ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7714 Maandag 28 Januari 1925 65e Jaargaufe. Open beenen Joosterbalsem ABONNEMENTSPRIJS: B II H NEW LAWS. O ULETOS. BUITENLAND. Uw gezondheid WYBERT Voor binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Voor Ned. Indie en Amerika f 2,70 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /'6,60 per jaar Voor 't overig buitenland 3,35 per 3 maanden Abonnementen voor't buitenland alleen bij vooruitbetaling. ST. MICHAeL EN DE R. K. STAATS- PART1J. Prof. Aengenent en het hoofdbestuur van het Verbond St. Michael deelen het volgen de mede: De besprekingen tusschen prof. Aenge nent en het hoofdbestuur van het Verbond St. Midhael hadden het volgend resultaat: Eenstemmig kwam men tot den wensc'h, dat de Algemsene Bond van R. K. Rijks- kieskring-organisaties tot een ware staats- partij zal worden omgevormd. Prof. Aenge nent nam op zich, de volgende, in samen- spreking met het hoofdbestuur van het Ver bond venkregen grondslagen aan het be- stuur van den Alg. Bond kenbaar te maken en voor het bondsbestuur en de bondsver- gadering te bepleiten. Er wordt gevormd een centraal lichaam, waarin alle belangrijike politieke vraag stukken, onder waarborg van vrijheid van uiting der verschillende meeningen, werden behandeld. Dit lichaam vergadert jaarlijks tenminste twee dagen en komt verder zoo dikwijls ibijeen als door het voorhanden zijn van actueele vraagstukken geboden is. Het wordt samengesteld door de rijikskieskring- organisaties op den grondslag van even- redig kiesrecht, waarbij el.ke rijkskieskring reeht heeft op een aantal afgevaardigden, in verhouding tot het aantal stemmen, bij de voorafgaande verkiezingen der Tweede Kamer in den rijkskieskring op de lijst der R.-K. Staatspantij uitgebracht. Alleen de leden der R.-K. Kiesvereenigingen kunnen aan de verkiezing der bedoelde afgevaar digden meewerken. De leden van de Katho- lieke fracties in Eerste en Tweede Kamer maken rechtens deel uit van dit centraal lichaam. Bij de samenstelling van het centraal lidhaam wordt rekening gehouden met de wenschelijkheid van vertegenwoordiging van deSkundigen op wetenschappelijk en prac- tisch terrein, zooals sociologen, economis- ten, juristen, personen met ervaring op het gebied van landfoouw, industrie en handel erez. Tot de bevoegdheid van het centraal lichaam zal behooren het bijeenroepen van politieke landdagen. Eveneens was men eenstemmig van mee- ning, dat het Verbond St. Michael, indien een dergelijke reorganisatie tot sta,nd komt niet moet blijven bestaan. PrT. Aengenent heeft het bovenstaande aan den voorzitter van den Bond, den heer baron Van Wijnbergen, telegrafisch bericht. EEN HULDEBLIJK. Naar „Het Volik" verneemt, heeft het N. V. V. een circulaire verzonden aan de bij het verbond aangesloten organisaties, waarin meegedeeld wordt, diat een vengadering za worden belegd met de vertegenwoordigers der hoofdbestu.ren, in welke vergaderin beraadslaagd1 zal worden over een plan, om den heer Troelstra, als bij zich definitief en geheel uit het politieke en publieke lever, terugtrekt, een huldeblijk aan te bieden, dat van blijvende waarde voor de arbeidersbe- weging zal zijn en waaraan dan de naam Troelstra zal worden verbonden. Waar- schijnlijk zal men pogen te komen tot de stichting van een Troelstra-oord, een rust- en vacantie-oord voor arbeiders-leiders. CHRIST. HISTORISCHE UNIE. De kiesvereeniging 's-Gravenhage I van de Christ. Hist. Unie heeft een vergadering gehouden, waarin die heer J. M. Krijger, lid van de Tweede Kamer, enkele politieke vraagstukken besprak. De heer Krijger wees op twee hoofdlijnen Uit het Engelsch van Edgar Wallace. o- 27) (V&rvolg). „Ik heb Chick onlangs in Whitehall ge- zien", zei Mansar, toen ze langs Piccadilly reden, „hij keek zoo ernstig als een uil en droeg een groote, leeren actetasdi onder den arm. Hij zag er uit, alsof hij alle geheimen van het ministerie wist!" Gwenda lachte. ,yEr was niets anders in zijn portefeuilie dan twee Spaansche grammatica's," zei ze. „Chick kocht haar als oompromis tusschen een city-bag en een schooltascb." Mansar nam met tegenzin afscheid van haar. Gwenda had iets heel aantrekkelijks, behalve haar knappe gezichtje; haar op- rechtheid en haar gezonde levensopvatting maakten meer indruk op den jongen man, dan hij zich zelf wilde bekennen. ,,Ik heb gehoord, dat u het tooneel ver- laten hebt?" zei hij toen ze afscheid namen. Gwenda knikte. „Ik ben Zaterdag uitgescheiden met spelen. Dat wil nog niet zeggen, dat ik het tooneel verlaat," zei ze en bracht het ge- sprek op iets anders. Dienzelfden avond werd Chick onver- wachts opgehouden aan het departement. Tot zijn schrik werd hij bij Sir John Welson ontboden, juist op het oogenblik, dat hij zijn grammatica had opgeborgen en klaar was om naar huis te gaan. Sir John stond ook op het punt te ver- trekken. van het Chr. Hist, verkiezings-manifest. Al'lereerst over de hervorming en verster- king van de geestelijke en stoffelijke goede- ren en krachten van ons land. En ten twee de over de bandhaving van de zelfstandig- heid van ons land en de nakoming van de internationale en volkenrechtelij'ke verplich- tingen. Spreker wees in zijn rede vooral op de regeeringsmaatrege'len ten opzichte van de am'btenaarssalarissen in verband ook met w.at bij de a.s. verkiezingscampagne zeker daartegen zal worden aangevoerd: de uitgaven voor leger en vloot. Spreker wees er op, dat het Staatscrediet in het gedrang kwam en dit moest opgelost worden. Onder meer om deze dirie redenen. Het Staatscre- diet moet behouden blijven. Inflatie moest voorkomen worden en kapitaalvorming moet mogelijk blijven. Het omzetten van het leger in een politieleger zal slechts een bezuini- ging brengen zoo berekende spreker van f 30.000.000 of 20.000.000. Maar voor onze onafhankelijkheid zoo eindigde spreker hebben we zeker wel meer over. Ons volk heeft nog een taak. HET VANGEN VAN MOLLEN. De heer Braat heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de vol gende vragen gesteld. Is het den Minister bekend, dat art. 1 van de Mollen- en Kiikvorschenwet van 15 De cember 1917 (Staatsblad no. 706), het den gebruiker der landerijen moeilijk maakt, om de voor hem dikwijls schadelijke mollen te laten vangen en hem te veel in de goede uitoefening van zijn bedrijf beperkt: dat art. 2 van dezelfde wet schadelijke gevolgen voor de maatschappij veroor- zaakt, omdat daardoor dikwijls de waarde- volle mo'llenvellen aan vernietiging moeten worden prijsgegeven en dus aan den handel worden onttrokken, terwijl men in ons land, jaarlijks voor vele duizenden guldens aan import voor pelzen en bont betaalt? Is de Minister breid, om in het belang van den landbouwer, van den landbouw en van het algemeen op deze wet een wijziging voor te stellen in den zin, dat in art. 1 de woorden: „van onizen Commissaris in de provincie, waar de gronden gelegen zijn, en met schriftelijke toestemming", komen te vervallen en art. 2 geheel uit die wet gelicht wofdt? DE AARDAPPELWET. Bij Kon. besluit zijn bepalingen vastge- steld betreffende schadevergoeding, te ver- leenen aan eigenaren van onschadelijk ge- maakte aardappelen en aan de eigenaren of gebruikers van besmet verklaarde per- ceelen en van perceelen, als bedoeld in art. 11 bis der Aardappelwet. De met de zaken van den landbouw be- laste Minister stelt een of meer commissien in ter waardeering van de schade, bij toe- passing van de Aardappelwet, geleden door de eigenaren van onschadelijk gemaakte aardappelen, en door de eigenaren of ge bruikers van besmet verklaarde perceelen en van perceelen, als bedoeld in art. 1 Ibis der Aardappelwet, indien de schade zal worden vergoed. Indien tot bestrijding van de aardappel- wratziekte (zwarte sdhurft, „black scab"), veroorzaakt door Chrysop'hlyetis endobio- tica, aardappelen worden in beslag geno- men en onschadelijk gemaakt voor den oogsttijd, wordt de schade door den eige- naar geleden, berekend naar de opbrengst wellke van het perceel zou kunnen zijn ver- kregen, indien de onschadelijkmaking plaats gevonden heeft. In geval van onschadelijkmaking tijdens den oogst wordt de schade gewaardeerd ,,'Hoe maakt u het, Lord Pelborough?" vroeg hij. ,yUitstekend, sir John", zei Chick eer- biedig. ,,U bestudeert de kunst der hooge poli- tiek, hoop ik!" zei Sir John, die in een goed humeur was. „Wel jongenlief, die kunst kan met een zin beschreven worden. Laat je tegenstander altijd denken, dat hij je te slim af is. Dat is het begin en het einde. A propos, ik wou graag, dat u tot acht uur bieef vanavond. De minister heeft misschien een paar gewichtige stukken voor Parijs." Chick was opgewonden. Het feit, dat zijn reiscostuum bestond uit de kleeren, die hij aanhad en een hoogen hoed, baarde hem niet de minste zorg. Later leerde hij, dat hij in zijn kamer een gepakten koffer moest hebben. Gelukkig besloot de minister, dat hij dien avond, niet naar Parijs hoefde gaan en Chick kon, een beetje teleurgesteld, om kwart voor acht naar huis gaan. Hij had aan Gwenda getelegrafeerd, dat hij misschien, niet thuiskwam en hij haastte zich dus niet. Het was negen uur, toen hij Daugtihy Street bereikte, zijn portefeuilie onder den arm, den hoogen hoed schuin op het hoofd het was donker, anders had Chick zich nooit gewaagd aan zulk een Ios- bandigheid bij zich zelf bezig met hei opzeggen van de regels der Spaansche taal. Toen hij het huis bereikte, vond hij tot zijn verbazing de deur open en juffrouw Orlando Pihibbs op den drempel met een sjaal om de schouders. „Ha!lo, juffrouw Phibbs!" zei Chick ver- baasd. ,,'Kijkt u naar iemand uit?" „Neen Chick," zei ze zacht; ,,maar me- vrouw Maynard heeft bezoCk." „Bezioek," zei Chick verschrikt. „Ga maar niet naar boven, Chick" ze zeen I naar het gewicht der in beslag genomen aardappelen. De schade, geleden door de gebruikers van besmet verklaarde perceelen of door gebruikers van perceelen, als bedoeld in art. 11 bis der Aardappelwet, wordt gewaar deerd naar de vermindering van de op brengst, welke als onvermijdelijk gevolg van de besmetveriklaring of van de toepas- sing van art. 1 Ibis der Aardappelwet moet worden besdhouwd. De schade, geleden door eigenaren van besmet verklaarde pe>; eelen of door eige naren van perceelen, als bedoeld in art. 11 bis der Aardappelwet, wordt gewaardeerd naar de vermindering van de huurop- brengst, voor zoover deze aan de besmet- verklaring of aan de toepassing van art. 1 Ibis der Aardappelwet, kan worden toe- geschreven. De schadevergoedingen worden door den met de zaken van den landbouw belasten Minister vastgesteld. Met het in werking treden van dit besluit vervalt het Kon. besluit van 28 Sept. 1922. KINDEREN EN ELECTRICITEIT. In „Sterkstroom" schrijft J. Teders over de vraag, of men bij de uitbreiding, die het gebruik van electriciteit begint te krijgen, wel gezorgd heeft, dat de mensehen er vol- doende mede op de hoogte zijn. De schrij- ver zegt: „Als wij ons dan afvragen: Heeft men op het gebied van onderwijs getraoht, vooral de jeugd de zoo hoog noodig kennis bij te Uiengen, waardoor naar alle waarschijnlijk- heid een geval, als hierboven omschreven (een kind bleef aan een electrischen draad zitten en de moeder, die het bevrijden won, eveneens), zich niet zoo gema'kkelijk zou voordoen, dan zouden wij daarop moeten antwoorden: Er had wel iets meer gedaan kunnen worden. Wij hebben dus de vraag overwogen, of het electriciteitsbedrijf, in sa- menwerking met de onderwijswereld, niet wat meer zou kunnen doen om onze jongens wat vertrouwd te maken met de electrici teit. Op dit gebied heeft het gemeentebe- stuur van Coevorden op zh'n tentoonstelling, die 11 Maart 1924 werd geopend, een ge- geven advies zoo doorvoeld, dat die ten toonstelling daar ve. een groot deel gestrekt heeft tot leering aan de school- jeugd uit de omliggende plaatsen in Drente Het geheel was nog niet van dien aard, dat het volkomen heeft beantwoord aan dat- gene, wat het had kunnen zijn. Bijv. het ge- ziene ware nog van meer invloed sreweest, wat betreft de kennis, die den kinderen daar deelachtig is geworden. wanneer zij op die tentoonstelling waren gekomen, nadat de onderwijzers in de school de gelegenheid hadden gehad een en ander met hen te be- handelen. Zij hadden dan wat meer opmer- kenswaardig de tentoonstelling kunnen be- zidhtigen." UIT DEN VRIJHEIDSBOND. De heer H. Groenewoud te Santpoort, die door onderscheidene afdeelingen van den Vrijheidsbond candidaat gesteld was voor het lidmaatschap der Tweede Kamer, heeft den partijraad medegedeeld, dat hij niet be- reid is een candidatuur te aanvaarden. DE TOESTAND. Toen Vrjjdag in den Pruisischen Land- dag de communistische motie van wantrou- wen was verwor.pen, doordien de stemmen legde de hand op zijn arm. „Ze heeft me ge- vraagd om uit te gaan. Hij heeft vreeselijke dingen tegen haar gezegd." Chick werd koud van angst. ,,Wie is het?" vroeg zij heesch. ..Mijnheer Maynard." Juffrouw Phibbs verdween in een waas en de straat schommelde en deinde op en neer. „Mijnheer Maynard!" zei hij na eenigen tijd. „Haar haar man?" Voordat ze kon antwoorden, klonk een gil van boven aan de trap en zonder zich een oogenblik te bedenlken, stormde Chick naar boven. Hij vond Gwenda in de huis- kamer, steunend op de tafel, doodsbleek met roode oogen van het huilen. Hij zag, dat zij hijgde en ihaar pols wreef. Eens had bij een bokswedstrijd Chick's tegenstander hem met opzet een gemeenen stobt gegeven en hij had hem kunnen ver- moorden. Datzelfde gevoel had hij nu, toen hij den bezoeker aankeek. Hij was een man van ongeveer vijf en veertig jaar, mager en ongeschoren. Er was een grijns om zijn on- aangenamen mond, zijn diepliggende oogen waren gevestigd op Gwenda en hij zag Chick nog niet. „Als je denkt, dat jij je in weelde zult baden, terwijl ilk van honger sterf, dan ver- gis je je, Gwendazei hij. Hij zweeg plotseling en keek Chick aan. „Wie is dat?" gromde hij. „Dat is Lord Pelborough," zei het meisje ademloos. Hij floot. „Een lord, he? En je z-ei, dat je geen geld had. Luister meisje, je moet mijn overtocht naar Canada betalen en me een beetje geld geven om mee te beginnen ,,Wat is er aan de hand, Gwenda? Is dit je man?" Ier over staakten, scheen het kabinet Braun nog door het oog van een naald te zullen kruipen. Die scliijn, schrijft de N. R. Crt., bleek echter bedrog, want bij de stemming over de Duitsch nationale moties, die wau- tiouwen betuigden in de socialistische ministers, liepen enkele leden van den rech- ter centrumsvleugel naar de oppositie over en verzaakten de communisten hun aan- vankelijk voornemen om de reehterzijde niet in de kaart te spelen. Zoq kwam er een kleine meerderheid tegen de regeeringbijeen. i Verwerping van de volksche motie van vertrouwen in het geheele kabinet kon slechts onmogelijk worden gemaakt, doordien de regeeringspartijen de zaal verlieten en de soc-alisti-che voorzitter Bartels en zjjn secretaris, die beiden lid van den Landdag zijn, weigerden mee te stemmen Dien tengevolge ontbraken er aan het quorum (225 leden) juist twee en was de Landdag niet meer in staat besluiten te uenien Het was trouwens al wetletjes geweest en het kabinet, dat zich steeds door '/ijn onvervaarde houdingheeft gekenmerkt, heeft aanstonds de consequenties uit het gebeurde getrokken en is eu bloc afgetredeu Wel had het kunnen aanblijven omdat voor geen enkele motie van wantrouwen de bij de grondwet vereischte meerderheid van 226 leden was bereikt, doch dezen uitweg heb ben Braun c.s. versmaad, nu zij in de minderheid waren gebleven en dus kenne- lijk niet meer op den steun vaq een vol- doende meerderheid konden rekenen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. heelt alle wonden KLOOSTERBALSEM is verkrijgbaar bij Van Baal, Lange Kerkstraat 52. Het woord is thani aan d-< rechtscbe partijen, die zich wel zullen haasten Prui- sen een nieuwe regaering te geven, die in samenstelling overeenkomt met die des rijks. Welke houding het centrum bij de kabinetsvorming zal aannemen, is o zeker. Dat er scherp meening^verschil in de partij heerscht, lijdt geen twijfel, maar of die tot ernstige verdeeldheid, misschien zelfs t*>t een breuk zal leiden, is voorshands niet te zeggen. Dr. Wirth heeft daarop enkele dagen geleden wel gezinspeeld. doch in het centrum zijn de bindmiddelen nog altijd sterk genoeg gebleken om barsten te dich- ten. In elk geval zullen de katholi-ke leden van den Landdag nog sterker op hun hoede zijn dan in den Rijksdag, omdat voor hen in Pruisen sterker cont'essioueele over- wegingen gelden dan in het rijk. De Donderdag door Briand gehouden rede heeft in de Fram-che Kamer diepen indruk gemaakt De begaafde redenaar was weer bizonder op dreefin zijn boeiend betoog zette hij uiteeu dat het de groote verdieuste van het kabinet-Herriot is. door haar buiteu- landsche politiek Frankrijk uit ecu gevaar- lijke internationale isoleering te hebben bevrijd, om daarna aan te toouen dat ver- Ze kon niet spreken. „0 Chick, Chick!" snikte ze en liet het hoofd rusten tegen zijn borst. Hij sloeg den arm om haar heen. ,,Man!" lachte de bezoeker. ,,Die is goed!" Gwenda maakte zich los en schudde het hoofd. ,,Het is mijn broer," zei ze eenvoudig en er kwam een hemelsche glimlach op Chick's gezicht. ,,Je broer!" zei hij zacht en keek den on- gelukkigen man bijna welwillend aan. Het meisje droogde haar tranen en traehtte haar zelflbeheersching te herwinnen. ,,'Hij komt net uit de gevangenis", zei ze. „Hjj is mijn stiefbroer. Als je wilt weten, waarom ik mijn contracten altijd verbreek, dan heb je daar de reden." Ze knikte in de richting van den man. „Tien jaar lang heeft hij me achtervolgd, van schouwburg tot schouwburg en ik had alleen rust, als hij in de gevangenis zat." „Hoor eens, Gwendabegon de man dreigend, maar Chick hief de hand op. „Zing liever een toontje lager," zei hij vriendelijk. „Gwenda, ik wou graag even met je broer spreken." „Het geeft niets, Chick," zei ze met een wanhopend gebaar. Chick's hersens werkten snel. Plotseling verliet hij hen en ging regelrecht naar zijn slaapkamer. In een geldkistje, dat hij in een la bewaarde, had hij vijftig pond, die hij van de bank had gehaald om geld te hebben voor het geval, dat hij onverwachts op reis moest. Hij opende het, haalde het geld er uit, stopte het in zijn portefeuilie en liet het slot didht vallen. Daarna ging hij terug met de portefeuilie onder den arm. breking van de diplomatieke betrekkingen het V'aticaan t gen die draad zou ingaan. Met de geweldige moreele macht, die het Vaticaan vertegenwoordigt, kan men het contact niet straffeloos af breken. Een breuk zou, naar Briand's overtuiging, geheel in het nadeel van Frankrijk zijn en de eigen- lijke beweegredenen die op het gebied van de verkiezingspolitiek liggen, wettigen den bedenkelijken stap, die steilig ernstige ver deeldheid in het 'and zou veroorzaken, geenszins Ten slotte depd Briand een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van Herriot om het niet tot een breuk te laten komen. Herriot heeft in zijn ant woord aan Briand, voet bjj stuk gehouden. Men kan echter, bjj nalezing van zijn rede, niet zeggen, dat hij sterke argumenten voor het regeerings- staudpunt te berde heeft gebracht. De meeste leken vrij gezocht en misten over- tuigende kracht. Indien het wet-ontwerp mocht worden verworpen, zal het kabinet daarin geen reden vinden om af te treden. Herriot heeft althans te kennen gegeven, de kwestie vau vertrouwen niet te zullen stellen 200 WE1GERACHTIGE BOEREX ONTHOOFD. Een vooraanstaand missionaris heeft ver- klaard, dat de militaire autoriteiten in de provincie Foekien (China) de boeren dwingen, opium t - verbouwen. Een 1500 tal christe- lijkeg'-zinnen weigerden dit, waarop 200 ge- zinshoofden onthoofd zouden zijn. De elkaar bestrpdend-- partijen in dit gebied hebben een wapenstilstand van een week gesloten, in verband met het Ohineesche Nieuwjaar. INFLUENZA. In verschillende deelen van Engeland heerscht ten influenza epidemie, in het bij- zonder in Manchester en andere industrie steden van Lancashire en te Louden Het schijnt, dat de mist voor de epidemie aan- sprakelijk is. De ziekte is echt r van niet gevaarlijken aard, t fschoon zij toch onaan- genaam genoeg is, daar zij veelal gepaard gaat met een onts eking van tonsillen en luchtpijp, Te Manchester heef> de epidemie zoo'n sterk beroep op de dokters gedaan. dat velen hunner overwerkt zijn, SN EE U W STORM EN. Naar uit New-\ ork wordt gemeld worden de Oostelijke staten vau Amerika weer ge- teisterd door sneeuw- en regenstormen, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Hij hoorde fluisterende stemmen, toen hii de deur opende en ving het woord „Mug" op. Hij moest bij zichzelven lachen, want Chick had gevoel voor humor. „Ik wou met je broer spreken. Gwenda, z.ou jij even naar je eigen kamer willen gaan?" Ze keek hem aan. „Wat ga je zeggen, Chick?" ..Als je het goed vindt", dromg hij aan, ,,zou ik graag even met mijnheer Maynard alleen willen spreken. Ik heb niet veel tijd. zie je", zei hij verontschuldigend. „Ik moest gewichtige stukken naar Berlijn brengen." Hij wees op de portefeuilie. „lk kwam al leen even mijn geld halen. Denk je, dat honderd pond genoeg zal zijn?" Ze kon hem slechts stom verbaasd aan- staren. -Wil je naar je kamer gaan, Gwenda?" vroeg hij weer en ze knikte. Toen ze weg was, wees Chick op een stoel. ..Neern plaats, mijnheer Maynard," zei hij. ..Het spijt me, dat uw zuster last van u heeft gehad. Kan ik iets doen om u wee; te krijgen?" „U zou me het geld kunnen geven", zei Maynard met zijn valschen lach. -.Daar kan ik niet aan denken," zei Chick vastberaden. Waarom zou ik een man als u helpen? Als ik u me geld gaf, zoudt u de volgende week terug komen om meer." »'k zweer u -begon de man en weer hief Chick de hand op. Hij was af en toe waardig als een aarts- bisschop. (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. ■lilllllllltlllllllllllimillllllllllllllllllllllilillllllllllllllillllllllliiiiiiiiii ilimillllllllliHUH kunt U tegen de gevaren van verkoudheid hetbeste beschutten met de desin- fecteerend en oplossend werkende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts Wyberttabletten zijn verkrijgbaar bij Fa. A. van OverbeekeLeunis.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1925 | | pagina 1