llrouMren PUROL Veiligheld en Volksgezondheid. BUITENLAND. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. en MeisjesEr is geen deugdelijker middel voor het verkrijgen en be- houden van een fraaie Huid van Handen en Oelaat, dan 30-60-90 ct. van zelf spreekt niet bestemd om daarop eene enkele spoedbetaling te erlangen. De kostea van aaamaak ziju voor een dergelijk gebruik een overwegend bezwaar. De brieven worden uitsluitend gesteld op naa-n van natuurljjke personen. Dit behoevea evenvel niet de rekeninghouders zelf te zijn; deze kunnen andere personen aanwijzen, op wier naam de brieven gesteld moeten worden, b.v. een bediende van de zaak die zich op reis begeeft, p^rsoneel dat de post op de posikantoren behandelt, enz De kosten zijn gelijk aan die van de cheques. Om uitbetaling te verkrijgen behoort men zich aan het postkantoor te kunaen ligiti- meeren, waarvoor het beste gebruik kan worden gemaakt van een postidentiteits kaart, doch waartoe ook andere deugde ljjke be vijsstukken kunnen dienen als een pas, een spoorabonnement e.d.g. Aile verdere gewensehte inlichtingen zjjn verkrijgbaar a in de postkantoren en bjj de directie te 's-Gravenhage. HET PALEIS OP DEN DAM. Het lid van den gemeenteraad dr. G. van den Bergh keeft den Amsterdamschen gemienteraad voorgesteld, oader intrekking, voor zoover noodig, van een besluit van 28 Januari 1814: lo. hat bruikleen van het voormalige raadhu's op den Dam te beeindigen en wel tegen 1 Januari 1920; 2o. B en W. uit te noodigen, maat- regelen voor te bereiden, om in geval de staat op den sub I genoemlen datum niet in een passend verblijf voor het hoofd van den staat in de hoofdstad m >ckt hebben voorzien, een gedeelta van het raadhuis tot zoodanig verblgf te dom strekken. In de toelichting wordt uitvoerig de gesehiedenis van het raadhuis-paleis na- gegaau, en in bijlagen worden uitspraken aange'iaald, volgens welke het raadhuis op dea Dam steeds het eigendom der ge- meeate Amsterdam is gebleven. WERK7ERSCHAFF1NG EN RENTEZEGELS. Dezer dagen zjja, naar Het Volk meldt, dior den Uentralen Raai van Beroep te Utrecht eenige uitspraken gedaan, welke voor du'zeaden arbeidsrs van hit grootste gewicht zjjn Bij de N V. De Drie Provincien en net waterschap Vollenhove werken een 1500 ar'oeiders, die als werkloozen zijn aange- wezen. Tegen het plakken van rentezegels bestond echter bezwaar, niet zoozeer bij de besturen der hiergeuoemde lichamen, als wel bg de regeering, die meende, dat het plakken te duur was. De raden van arbeid bonden de zaak evenwil aan en tbans is in hoogste instantie uitgemvikt, dat voor de arbeiders niet ge- plakt bdioef te worden. Als motiefgdd de overweg'ng, dat in beide gevallen niet kan worden gesproken van een arbeidsover- eenkomst als door de wet bedoald. De uitspraak zou niet alleen van belang zijn voor de hiergsnoemde lichamen, doch ook voor soortgelijke vennootsehappen in Dreote en Groningen. WAAROM NEDERLANDSCH FABRIKAAT Zonder twijfel zijn er teekenen, die op een geleidelijke verbetering van den eco- nomischen toestand in ons land wijzen, rnaar van een algemeenen opbloei is nog geen sprake: de toestand der scheepvaart toonit, behalve bij sommige vaste lijnen, nog weinig verbetering en het aantal der industrieen, die in werkelijke bloeienden toestand verkeeren, is nog geringer; het aantal werkloozen blijft groot. Dit wekt bevreemding, omdat ons land zulke groote voordeelen trekt uit onze kolonien. Voordeelen niet alleen voort- spruitende uit de belangrijke orders, die onze industrieelen ontvangen van cultuur- ondernemingen en mijnbouw-ondernemin- gen in onze Indien, maar voordeelen ook die wij genieten uit de resultaten van die cultuur- en mijnbouwondernemingen. Wanneer wij bedenken, dat ons land is gebleven buiten den oorlog, dat het ligt in het verkeerscentrum van Europa, dat wij steeds waren een arbeidzame natie, dat er nooit een tijd is geweest, dat de weten- schap zoo groote vordermgen heeft ge maakt, dat 'wij Nederlanders, van onze kolonien 200 .a 300 millioen gulden 's jaars aan uitkeeringen ontvangen en wanneer wij daarnaast zien, dat onze ka- pitaalvorming te wenschen laat, dat de be- lastingen een ongehoorde hoogte hebben bereikt en dat de werkloosheid overwel- digend groot is, dan komen wij tot de overtuiging. dat daar lekken zijn, waar- door onze welvaart wegvloeit. Een van die lekken is, dat wij onze in- komsten niet goed besteden. Dat wij niet altijd het binnenslands voortgebrachte koopen als het met het buitenlandsche kan mededingen. Hoeveel werkloozen zouden te werk worden gesteld in h'et moreel en econo- misch belang van geheel Nederland, in dien alle Nederlanders allereerst tracht- ten Nederlandsch fabrikaat te koopen? STA EVEN STIL! De Staatsuitgaven van 1914 tot 1925 stegen van f 258.981.279 tot f 691.447.741 dus met 275 terwij! de bevolking slechts steeg van 6.212.697 tot 7.300.000. De uitgaven voor onderwijs stegen met j 405 sedert 1914, als gevolg van de onderwijspacificatie, die van het Depar- tement van Financien met 286 voor een goed deel als gevolg der pensioens- lasten, en die van Arbeid, Handel en Nij- verheid met 474 als gevolg van de sociale uitgaven. De nationale schuld steeg met 298 DE TOESTAND. „Ganz Deutschland ach in Schmach und Schmerz." Deze strophe uit het Hofer-lied kwam ons schrjjft de N. R. Ort. in gedachten bjj het leven van verwoede commentaren in de Duitsche pars op de rede van Musso lini. Met waarlijk Bismarckiaansche onge- geneerdueid heeft deze geaatwoord op stekelige opmerkiagen van den Beierschen minister-president Held over da gevaren die de Duitsche euliuur in Zuid-Tirol van het nieuwe Icaiiaansche regime zouden be- dreigen. Mussolini noemde Held's uitla- tingen ongehoord en zaide dat er nooit van een Duitsch-Zuid-Tirol sprake is geweest. His orisch stond Mussolini op stevigen groudslag. Het tweeslachtig kurakter van het land Tirol, een Germaansch Noorden en een Romaansch Zuiden, was al bjjkans vjjfiien eeuwen geleden te onderkennen. De Rimeinsche veroveringec leidden kort voor de geboorte van Christus tot de on- derwerping van de Raetiers (misschien een Keltiseh ras, volgens anderen verwant mst de geheimzinnige Etruaciers) en zjj werden daarna vereenigd in de Romeinsche provincie Raetia. In de vpfie eeuw en later wordt hat noordeljjke geieelte vergermaauscht, eerst door de Oostgothen, daarna door de Bajuvaren (Beieren), maar de Germaansche Longobarden die uit het Zuiden in Tirol voortdrongen, werdan zelven verromaanscht, en zoo is al voor de Middeleeuwen het noordelijk deel Germaansch en hetzuidelijk Romaansch geweest. Voor Italie was Zuid- Tirol onder Oostenrjjksche heerschappij irredenta en ward mat den vrede, die Zuid- Tirol tot aan den Brenner pas aan Italie gaf, oud onrecht gecorrigeerd. Op dien pas, zegt Mussolini, zal Italie de vlag nooit meer striken. Het is waar dat Held slechts gewaagd heeft van de in het gedrang gekomen Duitsche „Kultur", maar dit is een gevaarljjk woord. Het heeft dikwjjls a's urgument moeten dienen voor Alduitsche gebieds- aspiraties. Daarom was h9t loslippig van Held met dergelijke uitlatingen onnoodige verbittering te zaaien, die het nieuwe Duit sche rjjk in zijn nog kiesche positie in de Europeesche volkenfamilie geen goed kan doen. In de Duitsche volksverbeeldiog leeft Andreas Hofer, de Zandkasielein, als nationaal held voort, niet het minst omdat het Hofer-lied nog altjjd zooveel gezongen wordt. Als een Beiersch staatsman zich druk maakt over Tirol, heeft dit echter een verdacht particularistischen bijsmaak, alsof Beieren de veroveringstradities van de oude Bajuvaren wilden voortzetten. In Napoleon's tijd was het de Duitsche held Hofer, die den opstand tegen Beieren voor- bereidde, en in 1809 Noord- en Midden- Tirol van Beieren en Franschen in zege- vierende gevechten bevrijdde. Daarop vielen de Beieren nog eens Tirol binnen en ander- maal verdreef Hofer hen in den slag aan de Isel. Mussolini's barsch antwoordover de Alpen moet ten ge?o!ge hebben, dat nuookStre- semanu zich op de een of andere rnacier over de zaak uitlaat. Hij zal stellig voor zichtiger in zijn woordenkeus zijn dan Held, die ook pas nog onhanfig onvriendelijke dingen heeft gezegd over Duitschland's toetreding tot den Volkenbond. Stresemann is beter Real-politiker, en beseft, dat het eerste wat Duitschlaud voorloopig in de wereld noodig heeft, vrienden zijn, die het nog altijd niet te veel heeft verworven. Daarom is het voor het Duitsche belang te betreuren, dat b >kkesprongen als die van den Beierschen nrnister president Italie schichtig hebben gemaakt, dat juist een van d9 landen is, dat zich niet haatdragend tegen het Duitsche volk had getoond. Goede diplomatic is een kunst, die de Duitschers nog altijd moeilijk kunnen leeren. 17 DAGEN AANEEN REGEN. Het heeft nu reeds geduiende 17 dagen achtereen, met laogere of kortere tusschen- poozen in de Engelsche hoofdstad geregend. In de eerste week van deze maand is drie- vierde van de normale hoeveelheid der geheele maand aan regen gevallen. De vooruitzichten zijn, volgens de weervoor- spellingen, verre van rooskleurig en onder deze omstand;gheden vreest men dan ook voor nieuwe overstroomi gen. Een kleia Londensch riviertje heeft Maandagnacht deze vrees reeds bewa irheid en een groot gedeeFe der landerijen in 't Noord Oosten van Londen overstroomd. Ook de Theems heefc op den regenval gereageerd en is met 25 c.M. gestegen, terwijl het verschil met den stand van Zaterdagavond 60 c.M. bedraagt. De toestand in de Midlands is ernstig. In Leicestershire zjjn sedert 13 jaar niet zulke ernstige overstroomingen voorgekomen. De races te Birmingham moesten worden afgelast. fSLACHTOFFERS VAN DEN SNEEUW3TORM. De orkaan, die dagenlang op den Atlan- tischen Oceaan heeft gewoed, heeft zich Woensdag naar de kust der Vereenigde Staten verplaatst en daar het geheele kust- gebied in een hevigen sneeuwstorm gehuld. Te New York lag de sneeuw eenige deci meters dik. De treinen werden opgehouden, terwijl alle verbindingen langs den Atlan- fischen Oceaan geiesorgan'seevd zijn. Aan de kust zijn ongeveer twintig personen om het le-en gekomen. EVANGELINE BOOTH. Evangeline Booth, de leidster van het Amerikaansche Heilsleger, moet op raad van haar dokters tijdelijk haar werkzaam- heden staken en volkomen rust nemen aan zee. Vier jaar geleden heeft zij een erestige bronchitis en pleuris gehad, waarvan zij nooit geheel hersteld is, en gevreesd wordt nu dat, wanneer zij geen rust neemt, zij is reeds 54 jaar oud hear zenuwen de spanning, die haar zware arbeid eischt, niet langer zallen uithouden. Men acht het niet uitgesloten, dat zij voorgoed haar positie van leidster van het Amerikaansche Heilsleger zal moeten op- geven. DE NATIONALE VEROEDIGING VAN BELGIE. De Belgische p emier Pouliet heeft in de Kamer geantwoord op een interpellate der liberaleafgevaardigden Franck en Deveze over de redenen van het abreden van gene- raal Kerstens als minister van nati male verdediging. Pouliet verklaarde, dat minister Kerstens zijn ontslag heeft genomen omdat er oneenigheid was o itstaan tusschen hem en zjjn made ministers over de toepassing der nieuwe wet op de licbtiug 1925, waarvan Kerstens een tegenstander was. Er kon geen oneenigheid zijn over de organisatie der nationale verdediging, Minister Pouliet zeide verder. ffWij wenschen een sterk leger en bij het offi cierencorps bestaat geen ontmoediging. De diensttjjd van 10 maanden brengt de na tionale verdediging in gevaar. Wij hebben niet het recht aan grootlieidswaanzin te lijden, wat de militaire organisatie betreft en wij hebben ongeljjk gehad na den wapen- stiletand niet geheel te hebben gedemobili- seerd De minister ging vervolgens na wat in Engeland en Frankrijk gebeurt in zake de legerorganisatie en eindigde met te zeggen dat hij naar een voor alien aannemelijk systeem zoekt. De zitting had een opgewonden verloop. WAT HET DRANKVERBOD IN DE V. S. KOST. Het vraagstuk van het drankverbod, dat in de Amerikaansche politiek langen tjjd latent is gebleven, is weer sterk naar voren gekomen, door een verwosd debat in Senaat en Huis van Afgevaardigden. In den Senaat verklaarde senator Edward van New Yersey, dat in elke stad en in elk dorp van de V. S. drank verkocht werd die in zulke groote hoeveelheden, en zoo gemakkeljjk kan worden verkregen door jong en oud, dat het den onde-gang be- teekent voor jeugdige personen. In het Huis van Afgevaardigden werd een voorstel ingediend, door afgevaardigde Hill van Maryland, den natste van alle natte cbngresleden, om de credieten voor de kustwacht tegen de smokkelaars te ver- hoogen van 3.900.000 dollars tot 14 900 000 dollars, ten einde de geheele kust voldoende te kunnen beschermen. Het voorstel werd ver svorpen met 1108 stemmen en de reden d^arvan is geen sreheim. De officieele voorstandeis van verbod zijn bevreesd voor eenig voorstel te stemmen, dat een meer drastische toe- passing van de drankwet zou meebreogen. Ten eerste, omdat daardoor aan het licht zou komen, hoeveel de wet kost, want de 11 mil lioen dollar die Hill voorstelde, worden als een druppel aan den emmer beschouwd. Ten tweede, omdat wanneer de wet in voile gestrengheid zou worden toegepast, de vervolging van de burgers door de fecjerale regeering de publieke opinie wel eens in opstand zou kunnen brengen. Ofschoon juiste cijfers moeilijk zijn te verkrijgen, lijdt het geen twijfel, dat de federate u tgaven en de uitgaven van de afzonderlijke s^ten voor de doorvoering van de verbodswet reeds een totaal van 100 millioen dollar per jaar hebben bereikt. Er zijn groote bevolkingscentra, waar de wet niet op groole schaal wordt over- treden. Het is gemakkejjjker in Chicago en New York op alle uren van den dag drank te verkrijgen, dan in Londen gedu- rende uren, dat daar geen drank verkocht mag worden. Niettemin zijn er in het geheel geen teekenen, dat de verbodsvoor- standers zich een oogenblik bereid zouden willen verklaren de verantwoordeliikheid te aanvaarden voor de kosten, die een nauwkeurige toepassing van de wet zo.u mr-debrengen. TER NEUZEN, 10 Februari 1926. MUZ1KALE WAN DELING. Maandagavond hield het muziekgezelschap „De Vereenigde Werklieden" aihier. ter gelegenheid van het Zilveren Huwelijksfeest van H.M. de Koningin een optocht met fakkellicht door vele straten der stad. Uitgelokt door het mooie weer werd het gezelschap voorafgegaan en gevolgd door een groote menigte. NED. CHRISTEN VROUWENBOND. Voor de afdeeling der Ned. Christen Vrouwenbond aihier trad gisteravond Ds. Groeneveld op methetonderwerpDe Chris tenvronw in dienst der Barmhartigheid. Spreker wees in zijn rede er op van hoe groot belang het is, uit welk beginsel deze dienst geschiedt. Alleen als dat van Christus wil is kan ze waarlijk vrucht dragen en zal zijn H. G'aest telkens weer nieuwe bez'eling scbenken. Spreker hoopt dat ook door dm Ned Christ. Vrouwenbond in Ter Neuzen op dat terreiu meer gewerkt zou worden dan tot nu toe geschiedde. Plannen hiervoor zijn in voorbereiding. Een geze lige bespreking volgde op deze belangrijke rede, waarna ds. Groeneveld de vergadering met dankzegging sloot. KAMERKR1NG DER CHRIST. HISTOR1SCHE UN1E. De Kamerkring Middelburg der Chr. Hist. Unie, welke kring geheel Zeeland omvat, hield Zaterdagmiddag in de soc eteit St. Joris te Middelburg haar algemeene jaarvergadering, welke door personen uit bijna alle deelen der provincie goed be ocht was. In zijn openingswoord herdacht de voor- zitter. ds. J. de Visser, het 25-jarig jubi- leum der Koaingin. Een telegram met gelukwenschen zal namens de Kamerkring H. M, worden toegezonden. Nadat dit te'egram was voorgelezen, werd door alien het WJlhelmus (le couplet) gezongen. De Christ. Hist, kiesvereeniging te Middelburg werd aangewezen de rekening en de verantwoording van den penning- meester na te zien. Als lid van het hoofdbestuur werd herbenoemd mr. R. M. van Dusseldorp. Als lid van de Kamerkring werd uit den Statenkring Slui9 benoemd ds. W. J. Talsma te IJzendijke en uit den Statenkr ng Goes de heer A. D. F. van der Wart te Goes. De heer J. M. Krijger, Tweede Kamer- lid, hield daarna 'n rede over den politieken toestand. Om deze beter te kunnen be- grjjpen, ging hij na, welke politieke leuzen door de partijen bij de laatste stemming werden aangeheven en hoe de u'tslag der stemming was. Hieruit bleek, dat er een opschuiving was naar links, al behield rechts ook de meerderheid. Er kwam dus een rechts kabinet, waarvan de formateur wist, dat de Chr. Hist, t^gen het gezant- schap was bij den Paus. Toen het bekende amendement van ds. Kersten werd ingediend, steunden de Christ.-Hist, dit volgens hun beginsel. De linkerpartij deed het om het kabinet uit elkaar te werpen. De R. K. partij wilde zich niet bij de meer derheid der Tweede Kamer neerleggen. Verder deelde de heer Krijger uitvoerig mede, hoe verschillende personen op ver- zoek der Koningin getracht hebben een kabinet te vormen en welke struikelblokken er waren, die dat tot heden toe verhinderden. Daarom heeft hij van de opdracht van mr. Limburg ook weining verwachting. Hij verdedigde verder het eenmaal ingenomen standpunt der Chr. Histdat zjj nooit verlaten hebben. WIMBREL. De bergings-operatiqs op het wrak van de Whimbrel zijn door Smits Bergings- bedrijf opgegeven. De waterstaat heeft het wrak in beslag genomen. HOEK. Zondag 1.1. werd door Ds. E. Raams aan de gemeente kenbaar gemaakt, dat hij het beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Ritthem niet heeft aangenomen, waarop de heer P. Haak namens de kerkvoogdij den predikant als volgt toesprak: Weleerwaarde heer Ds. Raams! Het doet mij, mijne medeleden van den kerkeraad en van de kerkvoogdij groot genoegen, van U te mogen hooren, dat U voor het beroep naar Ritthem hebt be- dankt, en ik vertrou.w de tolk der gansche gemeente te zullen zijn, wanneer ik U voor deze beslissing hartelijk dank zeg. Een donkere wolk heeft boven onze ker- kelijke gemeente gehangen, maar is ge- lukkig weer weggedreven, zonder onhei- len te veroorzaken. Herhaalde malen is nu reeds een beroep op U uitgebracht, en telkens hebt U na ernstige overweging voor het op U uitgebrachte beroep be- dankt, en steeds heeft de gemeente zich daarover verheuod. Wel een bewijs, dat U, Dienaar des Woords, nauw aan de ge meente zijt verbonden, dat er hechte ban- den gevormd zijn, tusschen U en de ge meente. En geen wonder! De gemeente heeft aan U een trouwen en ijverigen Dienaar des Woords gevonden en gevoelt zich daarvoor verplicht, U hare erkente- lijkheid te toonen. Dank aan LI, maar bcvenal dank aan Hem die regeert en in Wiens raad zal zijn besloten, dat U de gemeente niet zult verlaten. Dat Hij Uw huis voor ramoen beware, en U de kracht en den lust schenke, om in onze gemeente nog vele jaren tot uitbreidinq van Gods Koninkrijk en tot zegen der gemeente werkzaam te zijn. Mag ik de gemeente verzoeken, met mij staande te willen zin- gen Gezang 96. Door eenige werkende leden der muziekvereeniging ,,Elk naar zijn krach- ten" aihier, werd Zaterdag 1.1. in het cafe van den heer Nieuwelink een concert ge- geven ten bate der kas dier vereeniging De zaal was stampvol, terwijl de tooneel- zoowel als de muzieknummers verdiensfe- lijk werden uitgevoerd. Door den voor- zitter de vereeniging, den heer De Fouw. werd bij monde van het bestuur aan den leider van de uitvoering, den heer Ver- gouwe, een bouquet aangeboden. Een bal besloot deze goed geslaagde uitvoering, die voor de kas een net to- bedrag van ruim f 70 heeft opgebracht. Dinsdag had aihier de aanbesteding plaats van het verbouwen van een woon- huis. bewoond door de weduwe C. Bak- ker. Voor het metselwerk werd ingeschre- ven door de heeren: A. Moens voor f 24 A W. A. Nieuwelink voor f 217; M. W. Nieuwelink voor f 158: Jac. Meertens en R. I. de Fouw voor f 154,75. Voor het timmerwerk door de heeren: P .de Fouw voor f 158: V/. C .de Feij- ter voor f 149: J. van 't Hoff voor ,f 134 Gegund aan de laagste inschrijvers. Alle inschrijvers wonen te Hoek. ZAAMSLAG. Maandagavond werd aihier in de Herv. kerk het zilveren feest in ons Koninkljjk Huis hefdacht. De kerk was overvol. Hier bestaat de goede gewoonte bij feeet- dagen van ons Koninklijk Huis of bij nationale dagen in een kerkgebouw samen te komen. Ds. van Dis opende deze feestelgke sameukomst, verzocht een lofzang te zingen, las voor Ps. 103, ging voor in dankgebed en sprak daarna over den band tusschen Oranje en Nederland, reden, waarom verre- weg 't grootste deel van ons volk in deze dagen dankbaar deelt in de blijdschap van het Koninkljjk Gezin. Hierca zong de zangvereen:ging een loflied en een Oranje-lied. De tweede spreker. Ds. Tolsma sprak over de beteekenis en den zegen van het KoniDgschap en bracht naar voren het voorrecht, dat wij hebben en ons land in het Koningschap onder Koningin Wilhel- mina en ook hij gedacbt aan het voorrecht van deze dagen voor ons Koninklijk Huis en ons land. De zangvereeniging liet nog een mooi Oranje-lied hooren en de feestelijke schare zong Ps. 116 7y waarna Ds. van Djjk sprak over het Koninklijk Gezin. Hij was dank baar, dat hjj er niets van zeggen kon, want gewoonlijk is dat een goed teeken, als er van het intieme leven van een huis niets wordt gezegd. Ondertusschen sprak hij er veel goeds van. Toen werd nog de bede uit Ps 134, met een paar wijzigingen, voor het Koninkljjk Huis gezongen en eveceens staande een paar coupletten van het Wilhelmus", en daarna sloot Ds. van Djjk deze Oranje- samenkomst met dankzegging. 't Geheel was een prachtavond. wLest heugt best", maar 't scheen wel, alsof nooit op onze gemeenschappelgke OraDje samenkomsten zooveel volk en zoo- veel geestdrift was. Heerlijk zoo'n Koninkljjk Huis te hebben! Na afloop van den dankstond werd een collecte gehouden voor een op te richten s^andbeeld van Juliana van Stolberg, die 76 op bracht. In de Maandag gehouden raads- zitting kwam aan de orde een voorstel van. Burg, en Weth. tot aansluiting aan de Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. De directeur van het Rjjkswaterleidingbureau in Den Haag was expresseljjk overgekomen en verzocht met den voorzitter van het comite in de vergadering toegelaten te worden, voor het eventueel verstrekken van inlichtingen. Met 6 tegen 5 stemmen gaf de raad op voorstel van den heer C. A. Wisse te kennen die voorlichting niet te behoeven en verwees de heeren, indien zjj de vergadering wilden bjjwonen, tot de publieke tribune, waarvan begrjjpelijk geen gebruik gemaakt werd. Het voorstel van Burg, en Weth. tot aansluiting aan de waterleiding werd ver- worpen met 7 tegen 4 stemmen. WESTDORPE. Do raad dezer gemeente besloot id de Yrjjdag gehouden vergadering met 4 tegen 3 stemmen niet aan te sluiten bjj de Zeeuwseh-Vlaamsche waterleiding. HULST. De heer Jac. Munter, marechaussee te Hulst, is benoemd tot gemeente-veld- wachter te Meliskerke. III. ONDEUGDELIJKE EET- EN DRINKWAREN. Sedert 1920 zijn de bepalingen van de Warenwet voor ons land in werking en wordt toezicht uitgeoefend op eet~ en drinkwaren en op enkele andere artike- len, in het belang van de volksgezond heid en de eerlijkheid in den handel. Ruim 130 keurmeesters gaan dagelijks rond in winkels, op markten en andere openbare verkoopplaatsen. Eet- en drinkwaren, welke bedorven of ondeug- delijk zijn, worden ongeschikt gemaakt voor menschelijk gebruik of vernietigd. Een ieder, die gegronde klachten heeft over de hoedanigheid van eet- en drink waren, kan die klachten ter kennis bren gen van den Directeur van den Waren- keuringsdienst, die toezicht houdt in de plaats zijner inwoning. Deze diensten zijn gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen. Breda, Dordrecht, Eind hoven, Enschede, Goes, s Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch. Leiden, Leeuwarden, Maastricht, Nij- megen, Rotterdam, Utrecht. Zutphen, Zwolle. Overtreding der bepalingen kan met tweeduizend gulden boete of zes maan den hechtenis worden gestraft. Toch komt nog een groot aantal overtredingen voor. In 1924 werden meer dan acht- duizend partijen eet- en drinkwaren, wel ke bedorven of ondeugdelijk waren, aan het gebruik onttrokken en werden meer dan dertien honderd personen wegens het verkoopen van vervalschte of ondeugde- lijke eet- en drinkwaren veroordeeld tot somtijds hooge geldboeten of fot hechte nis, in tien gevallen van een maand of langer. Hoeveel kost dat alles wel Het ge heele toezicht kostte in 1924 niet meer dan een en twintig cent per inwoner, Behalve dit algemeene toezicht wordt nog bijzonder toezicht gehouden op de onschadelijkheid van vleesch en vleesch- waren door de ambtenaren van den vee- en vleeschkeuringsdienst, op de zuiver- heid van boter door de ambtenaren van de Rijkszuivel-inspectie, de botercontrole- stations en op de kwaliteit (vetgehalte) van kaas door de kaascontrole-stations. GEZONDHEIDSRAAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 2