ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. deren No. 7859. isdag Jauuari 1926. 66e Jaargang. Het huis van dan zonderling. Als Uw m ABUNNt M ENTSPRIJS BINNENL F g PHLKTOM. BUITENLAND. TTJ V Voor binnen Ter Neuzen fl,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr per post /'6,60 per jaar Voor Ned. Indie en Amerikk 2,70 per 3 maanden - Voor 't overig buitenland f 3,35 per 3 maanden - Abonnementen voor t bmtenland alleen q.j vooruitbetaling. NEDERLANDSCH BELGISCHE BET RE K KIN GEN. DE CRISIS Naar wij verneouen, had Dr. De Visser einde 1925 geen enkel practisch resultaac ber< ikt met ziju pogingen tot vorming van een r.ieuw Kabinet. Voor belangrijke m ae- deelingen, welkeo -elen voor het eit.de van dat jaar inzake de oplossing dev crisis verwaektten, c voor geruchten alsz uden de Ministers De Geer en Schokiing definitief aftreden, bestoud geheel geen aanleioing. lmmers, uitgezorderd met de be de Chr. HistorLche Ministers, had Dr. De Visser nog geen persoonlijke besprekingen gevoerd, en zich nitslnitend bepaald <ot schriftelijk over leg. Het onderhoud, dat Dr. De Vsser de vorige week ten Paleize heeft gehad. aield verband met het feit, dat de Koningin na haar terugkeer in de Residentie haar ernstig misnoegen had uitgesproken over het trage verloop der crisis en de vraag had gesteld, of er dan ge-n rechtsche partgen meer waren met verantwoorde- lakheidsgevoeh Een en ander heeft er'oe ge'eid, dat r. De Visser wed rom heeft gepoogd, de op lossing van de crisis te vinden d or het aanblij ven van het tegenwoord ge Kabinet Daartoe had Maan;ag ten tweeden male een buitengewone Ministerraad plaats, welke naar verwacht wordt tot bovenbe- bedoelde resultaten zal leiden. Offieieele mededeelingen dienaangaande kunn-n echter niet voor heden worden verwacht. NIET VRJENDELIJK GEZEGD. In het Populair Wetenschappeiijk Bij- voegsel van „Het Yolk" lezen wij de rol- gende krasse schildering „De m tssaiseen log, traag, verach'elijk monster, van een vioeistotfelijkekarakter- loosheid, voor rede blind en doot, een willoos werktuig :n de hand van den drijver, veil voor ieder, die met valsch pathos en opgezweept gevoel de domme zelfgenoegzaamheid ervan weet te kitte- len tot opgeblazen voortreffelgkheids- waanz n. „De massa is een.kudde menschenvee, in weike de vrije mensch ten onder is gegaan, alleen geschikt tot brute ver dedigingsmacht en als zoodaGg dan ook benut door het militairisme en bij de revolutionaire vernietigingsuoodzaak, of als middej. tot extatisch overdreven vreugdebetoon en als zoodanig nutteloos en energieverspillend, want een dag van mas3a-jubel kost dagen van persoonlijke i zinking en vcrslapping. Waargespio- ken w irdt over ontwikkeling, daar komt de massa niet in beschouwingzij is alleen te gebruiken." 't Is niet erg vriendelijk gezegd, zelfs niet erg opwekkend voor hen. die het meeste ontzag hebben voor groote getallen. Maar wjj voor ons kunnen ons heel goed met de grondgedachte vereenigen. „Eerbied voor het individu". Vrije ontwikkeling van de perso nlijke energie". Ziehier, wat, naar onze meening. de tegen- stelling is van de regeering der massa. door middtT ?an tallooze ambtenaren. Wij moeten het zoeken in de kwalit< it, niet in de hoeveelheid (N. P) Van ERICH EKENSTEIN. 20) Vervolg.) Ik zorg alleen voor... een zuivere atmosfeer om mij heen. Dat ben ik me- zelf, maar ook mijn man schuldig. Maar zeqt u me nu eindelijk, wat er eigenlijk gebeurd is. Mijnheer Torwesten heeft in den nacdit van 29 op 30 Mei den artist Fred Chambers in zijn villa bij Baden gelokt en vermoord. Pas kort geleden vond men heel toevalliq het lijk, dat in den tuin begraven was. Toen begreep men, dat Torwestens geheimzinnig verdwij- nen vluchten was. Mevrouw Torwesten scheen slechts het eerste deel van zijn woorden te heb ben gehoord. Bij den naam Fred Cham bers was ze ineen gekrompen en toen ze zijn dood vernam bedekte ze haar ge- laat met beide handen. Chambers... dood? kwam het als een snik over haar lippen- Wasmut nam haar goed op. Neen. Dat was geen comedie. Die schrik, die haar deed verstommen, was echt. Ze had werkelijk van den moord nog niets ge- weten. LI kende dien Chambers natuurliik mevrouw ja... hij reisde met miin broers. Trof u hem hier in Weenen De heer Van Roosbroeck, secretaris van den Algemeecen Raad der Belgische Werk- l:ed»npartij, deelde aan den corre-poudent van r e Tel. te Brussel mede, dat de agenda der werkzaamheden van de Nederlandsch Belgische soc al s ische commissie nog niet is vas gesteld. Ook is nog geen datum bepaald, waarcp de commisde hear be- sprekingen zal aanvangen. De spoedbe- handeliug der flnac.cieele wetten in de Belgische Kamer belette tot dusver d<m Be'gischen leden der commissie het dossier te estudeeren. De heer Van Roosbroeck zal zich eerlang met den heer Werkhoven in verbinding stellen, waarna de commissie- vergaderingtn zuller kunnen begirnen. De commissie zal de GoPandsch-Belgisehe betrekkingen onderzotken en zal trach'en de houding te bepalen, die in beide landen door de resp. arbeiderspattijen dient te wor den aangenomen tegenover het HoTandsch- Belgische verdrag. Op mijn vraag, of van soc alistische zijde een wijziging van het verdrag werd nagestreefd, ze de de heer Van Roosbroeck, dat daarop nock hevesii- gend noch ontkennend kon worden geant woord. Het verdrag, aldus mijn zegmans, werd reeds vrij lang geleden gesloten en sinds dien is er reeds heel wat water door de Schelde gevloeid. Onbevooroordeeldwilieu wij met onze Holla dsche kameraden de clausules van het verdrag aan de huidige toestand'n toetsen en daarbij het belang van de arbeiders voor oogen honden met inachtneming van het nationaal belang. Vooruit ztggen wat onze geme^nschappe lijke houding zal zijn, ;s beslist onmogelijk Ik doe u h:erbij opmerken, dat wij ter- zakevandeherstelleveranties met Engelsche, Fransche en Duitsche socialistische gede- legeerden samenkomsten hebben gehad om een gem?enschappelijk standpunt 'e bepalen. Anderzijds zullen over enkele weken tus- schen afgevaardigden vanEngeland,Duitsch land. Fvankrijk en Belgie hijeenkomsten worden gehouden om de kwestie der han- delsverdragen te bespreken. HET GESCHIL OVER MOSOEL. Het Permanente Hof van Internationale Justitie te Den Baag heeft in zijn oordeel omtrent de bevoegdhedi n van den Volken- bondsraad ten aanzien van het conflict over Mosoel onomwonden te kennen ge- geven, dat de uitspraak van d- n Raad wel degeiijk beide partijen zou binder?. Bet hooge rechtscollege stelde echter meteen op den oorgrond, datzulk een be- slissing toch altijd van anderen card is dan een uitspraak d or het Pero.anente Hof dat het n.l. bij een beslissing van den Raad meer om een politieke beslissing g, at, reden waarom de eenstemmigheid vereischt werd. Dat het oordeel van het Hof d or den Volkenbondsraad aanvaard zou worden en alleen Turkije zich ertegen zou verklaren, kon men van te voren op zijn vingers natellen En zoo is er dan e°n beslissing gevaileD, een die voor de Turken zeer ongunstig is, aaogezien Mosoel aaD Irak wordt toegekend. Biertegenover moeten de Britten aan twee voorwaarden voldoen zij moeten een verlenging van het man- daat over Irak met 25 jaar aanvaarden en moeten verdex zorgen voor het sluiten van Neen. Maar u wist, dat hij teqelijk met u in Apollo" optrad Ja. Hij stond vroeger u zeer na Als ik me niet vergis was hij de oorzaak, dat Torwesten destijds van u ging Tot nu toe had mevrouw Torwesten als afwezig geantwoord. Nu ging ze met haar kanten zakdoekje over het voor- hoofd en ademde diep. Neen. Wel was Georg jaloersch op Chambers, die mij met zijn attenties lastig viel. Ik kon met Chambers, die met mijn broers zoo bevriend was, niet geheel breken, omdat hij zich dan van hen zou hebben gescheiden, waardoor hun begtaan gevaar zou loopen. Ik heb echter nooit vergeten, wat ik mij en mijn man verschuldigd was. Toch kwelde Georg mij met zijn jalouzie- Dat en zijn voorbdurend dringen om Engeland te verlaten en met hem naar Oostenrijk te gaan, dwongen me eindelijk hem voor te stellen van elkaar te gaan. Ik... hem. Let daar wel op. Hij ging er op in, ver- kocht het huis en ging naar Oostenrijk. Ik trok me met mijn zuster, die nu gestox- ven is, in de eenzaamheid van een klein provinciestadje terug. Georg had me voor mijn onderhoud eene som gelds ach- tergelaten, en ik hoopte, dat hij ook later voor mij zou zorgen. Deed hij dat - Neen. Hij liet niets meer van zich hooren en ik was veel te trotsch om hem aan zijn plicht te herinneren. Ik was (jaardoor gedwongen mijn eigen brood weer te verdienen. Mijn zuster ontdekte e^nige economische overeenk* msten met Turkije, teueinde aldus den Turk eeniger- mate schadt loos te stellen voor de om- standigheid. dat niet hij, doch de Brit (via het mandaatsland) de politieke souvereini- teit over het aan petroleum zoo geweldig rijke Mosoel zal uitoefenen. Bet is te hopen, dat alsnog d - Engelsche Rege ring er in z 1 slagen met haar collega's van Angora tot overeenstemming te geraken, Gelukt dat niet en moc't Turkije blijven volharden in zijn onverzoenlijke houding, n zijn besluit om zich bij de Raadsbeslis sing niet neer te leggen, dan is het taak van heel den Volkenbond, een derge'ijken zich aan de rechtsorde vergrijpe? den staat tot inkeer te bre"gen. DE REGEERINGSZORG VOOR DEN LANDBOUW. Het Kon. Nederlandsch Landbouw- comite heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin het eenige opmer- kingen maakt, waartoe de memorie van antwoord op het voorloopig verslag over de Staatsbegrooting 1926, Vde ho$fd- stuk, Vde afdeeling, Landbouw, het ^an- le-iding heeft gegeven. De opmerken betreffen: de te ver gaande inkrimping van vie staatsbemoei- ing met den landbouw en de taak tier Commissie-Kaffmanis, de uitbreiding ^an cultuurgrond, de invoerrechten in Duitschland, de vertegenwoordiglng-van den landbouw in de commissie voor de handelsverdragen, de benoeming van een directeur-generaal voor den iandbouw, de kosten van de Landbouwhoogeschool, de kosten van proefvelden en proefboer- derijen, de stichtang van boerderijen op woeste gronden, de ontwateringswerken, en de prijsver'hooging van sera. ZOMERTIJD- Intrekking ontwerp-Braat. Bij den voorzitter der Tweede Kamer is een brief ingekomen van den heer Braat, houdende de mededeeling, dat hij zijn voorstel van wet tot regeling van den duur van den zomertijd, waarvan, na de aanneming van het amerdement van den heef j. J. C. van Dijk c.s. de behandeling, in verband met een door den heer Braat gedaan verzoek, is geschorst, intrekt. AARDSCHUIVINGEN LANGS SUMATRA'S WESTKUST. Tusschen Loeboek Si Kaping (resi dentie Sumatra's Westkust) en Moe^ra Si Pongi (residentie Tapanoelie) en ver- derop hebben als gevolg der zware regens niet minder dan 54 aardverschui- vingen plaats gehad. Het verkeer tusschen Sibolga en Pa- dang is geheel gestremd. De toestand is ernstig. De b-eschikbare middelen zijn onvoldoende. Zware bandjirs teisteren het geheele gewest met als gevolg een ernstige ver keersstremming. De spoorbaan bij Labat is door een aardverschuiving verzakt en de treinenloop eenige dagen gestremd De baan bij Martapoera is eveneens be- schadigd. fNGEZONDEN MEDEDEELINGEN, DE TOESTAND. Generaa! Pangalos, de Grieksche eerste- minister, heeft hij gelegenheid van een feestmaadijd, door de re ublikeinsche garde hem tor eere aanuericht, met lof gewag gemaakt van de vadeiiandl evende hou ing, d'e het leger in de verschilleude cri es ^■aaiaeBsaaBM^wiaBBaasmSiaaBaaaiisaBsi 111 ■■iiiii.imum mijn talent voor den dans. Ze was caba- retzangeres geweest en had zoo nu en dan met beroemde danseressen samenge- werkt. Zij leidde mij op. Toen gingen we naar Frankrijk, want Engeland haat- te ik sinds Georgs vertrek. Van Parijs uit hegon ik voor anderhalf jaar mijn loop- baan als „la belle Adisane". Niemand Lende me daar en ik vermeed het kennis et collega's te maken. Ik wilde vrij blijven. Ik leefde me steeds meer in mijn kunst in en zocht... te vergeten. Zoolang mijn zuster nog leefde, gelukte me dat. Daarna voelde ik me zoo eenzaam... Die oude herinneringen, de oude liefde kwa- men weer in me boven. La belle Adisane, die men 's avonds in lichtglans bejubelde, was een heel arme, treurende vrouw, dat kunt u gelooven doctor. Ze zag terneergeslagen naar den vloer. In den commissaris steeg een warm gevoel op. Medelijdend rustte zijn blik op de schoone vrouw, die hem haar gevoe- lens had blootgelegd. Die vrouw was werkelijk een verrassing. Maar u had toch familie? Een vaderen broers, zei hij eindelijk. Maar ik ging niet met hen om. Datwaren alien artisten zei ze zacht. En u mag het hoogmoed noemen, maar ik verlangde steeds uit dat milieu, waarin ik thuishoonde, weg te komen- Door Tor westen had ik een blik in andere hoogere regionen geworpen. Dat had mijn ver- langen tot een brandende onrust ge- maakt. Ik kon geen rust meer vinden. Haar stem verhief zich plotseling. En ik. ik heb het bereikt Al is het slechts, als droomdanseres, Uiterlijk moest zich bezeerd hebben (Jebruik dan dadelijk sedert 1919 getoond had. en hierop laten volgen, dat hij „om redenen, die hij open- baar zal maken", gedwongen was, zijn gedragslijn van nu af aan te wijzigen. Voortaan zou hij de algeheele aansprake- iijkheid voor de regeering des lards aan vaarden en wzich uitsluitend verlaten op de kracht - an het leger en het nationale geweten Gneinde Griekenland te redden". De dischgenooten brachten hem na die woorden een warme ovatie. Aangezien tegelijk bekend is ge worden, dat de op handen zijnde verkiezing voor den Senaat voor onbepaalden tijd uitg-steld is, moet men aannemen schrijft de N. R. Crt., dat Pangalos vastbesloten de militaire dictatuur in de republiek Hellas hetft ingesteld. Een Exchange-telegram uit Athene deelt nog eenige bijzonderheden uit Pangalo's tafelrede mede. Vo'gens dit verslag zou hij o m. gezegd hebben,Zijn wij niet onlangs g^tuigen geweest van het schouw- spel, dat Grieksche staatslieden d?n vijand argumenten verschaften, ten tijde van het Grieksch-Bnlgaarsche gr nsincicent Ik ben vastbesloten, dit alles te veran- deren Ik zal een sLrikt nationaal program uitvoeren. Over eenige maanden zal onze vloot sterk genoeg zijn, en ons leger het sterksle op den Balkan. Mijn nieuw program zal als basis de gewapende krach!en van Griekenland hebben." Dit militaire gesnoef past slechts bij een vreedzame ontwikkeling van Europa, waar van nog vele menschen droomen, en lijkt een uittarting van den Volkenbond. die pas Griekenland in hes geschil met Bul- garije gedwongen heeft. den weg van het geweld te verlaten. Wrok over de uit spraak van G neve, bed'uebtheid over nieuwe toenadering tusschen Zuid-Slavie en Turkiie en wellicht ook de onzekere toestand in h^t Naburige Oosten. in verband met, Italie's militaire toehereidselen op Rhodos schgnen voor Pangalos den doorslag aege^en te hdbl en hij het nemen van zijn avontuurlijk besluit in de richting van een va-banque- politiek. Voor de rest kan men zeggen dat Pan galos t -tdrsver reeds half en a'f een burgerlijk dictator was. Hij is eerste- Minister geworden ten gevolge van een coup van het leger in Juni Hij was de aanvoerder van de revolutie die eraan vooraf was gegaan eD tot het premierschap had hij zichzelf feitelijk benoemd. Hij ontkende toen echter dat hij dictator wilde zijn en verzekerde dat hij van plan was, nadat hij de verschi lende partijen met elkaar verzoend en een krachtig leger ge- vormd ■■ouden hebben, zich tei ug te trekk-n Maar hij gleed niettemin steeds verder de dictatorial helling af. Trgen het einde van de vorige maand teekende hij een be sluit waarGj de openbaarmaking verboden werd van verklarigen of artikelen, van ik blijven, die ik was, omdat mijn afkomst en mijn talent me daartoe dwongen. Ik had immers niets gelferd, waarmee ik op een andere manier mijn kost kon verdie nen. Maar innerlijk ben ik hooger ge- komen. Van al het milrderwaardige van het artist-zijn heb ik me ver gehouden. En zoo geloof ik, dat ik nu pas Georg werke lijk waardig ben geworden. Wasmut vergat te antwoorden, toen zij zweeg. Half geroerd, half bewonderend hing zijn blik aan de vrouw, wier wezen hij nu eerst meende te begrijpen. Toen bezon hij zich echter. Hij was niet alleen mensch, maar rechterlijk amb- tenaar bovendien. Er was nog zooveel, dat niet recht paste, bij wat hij zooeven gehoord had- U zegt, dat u niet met uw verwan- ten omgaat, mevrouw Torwesten? En toch hebben ze destijds veel in Torwesten's huis verkeerd ofschoon u zich vroeger voor een wees uitgaf. Dat is waar. Ze liet schuldbewust het hoofd hangen en zei zacht: Dat was de eenige leugen, die ik Georq ooit ver- telde. Ik deed het uit schaamte. Mijn vader was toen in Amerika en mijn broers in Schotland. }ane, mijn zuster, trad in Marseille op. Ik vond het vreeselijk. Georg dat alles te bekennenen ik dacht, dat niemand iets van mijn huwelijk zou hooren. Ik kon eenvoudiq verdwij- nen, maar dat bleek dwaas te zijn. Nau- welijks waren we getrouwd, of ik trof toevallig een van mijn broers op straat en hij liet me niet los, voor hij alles wist En toen kwamen zij, tot mijn stille wanhoop. steeds vaker dagelijks. Zij klemden zich welken aa d, ook van twee vroegere eerste- ministers. D,t was het begin van de onderdrukking van het vrije w. ord. Nu is de verkiezing voor den S-naat tot St Juttemis uitgesteld, en in een onde?koud met den comspondent van de Daily Expre.s zou Pangal s het parlementaire stel-el tot oorza k van alle moeilijkheden verklaard hei ben. Eerst Sowjet Rusland, daarna Italie (het parle- ment kan daar slechis bestaan, indien het gewillig instrument van de regeering is) en Spanje en nu Griekenlai d de anti- parlementaire evolutie in Etmpa gaat ge- leidelijk verder. KROONPRINS CAROL DOET AFSTAND VAN ZIJN TROON- RECHTEN. De 32jarige kroonprins Carol van Roemenie, die gehuwd is met de Griek sche prinses Helena, heeft uit Italie, waar hij thans vertoeft, een schrijven gezonden aan zijn vader, koning Ferdinand, waarin hij afstand doet van zijn rechten op den troon, en van al zijn voorrechten als lid van het koninklijk huis. Voor zijn huwelijk met prinses Helena had de prins een liefdesbetrekking met een Roemeensche, Zizi Lambruio, dochter van een Roemeensch generaal. Het paar is te Odessa in het geheim gehuwd, maar dit huwelijk werd onwettig verklaard. Tij- denis den oorlog poogde Carol naar Rus land te vluchten, waar zijn vrouw ver- toefde, maar hij werd als deserteur ge- arresteerd en een tijdlang in een klooster opgesloten. Daarna maakte de kroonprins een reis om de wereld- In het eind van 1920 werd zijn verloving met prinses Helena van Griekenland, de dochter van ex-Koning Konstantijn, bekend gemaakt en het vol- gend jaar had het huwelijk te Athene plaats, In 1923 werd officieus te Athene meegedeeld, dat de geruchten over een echtscheiding van den kroonprins en prin ses Helena onjuist waren. Verleden jaar ging de prinses naar Louden voor de be handeling van een ernstige oogziekte, waaraan zij lijdende was. De Roemeensche koning heeft volgens een officieel bericht uit Boekarest, de beslissing van zijn oudsten zoon aanvaard en voorgesteld zijn kleinzoon. het 4jarige zoontje van Carol prins Michael tot kroonprins te verheffen. Dit besluit werd genomen in een kroonraad, die door ko ning Ferdinand op Oudejaarsdag op het kasteel te Pelesch was bijeengeroepen. De kroonprins is een bekend sportsman en indertijd werd van hem verteld. dat hij zich bij de fascistische beweging had aangesloten. TER NEUZEN, 6 Januari 1926. STEUN VOOR DE SLACHTOFFERS VAN HET WATER IN ZEELAND. Gelijk reeds dezer dagen is gemeld, bracht het Prov. Watersnood-Comite. vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris, op 4 dezer een bezoek aan de geteisterde plaatsen in Oostel. Zeeuwsch- Vlaanderen. Het Comite meent thans een beroep te moeten doen op alien, wien de nood der slachtoffers ter harte gaat- De heeren Truvman, burgemeester, Fruij- tier, pastoor. en De Roeck. hoofd der school, alien te Boschkapelle waar de nood tengevolge van den hooqen water- stand groot is, hebben reeds de leiding in zake hulpverleening op zich genomen bijna vast aan -mij, die rust gevonden had in een veilige haven. En ik had zoo'n medeiijaen met hen, ik kon ze niet de deur wijzen. Zelfs toen ik merkte, dat mijn geiuk door hen bedreigd werd. Kunt u dat niet begrijpen, doctor? ja. iot een zekere hoogte tenmin- ste- Maar dan hier in Weenentoen was u het toch, die met Torwesten uw vader opzocht? Ja, Vader kende hem nog niet. Toen hij destijds uit Amerika terugkwam, waren wij al van elkaar. Hij was daar heel bedroefd over, en wilde, dat we ons weer verzoenden. Daarom wilde hij, dat ik dit engagement aannam. omdat ik dan meteen wat verdiende. Woonde mijnheer Lytton niet bij u? —r Neen. Dat wilde hij niet. ofschoon hij intusschen zijn beroep had opgegeven en van mijn steun leefde. Waarom oaf hij in het hotel n val- schen naam op? Dat weet ik niet. Hij dacht, dat het niet kon schelen, omdat niemand hem toch kende. Juist, daarom was het niet noodig. Maar gaat u door. U bracht Torwesten dus bij hem? Ja. En ik was zoo blij. We hadden ons even te voren verzoend en besloten weer samen te leven, zoodra mijn contract in ..Olympion" afgeloopen was. Wasmut staarde haar verbluft aan- Ik dacht, dat hij bij u was gekomen, om over iets anders te spreken, omdat hij weer trouwen wilde? (Wordt vervolgd.) COURANT 3UGBI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1926 | | pagina 1