ALGEMEEN NIEUWS- EW APVERTEWTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREW llw verkovidheid No. 7689. Woensdag 26 November 1924 64c Jaargaui,. HIMDERWET. binnenlawd. het rooken verergert met het uur en kan ontaarden inborstaandoening Wacht dus niet neem dadeiijk FEUILLSTOI. WYRfcRT Sid* enSe/iu} 2?Q3p« Tmaanda Voor'"t por^ De vliegtocht Nederland-lndie. DE AANKOMST TE BATAV1A. Op den dag van aankomst uit Nederland is het pralend zonneweer. Er heerscht een zeer nerveuse stemming over geheel Java, specaal in de hoof-dstad. Na ont- vangst van het radiosein, dat de vliegers van Muntok zijn vertrokken, wordt aller- wege de vlag uitgestoken, zoodat weldra de geheele stad in vlaggeniooi is. Stoom- fluiten gillep, sirenes loeien De electri- sche trams, ook die te Soerabaja, vlaggen. Een oreindige file auto's is op weg naar het landingsterrein Tjiliiitan, waarvan de verbindingslandweg, dank zij het droge weer van de laatste twee dagen. goed be- rydhaar is In opdracht van den land- voogd waren op het einde der vorige week vijftien compagnieen militairen aan het werk gezet voor verbetering van den weg, met uitmuntende resultaten. Een escadrille militaire vliegtuigen met journalisten steeg tegen negenen op ter ontmoeting van het Fokkervliegtuig en cirkelde boven Weltevreden. De interloeale telefooncentrales en post- duiven verspreiden het nieuws over gehetl Java, dat de opstijging te Muntok om 8 uur geschiedde. Twee halve eseadrilles zijn opgestegen, benevens een zevende toestel speciaal vo r het maken van foto's. De eseadrilles blij- ven boven Dwars-in den Weg cirkelen tot de aankomst van Van der Hoop en de zijnen. Beide helften gaan dan links en rechts van het Fokker-vliegtuig vliegen, terwijl het fototoestel aan het hoofd pleats neemt. Achtereenvolgens komen aan de vloot- voogd, generaal Bakker, en de beide leger commandanten, die worden ontvangen met het Wilhelmus. Om 12 uur arriveert de landvoogd, ver- gezeld van den algemeenen secretaris Het Wilhelmus wordt te liunner eere gespeeld en staande aangehoord. Verder zijn aan- wezig de vice-president en de leden van den Kaad van Indie, de voorzitter van den Volksraad, het consulaire corps, enz. Toen de vliegers tien minuten voor e'enen gesignaleerd werden, stroomden alle wo ningen leeg. De F VII fceschreef, omgeven door de eseadrilles, fraaie cirkels boven Tandjong Priok en Weltevreden, laag viiegend. Boven het vliegveld Tjiliiitan werden eveneens cirkels beschreven op vijftig meter hoogte. De muziek ving aan te spelen, terwijl uit de zeer dichte menschenniassa groot gejuich opsteeg. By de daling weerklonken fanfares en hoerageroep. Toen de vliegers daalden, ijlden de heer Muiirling, voorzitter van het Vliegcomite, en foto-journalisten naar het toestel. Om een uur 16 min. werden postduiven, de a»nkomst meldend, losgelaten. Vervolgens sprongen de vliegers uit het toestel en naderden de tribune van den landvoogd, onder donderend gejuich van het publiek. De landvoogd sprak de vliegers toe. Hy zeide, dat de Indische regeering en Hare Majesteit de Koningin verheugd zijn over aankomst en met groote belangstelling den tocht hebben gevolgd. Onmiddellijk heeft men ingezien dat men na Philippopel den tocht moest doorzetten en terstond begrepen, dat dit in het belang van het vliegwezen was. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is niet bekend, doch uiteraard staat vast, dat de tocht van de F VII daarin een groot aandeel heeft. (Minutenlang gejuich). De landvoogd deelde mee, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft, Van der Hoop te benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau, Van Weerden Poelman tot ridder in die orde en aan Van den Broeke de gouden eeremedaille dier orde toe te feennen. Na deze mededeeling werden de vliegers viermaal schouderhoog geheven. Nadat zij weer op den g ond waren gekomen, spelde de landvoogd den vliegers de eereteekenen op de borst, onder donderend gejuich, dat overging in een algemeen zingen van het Wilhelmus. Vervolgens werd de eerewijn rondgediend. Daarop overhandigde de landvoogd een gouden beker, waarop wijnranken om het Nederlandsche wapen gegraceerd zijn, met het onderschriftJe Ma;ntiendrai". Vervolgens complimenteerden de overige aanwezige autoriteiten de vliegers. De vloot- voogd, vice-admiraal Gocszen, wensehtehen geluk met de behoi.den aankomst, mede namens den minister van marine en de koninklijke marine. Het publiek was buitengewoon geest- driitig en zoo opgewonden, dat ondanks de militaire maatregelen, de menschen tot een halven meter van den landvoogd opdrongen. De meest wanhopige pogingen om het publiek terug te dringen, faalden, waarop generaal Bakker persoonlijk regelend optrad. De rede van den landvoogd kon nauwe- lijks uitgesproken worden, omdat het enthou- siaste publiek aanhoudend in hoerageroep losbarstte Ten slotte onderteekende de landvoogd zelf de oorkonde en vertrok daarop om 1 uur 37 min. van het terrein. vol moed en durf, evenals de pioniers uit het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De landvoogd sprak met luide, vaste stem en moest zelf vaak, maar tt vergeefs, het publiek met de hand tot kalmte manen. De dolle geestdrift deed het publiek ten eenenmale alle grenzen van de betamelijk- heid vergeten. Een duizendhoofdipm menj^te langs den weg stond ecnter geduldig tcwachten. Op het tprrein heerschte een picnicstemming. In zijn rede huldigde de landvoogd nog den Nederlandschen industriei 1 Fokker, die het toestel ontwierp en daardoor de vlucht mogelijk maakte. Van der Hoop seinde aan Sir Henri De- terding te Londen om hem te danken voor de goede organisatie van de Koninklijke- Shell, die gezorgd had, dat overal voorraden Shell- Aviation-Spirit voorhanden waren, welke op uitnemende wijze tot het resultaat van den tocht hebben bijgedragen. Uit het Engelsch van Edgar Wallace. 3) (Vervolg.) Dokter Beane nam een van de zware boeken ter hand en sloeg het open. ,/Mijn aanspraak berust op de verwant- schap van Sir Harry Beane met Martha, Gravin van Montborougb, Is dat duidelijk »Neen, oom," zei Chick geduldig, maar eerlijk. Dan ben je gek", raasde de zieke. ./Je bent een ezel. Daar heb je weer dat ver- vloekte Amerikaansche bloed. Beprijp je dan, dat de gravin van Montborough een zuster was van Sir Harry Beane, die in 1534 gestorven is?" ffIk geloof het graag", zei Chick. ,/Dat is de sleutel van het heele ge- beim." Dokter Beane wees vol vuur op het boek. Martha, gravin van Mortborough, had twee dochters. Weet je. wat ze met ze gedaan heeft „Ze naar school gestuurd", veronderstel- de Chick. Hij had het op de lippen om te zeggen, //vergiftigd", want dat deden ver- dorven ouders in den ouden tijd met hun kinderen. „Naar school gestuurd", herhaalde de dokter schamper, //Neen, eend, die je bent. De F VII reed na het landen tot honderd meter voor de tribune van den landvoogd. Mr. Fock zeide in zijn huldigingsrede nog: Wij weten niet, of een vaste lucht- verbinding mogelyk zal zijn; wat wij wel weten is, dat gij, pioniers, getoond hebt, ondanks groote moeilijkheden, den tocht te kunnen volbrengen Gij zijt mannen Ze huwelijkte ze uit aan twee zoons van den iuarkies van Pelbourgh. Jane, de oud- ste dochter, stierf kinderloosElizabeth, de jongste, had een zoon, die Markies van Belborough werd." De kamer was warm en Chick kreeg een behaaglijk gevoel van rust en kalmte. Hij sloot de oogen. hierop berust myn aanspraak op een zetel in het Hoogerhuis.'' Zeker", mcmp'lde Chick. Het was zomer en de tuin van den dok ter was een bonte kleurenmengeling. En Gwenda liep naast hem z/Mijn vader heeft dikwijls verteld Allemachtig, je slaapt Met een niet te noemen krachtsinspan- ning opende Chick de oogen. ffIk luister", zei hij een beetje schor. »De eene heette Jare en de andere Elisa beth. Ze trouwden allebei met een mar kies van Beane." Tien minuten later was hij op weg naar het station Pelborough, uit huis gejaagd met een woede en onder een stortvloed van zulke origineele verwenschingen, dat hij klaar wakker was. Een voorzienige ver- jaging, want de dienstregeling bleek ver- anderd te zijn en Chick moest zich nog haasten om den eenigen trein naar huis te halen Jonas stopte hem met onnoodig geweld in een derde klas coupe „U bent niet lang gebleven zei hij Aan de dagrapporten van den heer Van der Hoop is het volgende ontleend De bemanning was bijzonder getroffen door de uitstekende organisat-'e van de vliegvelden in geheel Britsch Indie. Den lOden November werd te Karachi gestart met de bedoeling, Multan over te slaan hetgeen is gelukt. Onderweg werd bemerkt dat de machine niet geheel in orde was en dat de motorkleppen lekten. Bij aan komst werd alles zeer nauwkeurig nage- zien. Besloten werd een dag te Ambala te blijven. Een reserve cylinder werd ge- monteerd. De herdenking van den wapen- srilstand werd met de Britten meegevierd. Op 12 November werd naar Allahabad verder gevlogen. Het was een zeer be- langwekkende tocht over dit deel van Britsch-Indie met zijn schitterende tem- pels en kameelkaravanen. Aan de beman ning werd een allerhartelijkste ontvangst bereid. Op 14 November (ring het van Calcutta naar Akyab, waar zich voor het eerst- de tropische hitte deed gevoelen. Het vliegveld bleek klein, doch lang en wij zagen de verongelukte machine van Mac- Laren. Het vliegveld te Rangoon is klein en midden in de stad gelegen, omgeven ■d'or boomen. Een daling ware zoDder on- gelukken mi'schien mogelijk, doch het zou ondoenlijk zijn geweest, de zware machine uit het gat onbeschadigd te doen opstygen. Doorvliegen naar Moulmein in Siam, was riskant wegens benzinet.ekort. Ten slotte werd met hartzeer besloten, naar Akyab terug te vliegen en met behulp van de oude resten van MaeLaren's toestel een extra benzinetank bij tebouwen, toen Noor- delijk van Rai goon de nieuwe raee-baan werd ontdekt, hetgeen den tocht redde en een geslaagde landing mogelijk maakte. Het Reuterbericht, dat het vliegveld door races was ingenomen, was onjuist De opstijging van het gei'mproviseerde terrein te Rangoon den 17den November voor den tocht naar Bangkok leverde geen bezwaar op, dank zij de goede en belan- geloos verleende hulp Het was een in- teressante vlueht over oerbosschen, die een eventueele noodlanding zouden hebben uit- geeloten. Daarna volgdec eindelooze rijst- veldon, en tenslotte werd op het Don Muang terrein geland. Het terrein is in den nat- ten tijd slecht doch was op het oogenblik bruikbaar. al was thans in den drogen tijd van het reusachtige terrein slechts 300 meter goed droog. Het dagrapport roemt de goede Siameesche organisatie. Den 18dai November, terwijl naar Sen gora werd gevlogen, werd gemerkt, dat de kleppen hkten. De bemanning hoopte Medan te bereiken. Echter 's morgens durfde zij na bet proefdraaien, toen de motor honderd t.oeren te weinig maakte, niet voor den tocht naar Medan op te stij- gen. Men moest met tegenzin in een twee daagsch uitstel berusten. Wij kregen vrien- delijke hulp van de Siameesche autoriteiten. Eerst 's middags 5 uur van den 20sten was de motor goed voor den tocht Set gora Medan, die een pleziertochtje was. Boven Penang werd gecirkeld Het was een zeld- zaam weldadig gezicht, toen de Onon zicht baar werd, met de groote driekleur over het tentendek uitgespreid. Twee water- vliegtuigen begeleiden de F VII tot de kust van Sumatra, waar de Pelikaan op- dook. Bij Berhalla werd het land van Sumatra met vreugde begroet. Wij pas- seerden, laag viiegend, plaatsjes en onder- nemingen op Medan en kregen een heer- lijken indruk van de enthousiaste ontvangst. De totaal-indruk van de dagrapporten van Van der Hoop is, dat de tocht zwaar werk was met groote verantwoordelijkbeid voor de bemanning, doch een heerlijke vlucht. De telkens vooraf verkregen ge- gevens vergemakkelijkten den tocht, waar- door Van der Hoop'optimistischer was, dan het comite, omdat hy wist, wat te ver- wachten was. verdwijnt de on- aangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfrisschende vragend. //Was nw oom niet gezond ge- noeg om u te ontvangen „0, jawel mijnheer Stollingham," zei Chick, terwijl de trein zich in beweging zette, „hij is heel gezond, zoo gezond als een visch." Met een zucht van verlicbting liet hij zich achterover vallen op zijn plaats en begon zich te verdiepen in het ware levens probleem eeD probleem, dat in hoofd- zaak draaide om de toekomst van Mrs. Gwenda Maynard. Hij hield zich meer dan ooit bezig met dit vraagstuk nu zij den laatsten keer, dat hij haar gezien had (en dat was den vorigen avond), droevig te voorschijn was gekomen uit Mrs. Shipmet's kamer. Mrs. Shipmet's noemde haar zitkamer haar senctum" en gedurende langen tijd had Chick gedacht, dat „senctum" het Fransche woord was voor beta lkantoor In het senctum" betaalden de kostgangers hun schuld, een plechtigheid, die gehuld was in een geheimzinnig waas, grootendeels toe te schrijven aan de kinderlijke goed- geloovigheid van Mrs. Shipmets pension- gasten, die alien in den gelukkigen waan waren, dat ze in vergelijking met hun medegasten, belachelijk weinig betaalden. Aangezien ze stilzwijgen beloofd hadden, op dringend verzoek van Mrs. Shipmet en waarschijnlijk ook, omdat het onthullen van de menschlievendheid van deze dame een oproer te weeg zou kunnen brengen, wer- den de wekelijksche afrekeningen achter TWEEDE KAMER. Vefigaderimg van Drnsdiag. Bij den aanvang van de vergadering brengt de voorzitter, Mr. Kooten>, hulde aan de bemanminig van het vliegtuig, dat te Ba- tavi.a is aangekomen. (De Kamer hoort de woord on van den voorzitter staande aan en apiplaudiiseert.) Minister Ruys de Beerenbrouck si uit zich namens de regeering bij deze hulde gaarne aan. (Ap plans). De heer Van Raves.teijn (comm.) ver- eenigt rich niet met deze limperialistische hulde (protesten en af'keurende uitroepen). Bij de stemmingen wordt de motie-Brau- rigam (betreffende herziening van de stu- wadoorswet) verworpen met 52 tegen 20 stemmen. De motiie-Hiemstra (betreffende regeling van den arbeidsduur voor den landbouw), wordt verworpen met 52 tegen 21 stemmen. De atgemeene beschouwingen over de staatsbegrooting worden voortgezet. De heer Ter Hall (v. b.) repliceert en trekt zijn mode betreffende de oud-gepen- sioneerden in. gesloten deuren afgehandeld. ,/Kan ik u een oogenblikje spreken, Mrs. S. plaeht een der gasten te vragen. fZeker, juffrouw G. Wilt u even in het senctum komen Dan werd de deur achter hen gesloten en Mrs. Shipmet glimlachte vragend, de handen in elkaar gevouwen ter hoogte van haar middel. En als dan de pensiongast de porte- monnaie te voorschijn haalde, deed Mrs. Shipmet heel verbaasd, als was het slijk der aarde het laatste, waaraan ze gedacht had. Toch nam ze het graag aan, hoewel ze steevast zei „0, u hadt u geen moeite hoeven geven. Morgen was ook goed geweest Hm Ze zei achter alle zinnen altijd Hm De plechtigheid in het senctum was of zooals boven beschreven of anders Stel u Mrs. Shipmet voor met en glad- gestreken gezicht, behalve, dat haar wenk- brauwen ongewoon hoog opgetrokken wa ren stel u voor, dat ze het hoofd iets gebogen heeft, zooals een rechter, als een moordenaar zegt//Diet schuldig en ten slotte „Het spijt me vreeselijk, mynheer en" ze vergat in deze omstandigheden a,'tijd den naam van het slachtoffer maar mijn uitgaven zijn verbazend groot en ik moet Maandag een hooge rekening betalen. Ik moet u dus verzoeken uw kamer te ontruimen." Voor zulk een ondevhoud was Gwenda Wyberttabletten zijn verkrijgbaar bij Fa. A. van OverbeekeLeunifl. De heer Schaper (s. d.) repliceert even- eens. De heer Kersten (St. Geref.) is onbevre- diigd door het antwoord van den Minister van Waterstaat op de vragen over de Zon- dagstreinen RotterdamHoek van Holland. Spreker acht de regeering lauw en, slap, en critiseert verschillende maatregelen. Hy zal den dag zegenen, waarop de samenwerking met Rome verbroken, is. De heer Rutgers van Rozemburg (c. h.) is het eens met de financieele politiek der re geering. Ten aanzien van de ambtenaars- salarissen meent hij, dat de minimum-gren- zen niet mogen worden overschreden. --Pre~ ker hoopt dat oneffenheden weggenomen zullen worden en dat de regeering zal znen, in hoever verbetering mogelijk is. STAATSBEGROOTING 1925. Hoofdstuk Buitenlandsche Zaken. Memorie van Antwoord. De Minister van Buitenlandsche Zaken wij dit in zijn Memorie van Antwoord breed- voerige beschouwingen aan den Volken- bond. Hij zegt, -dat hij gaarne, in afwach- ting van een nadere opzettelujke bespreking, bij de behandeling van deze begrooting met de Kamer van gedachten zal wisselen over en die toelichting geven op het protocol van van Geneve, dat nog bij de Regeering in beraad wordt gehouden. Eers-t behandelt de Minister de vraag ot verplichte arbitrage te aanvaanden is voor politieke geschillen. Het stelsel komt nu hierop neer, oat ae Raad te beslissen zal hebben in die geschil len, die door partijen niet aan arbitrage (rechtspraak) worden onderworpen en die niet door den Raad zelf igeacht werden be- trekking te hebben op vragen, die tot de uit- sluitende competentie van partijen behoo- ren. Komt nu de Raad niet tot eenstemmig- heid en treedt de finale arbitrage in, dan verd'ient het zegt de Minister de aan- dacht, dat, volgens het rapport de uit- spraak vian de arbiters, aan wie de Raad zijn taak heeft overgedragen, een bemidde- lend karaikter kan hebben, evenwel met bin- dende kracht. Naar de meening van den Minister kan een oplossinig, die in het protocol is ont- worpen, niet de verdienste wordien, ontzegd van te zijn een tc waardeeren, poging tot volmaking der internationale rechtsorde, waarvan de aanvaarding voor ernstige overweging in aanmerking komt. De sancties. Inlichtingen verstrekkende over d'e sancties zegt de Minister, dat voor iederen verdragsstaat in beginsel de ver- plichting bestaat loyaal en daadwerkeiijk deel te nemen aan de militaire sancties. De wijze waarop iedere staat aan deze ver- plichtimg zal voldoen blijft aan hem zelf over gel a ten. Bij de overwegingen van de wijze, waarop hij zich van dieze verplichting zal kwijten, kan hij te rade gaan met zijn eigen veiligheid in verband met zijn geogra- fische figging en zijn bewapeming. Wat de werking betreft van den Volken- Maynard Zaterdagavond Lij haar geweest. Chick zag haar, na zijn bezoek iD Pel- boroug, pas in den middag, toen Acacia Lodge vrijwel uitgestorven was. De jonge- dames en heeren, die bij Mrs. Shipmet in- woonden, hadden altijd afspraken voor Zondagmiddag en degenen, die te oud wa ren om te minnekoozen, gingen naar de kerk of naar bed. ,/Mevrouw Maynard" Chick kwam plotseling te voorschijn uit de zitkamer en hield het meisje staande in den gang „het spijt me zoo, dat ik u niet eerder gezien heb. Ik ben pas na de koffie terng- gekomen." Ze zei hem glim'achend goedendag, maar haar lach was ged vongen. //Hallo, Chick zei ze en greep hem bij den arm. Ik heb naar je gezocht, voordat ik uitging. Hoe gaat het met je oom ,/Hij is taaiChick kon het niet anders zeggen. »Je gaat toch niet naar boven vroeg hij angstig. Ze schudde het hoofd „lk weet niet, waar ik heen moet, Chick," zei ze, en lachte //Zullen we uitgaan Hy knikte. /rAls je tijd hebt," zei hij, en ze aarzelde. Het is droog," drong hij aan. #Goed." Ze maakte rechtsorakeert en liep de voordeur uit en de straat op, gevolgd door Chick. (Wordt vervolgd,) ^mtmiEXSuswscssiessBi ras Burvemeester en Wethouders van TER NEUZEN brencen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter n.zage ligt een yerzoek met bijlagen van A* »N V IIoil en Intern. Handelmaatschappij te Amsterdam, om VERGE NMNG tot bet Sten v'an eene inriclning tot het bewerken van oud uxer, op het perceel kadastraal bekend in settle r. No 1776 en 1777. 'on Maandag 8 December a.s., oes namiddags drie uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bciwaren tegen de inwilliging van (lit verioek in te brengen en deze mondeling en sehrit- tpink toe te Uchten. Zoo we 1 de verzoeker, als zij, d.e bezwaren nebben, kunnen gedurende drie da gen, voor het boven- aernelde tijdstip, ter Secretane der gemeente k e n- n7s n e m e n van de ter zake ingekomen schnfturen. De aan.laeht van belanghebbenden wordt er op cevestigd dat volgens de bestaande jurisprudence met tot beroep gerechtigd zijn, zij, die met overeen- komstig art. 7 der Hinder wet op den boveubepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te Uchten. Ter Neuzen, den 25 November 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIILLE, Secretaris. wild TABLEYTEN Groote doozen 65 Cts - INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Abdijsiroop

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1