ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DE INDRINGER. No 7744. Maandag 6 April 1925. 65e Jaargaafc. Aangifte voor de Bevolkingsregisters. ABON!«£MENTSPRIiS: Wegens het Paaschfeest zal a.s. Maandag GEEN nummer van dit blad verschijnen. iilftNENLANU. FEUILL ETON. M Vnnr buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /t3,60 per jaar SM en Amerika 2,70 per 3 maanden - Voor 't overig buitenland f 3,35 per 3 maanden - Abonnementen voor't buitenland alleen bij vooruitbetaling. GEMEEKTE TER NEUZEN" TWEEDE KAMER. Vergaderinig van Vrijdag. Het wetsontwerp tot wijziging van de Pensioenwet 1922 wordt aangenomen met 57 tegen 20 stemmen. De motie-Van Ravesteijn ibetreffende het te n:iet doen der jongste loonsverlaging in de mijniimdustrie wordt verworpen met 63 tegen 14 stemmen (sociaal-democraten en com ma ni.sten). Behandeld weid het wetsontwerp betret- iende den stemplidht en de poenale sanctle daar op. De heer Wintermans (r.-k.) verdedigde een amendeinent am den bestaanden toe- stand, volgens eenvoudiger procedure te hartdlhaven De heer Oud (v.-d.) verdedigde een amenidement om bij wegblijven zonder wet- tige redenen boete op te leggen. De heer Vliegen (s.-d.) stelde voor den stemplicht af te schaffen, daar deze met het vervallen der sanctie ook moet worden af- geschaft. De heer Kersten wenschte, als het arnen- dement-Viiiegen niet werd aangenomen, ben die gemaedsbezwaren hebben vrij te stellen. De Minister van Binnenlanldsche Zaken bestrijdt de amendementen en ontraadt het aimendement-Vliegen. Hij aehtte het aimen- dement-Oud, mits redactioneel verbeterd, minder bezwarend dan dat van den heer Wintermans. In veriband met een wijziging in het amendement-Wintermans trekt de heer Oud zijn aimendement in. Dat van den heer Vliegen wordt verwor pen met 45 tegen 28 stemmen. Uit het Engelsch van Harold Bindloss. o 6) (Vervolg.) With am had kalm, zonder eenige verbit- tering gesproken; des te merkwaardiger was het, dat Courtiborne, die zijn geheele leven lang geen dag gewerkt had, die slechts zijn hand had behoeven uit te sicken, om dat- gene, wat hem geboden werd aan te nemen des te gewilliger naarmate het onreoht- matiger verkregen was hem toch, al was 't vaag, begreep. Zelf kende hij ook geen vrees, maar toch wist hij, dat zijn moed niei opgewassen geweest zou zijn tegen hetgeen With am had moeten dragen; onafigebroken strijd, voortdurende lichamelijke vermoeie- nis en tegenslag op tegenslag, alleen om- dat't weer niet mee wilde werken. Even bleef het stil, toen keek hij opeens den gebruinden man tegenover hem aan. ..Maar als iemand je honderd dollars wilde geven, om den strijd voor te zetten, zou je daar niets voor over hebben?" In William's oogen kwam een eigenaar- dige glinstcring. Hernieuwde hoop was 't niet; eerder de voldoenin.g van een man, ontwapend tegen den muur gedrongen, wien onverhonpt een beter wapen in handen ge- geven wordt. 7jja," zeide hij langzaam. ,,Daar zou ik ongeveer alles voor over hebben." Het gewijzigde amen,dement-Wintei mans wond't aangenomen met 43 tegen 30 stem- men. Voor R. K. (Ibehalve de heeren Vah Vuuren. en Deckers), de Vrijz.-Dem. (ibehal ve de'heer Bbels), de Vrijheidsboniders de Clhr. Hist, en de Plattelanders. De stesrpiicht blijft dus met de poenale sanctie gehandaaafd, hoewel de rechtsin- gan,g vereenvoudigd wordt. Bij de discusisie werd der regeering haar slappe houding tegen overtreders verweien. DE OV ERE EN KOMST TUSSCHEN NEDERLAND EN BBLGIe. Overeemkomstig het voornemen is de Belgische Minister Hymans Vrijdagnamid- dag te 4,18 in Den Haag aangekomen, waar aan het station van het Hollandsohe spoor ter begroeting aanwezig waxen de Minister van Buitenlandsche Zaken, de heer Jhr. Mr. Dr. Van Karnefoeek, en diens secretaris, Dr. Carsten, alsmede de Belgisohe Bezant, Prins de Ligne, en de leden der Belgische Legatie. Bij het verlaten van den trein werd de Belgische Minister, die vergezeld was van oe neeren De Kueille en Baron Van Zuylen, ibeidem van het Belgische Ministerie van Buitenlandsche Zaken ihartelijk door den Minister Van Karnelbeek verweTkoimd. On- middellijk begaven de heeren zich in auto's naar het Dapartement van Buitenlandsche Zaken tot onderteekening van het verdrag om na at loop van de onderteekening ae thee te gebruiken bij den Belgisdhen Gezant. Oip het stationsplein had Hotel Terminus de Nederlandsche en Belgische vlaggen uit- gestoken. Des midldags 5 uur hebben de Ministers Hytmans en Van Karnebeek op het departe- ment van Buitenlandsche Zaken het ver drag met Belgie tot herziening van het ver drag van 1839 geteekend. De Ministers bleven daarna nog een urn in het kabinet van den Minister van Buiten landsche Zaken tezamen. Voor het Departement van Buitenlandsche Zatken werden de aankomst en het vertrek van de beide Ministers en de heeren die hen vergezelden, door een groote menigte aan- schouwid. Vrijdagavond werd vamwege het Beligi- kdie Ministerie van Buitenlandsche Zaken amtrent de overeemkomst een mededeeling uitgegeven, die meer Ibijzonderheden ver- meld dan de Nederlandsche en waaraan het volgende is ontleend: ,,Het verdrag, dat tusschen Belgie en Nederland gesloten is, is voor Belgie van groot oeconomisch belang. Men weet welke moeilijikheden het statuut van 1839 ten aan- zien van de Schelde gebaard had. Neder land hield vol, cfat de verpliehting, die op dat land rusten om de vaargeulen van de Schelde en haar monding op diepte te hou- den, te betonnen en te verliohten, volstrekt niet meeToracht, dat het de kosten van het onderihoud van dezen watenweg moest dar- gen. Zoodra een onderhouidswerk volbracht was,, droeg Bellgie er de lasten van. Voorts hield de Waterstaat vol, dat er gee'nerlei verpliehting ibestond am den stroom te vcr- beteren om te beantwoorden aan de huidige eischen van de scheepvaart. Het verdrag van 1839 had wel is waar een commissie ingest eld voor het toezioh.t op de vaargeu len, maar deze kwam slechts vier keer 's j'aars bijeen en haar advies kon een doode letter blijven als het Nederlandsah bestuur van oordeel was, dat het zich er niet mee kon vereenigen. De huidige overeenkomst wijzigt dezen staat van zaken ten eenen- male. Wij zijn er voortaan van verzekerd in de Schelde steeds te kunnen beschikken over vaargeulen, die beantwoorden aan de eischen van de scheepvaart. De huidige toe- stand van den stroom wordt in het verdrag omsehreven en Nederland moet de kosten betalen voor de werken tot het behoud van de vaargeulen op zijn gebied. Als deze zich ,,Zelfs als er sprake van wet-ontduiking WT.'iam bleef bijna een m in nut lang zwi|- gend voor zich uitkijken wat Courthorne echter verbaasde was, dat de uitdrukkiir van zijn geziCht geen oogenblik van beslui- teioosheid blijk gaf. Ja", zeide hij toen. „Zoolang als ik kon, heb ik me aan de be- staande wetten gehouden, maar ten slotte dienen die alleen als besdherming voor de welgestelde lui en voor iemand, als ik gel.dt 't motto: ieder mensch voor zich en de wet voor wie ze beschermen kan. Maai een voorlbehoud telt nog." Courtlhorne knUkte begrijpend. „Het is tegen de wet, maar't is niet tegen je eergevoel." Als je eens begon met me te vertellen, wat je van me wilt," zeide Witiham rustig, „dan ben ik in een positie om er zelf over te oordeelen." Courthorne lachte, ofsOhoon er bij de laat- ste woorden van Witham even een onaan- gename uitdrukking in zijn oogen gekomen wias. „Als me dat een paar jaar geleden gezegd was, zou 't verkeerd afgeloopen zijn," antwoordde hij. „Nu wil ik alleen maar dit: ik riskeer te veel, wanneer ik je alles vertel, voordat jij je door iets gebon- den hebt." Withiam kni,kte. „Ja, je meet me vertrou- wen. Dat kan je veilig doen." „De nai'veteit van de onnoozelen des gees- tes is dikwijls merkwaardig groot en bui- tengewooo moeilijik te begrijpen," zeide Courthorne. ,,Waarom zouden we de roTlen niet omkeeren?" Witham keek hem rustig aan; door niets m chten verpilaatsen of wij,zigen zal Neder land de nieuwe vaargeulen in een gelijk- soortigen staat van veiligibeid en bevaar- baarheid moeten brengen en onderhouden. Wat betreft de werken ter verbetering, welke de vooruitgang van de scheepvaart mocht vereischen, kan Nederland de uitvoe- ring niet weigeren, maar het laat zich ver- staan, dat men zal movten overeenkomen in hoeverre de kosten zullen worden vendeeld, waanbij rekening m -et wonden gehouden met de onderscheidv k belangen van beide landen. De beslissingen, met name ten aan- zien van het onderhoud en de verbetering van den stream, zullen genomen worden door een commissie van toezicht en een per manent aribitrage-college. Onder het nieuwe sielsel zal de Schelde inderdaad profiteeren van alile voordeelen, die uit een condominium zouden voort- vloeien. Dit is een geweldige vooruitgang, waarvan de AntwerpsChe haven zonder twij- fel de schoonste vruchten zal plukken. De haven van Gent had eveneens gerecht- vaardigde wenschen te opperen in zake het kanaal van Ter Neuzen, waarvan bijna de lielft zich op Nederlandsche gebied bevindt, zoodat elke verbetering op het Belgische deel, zonder resultaat bleef als het niet ge- volgd werd door aansluitende verbeteringen oip het Nederlandsche deel. Het kanaal GentTer Neuzen zal voortaan onderwor- pen zijn aan eenizelfde stelsel alsde Schelde. Het loodswezen in de monden van de Schelde, die toegang .geven tot onze havens, heeilt vroeger aanleiding gegeven tot een concurrentie tusschen beide landen, welke verwoestend werd voor de Belgische finar.- ciSn. Voortaan is deze concurrentie opge- heven; het Belgische loodswezen zal alleen en uitsluitend aangewezen zijn voor het beloodsen van de vaartuigen die door de Wielingen binnenvallen. Vervoligens wordt in de meedeeling vol- doieninig uitge&proken over de regeling der wateronttrekking aar de Maas; voor de Belgische kan.alen en bevloeii'nigen zal drie maal zoo veel water kunnen worden onttrok- ken als tharns. Meegedeeld wordt, dat 't plan voorziet in een groot kanaal evenwijdig met de Midden Maas, dat van belang is voor Lui- kerlland, daar het ?>opt van Link naar Maastricht en dan naar Boiciholt, met een vertaklking NeeroetzenMaastricht. ,,Daaraan kan worden toegevoagd, dat Nederland zijn toestemming gegeven heeft tot den aanleg van een kanaal Antwerpen- Moerdijik. Het plan daartoe is bekend, even- als de beteekenis die de uitvoering ervan kan hebben voor de concurrentie met Rot terdam. Het is onnood'ig daarbij stil te staan. De politieke beteekenis. Hierover merkt de Belgische meedeeling het vdlgende op: Artikel 1 van het verdrag heeft alleen een politieke strekking. Het sanction-need de vervalling van de bepalingen van het ver drag van 19 April 1839, dat Belgie het re- giem van duurzame neutraliteit opgelegde en de bepalingen hernieuwende van artikel 15 van het verdrag van Parijs van 30 Maart 1814, volgens hetwelk de haven van Ant- werpen alleen handelshaven mocht zijn. In de oogen van de Belgisohe regeering con- stateert dit artiikel, wat betreft de neutrali teit, allleen een feit. De Belgische neutrali teit was een politielke combinatie van alge ineene Europeesche belangen en zij steunde op 'i evenwicht tusschen de 5 groote mach- ten van dien tijd, die tegemgestelde belan gen hadden en elkaar in balans hielden. Zij hebben Belgie de neutraliteit opgelegd ais cen garantie voor henzelven zoo goed als voor Belgie. De oorlog heeft de neutraliteit vernietigd en artikel 31 van het verdrag van Versailles erkend, dat het vendirag van 19 April 1839 het regiem van voor den oorlog gaf hij blijk, dat hij de terechtwijzing ge- voeld had. „lk zit nog steeds op je voorstel te wachten," was 't eenige, dat hij zeide. „Goed," zeide Courthorne droogjes. „Je zult je zin hebben. Morgenavond moeten we hier langs met een lading voor een half dozijn van de noordelijke nederzettingen. Er zit een flinke winst aan vast, maar ik heb een flauw vermoeden, dat brigadier Stim- son het te weten gekomen is. Nu weet Stim- son, dat ik met de smokketlaars in venbin- ding sta, al kan hij me geen positieve over treding ten laste leggen. Natuurlijk zal hij morgen zorgen, dat ik door een paar van zijn agenten nagegaan wordt. Daarom zou ik willen, dat een van hen me achterna ging, den weg van Montana op. Nu kan er geen enkel politie-paard tegen mijn Moor op, maar 't zou best te doen zijn, om hem wat in te houden, zoo, dat de agent op beihoorlijkcn afstand, juist buiten schot bijvoorbeeld, achter hem bleef. Als hij dan merkt. dat hij Moor niet alleen te pakken krijigen kan, zal hij natuurlijk teruggaan om versterking te halen; dan, wanneer ze met zijn alien weg- rijden, is het de geschikte gelagenheid voor onze jongens, om de brug over de rivier te nemen." „Je hebt 't wel over je paard, maar niet over jezelf gehad," zeide Witham rustig. Courthorne begon te lachen. „Zoo is 't," zeide hij, „en daarmee raak je, waarom het gaat. Ik bied je honderd dollar om Moor morgenavond voor mij te rijden. Je trekt mijn bontpak aan en iedereen die je dan op mijn paard ziet, denkt natuurlijk, dat ik het ben." ,,En waar blijf jij?" vasitstetde en niet meer in overeenstemming is met den huidigen staat van zaken. In dit artikel verbindt Duitschland zich de verdra- gen te erkennen, die die van 1839 jouden kumeri vervangen. Belgie is sinds o'en wapenstiistand cipgetreden als een geheel souvereine staat. Alls zood.anig is zij toege- laten tot den Volkenlbond. In dien loop van de onderhandelingen, die in 1919 met hulp van de geallieerden zijn gevoerid, vroeg BeLgie, dat het in oorlcrgstija zijn vendadiging zou mogen steunen op Zee uw seh - V1 a a nde r e n, en dat het in vredes- zooiwel als in oorlogstijd ge'bruik zou mogen maken van zijn.eiigen oorlogssdhepen, en die van zijn bondgenooten. Toentertijd hebben de afgevaard'igden van allle geallieerden, in overeenstemming met het advies van hun militaire en maritieme randgevers, alien voorslag terzij geschoven. De verdediging van Limfourg in samenwerking met de Bel gisohe strijdkradhten, een samenwerking waarvan can, militaire overeenkomst de bij- zomdeifheden zou regelen, is in 1919 even- zeer ter sprake gekomen. Zij was het on- derwerp van besiprekingen,, die Jaspar en Hymans in den loop van dat jaar met de Nederlandsche regeering gevoerd hebben. Nederland1 weigerde, in dit spoor te treden, verklarend, dat het elke schending van zijn grondgebied als een casus belli zou be- schouwen. De veriklarende memorie, die het verdrag begeleidt, dat thans gesloten is, haalt deze verklaring nog eens op. Het nieuwe verdrag is slechts de zuiver- stelling met verbeteringen op eenige punten van ondergeschikt ibeHawg, van de verdragen die vlak na den oorlog waren vooribereid en waarmeede regeering zich in 1920 vereenigd had, toen het incident in de Wielingen ei tusschen kwam. Ten aanzien van dit ver drag gaven Hymans en Severs uitvoerlee verklaringen in de Kamer in den loop van de zittingen van Met en Juni 1920. Reeds in 1920 heeft men erover gedacht de moeilijkheden met de Wielingen te ver- mijden door een formule van wederzijdsch voorbehoud. Men kon het echter niet eens worden over de inkleeding van dit voorbe houd. Het kwam erop aan, dat de rechten van Belgie onaangetast bleven. Dit zal volgens het oordeel van de geraadpleegde rechtsgeleerder het geval zijn met de b.e- woondingen van de brieven, die gewisseld zullen worden tusschen de beide regeerin- gen wat de Wielingen betreft, op het oogen blik, van onderteekening van het nieuwe vendirag. 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Het bestuur van den Nederlandschen Jiournalistenkring heeft Vrijdag het volgen de telegram gezonden aan het bestuur van de Belgische Persvereeniging: Op dezen dag, nu te 's-Gravenhage het nieuwe verdrag tusschen Belgie en Neder land wordt onderteekend, zendt het bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring zijn hartelijike groeten aan Je T Igisciie col- lega's en sipreekt het de verwaohting uit, dat de pers van beide landen meer en meer moge mede-arbeid-en aan de ontwikkeling van de goede verstand'houding tusschen beide voi- ken en de behartiging van de gemeensehap- pelijke belangen. ..Hier," antwoordde Courthorne droogjes. „De kereis kunnen best buiten me, of ze moesten een gids noodig hebben en voor dat geval zullen ze, volgens afspraak, een pakpaard met een gewoon rijzadel mee- namen. Maar ihoe minder nadruk er gelegd wordt cup 't feit, dat ik iets met ze uit te staan heb, hoe liever het ons is. Daarom hebben we afgesproken dat ik me pas over een paar dagen bij hen zal. voegen. En in dien tusschentijd is wat jij te doen liebt dit: jij rijdt regelrecht door naar Montana hier heb je den weg dien je volgen moet; voor moeilijkheden met de politie behoef je niet bang te zijn. Geen van de ..bereden" kan je inlhailen, als je dat zelf niet wilt. Je stopt op de plaatsen, die hierop aangegeven zijn en de verklaring van de menschen, die e bij die gelegenheden zien, zijn naderhand voor mij voldoende ..alilbi" als de bereden" onze lui te slim af mocht zijn." Witham dadht even na; toen zeide hij, en 't was geen hetbzucht, welke hcim tot die «p- merking dwong: ,,ln aanmerking genomen wat ik riskeer, is honderd dollar niet ruim betaaild." ,,'t Kan zijn," antwoordde Courthorne, ..maar mij is het niet meer waard en dan, je uitgaven en onkosten zullen ook aandig oploopen. Als je er niets voor voelt, zorg ik voor een anderen gids en doe het weg- rijden zelf." Hij sprak onverschillig luchtig, maar Witham liet zich niet zoo gemakkelijk beet- nemen; hij voelde, dat de man tegenover hem zat te liegen. „Keer je gezioht eens even naar het lieht", zeide hij opeens scherp. Blijkens eeu bericht uit Brussel was de Belgische regeering gisteravond in het bezit van de adhaesieverklaring der Frauscheen Britsche regeering, in zake de gevolgde procedure betreffende het Nederlandsch Belgisch aecoord over het regime der tichelde enz. en zou de Minister Heymans heden- voormiddag 11,4 naar Den Haag vertrekken, waar des avonds 6 uur de onderteekening der overeenkomst zou geschieden. DE ZOMERT1JD. Onmiddellijk na de verwerping van het ontwerp tot afsChaffing van den zomertijd door de Eersite Kamer heeft de sociaal- democratische fractie der Tweede Kamer een initiatief-voorstel ingediend om de tijd- quaestie in Nederland te regelen conform de denkbeelden van de meerderheid der tijd commissie. Men herinnert zich, dat de heer Vliegen een amendement in dien geest op het thans verworpen wetsontwerp had ingediend. Men hoqpt op deze wijze door een com- promis de zaak tot een goed einde te bren gen. Dit voorstel beoogt dus: in den zomer rnidden-Europeeschen, in den winter West- Europeesdhen tijd. Het sociaal-dernocratisch initiatief-voorstel. De memorie van toelichting van het Vrij dag imgediende initiatief-voorstel der soc.- democratisohe Kamerfractie tot wijziging van de wet tot invoering van een wettelijken tijd, luidf als volgt: Tot tweemaal toe, eerst bij de behande- ling van het initiatief-voorsteFBraat, daar na bij die van het regeeringsvoorstel heeft de Eerste Kamer ondubbelzinniig uitgespro- ken, dat zij niet kan medewerken. tot het op- heffen van den zomertijd. De voorstanders van den zomertijd zou den zich in deze uitspraak zonder voorbe houd kunnen venheugen, ware het niet, dat de gevallen beslissing diepe tele irstelling zal wekken bij een deel van het volk. Hoe wel deze voorstellers overtuigd zijn, dat deze teleurstelling samengaat met blijde voldoe- ning bij een grooter deel dat zoo ondubbel- zinnig het behoud van den zomertijd bepleit heeft op economische, hygienische en so- ciale overweginigen. zoo zijn zij toch van oordeel, dat het gewensCht is zooveel mo- gelijk tegamoet te komen aan de tegenstan- ders van den zomertijd door alsnog langs den weg van oompramis naar meer bevredi- ging te streven. De voorstellers meenen zich ontslagen te mogen rekenen van de verpliehting, een al- gemeene verdediging van het door hen ,be- oog.de compromis te geven, immers het pro en contra is meermallen in de Staten-Gene- raal, alsook in het verslag der Tijdcommis- sie uitv.oerig behandeld. Ook in het bijzon- der behoeft dit wetsvoorstel geen nadere toelichting, daar het in strekking overeen- kornt met het amendement-Vliegen c. s., dat oniangs werd verdedigid door den heer v. d. Waerden. Als data van het begin en einde van den beperikten zomertijd zijn die gekozen, waar- omtrent tusschen Engeland, Franikrijik en Belgie overeenstemming bestaat. De voor stellers sluiten zich echter aan bij den wensch van de meerderheid der Tijdcom- missie, dat de regeering zal tradrten met genoamde Rijken tot overeenstemming te g.eraken over een iets lateren datum van in voering. Zou zij hierin slagen, dan kan een eenvou-dige wijziging van de hier vo»r- ges'telde regeling zonder veel moeite worden aanigeibracht. De afzonderlijke artikelen vereischen geen nadere toelichting. Mr. MARCHANT 25 JAAR KAMERL1D. Op 8 Juni a.s. zal het vijf-en-twinti.g jaai geleden zijn, dat Mr. H. P. Mardhant, leider van de Vrijz.-Democratische Kamerfractie, Bij die woorden kwam er een eigenaar- dige schittering in d oogen van Courthorne en tegelijk was het, of zijn vcoihoofd, blank boven zijn gebruinde gezicllit, opeens iets warmer van tint werd. Maar hoe gi deze emotie-teekenen ook waren, voor Witham waren ze de bevesitiging van een vermoeden. Na een paar seconders kci;-: Courthorne hem onbevangen aan. ..Waarom vraag je me dat?" ontweek hij. I Witham zat hem scherp op te nemen, maar toen hij antwoordde, klonk zijn stem gewoon, onverschiliiig. ,,Je hebt zoo'n eigen- aardige streep op je eene wang. nlsof ie een slag met een zweep gehad hebt.' Courthorne's voorhoofd werd opeens rood; midden; p vertoonde zich een blau- wige ader, voordat hij antwoord gaf slikte hij een paar rnaail moeilij.k. ,,Je gaat nie wel iets te ver! Gaat het jou lets aan, of ik wel of niet een verw sliding csp mijn geziCht heb?" ,,Neen niets!" antwoordde Witham ru-st.g. Wil ie de voorwaarden nog even herha- ien?" Courthorne knikte. ,,lk betaal jou hon derd dollar vooruit", zeide hij. ..Jij rijdt naar 't Zuiden, den weg naar Montana langs en je neemt op je, om 't inhalen door de marechaussees te riskeeren. Je blijft minstens veertien dagen weg, onkosten voor mijn rekening en gedurende dien tijd geef je je voor mij uit. Dan kom je terug als rancher Witham, 't beste 's nachts, en je verlbinid't je om tegen niamamd over de quaestie te spreken." (Wordt vervolgd.) Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen: Overwegende, dat het van belang is, dat de be- volkingsregisters nauwkeurig worden bijgehouden en de kraehtige medewerking van de ingezetenen een eerste vereisehte hiertoe is. Ilerinneren aan de bepalingen van het lvoninklijk besluit van 11 Augustus 1920 S 698, volgens welke men aangifte rnoet doen ten gemeentelmize bij ves- tiging in deze gemeente met overlegging van een getuigsehrift van verandering van werkelijke woon- [ilaats en dit getuigschrift moet aanvragen ter secre- tarie, bij vertrek naar een andere gemeente. V'erder wordt herinnerd aan de navolgende arti- kelen der algeineene politie-verordening dezer ge meente Art. 6. Onverminderd het bepaalde bij art 7 e.v. van het K. B. van II Augustus 1920 S 698 is ieder hoofd an een gezin dat binnen de gemeente verhuist, voor zich en "de leden van zijn gezin, verplicht daarvan binnen veertien dagen kennis te geven ter geineente- seeretarie met nauwkeurige vermeldiug van straat en huisnummer der nieuwe woning, en opgave van bet aantal personen, waaruit bet huisgezin bestaat. Art. 7. Iedere hoofdbevvoner van een gebouw of een ge- deelte daarvan is verplicht binnen veertien dagen ter gemeente-seeretarie kennis te geven van het vertrek of de aaukorast van leden van het gezin en inwonende dienstboden. Bij opname in of vertrek uit instellingen van weldadigheid, zal de aangifte moeten geschieden door het hoofd der installing. Art. 120. Eerste ltd. Overtreding van een derartikelen van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden of eene hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Ter Neuzen, 4 April 1925. Burgemeester en Wethouders voornoemd' J. HUIZ1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEV'ULLE, Secretaris. was?" .-■A.itgfct.Ai.vMJiit. I iiii»i Mii 'Milium

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1925 | | pagina 1