ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-YLAANDEREN. VRIJSTELLING DIENSTPLICHT. DE INDRfNGER. No 7755 Maandag 4 Mei 1925. 65e Jaargai VERKIEZING Tieede Kamer der Staten-Generaal. FEHILL ETOR. BlHHEHLAnn. ABONNEMENTSPRIJS' Vc>0r binnen Ter Neuzen f 1,40 Per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post //6,60 per jaar Voor Ned. Indie en Amerika 2,70 per 3 maanden Voor 't overig buitenland /3,35 per 3 maanden Abonnementen voor't buitenland alleen bij vooruitbetaling. VAN DEN De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt hei volgende ter kennis van belang- hebbenden. De Dienstplichtwet vermeld zes redenen van vrijstelling, te weten a. broederaienst b. kostwinnerschap c. persoonlijke onmisbaarheid d. het bekieeden van een geestelijk of een godsdienstig-menschlievend ambt of opleiding tot zoodanig ambt e. verdrag 1. aanwezigheid van een bijzonder geval. In verschillende artikelen der wet is gere- Uit het Engelsch van Harold Bindloss. o (Vervolg.) Miss Barrington moest tegen wil en dank eerrs lachen, maar toen keek ze den man naast haar eerlijk in de oogen. Volgens u bestaat er dus geen berouw, en daaruit vol gende betkeering?" ,,Wel", antwoordde de Colonel droogjes, „als geloovig man zou ik eigenlijk ja moe ten zeggen; maar als ik eerlijk moet zijn... er zou heel wat moeten gebeuren voordat ik •vertuiigd-ben, dat een valsche speler, vee- iief en whisky-smokkelaar, die den onder- gang op zijn geweten heeft van elken man ef vrouw, die hem vertrouwd heeft, zichzelf t»t een eerlijk man zou kunnen bekeeren, en dan weer 't recht zou hebben om van man- nen met een ongesohonden naam een behan- Keling als huns gelijke te eischen. Want er zijn nog rnannen die op hun naam prijsstel- len, kind, dat kun je van me aannemen." Barrington had heftig gesproken. In de stilte, die volgde, keek hij het meisje naast zich onderzoekend aan; maar zonder eenige verlegenheid, open en eerlijk, beantwoordde ze zijn blik. „Ik wil 't graag aannemen," zekfe ze warm, ,,te meer, daar ik aryi een van hen zooveel te danken heb." Dit antw^ford klonk als een complimentje waar inderdaad was het niets dan de waar- heid. Want ofschoon kolonel Barrington geld wat als zulk een reden van vrijstelling in aanmerking komt. Het voornaamste van de daaromtrent bestaande bepalingen wordt j hieronder voor elke reden afzonderlijk ver meld. De vrijstelling, verleend om een der onder a, b en c genoemde redenen, geldt niet in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Hetzelfde kan ook van toepassing worden verklaard op de vrijstelling, verleend om de onder f genoemde reden. Aanvragen van vrijsteliing. Baslisslng omtreni vrijstelling. Seroep. Broederdieiwt. bijwijlen van een starre koppigheid en heerscshzucht zijn kon, waren de woorden welke hij zooeven gezegd had, wel 't aller- eerst op hem zelf van toepassing. Hij was iemand die nooit zijn woord getoroken had en hij zou in heel wat gunstiger financieele omstandigheden verkeerd hebben, als hij zich wat minder straf aan zijn principes ge houden had. In zijn hart was hij door en door conservatief, hetgeen in zijn houding ten opzichte van alles wat niets met de po- litiek te maken had, duidelijk uitkwam; nadat een ondankbare regeering hem ech ter de beleediging van hem met promotie te passeeren aangedaan had, was hij een vurig kolonist en een on.verdraagzame sociaal- democraat geworden. „Och kind, soms denk ik wel eens, dat ik te critisch en te oud word," zeide hij met een zucht, terwijl zijn gezicht zich dien dag voor den tweeden keer in plotselinge bezorgdheid verstrakte. „Ik gaf er wat voor, als ik op het oogenblik een beter zakenman was." Beiden zwegen ze. Maud Barrington keek naar den Westelijken hemel met zijn weelde van roode en oranje tinten, welke echter, nu de zon ondergegaan was, snel begonnen te dooven. Toen kwamen de ster- ren, als citroengele lichtpuntjes twinkelend door 't grauw -van de snelvallende scheme- ring ongelooflijk eenzaam en koud werd de onmetelijke vlakte om haar heen nu. 't Was of deze gewaarwording nog ver- sterkt werd door de doffe hoefslagen en 't voordurend kraken onder de glij-ijzers van de slee; er was zelfs iets beklemmends in de harde schittering, waarmede de sneeuw den glans van den hemel terug- kaatste. Toen, opeens, klonk het naargees- tige langgerekte gehuil van een jakhals over Kostwinners. Persoonlijke onmisbaarheid. Geeetelijken enz. Verdrag. Bijzondere gevallen. TWEEDE KAMER. Vergaderin'g van Vrijdag. Bij de opening herdenikt de Voorzitter het overleden lid De Monte Verloren. De Minis ter van Binnenlandsche Zaken sluit zich namens de regeering hierbij aan. Bij het wetsontwerp tot intreklking van de aanwijzing van het Staatsbosohbeheer als Staatsbedrijf bepleit de heer Ebels (v.-d.) het behoud van het Staatsbedrijf, dat ook commercieel uitvoehbaar is. De heer Van Voorst tot Voorst (r.-k.) ach-t bezwaren tegen een commercieel bedrijf aanwezig en wenscht een overzicht van de exploitatieuitkomsten. De heer Lovink (c.-h.) juicht het ontwerp toe. De Minister verdedigt het ontwerp. Spre- ker is bereid tot een onderzoek na de split- sing van het bedrijf in beheers- en bedrijfs- gedeelten. Het wetsontwerp wordt z. h. st. aange nomen. Eenige kleine ontwerpen worden evenzoo aangenomen. Aan de orde komt dan het wetsontwerp in zake het subsidie voor de Olympische Spelen. De heer Boon (v.-b.) juicht het ontwerp toe, dat sport, vreemdelimgenverkeer, kunst, handel, Industrie en scheepvaart ten goede komt. Er zijn voldoende waafborgen gege- ven voor volledige controle op de besteding van het subsidie. Weigeren ware kruide- nierspolitiek. Spreker is tegen het verbod van spelen op Zondagen en dient een motie in om deze voorwaarde op te heffen. De heer Kersten (Stk. Geref.) bestrijdt het ontwerp. De spelen zijn heidensch en moe ten verboden worden. De heer Kleerekoper (s.-d.) verdedigt het ontwerp, dat geen lasten op onze sohouders laadE maar ons de voordeelen, aan de spelen verbonden, brengt. De heer Visscher (a. r.) acht het wets ontwerp in lijnrechten strijd met de dras- tisohe maatregelen der regeering tot ge- zondmaking van de financi&n. fcjet breidt de staatsbemoeiing uit. DE KAMERVERKIEZ1NGEN. Men schrijtt uit Njjmegen Me vrouw W. A. Brouns ran Besouw, te 's Hertogenbosch, aan wie de plaati op •en rrije lijst werd aangeboden, waarop haar verkiezing tot lid der Tweede Kamer verzekerd zou zijn, heeft voor die candi- datuur bedankt. TNKOMSTENBELASTING TE HEUMEN. Te Heiimen, een plattelandsgemfente in k«t Oostcu van ons land, waar men van officieele zijde de schippers verlokte hun domicilie over te brengen, onder opmerkiug dat dit belastingvrij was, zal thans ook een inkomstenbelasting worden ingevoerd. DE INDISCHE VLIEGERS BIJ DE KON1NGIN-MOEDER. H. M. de Koningin Motder heeft Vrijdag- middag ten paleize ontvangea de beman- i ning van het vliegiuig dat uen tocht J Amsterdam Batavia volbracht de heeren Van der Hoop, Van Weerden Poelman j en Van den Broeke. de vlakte; rillend dook het meisje in haar j bonten reisdeken weg. j ,,Veertig graden onder nul," zeide de ko- j lonel, ,,en waarsohijnlijk wordt het nog meer. Een verschil met de koude in Mon^/ treat, wat! Gelukkig kun je van den top van den volgenden heuvelrwg de lichten van Silverdale al zien." Ofschoon die voorspelling door de kris- tallen klaarte van den dampkring bewaar- heid werd, hadden ze nog een uur noodig om de nederzetting te bereiken. Maud Bar rington was verkleumd van kou toen ze ein- delijk het eerste blokhuis voorbijgleden. Nu duurde het nog slechts enkele minuten, en daar teekende zich Silverdale Grange, met zijn bijgebouwen, korenschuren en stallen, aan de aehterzijde beveiligd door een groot wilgenbosah, als een donker gebouwen- complex tegen de groenblauwe strakke win- terlucht af. De rij verlichte benedenramen wierpen hun rossig schijnsel gastvrij over het besneeuwde veld en de honden blaften rumoerig, maar 't volgende oogenblik, toen de kolonel zijn span voor het hek inhield, ging hun igeblaf in een vreugdegehuil over; een paar schaduwige figuren, vormeloos door 't bont, wuifden de inzittenden van de slee een welkom toe en een van hen kwam met zijn muts in zijn hand een handel- wijze, waarmede hij bij deze temperatuur 't verlies van een van zijn ooren riskeerde naar de slede toe om miss Barrington bij 't uitstappen behulpzaam te zijn en haar de houten veranda-trap op te helpen. Zonder deze hulp had ze het niet kunnen stellen; haar ledematen waren zoo ver kleumd, dat ze haar bijna den dienst wei- gerden; een paar oogenbli'kken, toen ze op- eeng van de telle koude in de behagelijke warmte van de groote hall, huiselijk en ge- zellig door zijn donkere betimmering. kwam stond ze te snakken naar adem. Haar huid tintelde, toen het verkilde bloed weer toe- stroomde en met een weee gewaarwording, een gevoel alsof ze flauw ging vallen, zocht ze bescherming in de armen van een kleine vrouw met zilverwit haar, die zich naar haar toeiboog en haar zachtjes kuste. Toen werd de deur achter haar in 't slot getrokken en was ze thuis op de groote houten Silver- dalesche boerderij, welke ver van alle be- schaving, slechts omringd door een kleine groep woonsteden van menschen, verwant door ras en gewoonten, op een eenzame vlakte van de witbesneeuwde prairie stond. HOOF1DSTUK VI. Prinses van de prairie. Het was a! laat buiten lag de prairie in vorst verstard en blank onder een flon- kerenden sterrenhemel toen Maud Bar rington, die geruimen tijd door de dubbele ramen naar buiten had staan kijken, zich omwendde, de gordijnen diohttrok en naar den haard terugging, waar ze op haar ge- wone plaats, de fluweelen pouf naast het werktafeltje van haar tante, ging zitten. Ze had heur haar losgemaakt, glanzend in het zachte sctiijnsei van de lamp met groote kap hing 't haar in een dikke vlecht tot be- neden haar middel en met een gebaar van lichamelijk welbeihagen strekte ze haar handen naar't vuur uit. Tusschen de fijne, grijs-witte asch gloeide nog een langzaam venkolend berkenblok, maar feitelijk was de haard er alleen om der gezelligheidswille. Geen open vuur zou een koude van veertig graden onder nul toebben kunnen bezweren; DE 1 MEI-VIERING. De een Mei-viering te Den Haag had Vrijdag veel te lijden van den voortduren- den regen. De groet en de oloemenbulde door de arbeiders der Jeugdcentralen aan mr. P. J. Troelstra moest wegens ongesteld- heid van dezen achterwege blijven. F. H. DE MONTE VERLOREN f Donderdagmorgen is na een korte onge- steldheid in den ouderdom van 64 jaren overlenden, het anti-rev. Tweede Kamerlid F. H de Monte VerLoren. De teraardebestelling zou heden op de begraafplaats Oud Eik-en-Duinen plaats hebben. Het Kamerlid De Monte VerLoren was sedert 10 November 1909 lid van de Twee de Kamer. De overledene was administra- teur bij het departement van waterstaat op non-activiteit en ridder in de orde van den Ned. Leeuw en in de orde van Oranje Nassau. DR. J. SCHOKK1NG- Naar //De Ned" verneemt, is er in den toestand van dr. Schokking een gUDstige wending gekomen. Het laat zich aanzien dat spoedig algeheele verbetering zal zijn ingetreden. HET VERDRAG MET BELG1E. De correspondent "an de N. R. Crt. te Brussel meldt Waar het Belgische departement van buitenlandsche zaken onmiddellijk na de onderteekening van het verdrag tusschen Neierland en Belgie te 's Gravenhage aan de pers een resume bezorgd heeft van den inhoud van dit document, nemen slechts een paar brusselsche kranten nu nog een uittreksel over van den in de Moniteur ge- publiceerden tekst van het verdrag. Zoowel de Nation Beige als Het Laatste Nieuws hechten voorai belang aan het deel van de memorie van toelichting betreffende de wisseling van gedachten, welke plaats vond tusschen de delegaties omtrent de Belgische vooruitzetting, dat de veiligheid van Belgie slechts kon worden verzekerd, indien militaire overeenkomsten tot »tand kwamen tusschen Belgie, Frankrjjk, Engeland en Nederland om desgevallend de verdediging van Neder- landsch Limburg te verzekeren. Het ant- woord van de Nederlaudsche delegatie, dat zij gemachtigd was tot de verklaring, dat de Nederiandsche regeering zieh te geener tijd onverschillig zou toonen, wanneer het grondgebied van Nederland opzettelijk zou worden gesehonden en dat zij, voor zooveel de bepalingen van het handvest van den volkenbond zulks toelieten, eene zoodanige schending. waar zij ook zou plaats hebben, als een caius belli zou besckouwen, aeht de Nation Beige slechts mageren troost. Ook schrjjft Het Laatste Nieuws van zijn kant//Wie dezen tekst met aandacht leest, wordt in de overtuiging gesterkt, dat de annexionistische veldtocht, van Belgische zijde gevoerd. de grootste ondiensten bewezen heeft aan de veiligheid van het land, ver- mits hy in Nederland een begrijpelijken argwaan opwekt* en er daardoor toe bijdroeg om verwijdering te brengen tusschen twee naties, die er het grootste b°lang bij hebben weigemeende en vertrouwde betrekkingen te onderhouden, Ook zien wij niet in dat Belgie er bjj te verliezen had door den raad van den Statenbond te laten onder/oeken, daartoe was de hulp van de groote vul- kachel, in den hoek noodig. Het gezicht van't meisje was in de scha- duw en door haar pose, ze zat iets ineen.- g&doken op de lage pouf, werd het iets te ranke van haar lidhaam verborgen en kwam de mooie lijn van hals en schouders goed uit. Bij een opmerking van haar tante keer- de ze zich iets om, zoodat het breede bfanke voonhoofd en de fijne rechte neus zichtbaar werden, terwijl er tegelijkertijd een ondeu- gende glinstering in haar heldere, liciht- bruine oogen kwam. In een stemming alf deze was Maud Barrington op haar knapst, in rust kreeg haar gelaat door een weinig te krachtige kin iets strengs, dat bij een meisje van haar leeftijd niet paste. „Neen, tantetje, iik ben niet moe en ik heb geen slaap," gaf ze ten antwoord. ,,Dat komt waarschijnlijk, omdat je je in een ver- andering als deze eerst weer moet orien- teeren, je moet, om zoo te zeggen, jezelf •weer terugvinden." Het kleine vrouwtje met haar weelde van zilverwit haar, die vlak naast haar in een gemakkelijken stoel zat, legde haar magere witte hand liefkoozend op den schouder van het meisje. ,,Dat is te begrijpen, kind," zeide ze. „lk vond het alleen jammer, dat je niet wat lan- ger gebleven bent, nu het je er zoo goed be- viel, want ik denk dikwijls, als ik je aantal verjaardagen naga, dat je eigenlijk veel te oud voor je jaren bent, 't Is niet goed ge weest, dit leven van jou hier, met een paar oude menschen, die alleen nog maar in 't verleden belang stellen." (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE VOOR DE Dc Burgemeester van TER NEUZEN, brengt het volgende ter openbare kennis. Op Dinsdag, 19 Mei aanstaande, zal plants hebben de oandidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op dien dag kunnen, van des vooriniddags negen uur tot des namiddags vier uur, bij den voorzitter van het ho efdstemburdau in den kieakrirtg, ter secretarie dergemeente Middelburg. wordeningeleverd L1JSTEN VAN CANDIDATEN, als bedoeld in art. 95 der Kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste twintie ean- didaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden nnderteekend door ten minste vijf en twintig personen, die volgens de kiezerslijst, geldende op het oogenblik der inlevering, kiezers zijn voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal binnen den kisskring. Aehter den naam van ieder der onderteekenaars moet de gemeerite worden vermeld op welker kiezers lijst hij voorkomt. Dezelfde kiezer mag niet meer dan 6Ao lijst onderteekenen. I)e eandidaten moeten, met vermelding van hun voorletters en woonplaats op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteeke naars aan hen de voorkrur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met den naam van haar echtgenoet of overleden echtgenoot onder toevoeging van haren eigen naam, voorafgegaan door bet woord geboren" of een afkorting van dit woord. Hij de vermelding van een eandididaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan een van de lijsten. Bij de lijst moet worden ovengelegd de in art. 4 van het Koninklijk besluit vair 12 December 1917 (Staatsblad no. 692) bedoeide schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomendeu candidaat, dat hij bewilligt in zijn cindidaatstellingopdeze lijst. Indien de candidaat zieh buiten het Rijk in Europa bevindt, kan de hier bedoeide verklaring telegraphisch worden gedaan en is zij niet aan het officieele formulier, hierboven bedoeld, gebonden. De inlevering der lij-t moetgeschieden persoonlijk deer een der onderteekenaars. De eandidaten kunnen daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt door den vooizitter van bet hoofdstembureau een bewijs van ontvangst afgegeven. Eormulieren, voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring hierboven vermeld, zijn ter secretarie dozer gemeente kesteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der Kieswet luidende als volgt: Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel35, inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneining aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, ter- wijl zonder die handteekeningen geen upldoend aantal voor eene geldige lijst zou overblijven. wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste DRIE MAAN DEN of eene geldboete van ten hoogste HONDERD TWINTIG GULDEN. Metgelijke straf wordt gestraft hij. die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de ver- ktaiing eene voor die inlevering bestemde lijst, als bedoeld bij artike 135, heeft onderteekend. Ter Neuzen, 4 Mei 1925. De Burgemeester voornoeind, J. HUIZINGA. -17) Wie vrijstelling wenscht aan te vragen, moet zic'1 daartoe in den regel wenden tot den burgemeeste1" van de gemeente, voor welke de belanghebbende voor den dienstplicht ingeschreven is. Hij moet dan binnen den tijd, hierna vermeld, ter secretarie van de ge meente mondeling aan vragen de noodige bewirsstukken op te maken of zoodanige stukken inleveren, een en ander zooals hierna nader is aangegeven. De burgemeester zorgt, dat de stukken worden gezonden aan de autoriteit, die over het verleenen van vrijstelling heeft te beslissen. Voor zooveel broederdienst en geestelijkenenz.be- trefr. moet de vrijstelling worden aangevraagd tus- schen 16 en 31 Mei van het jaar, waarin het inschrij- vingsregister is gesloten. Voor zooveel kostwinnerschap en persoonlijke onmisbaarheid betreft, moet de vrij stelling worden aangevraagd in October van hetjaar waarin de ingeschrevene heeft geloot. Ontstaat het recht op vrijsteliing na 16 Mei of na 16 October, dan moet de aanvraa^ geschieden binnen 14 dagen nadat dit recht is ontstaan. Voor het opmaken van stukken betreffende vrij stelling wegens broederdienst wordt ter secretarie dezer gemeente zitting gehouden tusschen 16 en 31 Mei a. s. Bij het aanvragen van vrijstelling wegens broeder dienst moeten door de zorg van den belanghebbende tegenwoordig zijn twee getuigen, die meerderjarige personen moeten zijn, van wie kan worden aange- nomen, dat zij met het gezin, waartoe de ingeschre- vene behoort, voldoende bekend zijn. Van elke aanvraag om vrijstelling wordt terstond een bewijs afgegeven aan den persoon, die de aan vraag doet. Omtrent vrijstelling Wegens broederdienst wordt beslist door Gedeputeerde Staten. Omtrent vrijstelling wegens een andere reden wordt beslist door den Minister van Oorlog of, als het iemand betreft, die voor de zeemaeht bestemd of bij de zeemaeht inge lijfd is, door den Minister van Marine. Tegen elke omtrent vrijstelling gedaue uitspraak slaat beroep open bij de Koningin. Hieromtrent wordea nadere mededeelingen gedaan bij de bekend- making van de uitspraken. de Dienstplichtwet is als beginsel aangenomen, dat uit ieder gezin met meer dan een zoon behoeft te dieneu. llet kan echter gebeuren, dat door het verleenen van vrijstellingcn, door afkeuring enz. niet genoeg personen overblijven om tot gewoon dienst- pliehtige bestemd te worden. In dat geval kunnen oek de voorloopig-vrijgestelden, voor zoover noodig, tat gewoori dienstplichtige worden bestemd. Voor- laapig vrijgesteld wordea in bet algemeen diegenen, die behooren tot een getal broeders, waarvan de helft af, bij een oaeven getal, de kleinste helft nog niet gediend heeft, noch tot gewoo* dienstplichtige be stemd is. Vrijstelling wegens broederdienst wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens broeder gediend heeft de landmacht, bij de zeemaeht of bij de over- zeasche waermacht. Onder broeder wordt verstaan de wettige broeder of wettige halfbroeder. Ala broederdienst komt slechts in aanmerking de dienst van dan broeder, die a. gedurenda ten minste vjjf en eea balve maand de maand gerekend op 30 dagen in werkelijken dienst is geweest of, indien hij als dienstplichtige een eerste oefening van korteren duur te vervullen had, deze oefening heeft volbracht A, militair petnioen geniet of heeft genoten t. gedurende zijn werkelijken dienst is overleden Met den dienst, door een broeder vervuld, wordt gelykgesteld de dienst, vervuld door een ingevolge de wet voor dan broeder gestelden plaatsvervanger by de militie. Indien twee of meer broeders voor eenzelfde lich- ting tot gewoon dienstplichtige bestemd zijn, wordt, tenzij zij oaderiing anders overeenkornen, de oudste hunnar en bij gelijken ouderdom hij, die het eerst in het alphabetisch register werd vermeld. beschouwd als degeen, wiens dienat zoo deze voldoet aan hetgeen in bet tweede lid is bepaald recht op vrijstelling voor de andercn opleverl. Te alien overvloeile wordt nog opgemerkt, dat hij, die nog geen recht op vrijstelling wegens broederdienst heeft, dooraat de dienstplichtige of vrijwillig diertende broeder nog niet of nog niet lang genoeg in werke- I lijken dienst is geweest, alsnog vrijstelling kan aan vragen binnen 14 dagen nadat de voor broederdienst vereischte werkelijke dienst is volbracht. Hij, voor wien na den gewonen tijd recht op vrijstelling ont staat, doordat een broeder militair pensioen verkrijgt of gedurende zijn werkelijken dienst komt te over- lijden, kan eveneens vrijstelling aanvragen binnen 14 dagen nadat dit geval zich voordoet (een en ander geldt alleen voor hen, die voor de lichting 1923 of voor een latere lichting 1|i ingeschreven). Indien de ■ingeschrevene als gewdon dienstplichtige zou moeten worden ingelijfd. voordat de dienst van den broeder voldoende is voor vrijstelling, of voordat de vereischte stukken kunnen worden overgelegd, zal in den regel aan den ingeschrevene, als deze het te zijner tijd vraagt, uitstel van eerste oefening worden verleend in afwachting van de aan te vragen vrij stelling. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt verleend aan hem, door wiens verblijf in werfcelijken dienst voor eerste oefening voldoende middeKjn tot levens- onderhoud aan andere personen ontbreken of zouden komen te ontbreken. Onder deze personen worden uitsluitend begrepen a. de echtgenoote van den ingeschrevene; b. zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie c. zijn andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad d. zijn pleegouders e. degenen. in wier onderhoud de ingeschrevene ingevolge reehterlijk vonnis moet voorzien. Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wenschelijk maken haar niet te verleenen. Het verdient bijzondere aandacht, dat vergoeding wegens kostwinnerschap voor het verblijf onder de wapenen voor eerste oefening slechts bij uitzondering wordt toegekend, namelijk alleen in het geval, dat de behoefte daaraan eerst tijdens den duur der eerste oefening onstaat of wanneer de belangen van den dienst in ander opzicht niet toelaten den ingelijfden kostwinner vrij te stellen. N.B. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt aanvankelijk een of meermalen voor een bepaalden duur verleend. Is de vrijstelling reeds voor een ge- zamenlijken duur van ten minste vier jaran verleend en blijkt de grond voor de vrijstelling bij een daarna te nemen beslissing nog aanwezig, dan wordt de vrijstelling voorgoed verleend. Zoolanj de vrijstelling nog niet voorgoed verleend is. kan zij werden in- getrokken, als blijkt, dat de grond voor de vrijstelling met meer bestaat. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid wordt verleend aan hem, wiens aanwezighoid noad- zukelijk is \oor de instandhowliag der middelan van kestaan van personen, als hiervodr met betrekking tol kostwinners onder de letters ae zijn vermeld. Wat hierboven onder N B rtaat, geldt ook voor deze reden van vrijstelling. Vrijstelling wordt verleend a. aan den geestelijke, den bedienaar van dea gedsdienst,den zendeling-leeraar, den broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging e» den Roomsch- Katholieken ordebroeder b. aan den student in de godgeleerdheid en dea zendeling-kweekeling, die tot geestelijke, tot bedie naar van den godsdienst of tot zendeling-leeraar wordt opgeleid en aan den proefbroeder, die tot broeder- diakoon van een godsdienstige vereeniging wordt opgeleid. W ie geacht worden eeu dezer hoedanigheden te bezitten, is omschreven in een tweetal taballen, die belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente liun- aen raadplegen De vrijstelling kan ook wordea verleend indien de ingeschrevane verkeert in een geval, dat met een der in de tabellen omschrevan gtvallen kan worden gehjkgesteld. Tot het aanvragen >an de hierbedoelde vrijstelling nonet bij den burgemeester worden ingelererd eea verklaring, waaruit blijkt, dat de ingeschrevene ver keert in een der gevallen, in de tabellen omschreven, of in een daarmede overeenkomend geval. De hierbedoelde vrijstelling wordt aanvankelijk een of meermalen voor een bepaalden duur verleend. Is de vrijstelling reed-: voor een gezamenlijken dour van ten minste vier jaren verleend, en blykt de grond voor de vrijstelling bij een daarna te nemen beslis sing aog aanwezig, dan wordt de vrijetelling voor goed verleend. De vrijstelling houdt op te geldea, zoodra de vrijgestelde ophoudt te verkeeren in het geval, waarop de vrijstelling gegroad was. Vrijstelling wegens verdrag wordt verleend aan hem, die blijkt ingevolge een verdrag met een vreemden Staat niet tot krijgsdienst verplicht te zijn Wat als een bijzonder geval word t agemerkt staat ter beoordeeling van den Minister. Ter Neuzen, 1 Mei 1925. De Burgemeester, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1925 | | pagina 1