ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Tfttoerfrtg) 7868 Vrijdag 22 Januari 1938, 66e Jaargang. William Shakespeare's jeugd. t i H 1111I A B 0 N N E M E N T S P RIJ SSS IHJHUE^STEl IBXjA-ID- BUIl ENLAND. DOET UW SCH0ENEN 60ED BiNNEHLAftP. SESiS |ffi Heeft hij wei geleefd? Dit toch vVerd inuneis wel eens betwijfeld. En als hr, al geleefd heeft, heeft Hij dan al qeschre ven? Ook dat wordt in twijfel getrok- ken. En als hij al eens iets qeschreven heeft, zou hij dan werkelijk qeschreven hebben al die stukken, die op zijn naam staan? Ook daaraan wordt door velen heel ernstig getwijfeld. Maar Shakespea. en zijn vereerders, moge t tot troost zijn, dat hij ook op dit punt niet de eenige is. Hij heeft deze er- varing gemeen met meer grooten, ja. met de allergrootsten van zijn tijd en van alle tijden. Wij herinneren, om met meer te noemen, aan Thomas van Kem- pen, die in 1401 ongeveer geboren moet zijn, en die in 1471 moet zijn gestorven. En diens groote en wereldberoemde •werk: „De Imitatione Christi" (Over de Navolging van Christus) wordt hem ook ontzegd. Wij zullen ons niet mengen in den drie eeuwenjangen, dikwijls vrij on- venkwikkelijken twist over de echtheid, waaraan Franschen, Duitschers, Italia- nen, Nederlanders en ook de beide flroo- te orden der Augustijnen en der Beni- dktijnen ijverig hebben deelgenomen. Een groot kenner van de imitatio. de man, die ongetwijfeld ook de beste Ne- derlandsche vertaling van dat werk heeft qeleverd (een vertaling honderd maal beter dan die van Kloos bijvoorbeeld) heeft naar hij mededeelt; den indruk, dat de zaak der echtheid ten gunste van I ho- afdoende is uitgemaakt door Karl was n Hirsche en door den Zwolschen pastoor O. A. Spitzen. Maar dan is het toch wel een zeer vermakelijke episode, die Prov. Van Dijk in dit verband vermeldt, en waaruit blijkt, dat men voor den auteur van een wereldberoemd boekje kan door- gaan, zonder dat men geboren is. De hoogleeraar zegt zoo geestig: ,.Het is al- leen maar jammer, dat men er zelf geen genoegen aan beleven kan, omdat men niet geboren is". Italiapen hebben name- lijk de dwaasheid gehad om in 1874 te Cavag'lia een monument op te richten voor den man, die de Imitatio dan wel zou hebben qeschreven, maar... die al- leen maar verzuimde geboren te worden. De ongeborene prijkt daar in Carrarisch manner Zoo ongeveer is het in den loop der jaren ook met Shakespeare gegaan, maar ook bij de bespreking en bestudeenng j van zijn auteurschap is een heilzame ebbe weer ingetreden. Het was nog matig veel, wat een uitgever van Shakespeare s werken uit de 18de eeuw van hem ver- telde: ,.A1 wat wij met eenige zekerheid van Shakespeare weten, is, dat hij gebo ren werd te Stratford aan den Avon, er trouwde en kinderen won, naar Londen ging, waar hij acteur werd en ge- dichten en tooneelstukken schreef, naajr Stratford terugkeerde, zijn testa ment maakte, stierf en begraven werd". Dat is zeiden we nog matig veel. Want van den (vermeenden) auteur van de Imitatio. wiens beeltenis in Carrarisch maimer werd uitgehouwen, wist men niets dan den naam 1 Maar aan den an deren kant is dit toch ook wel weer erg weinig. Wat wij verder weten, en wat resul- taat is van diepgaande omderzoekingen. danjkt men voor een deel aan beknopte aanteekeninqen van Shakesneare s tiid- genooten. Rowe b.v.. de eerste die (in 1709) een uitgave van Shakespeare's dramatische werken heeft gegeven, heeft deze uitgave voorzien van een kort le- vensbericht van den dichter, en hij be- weert daarover mededeelingen te heb ben ontvangen van een tooneelspeler INGEZQNPEN MEDEDEELINGEN. Mbbletfeit eene commissie tot wering van...... we hadde-i haast gedachteioos qeschreven: schoolverzuim, maar hier en toen was hei tot wering van plaatselijke misbniiken. en hij werd tegelijk ook keurmeester van- brood en bier.' Hij deed een goed huwe- lijk in datzelfde jaar, want zijn vrouw, Mary Arden, was uit een welgestelde en zeer geachte familie, en terwijl hem een tweetal dochters geboren werden wer- den hem ook telkens nieuwe stedelijke betrekkingen opgedragen. Toch zal men met verbazing zeker vernemen, dat een tot zoo aanzienlijke eere-ambten geroe- pene nog niet eens zijn eigen naam kon teckcnen; hij bchiclp zich met een kruisje of met een figuur, die eenigszins op een krombeenigen passer geleek. Trouwens: er waren meer menschen, die in dit qe~ val verkeerden: in een officieel stuk uit den jare 1565, dat door negentien bur- gers behoorde te worden onderteekend, onfcbraken er dertien! In April 1564 werd dan zijn derde kind, nu een zoon, geboren, en het doop- boek van de kerk der Heilige Drie- eenheid vermeldt als gedoopt: ,,1564, April 26, Gulielmus Filius Johannis Shakspere". De geboortedag van Wil liam is dus onbekend; men heeft vaak den 23sten als zoodanig aangenomen, doch ongetwijfeld ten onrechte. Maar het is wel weer te begrijpen. hoe men daartoe is gekomen. Dat komt. omdat onder zijn buste in de kerk is gebeiteld ,,Obiit (gestorven is hij) An Doi. 1616 (in het jaar onzes Heeren 1616) Actatis (op den leeftijd van) 53, die 23 Apr. (op den dag: 23 April). Als hij juist op zijn verjaardag gestor ven ware Burgersdijk heeft daarin volkomen gelijk zou deze bijzonder- heid zeker niet onvermeld zijn gebleven. En als om de verwarring en onzekerheid nog des te grooter te maken, moet men dan ook nog er op letten, dat hier met den kalender van den ouden stijl is ge- rekend. (De nieuwe tijdrekening werd in Engeland pas 2 September 1772 inge- voerd.) Zijn naam werd hier dus ook eenigs zins anders qeschreven, zooals men zal hebben opgemerkt, namelijk als: Shaks pere. Verkeerde spellingen komen in de namen dier dagen veelvuldig voor. (Ons is trouwens iemand bekend, die Amsing heet, maar die zich evenzeer Hansems i Spelt! en dat... in 1926) De schrijf- wijze Shakspere schijnt overigens de juiste te zijn, want zoo teekende de dich ter zelf zijn naam, en die zal het toch zeker wel geweten hebben 1 Later, toen hij als schrijver optrad, verkoos hij de langere (en thans meer gebruikelijke) schrijfwijze, waarschijnlijk omdat op die wijze de beteekenis van zijn naam beter uitkwam, namelijk: speerdriller, en dan op zijn Nederlandsch uitgesproken als: Shaakspeer. Onze dichter werd in een rampjaar ge boren: 1564 was een jaar van allerlei boosaardige epidemieen, een gevolg van troepentransporten. Er wordt verteld, dat in 1562 en 1563 meer dan twintig duizend menschen te Londen aan deze ziekten gestorven zijn. In 1564 woedde deze pestilentie te Stratford heel hevig, volgens de opgave van Knight werden er in een half jaar tijds tweehonderd menschen ten grave gesleept. Maar de Shakespeares bleven alien gespaard, en de voorspoed van den vader van den dichter hield alsnog aan, en op t gebied van zijn eereambten en op 't qebied van zijn geldzaken. Zoo viel onzen dichter dan ongetwij- feld een zeer goede opvoeding ten deel. Betterton, die in 1635 geboren,.werd, pj- 2aj we[ Latijn geleerd hebben (op de die opzettelijk naar Stratford was ge- n. 1 i L hield hij dol veel van paarden, en moet hij herhaalde malen jachten hebben bij- gewoond. Zeer schijnt hij intusschen onder den indruk te zijn gekomen van reizende tooneelspelers. die ook Strat ford bezochten. Dan komt althans een gebeurtenis, waaromtrent wij zekerheid hebben: Er bestaat namelijk een b'isschoppelijk schrijven van 28 Noveml zr 1582, waar- bij aan William Shagspc-p.- (de naam is nu we£r anders gespeld werd toege- staan in het huwelijk te treden met Ann Hathwey. En in 1583 is hun dochter Susanna gedoopt. Even negentien jaar oud, was William dus reeds man van een veel oudere vrouw en vader. Na de geboorte van een tweeling: 2 Febr. 1585 zijn wij dan zeven jaar zonder eenig be- richt, en het eerste wat daarna van hem vernomen wordt, is dat hij in 1592 een belangrijk persoon is in een Londensch tooneelgezelschap. Niets is er dus van bekend, hoe, waarom en wanneer hij Stratford en vrouw en kinderen zou heb ben verlaten. Later maakte hij te Londen deel uit van het tooneelgezelschap van den zeer grooten tooneelspeler Richard Burbage. Er zijn tal van bewijzen, dat hij, zoodra het hem goed begon te gaan, maatregelen nam om zich later weer te Stratford te vestigen, en hij heeft dit plan dan ook volvoerd, zoodra het hem mogelijk was. Nergens vindt men ook maar eenige toespeling op zijn liefde voor zijn gade en zijn sonnetten geven zelfs in alien deele recht om te vermoe- den, dat hij haar niet onveranderlijk is trouw gebleven. In zijn testament liet hij aan zijn vrouw ,,op een na het beste I bed" over. En dus ligt de gissing van Burgersdijk wel voor de hand (om het nu maar heel zacht uit te drukken) ,,dat de liefde voor zijn vrouw hem het af- scheidnemen van Stratford, toen het er toe komen moest, niet bijzonder ver- zwaard heeft, en haar beeld hem bij zijn verblijf te Londen of ciders niet onop- houdelijk voor oogen zweefde". Er is wel een overlevering. die een bepaalde reden weet op te geven, waarom Shake speare Stratford zou hebben vaarwel ge- zegd. Hij zou dan in het loszinnig ge- zeischap zijn geraakt van jongelui, die zich meermalen aan stroopen schuldig maakten. ,,Daarom werd hij" zoo zegt het bericht van Rowe -,,door den edelman, in wiens park zij stroopten. vervolgd, en wel wat erg streng. Om zich over deze verongelijking te wreken, maakte hij een liedje op den edelman. En hoewel dit liedje, waarschijnlijk zijn eerste dichtproeve, verloren is gegaan, wordt het gezegd zoo bitter te zijn ge- weest, dat de vervolging tegen hem nog verscherpt werd, en hij verplicht was zijn zaken en zijn gezin in Warwickshire voor eenigen tijd te verlaten en in Lon den een schuilplaats te zoeken." Dit bericht is ook nog van andere zijde be- vestigd. Hoe het zij: nu is William Shakespeare dan te Londen. Hier begint eiqenlijk zijn werk en zijn leven, hier ontplooit hij zich. De procureursklerk en strooper zijn verdwenen, de tooneelspeler en dich ter zijn ontwaakt. Wonderlijk en hoogst romantisch is zeker zijn weq geweest, maar men kan de weinige dingen, die omtrent zijn jeugd vaststaan, en de vele gissingen, die daaromtrent reeds gemaakt en gepubliceerd werden, toch moeilijk nagaan. zonder tot de slotsom te komen: Hoe moest dit alles medewerken om dezen man daar te brengen, waar hij wezen moest, en waar hij stijgen kon tot zoo groote hoogte! INGEZONDEN MEDEDEELINGEN^ ERNSTIG VLIEGONGEVAL. Boven het vliegveld Furbara te Civita Vecchia zijn twee vliegtuigen op een hoogte van ongeveer 1000 Meter met el- kaar in botsing gekomen. De vliegtuigen stortten naar beneden. De twee vliegers werden gedood. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. reisd, om daar gegevens te verzamelen. Betere gegevens heeft men pas door comibinatie verkregen, dat wil zeggen: door de karige berichten, waarover men de beschikking had, te verbinden met diepe studie van Shakespeare's werken. Het is een heel moeilijke taak geweest om te bepalen, in welke volgorde onge veer de verschillende werken door hem geschreven zijn. Zoo is het mogelijk ge weest den ontwikkelingsgang van den dichter uit zijn werken op te maken, en daarbij wordt dan natuurlijk het weinige dat men van den dichter weet, van uiter- mate groot gewicht. John Shakespeare, Williams vader, woonde ook reeds te Stratford, waar hij blijkens oude aanteekeninqen uit de stadspapieren met anderen samen een soort ,,cooperatieve mesthoop in zijn straat oprichtte. In een later stuk, in 1556, wordt hij handschoenmaker ge- noemd, bovendien schijnt hij een graan- handel te hebben gedreven. In de wereld ging het hem goed en hij schijnt een zeer wakker en bruikbaar man te zijn geweest. In 1556 kocht hij twee huizen, elk met een tuin, in 1557 werd hij benoemd in beste school in zijn geboorteplaats begon men daarmee reeds op 7jarigen leeftijd. i en het Engelsch werd er niet onder- wezen!). In 1577 begonnen de zaken j van zijn vader achteruit te gaan, maar... het onderwijs was kosteloos. Wij zullen de geleerde onderzoekers nu maar laten uitmaken of Shakespeare de klassieke schrijvers in het oorspronkelijk las dan I wel ze in vertalingen genoot. In ieder geval blijft het merkwaardig, dat hij tal van Latijnsche citaten heel correct geeft. Wat hij verder van talen wist, moet hij dan door zijn omgang met anderen te Londen hebben opgedaan. Men ver- i moedt, dat hij Italiaansch kon lezen, en hetzelfde is gezegd van het Fransch. Voor de levensperiode van William, die nu volgt, zijn er allerlei gissingen. De een denkt, dat hij in zijn jonge jaren schoolmeester is geweest op het land, anderen hebben vermoed, dat hij procu reursklerk is geweest, in elk geval is waarschijnlijk, dat hij een poosje zijn vader in diens zaken behulpzaam is ge weest. Dieren, planten, natuurverschijn- selen sloeg hij met groote nauwkeurig- heid gade. hij moet zich dus wel veel in de vrije lucht hebben bewogen. En dan DE K A BINETSl 1RISIS. De kabinetsformateur dr De Visser heeft zich Woensdaamiddag wederom naar de Roningin begeven om H. M. van den stand van zaken op de hoogte te stellen. Naar ie parlementaire redacteur *an de Msb. T«rneemt achfc men het in parlemen taire k'ingen nitgesloten, dat in een even- tu«el te vormen extra-parlementair kahinet een Roomsch KathoILk politicus zitting zal nemen, zoo dat Kabjnet niet den Gezant- schapspost bij het Vat ca< n in den een of anderen voTm haDdhaaft. TER NEUZEN, 22 Januari 1926. DE WATERSNOOD IN DE BIOSCOOP. Ten bate der door den Watersnood getroffenen. Zonder twijfel zullen de bezoekers van het Concert- en Bioscoopgebouw alhier erkennen, dat belangwekkende en goed gevulde programma's worden geboden. Er werden verschillende zoowel om in- houd als opname schitterende vertoonin- gen gegeven. Thans heeft men beslag weten te leg- gen op een film die in deze dagen voor zeker actueei is, n.l. opnamen gemaakt tijdens den jongsten watersnood en zal deze voor het eerst laten vertoonen in de op a.s. Zondag te geven voorstelling. Deze zal voorzeker veler belangstelling trekken, terwijl voorts als hoofdnummer wordt gegeven het prachtige filmwerk ,.De verdrukten' met nog een mooi bij- programma. In de a.s. Woensdagavond te geven voorstelling, wordt eveneens de water- snood-film vertoond. Deze twee vertoo- ningen zullen in dienst der liefdadigheid worden gesteld, daar de helft van de opbrengst zal worden afgedraqen aan het Algemeene Watersnoodcomit^ Nog vestigen wij er de aandacht op, dat voor deze gelegenheid de beide ver- tooningen zullen worden opgdnisterd door een versterkt orkest, zoodat deze avonden in alle opzichten veelbelovend zijn, en tot bezoek uitlokken. GEREF. JONGELINGSVEREENIGING. De gisteravond in de Geref. Kerk al hier namens de Geref. Jongelingsvereeni- ging gehouden lezing, was slechts matig bezociit. Jammer voor de organiseerende vereeniging, want en spreker Ds. P. N. Kruijswijk, van Vlissiugen en ou- derwerp Begraven taienten ij waren een goede opkomst ten voile s waard. j Nadat de bijeenkomst op de gebruike- I lijke wijze door den voorzitter, de heer i R. Stouthamer, was geopend. verkreeg j Ds. Kruijswijk het woord. Aan de hand van Luk. 19 70—24 tee- i kende spreker op schoone wijze de gees- teiijke voordeelen der Geref. ieugdorga- i nisatie en de wijze waarop daarin de door God geschonken taienten tot ont- piooiing kunnen komen, daarbij tevens wijzende op verschillende gebreken, waardoor die taienten dikwijls „begra- ven' liggen. Bij het uitgaan werd eene collecte ge houden, waarvan de opbrengst na af- trek van gemaakte onkosten ten bate van de slachtoffers van den watersnood komt. DE WELDADIGHEIDSBAZAR. Onze stad staat hedeii en rnorgen in het teeken der weldadigheid. Zooals bekend geeft het Ter Neuzens Mannen- koor hedenavond een zanguitvoering in de Ned. Herv. kerk ten bate der slacht offers van den watersnood, terwijl hedennamiddag en morgen in eenige zalen der ambachtsschool het Dames- comite tot steun aan hulpbehoevenden de weldadige menschen uitnoodigt tot een bezoek aan de daar georqaniseerde bazar, ten einde voor het uitoefenen van de zich gestelde taak geld in het laadje te krijgen. We hopen, dat de bekende liefdadigheidszin onzer stad- en landge- nooten zich ook ditmaal daar niet onbe- tuigd zal laten. Het genieten eener goede gezondheid is een voorrecht, dat niet genoeg beseft kan worden, doch indien men door ziekten in het gezin wordt getroffen is men een groot geluk deelachtig, indien men zijn lijdende kin deren, den man, of de vrouw, van het noodige kan voorzien om de ziekte te overwinnen en weer op krachten te ko men. Jammer genoeg verkeeren niet al ien in die positie, en zijn er gezinnen waar de krachten vlugger zouden bijko- men, waar de gezonde kleur eerder op de wangen zou terugkeeren, indien men kon beschikken over de noodige versterken- de middelen, om de ziekte te bestrijden, de herstellenden de noodige levenskracht te hergeven. Het Dames-comite, dat nu sinds een paar jaar tracht in dat gemis te voorzien, en wat zon te brengen in gezinnen waar het er donker uitziet, verdient dus reeds daarom aller steun. Doch het heeft thans gepoogd, door het inrichten der bazar hen. die hunne bijdrage voor dit werk willen offeren ook iets te laten genieten. Naar we ver- namen is bij de voorbereidGq zeer rui- men steun ondervonden, daar door par- ticulieren, winkeliers en fabrikanten tal van voorwerpen en artikelen zijn ge schonken, die te koop zullen worden ge steld of in de verloting (waarvan alle loten geplaatst zijn) als prijs zullen wor den beschikbaar gesteld. We waren gister in de gelegenheid reeds een kijkje te nemen. Er heerschte nog een groote bedrijvigheid om de stands gereed te maken, doch aan de op- stelling' was toch reeds te zien, dat alles een leuk geheel zal vormen, en dat men niet alleen de beschikking had over de zalen der ambachtsschool, doch ruim- 9choots de hulp geniet van directeur, leeraren en leerlingen, die hier practisch werk konden leveren, dat gezien mag worden. Men zal er vinden een werp- en koek- haktent, electrisch vischvermaak, een automaat die naar verkiezinq door in- werping van een geldstukje het ge- wenschte lekkers levert, een tentje met zoetigheden, een grabbelton, een stand waar allerlei handwerken verkrijgbaar zijn en een flinke theesalon, die tot een aangenaam zitje zal noodigen. Men zal er ook kunnen dwalen in een doolhof. terwijl men ook een onderzoek naar de onbekende toekomst zal kunnen instellen bij de somnambule. Zooals men ziet, af- wisseling genoeg. i Maak er komt nog meer, daar morgen, zooals is geannonceerd voorstellingen zullen worden gegeven door het elec trisch poppentheater, dat zeer interes- sant belooft te zijn, terwijl morgenavond nog een muziek- en zanguitvoering wordt gegeven door ,.De Kunstkring", direc- trice mevr. Doussy-Slingeneyer. 1 Nog moeten we vertellen vernomen te hebben, dat de prijzen voor de verschil lende artikelen zeer billijk qesteld zijn, zoodat ook belangstellenden met beschei- den beurs er terecht kunnen. Met dub- beltjes zal men er al heel wat kunnen doen. Het comite wil ook letten op de kleintjes, uit overweging, dat vele daar- van een groote maken. Hedennamiddag werd in teaenwoordip- heid van het comite en verschillende genoodigden. de bazar door den burge- meester. den heer Huizinga, geo-pend. j!hopen, dat we na afloop van een 'even druk bezoek als voor een paar jaren bij de poppententoonstelling melding zullen kunnen maken. ZAAMSLAG. in den winter trekken gewoonlijk vele werkloozen er op uit om aan de oevers der Schelde mosselen te rapen. De kwa- liteit dier schelpdieren is thans evenwel zoo slecht, dat zij voor de consumptie totaal ongeschikt zijn, hetgeen voor vele gezinnen ook weer een tamelijke schade- post beteekent. Bij de door het bestuur der vereeni- ing ,,In 't belang der landbouwers ge- ouden aanbesteding zijn aannemer ge- worden: de heer Van der Ploeg te Zwijndrecht van de lucerne voor f 1,10 en vJiPde hopperups -voor. 47 cent per K.G. de N. V. Ho^imo ten Have te Scheemda van de goTcien tankart voor 55 cent, van de groenkraag voor 50 cent en van de Barres von Sludstrup voor 50 cent per K.G., de heer C. de Vos te Zaamslag van bet puntdraad voor f 5 per rol van 25 K.G. en van krammen voor f 1,50 per pak, de N. V. wed. P. de Jongh te Goes van het Brab. rood kla- verzaad. prijs geheim. RECHTSZAKEN. Arrondissements-RechtWank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 22 Januari 1926 de volgende vonnissen uitgesproken G. M. B., huisvrouw van 0. M. P., ond 49 j., cafehoudster te Aardenburg, is wegens het niet voldoen aan een vordering ra* «ei am'Tenaar, veroordeeld tot 30 boet«, sabs. 30 dagen hechtenis J. 0„ oud 52 j., grossier te Axel, be- klaagd geweest van het wederrecht If k deen oprnimen van een sch' tting a's waarnemend bnrgemeester, is vrijgesproken. A J 1 WA J f J I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1