ALGEMEEN N1EUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. Writert No 7828 V jj dag 23 October 1935 65e Jaar gang. (lit hst dooga Huarden. fi BUITENLAND. IINNENLAND. hJS nTm" enTme/illM2Jo\r3nmanand7n '"vm'l^.erigtoitealanT/ 3°35 pe/a tbufteiaS alleen'bij'Qoroltbelallng. B3S3X^BX.H1 BIjAX?- CXll. 1® onzen vorigen brief vertelden wij over Kohlbrugge s boek en verhaalden, C hij opmerkt, dat overal in Europa d^ ook in ons land, de wetgever het begrip ..eigendom tot lets relatie s maakt. Welnu dit is zeer zeker het ge- val zoowel met eigendom van grond als van kapitaal in "t algemeen. Wat den grond betreft, natuurlijk vin- den wij aar. het begin der historie steeds dat hetzij een persoon door zijn kracht den grond aan anderen ontrooft, hetzij een v'olk of een stam. Wat ons land aan- qaat, oudtijds was dit een onbewoond moeras. Op zekeren dag zijn hlerl^een volksstammen van Germaanschen oor- sprong in uitgeholde boomstammen langs den Rijn komen aanvaren, die den grond gewoonweg in bezit genomen h ebb en. Die stammen hebben zich over versJnl- lende landstreken verdeeld en ledere stam veroverde dus de streek, alwaar men zich vestigde. Uit het oorspronke- lijk communaal of gemeenschappelijk be zit, waarvan in de ,,marke en de ,,ge meene weide" nog eeuwen lalig de spo- ren overqebleven zijn in het Gooi be- staat dit'nog heeft zich helPerso»"' liik qrondeigendom ontwikkeld. Hoe dat ontstaan is, kan moeilijk worden uit- gemaakt, maar dat persoonhjk eigendom van den grond is slechts mogelijk ge- worden. omdat de gemeenschap het heet toegelaten. Feitelijk laat dus de Staat of de menschenmaatschappij sinds vele eeuwen het toe, dat een aantal bewoners den qrond in persoonlijk eigendom be- zitten. Men laat dit toe, omdat men meent dat het in het belang der samen- leving is. Thans laten wij rusten, of dit terecht wordt gemeend; Maar de Staat heefit daarvoor ,,wetten" gemaakt om net recht van dien eigendom in regelen vast te leqqen. Over het algemeen genomen. is dat recht in Europa vrijwe overa. ge- lijk omdat men overal de hoofdregels van het' Romeinsche recht heeft overqeno- men. Vandaar dat op onze umversitei- ten dit Romeinsche recht nog steeds wordt bestudeerd. Wij hebben dus fei telijk niet een recht, dat opgebouwd is uit het Germaansch bewustzijn, maar wi] hebben een recht, dat vele eeuwen ge- leden door de Romeinen ontwikkeld is. Dat is reeds eenwen geleden overgeno- men en nu weten de menschen met be- ter of het behoort zoo te zijn. Maar he. spreekt van zelf. dat de 20e eeuwsche staat volstrekt niet gehouden is om rechtsbepalingen van de Romeinen te blijven handhaven. Van een absoluut recht op den grond is ook in vorige eeuwen nooit sprakege- weest. Want ook toen heeft de Staat aan de grondeigenaren reeds allerlei ver- plichtingen opgelegd, bijv. in verband met dijk-aanleg en inpoldering. Men heeft op den grond allerlei soorten belas- tingen gelegd en trouwens heeft men nooit geduld, dat iemand zijn persoonlijk grondeigendom gebruikte tot een doel- etnd, dat voor anderen gevaarlijk was. Echter vroeger kon men een landeige- naar nooit dwingen om, als hij dat niet wilde, zijn land of een deel daarvan te verkoopen, als het algemeen belanq eischte, dat dit land van eigenaar v er- Snderde. Wei kon men soms beletten, dat hij dit land gebruikte voor bepaalde doeleinden. De eerste groote stoot om een radicale wijziging te krijgen, is gege- ven, toen men in ons land de Onteige- ningswet maakte. Die wet vond haar aanleiding in den aanleg van den spoor- weg van Amsterdam naar Rotterdam. Er was namelijk een landeigenaar. die hardnekkig weigerde om een strookje land te verkoopen. Het gevolg was, dat de baan in een cirkel rond zijn plekje grond moest worden gelegd, wat voor den dienst zeer lastig was, want de trein moest hier zeer langzaam rijden. Toen begreep men algemeen. dat de oude toe- stand niet kon worden bestendigd. dat indien hieraan niet een einde werd ge maakt, men kans liep, dat elke volgen- de spoorwegaanleg daarvan*" hinder on- dervinden zou, of dat personen ervan zouden gebruik maken om buitensporige eischen te stellen. Het gevolg was, dat er een Onteiqe- ningswet werd aangenomen, waarbij de regeering op grond van het algemeen be lang onder medewerking van de Staten- Generaal land onteigenen kon, terwijl als men heit niet eens werd over den prijs, de rechter hierover een uitspraak deed. Maar daardoor werd eigenlijk als begin- sel vastgesteld, dat niemand op zij® grond onvervreemdbaar recht bezat. doch dat de overheid steeds onder goed- keuring der Volksvertegenwoordiqing den grond tegen schadeloosstelling afne- men kon. Voor drie belangrijke gemeen- schapsbelangen is deze wet van buifen- gewone beteekenis geworden: Daardoor is mogelijk geworden een goed spoor- weg- en tramwegnet aan te legg*i, even- zoo aanleg van andere wegen, 2o. het graven van groote zeehavens als bijv. die te Rotterdam kon daardoor geschieden, terwijl de prijzen, die bij onteigening wer- den betaald, voor de eigenaars inderdaad een zeer behoorlijke vergoeding waren, want de rechtbank was gcwoonlijk royaal, 3o. een rationeele stadsuitbrei- ding, nl. een goede verdeeling der bouw- terreinen bij enkele groote steden is aaai he door in de hand gewerkt. Er is in later tijd aan de mogelijkheid tot onteigening een geheel nieuwe uit- breiding gegeven, doordat dit algemeen belang ook werd toegepast op ander ge- bied dan alleen het verkeer, havenaanleg; stadsuitbreiding, hetgeen alles min of meer het belang der maatschappij is. Men heeft eenige' jaren geleden onteige ning mogelijk gemaakt in het belang van personen nl. om aan dezen op goedkoo- pe wijze aan grond te helpen door mid- del van de ..Landarbeiderswet". terwijl kortgeleden een nieuwe stap werd Qzzzt door de zoogenaamde ,,ruilverkaveling mogelijk te maken. Oit deze twee voorbeelden zien wi), dat het begrip algemeen belang", waar- voor de overheid onteigenen kan, zicn telkens meer uitbreidt, waardoor het eiqendomsrecht hoe langer hoe meer re- latief wordt. In die richting za. men doorgaan. Wij voorzien, dat in een an der opzicht dit 'recht nog meer zal wor den beperkt, nl. dat de tijd spoedig aan- breekt, waarin het niet meer zal worden toegestaan. dat een persoon een al te groote hoeveelheid land bezit, hetzij door een sterke progressie der grondbe- lasting boven een zekere waarde, hetzij door het stellen van een maximum aan tal Hektaren. Op een andere wijze zal men ook in de richting gaan van het re latief maken van het eigendomsrecht, nl. door het pachtcontract te herzien in zuik een geest, dat de pachter in sommige opzichten minder afhankelijk wordt. Op dat punt nu heeft prof. Kohlbrugge ons een voorbeeld gegeven uit Engelandn.. hoe de liberale partij op haar laatstt verkiezingsprogram had staan: de wen- schelijkheid. *dat de eigenaars aan een qoeden huurder niet meer de huur kon opzeggen, waardoor die huurder een vSst ,.bezitrecht" zou verkrijgen. Nu is „aoed" een zeer rekbaar begrip. Bij het beantwoorden van de vraag, wie een goed huurder is, zal het persoonlijk oor- deel heel wat gewicht in de schaal leg- gen. Men zal dan commissies van des- kundigen moeten benoemen, die waar- deeringsoordeelen over vakbekwaam- heid moeten geven. En als men dit toe- past, zal de overheid er toe moeten over- oaan de huurprijzen te laten vaststellen. Wie zich herinnert, hoe lastig onze oor- logs-huurwetten zijn geweest. begiijpt. hoe op dit terrein voetangels en klem- men liggen. Daarnaast hebben wij in ons land een historisch voorbeeld, hoe gevaarlijk net voor den eigenaar is, als er een vast be- zitrecht van den huurder ontstaat en hoe dan op den duur zijn eigendom weinig en het huurbezit veel waard wordt. Wi] bedoelen het Groningsche beklemrecht. Oudtijds bezaten in Groningen groote grondeigenaars geen geld om boerderijen te bouwen. Ze verhuurden toen 30 a ou Hektaren voor prijzen van drie a vijt gulden de H.A. aan landbouwers. die zelf de boerderij bouwden. voor een ter- mijn van zes jaar. Bij huuropzegging moest de eigenaar het gebouvv tegen een bepaalden prijs overnemen. De huurder beklemde meijer" behield daardoor he! iand in ..beklemming", verkreeg een vast bezitrecht, zoodat zijn erfgenamen het land van hem erfden, of dat hij het op zijn beurt verhuurde. of aan een ander verkocht. Het gevolg is geweest, dat in den loop van een paar eeuwen de huur- prijs onveranderd bleef, dat de eigenaar vrijwel niets aan zijn eigendom heeft dan enkele guldens huur per H.A., voor land dat thans f 200 a f 250 per H A huur opbrengen kan. terwijl de beklemde meijer, die het bezitrecht kreeg, proti- teerde van de groote waardevermeerde- ring. De oorspronkelijke eigenaars zijn arm en de vaste huurders rijk geworden. Men ziet dus uit dit voorbeeld, dat wat de Engelsche liberale partij voorstelde, feitelijk een verkapte onteigening is, waarbij op den langen duur de eigenaar het loodje leggen kan. Terecht zegt prof. Kohlbrugge: eigen dom wordt hoe langer hoe meer relatief, als het algemeen belang, of het belang van de Staat of gemeente dit schijnt te eischen, of waa$ men meent, (zooals het geval schijnt bij kunstbezit), dat het geheele volk mede-eigenaar is. Zoodra een sterke groep kiezers dat wenscht, wordt ten opzichte van kunstvoorwer- pen, boomen. huizen enz. het absolute eigendom in een relatief eigendom ver- anderd". Terecht wijst hij erop, dat al lerlei maatregelen ook in ons land geno men in de laatste jaren eigenlijk gaan in de richting van een staatscommunisme. Hij waarschuwt terloops, dat men geen bestaa.nde orde omverwerpen kan zondei. alles tot een chaos te doen worden, maar voegt er aan toe, dat indien geleidelijk de weg wordt betreden om de belangen van de gemeenschap te stellen boven de be langen van een persoon, van een groep of een partij, tot leniging van maatschap- pelijke nooden de eigendom 'steeds meer relatief worden kan. Wi: laten de vraag thans rusten, of dat wenschelijk is. Voor den persoon wiens historisch rech: aang'Hst word", is het onprettig. Maar er ma wel eens op wor den gewezen, dat een hoogleeraar, die lijnrecht tegenover het socialisme staat, eerder conservatieve neigingen toont. profeteert, hoe hier het oude recht bezig is te worden vervanqen door nieuw recht. T. g. T. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN I TER NEUZEN, 23 Oct. 1925. l^tabletfen. tegen lnoest HANDHAVING DER ONTWERPEN WEELDEBELASTJNG ENZ? Vragen van het Kamerlid Van Aalten. Het Tweeie Kamerlid Van Aalten heeft aan den Minister van Financien de volgende vragen gesteld Is de Minister van Financien voornemens, het in de zitting 1924/1925 ingediende wetsontwerp to" lierziening van de Ver- dedigingsb,lasting 11 te handhaven naast het thans, zonder intrekking van gemeld wetsontwerp, gedane voorstel tot af'schaffiug der Verdedigingsbelasting II Indien he^ ontwerp op deze vraag ont- kennend mocht luiden, is dan de Ministei voornemens, de te gelijker tijd met het wetsontwerp totherzieningder Verdedigings belasting II ingediende wetsontwerpen tot aanvulling der Zegelwet 1917 (Weeldebe lasting), tot wijziging der Successiewet. tot wijziging der Wet op de Inkomsten- belasting 1914 en tot wijziging vanartikel 33 der Leeningwet 1914, niettegenstaande den bij deze gelijktijdige indiening tusschen al deze wetsontwerpen gelegen band, te handhaven EM1GRA.TIE NAAR CANADA. Een ernstige waarschuwing. Het is den directeur van het Informatie bureau van de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing" - naar van die zijde wordt medeg-deeld g-bleken, dat door een Canadeesche maatschappij aangeboden wordt om boerengezinnen, welke beschikken over minstens 1250 boven de reiskosten, te plaatsen op boerderijen in Canada Aan alien, die emigratie naar Canada overwegen, wordt dringend ontraden op die aanbieding of welke andere ook, in te gaan alvore: s inlichti; gen te hebbea in- gewonnen bp genoemd Informatiebureau, gevestigd Bezuidenhoutsche Weg 97 te 's Gravenhage. TENTENKAMPEN AFGESCHAFT? Naar de N. A Crt. van bevoegde zpde verneemt, is besloten dat het instituut van tentenkampen voor het onderbrengen der manschappen tjjdens de jaarlijksche her- halingsoefeningen in den herfst zal worden afgeschaft Deze belangrijke maatregel werdt ge nomen in verband met de bijna altijd on- gunstige weersgesteldheid in de periode waariif oe herhalingsoefecinjien vallen. in verband hiermee verneemt het blad dat de opdracht is gegeven dat de kazerne te Doesburg voortaan in het najaar voor het onderbrengen der manschappen deel- nemende aan de herhalingsoefeningen en het materi el beschikbaar moet zijn. Ook de kazern^s te Deventer en Zutphen zullen zoo noodig hiervoor in het najaar beschikbaar worden gesteld Het tentenkamp op den Galgenberg te Arnhem tijdens de herhalingsoefeningen zal dus tot het verleden gaan behooren. NAT10NAAL PERSINSTITUUT. Naar vernomen wordt is opgericht het Nationaal Persinstituut, gevestigd te Den Haag, ten doel helbende de bevordering van de nationale gedachte in de volksont wikkeling. Het N. P., bijgestaan door een groot aantal vrijwillige medewerkers. stelt tot dit doel aartrekkelijke en op- voedende artikelen beschikbpar. waarin de zedelijke belangen der nationale en inter- nationale gemeenschap naar voren worden gebracbt en aandacht wordt gevestigd op allerlei vraagstukken van maatschappelijken, socialen en politieken aard. Als leider van het Nederlandsch Pers instituut treedt op de heer W. J. Bastiaans, terwjjl van den raad van toezicht. welke nog met eenige leden zal worden uitgebreid, deel uitmaken de heeren jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, mr. A. J. A. Pit, prof, dr. H. W. C. Bordewijk, mr. J.Gerritzen, P ,T de Kanter, dr. C. Ley. dr W. W. van der Meulen, dr F. E. Posthuma en jhr. mr. H. Smissaert. DE TOESTAND. Begin September 1923, toen Mussolini een energiek fascistisch gebaar op het ge- bied van de buitenlandsche staatkunae maakte met de bezetting van Korfoe en aanliggende eilanden, om Griekenland te siraffeu voor een amval op Italiaansche officieren, deel uitmakende van de grens atbakeningscommissie in Albanie, was schrijft de N. R Crt, de algemeene sym- pathie aan Griekenland's kant Aan de bezetting ging een veel gerucht en e nige onschuldige slachtoffers makend bombar- dement v ;oraf en Italie wees bij monde van zijn minister president elke tusschen komst bp vooroaat af Wij hebben het Italiaansche optreden toen te dezer plaatse gekenschetst als een „eigeDgereide geweSd- daad" en de moreele weerzin, gewektdoor deze volkomen verloochening van het vredestichtende instituut van Geneve, was zoo sterk, dat Italie ten slotte moest in- binden. Het moest de door Griekenland ingeroepen tusschenkomst van den Volken- bond achteraf toc'h aanvaarden, en in over leg met den gezantenraad, is toen de v vrede lievende en tijdelijke bezetting" ongedaan gemaakt en Griekenland er afgekomen met de betaling van 50 millioen lire en de vervulling van eenige andere, inmiddels getemperde eischen. Griekenland, dat toen slachtoffer was, blijkt intusschen geen haar beter. nu het zonder de uitkomsten af te wachten van een onpartijdig onderzoek over een grens- incident, dat volgens Balkan tradities niet eens een buitengewoon karakter draagt, een he tgebakerd ultimatum tot Sofia richt en aivast twee steden op Bulgaarsch ge bied, Petritsi en Poroy. bezet als onder- pand voor het verkrijgen van een volledige genoegdoening. Bulgarije, dat in 1920 a's lid van den Vol- kenbond is toegela'en, zal goed doen met het Grieksche precedent van 1923 te vol- gen en de zaak eveneens in handen van Geneve te stel'en. Er s'aan natuurlijk twee lezingen tegenover elkaar welke geen houvast geven, zoolang de olkenbond geen onderzoek heeft ingesteld. De Bulgaarsche komstandzji zijn ongetwijfeld voor geen klein geruchtje vervaard. maar het is iets anders~ om, zelfs als zij niet vrij uitgaaD, de Bulgaarsche regeering eenvoudig voor hnn doen en laten aansprakelijk te stellen en. zoo zij al een grensschennis begaan hebben, deze te beantwoorden met een officieelen inval in Bulgaarsch gebied. Van een gewapend conflict kan geensprake zijn, want de Bulgaarsche weermacht is bij het t ac'aat van Neuilly. dat ook de militaire dienstplicht heeft afgeschaft, teruggebraeht tot 20,000 officieren en soldaten van het staande leger, 10,000 gendarmen en een gre. swacht van 3000 man, waartegenover Griekenland een groot dienstplichtig leger kan stellen. dat elk jaar verjongd wordt met 35,000 nieuwe recruten Bot op Loearno heeft de Grieksche inval wel een bijzonder uitdagend karakter tegen over het vred-lievende Europa De geieideljjke afbrokkeling van den Franschen franc is een kra ht:ge ve-rmaning aan Caillaux om eiudelijk met zijn lang verbeiie financieele hervormiug voor den dag te komen. De lage koers is bijzonder pijnlijk, omdat de Belgische franc het op de lange baan nu van den Franschen. ge wonnen heeft. De eerste poging van Caillaux tot ge zondmaking van den toestand is mislukt, daa>- de omwenteling van de nationale verdedigiugsbons in gefixeerde 4 pets, rente maar 6 milliard frcs. van die s'ukken te voorsch^n heeft gebracht. terwijl op zijn minst op het driedubbefe en meer gerekend was. Daar er 55 mil iard frcs. van deze stukken in omloop zijn, is het resultaat stellig poover. Men mag wel aannemen dat dit w.er zijn invloed heeft geoefend op het omlaag drijven van den franc, dat vanzelf weer de vlucht voor den franc in vreemd ruilmiddel bevordert. Nieuwe belas- tingen of verlagirg van de rente van oude leeningen of beide lijken onvermijdeljjk en zoo zal er nu een eind moeten komen aan den termijn van respjjt, die den Frauschen bezitters door de veranderiug in hetbeheer van de financign geschonken was. Een bericht uit Berljjn over een onvar- zoenlijke houding van de Duitsch nationalen in zake Locarno, dat op het laatste oogen- blik binnenkomt, doet een Duitsche regee- ringscrisis voorzien. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Naar aanleiding van een verzoek van Re vereeniging „De Kunstkring om voor het geven van een concert en een volks- uitvoering gebruik te mogen maken van het gymnastieklokaal der kopschooi, werden voor het gebruik voorwaarden vastgesteld zooals die destijds zijn vast gesteld voor Ter Neuzens Mannenkoor, onder toevoeging der voorwaarde, dat, indien te eeniger tijd de adminisfratie der rijksbelastingen dit lokaal als gevolg van dat gebruik zou aanslaan in de perso- neele belasting, die belasting komt ten laste van de vereenigingen die er gebruik van maken. In het voorstel is ook begre- pen een machtiging voor Burg, en Weth. om onder deze voorwaarden de lokaliteit aan aanvragende vereenigingen ten ge- bruike te geven. Verschillende verzoeken om afwijking van art. 10 der bouwverordening (open ruimte) werden ingewilligd en goedge- keurd een overeenkomst met de P. Z. E. M. voor het verzorgen van de elec- trische straatverlichting in de buurtschap Driewegen. Aan de Z. L. M. werd voor een Tuin- bouweursus en aan den Slagersbond voor een slagerscursus gratis verlichte en verwarmde lokalen ten gebruike afge- staan. Ook werden vergunningen ingewilligd voor aanleggen van riolen en aansluiting op het gemeenteriool. Gewijzigd werd de Algemeene Politie- verordening, door in de bepalingen om- trent motorvoertuigen ook op te nemen het verbod van het in voor personen- vervoer bestemde voertuigen voorhan- den te hebben losse tabouretten enz., en werd ook voor de bebouwde kom ver- boden het houden van uitvliegend pluim- gedierte anders dan in hokken. Van dit laatste verbod zullen Burg, en Weth. voor het houden van wedstrijden onthef- fing kunnen verleenen. Vastgesteld een wijziging in een vroe ger raadsbesluit tot vaststelling van rooi- lijnen op de nieuwe bouwterreinen in de laatste jaren door Domeinen in exploita- tie gebracht, terwijl aan verschillende nieuwe straten in de kom en voor het eerst aan die in de buurtschap Sluiskil straatnamen werden gegeven. Vastgesteld werd een wijziging der ge- meentebegrooting, in verband met de noodig geachte verhooging met f 3000 voor steunuitkeering aan werkloozen, terwijl werden verleend ontheffingen wegens schoolgeld en hondenbelasting. Een groot deel der zitting ging weer heen met de voortgezette behandeling der wijziging van de concessievoorwaar- den voor de electrische verlichting in de kom, die de vorige vergadering onder eenige beroering was geeindigd. De heer Hamelink nam het woord ..schoft", dat hij den heer Van Riet had toegevoegd' naar aanleiding van het voorlezen van een voor hem beleedigenden brief van den heer L. J. van der Lubbe, terug, en wijzigde dit, dat genoemd medelid een loopjongetje was voor genoemden admi- nistrateur der cent rale. Onder welke verhoudiingen de behandeling dezer kwestie gekomen is, werd gekenschetst door de klacht van den heer Verlinde dat de administrateur de leden, die blijk geven niet zonder meer te willen ingaan op de eischen der Industrieele Maat schappij, doch er in het belang der ge meente een andere zienswijze op na hou den, tegenover derden op minne wijze beleedigd en door het slijk tracht te sleu- ren, en dat zelfs door hem doodsbedrei- gingen zijn geuit. Door den voorzitter werd. namens Burg, en Weth. dergelijk optreden afgekeurd, doch betoogd, dat men zich daardoor niet van de zakelijke overeenkomst met de Industrieele Maat schappij moet laten afleiden. Ten slotte werd het voorstel van Burg, en Weth. tot handhaving van de meterhuur aange- nomen, het college nam over het voorstel van den heer Verlinde. dat bij geschillen betrokken partijen zich zullen kunnen be- roepen op Burg, en Weth terwijl ook werd aangenomen een voorstel van den heer Colsen tot instelling eener raads- commissie tot het onderzoek naar de fei- ten van willekeur. die hier door den heer Hamelink zijn genoemd. Tot leden dier commissie werden benoemd de heeren D. van Aken, wethouder van publieke werken, C. Verlinde en H. J. Colsen. RoNTGEN-APPARAAT IN HET ZIEKENHUIS. Naar wij vernemen is thans in het Ziekenhuis alhier opgesteld en in gebruik genomen een nieuw Rorutgen-apparaat van het allerlaatste type, dat gebruikt kan worden voor alle mogelijke onder- zoekingen van het menschelijk lichaam, b.v. maag, longen. nieren, beenbreuken enz. en,z. Men voegt aan deze mededee- ling toe, dat alzoo de vroegere redenen waarom patienten uit Ter Neuzer van den Raad van Arbeid en van de Rijks- j verzekeringsbank naar Vlissingen en UUiy, III- ton

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1925 | | pagina 1