ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7870. Maandag 1 Februari 1928. 66e Jaargang Het huis van den zonderling. ABONfcEMENTSPRIJS: BINNENLANQ. BUITENLAND. JS SILL £10 is. Voor binnen Ter Neuzen Jl,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /'6,60 per jaai Voor Ned. indie en Amerika 2,70 per 3 maanden Voor 't overig buitenland f.3,35 per 3 maanden Abonnementen voor't buitenland aileen bij vooruitbetaling. Dit blacf verschijnt iederen Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond. HET KONINKLIJK ECHTPAAR NAAR HET LOO. Het Koninklijk echtpaar is Zaterdag- ochtend naar Het Loo vertrokken, ten einde het zilveren huwelijksfeest in fa- nriliekring door te brengen. De Prinses blijft nog eenige dagen in Den Haag. Zij zai Donderdag naar het Loo vertrekken. Eenige familieleden van den Prins won den Vrijdag op Het Loo verwacht. De Koningin-Moeder zal Zaterdag komen. Verder zullen Zaterdag vroeqere speel- genooten van de Prinses op het Loo komen, ten einde Maandag in zeer be- sloten kring met de Prinses het zilveren huwelijksfeest harer ouders te vieren. Zooals reeds werd medegedeeld, is het H.M. de Komingin met het oog op haar zeer drukke werkzaamheden niet moqe- lijk dit jaar audientie te verleenen. Het zal het Koninklijk echtpaar dan ook niet mogelijk zijn om gelukwenschen monde- ling in ontvangst te nemen. JHR. MR. G. RUYS DE BEERENBROUCK. „De Tijd" verneemt, dat Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck- oud- minister van Justitie in het ministerie- Mackay en oud-commissaris van de Ko- ningin in de provincie Limburg, ernstig ongesteld is. HET EERSTE MILLIOEN Blijkens de negentien.de verantwoor- ding van de tot dusver door de Algemeene Vereenigde Commissie, tot leniging van rampen door watersnood in Nederland ontvangen giften, is thans een bedrag bin nen van ruim een millioen gulden 1.031.139.71^). Onnoodig te zeggen, dat tot leniging van den nood een nog veel grooter som noodig zal zijn. Het adres van den penningmeester is: Jhr. H M. van Loon. Keizersgracht 579 581, Amsterdam. EEN MOOIE GIFT. Donderdag werd aan den particulieren secretaris van de Koningin een bedrag van f 10.000 ter hand gesteld namens mej. G. M. te Amsterdam, met verzoek, deze som als bijdrage ter gelegenheid van het 25jarig huwelijksfeest van de Koningin te willen doen aanwenden ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood, in verband met den daartoe door H. M. on- langs kenbaar gemaakten wensch. HET BAANVAK NIJMEGEN VENLO HERSTELD. De spoorbrug bij het kruispunt Beugen is gereed. Een Vrijdag gedane proefrit heeft een gunstig resultaat opgeleverd. Heden, Maandag, wordt de spoordienst op het baanvak Nijmegen-Venlo vol- ledig hervat. TE OEFFELT VOOR 300.000 VERNIELD. De watersnoodschade te Oeffelt wordt geschat op f 300.000. Een rozenkweekerij aileen leed reeds een schade van f 12.000. EEN GULDEN PER INWONER. In de gemeente Wissenkerke, pl.m. 2850 inwoners tellende, is ongeveer 2850 gecollecteerd. DE WELDADIGHEIDS- POSTZEGELS. De globale opbrengst van den verkoop der weldadigheidszegels wordt voor het geheele land op f 10*0.000 geraamd. Van ERICH EKENSTEIN. 31) Vervolg.) Ik vermoed, dat u me wat nieuws te vertellen hebt begon Wasmut zonder omhaal, nadat hij zijn bezoeker verzocht had plaats te nemen. Ja, luidde het antwoord. Ik kom vol gens mijn belofte, u vertellen, dat Georg Torwesten gevonden is. Werkelijk Dat is wel heel interes- sant De toon, waarop die woorden gespro- ken werden, verried zoo weinig verras- sing, dat Dr. Herrlinger bevreemd opzag. Had u dat al vermoed Ja, nadat we dat nest in Erdberg vannacht opgeruimd hadden, zonder hem te vinden. 't Is hem zeker gelukt tijdens de verwarring te ontsnappen Zooiets tenminste. Mag ik vragen, hoe die campagne buiten afgeloopen is Hebt u de Lyttons te pakken gekregen Ja, maar niet zonder verliezen. Een rechercheur is gedood en twee mannen zijn door revolverschoten gewond. De jongste Lytton heeft een schot in de long opgeloopen, die hem wel het leven zal kosten. Ik heb hem dadelijk naar het hos- pitaal laten brengen, waar hij niet ver- hoord kan worden. De beide anderen zit- ten achter slot en grendel. Goddank En mevrouw Torwes- HET VERDRAG VAN LOCARNO. De Parijsche correspondent der N. R. Crt. seint: Gauvain, de redacteur voor de buiten- landsche politiek van de Journal des De- bats, slnit zich aan bij den wensch van Carton de Wiart, dat de juridische la- cune in de verdragen van Locarno, die niet de Duitsch-Nederlandsche grens waarborgen, gelijk zij de Duitsch-Belgi- sche doen, zou worden aangevuld door een rechtstreeksche overeenkomst. Gauvain voegt hieraan toe, dat het van belang is voor den Europeeschen vrede, dat het Nederlandsche gebied, dat bijna tot de Fransche grens reikt, ernstig ge- waarborgd zij. Hij begrijpt en deelt den wensch van vooruitziende Belgen, dat Nederland op eenigerlei wijze bij het Rijnlandverdrag zou worden betrokken. DE OVERSTROOMING IN DE BEERSCHE MAAS. De hoofdingenieur van den Prov. Water- staat in N. Brabrant, de heer ir. J. Kerse- makers, heeft in een oi derlioud met een medewerker der #Maasb." tegengesproken dat de doorbraak bij Nederasselt een gevolg zou zijn van de in 1919 aangtbrachte ge- deeltelijfe ophooging van den Beerschen Overlaat. De opmet ngen hebben aange- toond dat die verhoogii g slechts een zeer kleine verhooging van het Maaswater ten- gevolge had, zc der practische beteek^nis. Hij scbreef de dijkbreuk bij Nederasselt in de eerste plaats toe aan den storm, die woedde. Deze dijk heeft wel in de allerongunstigste omstandigheden verkeerd, die wij ons denken kunnen. Hij had d;e heel breede watervlakte voor zich, die zich uitstrekte over den Nederasst-lschen en Overasseltschen uiterwaard, en toen die wateren werden opge/wiept door den ver- schrikkelijken storm, kon de cijk het niet houden. Was het water toen niet hooger door- dat het geen uitweg vinden kon over den Beerschen Over'aat Wel wat hooger. Doch dat is niet besiissend voor de beoordeeling van de ramp. Ik zal u enkele cijfers geven. De dijkbreuk te Nederasselt had plaats op 31 December 1925, toen bij G>ave, dat aan d: n overkant van Nederasselt ligt, de Maas een hcogte had bereikt van 10.99 M. -j- N. A. P. Derhalve en hier komt het op aan was te Grave nog niet bereikt, de hoogst bekende waterstand. En wat u het meest interesseeren sal ook was nog geenszirs bereikt de hoogst bekende waterstand van voor de ophooging van dan Beerschen Over laat. Dat wordt door veel menscheo, die over de ?amp praten, eenvoudig voorbij- gezien. Dus u meent, dat dezelfde ramp Gelderland had kunnen tr< ffen voor de ophooging van den Overlaat Daarvan ben ik vast overtuigd Wauneer vroeger zulk een storm zou hebben gewoed over zulk een watervlakte, dan zou het water envenals r.u hoog zijn opge- zweept en tegen en over den dijk zijn geworpen. De feiten hebben sangetcmd, dat de dijk niet bestand was tegen zoo'n bovenmenschelijke krachtproef. Dat de ramp is voorgevallen na de ophooging van den Beerschen Overlaat is louter toeval. van Limburg ter sprake waarin verzocht wesd het carnaval dit jaar niet te laten doorgaan in verband met den watersnood. De gemeent'.raad besloot echter, tegen den zin van de meerderheid van het col'ege van B. en W., het carnavalsfeest toch te laten doorgaan met dien verstande dat het verboden is zich tusseben 7 uur 's avonds en 9 uur 's morgens maskerd op straat te vertoonen. TOCH CARNAVAL. DE TOESTAND. j Luther heeft, schrijft de N. R. Crt., in j een bewogen vergadering van den Rijks- dag, zijn zin gekregen, toen dit lichaam j met een meerderheid van elf stemmen de motie van vertrouwen in zijn nieuwe re- geering aannam. Daarmee zijn alle moties j van wantrouwen meteen van de baan. i Was het anders geloopen, dan zou, naar iedereen wist, de Rijksdag ontbonden zijn en had de regeering een beroep op het i vertrouwen van het land gedaan, hoewel niet te zien was, dat er veel verandering uit had kunnen voortkomen voor haar j zeer wankelbare positie. Het centrum is j als confessioneele partij niet voor expan- j sie vatbaar, de democraten oefenen niet j veel aantrekkingskracht op den kiezers- j hoop en zijn sedert de oprichting van de republiek gestadig afgebrokkeld, de Duit- sche volkspartij grenst aan de rechterzijde en heeft alle werk om zich te handhaven j tegenover de levendige propaganda van de Duitsch-nationalen en de volkschen. Een verschuiving aan de linkerzijde door waarschijnlijken overgang van socialis- tische kiezersstemmen op communisten had de regeering enkel afbreuk kunnen I doen, omdat zij slechts het getal van haar rechtstreeksche tegenstanders vergroot zou hebben. Ontbinding en een algemeene verkiezing zouden daarom als ,,ultimum refugiumlaatste toeviwcht, meer symbo- lische dan praktische beteekenis gehad hebben. De geallieerden, die er belang bij heb ben, dat Luther en Stresemann het houden vanwege de verzekering van de post Locarno-politiek, hebben hun op het laat ste oogenblik hulp verleend met een nota waarin zij het voornemen uitspraken, hun toezeggingen aangaande een inkrimping van de bezettingstroepen aan den Rijn ge- stand te doen en, hoewel die nota wat stelliger van toon en minder gewrongen van zinsbouw had kunnen luiden, heeft zij vermoedelijk, toen Stresemann haar vlak voor de stemming voor had gelezen, aan de positie der regeering nog goed gedaan. Het is een onbegonnen werk te gaan narekenen, hoevele afgevaardigden ten gevolge van wintersche ongesteldheden en hoevele er met een bepaalde bedoeling Vrijdag op het appel nominal heb ben ontbroken. Het feit blijft, dat, in- dien alien aanwezig geweest waren, de uitslag van een enkele stem had afgehan- gen en dat dit het gevolg was van het be- sluit van de sociaal-democraten en de oe- conomische vereeniging om zich afzijdig te houden. Hun lauwheid tegenover Luther's nieuwe regeering is een blijvend gevaar voor haar voortbestaan en maakt de prognose volkomen onzeker. De regee ring behoeft maar iets voor te stellen, dat niet naar den zin is van de grootste partij in het parlement, de sociaal-democraten. en hun onthouding kan verkeeren in direc In den gemeenteraad van Sittard kwam j te oppositie en dan is het met de tegen- Vrijdagavrmd het schrijven van Ged. Staten woordige minderheidsregeering gedaan. ten? Die was er toch ook bij: U vergist zich! Mevruw Torwes ten heeft met de gebeurtenissen in den tuin van Bremer dat is natuurlijk een valsche naam van de Lyttons niets te maken. Ze hebben zelfs, ik weet niet hoe, papieren, dat ze zoo heeten. Dus, zooals ik gezegd heb, die vrouw heeft er niets mee uit te staan! Ziezoo! Nu, -dat weten wij beter. Zij was het immers, die de steen aan het rol- len bracht, door Herrlinger zweeg plotseling. In' zijn ijver had hij zich haast versproken. Om dat Torwestens verblijfplaats nog eenige dagen geheim gehouden zou worden, mocht hij natuurlijk Heidy Sieberts nach- telijk avontuur niet vermelden. Wasmut zag hem met een ironisch lachje aan. Kunt u dat bewijzen, dr. Herrlinger? Zeker! Maar niet oogenblikkelijk. Weet u, dat bewijzen, die niet da delijk gegeven worden, later heel gauw onwaarschijnlijk lijken?? Dat is wel mogelijk. Maar ik heb redenen Goed, goed. Laat uw bewijzen maar rusten. Die van mij behoeven zich niet te verbergen. Ik heb ze vanmorgen zelf uit de beste bron geput: in Solitudo zelf namelijk. Mevrouw Torwesten is gisteren door een val van juffrouw Siebert geschrokken en met hoofdpijn naar bed gegaan. Ze heeft het. zooals wel bewezen is, tot nogtoe niet verlaten. Bewezen, door wie? Door de Laglers, die des nachts ge- wekt werden om sterke zwarte koffie voor haar te koken, oradat de beide dienstmeisjes naar Weenen waren. Ver der door de meisjes zelf, die, voordat ze weggingen, van haar meesteres afscheid namen en de opdracht kregen in Weenen poeders te besteJlen en die, toen ze even na eenen terugkwamen, haar net zoo te- rugvonden als bij haar vertrek. Het ka- mermeisje loste toen de kamenier in de verpleging af en bleef tot den morgen bij mevrouw Torwesten. De advocaat glimlachte even. Mooi. Omdat u zoo nauwkeurig naar alles gei'nformeerd hebt, moet u toch zeker een reden gehad hebben, om te vermoe- den, dat die dame bij haar familie was. Ja. Ik hpd e&B rechercheur, Kobler, opgedragen om op mevrouw Torwesten in Solitudo te letten. Die Kobler was het, die gisteravond tegen elf uur plotseling in een automobiel, waarvan het nummer niet bekend is helaas, bij de Erzberger politie- post kwam en om hulp vroeg om de over- al gezochte Lyttons in hechtenis te nemen. Hij liet het huis omsingelen en leidde den aanval. De Lyttons hadden zich in een achterkamer teruggetrokken en ontvingen de politie met schoten. Kobler liet de voor- deur openbreken en drong vooraan bin nen. Een schot van den ouden Lytton, die in de duisternis niet te zien was, doodde hem, zoodat zijn verklaring ons ontbreekt. Van de voorgeschiedenis weten we dus niets. Niet, hoe Kobler bij dien tuin kwam, niet, hoe hij de Lyttons daar ontdekte. Omdat hij zich in de buurt van de villa Solitudo gevestigd had, was mijn eerste Onder de punten, waarover Briand en Chamberlain Donderdag te Parijs gespro- ken hebben, is er een dat de aandacht ver- dient. Volgens het communique van Ha- vas, waren de twee ministers van mee- ning, dat de intrede van Duitscnland in den Volkenbond, welke toekenning van een vasten zetel in den Raad van den Volkenbond zal meebrengen, stellig ten gevolge zal hebben, dat Polen voor zich ook een vasten zetel in den Raad zal op- eischen. Dit zou zoo niet gezegd zijn, in- dien de Poolsche regeering niet vooraf haar Westersche geallieerden in vertrou wen over dezen nieuwen wensch had in- gelicht. Men kan begrijpen, dat Frankrijk dezen eisch steunt (volgens het communi que ,,wegens de toenemende belangrijk- heid van de Poolsche bevolking. Polen's essentieele geografische ligging in het Oosten van Europa en zijn medewerking aan het accoord van Locarno") en „het schijnt, dat Engeland geen onoverwinne- lijk verzet zal bieden." M.a.w. Engeland is er nog "niet heelemaal voor qewonnen. De warme steun van Frankrijk en de aar- zeling van Engeland tegenover den Pool- schen wensch of eisch, liggen in de lijn van hun traditioneele politiek. Bij den in val van Sowjet-Rusland in Polen, die Warschau bedreigde, gaf Lloyd George als eerste-minister blijk van verrassende onverschilligheid, dat het tot een finis Poloniae" zou komen. Objectief beschouwd zijn de aanspraken van Polen niet ongegrond te noemen. Het is met zijn oppervlakte van ruim 388.000 K.M2.en meer dan 27 millioen inwoners een staat die de groote mogendheden in belangrijkheid nadert (Frankrijk beslaat ongeveer 551.000 K.M2. en telt 39.6 mil lioen inwoners. Maar dan komt er een sterk gevoelsargument voor Polen bij in het spel; het wil in den Raad een tegen- wicht vormen, als Duitschland, dat het in de hooge politiek steeds belemmerend op zijn weg heeft gevonden, zijn vasten zetel krijgt. Op het oogenblik zitten er vier vaste leden in den Raad (Engeland, Frankrijk, Italie en Japan 1 behalve de niet-vaste; met Duitschland en Polen mee zouden het er dan zes worden. Duitsch land aileen zou het getal der grooten on- even maken en daarom heeft ook Frank rijk er uitnemend belang bij een goeden vriend een vasten zetel te zien innemen. Het zal belangwekkend zijn het debat te volgen, dat de Poolsche Eisch in Europa ongetwijfeld gaande zal maken. Verschillende Parijsche bladen, die weer door Engelsche aangehaald worden, heb ben hoog opgegeven van den geest, waar in Briand en Chamberlain met elkaar ge- sproken hebben. Gisteren was het een werkelijke dag van entente cordiale", zei- de de Homme Libre. ,,De bijeenkomst is een van de groote mijlpalen in de heden- daagsche geschiedenis," riep de Oeuvre uit. De Figaro noemde de samenkomst ,,een uiting van Fransch-Engelsche solida- riteit", en de Matin schreef, dat ,,de Fransch-Britsche Entente de eigenlijke spil blijft van den Europeeschen vrede." Veel nuchterder was de Echo de Paris, wier oordeel was: ..Het tractaat van Lo carno en de vleien.de dingen die tengevol- ge ervan aan zijn adres zijn gezegd, heb ben Chamberlain, die eens zoo bescheiden was. eenigszins in een doctrinair veran- derd, wiens gedachten en daden in strijd zijn met de denkbeelden. welke hij vroe ger heeft aangehangen. De Temps erkent het groote gewicht van het onderhoud voor de continui'teit van de Fransch-Brit sche politiek tot steviging van den geest gedachte natuurlijk, dat hij mevrouw Tor westen zou zijn gevolgd. Daarom wilde ik het rechte van de zaak vanmorgen da delijk weten. Het gevolg was echter, zoo als u weet, negatief. Dat lijkt maar zoo. Zij moet het toch geweest zijn! Aileen om haar te vol gen, mocht Kobler zich immers veroor- loven zijn post te verlaten. Toch niet. Hij kan zich heel goed vergist hebben. 't Is mogelijk, dat de Lyttons iemand naar Solitudo stuurden om haar een bericht van hen over te brengen. Die persoon hield zich zeer zeker verbor- gen en verwijderde zich in stilte. Kobler kan haar toch gezien hebben, en haar ge volgd zijn misschien zelfs in de mee- ning, dat het mevrouw Torwesten was. Dat kunt u toch den chauffeur vra gen, die haar naar den tuin gebracht heeft. Kobler kan aileen dien wagen ge- bruikt hebben om hulp te halen, Wat is er met dien auto gebeurd? Spoorloos verdwenen. Ik vermoed, dat Torwesten er mee gevlucht is. Neen. Mevrouw Torwesten ging met denzelfden auto terug. Laat de chauf feur hier komen en confronteer hem met haar. Hij zal haar wel herkennen. De auto is uit Baden, no. 102. - Uitstekenid. Ik zal den man laten komen, maar ik ben vast overtuigd, dat u zich vergist. Ten aanzien van mevrouw Torwesten heb ik, ondanks alle wantrou wen, die overigens aileen op haar ver- wantschap met de Lyttons berust, nog niets verdachts gevonden. Ze weet niets van wat haar familie deed. 1 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Voor Allen die Sukkelen met Verstopping of moeilijken en onregel- matigen Stoelgang zijn Mijnhai dt's Laxeer- tabjetten onmisbaar. Zij werken vlug en radicaal en veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. van Locarno, maar legt er nadruk op, dat er geen besluiten vielen te nemen. De Temps slaat hiermede den spijker klaarblijkelijk op den kop. Chamberlain is geruimen tijd buitenaf geweest en heeft geen nauwe aanraking gehad met Londen. Bij alle welwillendheid in vorm en toon, kon hij zich hierop beroepen. Uit het com munique van Havas is gebleken, dat hij in de kwestie van Polen's opneming als vast lid van den Volkenbondsraad nog geen bepaalde toezegging heeft kunnen doen. Dit is bij uitnemendheid een zaak, waarin hij het heele Britsche kabinet dient te ken- nen. Hij kon den Franschen slechts den indruk geven, dat Engeland geen onover- winnelijk verzet ertegen zou bieden. Dan heeft Briand nog met hem gespro- ken over de vermindering van het effec- tief der vreemde bezettingstroepen in Rijn- land, de voorbereiding van de ontwape- ningsconferentie en het toezicht op de Duitsche wapening. De vermindering van de bezetting staat wel vast, na de nieuwe nota van de Entente aan Stresemann en nu Luher's regeering zich heeft kunnen handhaven. Het gesprek tusschen de twee ministers kan aileen geloopen hebben over het aantal. De voorbereiding voorts van de ontwapeningsconferentie is zulk een netelige zaak, dat de regeeringen voor- al Engeland! geneigd zijn, haar op de lange baan te schuiven. Het heet, dat het secretariaat-generaal te Geneve nog niet beter weet dan dat de commissie van voor bereiding 15 Februari bijeen zal komen, maar het is reeds een publiek geheim, dat er een machtige strooming voor uitstel is, die het argument te baat neemt, dat eerst Duitschland (dat zichzelf reeds als ont wapend beschouwt en aan hetwelk de ge- allieerden uit hoofde ervan consideratie hebben toegezegd bij het verleenen van Volkenbondhulp) tot den Volkenbond toegetreden moet zijn. De derde kwestie, welke neerkomt op een wensch vooral van Fransche zijde om het toezicht der geal- lieerde militaire controle-commissie in Duitschland, dat spoedig moet ophouden, nog te bestendigen tot het Volkenbonds- toezicht het kan vervangen, is al geruimen tijd hangende en niet van zoo groote be teekenis, dat Chamberlain en Briand er mondeling overleg over zouden moeten houden. Een kwestie, die in de berichten over de samenkomst heelemaal niet is genoemd, is echter die van de fundeering van de Fransche schuld aan Engeland. De Ita- liaansche schuld aan Engeland is niet veel kleiner dan de Fransche. Engeland heeft bij de regeling blijk gegeven van een edel- moedigheid, die bij zijn belastingbetalers opzien heeft gewekt. Van een terugbeta- ling van de hoofdsom is geen sprake. Als Italie 4x/i millioen 60 jaar lang betaalt. moet de Engelsche schatkist noq aan rente voor die schuld elk jaar ruim 25 millioen bijpassen, want 600 millioen (het bedrag van de schuld) tegen 5 pCt. is 30 mil lioen. Het is voor de Franschen om jaloersch van te worden. Maar reeds waarschuwt de Engelsche pers, dat Frankrijk er niet zoo genadig zal afkomen, omdat het zoo- veel heter betalen kan dan het arme Italie. Zoo, denkt u dat, dr. Wasmut? -Ja. Ze houdt haar man zelfs voor onschuldig. Hoe roerend! Dr. Wasmut scheen qeerqerd. Het is tenslotte overschiliig hoe u over mevrouw Torwesten denkt. De hoofdzaak is, dat ik de Lyttons heb en... maar waar is uw vriend Torwesten? Waarom hebt u hem volgens uw belofte niet meegebracht? Pardon die afspraak had aileen betrekking op Torwesten's uitlevering in 't algemeen, niet tegen een bepaalden tijd. Het doel van mijn komst was, u mee te deelen, dat Torwesten op 't oogenblik niet in staat is verhoord te worden. Hoezoo? Men heeft door groote dosissen be- dwelmende middelen getracht zijn denk- vermogen te verzwakken; daardoor zijn z'n zenuwen zoodanig geschokt. dat hij zich onmogelijk met de noodiqe energie tegen de verdenking, die op hem rust, kan verdedigen. 't Is voldoende, als hij mijn vr&nfS beantwoordt en zegt, waar hij den nacht van 29 Mei geweest is, zei Wasmut ge- moedelijk. Om het eerste te kunnen. moet hij eerst de gevolgen van de morphine over- wonnen hebben. En het laatste levert eeniqe bezwaren op, omdat de eenige qe- tuige daarvoor op een Afrikareis is en dus niet hier kan komen om te oetuigen. Dr. Wasmut glimlachte steeds ironi- scher. (Wordt vervolgd.) mgWWfcggBP i n >j fV R HM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1