 8 dezer Fernan do Noronha. s.s. MAGDALENA van Barry naar Frey Bentos. passeerde 7 dezer Madeira. s.s. TERNEUZEN van Barry naar Savona pass. 9 dezer Finisterre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 3