i ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN No. 7885. Maandag 17 November 1924. 64e Jaargang. sen perceel BOUWLAND, tM Verpachtifftg* Spit in den rug? Kloosterbalsem 4B0NNEMENTSPRIJS: RS SM BINNEHLAND. BUITEftlAND. .ytmaaaaasssmm Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandatf 24 November 1924, des namiddags ten 3 arts, ten gemeentehuize, bij mschnjving, publiek trachien te verpachten in 6 per- «elen: groot 24 aren, 50 centiaren, gelegen in den Pierssenspoldcr, deei uit- makende van het kadastrale perceel sectie G no. 1687; de zuidwestelijke daarlangs gelegen watergang over de voile breedte, kadastraal sectie G, no. 1695, groot 2 aren 67 centiarende sloot grenzende aan den gemeenteweg, kadastraal sectie G, deel van no. 1974, groot I are 53 centiaren. lnschrijvingsbiljetten (gezegeld) voor een meer perceelen te samen kunnen tot net uur der verpachting, worden ingeleverd ter gemeente-secretarie, alwaar inlichtingen kun nen verkregen worden. Ter Neuzen, den 15 November 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEY'iJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Voortgpzet wordt Vtet algrmeen begroo- ti*gsdebai Die he^r Marchant (v.d.) betoogt dat de minister indertijd den financieden toe- stand te ongunstig heeft voorgesteld. Tot d« vermindering van het tekort is bijge- dragen 'door ruimer® vloeiing van de •lidde'en «n het invoercn van nieuwe b«lastingen, doch te weinig door bezuini- gfrigen. Ware de minister de man gtweest aooals hij afgeschilderd is, dan zou hij •r ailecn door bezuinigingen gekomen zijn. Spreker betoogt dat de minister er niet in geslaagd is, het verzet van de depar- Vtoenten is breken. Zijn belastingpolitiek leidt tot het ontlasten van de grooten, Wit koste van de kleinen. Spreker critj- ae.«rt \«rder de houding tegcnover de ge- mrenten, welks autonomic wordt bedreigd. Het aantal vernietigingen van plaa'tselijke besluiten rtecmt toe. Uitvoerig behandelt spreker het terzijde l«ggen door den minister van oorlog van uSspraken van dein centralen raad van heroep inzake pensioenen. Hij vraagt of regeering zich in het vervolg aan deze uitspraken wil houden. Indien niet, dan zal hij pen uitspraak van de Rattier uitlok- Iten. Voorts behandelt spreker de korting op de militaire salariss^n, waarvoor een Kon. besluit mcest zijn, dat echter niet be- stond. Er is, om hipraan t'egemoet ts ko- men, later «en Kon. besluit met terug- werke'nde kracht gemaakt, hetgeen on,- WettSg is. Ten aanzien van het koloniaal beleid eritiseert spreker het -ontnemen van het stakingsrecnt aan de mlandscite bevolking den invk)ed van de exploitanten op de reige^ring, onder meer blijkend uit den door hen bdtaalden leerstoel in Utrecht voor de op'eiding van de bcstuursambte- aren. Spreker spreekt vervolgens over de af- braak van het parlementaire stelsel se lect 1913 en wijt dc verwijdering van d« kiezersbevolking aan het ontbreken van het referendum. Hij behandelt ook de verdeeldheid in d« r. k. staatspartij en gaat dan over tot de houding van den Vrijz. Dem. Bond iwzakp bet weerm ach ts vr a ag s tukUitvoe rig behandelt hij de geschiedenis daarvan «ods 1900. Hij foptoogtf verder dat noch het sta- tuut van den Volkenbond, noch het pro tocol van Ge.neve een bepaling be vat; waarin voor Ned er land een minimum be- wapening geeischt wordt. Spreker no«mt de rechtsche groepeering e«n g«vaar, een gemengde mperderheid is zijns inziens de eenige redding voor ket parlementaire stelsel. Die b#r Dresselhuijs (v.b.) acht den invloed van de schim d«r niet meer be- staande ooalitie erger dan dien van de •oalitie," toen deze nog in leven was. De Vrijhe idsbond heeft de regeering met kun nen steuncnomdat zij alleen bezuinigde op de salarissen. NEDERLAND EN BELGIE. De correspondent van de N. R. Crt. *e Brussel m«ldt: Naar aanleiding van het bezoek door den Belgischen minister van binnenland- landsche zakdn, Poulleta,an Uden ge- bracht in verband met het plan tot op- riclitipg van een gedenktle^ken als een bewijs van Belgische erkentelijkheid voor Noderlandschrijft Het Laafiste Nieuws-, dat alle gezond-denkende BeLgen zich ver- h©ugen ov^r dezen stap en inmg wenschen dat het plan binnen afzienbaren tijd wer- kelijkbeid ^wordt. Het blad begrijpt den wensch van den burgemeester van Uden; het monument aldaar te zien verrijzen, 'iar mcent dat waar het gedtnktee'ken eon openbaar blijk van erkentelijkheid wil zijn het in eten groot centrum of aan een grooten verkeersweg moct staan. Het moet liggen binneh het gezichteveld van beide vofgen, bij voorkejur te 's-Gravenhage; Rotterdam, Vlissingea of Middelburg. DE BELGISCHE LOODSEN TE VLISSINGEN. De lndependance Beige schrijft: Zooals men we^t, bista-t sedeit lan- gen tijd het voornemen, onze loodsen van van Vlissiiiigen naar- ecn Belgische haven over te brengen. Het spreeki vanzelfdat onze manr.en, die goede vadcrlanders zijn ernaar hunke:en, dit plan invervulling te zien gaan. De regeering is van haar kant voornemens, dit plan uit te voeren, daar het voor de schatkist ©en belangrijke be- zuiniging be^e^ent, aangezien de kxxlsen nu in guldens meet«n worden betrald. Men heeft gemelddat de loodsdienst naar Ant;, wexpen wordt ov^rgebracht, doch dit be- richt was voorbarig. Er is nog niets be- slot;>n e.i wij m®enen zelfs tc weten, dat de be1^ Neujean, minister van Marine, erover d^nkt; althans een gedeelte van het loodspe-soneel naar Zeebrugge over te breng«n. DE VL1EGTOCHT NEDERLAND-INDIE De particuliere correspondent van Aneta te Rangoon seinde Zaterdag: De Fokkefi" F VII is hier hedenm^dda^ om 2 bur op de. grasvlakte van het nieuwe race-turrein gedaald. De hprr Van der Hoop heeft uit Ran goon aan het Haagsche Aneta-kfTntoor geseind d.d. 15 November: Wij zijn alhier aangekomen. Van h.et aanvankelijk voornemen om doOr te vlie- gen naar Bangkok zijn we teruggekomen Wegens de moeilijkheden op het traject Rangoon-Bangkok: laistig te pass<eten ber- gen en geen landingsterreinen. Omstreeks 12 uur war«n wij reeds bo- ven de stad; maar Van Weerden Poel- man en ik vonden het vliegveld veel te klcin om te landen en de omgeving met vrij genceg. Wij zijn daarom na lang aoeken gedaald op een raceterrein; vier kilometers noordelijker gelegen; dat wij groot genceg oordeelden. De landing ge- schi, ddc best en Van Weerden P elm an Van den Brcdke en ik maken het uitste- kend. iT.c.dstel en motor houden zich voor- treffeiijk. Maandag vliegen wij naar Bangkok. DE AARDBEVING TE WONOSOBO. In den loop van Wc ens dag en Dander- dag hebben nog verscheidene ernstige aardschokken zware grondafschuivingen in de resid^ntie Nedoe op Java veroorzaakt. Veie inlandsche dorpen zijn totaal verme- tigd. Tientallein menschen worden nog vermist Donderdagmiddag weirden in de afdee- ling Wonosobo nieuwe aardschokken ge- voeld. De d«ssa's Sangandjan en Wonoro- ko zijn geheel verwoest. Er zijn 300 dooden De scho'eii in de afdeeling Wonosoboi zijn gesloten. D® administrateurswomng op Tandjeng Sarie is door gesteentje getrof- fen en verwoest. De wedana (inlandsch bestuurshoofd) van Garoeng meldt vele dooden ten gevolge van aardschuivingen. Lahar- (zand en slijk-) stroomen, noch eruptie zijn tebemerken. Beweerd wordt, dat de Sitiagl'k meet hebben gewerkt doch hiervan is gefen zekerheid te verkrijtgen. In Wonosobo is het aantal dooden nog niet te taxeeren. in bestuursknngen hoopt men, dat dit zal rneievallcn. De b;xiem is voortdurend in b ewegmg en door iichte trillingen staan alle woningen op instorten. Het oude kratermeer is rustig en vertoont worden door zware aardschuivingen de niets bijzonders. in de omgevende dessa's huizen meiegesleept. De schade aan gou- vernementsgebouwen in Wonosobo wordt geraamd op ruim een milljoen. De toeistiand van den gewonden heer Habraken is vooruitgaand. DE RAMP IN MIDDEN-JAVA. Drie dorpen totaal verwoest; zes hortderd personen vermist. Vrijdagmii'ddag is een niieuwe aardschok gevoeld. De Europeesche bevolking van Wonosobo is gevlucht, al.lee'n de bestuurs- ambtenaren zijn gebleven. Het aantal ver- misten bedraagt 600. Zes desa's zijn ge- isoleerd door bandjirs, ontstaan ten gevol- gen van den trillenden aardbodem. Het centrum van de aardbeving is, waar de Kali Toelis in de Serajoe stort. De gouverneur van de Straits en de oud- gouverneur-generaal Van Limburg Stirum hebben telegrafisch hun deel'neming be- tuigd. Renter seint ons uit Batavia dato heden: De aardbevingen te Wonosobo duren voort. Overal worden iichte schokken ge voeld. Ook uit de omgeving komen berich- ten over hevige aardverschuivrngen. Defi- ruitief is al vastgesteld, dat 3 dorpen voi- komen verwoest werden, waarvan 1 met 200 inwoners. Dokters Snellen naar de geteisterde plaat- sen. De doodenlijst is nog -niet bekend, doch men vreest, dat daar waar de schade het hevigst is, ook de meeste slachtoffers gevallen zijn. Tot nu toe is nog niet vast gesteld, welke berg de" aardschokken heeft veroorzaakt. De riviieren zijn veranderd in modderstroome*n, waarin menschelijke licha- men en kadavers drijven. De assistenUresi- dent heeft geadviseerd, de geteisterde plaat- sen te ontruimen, daar de bevolking angstig is vanwege het aanhoudend onderaardsch gerommel. Er zij'n hulpcoimte's gevormd. Bij informatie aan het departement van Kolonien; deelde men mede, dat aldaar nog geen enkel officieel bericht van de ramp was binnengekomen. lets, wat eenigszins vreemd aandoet, doch aan den anderen kant geruststellend is, daar er zeker berichten zouden zijn ontva'ngen, indien er zich onder de slachtoffers ook Europeanen bevonden. Later meldt Aneta nog: Wonosobosche bestuurskringen schatten ivc- aantal dooden op 300. Volgens een ruwe n'ming bedraagt de schade, toegebracht aan de eigendom- men van Europeanen te Wonosobo f 273.000, aa-n die van Chineezen f 66.000 en aan die van inlanders 54.000. DE WESTERSCHELDE. Uit Brussel meldt men dat bij de jongste peiling'en in d«n pas van Rilland is vast gesteld een diepte van 7 meter over een brcedt van 400 meter, een van 7.50 me ter over een breedte van 300 imcter en een diepte van 8 metier over een breedte van ongeveer 150 meter. I evens is ge- bleken dat steeds terugkeerende dremp'els boven welke iets meer dan 7 meter water staat, het vrijwel onmogelijk maken, over een grootere breedte dan tbans het geval is een diepte te behouden van 8 meter bij laag water. EEN GEMEENTE ZONDER SCHULD. De gdmeenteraad van Ochten heeft be- siotcn t'e thans nog bestaarde gemeenbe- schuld gcheel at te lossen, welke aflossing inmiddels geschted is. VERHOOGING TABAKSACCIJNS. De minister van financien deelt mede; dat het in zijn voorneanen ligt de wet j tot verhooging van den accijns op rqok- en pruimtabalc, snuif en op sigate'tten; indien het desbetreffende ortwerp tijdi.^ tot wet wordt veirheven; in ^werking te dopn treden op 1 Januari 1925. Op die.n datum gaat dan de termijn van 3 maanden in gedurende welke de winkelidrs en grossiers, de bij lien bij het in working trecten der verhooging voorhan- den ziinde Voorradcn zonder navordering kunnen uTt veikoopen. AFSCHAFFING VAN DE ,,WAARSCHUWING". De Tweede Kamer heeft een wetsont- werp gloedgekeurd houdende wijziging van de wet op d« invordering van 's Rijks directe belastingenWaardoor de tot dus- ver voorgeschteven waarschuwing vervalt. Nee(mt, wat waarschijnlijk is, ook d« Eerstel Kam«r dit ontwerp aanv, dan zal men voortaan siechts een aanmaning krij- gen, waarna men 10 dagen r©spijt heeft om zijn belasting fe* b^talen en daarna een dwangb«v^l. HOOG WATER. Door het hooge water zijn op de Gel- dersche steenovens langs de Waal en Rijn van Nijniege'i tot Lob'th bijna 15 milhoCn steenen verloren gegaan. Van de geheele Nede!Handsch« jaar productie op de steen- fabrieken langs de oevers van de groote rivieren, wordt het verltes aan steenen geschat op 50 millioen. Volgens deskundige raming zou de schade 1 millioen gulden bedragen. DE WETHOUDERS VAN VALKENS- WAARD. In beigin Augustus weird in den gemeen- teraad van Valkenswaard openlijk de be- schuldiging uitgesproken dat de twee wet houders aan een architect geld zouden hebben afgeperst voor een gunning. Een commissie van ondgrzeek heeft toen een groot aantal van dergelijke fe.ten aan het iicht gebrachft. Fen t>en door den Raad aangenomen mo tie van wantrouwen bleek echter niet in staat de wethouders tot heen- gaan te dwingen. De Raadsleden besloten toen gden voorstellen van hen meer aan te ngrm'nen Qed. Stat en op dc hoogte te steilen. Thans wordt gemeid, dat Qed. StaH'ii aan den offider van Justit5e het verzoek hebben gericht een onderzoek te willen mstelldn naar de handehngen van deze wethouders. De burgemeester van Val kenswaard be^ft van Ged. Strtcn dienaan- gaande bericht ontvangen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. verdrijft de pijn R.K. STAATSPARTIJ EN ST. MICHAEL. Vrijdagmiddag had het hoofdbestuur van den R.-K. Bond van Rykskieskring-crga- nisaties in het Jaarbeursgebouw een ver gadering belegd, waartoe het bestuur te Utrecht van de nieuwe R. K. vereeniging St. Michael was uitgenoodigd, om zoo mogeljjk door besprekitigen een weg te vinden, wadrlangs het mogelijk zou zijn de eenheid in de R -K. Staatspartij te be- waren. Zooals bekend, was bij het beleggen van deze bijeenkomst van de zijde van het Bondsbestuur de eisch. gesteld, dat St. Mi chael, hangende de onderhacdelingen, elke actie zou staken. Nadat het bestuur van St. Michael des morgens een vergadering had gehouden, om zijn houding te bepalen, kwamen des mid- dags de volgende afgevaardigden bij een Voor de R.-K Staatspartij: hetdage lijksch bestuur, bestaande uit de heeren mr. A. 1. M. J. baron v. Wijnbergen, mr. F. Teulings en mr. J. Heerkens Thyssen, jhr. Van Rijckevorsel, J. C. Aerts en J. Verheym. Voorts de heeren Hellebreekers, uit Rotterdam, mr. E. H. J. Voorst, uit Beek, W. Veltman, Helder, mr. G. R. baron Van Voorst tot Voorst, Zwolle, E. A. Ohms, Schoonebeeke, G. A. J. van Spanje, Utrecht, J. W. Vienings, Goes, mr. A. Leesberg. Alkmaar, mr. Pastoors uit Tilburg, en de geestelijke adviseur van den Bond, pastoor W. F. A. Overmeer. St. Michael was vertegenwoordigd door het voltallig bestuur, bestaande uit de heeren Prof. Mr. J. A. Veraart, Dr. E. B. F. F, baroa Wittert van Hoogland, G. F. Bon, J. Bonfrere, F. Spit, W. Mooyman, A. C. F. Conijn en mevr. Brouns van Besouw, uit Den Bosch. Ofschoon de besprekingen, welke bijna vier uren duurden, van vertrouwelijken aard waren, meenen we te weten, dat het debat een vrij heftig karakter droeg en dat geen defioitief resultaat bereikt werd. Van de zijde van het hoofdbestuur der R. K. Staatspartij werd echter aan het bestuur van St. Michael verzocht, een con- cept-reglement "samen te steilen en dit ter bestudeering toe te zenden. Hierta zal wederom een vergadering worden belegd, waarop het overleg zal worden voortgezet. In tegenstelling met den eerst gesteld en eisch van het hoofdbestuur, heeft St. Michael volkomen vrijheid gekregen om zijn ectie voort te zetten en nieuwe elubs op te rich'en. VERONTREINIGING DOOR AFVALWATER. Het Koninkl. Nederl. Landbouw Comite heeft aan de Tweede Kamer een adres ge zonden, waarin wordt aangedrongen het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Hinderwet 1909, waar het geldtdebe strijding van waterverontreiniging door afvg.1 van fabrieken, niet aan te nemeu. Het comite constateert met grooten nadruk, dat de landbouw geen prijs stelt op bijzondere bescherniing tegen de verontreiniging van het openbare water, omdat-daa'door veel grootere belangen worden geschaad dan gediend. DE TOESTAND. BELGISCHE FIETSRIJDERS IN NEDERLAND. Uit Brussel wordt gefeneld: In Verb and met de verpjichting aan Bel gische fiets«rs; die over de Nederlandsche grens komen; opgejegd; zich van een wegkaart te voorzten, welke om) cfe veer- tien dagen moet worden vernieuwd, waar- bij; naar belanghebbenden beweren; veel tijd wordt verloren; hebben een paar wiel- rijdersveireenigingen in de provmcie Ant- werpen aan de provinciale autoriteiten verzocht; door tusschenkomst van de re geering te Brussel; intrekking van den maatregel te bewerksteljigen. Mochfj de Ned er lands cite regeering weigeren; vol- doening te g«ven; dan zouden adressr.njien hot g'ewenscht achten; arjn de Nederland sche fietsers; die in Belgie komen; als represailte eveneens nieuwe verplichtingen op te leggen. Op verzoe'k van d^n provin- cialcn raad van Antwerpen zal de gouver neur dez« zaak met den minister van bui- tenlandschei zaken bespreiken. De correspondent van de limes te Riga meldt, dat de uitslag van de verkiezingen in Engeland de eendracht in de Russische communistische partij verstoord heeft en dat verschiillende hunner invloedrijke leiders met diplomatieke of oeconomische pos-ities afgeven op de communistische internatio- -nale en haren president Zinowjef. Zij laken met name zijn jongste opwekkingen tot ge- waper.de opstanden aan het buitenland en de wilde strijdkreten van de ,,Komintern" die op hun plaats leken ,,toen Europa aan den r'an-d van een onvermijdelijke algemee- ne omwenteling schee-n te zijn", maar die thans enkel hun diplomatieke pogin- gen dwarsboomen. Zinowjef (van wien men weet welk een machtige positie hij met Kamenef en Stalin aan het hoofd van de „Komintern" bekleedt) beantwoordt dit of- fensief met tegenaanvallen links en rechts, weigert zijn tegenwoordige taktiek te wij- zigen en herhaalt, dat de zaak van het com- munisme een versterking van de militante propaganda buitemslands noodig heeft. Indien de correspondent van de Times den staat van zaken niet valsch voorstelt, wordt in Rusland erkend d.at, daargelaten of Zinowjef de vader is geweest van den „rooden brief" aan de Britsche commu-nis- ten, die in den Engelschen verkiezingsstrijd zooveel beroering heeft gebraciit, het stuk geheel in zijn geest was opgesteld. Ver- sterkte militante propaganda, gelijk Zinow jef op'niieuw nadrukkelijk bepleit, was im- mers de heele strekking van de befaamde bood-scha.p. Trouwews, men moet in de hit- te van het debat over haar echtheid niet vergeten, dat de Prawda van 23 October in- structies van Zinowjef openbaar heeft ge- maakt aan de communistische revolutionai- ren in andere deelen van Europa, om hen aan te sporen den commu'nistischen op- stand te Hamburg van October 1923 al6 voorbeeld te nemen voor de „reusachtigc omwenteling, waarvoor het Europeesche proletaniaat onmid-dellijk gereed moet zijn", en dat bijzondere i'nstrueties aan zijn Engel- sche geestverwanten hiermee volkomen in overeenstemming zouden geweest zijn. Uit Londen is een, officieus geti'nte mede- deeling gekomen, volgens welke de nieuwe Engelsche regeering er niet aan denkt de erkenmng „de jure" van Moskou door hare voorgangster te niet te doen. Dit sprak eigenlijk van zelf. Het aarzelen met deze erkenning door de vroegere regeering van Baldwin schiep implicite nog geen onaan- gename verstandhouding met Moskou, om dat men zich toen met de erkenning de facto behielo en de handelsovereenkomst een in strument was voor het onderhouden van ta- meliik normaie officieuze betrekkingen. Een- herroepinig thans van de eenmaal ver- ieende erkenning ,.de jure" zou daarentegen moeten leiden tot een terugroeping over en weer van de reeds aanpestelde gezanten en het afbreken van de diplomatieke betrekkin gen en een niotselinge exacerbatie veroor- zaken. Het bestendigen van de diplomatie ke betrekkingen met Sowiet-Rusland zal Engeland trouwens niet behoeven te ver- hinderen aan Moskou, zoo noodig, onge- zouten de waarheid te zegger. omdat de bolsiewiki zelven de gewoonte hebben in- gevoerd bij den omeang met be-riende mocrerdheden een toon aan te si a an. die in het diplomatieke verkeer vroeger minder gebruikeiiik was. DRAADLOOS BESTUREN VAN VAARTUIQEN. Vorige weiek Zondag werd in de Baai van Spczzia (Italie) de cterde openbare de- monstratie gehouden van de nieuwe radio- tpielmechanische uitvinding van den Ita- liaanschen ingenieur Normanno Fiamma. Deze uitvinding maakt het mogelijk; een torpedoboot of luchtttorpeido door middel van draadlooze giolven over bepaallden afstand naar een zeker punt te dirigee- ren. De-e uitvinding is eeni-g in haar soort, daar hpt apparaat immuun biijft voor an- dpre electrische of radio-invloeden van bui- tenaf. De demonstrate werd door tal van autoriteiten bijr-ewoond. De vroegere duik- boot(-njage'rwaarin de motor is irige- bouwd, ging vooruit, sfopt?, veranderde van ricliting, kperde om en werkte met dc sirene, onder grocte belangstelling van do toeschomv-ers op den wal; onder wie de uit\nndeir Fiamma en vele mil,it3ire autoriteiten. Fiamma geeft toe, dat zijn uitvinding nog in een bOginstadium verkeert, doch de Italiaansch^ maritieme aut">rit|eiten zijn het er over eens, dat hij langs geheel, oor- snronkcliike lijr.en gewerkt heeft en dat zijn uitvinding nUtp gemeen heeft' ntet vorige exp.erimenten met be trekking tot hpt langs draadloozen weg besh ideeren van vaartuigpn. Dp ondet'-secretaris van marine werd uitgenoodigd, zich aan boord van 'het vaartuig te be.geven, en zonder eenig ge- zplschap tnaakte hij een tocht door de baai, wplke uifmuntend siaagde. Fiamma ver- klaardp den autorite'ten, dat, wanneer zijn uitvinoing eermral Volmaakt zal «ijn, een dagbiad-cxirrpsponddit te Rom - zijn nieuws bprichten m^t cen gewone schrijfmachine draadloos naar Chicago of Newyork zal kunnpn overbtengen Wat voorljs d,- u'tvinding zelf befjreft; dteid® hij no-g m de, dat de bestoring van hpt vaartuig absoluut gePn hinder onder- vindt van de ve"c draadlooze stations, dip, Zetid-cnde met polven van d'ezelfde lpngte als dte, welke het schip dirigeeren, dp weTking daarvan trachten te v rh lm'men. In ipdeT g«val wordt door de marine- autoritp'tein de uitvinding van groot belang geacht, daar zij het mogelijk zal maken; torppdo's en vltegtuigen geladen met ontnlofbarp stoffen op dc vijandriijke stplhngein los te lrten. EEN PROCES OVER DE KLEEDIJ VAN EEN VROUWELIJK PARLEMENTSLID. Hpt vrouwejijkc ex-Lagerhuislid Lady Terrington (die bij d-e vorige algemeene vprk'ezing werd verkozen doch bij de jong ste verictezin.g de nederlaag had geleden had eeffl aauklacht mgediend tegen de Daily Express omdat dit blad tijdens de vorige veridezingsccmpagne, ongeveer cen jaar geled-en, een interview met haar had gepublicecrd volgens hetwelk zij zou grzeigd htebben: Als ik gekozen word, ben ik van plan mijn bpste kie^ren te dragen. Ik zal niijn aigrptfen en mijn bonten man tel en mijn paarlen aamkten. Lady Terrington zeide dat dit onjuist wag en had ook bezwaar t^gen andere dee len van het interview, hetwelk versche- nPn was onder het ojaschrift: Hit best- gek'ePde vrouwelijke parlementslid, Lady Tc-rrington's doel als zij g«kozen wordt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1