ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 7582. Maandag 17 Maart 1934 64® Jaargang. Chef-Ele ctricien, a i W wl u l aTlT" 8UITENLAND. m I mailIlt»l m Burgemeester en Wethouders van ZAAMSL4G roepen sollicitan- ten op naar de betrekking van van het Gemeentelijk-Electrisch Bedrijf op eene bezoldiging van f feOO,— per jaar. De benoeming zal slechts gelden voor het na de benoeming nog loopende tijdvak in 1924. Nadere inlichtingen zijn ter Secretarie te bekomen. Sollicitatien worden ingewacht v66r of op 22 Maart a.s. Ze-mslag, den 14<ien Maart 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs DE FEiJTER, Burgemeester. j. STOLK Lzn, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijidag. /van het begin van de zitting wordt de motie r Laan (nooduitkeerimg aan ge- rneemei verworpen met 46 tegen 16 stem- men. L> betoandeiing van de waterstnatsbe- groou wordt voortgezet. De lieei Wijnkoop (comm.) dient een me ai :eur,nde de ioonsverlaging van net i soroeel en de aanskigen op de die. iorwaarden en eischend terug- ga i vi ehouden loon. ic, zijlstra (a.-r.) bepleit spoedlge op van de kwestie met de stoom- traiffn aischappij Oostelijk Groningen. De lieei Smeentk (a,-r.) bepleit econo mic er bij de spoorwegen en meer Hij acht de beteekenis van art net regiement dienstvoorwaar- de o. it. Dit airtikel gaat niet zoover, ah I 10 .'an het bezoldigircgsbesluft. De heer Oud (v.-d.) acht de verant- wo d kheid van den Minister voor.de art vooi .vaarden van bet spoorwegper- s< n .1 .root en wenscht de kwestie van art. do vap het regiement dienstvoorwaar- <tei. aan een scheidsgerecht of den techier te o rwerpen. Mi-.. BOMANS AAN HET GEVAAR ONTSNAPT. t ,,Haarlems Dagblad" verneemt, is Mr. Bomans, het populaire R. Kath. K/ die onlangs een reis door Spanje in op die reis aan een gevaar ont- snai t. Bomans was uit een trein, waar- in hij gezeten was, gestapt om een kijkje te n nen in een stadje, dat hern aantrok. Een n tijd later had een heftige botsing .a txii-.-n "een s-iieitrein en denzelfden trein waaruit Mr. Bomans was gestapt en die, naar de geredde het biad persconlijk nu elde, ,,aan sipiiinters gereden werd". DE S i R1JD IN DE TEXTIEL1NDUSTRIE. De parlementsredacteur van Het Volk sclirijit aan zijn blad: Naar wij verniemen, Reeft de sociaal- denuauatische Kamerfractie besloten, in het begin der volgende week een initiatief- wi i hJ in te diienen,, streklkende tot het instt h t van een enquete nopens het ge- sclii in le textielindustrie. DE TABAKSBELASTING. Men sohrijft aan het Eindh. Dgb!.: In het begin der vorige week is de heer F. v. Best uit Valkenswaard met nog eenige v ustaande heenen in detabaksindustrie uit l inh'oven op audientie geweest bij Mi- ii,:.. Colijn, bij welke gelegenheid de Ta- t elastetig-bQsprokien is. Het is komen vast te staan, dat Minister Colijn het stand- punt betreffende de verhooging van de ta- Oaksbdasting absoluut handhaaft. De ver- hoo ng .:al vermoedelijk 10 pCt. bedragen en de inwerkingtreding zou vrij spoedig te verwachten zijn. DL SALARISKWESTIE. De definitieve plannen. in Je Memorie van Toelichting op een ing a .u' wetsorrtwerp, .houdende vcorloo- pigvoofziening ten aanzien van de bezol- dtging van die leden van de Alg. Reken- k.i wordt het volgende medeg^deeid: tj bekend, is de regeering van oor- u oat onder de maatregeien, welke het herstel van het financieel evenwiclti moet Oi en. "i, oak een herzienring van de wed den van li uit s Rij«ks kas bezoidigd personeel een plaats moet vinden, Het ligt in het voornemen, daartoe met in ang van 1 Januari 1925 een algemeene salarisherziening, waarvan de voorberei- ding uiteraard tijd verdert, tot stand te brengen, terwijl dan voor 1924 een vpor- i( voorziening moet worden getroffen. Zooals van zelf spreekt, kan bij de voor- >o ge voorziening bij ontstentenis van het nuodige materiaal, slechts in zeer beperkte mate in onderscheidingen wordien getreden. I ri u'wens tegen een aidus onvermijdelijke unifofmiteit bestaat te minder btzwaar, waar de voorziening, niet dan over een kort tijdvak zal gelden en bovendien naar de be- tedoeling in geenen deele op de de- finitieve herziening zal praejudicieeren. De overwegingen ter zake aan de hand van het vorenstaande hebben tot de slotsom geleid, dat de voorziening voor 192-1. aldus valt te treffen, dat met ingang van 1 Mei op di bezoldigimgen een korting wordt toe- epast en wel voor gehuwden en kostwin- iicr: van aamyankeliik 5 pet., welk percen- t- met ingang van 1 October op 10 per. zal worden gebracht, en van aanstonds 10 voor de overiger,. Het voTenstaande moet naar het oor- deel der regeering in het algemeen ook gel den voor hen, wier wedde bij de wet is ge- regeld. Een herziening dier regeiingen is dan ook in voorbereiding, terwijl ook hier aan een voorloopige voorziening niet kan worden ontkomen. In.tusschen is de regee ring ten aanzien der laatst bedoelde voor ziening van oordeel, dat aan de in de voren aangegeven onderscheiding beoogde gelei- delijkheid der korting voor de onder de wet- tciij.ke regeiingsn vallende groepen minder behoefte bestaat, zoodat voor deze met 1 Mei een uniforme korting van. 10 pet. voor alien zal Rttnneti "ingaan. Het hierbovenvermelde irtgediende wets- ontwerp strekt om op den vorenaangegeven voet voor de leden der Algepteene Reken- ikamer een voorziening te treffen. DE POSTCHeQUE- EN GIRODIENST. Er gaan in verschillende kringen te 's-Gravenhage geruchten, volgens welke de Nederlandsche Bank aan de regeerirjg zou hebben laten weten, dat zij (de Bank) het tijdstip gekomen acht om haar bemoeiingen met de gezondmaking van den postcheque- en girodienst te doen eindigen. Het gevolg zou daarvan wezen, dat de waarnemend directeur van dien dienst, Mr. P. 't Hooft, daarvoor beschikbaar gesteld, door de di- rectie van de Nederlandsche Bank, zou worden teruggeroepen naar Amsterdam. Als de geruchten, welke den 4— corres pondent van het ,,Hbld." ter oore lew aniens juist zijn, dan zou de Nederlandsche Bank zich niet kunnen vereenigen met den weini- gen spoed, waarmede het vraagstuk, of de postcheque- en. girodienst al dan niet ge- centraliseerd moet blijven., in een phase van beslissing wordt gevoerd. Het staat ook in verband met dezen loop van zpken, dat eenige namen worden genoemcf van men- schen, diie in aanmerking zouden komen voor een benoeming tot directeur van den postcheque en girodienst. Naar aanleiding van de bekende voor- waarden door den Postcheque- en Giro dienst gesteld voor uitbetaling van bedra gen als saldi.op rekeningen, schreef het oud-il:id der Tweede Kamer, de heer F. J. W. Drion, op een uitnoodiging van dien dienst om binnen veertien dagen te storten het bedrag van zijn debet-saldo: „In antwoord daarop heb' ik de cer u te berichten, dat indien door uw Bank' twee borgen worden gesteld te mijnen genoegen, ik bereid ben, 90 van dat bedrag te uwer besohikkimg te stellen. VRIJHEIDSBOND. Op de algemeene vergadering van den Vrijheidsbond, die zeer goed was bezocht. waren 110 afdeelingen vertegemwoordiga. De leden van de Eerste en Tweede Kamer waren aanwezig behalve de heeren Rink en Van. Ketwik-Verschuer, de leden van de Eerste Kamer, Gerritzen en Henri Ter Hall, leden van de Tweede Kamer. Voorts wer- den opgemerkt de oud-Kamerleden Dr. J. L-ely, oud-Minister van Waterstaat, P. J. de Kanter, Jhr. Dr. E. A. van Berensteyn en F. J. W. Drion. Nadat het jaarverslag van den secretaris was uitgebracht, heeft de vergadering zich verklaard tegen een voofstel van de afdee lingen EnschedeLonneker om het aantal leden van het hoofdbestuur te bepalen op 21 en aanvaard het voorstel van de com- missie ad hoc om dit aantal te bepalen op 11. Daarna was aan de orde de verkiezing van de leden van het hoofdbestuur. In het hoofdbestuur-zijn herkozen de hee ren Mr. H. C. Dresselhuijs, voorzitter, Mr. G. A. Boon, algemeen secretaris, Mr. P. Rink, Prof. B. D. Eerdinans, S. v. d. Bergh Jr., Abr. Staalman en mevr. W. Wyr.andts Francken-Dyserinck. Gekozen werd,en mevr; Van RieKSmeen- ge te Bmmen, de heeren D. de Boer (Stom- petoren), Dr. W. G. v. d. Berg, wethouder van Groningen en A. v. d. Wey.de te Zie- rikzee, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. VOORKEUR NEDERLANDSCH FABR1KAAT. De Minister van Binnenfandsche Zaken heeft ten vervolge cup zijn brief van 14 Ja nuari 1924 en onder opmerking, dat vorige aanschrijvingen terzake blijkbaar reeds veel ten goede hebben veranderd, de aandacht van de burgemeesters er op gevestigd, dat voor de Instandhouding van het bedrijfs- feven in dezen tijd van economisclie de- pressie, het ook van het grootste beiang is, dat niet alleen rijks-, provinciale en ge- meentelijke organen, doch ook particulieren hunme benioodigdheden zooveel mogelij'k van de Nederlandsche nijvenheid befiekken. De Minister meent de medewerkiiig der burgemeesters te mogen inroepen voor het bevorderen van het koopen van Neder- landsch fabrikaat ook door particulieren en niet het minst door instellingen en vereeni- gingen, die aan hen rekenplichtig zijn, of van de gemeente steun ontvangen. De wijze, waarop in, dit opzicht de noodige rnede- werking ware te verleenen, wenscht de Mi nister aan het inzicht der burgemeesters over te laten. DE HAVENUITBREIDING VAN VLISSINGEN. De heer Dresselhuijs heeft tot den Mi nister van Waterstaat de volgende vragen gericht. lo. Is het juist ,dat de minister daags na zijn iongste vejkiaring in de Tweede Kamer, dat hij stappen zou doen om de aaribesteding van den kademuur voor de haven van Viissingen bij suppletoire be- grooting te doen mog®Iijk maken aan den hoofdingenieur van d«n waterstaat op W,alcheren heeft 'b«ricll(t, dat de water- staatsteekemng van de havenuitbreiding met tneer mocht worden (en toon gestldd in verband met de veranderde houding der Regeering ten opzichte van de haven. 2o. Zoo ja, is dit bericht dan op te j vatten in dien zin, dat de Regeering reeds j besloten ziou hebben riMt ten spoedigste j tot die aanbesteding te doen overgaan, zooals in 's ministers verklaring i n de Tweede Kamer werd m uitzicht gesteld, of j welke andere beteekenis moet aan dit be- richt worden toegekeir.; INVOERRECHT OP KOFFIE. De Kamers an Koophandej en Fabrieken voor Rotterdam en Amsterdam hebben den lOden dez«r, ook een adres mzake" invoer- 9 recht op koffie aan den minister van Fi- nancien gezonden. Zij heeft daarin gewe- zen op het groote beiang voor ons land van het .voortbestaan van de zeer aanzienlijke koffiemarkt hier te lande, dat naar haar inzijen bij invoering van een invoerrecht op koffie gevaar zou loopen. Gelijk bekend heeft de minister van Fi- nancien sedert verklaard, dM ook naar zijn oordeel althans voorshands van h«t invoerrecht op de koffie dient te worden afgezaen. agitatie-materiaal. Candidaten die daar- tegenover de stelling verkondigen, dat Duitschland na alios wat er gebeurd is, zich moeilijk nicer kan onttrekken aan wat het opgeiegd wordt, zullfn ee,n harden dobber hebben. De prognose is dus een fellen strijd tusschen de ;vverraders van de revolutie' en de ;,lui van den dolkstoof anders gezPgd tusschen rechlts en links, j waann de Duitsch-nationalen geen slechte kansen zullen hebben. De vraag, hoe men zich de gevolgen moet denken van een nieuwe weigering van Duitsche zijde om de regehng van de schadevergoeding te aanvaarden, welke de deskudigenn zulfen aanbevelen, komt immers pas na de verkie zing ddn de orde. DE TOESTAND. De Eng. arbeidersregeering is er Don- derdag in het Lagerhuis aan herinnerd, schrijft de N. R. Crt., dat zij niet op een meerdCrheid van haar ejgen partij steunt. Met 234 tegen 207 stemmen 15 na- melijk het voiorstel van Clynes, den leider van het Huis verworpen; strekkende om vooreerst na elven 's avonds bijeen te blijven, tenemde op die manier nicer tijd beschikbaar te houden voor het afdoen van ;,dringende zaken''. Uit een kort debat tusschen Baldwin en Clynes bloek echter de regeering eigenlijk huiverig was om voor. de afdoerjng van hare eigen wets- ontwerpen in de uren van normale verga- dertijden beslag te leg/en op den tiji van private meribers'', go'jjjy de vaste gewoonte 111 het Lagerhuis was. D« tijd van private members is die, welke bestemd is voor het afdoen van mitiajtiefvoorstellen van afge- vaardigden enz. Clynes wilde natuurlajk vooral de gevoeligheid ontzien van leden van zijn eigen partij, die popeien om hurt eigen wetsvoorstellen in behandeling to brengen, maar de ineerderheid van dc -libe- ralen vereenigde ztch in dit geval mot de conservatieven in de opvatting, dat het niet aanging ter wide van deze weitenmakers op een dCel van de nachtrust van het Lagerhuis beslag te leggen. Dies werd het voorstel van Clynes verworpen en leed de regeering van Mac Donald haar eerste ne- deriaag. Eenig gevolg zal dit fiasco natuurljijk met hebben. Het gejuich van de banken der conservatieven en het geroep van „af- tredenhad enkei demoristratieve betee kenis. De regeering heeft vroeger duidelijk te kennen gegeven, dat zij slechts zou wij- ken voor e;en rectitsitreekschc uiting van wantrouwen in haar be|eid en zelfs niet zou aftreden na de verwerping van een wetsontwerp. Dit is het natjuurlijk gevolg van 'n parlementarre constellatie, waarbij geen van de 3 partijen 'n meerderheid heeft en zich elk oogenblik twee ervan kunnen vereenigen tegen de regeering. In het on- derhavige geval mag men aannemen dat de nederlaag vail Donderdag den ministers van de arbeiderspartij niet geheel onwe|- gevallig is, orndat zij tegenover dc bedil- iers van hun eigen partij duidelijk de on- mogelijkheid voor d« regeering gedemon- streerd heeft, om hun aiiijd maar hun zin te geven. De ontbiqding van den Rijksdag is ten slotte het vo'rweer geWeest van de Duitr sche regeering tegon de dreijgende aan- vailen op hare financifele noodverordenin- gen en de kwestie van hun ongewijzigde handhaving zou dus eigenlijk het groote twistpunt aor de verkiezing moeten zijn. Maar als de teekenen met bedriegen, zal de verkiezingsstrijd een heel ander karak- ter dragen. De aanv alien op de noodver- ordeningen in hun legenwoordigen vorm kwainen zoo wel van rcchts als van links en wel v*rre van cen verkreziingsbondge- nootschap tusschen deze twee vleugels zal de .verkiezingsstrijd de felle tcgejnstelljing tusschen dezie twee kampen te zien geven. Als een voorbode daarvaii klonk Donder dag, tusschen de ,rede van den rijkskanse- Iier in, de ki-eet van den ouden Ledebour: Schande over de onderdrukkers. Schande over de verraders der revolutie. Bovendien zullen voor de verkiezing in- geschreven wordt, de rapporten van de financieele deskundigen bekend zijn. De rijkskanselier heeft er Donderdag in een toespraak tot de journalisten op gezin- speeld dat de aanbevehngen van de geal- lieerde deskundigen volgens zijn inlicfitin- gen ongxinstiger voor Duitschland zouden luiden dan dit zou wenschen. De rapporten worden. hoe dan ook; de rekeningen onder- 111 den zak, die betaling eischen. Als dr. Marx (van het centrum) reeds van mee- mng is, dat de zaak zich voor Duitschland ongunstig laat aanzien, kan men zich eenigs zins het kabaal voorsteli'en dat de rech- terzijde tegen de dan noodzake ijk worden- de vervullingspoliitiek zal maken. Zij zal werken met het spook van meuwe drukken- de monopolies en belastingen als uitstckend Ondanks de felle critiek op de decrets-lois door de rad.icale senatoren, heeft de Fran- sche Senaat Vrijdag met 154 tegen 139 stemmen de machtigingswet aangenomen. Een meerdenheid van slechts 15 stemmen voor Poiracare! De senator Hend.y de Jouvenel, eigenaar van de Matin en gegadigde voor het pre- mierschap indien Poiincare ten val werd gebracht deed een aaiwal op den pre mier, dien hij verweet te veel zijr. eigen weg te volgen. Jouvenel is voorstander van intermationale oplossingen. in zijn critifk op de dinancieele voorstel- len wat betreft de decre§t-olis, wees de Jou venel er op, dat het zegevierende Frankrijk lijdt onder de leemten van het verdrag van Versailles, nu de kwestie der inter-geallieer- de -schuilden niet is geregeld. Frankrijk is heden verplicht om of zijn 'aan de geallieer- den gegeven handteekening te verlooche- nen of om vier maal de waarde der munitie te betalen, welke het werd afgestaan om zijn eigen steden te vernietigen en het noo dige brood te verschaffen voor zijn solda- ten, die een zaak verdedigden, welke niet alleen de hunne was. Jouvenel. stel'de vast, dat de Ruhr-bezet- ting is geslaagd; zelfs indien zij tot resul- taat had gehad den Duitsohen magnaten te doen begrijpen, dat ze dienen te betalen, dan zou dit reeds een gewichtig resultaat zijn. Hij beslobt met Poincare te vragen den eer- bied voor de verdragen te doen zegevieren. Jouvenel meende, dat men niet te veel verwachting mnest hebben van het werk der experts-conimissies. De groote vraag- stukken: schadevergoeding, intergeallieer- de schulden, controle op de bewapeningen, R.ijn'-kwesties blijven bestaan. Die kan men slechts oplossen door middel van den Vol- kenbond, en Jouvenel wees Poincare er nog- maals op, dat tusschen weigeren en toege- ven de gulden midden,weg van onderhande- len ligt. 't Werd reeds laat in den avond, toen Poincare aan het woord kwam. De premier betoogde, dat de benaming „decrets-lois" onjuist is voor de maatrege ien, welke de regeering denkt te treffen. Het eerste artikel houdt geen aanva'l in op de parl'ementaire rechten. Nooit kunnen nut- tige, blijv.ende hervormingen worden tot stand gebracht, langs despotischen cf dic- tatorialen weg. Poincare ver.klaarde, de rechten van het parlement te eerbiedigen en hij zal deze ver- dedigen tegen de plannen van de Jouvenel tot Grondwetshemening. De formuleering van artiikel 1 van de financieele commissie wijikt overigens bijna evenveel af van het gewone recht als die van de Kamer, terwijl de ibezuiniging van een milliard er vrijwel 1 dnmogelijk door wordt gemaakt. Na Poincare's uitvoenige uiteenzetting begon omstreeks middernacht de stemming, j Eerst werd! 'n motie tot weigering der de- crets-lois met 154 tegen 141 stemmen ver worpen. Daarna volgde de bovenvermelde eindstemming, die de zeer magere meerder- heid voor Poincare opleverde. Toen men den premier in den loop van j het debat de vraag stel.de, of de regeering van plan was- den wettelijken, termijn der verkiezingen in acht te nemen en nog dit j jaar nieuwe verkiezingen te doen houden. anjwoordde Poincare: „Zeker, en nog voor Mei!" Het langverwachte rapport der finan- oieefe experts over Duitsohland en de her- stel-kwestie, zou, naar men te Londen meent te weten, heden worden gepubliceerd. Waarschijnilijk is deze datum nog weF voor uitstel vatbaar. Wat den inhoud van het rapport aangaat (dat voorgelegd wordt aan de Commissie van Herstel) wordt voorts uit Londen ge- meld, dat de conclusie o.m. omvat een lang- dunig uitstel van de betaling, die Duitsch land verplicht is te doen. Op grand van berichten uit New-York wordt ondensteJd, dat de leening,. welke Morgan Co. als valuta-crediet aan Frank rijk hebiben tpegestaan, slechts voonvaardc- lijik is, n.l. onder voorbehoud, dat de voor- stellen der deskundigen worden aanvaard. In dlit geval zal een FramschEngelsche groep voor de financiering van Duitsch land zorgen. In Engelsche zakenkringen wordt aange- dronigen op bespoediging der gedachten- wissel'ing tusschen den Franschen en den Engelschen premier. In goed ingelichte kringen jjpemt men dan ook aan, dat deze ontinoeting eind Maart of begin April zal plaats hebben. Deze termijn geeft zoowel aan de Commissie van Herstel, als daarna aan de betrokken regeeringen, ruimschoots tijd tot bestudeering der verschillende vraagstukken in verband met de Duitsche schadeloosstdlingen en de andere finan cieele regeiingen, welke tusschen de enten te-la nden noodig zijn. In ieder geval schijnt het een goea voor- teeken voor overeenstemming tusschen Lon den en Parijs, dat het vraagstuk dei z.g. „veiligheid" van Frankrijk geen groote zorg behoeft te baren na de uitspraken van ge- zaghebbende Britsehe politic! in den aat- sten tijd. De verbeteririg in den frankenkoers zal ook bijdragen tot het beter begrijpen van Frankrijk en Engeiland. Hoewel de steun aan den franc te ri chter- tijd is gekomen, en de" baissiers een gevoe- lig lesje hebben gehad, is het de vrnag, of zij de manoeuvres te gelegener tijd niet zul len herhalen. In Duitsch'land zullen begin Mei de Rijks- dagverkiezingen worden gehouden. Deze zullen, naar men algemeen aanneemt, een groote- versterking opleveren voor de con- servatieve partijen ten koste van de sociaal- democratie. Indien de sooiaal-demokraten bij de stem- bus de niedertaag lijden, zai president Ebert ails zoodanig aftreden. Aangaande zijn opvolgers verdiept men zich in gissingen en er zijn sommigen, die dte aanwezigheid te Berlijn van den ex- kroonpninis, die daar met m aantal bekende politieke persoomlijkheden confereerde, met een eventueele candidatuur voor het presi- dentschap in verband brengen. De ex-kroonprins candidaat voor het Duitsche presidentschap? Of een vervroeg- de April-mop? Aan persvertegenwoordigers, die den rijks kanselier Marx kwamen interviewen in ver band met de Rijksdag-ontbinding verklaar- de hij o.a., dat spoedig de besluiten der fi nancieele experts openbaar zullen worden en zoo voegde hij er bij, „deze zullen ons wellicht nopen tot nieuwe ingrijpende wet- gevende maatregeien. Geruchten doen de ronde over het rapport der deskundigen, die niet geschikt zijn om gerustheid te vestigen. Wat ddarvan Zij, het valt niet te ontkennen, dat ook volgens onze inlichtingen, rekening dient gehouden met de mogelijkheid, dat de rapporten voor ons ongunstiger zullen lui den dan wij zouden wenschen". DE BELGiSCHE FRANC. Een bond tot verdediging. De heer Levie, Staatsininister,. heeft het u.uief genomen een Bond te stichten tai verdediging van den tieigisohen frank. Met dit doel had hij een onderhoud met den Koning, onder wiens hooge bescherming de bond staat. De bond wordt gesticht onder den vorm van vennootschap zonder winstgeverd doel. De burgemeesters van de negen hoofdste- den hebben d-e leiding van deri bond aan vaard in hunne provincien. De bond zal propaganda voeren ten einde de bevolking aan te zetten geen vreemde prod'ukten te koopen', indien zulks met noo dig is. De propaganda zal worden gevoerd bij middel van plakbrieven, vlugschriften en meetings. De bond zal eveneens het publiek aanzet- ten de uitgaven in te krimpen, en vertrouwen te stellen in den economischen toesitand van het land. De exporthandelaars zullen wor den aangespoord de sommen welki hun door den vreemde verschuidigd zijr, naar hun eigen tend te doen komen, in plaats van ze in vreemde wissels om te zeben en in de vreemde banken te deponeeren, meldt de (Belgische) „Standaard". EEN BANKSCHANDAAL IN FRANKRIJK. In Frar.sche bankkringen heef). het be richt, dat een bevel tot inihechtemisneming tegen Antoine Simon, directeur van het Cre dit de France en voorzitter van het Consor tium Industrie! et Commerciel is uitgevaar- djgd, een groote sensatie verwekt. De heer Simon wordt beschuldigd, de vlucht le heb ben genomen met acliterlating van ,en lc- kiort van fr. 20 miliMoen. De Temps geeft de volgende lezing van het geval: Zaterdag 8 dezer is de heer S per auto- motbiCii vertrokiken, na aan twee van zijn collega's bericht te hebben gezonden, dat hij Maandag j.l. zou terugkomen. Alaan- dagavond zdnd hij uit Yewmont een tele gram aan het bestuur van het Credit de France, dat hij zijn terugkomst nog cen dag had uitgesteld en een telegram aan den of- f 1 dier van justitie van het dppartemtnt van de Seine, waarin hij meldde, dat l,ij ge- dwongei1 was, een bqlans met eer deficit van fr. 13 millioen over te leggen. Hij voeg de er aan toe, dat hij naar Berlijn was ve'r- trokken en nooit meer in Frankrijk zou terugkomen. Onimiddellijk is' een onderzoek in estelcl, dat aan het licht bracht, dat het deficit van van het Credit de France de fr. 15 rnillioen te boven ging, terwijl bij het Consortium Indusitriel et Commercial fr. 5 millioen werd gemist. De heer Antoine Simon, die ongeveer'35 jaar oud is, stond bekend als een knap fi nancier. Het verlies is een gevolg van baisse transacties in buitentendsche wis sels. Het aantal slachtoffers zal groot ziin, want voor de heer S. vertrok heeft liii a'lle b'; ziin bank gedeponeerde effecten ver- kocht. FRANKRIJK. De gevolgen von den lagen franc-koers. De ,,Echo National", het orgaan van Tar- dieu, komt op tegen de voorstelling als zou het buitenland Frankrijk leegkoopen. Uit de 0 f fr.c ice le cijfers over Januari van d 1 Fran- sche verlcoopen naar het buitem!;: biiMft dat in die periode F.m n - i voor 511 millioen jede're v.rk en-- a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1