ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEHEN. Uw verkoudheid No. 7663. Viijdag 26 September 1924, 64e Jaargteiig m Hit bet tiooge Nooiden, vercrgert met het uur en kan ontaarden inborstaandoening Wacht dus niet neem dadelijk ABONNEMENTSPRIJS: SiNKENLUD. BUITENLAND, mwammaam yumsu.-: s&enox t w ummams&scxemi'i mm Voor binnen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Voor buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f'6,60 per jaar Voor Ned. Indie en Amerika /2,70 per 3 maanden Voor 't overig buitenland 3,35 per 3 maanden Abonnementen voor't buitenland alleen bij vooruitbetaling. JHUBHASTEI BJLuA-XD. LXXX1V. Uit mij-n- jeugd herinner ik mij, hoe de kranten in hitmen- en buitenland een groot aantal berichten bevatten over een reclame van een cacaofabrikant, die op den pasge- bouwden Eiffeltoren in Parijs een bord wil- de plaatsen tot aanprijzing van zij-n. pro duct. De directie weigerde het aanbod. Voor geld is heel wat gedaan te krijgen. Tegen den wil van de directie werd 's nachts tweemalen het bord op den toren geplaatst en beide malen den volgenden morgen op last van de directie verwijderd. De serie berichten eindigde met een mee- deeiing van den fabrikant, dat hij nog nooit zoo goed.koop reclame had gemaakt, omdat iedere krant eenige berichten had- geplaatst. Zoo kan de margarinefabrikant uiterst tevreden zijn, die voor enkele duizenden guldens gedaan gekregen heeft, dat op on- ze poststempels een reclame voor zijn pro duct is aangebracht. Immers in tal van kranten regent het ingezonden stukken om daartegen te prot-esteeren en warden be richten opgenomen over processen, die den Staat zuilen worden aangedaan. Misschien zijn sommige ingezonden stukken wel af komstig van menschen, die bij de fabriek gei'nteresseerd zijn em ald-us een handje helpen bij- d-ez-e* uiterst goedkoope reclame. En nu wij het woord margarine hebben nee-rgeschreven, willen wij toch eens iets zeggen over dit goedkoope volksvoedsel, dat een vervanging is van de dure boter. Dit volksvoedsel is nog geen halve eeuw oud en heeft ongetwijfeld dit goede resul- taat, dat de maaltijd van, den arbeider ver- geleken bij- die van 50 jaar geleden, heel wat smakelijker is gewo-rden. Natuurlijk heeft margarine -een groote voedin-gswaar- de. De hoeveelheid vet in margarine aan- wezig is ongeveer even groot als die van boter. Nu moet men echter niet meenen, dat de -voecfin-gswaartic van bci-d-en gelijk staat, want, al %illen de margarinefabri- kanten dit ons gaarne doen gelooven, er zijn twee groote verschillen, die nooit kunnen worden verwijderd door een technische ver- betering der fabricage. Trouwens alle na- tuiurboter is niet van dezelf-de waarde, Want iedere huismoeder weet wel, dat zui- vere grasboter lekkerder is d-an boter ge- karn-d van melk afkomstig van k-oeien, die 's winters veel bijvoeder als koeken hebben gehad. Em ook al zou men erin slagen om de margarine even lekker te ma-ken, dan bl-ijven de twee bovembedoelde verschillen. Het eerst-e verschil is, d-at in margarine nooit aarawezig zijn kan- de door on-ze schei- kundiigen (sinds korten tijd) gevonden vi tamine, voortgekomen uit ons gras; behal- ve dan dat, als in een bepaalde soort mar garine ook een hoeveelheid. melk is ver- wenkt, hiierin- die vitamine, doch in st-erk verminder-de hoeveelheid, voorkomt. Het tweede verschil is, dat boter dierlij-k vet is, door het d'ier geproduceerd van inlandsch gras, maar dat het hoofdbestanddeel van margarine plantaardig vet is van vruchten (biijv. grondnot-en) uit een ander wereld- deel. Misschien vraagt ie.mand: Komt dat er nu zoo op aan-, of de oorsprong van het vet inlandsch is of uit een ander klimaat? Meer dan men denkt. Om rbisve-rstand te voorkomen voeg ik er bij: natuurlijk is het hetzelfde of de boter Nederlandsch of Duitsch produkt is. Wanneer men iemand in ons land levende, u-itsluitend Indisch voedsel zou geven, zo-u men het wel bespeu- ren, dat hij minder gezon-d was dan bij een zuiver inlandsche voe-ding. Want het voed sel, dat in een bepaalde lan-dstreek groeit, is door die n-atuur bestemd voor de bewo- n-ers van -die st-reek. Het klimaat van Indie is een an-der dan het Nederlandsch klimaat. Bij beide klimaten behoort een bepaald memschenras en ook een bepaalde planten- groeii en een bepaald soort dieren. Op gebied kan dat heel duidelijk uitkomen: Menschen die in ons land hun eten, gcre- geld sterk met mosterd kruiden (,een !n- landsch g-ewas), hebben d-aarvan geen hin der. Maar als zij in ons land iederen aag scherp prikkelen-de Indische specerijen ge- bruikem. hindert dat wel, terwijl die spece rijen -in Indie niet hinderen. Misschien be- grijpt de lezer nu, dat het het meest natuur lijk is, wanneer het voedsel bestaat uit vet, dat voortgebracht is door het natuurlijk proces van plantengroei in het eigen land, omdat dit product omtstaan is in hetzelfde kti-maat als waarin d-e bewoner leeft. Daarentegen zijn de noten, wier olie in de margarine wordt verwerkt, gerijpt in de brandende zon van een Afrikaansch of In disch land. Vet, dat eigemlijk bestemd is voor een negermaag om verteer-d- te worden in een heet land, mag een hooge voedings- waarde hebben voor Nederlanders. Toch is er een onderscheid, evenals tusschen wij- nen, die precies hetzelfde alcoholgehalte hebben, maar gelang van de plaats, waar de druiven groeiden, toch een verschil op te merken valt. En nu: de vitamine, die voorkomt in elk plantaardig en dierlijk voedsel, dat versch is (of in een toestand, -die daaraan nabij- komt). De ontdekking daarvan is nog te kon geleden, dan dat men de beteekenis in vollen ornvang kan schatten. Maar die out- I dekking heeft ons de verklaring geschon- ken waa-rom biijv. versche groenten beter zijn dam ingemaakte groenten. In ieder levend en groeiend dier of plant (maar vooral in elke plant) zit -in kleine hoeveel heid een bestand-d-eel, dat men het „leven- verwekkend" zou kunnen noemen. Dat wordt aangedui-d met de wetenschappelijke term: vitamine. Welnu wij hebben om ge- zond te blijven noodig, dat in ons voedsel voortdurend een groote hoeveelheid vita mine is. En het schijnt, dat wij -de grootste hoeveelheid ontvangen in het plantaardig voedsel (groenten, aardappelen), maar ook in melk -en boter. Doch -de kracht van die vitamine gaat verloren o.a. door langdurig koken en door verrotting. Zooveel te oud-er het voedsel is, zooveel te meer kams is er, dat de vitamine gedeeltel-ijk of geheel verdwenen is. Maar daarnaast is die vitamine in de vrucht niet overal aanwezig. Het schijnt, dat die stof betrekkelijk dicht bij d-e schil voorkomt, zoo- dat bijv. beweerd wordt, dat brood van zeer blank meel van minder waarde zou ztj-n dan brood van grof meel. In ied-er geval staat het vast, dat bij een bepaalde graansoort, ml. de rijst, die vitamine van het u-it-erste ge- wicht is. In Indie kwamen, vooral bij onze solda- ten, talrijke gevall-en voo-r van een ern-sti-ge ziekte, de beri-beri. De voeding bestaat aldaa-r in hoofdzaak uit rijst. Na lang- durige onderzoeking bleek het, dat deze ziekte voornam-elijk werd veroorzaakt, door- dat aan die soldaten bla-nke rijst werd ge- geven, ni. die zoo blank gepel-d was, dat het zilvervliesje eraan- ontbra-k. En toen men er toe overging om voortaan minder blanke rijst te verstrekkem, bleek het, dat de beri beri vrijwel verdween. Dus wer-d uitge- maakt, dat het om een of andere reden ge- zonder was, om bij h-et dagelijksch rijstge- bruik, rijst te eten met de zilvervliesjes. Welnu later bleek de verklaring hierin te zitten: dat de vitamine, -die in de rijst zit, juist in het zilvervliesje wordt aangetroffen. Vroeger, toem er nog geen stoomschep-en waren, moesten onze zeelieden dikwijls eenige maanden z-eilem om Inidie te berei- ken. Toentertijd werd t-el-kens een deel der matrozen aangetast door een zeer p-ijnlijke ziekte, die zich openbaarde doordar de lip- pen stuk barstten: d,e sch-eurbuik. Oudtijds weet men deze ziekte, dikwijls eindigend met den dood, aan het maandenlan-g eten van scheepsbeschuit, pekelvleesch enz., dus aan het gemis van versch voedsel. Men merkte toen reeds op, dat als men aan een zieke sap van citroenen of sinaasappelen ga'f, dit een heitzame uitwerkin-g had. Ook leer- de men, dat wanneer het mogelijk was groenten te gebruiken, (het gevaar van de scheurbuik minder groot was. Thans heeft men de verklaring: de vitamine, die wij voor ons gezond bestaan noodig hebben, was in het pekelvleesch en in die scheep<s beschuit niet meer aanwezig. Maar daar deze juist sterk voorkomt in citroenen, was het citroensap een goed geneesmiddel. Nu kan- men ook begrijpen, dat de vitamine, die aanwezig is in- de planten uit oms land, niet preoi-es dezelfde zijn kan als de vitami ne, die aanwezig is in noten gegroeid in een heet klimaat. Dus ligt het voor de hand, dat de hoeveelheid vitamine, die wij ge- regeld noodig hebben om levenskrachtig te zijn, voor ons als Nederlanders de meeste waarde bebbem moet, als zij een- -produkt is van- onzen eigen bod-em. Vitamine, die voor komt in boter of melk van koeien, die gras hebben gegeten, dat in ons -eigen land groeide, moet natuurlijk voor on-s een groote waarde hebben. Ongetwijf-eld zit er ook in margarine -die geheimzinnige stof, die vita mine heet, maar deze is afkomstig van vruchten uit een an-der klimaat. Over de beteekenis hiervan zou slechts kunnen wor den beslist door p-roefnemingen- op groote schaal. Maar omdat wij op tal van andere wijze vitamine dag-elijks tot ons nemen, n.l. in an-d-ere s-pijzen (als aar-d-appelen, groen ten en-zoovoorts) is h-et vrijwel ond-oenlijk afdoend bewijs te geven, -dat het gebruik van boter voor onze gezondheid beter zijn zou, omdat margarine buitenlandsche vita mine bevat. Vermoe-delijk zal het onderzoek naa-r de beteekenis der vitatnine nog tien- tallen jaren- noodig hebben om precies er a-chter te komen, wat deze geheimzinnige stof voor de i-nstandhouding onzer levens- kracht beteekent. T. g. T. ALS DE KONING1N BIJ DEN AFSLAG IS. De Vlaardingsche correspondent van het Hbtd. schrijft: Toen vaststond, dat H. M. op 19 Septem ber ook een haringafslag zou bijwonen, werd Donderd-ags uit de vier beschikbare ladingen bij loting als Nr. 1 aan-gewezen A. van der Endt, (schipper qq wegens ziekte van J. Goedknegt) met een vangst van 31 last hari-ng van de ,,Doggermaat- schapipij", dir. de heeren A. en- 1. J. Hoo- gen-dijk, en als Nr. 2 voor reserve H. van Teylirtgen met 26 last van de Alg. Reederij en Handel-Maatschappij. Om te voorkomen, dat de reederij vo-or- derf zou trekken- van de ,,Kon-imginne- lading", was bepaald, dat iedere kooper voor het afmijnen met het electrisch mijn- toestel, telkens 10 zou betalen en menig- eer- voorspelde den reeder door dezen maat- eel reeds een lageren prijs-. Hoe geheel anders is het g-egaan. De f 10 bleken- ni-ets te beteekeneni. On-middellijk werd ingezet door de firma IJzermans en Co., die h-ar-e rechten als een der oudste Vlaardingsche firma's wenschte te hand- haven, met 32,10. Dat kon de hofleveran- cier Van Abshoven niet o-nge-daam laten- en deze volgde als tweede met 34,60. En zoo bleef de aanwezigheid van H. M. voortdu rend de markt beheerschen. De afslag is verdeela in -drie ran-gen en meent u niet, dat a-liteen de eerste rang kocht, bij de koopers met tweede rang piaWsen zijn er zelfs die tv.-ee- en dri-emaal mijnden en buiten- de 26 nummers, die successievelijk op het mijn b-or-d verlicht zichtbaar werden, zijn er n-og ten min-ste evenveel telaat met hun electri- sche boodschap gekomen om o-ok aan H. M.'s tegenwoordigheid hun tol te be talen. Met dit ail wisten de bestuursleden van den Vlaardin-gschen afslag geen raad met het gevak Er was atieen afgesproken-, dat d-e 10, dus in dit geval f260. voor een liefdadig doel besdukbaar gesteld zoud-en worden. Maar de verliooper van de „Konin ginne-ladinig", d-e h-eer I. J. Hoogendijk wist raad. Hij reken-de even uit, dat hij tegenover de marktwaar-de van den vorigen dag voor de ,,Koningfnne-!ading" f 1438,05 te veel ontvangen had. Daar het een offi cieel-e verkoo-p was en de bemanning 24 van de besomming ontvangt, moest hij over di't meedere natuurlijk ook de 24 aan de bemann-i-ng uitbetalen, zoodat deze aan het bezoek van H. M. een voordeeltje dankt van 345,35 en het overschot van f 1093,60 met de f260 in totaal 1353,60, do-or de Vereeniging ter Bevor-dering van Visscher-j, Handel en Nijverii-eid beschikbaar gehouden wor-dt voor e-en nader te bepalen lie'fdadig doel. BERGEN OP ZOOM 20.000 INWONERS. Donderdag j.l. werd op het gemeen-tehuis te Bergen op Zoom aangifte gedaan van den 2O.0OOsten inwoner. Overeenkomstig het destijds genomen besluit van den ge meenteraa-d, werd aan den vader van het kind een spaarbamkboekje gegeven, groot ho-nderd gulden. Bij de gelegen-heid van dit heug-lij-k feit wapperdg^ van den sta-dstoren de driekileur. D-R. C. LELY 70 JAAR. De oud-minister dr. C. L^ly, die Woens- dag zijn 70sten verjaardag vicrde, ont- ving van Vele zijden ter gclegenheid van dezen dag blijken van belangstelfing. In den loop van d-n voormiddag kwamen tal van schriftelijke en telegrafische gelukwen schen, waarvan sommige vcrgezeld waren an blo-emstukken. O.m. ontving de heer Lely gelukwcnschen van den oud-minister- pi'esidcnt Cort van d«r Linden, in wiens kabinet hij in de jar-en 1913—1918 als mi nister van Waterstaat zitting had, van de Vereeniging van ingenieurs bij de Zuider- Zeewerken, zo-omede van curatoren van het Ned. Lyceum, van welk college hij deel uitmaakie. Verder hebben nog van hun belangstelling doen blijken verschi(- lende oud-ministers uit het' kabinet-Cprt van der Linden, ni. dc heeren Ort, Treub en Posthuma en voorts d® oud-voorzitler van het Permanente Hot van Internationale Justitie; mr. Loder; d-e Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid Holland, de senaa-t der Technische Hoogeschool, waarvan de he«r Lely eere-doctor is, mr. Nolens namens d^n Mijnraad, het gemeen- tebestuur van Vlissing^n, vo-or welke ge- m-eente dr. Lely de grootere buitenhaven ontwi-erp, het bestuur van de RijnvaarG Vereeniging, de Zuidi-rzeevereeniging, het lager technisch en admimstratief personeel van de Zuiderzeewerken. Op d-e rec^ptie die 's middags werd ge houden werden o.a. opgemerkt d£ minis ter van Waterstaat,, de heer Van Swaay en 5c- n-e-er prof. mr. "Everts en Van San- dick, r-esp. voorzitter «n algemeen secreta- ris van het Koninklijk InstituuL van Inge nieurs, waarvan de h«er Lely eere-lid is. DE POSTRECLAME. Mr. H. Th. Ger-lings schrijft in het Week- blad van het Recht: „Een dezer dagen ontvin-g ik een gewei- gerden brief, waarop stond geschreven: „geweigerd wegens misbruik der envelop- pe door de Posterijen". De brief was ge- adresseerd aan een Zuivelfabriek en ik kan mij levendig begrij-pen, dat een Zuivel fabriek tot een- dergel-ijke protestmaatregel komt. Hoewel ik zelf absaluut geen be- zwaar heb tegen Blue Band, acht ik toch een -dergelij-ke reclame vanwege 'de Poste rijen ontoelaatbaar. Ik zit nu voor de vraag op welke wijze ik, zonder in kostbare tefe- grammem, advertenties en telefoonkosten te vervall-en), toch bed.oelde Zuivelfabriek kan bereiken. Het wordt tijd, dat de Posterijen bedoel-de reclame van de envelo-ppen weg- laat". DE WIJZIGING DER GEMEENTEWET. De Ver. van Ned. Gemeenten heeft aan de Tweede Kamer hoogst ernstige be- zwaren teg«n het ontwerp van we( tot wijziging van de Gem®entewet met be- trekkingen tot de plaatiselijke belastingen medygedeeld. De voorgestelde ingrijpen- de wijziging van hetplaatselijke be- lastingstelsel is h. l. ontoeiaatjbaar, daar Ze voor de meeste gemeenten aanzien- lijke financicele offers, voor sommige ge meenten niet minder dan een fmancieele i ramp veroorzaakt en in working zal tre- den; hetzij met terugwerkende kracht, heb zij op zoodanig tijdstipdat het voor de gemeenten onmogelijk zal zijn om zich daaraan tijdig aan te passen. Dit nog w^l in een tijd, waarin in ©en dringend noo- dige nadcr© regeling van de fmancieele verhouding tusschen h©t rijk en de gemeen ten van rijkswcg© niet wordt v-oorzien en waarin steeds m©er uitgaven op de ge- mecnt©n worden gelegd -o.a. door afschui- ving van tot dusver do-or het rijk g©dragen lasten, door het stolen van gcmeent,en voor onafwijsbare consequentien van een zich terugtrekken van het Rijk en door het terugnem©n van verschillende rijksvergoe- dingen aan gemeenten. Die bewust© nadeelige gevolgen voor Oe gemeenten zijn voornamelijk toe te schrijven aan de b©palingen betreffende: le. De regeling der belasting van fo- rensen. D©ze is zoo uitgewerkt dat naar alle waarschijnlijkheid v©le gemeenten het overgroot© deel der opbrengsf, die zij daa-ruit thans hebben, in de toekomsl zullc-n moeten missen. 2e- De r©geling van den aftrek voor noodzakelijk lev©nsonderhoud en de ove- rige bepaling«n die fen doel hebben meer aansluiting te breng«n van de bepalingen betreffende de gemeentelijke inkomstenbe- Iastjng bij die der rijksinkomstenb-lasting. 3e. De wijziging m©t terugwerkende kracht in de sinds 1920 bestaand© rege- iing der uitkoering aan de gemeente van de door het Rijk ge'inde plaatselijke in- komstenbelasting of gemeentelijke opcenten op de Rijksinkomstenbelasting. In deze re geling wordt t©n zoodanige wijziging ten nadeel© der gemeenten gebracht dat daar- doo-r in vergelijking m©t den bestaanden toestand i©n renteverlies wordt, veroorzaakt dat in vele gevallen de voordeelen der in ning door het Rijk belangrijk ov©rtreft. Bov-en,dien zulHn de gemeenten moeilijk- h-eden ond©rvinden met kasgeldvo-orzie- ning. 4e. D-e b©paling, op grond waarvan volkomen ter©cht vastgestelde aanslagen in de gemeentelijke mkomstenbelastrng, zelfs met terugwerkende kracht tot 1 Jan 1921worden verhi©tigd. Onverminderd de DeZwaren a;© hiertegen wegens de finau- cieel© gevolgen bestaan, kan deze bepa lingen staatsrechtielijk opzfcfit bezwaarlijk als foelaatbaar worden beSchouwd. INGEZONDEN MEDEDEELING. Abdijsiroop is verkrijgbaar bij de Firma A. van Overbeeke—Leunis. MID D EN ST AND SCO NOR E S. In de miaaagvergaderihig van het 21ste Nationaal Middemsta-n-dscongreiS te Amers- foort heeft de heer W. P. F. v. Deventer, directeur van het Bureau der Al-gem. Ned! Ver. voor Vreemdelingenv-erkeer, het on-der- werp Vreemdelingeniverkeer en Midden- stand" ingeleid. Wanneer wij eens magaan- z-eide spreker, wat in de verschillende landen van Euro- pa om ores nu alleen- maar tot ons we- reldde-el te bepalen wordt gedaan tot het afdammen- van den gewetldigeu stroom van- vreemdelingen en dezen t-e leiden in de gewenschte richting, d.w.z. naar het eigen land, -dan meet het duide- lijk zijn, dat daaraan voordeelen verbondon zijn, welke de kosten verre overtreffen. De heer V-an Deventer komt dan tot de voigende vraag: is het nu wel in-derdaad de kosten en moeite waard den buitenlan-der naar Neder- land te bremgen of het reizen in eigen land aan te moedigen en te bevorderen? Het antwoordt hierop lui-dt bevestigend. De vreemdeling, die in het land van oor- spron-g der verschillende arti-kelen komt als co-r.isumenit, koopt Jaar velerlei „overpro- ductic'welke door de inwo-n-ers zelf niet of weinig zal wor-den gekocht. Het vreem- delingenverkeer open-t aldus niieuwe afzet- gebieden-, draagt bij tot uitbreiding van de markt. Het heeft spreker altij-d verwonderd. dat de midden-stand, in d-en regel toch een categorie van medeburgers met een open oog voor hun belangen, zich zoo weinig interesseerde voor het vreemdeiin-genver- keer als middel tot meerdere welvaart. De bevorderin-g daarvan werd beschouwd als een stokpaardje van en-kelen, -die nu eenmaal graag aan den weg timmeren of functies hegeeren in: een vereeniging voor vreemde- lingenverkeer. Zonder -durf en energie van d-e onmid- do-' 1 ke belanghebbenden- zijn echfer geen oede resultaten te bereiken. CLEMENCEAU GAAT ZIJN 83en VER- JAARDAG VIEREN. Georges CIemenceau, de ,,Tijger en ,Organisator der overwinmng" uit vroe ger jaren, g©niet thans van een welverdien- de rust op zijn iandhuis t-' Lts Sables- d'01onne. De krass© grijsaard zal op 2S dezer 83 jaar word©n. In dit vooruitzicht ging een correspondent van de Chica,go Tribune hem ©en bezoek brengen m zijn landelijke omg©ving, niet ver van de zee- kust. Boeken ©n de z-org voor zijn moestuin houd-t-n Frankrijk's grand old man bezig, met de politick wil hij zich niet meer inlaten en bij h©t noemen zelfs maar van den naam Volkenbond kon d© politicus-in- rustc ter nauwernood een geeuw onder- drukken. Hij probeepde eenige danspas- sen do-or de kamer te maken, toen de interviewer poogde het gesprek op den volkenbond te brengen. Ik dacht, dat wij over dansen sprak©n, merkte Cj©menceau knipo-o-gend op. Ot hadden wij het ov©r vruchtboonnn. Wilde u over den Volkenbond praten met dit mooie wc«r, de lucht is zoo helder en de eiken staan zoo prachtig bij. De oude staatsman b©st'eedt uren aan overpeinzin,g©n, lezen en schrijven in zijn rustieke woning bij St. Vinc©ntl-sur-Jard, leeft volgens een strikten leefregel en wan- delt Gk©n dag men lang langs het strand het gel a at naar de zee gewend. Hij geniet van d-e c«nzaamheid en is blij ver af te zijn van het gewo©l der menschen. Toch onderhoudt hij het contact met de wereld en in zijn auto brengt de huisknechi Braoant hem overal heen, o.a. naar de markt te Sables d'Olonne. Hier marchan- deert hij m©t de vischvrouwen en groen- teboer©n en zoekt met kennersblik wat van zijn gading is. Dan praat hij met de kind©- ren die in h©t zand spelen en eindigt met een ©enzame wandeling langs de zee. Zijn woning staat vlak aan dfiii z(©kant en bij vloed is zijn fuin dikwijls onderg©loopen. Zijn huis is versnrd m©t vele' hennne- nngen van reiz©n in Indie en Amerika. Zijn SprijfteM staat na'ar dc"z©e toepekeerd Er hggen papier©n op, door hem beschre- ven. En bock©n stapelen zich o-p van klas- sieke en filosofische schrijvers. Trotsch li-et CIem©nceau den inttervie- w©r zyn tuin zien, pral©nd in herfstschoon- heid. Hij lachte ov©r de verbazing van den bezoeker oyer den rommel in dien turn. Ik Den gesteld op een wanorde hier, hel- derde d© oude man op. Geen m-ooie pano-. paa-djes. Dv b!oemen mogen bbeien "waar zij willen. wis de Vendee toch een won- der rnooi land. Kijk cens naar al die ver- schilli-nde soort©n bloemen, die er uit den grond opschieLn. Dat is voor mij van meer waard© dan mijn ouden zetel in het parlemenf. Kijk eens wat een pracht van een rozensfruik. Ik hob die in Parijs oe- kocht, een paar w©ken geleden. Hier ziin mijn geraniums. O, wist u met dat ik ©en bloemenkw©eker was? Ik aanbid bloemen om velerlei redenen en een voordeel dat zij boven de menschen bezittenis dat zii zwijgen. Clemenc©au beklaagde zich er over, dat de zc© zijn land wegspoelt. 600 meters binnen een jaar. Maar hij beloofde den; strijd met de z©e te zuilen aanbinden en daarbq het laatste woord te zuilen hebben En hij sloeg met zijn stok op d©n grond Bij een schila©rachtig plekje een eind ver der ontmoett© men den schilder Gilbert Bellan; e«n oud vriend van den ,,tijoer" Het gesprek kwam op den a.s. jaardap. Ik ben over ©en paar dagen 83, merkte "cie- menceau op. Dit land cons©rveert zijn pro- ductcn goed. 1 K Iemand kwam hem z©ggen, dat een vroe- gere tooneelspeelster, die optrad in eLn stuk van CIemenceau ,,Le voile du Bon- heur (de slu;©r van het geluk) hem een bezoek wilo© brengen. Zij had gezegd', dat h-et lang geleden was, d'at zij op bet too- neel danste. Welnu; antwo-ordde CIemenceau zea haar dat ik nog altijd een b©etje dansen Kan tn met die woord©n draaide hij zich met jeugdig© snelheid om. NOODWEER. I in Piovence h©eft noo-dweer erewocd. in de str.ek van Avignon heeft een ue- weldigc onweersbui, gepaard aan slaore- gens groote schad© aan de lijnen van tlen spoorweg Parijs-Lyon-Middellandsche Zee tocgebracht. Het station Oranje is on- dergeloopen en bij paal 725 van de lijn Pa- njs—Marseille is d© spoordijk verzakt. Het ye-rkee-r is daarorn verlegd over Carnen- ras. Ook bij paal 727 "op het baam ak Lyon—Nimes is U-' spoordijk w©ggespoe]d. Een losse locomotief is in een ravijn ge- stort; doordat de brug was weggeslagen. L)c machinist en ^en soldaat, die meereed zijn verbrand en a© stoker is vermoedeiijk' door den stroom meegesleurd. De streek van Vaucluse staat onder wat©r, boomen z^n "it den grond gerukt, tdegraalpalen omgeworpen ©nz. TER NEUZEN; 26 Sept. 1924. 't NUT. In de Dinsdag gehoudem vergadering der afdeelin-g van t Nut werd door den secre- taris verslag uitgebracht over bet afge- loopen jaar. Daarin werd gememoreerd, Bass®i>»f«£i»e8» URANT •wSSI Abdijsiroop

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1